Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening Journal nr.: 07/22182 Telefon: Dato: 25. april 2008 Notat Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Indledning Denne indberetning er udarbejdet efter miljøstyrelsens Cirkulære om indberetninger for 2007 og 2008 og indeholder Region Syddanmarks redegørelse for: A. Status for indsatsen over for jordforurening i B. Indsatsen over for jordforurening i Indberetningen fremsendes til miljøstyrelsen den 7. maj 2008 med forbehold for regionsrådets godkendelse og sammen med elektroniske indberetninger af: regionens jordforureningsdata store jordforureninger i regionen oplysninger fra kommunerne om boringer ved almene vandværker, der er lukket eller hvor der er igangsat avanceret vandbehandling. Regionens strategi over for jordforurening Regionen skal tilrettelægge og prioritere opgaverne således, at de løses både effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige sikkerhed og det størst mulige udbytte for de investerede penge. I 2007 har Region Syddanmark derfor igangsat en proces med henblik på at opstille strategi for den fremtidige indsats på jordforureningsområdet. Strategien danner baggrund for regionens tilrettelæggelse og prioritering af de opgaver, der skal løses de kommende år og modsvarer ændringerne omkring ny geografi, større sagsvolumen, ændret myndighedsstruktur mv. efter strukturreformen. For at få det optimale udbytte af indsatsen og løse de vigtigste opgaver først skal der afvejes mellem hensynet til beskyttelse af grundvandet, sikring af borgernes sundhed på forurenede grunde, de lovpligtige myndighedsopgaver og udvikling af metoder, der kan optimere arbejdet. Strategien er udmøntet i mål på fem områder: 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen 2. Mindske sundhedsrisikoen 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats 4. Effektivitet og udvikling 5. Åbenhed, service og dialog Regionsrådet vedtog strategien efter endt høring den 31. marts Strategien er beskrevet i Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening og fremsendes til miljøstyrelsen sammen med Indberetning Den kan også læses på

2 Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Strategien er udmøntet i et udkast til en arbejdsplan for 2008; Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i Udkastet er under politisk behandling og skal, inden det kan vedtages endeligt, fremlægges i offentlig høring efter reglerne i Bekendtgørelse om offentlighed ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger. Udkastet fremsendes til miljøstyrelsen med forbehold for regionsrådets godkendelse sammen med Indberetning Side 2 af 11

3 A. Status for indsatsen over for jordforurening i 2007 Indledning Det har været et mål for arbejdet i 2007, at der etableres og videreføres en stabil drift, således at opgaveløsningen sker på et løsningsorienteret og højt fagligt niveau. Samtidig har fokus været rettet mod at efterspørgslen på afgørelser og oplysninger i jordforureningssagerne fra borgere, kommuner ejendomsmæglere og kreditinstitutter mfl. har kunnet løses tilfredsstillende. Ressourceanvendelsen i 2007 Region Syddanmark har i 2007 anvendt 27 mio. kr. (excl. personaleudgifter) og 47,6 årsværk til indsatsen på jordforureningsområdet. I skemaet nedenfor ses fordelingen af de anvendte midler på opgaver i Opdelingen af opgaverne svarer dels til opdelingen i regionens budget for 2007 og dels til den ønskede opdeling i miljøstyrelsens indberetningscirkulære. Regnskab 2007 (1.000 kr. excl. moms) Fordeling budget / cirkulære a) kortlægning, registrering og generelle tilsynsforpligtelser b) undersøgelser c) projektering og afværgeprojekter d) drift og monitering e) tværgående projekter I alt Historisk kortlægning V2-undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensningsprojekter Kærgaard Drift af oprensning Tilsyn og monitering Udviklingsprojekter IT Etablering Øvrige driftsudgifter: - lokaler, transport, sløjfning, mv varekøb (tidsskrifter, bøger mv.) VJ I alt Det samlede regnskab er påvirket af tekniske forsinkelser i forberedelserne til de to store oprensninger i Kærgård Plantage og i Odense, hvor forventede udgifter i 2007 først afholdes i Der overføres derfor et beløb på ca. 9 mio. kr. fra 2007 budgettet til udgifter på disse to sager i Tværgående projekter og udviklingsprojekter Regionen har i 2007 arbejdet med en række tværgående projekter og udviklingsprojekter, hvoraf flere er startet af de tidligere amter. Det drejer sig blandt andet om projekter, der har til hensigt at teste og dokumentere effekten af nye indsats- og undersøgelsesmetoder samt om projekter, der skal medvirke til udvikling og dokumentation af risiko- og prioriteringsmodeller. Side 3 af 11

4 Samlet set er der i 2007 igangværende udviklingsprojekter med et budget på ca. 3 mio. kr., som finansieres af regionen og delvist af miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje. I 2007 har regionens selv finansieret udviklingsarbejdet for kr.. Regionen har desuden fået tilført midler fra eksterne samarbejdspartnere til igangværende udviklingsopgaver på 1,2 mio. kr. hvoraf der er udført udviklingsarbejde for kr. De resterende udlæg afholdes i Tværgående projekter og udviklingsprojekter i 2007 Kemisk oxidation Dalumvej 34B, Odense Vurdering af naturlig nedbrydning ved hjælp af isotopfraktionering Fladhøjvej 1, Rødekro Strategier overfor pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder - fase 2 Poreluftprojekt Reduktiv dechlorering, Sortebrovej, Tommerup Ringe Tjære og Asfaltfabrik, Ringe Termisk oprensning Knullen, Odense Kort beskrivelse af projektet Opfølgning på tidligere udviklingsprojekt vedr. oprensning af forurening med chlorerede opløsningsmidler i moræneler ved kemisk oxidation. I 2007 er projektet rapporteret. Målet er at indsamle erfaringer om nye oprensningsmetoder og derved forbedre fremtidige oprensninger. Vurdering af naturlig nedbrydning af grundvandsforurening med chlorerede opløsningsmidler. Ved vurderingen anvendes målemetoden isotopfraktionering. Der inddrages resultater fra regionens kortlægning af forureningsfanen. Målet er at indsamle erfaringer om naturlig nedbrydning af forurening i grundvand, samt belysning af hvordan nedbrydningen kan dokumenteres. Projektet skal give bedre mulighed for at vurdere den trussel, som forskellige pesticidforureninger udgør over for grundvandet. Projektet er en del af en større projektpakke. Projektet skal bidrage til forståelse af de variationer, der konstateres i poreluftmålinger og gøre det muligt at reducere måleusikkerhederne. Målet er at kunne udføre bedre risikovurderinger i forhold til indeklima i bygninger på forurenede arealer. Fuld skala oprensning ved bakteriel stimulering af nedbrydningen af chlorerede opløsningsmidler i moræneler. Det er en af de første fuld skala oprensninger af sin art, og målet med projektet er at indsamle erfaringer med metoden og derved forbedre fremtidige oprensninger. Behandling af måleresultater vedr. naturlig nedbrydning. Målet med projektet er at indsamle erfaringer om naturlig nedbrydning af forurening i grundvandet. Oprensning af en kraftig jordforurening med opløsningsmidler ved opvarmning af jorden. Oprensningsmetoden er stadig ny i Danmark. Målet med projektet er at indsamle erfaringer med metoden og derved forbedre fremtidige oprensninger. Vapokon, Søndersø I 1999 blev der afprøvet en forholdsvis ny oprensningsmetode, hvor der blev etableret en reaktiv væg i jorden. Metoden består i at forurenet grundvand bliver ledt gennem en væg fyldt med særlige jernspåner, hvorved Strategi for indsatsen over for Jordforurening nedbrydning af forureningen accelereres. Effekten af oprensningen overvåges stadig. Målet er at indsamle erfaringer med metoden og derved forbedre fremtidige oprensninger. Regionens strategi for sin fremtidige indsats. Afvejer blandt andet hensynet til beskyttelse af grundvandet og sikringen af borgernes sundhed på forurenede grunde, Målet er at regionens indsats bliver prioriteret på et gennemskueligt, ensartet grundlag. Side 4 af 11

5 Efterspørgsel på oplysninger om jordforurening Region Syddanmark har i 2007 arbejdet intenst på at gøre sine forureningsdata tilgængelige via regionens internetsider. Regionen oplever en stor efterspørgsel på oplysninger om jordforurening. Oplysningerne indgår i mange sammenhænge og stilles til rådighed for mange forskellige interessenter, f.eks. grundejere, kommende købere, ejendomsmæglere, kommuner, statens miljøcentre, miljørådgivere m.fl. Allerede i starten af 2007 blev forureningsdata for det tidligere Fyns Amts område lagt frem på regionens internetsider. Forureningsdata for det tidligere Ribe Amts område, herunder for ca uafklarede lokaliteter, blev lagt frem i maj måned Forinden orienterede regionen ejerne af de ca uafklarede lokaliteter om offentliggørelsen. Ca. 15% af disse grundejere kontaktede regionen med spørgsmål eller med nye oplysninger. I 2007 har regionen besvaret ca direkte forespørgsler. Samtidig er der gennemført ca søgninger på Jordforureningsafdelingens internetsider Antal søgninger på jordforureningsafdelingens internetsider i Ribe data Fyn data jan feb mar apr maj juni jul aug sep okt nov dec Offentliggørelsen af oplysningerne om forurenede arealer i det tidligere Ribe Amts område har medført en stor nedgang i telefoniske forespørgsler. Med udgangen af 2008 forventes regionens forureningsdata for det tidligere Sønderjyllands og Vejle amters områder også tilgængelige via regionens internetsider. Fra 2009 kan der dermed søges oplysninger om forurenede arealer i hele regionens område. Det vil betyde en bedre service over for grundejere, kommende købere, ejendomsmæglere, kommuner, statens miljøcentre, miljørådgivere m.fl. og ressourcerne i Side 5 af 11

6 højere grad kan anvendes til at bearbejde kortlægningsdata og afklare kortlægningsspørgsmålet for de berørte grundejere. Håndtering og udveksling af data Antallet af forurenede og muligt forurenede arealer i regionen er stort og det stiller store krav til de systemer, der skal håndtere data om arealerne. Region Syddanmark indgår i et samarbejde med en række andre regioner om udvikling af en ny database kaldet JAR (Jordforureningslovens Areal Register). Implementeringen af databasen er krævende og har lagt beslag på en del af regionens ressourcer i Fremover vil alle regionens data være samlet i dette ene system. Det giver bedre muligheder for at håndtere data og samtidig kan andre interessenter få nem adgang til data om forurenede arealer. Kortlægning Regionens kortlægningsindsats bygger videre på de fire tidligere amters kortlægningsarbejde, hvor udgangspunktet har været meget ensartet og er sket på baggrund af Miljøstyrelsens kortlægningsvejledning. Den efterfølgende indsamling og vurdering af data har imidlertid været forskellig i de fire amter, både m.h.t. omfang, tidshorisont og strategi for kortlægningsarbejdet. Det er en stor udfordring at ensarte disse data og regionen har i 2007 skabt sig overblik over det hidtidige kortlægningsarbejde. Der resterer fortsat en meget stor opgave med at kortlægge muligt forurenede arealer. I 2007 har Region Syddanmark indsamlet supplerende oplysninger på sager, hvor der allerede er oplysninger, men hvor disse ikke er tilstrækkelige til at vurdere kortlægningsspørgsmålet og gennemført vurderinger af kortlægningsspørgsmålet i sager, hvor der er indsamlet tilstrækkelige oplysninger. Region Syddanmark havde ved udgangen af 2007 kortlagt i alt ca arealer, heraf ca på V1, som muligt forurenede, og ca på V2, som konstateret forurenede. På samme tidspunkt året før, var der kortlagt ca arealer på V1 og ca arealer på V2. Antal kortlagte arealer Ultimo 2006 Ultimo 2007 V1, Muligt forurenede ca ca V2, Konstateret forurenede ca ca Der er sket både tilgang og afgang af kortlagte arealer i løbet af Kortlægningen og afkortlægningen er sket på baggrund af: forespørgsler og nye oplysninger forureningsfund i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder undersøgelser og oprensninger i forbindelse med nybyggeri privates undersøgelser og eventuelt oprensninger for at udgå af kortlægning regionens revurdering af kortlægningsgrundlaget efter nye, ændrede regler Side 6 af 11

7 undersøgelses- og oprensningsindsats via Oliebranchens Miljøpuljeordning regionens indledende kortlægningsundersøgelser regionens videregående undersøgelses- og oprensningsindsats regionens undersøgelses- og oprensningsindsats efter værditabsordningen I 2007 har regionen afsluttet revurderingen af ca. 260 kortlægningssager efter de nye, ændrede kortlægningsregler og grænseværdier samt indledt revurderingen af yderligere et antal sager. I alt ca. 950 kortlægningssager i regionens område skal være revurderede inden for den fastsatte frist den 1. juli Regionen har i 2007 behandlet i alt 256 indledende forureningsundersøgelser, herunder taget stilling til kortlægningsspørgsmålet. Myndighedsopgaven i 2007 Regionen har i 2007 myndighedsbehandlet ca. 450 sager vedrørende frivillige undersøgelser og/eller oprensninger på kortlagte arealer. I 60 sager har regionen afgivet 8a-høringssvar til kommunernes udkast til 8-tilladelse. Under Oliebranchens Miljøpuljeordning har regionen desuden myndighedsbehandlet ca. 170 nye videregående undersøgelser. Under denne ordning har regionen også myndighedsbehandlet en række af de ca. 200 igangværende sager, hvor der tidligere er indledt videregående undersøgelser, oprensninger og/eller monitering. Efter den særlige værditabsordning for ejere af helårsboligejendomme har regionen desuden igangsat eller fået bevilget midler til 11 videregående forureningsundersøgelser og 2 oprensningsprojekter i Videregående undersøgelser og oprensningsindsats Hovedprincippet for regionens videregående indsats på de forurenede arealer har i 2007 svaret til de 4 tidligere amters, dvs. at forureninger, der udgør det største sundheds- eller miljømæssige problem, tages først. Det betyder, at der først er udført undersøgelser og renset op på arealer hvor: Forureningen udgør en betydelig trussel mod særlige drikkevandsinteresser og/eller mod et indvindingsopland til et eksisterende vandværk. Forureningen udgør en alvorlig risiko for en bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Hertil kommer, at nogle af amterne har prioriteret en særlig indsats ved f.eks. børnehaver eller udvalgte brancher, som erfaringsmæssigt giver anledning til den mest alvorlige forurening. Regionen har i 2007 arbejdet med den fremtidige håndtering af disse emner og de indgår som en del af regionens strategi for indsatsen over for jordforurening fra Region Syddanmark har i 2007 gennemført ca. 35 supplerende videregående undersøgelser eller nye videregående undersøgelser. Desuden er undersøgelsesgrundlaget i en række sager gennemgået og vurderet med henblik på eventuelle supplerende videregående undersøgelser. Side 7 af 11

8 Regionens oprensningsindsats har i 2007 været præget af et stort forprojekteringsog planlægningsarbejde med henblik på indsatsen i Kærgaard Klitplantage. Området har ligget uberørt hen siden 1973, hvor Grindstedværket stoppede med at udlede klorerede opløsningsmidler, restprodukter fra medicinproduktionen og tungmetaller ud i klitterne. Det skønnes at op mod tons kemikalieaffald er gravet ned i seks depoter i området. I 2007 indgik daværende miljøminister Connie Hedegaard (C) og regionsrådsformand Carl Holst (V) en fælles aftale om at rense op. Aftalen betød, at der i første omgang er taget fat på depot 1 og 2, der er de mest forurenede depoter i området. Det er samtidig de depoter, der ligger tættest på stranden. De to depoter, indeholder op mod halvdelen af de samlede klorerede opløsningsmidler, der er i området. Oprydningen fjerner en betydelig del af den forureningsmængde der er deponeret. Der vil dog fortsat være advarselskilte om kontakt med sand og vand på stranden, da forholdene her først vil blive forbedret på lang sigt. Opgravningen af depot 1 og 2 er gennemført i marts-april 2008 og de erfaringer regionen har opnået, vil indgå i det videre arbejde med de resterende fire depoter. Yderligere oplysninger om forureningen og indsatsen i Kærgaard Klitplantage findes på jordforureningsafdelingens internetsider på Udover oprensningen i Kærgård Plantage har regionen i 2007 gennemført: Projektering og/eller oprensning på yderligere ca. 25 ejendomme. Drift af oprensningsprojekter ca. 40 ejendomme. Tilsyn og monitering på ca. 40 ejendomme. Status for indsatsen på børneinstitutioner i 2007 Hidtil er der arbejdet med børneinstitutioner som et særligt indsatsområde i forskelligt omfang i de 4 tidligere amter. I 2007 har regionen foretaget en indledende opgørelse der viser, at der er ca børneinstitutioner for børn i alderen 0-6 år i regionen. Omkring 300 af børneinstitutionerne skønnes at ligge i ældre byområder fra før 1940 og/eller indenfor 200m fra en forurenende virksomhed, hvor der er særlig risiko for diffus jordforurening. Der er gennemført undersøgelser og/eller indsats på ca. 150 af disse. Regionen har i 2007 indarbejdet den fremtidige håndtering af indsatsen på børneinstitutioner i regionens strategi for indsatsen over for jordforurening og i regionens arbejdsplan for Indsatsen udføres i tæt dialog med de berørte kommuner og børnehaver. Problemstillingen omkring børneinstitutionerne er aktualiseret af nye regler, der betyder, at det kun er arealer med kraftig jordforurening, som skal kortlægges efter jordforureningsloven, og som dermed er omfattet af den offentlige indsats. I erkendelse af at børn er særligt følsomme over for kontakt med forurenet jord, indeholder loven en undtagelse, således at både regioner og kommuner kan udføre en særlig indsats på børneinstitutioner og offentlige legepladser, hvor der er en lettere jordforurening. Embedslægeinstitutionen har i et svar til regionen oplyst, at det må være lovens klare intention, at der også skal ske en indsats over for jordforurening ved børnehaver og legepladser, som er lettere forurenet. Side 8 af 11

9 Miljøministeren har opfordret regionerne og kommunerne til at opprioritere indsatsen omkring børneinstitutioner. Store jordforureningssager Miljøstyrelsen indledte i 2004 et arbejde med at identificere en række store forureningssager, hvor sundhed, grundvand eller overfladevand kan være truet og hvor de samlede udgifter til undersøgelser, indsats og overvågning forventes at overstige 10 mio. kr. I 2007 har Region Syddanmark deltaget i udarbejdelsen af en mere detaljeret samlet opgørelse over store jordforureningssager i Danmark. Dette arbejde er dokumenteret i statusrapporten Store jordforureningssager. Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe, juni 2007, hvoraf de store jordforureningssager i Region Syddanmark fremgår. I regionen er der 44 store jordforureninger, hvor de samlede udgifter til undersøgelser, indsats og overvågning forventes at overstige 10 mio. kr. Frem til udgangen af 2006 er der i regionens område brugt ca. 315 mio. kr. på de større forureningssager. Følgende lokalitet inden for regionens område tilføjes listen over store forureningssager med denne indberetning: , Phønix Contractors, Vester Alle 1, 6600 Vejen. Regionens oplysninger om sagen fremsendes til miljøstyrelsen sammen med Indberetning Lukkede boringer Region Syddanmark har på vegne af miljøstyrelsen, jf. indberetningscirkulæret, indsamlet oplysninger fra kommunerne om lukkede vandforsyningsboringer ved almene vandværker i De indsamlede kommunale oplysninger, herunder oplysninger om hvilke kommuner, der har oplyst, at der ikke er lukkede boringer i 2007, fremsendes til miljøstyrelsen sammen med Indberetning Alle data er endnu ikke modtaget. Side 9 af 11

10 B. Indsatsen over for jordforurening i 2008 Indledning Region Syddanmark har opstillet en strategi for den fremtidige indsats over for jordforurening og udarbejdet et udkast til en plan for arbejdet i 2008, der udmønter strategien i konkrete tiltag for Udkastet til en plan for arbejdet i 2008, Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008, er udarbejdet med udgangspunkt i strategiens fem målområder: 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen 2. Mindske sundhedsrisikoen 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats 4. Effektivitet og udvikling 5. Åbenhed, service og dialog Planudkastet indeholder et budget, en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2008 og en prioritering af den videregående undersøgelsesog oprensningsindsats i Udkastet fremlægges i offentlig høring i 4 uger i juni 2008 efter reglerne i en bekendtgørelse om offentlighed ved regionsrådets årlige prioritering af den videregående indsats. Planudkastet og denne Indberetning 2007 fremsendes derfor til miljøstyrelsen med forbehold for regionsrådets godkendelse. Ressourceanvendelsen i 2008 Region Syddanmarks budget for indsatsen over for jordforurening er på 53,5 mio. kr. (excl. Personaleomkostninger) og 52 årsværk i I skemaet nedenfor ses den budgetterede fordeling af midler på opgaver. Opdelingen af opgaverne svarer til opdelingen i regionens budget for 2008 og til den ønskede opdeling i miljøstyrelsens indberetningscirkulære. Budget 2008 Budget / cirkulære (1.000 kr. excl. moms) a) Kortlægning, registrering og generelle tilsynsforpligtelser b) Undersøgelser c) Projektering og afværgeindsats d) Drift og monitering e) Tværgående projekter Historisk kortlægning V2-undersøgelser Indsats på børneinstitutioner Opfølgning på kommunal indsats på børneinstitutioner Renserier Videregående undersøgelser Oprensningsprojekter, incl. Kærgaard Klitplantage Drift af oprensning Tilsyn og monitering Udviklingsprojekter IT Øvrige driftsudgifter I alt I alt Side 10 af 11

11 For en nærmere gennemgang af indsatsen i 2008 henvises til udkastet til arbejdsplanen Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i Side 11 af 11

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Jordforurening Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Marts 2009 Titel: Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Indberetning 2014 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2014 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2014 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2014 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2014 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2014 til Miljøstyrelsen Maj 2015 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Maj 2016 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1 Service Borgerservicegruppen Gruppens primære funktion er fortsat at yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer i Region Midtjylland. Forespørgsler

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere