Medlemsinfo foråret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinfo foråret 2014"

Transkript

1 Medlemsinfo foråret årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET

2 Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle Web: CVR-nr.: (SEK) = Sekretariat Formand (FU) Anders Chr. Rasmussen Engbakken 11, 7100 Vejle Næstformand / sekretær (FU+SEK) Niels Risak Skovstien 3, 7300 Jelling Kasserer (SEK) Leo Mikkelsen Grejsåvænget 37, 1.sal, 7100 Vejle Arne Rasmussen Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle Morten Løyche (SEK) Kærbøllingvej 126, 7182 Bredsten Brian Petrowski (FU) Silkehalevej 3, 7100 Vejle Henrik Bach (SEK) Højenvej 2, Nr. Vilstrup, 7100 Vejle Ole Damsgaard Grejsdalsvej 88, 7100 Vejle Tom Jensen Gl. landevej 30, 7100 Vejle Bent Vilain (FU+SEK) Mølkærparken 65, Ødsted, 7100 Vejle Jørgen Asger Nielsen (FU+SEK) Valmuevej 18, 7100 Vejle Sekretariatet Telefonsvarer: Niels Risak, Leo Mikkelsen, Henrik Bach, Morten Løyche, Bent Vilain (se bestyrelsen), samt Henrik Hauge Jacobsen Fiskeriopsynet Tom Jensen (formand) Henrik Bach Joe Ejlertsen Kent Gude Leif Rasmussen Michael Christensen Per Andersen Per Palm Niels Høppner Arr.-udvalg Henrik Skøtt (formand) Arne Rasmussen Morten Jørgensen Kasper Emil Nielsen Kim Iburg Michael Gehrt Thomas Samuelsen Mikkel Danevang Matzen Lodsejerudvalg Arne Rasmussen (form.) Knud Jørgensen Flemming Maack Brian Petrowski Kurt Pedersen Kurt Jørgensen Simon V. Hansen Jørgen Asger Nielsen Å-udvalg Ole Damsgaard (formand) Brian Petrowski Alex Arnholtz Claus Bjerremand Kurt Pedersen Bent Friborg Klubhus-udvalg Brian Petrowski (form.) Kim Juhl Jensen Arne Rasmussen Niels Risak Claus Jelling Peder Rasmussen John Pedersen Klub 60+ Kurt Jørgensen Knud Jørgensen Jørgen Asger Nielsen Junior-afdelingen Kim Bentzen Henrik Kjeldsen Per F. Kristensen Kaj Olander Pedersen Rasmus Kjeldsen Frank Brammann Sebastian Bøss Juniorbestyrelse: Mathias Rieper Andersen (formand) Mikkel Eiberg Møller (næstformand) Mikkel Hansen Side 2

3 Kære medlemmer og lodsejere En ny fiskesæson står for døren. Vi har haft en mild vinter, og foråret er på vej med høje temperaturer for årstiden. Det er snart den 1. april, og fiskesæsonen starter. Foreningen har lejet flere nye fiskestrækninger, så hold jer orienteret herom via hjemmesiden og se på de medsendte kortbilag. Det forlyder i øvrigt, at der her primo marts også i Vejle Å er en opgang af regnbueørred. Fisk som i efterårsstormen slap ud fra opdrætsanlæg ved Hjarnø. Så måske vil der til vores premiere den 1. april blive fanget store regnbueørreder. Husk at de ikke skal genudsættes. På generalforsamlingen i november prøvede vi som noget nyt en anderledes form for afholdelse af generalforsamlingen, hvor vi afbrød generalforsamlingen og i mindre grupper i salen drøftede forslag m.v.. En form som der blev taget godt imod. Vi diskuterede bl.a. et forslag om fiskeri med kroge uden modhager. Forslaget havde relation til de anbefalinger, som Det Dyreetiske Råd har om det reaktive fiskeri. På generalforsamlingen drøftede vi også Det Dyreetiske Råd s anbefalinger/overvejelser om fiskevelfærd, Put & Take fiskeri, fangst & genfangst fiskeri, bulefiskeri og brug af levende agn. Bestyrelsen har tidligere drøftet rapporten fra rådet, og har efter generalforsamlingen besluttet at behandle indholdet af rapporten igen på et særskilt bestyrelsesmøde. Dette sker som et led i den nye måde, som bestyrelsen ønsker at arbejde på hvor man har drøftelser af mere politisk karakter som et alternativ til de mere driftsorienterede opgaver i foreningen. Såfremt vi i bestyrelsen finder, at der er behov for justeringer og eller anbefalinger i forhold til udøvelse af fiskeriet (regler for fiskeri m.v.), vil I straks blive orienteret herom. Jeg vil her gerne gøre opmærksom på, at vi i Gelså - sammen med de 13 andre tilsluttede foreninger i Gelså- Sammenslutningen - har et særdeles attraktivt fiskevand. Gelså har en stor opgang af havørred og laks. Opgangen forventes i de kommende år at stige betragteligt. Dels på grund af de allerede udførte passageforbedringer og udlagte gydebanker, og dels på grund af nye kommende forbedringer i form af udlagte gydebanker. Vi har i Vejle Sportsfiskerforening her i foråret af to omgange haft besøg af sammenslutningens formand Peter Pedersen, som har fortalt om de mange forbedringstiltag, hvor der er mulighed for fangst, og hvor man kan parkere. Det er aftalt, at vi får tilsendt formandens foto s fra foredraget, som lægges ud på vores hjemmeside så flere kan få gavn af de gode informationer. Opmærksomheden henledes på, at fangster i Gelså af laks, havørred, bækørred og stalling (hvis/når disse bliver frigivet fra fredning) skal indrapporteres til Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet på senest 4 dage efter fangst. Vi har i foreningen en række forskellige udvalg, som arbejder målrettet, seriøst og dedikeret for, at vi har en forening, som fungerer i det daglige, og som gør os attraktive overfor myndigheder, samarbejdsparter og ikke mindst for vores medlemmer. Nogle af vores udvalg har på forskellige tidspunkter brug for ekstra hænder. Det kan være for en dag eller flere arbejdsdage. Jeg vil gerne opfordre jer til at give hånd med hvis I har tid og mulighed for det. Vi mangler lige nu mandskab til hjælp ved DM i fluekast og til efteråret, hvor der i to til tre uger skal foretages bestandsanalyse i Vejle Å, Grejs Å, Højen Å, Rohden Å og tilløb til Vejle Fjord. Her skal udføres elektrofiskeri i samarbejde med DTU Aqua. Vi har som et nyt tiltag fra bestyrelsen lagt op til, at der i foreningen kan nedsættes ad hoc udvalg, som kan besættes af jer, herunder at det er jer, som byder ind til bestyrelsen med, hvad I mener, der skal arbejdes med. Bestyrelsen sætter så rammen for udvalget. Går du med en god idé så kontakt bestyrelsen. Benyt jer af de mange tilbud fra vores arrangementsudvalg. Følg med på vores hjemmeside. I ønskes alle en god fiskesæson. Anders Chr. Rasmussen Formand Side 3

4 Information fra bestyrelsen: Ny Fiskeplejeplan 2014 Der skal i år laves en ny Fiskeplejeplan (tidligere hed det en udsætningsplan) for Vejle å vandsystemet herunder Egtved å, Højen bæk og Grejs å. Derfor skal der i august og september som grundlag for fiskeplejeplanen udføres bestandsanalyser på udvalgte strækninger. Planen er at el-fiske på alle stationerne i den gamle udsætningsplan fra 2007 for at få et retvisende billede af vandsystemet. Der vil kun blive el-fisket de dage VSF kan stille med mandskab, så det er meget afgørende, at så mange som muligt melder sig, så vi får alle stationerne el-fisket. Fiskeplejeplanen gælder for 7 år, så der vil altså gå 7 år, før biologerne igen kommer og undersøger Vejle Å systemet. Arbejdet består i at assistere biologen fra DTU Aqua med el-fiskeriet af de udvalgte strækninger. De endelige dage for el-fiskeriet er pt. ikke fastlagt, men har det din interesse, så skriv til for vi har stor brug for din hjælp. Der vil senere via hjemmesiden og i klubhuset komme opfordringer til, at medlemmerne kan melde sig til på helt konkrete dage at hjælpe med projektet. Så tænk allerede nu i de baner! Skælprøveprojekt Bestyrelsen har bevilget penge til indkøb af grej til analyse af skæl. For at få bedre indsigt i fiskenes livshistorie og de faktorer, som påvirker bestandens størrelse, iværksætter foreningen dette skælprojekt, som omfatter analyse af skælprøver udtaget på havørred, laks og bækørred fanget i foreningens fiskevande og i Vejle Fjord. Skælprøverne vil kunne give oplysninger om fiskenes tilvækst år for år. Når disse analyser sammenholdes med bl.a. data i den nævnte Fiskeplejeplan, tiltag til forbedring af vandløbene, de klimatiske forhold og andre miljøpåvirkninger, kan vi måske få bedre viden om årsagen til variationer i fiskebestanden. Formålet er også at opbygge en database af skælanalyser og en samling af skæl, som på sigt kan anvendes til DNA-test til belysning af genetiske egenskaber hos havørredstammen i foreningens fiskevande. I løbet af foråret vil der på hjemmesiden blive orienteret om, hvordan man udtager skælprøver, hvordan de opbevares og afleveres og den slags praktiske ting. Der vil også blive informeret om, hvordan man i øvrigt kan hjælpe til med projektet og hvordan, det organiseres. DM i fluekast og fluebinding 2014 Danmarks Sportsfiskerforbund og FFFD afholder i dagene den 26. og 27. april 2014 Danmarksmesterskaberne i fluekast og i fluebinding ved VingstedCentret. De to arrangører har anmodet om frivillighjælp til arrangementet, hvor der forventes at skulle bruges officials og andre hjælpere fra VSF over de to dage, arrangementet varer. Så hvis du allerede nu kan se, at du har tid og lyst til at give en hånd med, så kan du sende en mail til Henrik Skøtt: Fiskepleje 2014 Der vil igen i år blive gennemført et restaureringsprojekt i samarbejde med DTU-AQUA i forbindelse med deres afholdelse af Kursus i vandløbsrestaurering. Sammen med DTU-AQUA skal der foretages restaurering og udlægning af gydegrus i Egtved å den 24. maj. På kurset er der denne gang reserverede pladser på kurset til medlemmer af den nystiftede Vejle Å Sammenslutning. I et samarbejde mellem Vejle Kommune og foreningen vil der i år blive lagt gydegrus i Stenager Møllebæk, og foreningen forestår selv gydegrusudlægning i Lille Høgsholt bæk opstrøms for det sted, hvor der blev lagt grus sidste år. Åudvalget planlægger desuden i 2014 at skabe bedre tilgængelighed på strækningerne ved Haraldskær Hotel, og på stykket nedstrøms for Ravning bro. Ansøgning om midler Bestyrelsen har ansøgt om midler fra Vejle Kommunes stipulje til færdiggørelse af fiskestien til gangbesværede på begge sider af handicap-fiskepladsen ved gruset samt til borde, bænke og shelters ved åen. Men nu må vi se, om foreningen kan komme i betragtning. Side 4

5 Medlemmer Som det ser ud lige nu, kommer foreningen atter i år til at mangle nogle medlemmer for at få økonomien til at løbe rundt. Der skal derfor opfordres til at alle vi medlemmer fortæller fiskekammerater og andet godtfolk, at foreningen ikke længere har venteliste - og at det er en supergod forening at være medlem af. Indmeldelsen foregår via menupunktet Nyt medlem? på hjemmesiden Hvis du gerne vil give en af dine venner et førstehåndsindtryk af vores fiskevand og klubfaciliteter, kan du starte med at købe et gæstekort Niels Risak Næstformand og sekretær Husk at alle nyheder, der bringes på hjemmesiden, også bringes via facebook - samt at du kan poste og dele dine fiskehistorier og billeder og evt. film gennem sæsonen hurtigt og nemt via facebook. Benyt alle vores fiskevande Udover vore primære fiskevande ved Vejle Å og Rohden Å har vi også en række andre fiskevande, som vi enten lejer alene eller lejer i samarbejde med andre foreninger. Det drejer sig om Grejs Å, Omme Å, Gels Å samt Vingsted Sø og Fåruphuse Sø. Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne også benytter disse fiskevande, som byder på et anderledes fiskeri. Både Gels Å og Omme Å er potentielle lakseåer. Grejs Å har udover havørred også en bestand af bækørred. Søerne byder på varieret gedde- aborre- og suderfiskeri. Det vil også være dejligt at få fangstrapporter fra disse fiskevande. Bestyrelsen Sommeprogram Arrangementer 2014 Søndag den 6. April: Q fiskedag. Vejle sportsfiskerforenings kvindemedlemmer inviteres til en fiske- og foreningsdag, kun for kvinder. Lørdag den 3. eller søndag den 4. Maj: Kysttur til Vestkysten efter Pighvar. Hold øje med hjemmesiden/facebook, da vejret bestemmer, om vi kan fiske derude Søndag den 25. Maj: Lystfiskeriets dag. Et BRAG af en lystfiskerdag i Vejle Sportsfiskerforening, med konkurrencer, grejdemo, og en masse forskellige aktiviteter i foreningen. Mandag den 23. Juni: Sct. Hans i VSF. Vi holder bål aften med, grill, hygge og fisker i åen. Søndag den 14. September: Naturens dag og Åbent hus i VSF. En dag med masser af aktiviteter. Dagen arrangeres i samarbejde med juniorafdelingen. Fredag den 31. Oktober: Afslutning på fiskesæsonen. Markeres med grill til frokost og igen til aften på terrassen ved klubhuset. Arrangementsudvalget vil holde åbent klubhus med forskellige temaer hen over sommeren. Se opslag på hjemmesiden. Fisketure til Gels Å, Fjorden, Vestkysten, fiskekurser i Å- fiskeri, grejdemo og meget mere offentliggøres på hjemmesiden. Så HUSK!!! at holde øje med hjemmesiden. Ændringer til programmet annonceres på VSF hjemmesiden og på VSF-Facebook siden Henrik Skøtt arrangementsudvalget Side 5

6 Tirsdag den 1. april På premieredagen tirsdag den 1. april er der gratis rundstykker og morgenkaffe i klubhuset fra kl Rundstykkerne sponseres som altid af juniorafdelingen og Urhøj bageri. Hvis der er nok forudbestillinger, serverer klub 60+ gule ærter fra kl Samtidig Griller Juniorerne pølser på terrassen. Juniorerne udlodder under frokosten Amerikansk lotteri, med fine gevinster. Overskuddet fra frokost og lotteri går til Juniorernes Norgestur til sommer. De gule ærter koster kr.60 kr. - og SKAL forudbestilles hos Arne Rasmussen på mail: eller tlf.: SENEST den 24. marts kl Da premieren falder på en hverdag har arrangementsudvalget og juniorafdelingen valgt at flytte yderligere events til Lystfiskeriets Dag søndag den 25. maj. Dette for at flest muligt af medlemmerne har mulighed for at deltage i festlighederne. Vi håber på forståelse herfor, og et STORT medlemsfremmøde, både til premieren og søndag den 25. maj - til en stor og festlig dag i foreningen for medlemmer og alle andre med interesse i lystfiskeri. Knæk & Bræk derude Juniorafdelingen, Klub 60 + og Arrangementsudvalget. Nyt fiskevand Det er atter i år lykkedes at bevare eller forny aftaler med vore lodsejere, samt genleje mistet fiskevand. En ny 5-årig kontrakt er indgået med den nye ejer af Rodbjerggård i Vork, Mikkel Rathleff (det tidligere St. Georgs gilde) Ved forhandling med Kaj Winter Hansen, Engvang, er det endvidere lykkedes os, at genleje fiskeretten på de 516 m af Vejle å opstrøms højre side fra Tørskind bro på Zone 9 - og i tillæg dertil få en bedre parkeringsplads tæt ved stykket. Den 1-årige kontrakt, som vi fik med Hotel Haraldskær i 2013, er blevet fornyet efter forhandling med den nye direktør. Ved møde med den nye direktør på Vingstedcentret, har vi fået fornyet den tidligere aftale om, at vi også fremover kan benytte retten til at måtte fiske på centrets strækning af Vejle å i Vingsted. Arne Rasmussen Formand for lodsejerudvalget Fangstrapportering inden 10 dage Husk at dine fangster skal være indrapporteret senest 10 dage efter fangstdatoen (vedtægterne 7, stk. 5). Hvis du har adgang til internettet, opfordrer vi dig til at rapportere via hjemmesiden Log ind på din personlige side og åben menupunktet Fangster. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du aflevere/indsende din rapport pr. brev til VSF s klubhus, Buldalen 13, 7100 Vejle, hvor du eventuelt også kan afhente rapportskema. Medlemmer, som har angivet, at de ønsker at kommunikere med VSF pr. brev, får sammen med medlemskort 2014 og medlemsinfo forår 2014 også tilsendt rapportskemaet. Bestyrelsen Side 6

7 opstartsmøde for årets kogræsserlaug, og der vil her være mulighed for tilmelding og for at tegne anparter. Vil du vide mere om lauget eller tegne en anpart, så kan du kontakte Peder Rasmussen på eller Heller ikke datoregulering i 2014 Dit valg af Ulige/Lige dato er ikke vist på dit medlemskort for Datofiskeri er ophævet, og dato-anmærkning har derfor p.t. ingen betydning - og du kan fiske på alle ugens dage. Vi har dog valgt at fastholde denne gruppering af medlemmerne, således at foreningen i tilfælde af stort fiskepres på visse dele af fiskevandet kan genindføre datofiskeri. Eneste regulering er herefter på Nørager, hvor man indenfor tidsrummet fra kl til 6.00 i månederne juni, juli og august, kun må have en fisketur pr. uge. Ophævelsen af datofiskeriet betyder således, at denne ene fisketur pr. uge kan foregå på valgfri dato. Udenfor dette tidsrum og i den øvrige del af fiskesæsonen er der ingen regulering (se punkt 7a i fiskereglerne). Bestyrelsen Kogræsserlaug Klubhuset Der vil i den kommende tid være en del roderi ved klubhusets indgangsparti og køkken. Klubhusudvalget renoverer de kommende mange lørdage de to toiletter og entreen ved indgangspartiet. Dertil kommer, at baggangen og køkkenet også skal have en tur i lofter og gulv. Så indtil det er overstået, må vi bære over med roderiet og indtil videre gå ad køkkenvejen. Desuden skal der installeres et nyt alarm- og videoovervågningssystem. Såh - der er nok at tage fat på. Derfor er det også meget velset, hvis du melder dig til en frivillig indsats, når der senere via hjemmesiden bliver kaldt ind til ekstraordinære arbejdsdage. Her kommer det bl.a. til at handle om færdiggørelse af handicapfiskepladsen, oprydning i udearealerne, efterisolering af lofter m.v. Den første arbejdsdag bliver formentlig en gang i maj. Vel mødt. Vi glæder os til at se dig!!! Brian Petrowski Klubhusudvalget På samme måde som sidste år, vil der igen i 2014 komme til at gå et antal Hereford-kreaturer til afgræsning af engarealet omkring VSF s klubhus. Og igen i år vil der blive startet et Kogræsserlaug, der har til formål at tilse indhegningen, og om kreaturerne har det godt. Til gengæld for dette arbejde, vil Kogræsserlaugets medlemmer få mulighed for at købe en anpart eller to af det herlige økologiske oksekød til en fornuftig pris, når de skal slagtes til oktober/november. Mandag den 27. marts kl , vil der blive afholdt et Åbent klubhus hver mandag formiddag I fiskesæsonen holder vi åbent hus hver mandag formiddag kl Kom og hør sidste nyt om fiskeriet ved vores fiskevand og fortæl om dine egne oplevelser. Der er kaffe på kanden, og den er gratis. Klub 60+ Akvarel på forsiden Akvarellen på forsiden er blot én af en serie på i alt 21 akvareller fra steder langs Vejle å, malet af Jørgen Vind. Akvarellerne kan købes ved at rette henvendelse til Jørgen på tlf Side 7

8 Forårsrengøring af naturen Vejle Sportsfiskerforening har lige som de foregående år tilmeldt sig Forårsrengøring af Vejle Kommunes natur, som vil foregå i weekenden den 26. og 27. april Reserver allerede nu dagene eller en af dem - for vi har brug for din hjælp for at få samlet så meget affald ved vores fiskervande som muligt. Der kommer mere information, når vi nærmer os tidspunktet, men du kan også tilmelde dig nu ved at skrive til Ole Damsgaard Åudvalget Side 8

9 VEDTÆGTER Revideret d. 10. januar 2014, vedtaget på generalforsamlingen d. 21. november Foreningens formål og hjemsted 1. Vejle Sportsfiskerforenings formål er, at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og andre fiskevande, og at ophjælpe fiskebestanden i nævnte vandløb. 2. Foreningens hjemsted er Vejle. 2 Medlemmer 1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere, og der kan optages aktive og passive medlemmer. 2. Anmodning om optagelse som aktivt medlem sker via hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 3. Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Denne afgørelse kan dog indankes for en generalforsamling, når mindst 30 aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Spørgsmål om et medlemmets genoptagelse i foreningen afgøres herefter ved afstemning jævnfør 3, stk. 4, til optagelse kræves dog, at ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 4. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til aktive medlemmer. 5. Medlemstallet skal afpasses efter det af foreningen lejede fiskevand. 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og ved udmeldelse fortabes retten til foreningens midler. 3 Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle Kommune hvert år inden udgangen af november måned, og indvarsles skriftligt senest 14 dage før, med angivelse af dagsorden. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive medlemmer skriftligt anmoder formanden. Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan senest 30 dage efter anmodningen. 4. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, dog jævnfør 2 stk. 4, 4 stk. 4 og 7 stk. 3. Hvis en forslagsstiller ønsker skriftlig afstemning, tages dette til efterretning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke stemmeret medmindre de har dansk indfødsret. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden 1. oktober. Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 15. september anmode bestyrelsen om at gennemføre en legalitetskontrol af et forslag i forhold til foreningens vedtægter, samt så vidt muligt en vurdering af konsekvensen af forslaget, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Efter fremsendelsen af en sådan anmodning fremsender bestyrelsen sine bemærkninger til det fremsendte forslag indenfor en uge, således at forslagsstilleren får mulighed for at revidere forslaget i forhold til foreningens vedtægter og bestyrelsens bemærkninger, inden dagsordenen til generalforsamlingen udsendes. Bestyrelsens bemærkninger og forslagsstillerens bemærkninger tilstilles generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren måtte ønske det. 4 Bestyrelsen 1. Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster. Desuden nedsættes et forretningsudvalg, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver ordinær generalforsamling er skiftevis 6 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. 3. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 suppleant. På hver ordinær generalforsamling vælges skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant, og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år. 4. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor indenfor en afstand af 15 km fra Vejle Rådhus. Denne bestemmelse kan kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor. 5. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal, og der føres referat, der godkendes Side 9

10 på efterfølgende bestyrelsesmøde. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, herunder også regler for færdsel på arealer grænsende op til foreningens vand. 7. Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling med egen bestyrelse, eget regnskab og egne vedtægter, der ikke må stride mod foreningens generelle vedtægter. Juniorafdelingen er henhørende under seniorafdelingens bestyrelse. 5 Kontingent og regnskab 1. Kontingent til foreningen for det følgende år, fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves sammen med det til en hver tid gældende kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund. 2. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet et ekspeditionsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. 3. Medlemmer, der skriftligt dokumenterer, at de er berettiget til at modtage offentlig alderspension inden den 1. januar, kan anmode om nedsat foreningskontingent til det til enhver tid gældende pensionistkontingent. Nedsættelsen kan dog tidligst opnås efter mindst 1 sæson som fuldt betalende medlem. 4. Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september, og fremlægges ved den ordinære generalforsamling i revideret stand. 6 Sanktioner 1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort eller eksklusion. Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. genudlevering. Kun bestyrelsen er bemyndiget til behandling af eksklusionssager. 2. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindelse om restance, ikke indbetaler. Under restancen har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret og kan ikke fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger fra påmindelsen, betragtes medlemmet i udgangspunktet som udmeldt. Genindmeldelse sker herefter på normale vilkår for optagelse af nye medlemmer. foreningens midler. 7 Særlige bestemmelser 1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne interesser, samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. 2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale om personlig - herunder vederlagsfri - fiskeret ved foreningens primære fiskevande herunder: Vejle å vandsystem Rohden å vandsystem Grejs å vandsystem Gels å vandsystem Vingsted Sø Fåruphuse Sø Reglen gælder også for stykker hvor fiskeretten tilhører, eller har tilhørt foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund. Undtaget for reglen er: Medlemmer, der samtidig er lodsejere ved foreningens fiskevand og som derved opnår fiskeret på egen matrikel. Medlemmer, som opnår fiskeretten via indmeldelse i anden allerede etableret forening. 3. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af samtlige medlemmer stemmer herfor. 4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til anvendelse til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. 5. Medlemmer skal indsende eller indtaste deres fangster i foreningens fiskevand senest 10 dage efter fangstdatoen. 6. I nærværende vedtægter anses begrebet skriftlig eller skriftligt som opfyldt, såfremt det, i henhold til medlemmets ønske, sker enten via foreningens hjemmeside, pr. eller pr. brev. 3. Ved eksklusion og udmeldelse fortabes retten til Side 10

11 FANGSTRAPPORT 2014 I henhold til vedtægternes 7stk. 5 skal dine fangster indrapporteres senest 10 dage efter fangstdatoen. Hvis du ikke har mulighed for selv at indrapportere dine fangster via hjemmesiden kan du indrapportere ved at udfylde skemaerne på bagsiden af denne Medlemsinfo og aflevere dem i postkassen ved klubhuset eller sende den til: Vejle Sportsfiskerforening, Buldalen 13, 7100 Vejle Side 11

12 VSF medl. nr. Dato VSF medl. nr. Dato VSF medl. nr. Dato Fiskevand Fiskevand Fiskevand Art Art Art Navn Køn Navn Køn Navn Køn Længde cm Længde cm Længde cm Vægt kg Vægt kg Vægt kg Hjem Ja/nej Hjem Ja/nej Hjem Ja/nej Offentlig Ja /nej Offentlig Ja /nej Offentlig Ja /nej Side 12

Medlemsinfo foråret 2015

Medlemsinfo foråret 2015 Medlemsinfo foråret 2015 20. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2013

Medlemsinfo foråret 2013 Medlemsinfo foråret 2013 18. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK 2. PÅSKEDAG: PREMIERE MANDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2016

Medlemsinfo foråret 2016 Medlemsinfo foråret 2016 21. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2017

KORT OG REGLER Foråret 2017 KORT OG REGLER Foråret 2017 REVIDERET 18-03-2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Revideret 18-03-2017 Fiskeregler for Omme Å Zone 1 (Farre-stykket) Omme Å er en

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2012

Medlemsinfo foråret 2012 Medlemsinfo foråret 2012 17. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK: PREMIEREN SØNDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen Formand Anders Chr. Rasmussen (FU) 75 88 05 50 Engbakken 11,7100 Vejle 26 70 13

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord.

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord. Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 28. marts 2014 Projekt: Skælanalyser 1 Indledning: Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998. Seneste ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016: NAVN OG

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN Danish Military independent Social Fellowship Bike Team. i NAVN Foreningens navn er: Danish Military independent Social Fellowship, Bike Team. Forkortet: DMSF Bike Team. Hjemstedladresse:

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Vejle sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 26. november 2015 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Afholdt torsdag d. 19. November kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2015

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

1. Navn, hjemsted og formål. JERNENE er etableret 1999 og hjemmehørende i Brøndby Golfklub, Nybovej 46, 2605 Brøndby.

1. Navn, hjemsted og formål. JERNENE er etableret 1999 og hjemmehørende i Brøndby Golfklub, Nybovej 46, 2605 Brøndby. Vedtægter for Jernene (Herreklubben i Brøndby Golfklub) Revideret og godkendt 4. april 2017 1 Indeks 1. Navn, hjemsted og formål 2. Optagelse 3. Eksklusion 4. Medlemsforpligtigelser 5. Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere