Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig"

Transkript

1 Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland Schleswig Problembeskrivelser og løsninger / Problembeschreibungen und Lösungen 1 af / von 12

2 Padborg, Indledning Grænsegængerforeningen "Grenzgänger" har siden 1987 rådgivet og informeret arbejdstagere, der bor i Tyskland og arbejder i Danmark. Allerede på daværende tidspunkt stod det klart, at grænsependlerne havde et særligt behov for information på områder som skat, arbejdsmarkedsforhold og social sikring. Foreningen for Europæiske Grænsependlere, der blev stiftet lidt senere med henblik på at varetage interesserne for arbejdstagere, der bor i Danmark, arbejdede for de samme mål. De stadigt voksende pendlertal og boomet i dansk erhvervsliv fik henvendelserne til at stige i en sådan grad, at det ikke længere var nok kun at rådgive på frivillig basis. I 2004 tog Region Sønderjylland-Schleswig initiativ til Interreg-projektet Infocenter Grænse-Grenze (som i dag hedder Infocenter), der for første gang kunne tilbyde professionel rådgivning til arbejdstagere om netop disse spørgsmål som supplement til de aktiviteter, som European Employment Service (Eures) kan tilbyde. Servicetilbuddet, der i mellemtiden har etableret sig som en fast institution i Regionen, har stor søgning, og Infocentret har på grund af sine direkte kontakter allerede været behjælpelig med at identificere problemer og sende løsningsforslag videre til de relevante instanser. Einleitung Seit 1987 werden Arbeitnehmer, die in Deutschland wohnen und in Dänemark arbeiten, durch den Verein Grenzgänger beraten und informiert. Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurden die besonderen Bedürfnisse der Grenzpendler deutlich, wenn es um Fragen der Steuer, dem Arbeitsmarkt und der Sozialen Sicherung geht. Der als Interessenvertretung für die in Dänemark lebenden Arbeitnehmer gegründete Verein Europäischer Grenzpendler später gegründete Verein widmete sein Wirken den gleichen Zielen. Die stetig steigenden Pendlerzahlen sowie der Boom der dänischen Wirtschaft ließen die Anfragezahlen derart in die Höhe steigen, dass eine ehrenamtliche Beratung nicht mehr ausreichend war. Im Jahr 2004 wurde durch die Region Sønderjylland-Schleswig das Interreg-Projekt Infocenter Grænse-Grenze (heute: Infocenter) initiiert, das erstmals eine professionelle Beratung für Arbeitnehmer zu eben diesen Fragen als Ergänzung der Aktivitäten des European Employment Service (EURES) anbot. Das mittlerweile als feste Größe in der Region etablierte Serviceangebot wird stark frequentiert und konnte aufgrund des direkten Kontakts zur Basis bereits helfen, Probleme zu identifizieren und Lösungsvorschläge an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig blev oprettet den 16. september 1997 i Aabenraa. Den har som mål at udligne ulemperne ved at være udkantsområde ved den danske eller tyske grænse gennem et øget samarbejde og forvandle dem til en fordel, så Regionen kommer til at spille en central rolle igen. Det grænseoverskridende samarbejde skal ikke blot give nye impulser til fremme af en aktiv og positiv sameksistens mellem erhvervsliv, kultur, miljø og politik, men skal også forme en fælles regional profil, der har gode muligheder for at klare sig godt i den europæiske 2 af / von 12 Die Region Sønderjylland-Schleswig Die Region Sønderjylland - Schleswig konstituierte sich am 16. September 1997 im dänischen Aabenraa. Ziel ist es, die Nachteile der Randlage an der deutschen bzw. der dänischen Grenze über eine verstärkte Kooperation auszugleichen bzw. in einen Standortvorteil zu verwandeln, um zu einer neuen Mitte zu gelangen. Die grenzüberschreitende Kooperation verspricht nicht nur neue Impulse für ein aktives, positives Miteinander in Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Politik, sondern soll darüber hinaus ein gemeinsames regionales Profil formen, das gute

3 konkurrence. Her er det af særlig betydning at uddybe kontakterne mellem menneskene og de mange forskellige organisationer, så der skabes et varigt grænseoverskridende samarbejde. Regionskontor Regionskontoret i Padborg, som er beliggende tæt på den dansk-tyske grænse, er Region Sønderjylland-Schleswigs fælles sekretariat for Regionalrådet (som skiftede navn til Regionalforsamlingen fra 2007), bestyrelsen, udvalgene og de faste faggrupper. Samtidig kan alle interesserede borgere, organisationer, institutioner, myndigheder og firmaer henvende sig til Regionskontoret for at indhente information og knytte kontakter med partnere om alle mulige emner i det andet land. Regionskontoret er åben over for idéer og forslag til projekter og aktiviteter. Som knudepunkt i et netværk hjælper det med kontakter og viden om Regionen, sender sager videre til andre partnere i netværket og tager også selv emner op. Sprogkampagnen Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig har sat sig som mål at fremme kendskabet til nabosprogene dansk og tysk i grænselandet ved hjælp af forskellige initiativer. Manglende nabosprogskompetence udgør nemlig stadigvæk den største barriere for et øget grænseoverskridende samarbejde. Regionskontoret koordinerer på vegne af Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde en sprogkampagne, der skal give børn og voksne lyst til at lære nabosproget. Protektor på tysk side er Landtagspräsident Martin Kayenburg, og på dansk side var Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte protektor for kampagneugen "Tysk på en uge", der blev gennemført i november 2006 i Sønderjylland sammen med mange samarbejdspartnere. Infocenter Infocentret er et servicetilbud fra Region Sønderjylland-Schleswig til grænsependlere, virksomheder m.fl. Det rådgiver alle, der ønsker at Chancen hat, im europäischen Wettbewerb erfolgreich zu agieren. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, die Kontakte der Menschen untereinander und mit den verschiedensten Organisationen zu vertiefen, um somit dauerhafte grenzüberschreitende Kooperationen zu schaffen. Regionskontor Das Regionskontor, direkt an der deutsch-dänischen Grenze im dänischen Padborg gelegen, ist das gemeinsame Sekretariat der Region Sønderjylland-Schleswig für den Regionalrat (ab 2007 Regionalversammlung), den Vorstand, die Ausschüsse und die ständigen Fachgruppen. Gleichzeitig können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Einrichtungen, Behörden und Firmen an das Regionskontor wenden, um Informationen einzuholen und Kontakte mit Partnern über alle möglichen Themen im jeweils anderen Land herzustellen. Das Regionskontor ist offen für Anregungen und Vorschläge für Projekte und Aktivitäten. Es versteht sich als Knotenpunkt in einem Netzwerk und hilft mit Kontakten und Wissen über die Region, leitet weiter und greift selber Themen auf. Sprachenkampagne Der Vorstand der Region Sønderjylland-Schleswig hat sich das Ziel gesetzt, die Kenntnisse der Nachbarsprachen Dänisch und Deutsch im Grenzland durch verschiedene Initiativen zu fördern. Fehlende Sprachkompetenzen in der Nachbarsprache sind nämlich immer noch die wichtigste Barriere für eine erweiterte grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Eine Sprachenkampagne, die Kindern und Erwachsenen Lust auf die Nachbarsprache machen soll, wird im Auftrag des Ausschusses für Kultur, Gleichstellung und Sprache vom Regionskontor koordiniert. Schirmherr auf der deutschen Seite ist Landtagspräsident Martin Kayenburg, und auf der dänischen Seite für die Aktionswoche Deutsch in einer Woche, die im November 2006 in Sønderjylland mit vielen Kooperationspartnern zusammen durchgeführt wurde, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte. Infocenter Das Infocenter ist ein Serviceangebot der Region Sønderjylland - Schleswig für Grenzpendler, Unternehmen und andere. Es berät alle, die 3 af / von 12

4 etablere/bosætte sig eller arbejde på den ene eller den anden side af grænsen. Her kan man få generel information og hjælp til relevante spørgsmål, da man ofte ikke selv ved, hvor forskellene ligger i forhold til "systemet" på den anden side. Infocentret ved ikke alt, så derfor henviser det til netværkspartnere ved mere specielle problemstillinger. Men man kan altid vende tilbage til Infocentret, som arbejder sammen med det bestående netværk (f.eks. fagforeninger, myndigheder, foreninger og organisationer). Infocentret er til rådighed for alle. Udviklingen i grænsependlertallene / forespørgsler fra rådsøgende Konjunkturerne i Danmark og Tyskland har ofte udviklet sig modsat af hinanden, hvorfor arbejdstagere på et tidligt tidspunkt har haft mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet i nabolandet. Der findes desværre ingen præcise og omfattende tal for denne udvikling, hvilket både skyldes den indholdsmæssige kompleksitet, som er kendetegnende for dette område, og problemer med at fremskaffe talmateriale fra to lande og gøre dem sammenlignelige. Det antages, at ca grænsependlere vendte tilbage til bopælen mindst en gang om ugen i 2000 efter at have arbejdet i nabolandet. Siden 2004 er der sket en væsentlig stigning her. På baggrund af et rundspørge blandt samtlige danske kommuner i efteråret 2007 vurderes det ud fra et kvalificeret skøn, at ca arbejdstagere arbejder i Danmark og ca arbejdstagere i Tyskland med status som grænsependler (dvs. at de vender tilbage til bopælslandet en gang om ugen). Antallet af potentielle rådsøgende stiger yderligere på grund af andre arbejdstagere, herunder arbejdstagere, der er udstationeret under EU's servicedirektiv, eller selvstændige erhvervsdrivende, da der netop her rejser sig mange spørgsmål om skat og social sikring. Også arbejdsgivere og myndigheder/institutioner skal nævnes her, som på grund af voksende udlandsaktiviteter har et ikke ubetydeligt rådgivningsbehov. Denne udvikling afspejles i Infocentrets rådgivningsvirksomhed. Fra 2004 og frem til i dag er der gennemført mere end rådgivningssamtaler. sich auf der einen oder anderen Seite der Grenze niederlassen und / oder arbeiten wollen. Hier kann man sich generell informieren, und hier wird bei der Formulierung von Fragen geholfen, da man oft nicht weiß, wo die Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen System sind. Das Infocenter weiß nicht alles - deshalb verweist es bei spezielleren Fragestellungen an Netzwerkpartner. Aber man kann sich immer wieder an das Infocenter wenden. Das Infocenter arbeitet mit dem bereits bestehenden Netzwerk (z.b. Gewerkschaften, Behörden, Vereine und Verbände) zusammen. Das Infocenter ist für alle da. Entwicklung der Grenzpendlerzahlen / Anfragen von Ratsuchenden Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland und Dänemark war bereits oftmals gegenläufig. Dies ergab früh die Chance für Arbeitnehmer, auf dem Arbeitsmarkt des Nachbarlandes Fuß zu fassen. Genaue Zahlen dieser Entwicklung sind jedoch leider nicht umfänglich vorhanden. Dieses erklärt sich sowohl in der inhaltlichen Komplexität der Materie, als auch in der Schwierigkeit, Daten aus zwei Ländern zu beschaffen und vergleichbar zu machen. Man geht davon aus, dass im Jahr 2000 ca Grenzpendler mindestens einmal wöchentlich an ihren Wohnort von der Arbeit im Nachbarland zurückkehrten. Seit 2004 ist hier eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Anhand einer Umfrage bei sämtlichen dänischen Kommunen im Herbst 2007 wurde in einer qualifizierten Schätzung festgehalten, dass ca Arbeitnehmer nach Dänemark sowie rund Arbeitnehmer nach Deutschland unter dem Status eines Grenzpendlers arbeiten (d.h. zumindest die wöchentliche Rückkehr ins Wohnland ist gegeben). Weitere Arbeitnehmer, wie im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie entsandte Arbeitnehmer oder Selbständige, erhöhen die Zahl der potentiellen Ratsuchenden zusätzlich, da auch und gerade hier viele Fragen zu Steuer und Sozialer Sicherung auftauchen. Letztlich sind auch die Arbeitgeber und Behörden/Institutionen zu nennen, die aufgrund der erhöhten Auslandsaktivität ein nicht geringes Beratungsbedarf aufweisen. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Beratungsaktivitäten des Infocenters wider. Seit 2004 konnten bis heute über Beratungen durchgeführt werden. 4 af / von 12

5 Nedenstående graf viser udviklingen i aktiviteterne siden 2004: Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Aktivitäten seit 2004: Anfragen / Forsspørgsler Anfragen / Forsspørgsler Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hidtidige aktiviteter med henblik på at nedbryde barriererne på pendlerområdet Ud over de mange forskellige aktiviteter, som grænsependlerforeningerne har stået bag siden deres oprettelse, og det store engagement fra Region Sønderjylland-Schleswigs side inden for sproguddannelse, var det et møde mellem forbundskansler Schröder og statsminister Fogh Rasmussen i 2005 i anledning af 50-året for København-Bonn-Erklæringerne, der skabte gennembruddet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet under ledelse af de personlige repræsentanter, Franz Thönnes og Kim Andersen, som regeringscheferne selv udnævnte. I et tæt samarbejde med aktørerne i Regionen blev der identificeret en række barrierer, som for en dels vedkommende er blevet fjernet. Arbejdet blev afsluttet med en rapport i februar 2006 og evalueret i juni 2007 på et afsluttede møde. Parallelt hermed kunne Infocentret i det daglige rådgivningsarbejde konstatere, at der fortsat var problemer for arbejdstagere og arbejdsgivere. 5 af / von 12 Bisherige Barrieren abbauende Aktivitäten im Pendlerbereich Neben den vielfachen Aktivitäten der Grenzpendlervereine seit deren Bestehen sowie dem großen Engagement der Region Sønderjylland- Schleswig im Bereich der Sprachausbildung, brachte das Treffen von Bundeskanzler Schröder und Staatsminister Fogh Rasmussen im Jahr 2005 anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Bonn-Kopenhagener Erklärungen den Durchbruch: Eine Arbeitsgruppe zur Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität unter der Leitung der durch die Regierungschefs persönlich Beauftragten Franz Thönnes und Kim Andersen wurde eingesetzt. In enger Zusammenarbeit mit den Akteuren in der Region konnte eine Vielzahl von Barrieren identifiziert und ein teilweiser Abbau erreicht werden. Diese Arbeit fand ihren Abschluss im Bericht vom Februar 2006 und wurde im Juni 2007 im Rahmen einer abschließenden Sitzung evaluiert. Parallel hierzu stellte das Infocenter weiterhin Probleme der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der täglichen Beratungsarbeit fest. Das vorliegende

6 Det foreliggende papir skal belyse en del af disse resultater. Papier soll einen Teil dieser Ergebnisse beleuchten. Identificere barrierer Problemkategorisering For at få et overblik over de eksisterende barrierer, må der foretages en kategorisering, som samtidig skal betragtes som ansatspunkt med henblik på at løse problemerne. På grund af problemstillingernes indholdsmæssige kompleksitet kan flere kategorier være berørt i enkelte tilfælde. Det tydeliggør så meget desto mere, hvor vanskeligt det er at opnå varige og enkle løsninger. I det følgende bliver barriererne nævnt, gruppen af berørte beskrevet, og der bliver givet eksempler på områder, hvor hindringerne findes: Informationsbarrierer Den største kategori vedrører et af de centrale opgaveområder for Infocentret i Regionskontoret under Region Sønderjylland-Schleswig. Sprog som grundlæggende forudsætning for gensidig forståelse spiller en stor rolle her. Ud over spørgsmål vedrørende sproguddannelse (muligheder, finansiering osv.) udgør informationsformidlingen den største problemgruppe. Der mangler information på arbejdstagerens sprog inden for stort set alle emneområder, internetsider er kun delvist oversat eller kun til engelsk. Udbredelsen af pålidelig information om faglige emner kombineret med rådgivnings- og oplysningsmuligheder udgør den anden gruppe af udfordringer. Ud over at fremskaffe, bearbejde og udbrede disse informationer, er der for det meste behov for individuel rådgivning tilpasset arbejdstagerens personlige situation. Her er der flaskehalsproblemer på ressourcesiden hos alle aktører, og der er ingen klar kompetencefordeling hos mange ansvarlige instanser. Barrieren erkennen Problemkategorisierung Um einen Überblick über die vorhandenen Barrieren gewinnen zu können, ist es erforderlich, eine Kategorisierung durchzuführen, die gleichzeitig als Ansatzpunkt der Problemlösung anzusehen ist. Aufgrund der inhaltlichen Komplexität der Problemstellungen können im Einzelfall auch mehrere Kategorien tangiert werden. Dieses verdeutlicht jedoch um so mehr die Schwierigkeit, nachhaltige, aber auch einfache Lösungen zu erreichen. Im Folgenden werden die Barrieren benannt, die Gruppe der Betroffenen beschrieben sowie beispielhaft dargestellt, in welchen Bereichen Hindernisse vorhanden sind: Informationsbarrieren Die größte Kategorie beschreibt eines der Hauptaufgabengebiete des Infocenters im Regionskontor der Region Sønderjylland-Schleswig. Sprache als grundlegende Voraussetzung der gegenseitigen Verständigung spielt hier eine große Rolle. Neben Fragen zur Sprachausbildung (Möglichkeiten, Finanzierung usw.) stellt die Informationsvermittlung die größte Problemgruppe dar: Informationen in der Sprache des Arbeitnehmers fehlen in beinahe allen Themenbereichen, Internetseiten sind nur teilweise übersetzt bzw. in englischer Sprache gehalten. Die Verbreitung von verlässlichen Informationen zu Fachthemen in Kombination mit Beratungs- und Erklärungsmöglichkeiten stellt die zweite Gruppe der Herausforderungen dar. Neben der Beschaffung, Aufarbeitung und Verbreitung dieser Informationen ist meist eine individuelle Beratung, die an die persönliche Situation des Arbeitnehmers angepasst ist, erforderlich. Hier herrschen Ressourcenengpässe bei allen Akteuren und letztlich keine klare Verantwortlichkeit bei vielen zuständigen Stellen. 6 af / von 12

7 Målgruppe: Arbejdstagere Arbejdsgivere Myndigheder / forvaltninger Institutioner Forvaltningsbarrierer Forskellige retsopfattelser, manglende tosprogede formularer, lange sagsbehandlingstider og generel usikkerhed omkring grænsependlerspørgsmål udgør de centrale problemer i denne kategori. Disse afviklingsmæssige vanskeligheder skal ses i direkte sammenhæng med den manglende information og de sproglige barrierer, men på grund af målgruppens multiplikatoreffekt er de af særlig betydning. Som et typisk eksempel kan nævnes den forskellige behandling af ansøgninger om sygedagpenge i de forskellige danske kommuner. I sager med samme udgangssituation bliver der ofte truffet andre afgørelser i Syddanmark end på Sjælland. Målgruppe: Arbejdsgivere Myndigheder / forvaltninger Institutioner Regelbarrierer En uklar eller tvetydig lovgivning, huller i lovgivningen, ulige behandling, manglende regulering og utidssvarende regler udgør barrierer, som kun kan fjernes gennem lovgivning. Men det forudsætter en aktiv proces, hvor ikke kun forvaltningerne men også de politiske kræfter bliver inddraget. Tilvejebringelse af en politisk løsning for såkaldte multijobbere (arbejdstagere med ansættelsesforhold i forskellige lande) kan her nævnes som eksempel på en opgave. Zielgruppe: Arbeitnehmer Arbeitgeber Behörden / Verwaltungen Institutionen Verwaltungsbarrieren Unterschiedliche Rechtsauffassungen, Fehlen zweisprachiger Formulare, lange Bearbeitungszeiten und allgemeine Unsicherheit im Umgang mit Grenzpendlerfragen stehen im Mittelpunkt dieser Kategorie. Diese abwicklungstechnischen Schwierigkeiten sind in direktem Zusammenhang mit mangelnden Informationen und sprachlichen Barrieren zu sehen, haben jedoch aufgrund der Multiplikatorenwirkung der Zielgruppe eine besondere Bedeutung. Als typisches Beispiel kann die unterschiedliche Handhabung von Krankengeldanträgen in den verschiedenen dänischen Kommunen genannt werden. Ein Fall mit gleicher Ausgangslage wird oftmals im südlichen Dänemark anders beschieden, als es auf Seeland der Fall ist. Zielgruppe: Arbeitgeber Behörden / Verwaltungen Institutionen Vorschriftsbarrieren Unklare oder missverständliche Gesetzeslage, Gesetzeslücken, Ungleichbehandlung, fehlende Regulierung sowie nicht mehr zeitgemäße Regelungen beschreiben Barrieren, die nur über gesetzgeberische Aktivitäten zu beseitigen sind. Jedoch erfordert dies einen aktiven Prozess, in den neben den Verwaltungen auch die politischen Kräfte einbezogen werden. Die Schaffung einer politischen Lösung für Multijobber (Arbeitnehmer mit Beschäftigungsverhältnissen in verschiedenen Ländern) kann hier als beispielhafte Aufgabe genannt werden. 7 af / von 12

8 Målgruppe: Arbejdstagerrepræsentationer/ -organisationer Arbejdsgiverrepræsentationer / -organisationer Myndigheder / forvaltninger Grænsependlerforeninger Politiske beslutningstagere Zielgruppe: Arbeitnehmervertretungen/ -organisationen Arbeitgebervertretungen / -organisationen Behörden / Verwaltungen Grenzpendlervereine Politische Entscheidungsträger Problembeskrivelse For overskuelighedens skyld ordnes barriererne efter emner. Problembeschreibung Zur besseren Übersicht werden die Barrieren nach Themen geordnet dargestellt. Skat alm. De sproglige vanskeligheder og den faglige kompleksitet udgør hovedproblemerne på dette område. Der mangler brochurer, formularer, internetsider og vejledninger på det andet sprog. Skattecenter Tønder er blevet udpeget for grænsependlerne og yder en stor indsats på området i samarbejde med Infocentret, men de ressourcer, der er til rådighed til arbejdet, er mere end mangelfulde. På grund af den tyske skattelovgivning mangler der en myndighed, der kan tage sig af alle skattepligtige arbejdstagere i Tyskland. I tilfælde af dobbeltbetaling af skat i begge lande varer det meget længe, før skatten bliver refunderet. F.eks. blev en skatteborger fejlagtigt beskattet i et land, selv om det pågældende land ikke havde suveræniteten på skatteområdet. I virkeligheden var den pågældende skatteborger skattepligtig i det andet land. Vi kender til sager, hvor skattekravet i det andet land kommer med det samme, mens tilbagebetalingen i det første land følger langt senere, og først når det er bevist, at der er sket betaling i det andet land. Der kan nogle gange gå 3-4 måneder, før indbetalingen bliver registreret. Det medfører, at skatteborgeren har en skattebyrde på op til %. Problemet er, at der forlanges officielle oversættelser af skatteopgørelserne, og at de originale papirer fra nabolandet ikke anerkendes. Steuer allgemein Sprachliche Schwierigkeiten und fachliche Komplexität stellen die Hauptprobleme in diesem Bereich dar. Es mangelt an Broschüren, Formulare, Internetseiten und Anleitungen in der jeweils anderen Sprache. Die als Grenzpendlersteuerzentrum in Tønder benannte Finanzbehörde leistet in Kooperation mit dem Infocenter einen großen Einsatz auf diesem Gebiet. Die hier vorhandenen Ressourcen sind jedoch mehr als mangelhaft. Aufgrund der deutschen Steuergesetzgebung fehlt es an einer für alle in Deutschland steuerpflichtigen Arbeitnehmer zuständigen und kompetenten Behörde. Bei Doppelzahlungen von Steuern in beiden Ländern dauert die Rückzahlung sehr lange: Beispielsweise wurde ein Steuerbürger fehlerhaft in einem Land besteuert, obwohl dieses Land nicht die Steuerhoheit besaß. In Wirklichkeit war er im anderen Land steuerpflichtig. Hier sind uns Fälle bekannt, bei denen die Anforderung im zweitgenannten Land sofort, die Rückzahlung im erstgenannten Land aber viel später erfolgt und zwar erst, nachdem die Zahlung im zweiten Land bewiesen wurde. Es können manchmal 3-4 Monate ins Land gehen, bis die Zahlung registriert wird. Das führt dazu, dass der Steuerbürger einer Steuerbelastung von bis zu 60 oder gar 70 % erfährt. Problem: Man verlangt offizielle Übersetzungen der Steuerbescheide und erkennt nicht die originalen Papiere aus dem Nachbarland an. 8 af / von 12

9 183-dages-reglen Den danske og den tyske fortolkning af denne regel i medfør af artikel 15 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 fører ofte til problemer. En afstemt og bindende udtalelse fra begge landes skattemyndigheder om, hvordan reglen skal fortolkes, ville være et vigtigt skridt hen mod at nedbryde barrierer. Statistiske data Politikerne og forvaltningerne mangler fortsat statistiske data, så de kan afstemme planlægningen i forhold til det faktiske antal udenlandske arbejdstagere. Begrænset skattepligtige grænsependlere er registreret hos skattevæsenet, og de ville være en god hjælp med henblik på at fremme tiltagene målrettet. 183-Tage-Regelung Zwischen der deutschen und dänischen Auslegung dieser, im Artikel 15 des Doppelbesteuerungsabkommen vom 22. November 1995, getroffenen Regelung kommt es oftmals zu Problemen. Eine abgestimmte und verbindliche Aussage beider Finanzbehörden zur Auslegung stellt einen wichtigen Schritt im Barrierenabbau dar. Statistische Daten Nach wie vor fehlen Politik und Verwaltung statistische Daten, um Planungen auf die tatsächlich vorhandene Zahl von ausländischen Arbeitnehmern abstimmen zu kïonnen. Begrenzt steuerpflichtige Granzpendler sind bei der Finanzverwaltung registriert und wären eine gute Hilfe, Vorhaben zielgerichtet voranbringen zu können. Afstemning af retsopfattelsen i Danmark I Danmark har de forskellige forvaltninger defineret begreber og vilkår for at kunne anvende lovgivningen. Men disse begreber og definitioner er desværre ikke altid afstemt mellem fagministerierne. Det drejer sig her om skatteministeriet, udlændingeservice, politiet og velfærdsministeriet. Af begreber kan f.eks. nævnes midlertidigt ophold, bopæl, pendlerstatus, ophold, registrering osv. Hvis dette blev afstemt på tværs af ressortområderne, ville det lette arbejdet i alle forvaltningerne og skabe retssikkerhed. Behovet for en afklaring omkring bopælsregistreringen kan her anføres som et typisk eksempel, da flere kommuner registrerer grænsependlere i folkeregistret, hvorved skattemyndighederne på både dansk og tysk side bliver forpligtet til at foretage undersøgelser af det relevante midtpunkt for livsinteresser i hvert enkelt tilfælde. Rejsefradrag Hvis bestemte forudsætninger er opfyldt, kan en begrænset skattepligtig trække merudgifter til kost og logi fra i skat. Disse fradrag kan udgøre beløb på over DKK og må derfor betragtes som eksistentielle. På grund af de komplekse og uklare regler på området er det ikke muligt for den Abstimmung der Rechtsauffassung in Dänemark Allein in Dänemark haben die verschiedenen Verwaltungen Begriffe und Tatbestände definiert, um gesetzliche Regelungen anwenden zu können. Leider sind diese Begrifflichkeiten und Definitionen nicht immer zwischen den Fachministerien abgestimmt. Beteiligt sind hier bspw. Das Steuerministerium, die Ausländerbehörde, die Polizei und das Wohlfahrtsministerium. Als Begriffe sind beispielhaft zu nennen: Vorübergehender Aufenthalt, Wohnsitz, Pendlerstatus, Aufenthalt, Registrierung usw. Eine ressortübergreifende Abstimmung würde allen Verwaltungen die Arbeit erleichtern und Rechtsicherheit schaffen. Als typisches Beispiel kann hier der vorliegende Klärungsbedarf bei der Wohnsitzregistrierung sein, da mehrere Kommunen Grenzpendler ins Folkeregister eintragen und somit die Finanzbahörden auf deutscher und dänischer Seite verpflichtet werden, eine Einzelfallprüfung hinsichtlich des relevanten Lebensmittelpunktes vorzunehmen. Reisefreibeträge Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein begrenzt Steuerpflichtiger Mehrausgaben für Kost und Logi steuerlich geltend machen. Diese Freibeträge können Beträge von über DKK ausmachen und sind daher als existenziell anzusehen. Aufgrund der Komplexität und 9 af / von 12

10 skattepligtige at foretage en gennemskuelig vurdering. Der har allerede været rigtigt mange eksempler, som har givet anledning til uoverensstemmelser og irritation. Det kunne have været undgået med en enkel lovgivning forklaret med eksempler. Fejlagtig registrering af skattepligtsperioder Der har være mange tilfælde, hvor flere beskæftigelsesforhold i et kalenderår ikke er beregnet korrekt hos begrænset skattepligtige, hvilket har medført økonomiske ulemper, som ingen rigtigt har bemærket på grund af kompleksiteten og sproglige vanskeligheder. Her vil en efterprøvning af edbsystemerne være på sin plads. Fejlagtig registrering af skattepligtens karakter Arbejdstagere med udenlandsk bopæl er ofte blevet registreret som ubegrænset skattepligtige i Danmark. Selv om det er relativt enkelt at ændre det hos skattemyndighederne, er det forbundet med et større arbejde/besvær at få selvangivelser og skatteopgørelser rettet med tilbagevirkende kraft. Denne tidsrøvende ressourcebelastning for både de skattepligtige og skattevæsenet kunne sikkert løses edb-mæssigt. Sager af denne karakter er forekommet særligt hyppigt i Odense. Socialforsikringspligten skifter Hvis en grænsependler påtager sig yderligere en beskæftigelse i bopælslandet (bijob eller deltidsbeskæftigelse), ændres socialforsikringspligten i medfør af gældende EU-ret. Socialforsikringspligten flyttes til bopælslandet. Dermed indgår grænsependlerens samlede indtægter i beregningsgrundlaget for socialforsikringspligten i bopælslandet. Denne økonomiske belastning fører i en lang række tilfælde til, at man må opgive minijobbet eller det at være grænsegænger. Det er en uønsket konsekvens ikke kun for grænsegængerne, men også for arbejdsgiverne og dermed for hele den økonomiske vækst. Også her findes der aftaler i den dansk-svenske grænseregion, der løser dette problem. Unklarheit dieser Regelung ist eine transparente Einschätzung durch den Steuerpflichtigen nicht möglich. In der Vergangenheit gab es sehr viele Fälle, in denen es zu Streitigkeiten und Verdruss kam. Dieses könnte durch eine einfache und beispielhaft erklärte gesetzliche Regelung umgangen werden. Fehlerhafte Registrierung von Zeiten der Steuerpflicht In der Vergangenheit wurden viele Fälle bekannt, in denen mehrfache Beschäftigungen in einem Kalenderjahr bei begrenzt Steuerpflichtigen nicht korrekt berechnet wurden. Dieses führte zu finanziellen Nachteilen, die aufgrund der Komplexität und sprachlichen Schwierigkeiten kaum bemerkt wurden. Hier ist eine Überprüfung der EDV-Systeme angezeigt. Fehlerhafte Registrierung der Steuerpflichtart Vielfach wurden Arbeitnehmer mit ausländischem Wohnsitz in Dänemark als unbegrenzt Steuerpflichtig registriert. Obgleich dieses relativ einfach bei der Steuerbehörde wieder zu ändern ist, bedeutet dieses einen sehr großen Aufwand, wenn Steuererklärungen und bescheide rückwirkend zu korrigieren sind. Diese zeitraubende Ressourcenbelastung bei Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung könnte sicherlich EDVtechnisch gelöst werden. Besonders häufig wurden derartige Fälle in Odense bekannt. Wechsel der Sozialversicherungspflicht Nimmt ein Grenzpendler im Wohnland eine weitere Tätigkeit auf (Nebenjob oder Teilzeitbeschäftigung), ändert sich die Sozialversicherungspflicht aufgrund des geltenden EU-Rechts. Es wird die Sozialversicherungspflicht ins Wohnland verlagert. Damit werden die gesamten Einkünfte des Grenzpendlers als Bemessungsgrundlage für die Sozialversicherungspflicht im Wohnsitzland herangezogen. Diese finanzielle Belastung führt in einer Vielzahl von Fällen zu einer Aufgabe der geringfügigen Beschäftigung oder der Tätigkeit als Grenzgänger. Das ist eine unerwünschte Konsequenz für Grenzgänger, aber auch für Arbeitgeber und somit für das gesamte Wirtschaftswachstum. Auch hier gibt es in der schwedisch-dänischen Grenzregion Abkommen, die dieses Problem lösen. 10 af / von 12

11 Nedbryde barrierer En række af de problemer, der blev nævnt i 2005, er levet løst eller mindsket. På grund af de fortsat stigende pendlertal dukker der dog nye emner op, som bl.a. også skyldes de mere fleksible leve- og arbejdsformer. Arbejdsgruppe på højt forvaltningsniveau Det viste sig at være en stor hjælp at have den tværministerielle arbejdsgruppe, som gav mulighed for at få direkte kontakt til kompetente forvaltninger. Derfor er netop denne arbejdsgruppe den vigtigste indgangsvinkel til at løse de ovennævnte problemer. En genetablering af denne "direkte linje" til ministeriet er mere værdifuld for det daglige arbejde end penge. Regionskontor & Infocenter påtager sig gerne en sekretariats-/ koordinerende funktion. Styrke de aktive aktørers ressourcer Alle aktører inden for rådgivning, formidling og information i Region Sønderjylland-Schleswig m.v. beklager sig over en arbejdsmæssig overbelastning og manglende ressourcer. Derfor kan dele af ovennævnte problemstillinger ikke behandles i det ønskede og meget påkrævede omfang. En personalemæssig styrkelse af rådgivningskontorerne i særdeleshed fører til en klar forbedring af mobiliteten og sikrer øget økonomisk vækst. Sammenligner man Skattecenter Tønder med SkatØresund, bliver det ret hurtigt klart, at der foreligger strukturelle forskelle, som ikke er begrundet i en forskellig arbejdsbelastning. I Tønder blev ca udenlandske kunder betjent personligt i første halvår af Centret i København er et grænsegængercenter med egen organisation og eget kompetenceområde med i alt 23 medarbejdere. I Tønder bliver grænsependlere ekspederet som led i det daglige arbejde, og der er ingen særlig medarbejdergruppe til at tage sig af dem. Barrieren abbauen Eine Vielzahl der 2005 genannten Probleme konnte gelöst bzw. gemindert werden. Es treten jedoch aufgrund der bislang steigenden Pendlerzahlen neue Themen auf, die u.a. auch durch die flexibleren Lebens- und Arbeitsformen bedingt sind. Arbeitsgruppe auf hohem Verwaltungsniveau Die Existenz der interministeriellen Arbeitgruppe mit der Möglichkeit, direkten Kontakt zu kompetenten Verwaltungen zu haben, erwies sich als besonders hilfreich. Daher ist gerade diese Arbeitsgruppe der wichtigste Lösungsansatz um die o.g. Probleme anzugehen. Die Wiederherstellung eines kurzen Drahtes zum Ministerium ist für die tägliche Arbeit wertvoller als bares Geld. Das Regionskontor & Infocenter steht hier gerne für die Sekretariats-/ Koordinierungsfunktion zur Verfügung. Ressourcen der aktiven Akteure stärken Alle im Bereich der Beratung, Vermittlung und Information tätigen Akteure in der Region Sønderjylland-Schleswig und darüber hinaus beklagen eine arbeitsmäßige Überlastung sowie mangelnde Ressourcen. Daher können Teile der o. g. Problemstellungen nicht im gewünschten und dringend erforderlichen Umfang bearbeitet werden. Eine personelle Stärkung der Beratungseinrichtungen insbesondere führt zu einer deutlichen Verbesserung der Mobilität und sichert weiteres wirtschaftliches Wachstum. Vergleicht man das Steuerzentrum in Tønder mit der Einrichtung SkatØresund wird recht schnell deutlich, das hier strukturelle Unterschiede vorliegen, die nicht durch unterschiedliche Arbeitsbelastung bergündet werden können. In Tønder wurden im ersten Halbjahr 2008 rund 5000 ausländische Kunden persönlich betreut.die Kopenhagener Einrichtung gilt als Grenzpendlerzentrum mit eigener Organisation und Zuständigkeit mit insgesamt 23 Mitarbeitern. In Tønder werden Grenzpendler im normalen Tagesgeschäft abgearbeitet, eine besondere Mitarbeitergruppe besteht nicht. 11 af / von 12

12 Udsigterne for fremtiden Denne opregning af barrierer gør hverken krav på at være fuldstændig eller at være nøjagtig i forhold til detaljer. Den skal tydeliggøre, at der stadigvæk findes mange barrierer for den grænseoverskridende mobilitet, som skal fjernes for at opnå et integreret arbejdsmarked. Region Sønderjylland-Schleswig vil fortsat arbejde for arbejdstagerne og arbejdsgiverne i Regionen for at komme nærmere på dette mål. Da der nu også noteres pendler- og erhvervsstrømme omkring Femern Bælt og det nordlige Mecklenburg-Vorpommern, bør der i fremtiden også arbejdes på et integrerende samarbejde med disse regioner for at omsætte den europæiske tanke til reel virkelighed. Samme grundidé støttes af det samarbejde med andre grænseregioner, der bør tilstræbes og udbygges, så man kan lære af hinanden. Ausblick Die hier vorgelegte Auflistung von Barrieren erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf die gebotene Detailtreue. Sie soll deutlich machen, dass es nach wie vor viele Barrieren in der grenzüberschreitenden Mobilität gibt, die abzubauen sind, um einen integrierten Arbeitmarkt zu erhalten. Die Region Sønderjylland-Schleswig wird sich weiterhin für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Region einsetzen, um diesem Ziel näher zu kommen. Da mittlerweile auch Pendler- und Wirtschaftsströme im Bereich des Fehmarnbelts sowie im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern zu verzeichnen sind, sollte zukünftig auch an einer integrativen Kooperation mit diesen Regionen gearbeitet werden, um den europäischen Gedanken in reales Leben umzusetzen. Der gleiche Leitgedanke wird durch die anzustrebende Kooperation mit anderen Grenzregionen unterstützt, die es auszubauen gilt, um voneinander zu lernen. 12 af / von 12

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Padborg, Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig

Padborg, Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig Padborg, 08.11.2010 Skattemæssige mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland- Schleswig Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig De skattemæssige mobilitetsbarrierer i Region

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Newsletter No.1 November 2013 Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11.

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11. Padborg, 17.11.2010 Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig I 2008 offentliggjorde Infocentret under Region Sønderjylland-Schleswig to undersøgelser, som rettede fokus mod hindringer af den

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Strategie. 1. Einleitung

Strategie. 1. Einleitung 14.11.2016 Strategi Strategie 1. Indledning 1. Einleitung I de sidste årtier har en meget positiv udvikling i grænselandet og i det dansk-tyske forhold afløst den gamle konflikt om hertugdømmet Slesvig.

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

BeltScience. www.beltscience.eu

BeltScience. www.beltscience.eu Fehmarnbelt Update! Deutsch-dänische Perspektiven. Miteinander voneinander lernen. Am Fehmarnbelt entsteht eine neue grenzüberschreitende Region. Daraus ergeben sich in naher Zukunft große Chancen und

Læs mere

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel DE / DA Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel.: +45 74 67 05 01 Fax: +45 74 67 05 21 E-mail: infocenter@region.dk www.region.dk / www.region.de

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien BELTFOOD Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft BELTFOOD det tysk-danske netværk for fødevareindustrien Sjælland København Gemeinsam auf zu neuen Märkten! Sammen på nye markeder Der Bau

Læs mere

Region Sønderjylland-Schleswig. Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg +45 74 67 05 21

Region Sønderjylland-Schleswig. Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg +45 74 67 05 21 Region Sønderjylland-Schleswig Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg Tlf. Fax. +45 74 67 05 01 +45 74 67 05 21 Region Sønderjylland-Schleswig 5 års dansk-tysk samarbejde i grænseregionen 5 Jahre deutsch-dänishes

Læs mere

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt J.nr. j.nr. 08-067899 Dato : 3. juni 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 228, 229, 230, 231

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Keld Buciek Roskilde Universitet C e n t e r f o r N a t u r - o g Nationalparkforskning De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen Padborg den 06.04.2011 Referat af mødet i Udvalget for uddannelse og udvikling, mandag den 28.03.2011 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Entwicklung am Montag,

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

1 Wie sind Ehepartner und Familie eines in Dänemark berufstätigen Deutschen versorgt, wenn dieser stirbt? Aufgrund der unterschiedlichen Sozialsysteme und kulturellen Entwicklungen gibt es in Dänemark

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Padborg, 17.11.2011 Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Auslegung der 183-Tage-Regel im Deutsch-Dänischen Doppelbesteuerungsabkommen vom

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

Følgende midler er i særdeleshed med til at opnå dette mål: Mittel zur Erreichung dieses Zieles sind insbesondere:

Følgende midler er i særdeleshed med til at opnå dette mål: Mittel zur Erreichung dieses Zieles sind insbesondere: Region Sønderjylland-Schleswig blev etableret i 1997 på grundlag af en aftale mellem det daværende Sønderjyllands Amt på dansk side og Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg

Læs mere

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014.

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. ARM TROTZ ARBEIT Tyske arbejdsmarked 2000-2014 v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. Alt andet end Working Poor. Ethvert menneske har ret til et anstændigt arbejde. En ret til et arbejde,

Læs mere

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved Zusammenfassung der Diskussionen und Ergebnisse aus den Workshops / Sammenfatning af diskussionerne og resultaterne fra workshops Inhalt / Indhold

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

Gothic, Sportler oder Hip-Hop?

Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Kopiark 3 Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Gå rundt i klassen og find en partner. Stil et spørgsmål. Din partner svarer, hvis han kan, og du skriver svaret på dit ark. Din partner tjekker og underskriver.

Læs mere

Padborg, den 10.10.2012

Padborg, den 10.10.2012 Padborg, den 10.10.2012 Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse:

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Padborg, 21.09.2015 Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann

Læs mere

Future Borders Young Minds in Digital Action

Future Borders Young Minds in Digital Action Future Borders Young future borders - Young MInds in Digital Action 1 Ziel des Projektes Das historische Ereignis von 1864 beleuchten und das Thema mit aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich Demokratie,

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK

Læs mere

Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen. Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues

Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen. Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues Visionsoplæg for ønsket om en fælles Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Deutsch Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Dänisch Mr. J.

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Beiträge zur Skandinavistik 20 Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Zeit und Zeitwahrnehmung im skandinavischen Großstadtroman Ende des 19. Jahrhunderts Bearbeitet von Katja Bethke-Prange 1. Auflage 2012.

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11.

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. November 2014 RECHTSANWÄLTE l STEUERBERATER l WIRTSCHAFTSPRÜFER SNP

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Padborg, den 13.11.2013

Padborg, den 13.11.2013 Padborg, den 13.11.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. november 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 6. November 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen:

Læs mere

10 år Region Sønderjylland-Schleswig 10 Jahre Region Sønderjylland-schleswig

10 år Region Sønderjylland-Schleswig 10 Jahre Region Sønderjylland-schleswig 1997 2007 10 år Region Sønderjylland-Schleswig 10 Jahre Region Sønderjylland-schleswig Med hinanden! Miteinander! Impressum Herausgeber: Regionskontor Sønderjylland-Schleswig Infocenter Grænse Lyren 1

Læs mere

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen Welcome Herzlich Willkommen Hjertlig velkommen Latscho Diwess Hartlik wäljkiimen BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER FUEN KONGRESS 2014 DEUTSCH-DÄNISCHES GRENZLAND Donnerstag, 08. Mai Eröffnung 09:30 Offizielle

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere