REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock"

Transkript

1 18. september 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr august 2014 Tidspunkt: Kl Kl. 9.00: Møde med Turnénetværket 19. august 2014 Tidspunkt: kl Kl Møde med ASSITEJ 20. august 2014 Tidspunkt: kl Kl Møde med Lene Bak og Nicole Langkilde Sted alle dage: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock Afbud fra udvalget: - Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent: Henrik Wenzel Andreasen (mødet med Lene Bak og Nicole Langkilde, punkt 9 og 11), Ane Alsløv (punkt 6), Bo Hansen (mødet med Turnénetværket, punkt 6 og 7), Kirsten Sylvest (mødet med Lene Bak og Nicole Langkilde, punkt 9 og punkt 11), Ann Berit Sourial (ref.) Godkendt af udvalget den: 18. september 2014 Dagsorden: Sagsfremstilling nr.: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra sidste møde Økonomi Statens Kunstfonds Bestyrelse og underudvalg 5. Dagens møder Behandling af ansøgninger Scenekunst voksen 73

2 Side 2 7. Behandling af ansøgninger Garantiordningen Udpegning af bestyrelsesmedlemmer Evaluering af 5 egnsteatre Egnsteaterområdet: følge udviklingen Ny aftale med Randers Egnsteater Kvalitetsudviklingspuljen, økonomi Meddelelser Kommunikation og formidling 15. Næste møder Eventuelt 17. Mødets gang Ekstra punkter: 1. Høring vedr. ændringer i 3 scenekunstbekendtgørelser Fremtidige egnsteaterevalueringer Genoptagelse af Behandling af ansøgning Scenekunst - børn 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra 8. møde sættes på dagsordenen til godkendelse på 10. møde den 18. september. 3. Økonomi Udvalget omfordelte nogle poster på budgetterne vedr. tilskud til scenekunstformål 2014 og Statens Kunstfonds Bestyrelse Intet til dette punkt. 5. Dagens møder Udvalget holdt den 18. august møde med Turnénetværket for at drøfte fremtidige planer. Dorthe Bébe deltog på mødet. Udvalget holdt den 19. august møde med ASSITEJ, hvor Dirck Backer og Peter Kirk fortalte om organisationen arbejde indenfor det internationale område med scenekunst for børn og un-

3 Side 3 ge, om fremtidige perspektiver, opgaver og projekter i organisationens arbejde og organisationens prioritering på baggrund af seneste tildeling. Udvalget holdt den 20. august møde med Lene Bak (LB) og Nicole Langkilde (NL), som Statens Kunstråds Scenekunstudvalg havde bedt om at lave egnsteaterevalueringer af Odin Teatret, Hamletscenen, Odsherred Teater, Operaen i Midten og Den ny Opera. LB og NL orienterede om den anvendte metode, de gennemførte evalueringer, konklusioner og anbefalinger. 6. Behandling af ansøgninger til Scenekunst - voksen Udvalget behandlede 235 ansøgninger til puljen Scenekunst - voksen modtaget til fristen 2. juni Der blev ansøgt for i alt kr. Udvalget besluttede at give tilskud til 63 ansøgninger for i alt kr. Udvalget besluttede at invitere 17 teatre til at præsentere deres projekter på pitch session/matchmaking 9. oktober Se bilag 1. Ved hver ansøgning spurgte Kulturstyrelsen udvalget, om nogen af medlemmerne var inhabile. Ved inhabilitet gik udvalgsmedlemmet uden for døren og de andre udvalgsmedlemmer behandlede ansøgningen. Se liste over inhabilitet bilag Behandling af ansøgninger Garantiordningen Udvalget behandlede 68 ansøgninger til Garantiordningen optagelse af forestillinger modtaget til fristen 2. juni Udvalget besluttede at optage 20 forestillinger i sæson 2014/15 og 45 forestillinger i sæson 2015/16. Se bilag 3. Ved hver ansøgning spurgte Kulturstyrelsen udvalget, om nogen af medlemmerne var inhabile. Ved inhabilitet gik udvalgsmedlemmet uden for døren og de andre udvalgsmedlemmer behandlede ansøgningen. Geir Sveaass erklærede sig inhabil: SKSP , Teatret Svalegangen, Malaga (15/16) da han skal være instruktør på forestillingen.

4 Side 4 8. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer Punktet blev udskudt til næste møde den 18. september. 9. Evaluering af 5 egnsteatre Udvalget drøftede evalueringerne fra Lene Bak og Nicole Langkilde af de 5 egnsteatre. Udvalget tog evalueringerne til efterretning. På baggrund af evalueringsrapporten vurderede udvalget, at alle teatrenes faglige og kunstneriske niveau ligger indenfor, hvad der generelt forventes af refusionsberettigede egnsteatre i Danmark. Udvalget besluttede, at afklare deres kommentarer vedrørende tilbagemelding til kommunerne via mail. Formanden samler kommentarerne og sender dem til Kulturstyrelsen. Kommentarerne som efterfølgende er sendt til de enkelte teatre: Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at bemærke, at udvalget bakker op om teatret og kommunens ønske om, at en fremtidig egnsteateraftale inkluderer alle teatrets aktiviteter - herunder også internationale aktiviteter og forskning og udvikling. Hamletscenen: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil opfordre til, at det i udkast til ny aftale for den kommende aftaleperiode bliver tydeliggjort, hvad der er teatrets primære virksomhed, og hvad der er opgaver, som ligger ud over det at producere og opføre scenekunstforestillinger. Udvalget opfordrer til, at der fokuseres på en større aktivitet omkring konkret scenekunstnerisk produktion og gerne i samarbejde med andre institutioner. Dette ikke mindst for at synligøre Hamletscenen kunstnerisk både lokalt og nationalt. Odsherred Teater: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst bemærker, at Odsherreds Teaters placering i Annebergparken er velfungerende, men også præget af fællesskabet og forhistorien med Scenekunstens Udviklingscenter. En fremtidig placering i Grønnegården, hvor flere af Odsherreds kulturinstitutioner samles og nytænkes, og hvor Odsherred Teater har fuld råderet over egne faciliteter, vil efter udvalgets vurdering kunne fremme innovationen hos teatret be-

5 Side 5 tragteligt. Udvalget anbefaler, at det overvejes at justere teatrets vedtægter med henblik på en løbende udskiftning af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens størrelse og sammensætning kan ligeledes overvejes, for eksempel kunne en repræsentant fra en lokal folkeskole styrke og udbygge samarbejdet med undervisningssektoren. Udvalget finder, at bestyrelsen har en fornuftig fordeling mellem scenekunstfaglige og politiske/kommunale medlemmer. Det bør ligeledes overvejes hvilke kompetencer bestyrelses formand fremadrettet skal besidde. Teatret har siden kommunalreformen arbejdet målrettet på at skabe tværinstitutionelle projekter med lokal forankring. Det er udvalgets vurdering, at teatrets mission er lykkedes og teatret har positioneret sig godt i Odsherred og Kalundborg kommuner. Det ville derfor være kunstnerisk befordrende for teatret at få opbakning til at udfordre, pleje og udvikle scenekunsten i en periode. Dette ville en scenekunstfaglig bestyrelsesformand kunne medvirke til at sikre. Operaen i Midten: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst opfordrer i overensstemmelse med evalueringen til, at der foretages en vedtægtsændring for operaen med henblik på, at de lokalpolitiske udpegninger sker fra egne rækker, kulturudvalg eller byrådets midte, og at ændringer i forbindelse med byrådsvalg ligeledes medfører ændringer i operaens bestyrelsessammensætning. Udvalget opfordrer desuden til, at kredsen af tilskudsydende kommuner drøfter muligheden for en styrkelse af operaens økonomiske fundament. Det kunne for eksempel ske gennem en mindre forhøjelse af det samlede kommunale tilskud, og/eller gennem en inddragelse af en eller flere kommuner (for eksempel med de to øvrige kommuner i Kulturregion Midt-Vest: Ringkøbing-Skjern og Lemvig). Incitamentet hertil kunne blandt andet skabes ved, at operaen øgede satsningen på børne- og ungdomssegmentet Den Ny Opera: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil i overensstemmelse med evalueringen opfordre til, at der med henblik på en kommende aftaleperiode indledes drøftelser med en eller flere kommuner omkring en udvidelse af kredsen af interessenter. Udvalget vurderer, at dette kunne medvirke til en konsolidering af Den Ny Opera - dels i forhold til en nedbringelse af procentandelen af husleje set i forhold til det samlede offentlige tilskud, dels i forhold til publikumsudvikling. Udvalget opfordrer ligeledes til, at der fortsat satses på tætte samarbejder med andre scenekunstaktører - blandt andet i forbindelse med samproduktioner med mindre operakompagnier. 10. Egnsteaterområdet: følge udviklingen Punktet blev udskudt til næste møde den 18. september.

6 Side Ny aftale med Randers Egnsteater Kulturstyrelsen har modtaget udkast til ny egnsteateraftale vedrørende Randers Egnsteater. På baggrund af aftaleudkast samt driftsbudget, organisation, strategiplan og plan for kunstneriske aktiviteter godkendes Randers Egnsteater som et professionelt producerende teater. Udvalget har ingen yderligere kommentarer. 12. Kvalitetsudviklingspuljen, økonomi Punktet blev udskudt til næste møde den 18. september. 13. Meddelelser Meddelelserne blev taget til efterretning. 14. Kommunikation og formidling Det blev besluttet, at der udsendes en nyhed om dialogmøderne, om uddelingen af puljerne Scenekunst børn og voksne, Garantiordningen og om pitch sessions/matchmaking. 15. Næste møder Årshjulet 2014 blev tilrettet. Årshjulet for 2015 blev taget til efterretning. 16. Eventuelt Intet til dette punkt. 17. Mødets gang Intet til dette punkt. Ekstra punkter på dagsordenen: 1) Høring vedr. ændringer i 3 scenekunstbekendtgørelser Kulturministeriet har den 30. juni 2014 sendt udkast til tre ændrede bekendtgørelser på scenekunstområdet i høring med høringsfrist den 1. september 2014: Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater ( børneteaterrefusionsbekendtgørelsen ) Bekendtgørelse om teatre og andre scenekunstinstitutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

7 Side 7 Udvalget besluttede at tage udkastene til de tre ændrede bekendtgørelser til efterretning og i et kort høringssvar meddele Kulturministeriet, at udvalget (på vegne af Statens Kunstfond) ikke har nogen bemærkninger til ændringerne i de tre bekendtgørelsesudkast, der er sendt i høring. 2) Fremtidige egnsteaterevalueringer Punktet blev udskudt til næste møde den 18. september. 3) Genoptagelse af Behandling af ansøgning Scenekunst børn Udvalget genoptog den endelige behandling og beslutning af ansøgningerne til puljen Scenekunst børn. Udvalget besluttede at give tilskud til 31 ansøgninger for i alt kr. Udvalget besluttede at invitere 10 teatre til at præsentere deres projekter på pitch session/matchmaking 9. oktober Se bilag 4.

8 Bilag 1 Beslutningsliste 2014, Voksne (ansøgningsfrist ) Journalnummer Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Indstilling sæson 2014/15 Indstilling sæson 2015/16 Indstilling sæson 2016/17 SKSP AKT1 Radiodrama, AKT1 Radiodrama - Aktiviteter og teknik SKSP Albinus, Jens Våben mod den vestlige verden SKSP Alias Teaterproduktion, OMSORG SKSP Alias Teaterproduktion, PÅ KANT af normal - gal SKSP BaggårdTeatret, Ansøgning om støtte til ny turnébil SKSP Bananstaten v/sanne Grothe, Wiwe Inside 1993 (udviklingsprojekt) SKSP Behind The Scenes v/rené Kruse, Dark Vanilla Jungle SKSP Berg, Yossi The Wedding Show SKSP Birch, Henrik Act Like a Man (udviklingsprojekt) SKSP Bitran, Mariane, Agnes, Catherine Fra Sommerfuglevingen SKSP Blennow, Sanna SOLID IS THE NEW VAGUE (udviklingsprojekt) SKSP BOB, DOBBELTMENNESKE//TWICE HUMAN// O HUMANO DUPLO SKSP Bora Bora, Ansøgning om LED lamper SKSP Bora Bora, FORUM HUMANUM - nyopsætning på Bora Bora i Aarhus og turne i Vestdanmark SKSP Borch, Christine Life Art (udviklingsprojekt) SKSP Bornholms Teater Nye træk til historiske kulisser (+ teknik) SKSP Brunette Bros., The Brunette Bros. Circus, the Greatest and 2.nd Smallest Circus in the World SKSP Buch, Naya Det andet sted SKSP Bäckman, Carolina Human Flourishing SKSP Bådteatret* Støtte til teknisk udstyr SKSP Café Liva * Aktiviter i 2015/ SKSP Chemnitz, Marie Rosendahl Mars One Way (udviklingsprojekt) SKSP Christensen, Kenneth Müller Ny-Klassisk Sommerscene SKSP Club Fisk, Den Magiske Natur SKSP Cooper, Luke Thomas Peter EVIL! Research & Development Project (udviklingsprojekt) SKSP COPENHAGEN CLASSICAL MUSIC & DESIGN FORF?RT ApS, - en elektroakustisk operacollage (udviklingsprojekt) SKSP Copenhagen Dance Arts, Ansøgning om 3-årig drifts- og projektstøtte til CPH Dance Arts SKSP Copenhagen Dream House NATTEN OG VANDET SKSP Copenhagen Dream House GLOBAL TRANSPARENT SKSP CoreAct Drift samt genopsætning SKSP Ctrl+Art SPEJLBILLEDER SKSP Ctrl+Art Projekt udvikling til New Nordic Tigers (udviklingsprojekt) SKSP Ctrl+Art STIGMA SKSP Ctrl+Art Hunger SKSP Curious People v/mikkel Harder Munck-Hansen, Matthias SKSP dadadans Produktion/ Spare Rib og Drift SKSP Daily Fiction, SPLASTIC (udviklingsprojekt) SKSP Daily Fiction, MIND THE GAP SKSP DAN SIZE FITS ALL Productions v/ Zelis Niegaard, Teknik SKSP Dansehallerne Sceneteknisk udstyr SKSP Dansehallerne Sceneaktiviteter SKSP Dansehallerne ICE HOT Nordic Dance Platform SKSP Dansehallerne Projektcentret (andre aktiviteter) SKSP Dansehallerne Ultra SKSP Dansehallerne Water Falls! SKSP Dansk Danseteater, Teknik ansøgning SKSP Dansk Danseteater, Ansøgning om samlet international turnestøtte SKSP Dansk ITI, Netværksarbejde i det danske scenekunstmiljø og Strategiudvikling internationale perspektiver i sæson 2015/16 SKSP danskdansk Projekt inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Danske Dramatikeres Forbund MAYDAY 2015/

9 SKSP Danske Musicals, DEMOKRATEN SKSP Dawe, Andreas Kærlighed og kannibaler SKSP Det Andet Teater, Time Flies SKSP Det Dramatiske Udgangspunkt, Fr?ken Smillas fornemmelse for sne SKSP Det Skrå Teater, Ledig og svedig SKSP Dialog Teatret, Dialog Teatret (udviklingsprojekt) SKSP DIFFUS DESIGN ApS, SELF-CONTAIN (udviklingsprojekt) SKSP Don GNU, Bil SKSP Dramafronten, Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP FAVN, Hasta Siempre Baby SKSP Foreningen for International Scenekunst, dada SKSP Foreningen LABORATORIET, Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2014/15 og 2015/ SKSP Foreningen Teaterøen, Opstart af Teaterøen i sæson 2015/ SKSP Foreningen Terpsichore Helårsdrift, udvikling og samlede aktiviteter i sæsonerne SKSP Forsøgsstationen * Forsøgsstationen ink. drift i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Freestyle Phanatix, HOME SKSP FreezeProductions, BRYSTKRÆFTER SKSP FÅR 302 * Teknikansøgning - lamper SKSP Garde, Tæt på nordvest - fortællinger fra gade (udviklingsprojekt) SKSP Global Stories Projekter efter eget valg i sæson 2015/ SKSP Godt Nok Productions, SKRAM SKSP Goldstein Production, SPIRITUS SKSP Gordon, Paul Harris The GrownUps SKSP Gottlieb, Sarah Kristina Splendour SKSP Granhøj Dans * Projekter efter eget valg i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Great Investment Red Pieces#2 (working title) SKSP Grob Sceneteknisk udstyr til GROB SKSP Gun For Hire, Henrys Dream SKSP Hai, Amanda Xue shades of RESIDUE (udviklingsprojekt) SKSP Halken, Kristian Værft! SKSP Hansen, Jonas Schou Eksperimenter med binaural lyd (udviklingsprojekt) SKSP HAUT, Driftstilskud HAUT sæson 2014/15 (+ teknik) SKSP Helsingør Kommune, Taipei, Copenhagen SKSP Himherandit productions You are making: Live Art Laboratory 2015 (LAB 15) SKSP holbek, dorte Hidden Hunger (udviklingsprojekt) SKSP Holland House Protect me SKSP Hotel Pro Forma Projekter eget valg inkl. drift og inkl. internationale aktiviteter i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Hulsrøj Peterson, Karakasa Obake SKSP HUSET SCHWAB v/ Martin & Mai-Britt Schwab, SKIPPER CLEMENT SKSP Højfeldt, Solbjørn Hedvig KVINDEN VED 1000 GRADER SKSP Ingrid Kristensen Danseteater Rummets og sansernes betydning for krop og oplevelse af værk (udviklingsprojekt) SKSP Jacobsen, David Tholander Kodeks [X] (udviklingsprojekt) SKSP Jakobsen, Troels Christian Single Selfies Synger Live! SKSP Jensen, Fest-ival (udviklingsprojekt) SKSP Jensen, Museum SKSP Jesenkovic, Edhem From Kitsch To Blood SKSP Joensen, Stine Holm Christiane F. - Mit andet liv SKSP Johns Teater, Altid allerede død SKSP Jydsk Turne Teater, pt: uden titel

10 SKSP Jørgensen, Lise Sal for ventende (udviklingsprojekt) SKSP Kann, Anne Christine Worre Laboratorium i byens rum (udviklingsprojekt) SKSP Karavane, ukraine SKSP Karlsson, Sofie Ida Assembly Language SKSP Kassandra Produktion, Drift, projekter og internationale aktiviteter SKSP kiss, elisabeth f. v. s. NAKSIPAKSI - lyden af fremtidens musik SKSP Koreografkollektivet E.K.K.O, Koreografkollektivet E.K.K.O, sæson 15/ SKSP Københavns Internationale Teater* Writing on the Wall SKSP Københavns Internationale Teater* Drift og aktiviteter i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Københavns Musikteater, CLARIMONDE (udviklingsprojekt) SKSP Københavns Musikteater, Nye højtalere SKSP Larsen, Ida-Elisabeth In Between Concrete SKSP Laursen, Ninna Steen The mind is an idea of the body SKSP Laursen, Ninna Steen Cutting together / Sharing apart SKSP Lebech, Sofie Volquartz I LOVE YOU YOU LOVE ME (udviklingsprojekt) SKSP Lindh, Linnea Cecilia Quietly ruthless, visibly brash SKSP LIVING CREATURES, Skin 2 Skin & Breath me SKSP Livingstones Kabinet * Projekter efter eget valg inkl. drift i sæson 2015/16 og 2016/17 inkl. internationale aktiviteter SKSP Locus Theatre Company, SIBLING SKSP Lucky Motel (Teaterforening), PÅ VEJ SKSP Lynch Company TAROT BASTARD SKSP Malzer, Anna Andrea ROMEO + JULIE DESTRUKTION SKSP Mammutteatret "Jeg Forsvinder" SKSP Mammutteatret "Under Kontrol" SKSP Mancopy Dansekompagni Det dansende menneske (+ teknik) SKSP Med Venlig Hilsen, Lyden af Ord i Bevægelsen SKSP Melkjorsen, AFVIST (udviklingsprojekt) SKSP Momentum - Tidens Teater, Sceneteknisk udstyr på Momentums side-scener SKSP Mondrup, Marie PUMA SKSP Moribund Whole Body Treatment 5 (udviklingsprojekt) SKSP Mortensen, Kitt Maiken KLANGE FRA ET LAVT SELVVÆRD SKSP Mortensen, Rune Frej Stenholt Avoid Reality At All Costs SKSP Mute Comp. Physical Theatre * The Strike of No Thought inkl. basisomkostninger i sæson 2015/ SKSP Møller, Jakob Svensmark "Jørgen Klyde - En orkan i et glaspusteri" SKSP Neander Teater Basisomkostninger i sæson 2015/ SKSP NEPOFILM ApS, Peer, Nora og Hedda (+ bil) SKSP Next Zone * NEXT ZONE 2015/18-BERSERKS #7 etc. (udviklingsprojekt) SKSP Nielsen, Tilde Elme Female Fonda Fans Advanced SKSP Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret * Internationale aktiviteter efter eget valg i sæson 2015/ SKSP Nydanskeren Jimbuts Kulturforening, Fortællinger fra det uofficielle Kina SKSP Nørgaard, Rie Forestillingen "Tilskueren" SKSP Odsherred Teater Anne's Ark SKSP Olsen, Stine Pitt "Lykke og Fremgang" SKSP OPLAND, Ørestaden SKSP Out of Balanz, ALT UNDER MÅNEN SKSP Paulsen, Line SKYEN (udviklingsprojekt) SKSP Pedersen, BOBLEN - en sort overvågningssatire om kærlighed og kedsomhed SKSP Peramiquel Borjas, Gemma 15 days work with Sefurity Eggseat SKSP Petersen, infrastructure SKSP Pflug, Liv Christina AT SKABE SIG SKSP Play&Act v/pernille Holm Sørensen, Skt. Peders Engle SKSP Poweract v/inger Majbritt Saerens, Nær fremtid - Til tekstudvikling og dramatiker SKSP Public Eye, Teaterforeningen, Cirles of Power (udviklingsprojekt) SKSP Raffel, Carina The Intimacy Project (udviklingsprojekt) SKSP Raffel, Carina Teknisk ansøgning - Det dansende kamera SKSP Rasmussen, Claus Hvordan står det til med at bo?

11 SKSP Recoil Performance Group * Drift inkl. projekter og turné i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Rossil, Christian Adelhorst I dag døde mor. Eller måske var det i går, jeg ved det ikke (udviklingsprojekt) SKSP Rygård, Mikkel Trier Vi ved det godt SKSP Saga Dance Collective, Det var midt i julenat... (udvikling) SKSP Saglanmak, Hår på den, nu! SKSP Scenekunstforeningen SVADA, Hundyret SKSP Schwab-Hazekamp, KORANEN (udviklingsprojekt) SKSP Secret Hotel, A Way SKSP Seimi Nørregaard, HJEM - op- og om-bygning fra det kendte til det ukendte SKSP Selseng, Ellesiv Alter Idol (udviklingsprojekt) SKSP Sisters Hope, Sisters Academy # SKSP Sort/Hvid, Det postdemokratiske Projekt - fase SKSP Sort/Hvid, Supplerede teknisk udstyr til Sort/Hvid SKSP Sporenstregs v. Kulturkontoret, Løvejagt SKSP Stage, Jacob The Peoples Entertainment Group SKSP SVALHOLM Danish Cultural Exchange & Performing LYST Art, SKSP SVALHOLM Danish Cultural Exchange & Performing INSIDE Art, EGYPT - TUNESIA - SIRIA SKSP Sydhavn Teater, Gilles og Jeanne SKSP Sydhavn Teater, Bullshitdetektoren (arbejdstitel) (udvikling) SKSP Systemet, Unisonikum SKSP Team Teatret, Ansøgning om sceneteknisk udstyr SKSP Teater Astra, Luften imellem os (+ teknik) SKSP Teater Mungo Park Allerød, HOUSE VISIT: EUROPE Dansk partnerskabsprojekt med Rimini Protokoll med Teater Nordkraft, S/H og SKSP Teater Mungo Park Allerød, Mungo Park TRAVELS TO THE INTERIOR OF AFRICA Co-produktion mellem MUNGO PARK OG DOGSTAR SKSP Teater Rio Rose * Støtte til turnebil SKSP Teater V Støtte til Teknik SKSP Teater V Dansk Dramatisk Udvikling på Turné SKSP Teaterbilletter.dk Valide data på hele scenekunstområdet til Danmarks Statistik (andre aktiviteter) SKSP TEATERFORENINGEN YGGDRASIL DANCE Isen PRODUKTION, smelter - dans og digital installation i mødet mellem danske og grønlandske kunstnere af Yggdrasil SKSP Teaterforeningen Abstrax, 2-årig drifttiskud til 2015/16/ SKSP Teaterforeningen Fix&Foxy, Projekter inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Teaterforeningen for Helsingør Kommune, PASSAGE SKSP Teaterforeningen for Helsingør Kommune, Societas Raffaello Sanzio-"MADRIGALE APPENA NARRABILE " SKSP Teaterforeningen Glimt, Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015/ SKSP Teaterforeningen hello!earth UDspring, Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015/ SKSP TEATERFORENINGEN KATAPULT, Basisomkostninger inkl. teknik SKSP Teaterforeningen Liminal.Dk, Det Store Sceneskift SKSP Teaterforeningen Liminal.Dk, Performancekontoret (+ teknik) SKSP Teaterforeningen sart, Det skal da ikke gå til spilde SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, Anden Person Ental SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, Ringe i Verden SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, "Tre Søstre" - opført af Irina, Masja og Olga SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, JEG VIL OGSÅ KYSSES SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, Sceneprojekt (andre aktiviteter) SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, DRAMATIKERWORKHSOP SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, Once upon a time in the west SKSP Teaterforeningen SIGNA Drift i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP TEATERFORENINGEN TEATER ET, Teatermagasinet Teater SKSP Teaterforeningen Teater Viva, 2 Voices - for civilization SKSP Teaterforeningen Teater Viva, Lyden af Menneske SKSP Teaterforeningen Tincancompany Turnébil til TinCanCompany SKSP Teaterforeningen X-act * Stafet inkl. basisomkostninger inkl. internationale aktiviteter i sæson 2015/16 og 2016/

12 SKSP TEATERGRUPPEN HUSMODERFORENINGEN Turnébil BRÆNDENDE KÆRLIGHED, SKSP TEATERGRUPPEN HUSMODERFORENINGEN Navigator BRÆNDENDE KÆRLIGHED, SKSP Teaterkompagniet Tell to Joy, DEN MEST GRIBENDE FORTÆLLING OM MENNESKELIG FORTVIVLELSE SKSP Teaterkredsen Limfjorden Sceneteknisk udstyr SKSP Teaterkredsen Mariagerfjord, Scenelys til ny scene i Mariager SKSP Teatret Didasca, Secret Sylvia SKSP Teatret Fair Play, Kæbespændinger - Ære og afmagt SKSP TEATRET SVALEGANGEN * Turneordning i sæson 2015/ SKSP TEATRET VED SORTE HEST, Godnat Albert SKSP Teatret Von Baden Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015/ SKSP Tempest Teaterproduktion, Antonius & Kleopatra - en Tempest Teaterproduktion SKSP Tempest Teaterproduktion, 'Shakespeares Macbeth - ind bag masken' SKSP THE FIRM V/ARTHUR MARIA STEIJN, Rough Breathing (udviklingsprojekt) SKSP Thomas-Poulsen, Projekt:Poetik (udviklingsprojekt) SKSP Topp, Marie The Visible Effects of Force SKSP Torma, Taneli Power of the mo/ve/ment SKSP Tovo, Paulina Vorwand-B SKSP Troensegaard, Talal SKSP van Leeuwen, Michiel Tange NEO THUNDERDOME SKSP Vestmø, Tove Bilanx Mobile SKSP Videnskabsteater Foreningen, "EVIDENS" (udviklingsprojekt) SKSP Vitus Bering Teatret Opus 3 Dine læber hvisker i mit øre SKSP Warehouse 9 Opgradering af sceneteknik til Warehouse9 - live art venue SKSP WEGO, Acts of Utmost Importance (udvikling) SKSP Youssef, Zaki Hyrland Jeg hører stemmer SKSP Ømann, Frederik Pitchfork-Disney SKSP Øresundsoperan Opera on Location SKSP Aamodt, Caroline Manon Michael Strunge - Det kommende bliver det næste ansøgninger 63 tilsagn I alt inkl. teknik og bil tilskud 17 inviteres til Matchmaking 9. oktober 2014

13 Oversigt over inhabilitetssager, Statens Kunstfond Projektstøtteudvalget for Scenekunst - voksen Periode: Fristen 2. juni 2014 Journalnummer (TAS) Ansøger (TAS) Projekttitel (TAS) Beslutning (beløb) Inhabilt medlem Årsag til inhabilitet SKSP Club Fisk Den Magiske Natur Kasper Daugaard Poulsen Kasper er kunstnerisk leder af Club Fisk Projekter efter eget valg inkl SKSP Foreningen LABORATORIET basisomkostninger i sæson 14/15 og 15/ i 14/15 og i 15/16 Kasper Daugaard Poulsen Kasper deltager i et af Laboratoriets projekter SKSP Global Stories Projekter efter eget valg Ditte Maria Bjerg Ditte er leder af Global Stories SKSP Mikael inhabil pga Kristian Halken VÆRFT! 0 Mikael Fock arbejdsrealtion til ansøger SKSP Mikael inhabil pga Helsingør Kommune Taipei Copenhagen Mikael Fock arbejdsrealtion til ansøger SKSP Kassandra Production Drift og projekter Kasper Daugaard 0 Poulsen Kasper inhabil pga personlig relation til Annika B Lewis SKSP NAKSIPAKSI - lyden af fremtidens Mikael inhabil pga Kiss, Elisabeth musik 0 Mikael Fock arbejdsrealtion til ansøger SKSP Lebech, Sofie Volquartz I LOVE YOU YOU LOVE ME (udviklingsprojekt) SKSP Lucky Motel (Teaterforening), PÅ VEJ SKSP Malzer, Anna Andrea ROMEO + JULIE DESTRUKTION SKSP Nydanskeren Jimbuts Kulturforening, Fortællinger fra det uofficielle Kina Kasper Daugaard 0 Poulsen Ditte Maria Bjerg 0 Ditte Maria Bjerg 0 Mikael Fock SKSP Recoil Performance Group Drift inkl. projekter og turné i sæson 2015/16 og 2016/ i 15/16 og i 16/17 Mikael Fock SKSP Kasper Daugaard Secret Hotel A Way 0 Poulsen SKSP Teaterforeningen Helsingør Kommune Passage Festival Mikael Fock SKSP Teaterforeningen Helsingør Kommune Societas 0 Mikael Fock SKSP Performancekontoret (+ teknik) Kasper Daugaard Liminal.dk 0 Poulsen SKSP Ringe i Verden Kasper Daugaard Teaterforeningen Sceneprojekt 0 Poulsen SKSP WEGO, Acts of Utmost Importance (udvikling) Kasper Daugaard 0 Poulsen Kasper inhabil pga. personlig relation Sofie Volquartz Lebech Ditt inhabil pga arbejdsrelation til Petra Berg Holbek Ditte inhabil pga arbejdsrelation til ansøger Mikael inhabil da projektet skal spille på festival arrangeret af Værftet, hvor Mikael er leder. Mikael inhabil pga arbejdsrelation (Stereo skal spille på Kulturværftet) Kasper inhabil pga arbejdsrelation til ansøger Mikael inhabil pga arbejdsrelation til ansøger og medvirkende Mikael inhabil pga arbejdsrelation til ansøger Kasper inhabil pga medvirkende Kasper inhabil pga personlig relation til Mia Lipschitz Kasper inhabil arbejdsrelation

14 Bilag 3 Beslutningsliste 2014 Garantiordningen - optagelse af forestillinger Fristen 2. juni 2014 Journalnummer Ansøger Projekttitel Indstillet 14/15 Indstillet 15/16 SKSP Atoriet, Spoonface Steinberg (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP BOB, DOBBELTMENNESKE//TWICE HUMAN//O 0 HUMANO DUPLO (15/16) SKSP Copenhagen Dance Arts, The Air We Breath (15/16) 0 SKSP CPS/CULTURAL PROJECTS SERVICE, Goodbye Europa! (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP dadadans Korpsånd/Kropsånd (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Dansk Danseteater, Ildfuglen (15/16) 1 SKSP danskdansk Perkercabaret (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Det Flydende Teater, KÆMP (15/16) 1 SKSP Det Olske Orkester Koncerten(en pivfalsk komedie) (15/16) 1 SKSP Don GNU, N.A.R.G. North Arena Rumble Game (14/15 og 15/16) SKSP FIGURA Ensemble, Alverden god Nat - en opera om Jens Munk (15/16) 1 1 SKSP FIGURA Ensemble, De kom vraltende - et marchorkester (15/16) 0 SKSP Folketeatret, Varmestuen (15/16) 1 SKSP FÅR 302, Turister (14/15) 1 SKSP FÅR 302, Ritualet (15/16) 1 SKSP Garde, LOST MEMORIES (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Giraff Graff, MIN MOR ER EN ULV, MIN FAR? En medie 0 0 performance om vore indre og ydre dyr (14/15 og 15/16) SKSP Granhøj Dans, RITE of SPRING - EXTENDED (15/16) 1 SKSP Granhøj Dans, R.O.S.E.-2 (arbejdstitel) (15/16) 1 SKSP Granhøj Dans, 8IQ-Revisited (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Kulturkontoret, Fortællinger i udkanten (15/16) 0 SKSP Lauritsen, Jacque Jacque synger Brel (15/16) 0 SKSP Limfjordsteatret Slemmer Dreng (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Michelsen, Lykke Sand Mit Mørke (15/16) 1 SKSP Moribund Bloody Mary #4 (14/15 og 15/16) 1 0 SKSP Mungo Park Kolding Anne Marie Carl Nielsen (15/16) 0 SKSP Mute Comp. Physical Theatre, MOST TRUTHS ARE SO NAKED (15/16) 1 SKSP NEPOFILM ApS, Peer, Nora og Hedda (15/16) 0 SKSP NEPOFILM ApS, Lovesong (14/15) 0 SKSP nontardar, Figaros Bryllup (14/15 og 15/16) 0 0 SKSP OFF OFF/PRODUKTION, AH - for Agnes Henningsen, provokatør (15/16) 1 SKSP Peter Ingemann Aps, Bobler (15/16) 1 SKSP POLE Freestyle v/camilla Marienhof, Tiden, døden og andre småting (14/15) 0 SKSP POLE Freestyle v/camilla Marienhof, Kaffe og Kærlighed (14/15) 0 SKSP Raffel, Carina The Intimacy Project - et co-creation projekt 0 (15/16) SKSP Rue De Belleville, We'll meet again (14/15 og 15/16) 0 0 SKSP Rue De Belleville, Hjem til Jul (15/16) 0 SKSP Sporenstregs v. Kulturkontoret, LØVEJAGT (15/16) 0 0

15 SKSP Team Teatret, Min arm (15/16) 1 SKSP Teater Mungo Park Allerød, Nordskoven (15/16) 1 SKSP Teater Mungo Park Allerød, Vi skal bygge en zoologisk have (15/16) 1 SKSP Teater Rio Rose Sort på hvidt (15/16) 1 SKSP Teater Rio Rose Hun Han Høn (15/16) 1 SKSP Teater Stuk, Pigerne På Sprogø (14/15) 1 SKSP Teaterforeningen Glimt, Rootless (15/16) 1 SKSP Teaterforeningen Glimt, GLiMT af en Kabaret (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Teaterforeningen Glimt, I Skallen (15/16) 1 SKSP TEATERFORENINGEN KATAPULT, Dansk Folkeparti (15/16) 0 SKSP Teaterforeningen sart, SPIS MIN GRIS (15/16) 1 SKSP Teaterforeningen sart, Bagerst i Skuffen (15/16) 1 SKSP Teaterforeningen sart, SPIS BRØD TIL (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Teaterforeningen sart, Det skal da ikke gå til spilde (15/16) 1 SKSP Teaterforeningen Teater Viva, One Step ( for humanity ) (14/15 og 15/16) 0 0 SKSP Teaterforeningen X-act, Rankefod (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Teaterforeningen X-act, DRIFT (15/16) 1 SKSP Teaterforeningen X-act, Forum Humanum (15/16) 0 SKSP Teaterkorpset, I Afghanistan skyder man med vandpistoler 1 1 (14/15 og 15/16) SKSP Teatret Gruppe 38, Marias Testamente (15/16) 1 SKSP Teatret Møllen, Guldgraveren (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Teatret st. tv, SygtSund (15/16) 1 SKSP TEATRET SVALEGANGEN, Malaga (15/16) 1 SKSP TEATRET SVALEGANGEN, Zappa (15/16) 1 SKSP TEATRET SVALEGANGEN, Afdelingen for mindre planter (15/16) 1 SKSP TEATRET SVALEGANGEN, Kinder K (15/16) 1 SKSP TV-Glad fonden, The Shadows (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP TV-Glad fonden, Historein Bag Muren (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP Uppercut Danseteater, 360 (14/15 og 15/16) 1 1 SKSP ZeBU: Zenekunst for børn og unge, Princip 1914 (14/15 og 15/16) ansøgninger 20 45

16 Bilag 4 Beslutningsliste Scenekunst- børn - fristen 2. juni 2014 Journalnummer Ansøger (* har flerårig bevilling) Projekttitel Ansøgt beløb SKSP Alias Teaterproduktion, Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Andersen, Ellen Kilsgaard TOTAL!DANS! SKSP Apollo Teater, HJERNEVASK APS SKSP Apollo Teater, FAR & SØN SKSP Asterions Hus* Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015/ SKSP Atoriet, SUT PRUT FINALE! SKSP Atoriet, Projekt vuggeviser (arbejdstitel) SKSP Batida* Lille T SKSP Batida* Drift inkl. projekter efter eget valg samt turné i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Batida* Solo for to SKSP CPS/CULTURAL PROJECTS SERVICE, EN HELT ALMINDELIG DAG SKSP Dansehallerne Dans for Børn i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Dansehallerne daci th World Congress of Dance and the Child International (andre aktiviteter) SKSP Dansehallerne Bananas SKSP DANSK CENTER VDR ALKOHOLISME & AFHÆNGIGHEDSSYGDOMME Jeg hedder Bill SKSP Dansk Rakkerpak* Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP DEN SELVEJENDE INSTITUTION ANEMONETEATRET, Bamse og den kinesiske prinsesse SKSP Det Fortællende Teater v/j. Andersen* Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Det Lille Verdens Teater, SPOR SKSP Det Lille Verdens Teater, Bil til turnèbrug SKSP Det Olske Orkester Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Det Skrå Teater, DEN KOMISKE TRAGEDIE (+ teknik) SKSP Dinesen, Kristian Memories SKSP Dunkelblå, Noatun SKSP FONDEN/DEN SELVEJ. INST. JYTTE ABILDSTRØMS TEATER RIDDERSALEN, Farvel så længe (udviklingsprojekt) SKSP Forchhammer, Julie Laboratorium WILLIAM (udviklingsprojekt) SKSP Foreningen for International Scenekunst, Liveart for Børn SKSP Foreningen Theatret Thalias Tjenere, Store Illusioner SKSP Foreningen Theatret Thalias Tjenere, Turnébil SKSP FortælleKunsten v/kasper Sørensen, Ansøgning om turnebil (andre aktiviteter) SKSP FortælleKunsten v/kasper Sørensen, Bedre Helt næste gang SKSP FortælleKunsten v/kasper Sørensen, Levertyven SKSP FortælleKunsten v/kasper Sørensen, GAME OVER SKSP Frederiksen, Kasper Tuk Teknik SKSP Gazart, Drift inkl. projekter efter eget valg samt turné i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Gordon, Paul Harris Paperman SKSP Helsingør Kommune, Blod & Ære SKSP Hvid Støj Sceneproduktion* Ansøgning om sceneteknik (andre aktiviteter) SKSP Jeppesen, Nina Mig og Callas (genopsætning) SKSP Jeppesen, Nina Da Latterfabrikken lukkede SKSP Juel-Hansen, Maja Rejsen efter den røde ballon SKSP Meridiano* Englene fra Gentofte SKSP Michelsen, Lykke Sand Mit Mørke SKSP MIMETEATRET, En lille ubetydelig ting og Mito og Dito (udviklingsprojekt) SKSP MIMETEATRET, En lille uskyldig ting (udviklingsprojekt) SKSP Månegøgl Basisomkostninger samt turné SKSP Nycirkuskompagniet Cikaros, Brainstorm SKSP OPGANG 2 Turneteater* Forestillinger efter eget valg og turné i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Pagh, Stine Quistgaard SØSAT SKSP Passepartout Theatre Production DIN RET - MIN RET SKSP Passepartout Theatre Production TABT SKSP Saga Dance Collective, Happy End SKSP Serendib, Svært at sige - svært at tie (+ teknik) SKSP Sofie Krog Teater, Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Superreal, 1+1=3 (arbejdstitel) (udviklingsprojekt) SKSP Teater 2 Tusind* Basisomkostninger i sæson 2015/16 og Ro i skolegården inkl. turné inkl. basisomkostninger i 2016/ SKSP Teater Bühne, Sceneteknisk udstyr SKSP Teater Fantast, Næwer 4-ever (andre aktiviteter) Indstilling sæson 2014/15 Indstilling sæson 2015/16 Indstilling sæson 2016/17

17 SKSP Teater Fluks, Sceneteknik SKSP Teater Gyda, Et sted som ingen ser SKSP Teater Hund* Drift i sæson 2015/16 og 2016/17 inkl. internationale aktiviteter SKSP Teater Hvide Rum, Pårørende SKSP Teater Karavanen v/thomas Larsen, Musikalsk Skyggespil fro Børn SKSP Teater Kompas, Hvor går drømmene hen og turné med Det skærer i hjertet SKSP Teater Lille Hest Den sidste chance SKSP Teater MY, Bil til turnèbrug SKSP Teater Nordkraft, SPIL! SKSP Teater Nordkraft, Ting jeg gerne ville være/nu fløjter jeg meget bedre end i virkeligheden/at tage tingenes parti SKSP Teater Patrasket* Projekter efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015/16 og 2016/ SKSP Teater Portamento v/henrik Paludan, Ingenting er alting SKSP Teater Refleksion* Ansøgning om tilskud til anskaffelse af Teknisk udstyr SKSP Teater Spektaklo, Æsel SKSP Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre, Ansøgning til turnébil SKSP Teaterforeningen Teatret Kriskat, Pels SKSP Teaterforeningen Abstrax, Aktiviteter efter eget valg i sæson 2015/ SKSP Teaterforeningen Beagle -dans & fysisk teater, Glubsk -en vækstvogns rejse SKSP Teaterforeningen for Helsingør Kommune, Basisudstyr til Helsingør Teater SKSP Teaterforeningen Graense Loes Workshop til Støj og til turné med Say Cheese inkl. basisomkostninger SKSP Teaterforeningen Sceneprojekt, OUTSIDER SKSP Teaterhuset Filuren* Videoprojektor til forestillingsbrug SKSP TEATERIET APROPOS, Projekt efter eget valg samt turné inkl. basisomkostninger i sæson 2015/ SKSP Teaterkorpset, Min Farfars Guitar SKSP Teaterselskabet co. Teaterministeriet, Kvinden i Skabet SKSP Teaterværkstedet Madam Bach, Drift 2015/ / SKSP Teatret Gruppe 38, Oversættelse af forestillingen "Jeg er ikke bange for noget" SKSP Teatret Lampe Moby Dick en dukketeaterforestilling for børn og voksne i alderen 3 år og op (+ bil + teknik) SKSP Teatret RiffRaff, Min Oldemor SKSP Teatret st. tv, * Sceneteknisk udstyr SKSP Teatret st. tv, * Skakmat SKSP The Lulu Art Group, The Reaper (udviklingsprojekt) SKSP THY TEATER, Turnébil SKSP Uppercut Danseteater* Sceneteknisk udstyr og bil SKSP VÆRK, Projektioner (udviklingsprojekt) SKSP WEGO, Sceneteknisk udstyr SKSP Åben Dans Productions, National og international turne (teknik) antal ansøgninger tilskud 10 inviteres til Pitch session/matchmaking 9. oktober 2014 I alt inkl. teknik og bil

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 15. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 4 Mødedato: 21., 24. og 25. marts 2014 Tidspunkt: 21. marts kl. 8.30 18.00 24. marts kl. 9.00 18.00 25. marts kl. 9.00 16.30

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 13. juni 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 6 Mødedato: 26. maj 2014 Tidspunkt: kl. 8.30 16.30 (mødet blev forlænget til kl. 18.00) Sted alle dage: Lokale 4 Kl. 11.00:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

Bilag til rapport. Scenen er åben

Bilag til rapport. Scenen er åben Bilag til rapport Scenen er åben Seminar afholdt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden for interessenter fra den danske scenekunstverden på Takkelloftet den 22. oktober

Læs mere

TEATER I DANMARK ITI Årbog 2009-2010 1

TEATER I DANMARK ITI Årbog 2009-2010 1 TEATER I DANMARK ITI Årbog 2009-2010 1 Teater i Danmark ITI Årbog 2009-2010 Teater i Danmark ITI Årbog 2009-2010 2010 Dansk ITI og Teaterunion Tilrettelægning: Dansk ITI og Teaterunion ISBN 978-87-993147-0-6

Læs mere

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE SEND FLERE PENGE Fra stort set alle dele af filmbranchen lyder ønsket om flere penge lige nu, hvor politikerne snart skal forhandle et nyt filmforlig på plads. TEATER IND I STUEN Teater, opera og ballet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2

Læs mere

2015/2016. Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus Kommune GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE ULF. ULF i Aarhus

2015/2016. Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus Kommune GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE ULF. ULF i Aarhus 2015/2016 i Aarhus i Aarhus Kommune GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge Børnekulturhuset, Undervisnings- Kultur og Borgerservice og læringsforløb Aarhus for børn Kommune og

Læs mere

2014/2015. Undervisnings- og læringsforløb for børn og unge fra 0-18 år i Aarhus Kommune ULF. ULF i Aarhus

2014/2015. Undervisnings- og læringsforløb for børn og unge fra 0-18 år i Aarhus Kommune ULF. ULF i Aarhus 2014/2015 i Aarhus Undervisnings- og læringsforløb for børn og unge fra 0-18 år i Aarhus Kommune 1 Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge Børnekulturhuset, Undervisnings- Kultur og Borgerservice og læringsforløb

Læs mere

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bilag pkt. 2

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bilag pkt. 2 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bilag pkt. 2 Indhold Bestyrelsesmedlemmer sæson 2013/14... 2 Medlemmer sæson 13/14... 2 Indledning... 4 Sydafrikaprojektet Inspiring a Generation... 4 Gæster på Aprilfestivalen....

Læs mere

MAN er ER NØDT TIL TO SKUESPILLERE OM SPRINGET TIL FILMINSTRUKTØR BESTYRELSEN GIK RESULTATET TÆLLER VISUEL FILMHISTORIE. januar 2010 #01.

MAN er ER NØDT TIL TO SKUESPILLERE OM SPRINGET TIL FILMINSTRUKTØR BESTYRELSEN GIK RESULTATET TÆLLER VISUEL FILMHISTORIE. januar 2010 #01. RESULTATET TÆLLER DSF s ligebehandlingsudvalg har været rundt til branchens skoler for at tale mangfoldighed og ligebehandling. De mødte gode intentioner og efterspørgsel efter redskaber og erfaringer.

Læs mere

KOM MED I TEATRET! - lige så nemt som en tur i biffen...

KOM MED I TEATRET! - lige så nemt som en tur i biffen... KOM MED I TEATRET! - lige så nemt som en tur i biffen... Henning Jensen i Helt enkelt kompliceret fra Det Kgl. Teater INDHOLD: 2* Indhold / Nyhedsbrev / Facebook 3 Velkommen 4-15 Forestillinger september

Læs mere

GARVEDE FILMROTTER MØDER DONNA ANNA

GARVEDE FILMROTTER MØDER DONNA ANNA ÅRHUS TEATER Et overraskende underskud på Aarhus Teater har givet kritik af bestyrelsen og særligt bestyrelsesformanden. Kulturministeren skal nu svare på spørgsmål i sagen. SELVSTÆNDIG ELLER EJ? Nogle

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

ALENE MED PUBLIKUM #06 2013 ÅBEN SCENE SKRINLAGT. IDéERNES LEGEPLADS DRAMA-KRISE ELLER EJ

ALENE MED PUBLIKUM #06 2013 ÅBEN SCENE SKRINLAGT. IDéERNES LEGEPLADS DRAMA-KRISE ELLER EJ ÅBEN SCENE SKRINLAGT En ny politisk teateraftale afliver planerne om en åben scene i København i hvert fald som et fysisk sted for det frie teatermiljø. IDéERNES LEGEPLADS MediaPedia, All You Can Culture,

Læs mere

KUNSTEN MÅ BETALE FÆRRE FORESTILLINGER PÅ DET KGL. TEATER HVAD ER SUCCES? NY INTERVIEWSERIE STARTER I DAG DANSEN OM GERTRUDE DUKKER OG ANIMATION

KUNSTEN MÅ BETALE FÆRRE FORESTILLINGER PÅ DET KGL. TEATER HVAD ER SUCCES? NY INTERVIEWSERIE STARTER I DAG DANSEN OM GERTRUDE DUKKER OG ANIMATION DUKKER OG ANIMATION Interessen for dukke- og animationsteater vokser, og nu åbner en ny scene i Århus. Men der mangler en egentlig uddannelse i Danmark. DANSEN OM GERTRUDE Avantgardekunstneren Gertrude

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 69 - december 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 69 - december 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 69 - december 2014 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358

Læs mere

Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet

Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 1 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet Projektrapport Maj 2012 . Indhold Resumé s. 3 Forslag til etablering af et egnsteater i Kulturregion Vadehavet s. 4 Forudsætninger

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 53 - december 2010 F A G B L A D F O R F O R E N I N G E N A F D A N S K E S C E N E I N S T R U K T Ø R E R

DET POSTOMDELTE. Nr. 53 - december 2010 F A G B L A D F O R F O R E N I N G E N A F D A N S K E S C E N E I N S T R U K T Ø R E R DET POSTOMDELTE F A G B L A D F O R F O R E N I N G E N A F D A N S K E S C E N E I N S T R U K T Ø R E R F A G B L A D F O R F O R E N I N G E N A F D A N S K E S C E N E I N S T R U K T Ø R E R Nr. 53

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

KASSER DER IKKE PASSER TIL MENNESKER DSF S MEDLEMMER OM DAGPENGESYSTEMET

KASSER DER IKKE PASSER TIL MENNESKER DSF S MEDLEMMER OM DAGPENGESYSTEMET NÅR BARSLEN BANKER PÅ Som kunstner kan det være med både glæde og angst, man ser frem til barsel og den pause, det som regel betyder i karrieren. En danser og en skuespiller fortæller om deres erfaringer.

Læs mere

DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER. Nr. 66 - marts 2014

DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER. Nr. 66 - marts 2014 DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 66 - marts 2014 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358 København K Tlf. 33 33 08 88 www.stagedirectors.dk

Læs mere

UFFE ELBÆKS PLAN FOR KULTUREN

UFFE ELBÆKS PLAN FOR KULTUREN ÅBEN SCENE PÅ VEJ Københavns Teater har fået et politisk pålæg om at stille en åben scene til rådighed for frie grupper og projekter. Flere scener er i spil til projektet. NYE MØLLEVINGER Teatret Møllen

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 68 - september 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 68 - september 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 68 - september 2014 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358

Læs mere

BØRNETEATER BØRNETEATER. Statsensemblet på vej Kandidaterne til statsensemblet for børneteater er linet op. Side 2. Den store centralisering

BØRNETEATER BØRNETEATER. Statsensemblet på vej Kandidaterne til statsensemblet for børneteater er linet op. Side 2. Den store centralisering BØRNETEATER NR. 131 NOVEMBER 2004 avisen Statsensemblet på vej Kandidaterne til statsensemblet for børneteater er linet op. Side 2 Den store centralisering Jørn Langsted endevender kommunalreformens betydning

Læs mere