DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT"

Transkript

1 DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 3 DECEMBER ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN

2 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Kasserer: Medlemskab: Oberst B. Mejlholm, Danske Artilleriregiment, Hjertingvej 127, 6800 Varde Major Mark Hemmingsen, Hærens Officersskole, Roskildevej 28A, DK-2000 Frederiksberg Tlf FIIN: HO-VUT-LDILD Hemmingsen, Marc Kaptajn P. Rønning-Jensen, Danske Artilleriregiment, Hjertingvej 127, 6800 Varde. Giro (Alle ud- og indbetalinger i forbindelse med DAT). 250 kr. for et år. DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT (medlemsblad for Artilleriofficersforeningen) Ansvarshavende Redaktionssekretærer: Fg. ansvarshavende: Major Carsten Heilmann Petersen, Danske Artilleriregiment, Hjertingvej 127, 6800 Varde FIIN:: DAR-G5-200 Petersen, Carsten Heilmann, Fg. ansvarshavende: Major Carsten Heilmann Petersen, Danske Artilleriregiment, Hjertingvej 127, 6800 Varde Elektronisk post: Lokalrepræsentanter: adresse: DAR: KN C. Knudsborg, tlf , FIIN: DAR-3-S21A Knudsborg, Christian HO: KN Jan Haick, tlf , FIIN: HO-GRO-TAK15 Haick, Jan Ekspedition og kassemester: Chefsergent D.B.N. Just, Danske Artilleriregiment, Hjertingvej 127, 6800 Varde FIIN:: DAR-G8-100 Just, Dan Boye Nielsen Abonnement: Tegnes hos ovennævnte. Pris kr. 200,00 for et år. Enkeltnummer kr. 60,00. Produktion: Grafisk Produktion Ribe ApS, Ørstedsvej 20, 6760 Ribe. Indhold: Formanden har ordet CIMIC i FN missionen i Syd Sudan (UNMISS) International Artillery Symposium CIMIC Support Teamet ISAF Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i Afghanistan er der håb? Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Lånekassen Eftertryk kun med redaktionens tilladelse.

3 Formanden har ordet 83 Oberst Birger Mejlholm Chef for Danske Artilleriregiment Efter veloverstået udsendelse til Kabul er det mig en stor fornøjelse igen at være tilbage i stolen som formand for Artilleriofficersforeningen. I den mellemfaldende periode har først major Klaus Nitsche Sørensen og derefter oberstløjtnant Michael Villumsen varetaget hvervet på fornem vis, hvilket jeg er særdeles taknemmelig for. Foreningen lever tydeligvis i bedste velgående, og jeg har især bemærket, at vore arrangementer bliver mere og mere velbesøgte - et imponerende resultat i disse tider. Et nyt forsvarsforlig er netop halet i hus, og hvad betyder det så for artilleriet? Ja først og fremmest medfører det, at hærens opgaver og artilleriets operative kapaciteter i form af 1. Ildstøtteafdeling og 3. ISTAR-afdeling bevares i stort set uændret form, samt at der planlægges for anskaffelse af et nyt ildstøttesystem d.v.s. en ny haubits. Dernæst at også værnepligten bevares, dog med en mindre reduktion i antallet af værnepligtige. Nyt er imidlertid, at hæren fremover organiseres i fem nye centre: Et Internationalt Center, Kampcenter, Kampstøttecenter, Støttecenter og et Specialcenter. Det specifikke indhold af disse centre mangler endnu at blive endelig afklaret, men jeg forventer, at 3 ISTAR-afdeling bliver en del af Specialcentret, der tager udgangspunkt i efterretningstjenesten. Doktrinært passer 1. Ildstøtteafdeling godt i Kampstøttecentret, men der er også andre optioner - herunder Kampcentret, hvilket givet vil styrke samvirket med kamptropperne. I mine øjne bør man imidlertid overveje at placere 1. Ildstøtteafdeling i Specialcentret, for derved at styrke den vigtige interaktion mellem sensorer (HUMINT og EW), analysekapacitet samt kinetiske og ikke-kinetiske effektorer (ildstøtte, CIMIC og PSYOPS). Denne løsning vil samtidig være et godt grundlag for forankring og styrkelse af targeting. Der er i mine øjne således stadig en mulighed Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

4 84 for at holde Danske Artilleriregiments enheder samlet, men vi kan også ende i en situation, hvor de to operative afdelinger spredes på hvert sit nye center. I sidstnævnte tilfælde må vi nok erkende, at det bliver vanskeligt at fastholde artilleriregimentet som myndighed. Optimalt samles et centers enheder geografisk, men det kan for visse af centrene blive vanskeligt at føre ud i livet. Den geografiske placering af centrene er heller ikke endelig afklaret, men for Specialcentret bør Varde være en af optionerne. Bemærkes bør det også, at hærens nuværende seks bataljonskampgrupper samles i tre mere robuste kampgrupper, med den option senere at kunne deles i seks kampgrupper i tilfælde af indsættelse i en længerevarende mission. Artilleriet støtter naturligvis hver af disse kampgrupper med observatører/fac, morterer/haubitser, ubemandede minidroner, CIMIC-hold, PSYOPShold samt HUMINT-elementer. Spørgsmålet om nedlæggelse af kaserner blev returneret til forsvaret, der inden udgangen af marts 2013 skal komme med en ny anbefaling målrettet den ovenfor beskrevne nye hærstruktur. Den nye anbefaling skal baseres på den offentliggjorte etablissementsanalyse, og her hæfter jeg mig ved forligstekstens understregning af vigtigheden af god bygningsvedligeholdelse - et af Varde Kasernes markante kendetegn. Etablissementsanalysens modeller - i en situation med værnepligt - peger i øvrigt på fastholdelse af Varde Kaserne. I denne sammenhæng skylder vi alle Vardes borgmester en stor tak for sin utrættelige kamp for kasernen. På personelområdet må den enkelte medarbejder forudse en række forringelser herunder en fremtid uden udstikker og tjenestemandsansættelser, ligesom løn, ydelser og uddannelser rammes. Samlet spares der på personelområdet knap en mia. kr. Hovedparten af besparelserne på 2,7 mia. kr. hentes imidlertid på materielområdet, hvor effektivisering af indkøb, lagerfunktioner og vedligeholdelse med deraf følgende færre depoter og værksteder bliver implementeret. Endelig bliver der i den nye struktur også færre infirmerier. Med forliget er den overordnede ramme således på plads, men en række forhold kræver yderligere analyser, før artilleriets fremtid står klar. Uanset resultatet og herunder regimentets fremtid, ser jeg stadig behov for Artilleriofficersforeningen. Til orientering kan jeg yderligere oplyse, at den nye ubemandede mini-uas PUMA er ankommet til Varde. PUMA afløser den yderst populære RAVEN og forventes udsendt til august Samtidig fortsætter processen med anskaffelse af en ny haubits til erstatning for M 109, og her er udbudsmaterialet netop godkendt af Forsvarets Materieltjeneste. Selve udbuddet forventes iværksat en af de nærmeste uger. Afslutningsvis bemærker jeg, at Sct. Barbara atter står for døren, og jeg glæder mig overordentligt til endnu en festlig dag på Frederiksberg Slot med masser af gæve artillerister. Vel mødt samt glædelig jul og godt nytår. B. MEJLHOLM

5 CIMIC i FN missionen i Syd Sudan (UNMISS) 85 Af MJ Jens Jacobsen, SBH/CIMICSEK/G5/ST/DAR Ny mission i Sydsudan I forbindelse med fødslen af Syd Sudan som en selvstændig nation den 9. juli 2011, blev den gamle mission United Nations Mission in Sudan (UNMIS), med hovedsæde i Khartoum, lukket og en ny mission United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) blev etableret, med hovedsæde i Juba. Nu var det jo ikke helt nyt med FN i Juba, da den gamle UNMIS mission en årrække havde et regionalt hovedkvarter i byen. I relation til oprettelsen af missionen fortsatte størstedelen af ledelse og stab direkte i den nye mission og flyttede med på godt og ondt fra Khartoum til Juba så der er måske mere tale om en flytning af missionen. Flytningen gav dog nogle store udfordringer, idet det var meget svært at finde egnet indkvartering til de mange civile og militære ansatte i hovedkvarteret. Det medførte, at Hærens Operative Kommando besluttede at leje en compound i byen med indkvarteringsmuligheder for op til 14 personer under ordnede forhold. Dette skulle medvirke til at minimere de sundhedsfaglige risici, og forventelig spare både personel og forsvaret for eftervirkninger af de mange tropesygdomme, man kan pådrage sig i området. Organisationen i J9 i Force Headquarters (FHQ) Jeg var heldig at få funktionen som stabsofficer i CIMIC sektionen i FHQ, og ankom til Juba den 19. januar 2012 efter et fire dages introduktionskursus i Entebbe, Uganda. Major Henrik Flatau, som havde været observatør i UNMIS og efterfølgende Military Liaison Officer (MLO) i UNMISS, var blevet flyttet til FHQ, og udgjorde sammen med en canadisk kaptajn J9/FHQ. Da jeg ankommer, er der med samme fly en amerikansk major som også skulle arbejde i J9, hvilket betød en 100% forøgelse Billeder af compound i Juba. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

6 86 CIMIC i FN missionen i Syd Sudan (UNMISS) J9 venstre: Kern DK, Ben CA, Chuck US, Pim NL og Jens DK på toppen af Juba Mountain. af personelstyrken. Efter ca. en måned ankommer Oberstløjtnant Kern Oddershede (DNK), som skulle besætte funktionen som chef for J9/ FHQ, og da Henrik Flatau senere blev afløst af en hollandsk kaptajn, fik J9 endelig det- udseende den skulle have jf. den eksisterende bemandingsliste. Quick Impact Project (QIP) Jeg fik ansvaret for Community Support, og herunder også QIP. UNMISS havde netop udsendt et nyt sæt guidelines for QIP, som jeg med stor entusiasme satte mig ind i. Det gik dog hurtigt op for mig, at noget var helt galt. Både FN militær og politi var skrevet ud af disse guidelines, og havde således ingen mulighed for at søge QIP midler, og heller ingen indflydelse på hvorledes midlerne kunne nyttiggøres. Efter lang tids argumentering lykkedes det dog at overbevise Recovery, Reintegration and Peace building (RRP) sektionen, som er ansvarlig for UNMISS QIP, at både politi og militær skulle skrives ind i guidelines. Herefter kunne vi også søge om QIP midler, hvilket var en lille sejr troede jeg. Det viste sig efterfølgende, at RRP sektionen allerede havde lavet aftaler for budgettet helt frem til juli 2013, og man havde ingen intentioner om at ændre på dette budget, for at give militæret adgang til midler, eller indflydelse på hvorledes midlerne skulle bruges. Dette er - efter min personlige opfattelse - en af følgevirkningerne ved at sam-

7 87 menlægge et nationalt og et regionalt hovedkvarter uden at udskifte personel. Det var tydeligt for os, at RRP sektionen ikke havde nogen interesse i at arbejde med militæret, for det havde jo ikke været nødvendigt før så hvorfor lave det om, og hvorfor afgive den del af sin magt? Jeg var inde og se på en del af de QIP som var initieret under UNMIS missionen - ret nedslående læsning. Alt for mange gange var projekter blevet initieret, penge var blevet udbetalt, men projekterne blev ofte ikke afsluttet. Det kan skyldes, at implementing partners ikke var i stand til at gennemføre projektet, eller at CIMIC officeren, som var ansvarlig, forlod området uden at få overdraget ansvaret til andre. Jeg har meget stor forståelse for, at ingen ønsker at have ikke færdiggjorte monumenter stående som symbol for inkompetence, men jeg er sikker på, at med den rette vejledning, monitering og opfølgning ville mange af disse projekter kunne komme i mål, til stor gavn for lokalbefolkningen og UNMISS omdømme i landet. UNMISS mandat dækker dog ikke en potentiel konflikt mellem Sudan og Syd Sudan. Security Council resolution 1996 (2011) beskriver mandatet således: Support for peace consolidation and thereby fostering longer-term statebuilding and economic development. Support the Government of the Republic of South Sudan in exercising its responsibilities for conflict prevention, mitigation, and resolution and protect civilians. Support the Government of the Republic of South Sudan, in accordance with the principles of national ownership, and in cooperation with the UN Country Team and other international partners, in developing its capacity to provide security, to establish rule of law, and to strengthen the security and justice sectors. CIMIC aktiviteter I erkendelsen af at det nærmest er uladsiggørligt at få QIP midler, kaster vi os over CIMIC aktiviteter, som ikke koster FN-midler at gennemføre. I Jonglei og Upper Nile State etablerede to indiske bataljoner dyrlægepraksis i begge stater samt lavede outreach programmer, hvor de behandler lokalbefolkningens dyr uden omkostninger for bønderne. I hver af de to indiske bataljoner var der to dyrlæger og et Billede af mislykket projekt. UNMISS mandat Der har i visse områder været rejst spørgsmål om, hvad UNMISS egentlig laver, da vi jo alligevel ikke beskytter befolkningen mod bomber og beskydning fra Sudan Armed Forces. Dyrebehandling. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

8 88 CIMIC i FN missionen i Syd Sudan (UNMISS) antal assistenter, hvilket gjorder dette projekt muligt. Med i pakken fra Indien hører også al den nødvendige medicin, som skal bruges på at gennemføre disse aktiviteter. Et hospital fra Bangladesh med placering i Juba gennemførte to gange om ugen outreach programmer, hvor de tog ud på lokale klinikker og hospitaler, og støttede primært med vaccinationsprogrammer, men hvis komplicerede behandlinger blev efterspurgt, kunne patienterne ofte blive bragt tilbage til Bangladesh Hospitalet in FN lejren. Undervisning. Bangladesh hospitalet. Rengøringsprojektet. Kenyanerne i Western Bahr El Ghazal state støtter hospitaler i Wau med ekspertise som for eksempel røntgenoperatør. Derudover støtter de med undervisningskapacitet på flere sygeplejeskoler og hospitaler i Wau. Den Mongolske battaljon i Unity State engagerede sig i at få et samarbejde i gang med Sudan Peoples Liberation Army (SPLA). De iværksatte et rengøringsprojekt i Bentiu, og fik SPLA involveret, så den lokale befolkning til deres store overraskelse kunne se FN soldater og SPLA soldater arbejde sammen om at samle affald i byen, hvilket gav meget positive tilkendegivelser. Dette er blot nogle eksempler på CIMIC aktiviteter, som er blevet gennemført af bataljonerne i UNMISS, og det hører med at anføre, at alle disse aktiviteter har været vel koordineret med de lokale autoriteter. Som oftest har der været tale om egentlige undervisningsprogrammer med henblik på at lære de lokale at klare alle forstående opgaver. CIMIC med SPLA divisioner I J9/FHQ iværksatte vi - i samarbejde med en Brigadegeneral fra generalstaben i SPLA et forsøg på at få otte SPLA divisioner, som ligger spredt rundt i staterne, til at lave flere tiltag, der skulle støtte deres egen befolkning. Dette med formål at give SPLA et godt image blandt deres egen befolkning. Bevidst om, at SPLA indeholder meget stolte folk, fandt vi det vigtigt, at vi som hvide officerer ikke prøvede at virke bed-

9 89 Udveksling med SPLA DIV. revidende omkring CIMIC, hvorfor vi valgte en model, hvor vi tog rundt i landet med Brigadegeneralen i spidsen, og gennemførte erfaringsudveksling så det var tovejskommunikation. Den første division vi kom ud til med Senior Military Liaison Officer (SMLO) fra området, blev vi mødt af Divisionschefen og hans Stabschef. Begge Generalmajorer havde en meget afventende holdning, og løsnede egentlig først op, da vi fortalte, at vi gerne ville dele vores erfaringer fra andre missioner, men at det var endnu vigtigere for os, at vi lærte fra dem. Det var jo trods alt dem, der de sidste mange år som busharmy, har lavet en masse aktiviteter til gavn for deres egen befolkning. Efter vores session med divisionens officerer, rejste Divisionschefen sig op, og tog front mod sine egne officerer med ordene: Jeg tror det er på tide vi begynder at beskytte vores befolkninger med andre midler end våben. At han så efterfølgende inviterede os til middag i hans private tokul, var blot endnu en positiv erkendelse fra vores første session med SPLA. Vi har efterfølgende været rundt ved de resterende divisioner alle meget interessante besøg, og har planlagt et intensivt kursus for 3 4 officerer fra hver SPLA division, så vi kan præge dem yderligere til at hjælpe deres egne guderne skal vide, at der er opgaver nok at tage fat på, og som alle andre hære i verden, bruger de rigtig megen tid på at vente på deres næste operative opgave. Det er den tid, vi forsøger at få dem til at udnytte mere konstruktiv til alles bedste. Alt i alt har det været en meget interessant mission i verdens nyeste nation, med alle de udfordringer det nu giver. Lokalbefolkningen ved godt, at forandringer ikke kommer hen over natten, men kunne nu godt ønske sig, at udviklingen ville gå lidt hurtigere. Og som nævnt allerede, har FN missionen i Syd Sudan sine udfordringer. UNMISS er beskrevet som en integreret mission, hvilket sikkert er sandt på nogle områder, men for så vidt angår samarbejdet mellem militæret og de civile i hovedkvarteret, er der absolut plads til forbedringer. Overstående skal læses som mine erfaringer og holdninger i forhold til missionen, og kan ikke bruges til at beskrive dansk forsvars holdning til missionen. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

10 90 International Artillery Symposium 2012 Af Major George Naeve, SBH/G7/ST/DAR I perioden fra MAN 01 til FRE 05 OKT 2012 var chefen for Danske Artilleriregiment, OB Birger Mejlholm vært for International Artillery Symposium 2012 (IAS 12). IAS gennemføres årligt, og er et mødeforum for artilleriinspektører eller tilsvarende funktioner fra alle NATO- og PfP-lande. Værtsnationen for symposiet for det følgende år udpeges blandt de deltagende nationer. Næste års vært er således Italien. Dette års symposium havde deltagelse fra 19 nationer og et deltagerantal på 30 personer. Formålet med IAS er at give deltagerne lejlighed til, gennem briefinger og debatter, at udveksle viden og information samt Lessons Learned og Lessons Identified omkring et af værtsnationen valgt emneområde. Emneområde for dette års IAS var Interoperability within the branch of Joint Fires med fokus på: Emnet var valgt på baggrund af, at flere lande gennem de seneste år har gennemført reduktioner og/eller strukturelle justeringer inden for artilleriet. Strukturelle justeringer, der primært er foretaget som en konsekvens af reorganiseringer af landenes hære fra at have en organisation, der var baseret på The War til nu A War. Set sammen med det stigende antal internationale operationer (UN og NATO), hvor enheder og formationer ofte er formeret af flere nationer, og hvor hver deltagende nation ofte kun bidrager med specifikke kapaciteter, stilles der i dag et langt højere krav til at kunne samvirke og samarbejde. Derudover ses et stigende behov for tilpasning af operative procedurer og taktik, samt et behov for at kunne udveksle tekniske data, ammunition, materiel mm. Til at briefe om de tre fokusområder, var flg. lande inviteret som gæstebriefere: USA og Sverige med Teknisk interoperabilitet som emne, England og Canada med Organisatorisk interoperabilitet som emne, og Østrig og Tyskland med Interoperabilitet inden for uddannelse som emne. Teknisk interoperabilitet. Organisatorisk interoperabilitet. Hotel Arnbjerg i Varde udgjorde den fysiske ramme for symposiets gennemførsel. Symposiet blev afviklet efter flg. overordnede program. Interoperabilitet inden for uddannelse.

11 91 MAN 1 OKT: Dagen var deltagernes rejsedag til Varde med ankomst via Billund Lufthavn, hvorfra de blev transporteret til Hotel Arnbjerg og indkvarteret. Om eftermiddagen var der arrangeret Meet and Greet, hvor deltagerne fik lejlighed til at hilse på hinanden under afslappede forhold. TIR 2 OKT: Dagen var afsat til gennemførsel af briefinger. CH DDIV, GM Peter Kühnel, og CH DAR, OB Birger Mejlholm indledte symposiet med briefinger, der gav den danske hærs overordnede tolkning og forståelse af nødvendigheden for interoperabilitet i nutidens hær. Herefter fulgte de 6 gæstebrieferes indlæg. Nogle bevidst provokative andre formelt informative. Alle indlæg gav dog anledning til stor spørgelyst samt diskussioner i de indlagte pauser. ONS 3 OKT: Dagen var afsat til et krigshistorisk indslag, og som artillerister var et besøg ved Historiecenter Dybbøl selvskrevet. Betydningen af forskellene i Dansk og Tysk artilleri under slaget på Dybbøl Banke i 1864 er velkendt. Til at supplere Historiecentrets forskellige briefinger havde DAR bedt den tidligere direktør for Tøjhusmuseet, Ole Frantzen om at fortælle om datidens forskellige Danske og Tyske pjecesystemer, og den betydning de havde for udfaldet af slaget. (De noget upræcise danske glatløbede forladekanoner og de præcise tyske riflede bagladekanoner. Derudover manglede det danske artilleri veltrænede kanonbesætninger). TOR 4 OKT: Dagen var afsat til en tur i felten og straks fra morgenstunden gik turen til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, hvor deltagerne fik en demon- Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

12 92 International Artillery Symposium 2012 Dagen blev afsluttet på Hotel Varde med en plenumdiskussion omkring symposiets tema samt muligheder og way ahead for samarbejde og interoperabilitet. Mere konkret blev det aftalt at arbejde videre med tanker og ideer om en årlig multinational artilleriøvelse samt et muligt europæisk artilleritræningscenter bl.a. baseret på simulation. stration af et Joint Fires and ISTAR Centre (JFIC) i et INTOPS BG TOC set-up. Herfra blev et scenarie med indsættelse af en QRF med støtte fra UAS, MT og ART demonstreret. Hele scenariet blev gennemført live og med skarp ammunition i og omkring det nyligt opførte Nært-måls-anlæg på Kallesmærsk Hede. Deltagerne oplevede her nært måls beskydning med skarp ammunition fra LMT, TMT og ART. Med detonation af en 155 mm BGR på blot 25 meters afstand, gav det et gib i selv garvede artillerister. International Artillery Symposium blev afsluttet TOR aften med afskydning af Dansk Løsen og officiel middag i officersmessen på Varde Kaserne. FRE 5 OKT: Dagen var rejsedag, hvor deltagerne forlod Hotel Arnbjerg ift. flyafgange fra Billund Lufthavn. Alt i alt et artillerisymposium, som vi ved Danske Artilleriregiment er meget tilfredse med. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med programmet, og flere tilkendegav, at vi havde løftet symposiet til et hidtil uset niveau.

13 CIMIC Support Teamet ISAF Af Kaptajn Anders Heith Henriksen, FØ/CST/ISAF 13 Nu SBH/G5/CIMIC/ST/DAR I starten af februar i år ankom seniorsergent(+) Thomas Thomsen og jeg til Afghanistan efter flere måneders intensiv træning og forberedelse med skiftende udmeldinger ift. vores forestående arbejde som CIMIC Support Team (CST) i den nye struktur, hvor briterne fik den overordnede ledelse af kampgruppen (BG/NES N). I stedet for fire CST samt en dansk ledet S9 sektion i den danske kampgruppe, skulle vi nu udgøre det eneste CST og forholde os til den britisk ledede J9 sektion. De endelige rammer for missionen var for vores vedkommende fortsat ikke endeligt afklarede ved ankomsten til missionen. Vi ankom med et forholdsvist åbent sind, men var klart indstillede på selv at være med til at forme vores kommende hverdag i den nye struktur for BG/NES N. 1. Overdragelsen fra hold 12 Med overdragelsen til hold 13 markeredes også en definitiv holdningsændring i forhold til vores måde at støtte og samarbejde med afghanerne på. En ændring der allerede var startet på hold 12, men nu blev meget tydeliggjort for afghanerne. Der blev ikke lavet flere civile projekter, og den afghanske hær (ANA) skulle også i stigende grad forsøge at gøre brug af egen logistisk struktur. Vi skulle i stedet i langt højere grad bistå med rådgivning og i nogen omfang som bindeled, når afghanerne ville have lavet tiltag, som eksempelvis distriktsguvernøren kunne have økonomien til eller være behjælpelig med. I Price fik vi en god overdragelse af erfaringer og viden fra vore kollegaer på hold 12, og følte os herefter vel rustede til selv at komme i gang med løsningen af vore opgaver. Imidlertid var vores materiel blevet sendt fra Price til Bastion, hvor alt CST materiel fra de tidligere fire teams skulle optælles af HOK Optællekommando. Efter en del koordination fik vi dog lov at få et komplet CST sæt udleveret. Et forhold som skabte nogen irritation og forsinkede vores operative indsættelse et par dage. 2. Rammer og organisering Organisatorisk indgik CST i Stab og Logistikkompagniet, men blev efter ankomsten til Afghanistan givet fast til infanterikompagniet (B-COY) i Operativ Kontrol. Et kommandokontrolforhold, som blev befalet direkte fra DANCON, da man ønskede, at vi skulle støtte det danske kompagni, så den britisk ledede BG/ NES N reelt ikke kunne give os andre opgaver, opdele os eller anvende os ved andre enheder. Dertil samarbejdede vi i nogle sammenhænge med J9 i BG/NES N. Under missionen udvikledes endvidere et solidt samarbejde med efterretningssektionen i B-COY, det civile Distriktsstabiliseringsteam, den britiske CH BG/NES N kulturrådgiver, de britiske rådgivere til ANA og ikke mindst HUMINT. En umiddelbar mere fri rolle end tidligere CST har haft. Vi arbejdede primært ud fra patruljebase Hazrat (PB Hazrat), hvorfra vi deltog i patruljer og operationer. Dertil havde vi også jævnligt møder og andet arbejde i Price. I løbet af det halve år var vi indsat taktisk sammen med KC/B-COY og de fire delinger på skift. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

14 94 3. Situationen i det danske ansvarsområde B-COY og vi havde fra starten af holdet tyngde i landsbyen og området ved navn Saidan. B- COY hovedopgave var at få ANA til selvstændigt at patruljere i Saidan og skabe forudsætning for en overdragelse af det danske ansvarsområde til afghanerne. Dertil havde B-COY en deling i check point Wiarla (CP WLA) på Bandi Bahrk Road som ca. halvvejs på holdet blev lukket helt. Der var kun få opgaver og møder, som var relevante for CST ift. den danske tilstedeværelse på CP WLA. Kortudsnit visende det danske ansvarsområde. PB Hazrat (lille cirkel) og landsbyen Saidan (stor cirkel). Saidan var et meget svært område at arbejde i grundet det uoverskuelige terræn, den massive tilstedeværelse af insurgents (INS) og en meget speciel magt- og stammestruktur. Landsbyen var kendetegnet ved compounds og mure, der virkede yderst kanaliserende og med mange oplagte gemmesteder for INS, hvorfra de kunne beskyde os eller trække en improviseret bombe. Hvilket de også hyppigt gjorde! De lokale (LN) levede under konstant intimidering fra INS, der både kunne tæske, fængsle og dræbe lokale, som ikke fulgte de regler, som blev udstukket via bl.a. opslag ved moskeerne. Dertil kom et stort antal stammer med forskellige interesser og gensidig mistillid, der dog alligevel næsten alle pegede på CIMIC Support Teamet ISAF 13 den samme mand som deres landsbyleder. En landsbyleder der helt klart spillede på begge heste for at kunne fastholde sin magtposition. Området levede endvidere godt af at dyrke opium og havde ikke noget stort behov for at blive knyttet tættere til myndighederne i Gereshk, som reelt er imod opiumsdyrkelse. Heller ikke det faktum, at vores og ANA tilstedeværelse i byen ofte tiltrak ballade i form af INS, som ville demonstrere deres position, lettede vores arbejde og kommunikation med LN og key leaders (KL). Mange lokale var bange for at tale med os, og næsten alle sagde de samme ting som læst op af et manuskript. De fleste LN turde i starten ikke engang tage imod kompensation eller leje, når vi ødelagde noget eller brugte deres compounds i forbindelse med operationer. Vi fik dog efterhånden nogle LN og KL, som kunne give brugbar information og efterretninger. Det hjalp også i nogen grad, når vi gik gennem deres compounds, for bl.a. at undgå kanaliserende områder, hvor de uden at blive observeret kunne tale med os. Vi havde desuden både shura og møder med KL fra området og regelmæssig kontakt til landsbylederen, hvor vi kunne udbygge vores indsigt i området. Forcering af en af de utallige mure vha. stiger.

15 95 Stemningen i byen blev i løbet af turen forbedret efter vores massive tilstedeværelse gennem længere tid, men truslen fra INS var fortsat til stede. Den karakteristiske landsby med sine anslåede 2500 beboere var et ideelt gemmested for INS, der til fulde udnyttede at kunne blande sig med lokalbefolkningen. CST tog ikke med på operationer uden for det danske ansvarsområde, enten fordi formålet udelukkende var kinetisk, eller/og fordi man ønskede Afghan face i forhold til at engagere de civile. Der skulle altså være et forholdsvist klart defineret formål med CIMIC, når vi var med ude på jorden. En tilgang til opgaveløsningen som reelt herskede i hele B-COY inklusiv underlagte enheder. Man tog som hovedregel kun med ud, når man kunne bidrage til opgaveløsningen, og det kunne retfærdiggøres, hvis man kom til skade. 4. Opgaver Et CST kan have mangeartede opgaver, som dog alle har mere eller mindre med kontaktfærdigheder at gøre. Ud over rapportering og den daglige koordination og operative planlægning internt i B-COY og BG/NES N løste vi nedenstående opgaver: henblik på at forsøge at forstå lokalsamfundet og agere i forhold til det, samt at kortlægge hvem der boede hvor og magtstruktur. Møder/Key Leader Engagement CST gennemførte regelmæssige møder med KL med for eksempel det formål, at forstå stammeforholdene og deres indflydelse på området samt drøfte vores samarbejde fremadrettet. Møder gennemførtes både i egne lejre og hjemme hos KL. Møde med KL i PB Hazrat. Ud over CST deltog også KC/B-COY og KC/ANA på dette møde. Feel Find Understand Influence/Human Terrain Mapping På patruljer og operationer engageredes LN og KL blandt andet med Shura Når der var behov for emner i et bredere forum, arrangerede CST shura/ stormøde. CST i samtale med en LN under patrulje. Der bliver stillet spørgsmål og noteret flittigt! Stemningsbillede fra shura i PB Hazrat. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

16 96 Tiger Team/Afghansk specialindhentningsgruppe Når B-COY fik tildelt et Tiger Team, var CST bindeled og sørgede for at koordinere, indsætte, afrapportere og fremsende rapporter. CIMIC Support Teamet ISAF 13 Walk ins Talte med lokale der kom ind til PB Hazrat, og ønskede at klage over/diskutere, at vi eksempelvis gik på deres hustage, og kunne se deres kvinder. Her CST(knælende) sammen med et Tiger Team og deres britiske rådgiver(stående) før en operation. Lokale/ walk ins kom til lejren og beklagede sig over, at deres søn/bror var taget til fange. Ud over CST deltog også KC/ANA (længst til højre i t-shirt). Efterretningsindhentning I koordination med S2/B-COY indhentede CST efterretninger under vores faste samtaler med LN og KL Dertil bistod vi HUMINT med områdekendskab. Influence Gennem målrettet samtale og tilpasset adfærd påvirkedes LN i en for os positiv retning, så vi blandt andet også fremstod mindre robotagtige, når vi kom med al vores udrustning på. Til morgente hos den ældste i Noorzaistammen, hvor situationen diskuteredes. Efterretningsbefalingsmanden fra B-COY var med denne dag og tog billedet! I samtale med en stor gruppe unge mænd og børn, som pludselig kom til, hvor CST under behørig sikring udnyttede situationen til at udøve influence.

17 97 Claims Behandlede ødelæggelser forårsaget af B-COY på civile biler, compounds, marker og lignende. Enten var vi på stedet eller modtog informationerne senere fra delingen, som havde forårsaget ødelæggelser. En compound var blevet beskadiget. Her blev kompensation efterfølgende udbetalt. Leje af compounds Under operationer betalte vi leje, når vi brugte lokales compounds til underbringelse/bed Down Location (BDL). Koordination med ANA Inddrog ANA i videst muligt omfang ift. håndteringen og samarbejdet med de civile. Holdninger og fremgangsmåder blev jævnligt afstemt. CIMIC arbejdet skabte grundlag for klarlæggelse af de civile forhold i området (hvidt terræn), der var med til at forme de operative planer. afghanske sikkerhedsstyrker. En britisk enhed af delingsstørrelse overtog desuden den danske del af PB Hazrat med det formål at sikre lejren og de engelske rådgivere tilknyttet ANA. Vidensoverdragelse ift. hvidt terræn blev koordineret med S2/B-COY, og den britiske enhed blev briefet samt fik overdraget CIMIC database for området. ANA havde i forvejen deres egen forståelse for området og tilgang til de civile, så der blev ikke gennemført nogen reel overdragelse af viden eller erfaringer. Desuden havde vi også haft medinddraget ANA i relation til de civile mest muligt og løbende koordineret. At kunne være med til at afslutte det danske engagement i Saidan området, var en god måde at slutte turen på. CST var i høj grad engageret i den afsluttende planlægning og gennemførelse, og vores oparbejdede kendskab til området blev bragt i spil. En spændende periode der ud over B-COY indebar koordination med alle vore samarbejdspartnere i højere eller mindre grad. 6.Opsummering Jeg vil afslutningsvis benytte lejligheden til at fastslå et par forhold vedr. CIMIC, og hvordan vi alle bør tænke CIMIC fremadrettet. CIMIC er FORCE PROTECTION! Vi skal derfor ikke bare gennemføre CIMIC for CI- MIC skyld, men derimod have et klart defineret formål. Opgaverne skal være klart definerede i samarbejde med den stedlige chef for at få 5.Overdragelsen af det danske ansvarsområde Det danske ansvarsområde med tilhørende PB Hazrat blev definitivt overdraget primo august måned. Gennemførelsen af en stor fælles operation med ANA, hvor to nye check points blev oprettet, og afholdelsen af GIRoA outreach shura med deltagelse af bl.a. distriksguvernøren, ANA og KL fra området, blev markeringen på overdragelsen af ansvarsområdet til de Et afslappet øjeblik i en BDL under en operation. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

18 98 optimalt udbytte af denne non kinetiske måde at påvirke samt være med til at skabe grundlag for den operative planlægning. Det er min klare opfattelse at CIMIC (og generelt kontaktfærdigheder) anvendt korrekt og koordineret er et effektivt og billigt våbensystem /værktøj som altid bør medinddrages og aktivt udnyttes, når der udarbejdes planer. Efter at jeg selv tidligere har været en smule skeptisk overfor begrebet CIMIC, er jeg efter mine erfaringer fra uddannelsen og ISAF 13 blevet klart omvendt, hvilket CIMIC Support Teamet ISAF 13 vel også fremgår af ovenstående tekst CIMIC er heldigvis mere end ældre, overvægtige kollegaer, der tager rundt og laver brønde og andre projekter. Det vigtigste redskab for en soldat med CIMIC som speciale er kontaktfærdigheder. Endeligt vil jeg blot slå fast, at CST-rollen er meget relevant i forbindelse med et fast ansvarsområde a la Afghanistan-scenariet med henblik på at have fokus og struktur ift. hvidt terræn samt skabe og udnytte relationerne til de lokale i et område. Artilleriofficersforeningens hjemmeside På hjemmesiden vil der være adgang til en række oplysninger af relevans for medlemmer af AOF og andre interesserede. Hjemmesiden er under fortsat udvikling, hvorfor jeg skal opfordre læserne til at bidrage med gode idéer til indhold på hjemmesiden. Kontaktadresser fremgår af hjemmesiden. Hjemmesiden vil orientere om kommende aktiviteter i AOF regi, og der vil være mulighed for at læse artikler, der af pladsmæssige hensyn ikke har fundet plads i vores tidsskrift. Der vil desuden være afgang til oplysninger af mere statisk karakter, såsom foreningens vedtægter og bestyrelsens sammensætning. Der vil tillige være adgang til tidligere udgaver af tidsskriftet DAT. Bestyrelsen har dog besluttet, at vi indtil videre ikke publicerer de seneste to numre af DAT på hjemmesiden for herigennem at fastholde den trykte udgave af DAT som foreningens primære medie. Som nævnt er hjemmesiden under fortsat udvikling. På lidt længere sigt overvejes det at udbygge siden med et debatforum, hvor interaktionen mellem artikler i tidsskriftet og medlemmernes synspunkter kan gøres mere dynamisk. Da tidsskriftet indtil videre planlægges udgivet med kun tre til fire numre årligt, er tidsskriftet næppe en hensigtsmæssig ramme for debat og synspunkter om fx udviklingen af artilleriets mange forskellige kapaciteter. Et debatforum på hjemmesiden vil formentligt bedre tilgodese dette forhold.

19 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i Afghanistan er der håb? 99 Af oberst Birger Mejlholm, Chef for Danske Artilleriregiment Indledning Efter et års udsendelse til ISAF-hovedhvarteret i Kabul som Deputy Commander i Combined Joint Interagency Task Force Shafafiyat 1 vil jeg i det følgende forsøge at beskrive denne noget atypiske tjeneste for en artilleriofficer. Det var på mange områder et meget spændende og lærerigt år som midlertidig brigadegeneral i den del af ISAF strategiske hovedkvarter, der hjælper afghanerne med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Hvorfor er denne indsats så vigtig? Ja det kan næppe beskrives mere præcist end NATO s Generalsekretær Anders Fogh Rasmussen gjorde det i september 2010: Corruption is, and should be, a matter of strong concern. Firstly, because it s a prerequisite for trust between the Afghan government and the people. Secondly, because it s also a prerequisite for maintaining a broad international support to our presence in Afghanistan. Tiltroen til det afghanske banksystem er ikke overbevisende. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012 Som de fleste nok allerede fornemmer, er bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet i Afghanistan ikke nogen let opgave. Det er derfor heller ikke overraskende, at Shafafiyat ret hurtigt fik tillagt øge/-kælenavne som Anti-gravity Task Force og Mission Impossible. Jeg konstaterede også hurtigt, at der ikke findes hverken kurser eller håndbøger på dette område, så det var langt hen ad vejen learning by doing samt anvendelse af gode militære planlægningsværktøjer og sund fornuft. Problemet Den økonomiske kriminalitet og herunder korruptionen i Afghanistan er først og fremmest resultatet af mere end tyve års krig og fattigdom kombineret med en omfattende narkoindustri. Hertil kommer de sidste ti års overvældende internationale økonomiske støtte uden tilstrækkelig styring og opfølgning. Skønsmæssigt støtter narkoindustrien således oprørerne med ca. 1 mia. kr. årligt - det kan man få temmelig mange vejsidebomber for - og der opkræves formentlig årligt op mod ca. 10 mia. kr. ulovligt af grænsepolitiet. Desuden forekommer der et omfattende misbrug af offentlige midler og ydelser herunder anvendelse af spøgelsesarbejdere d.v.s. ikke-eksisterende medarbejdere, hvilket giver foresatte mulighed for at stikke disses løn i egen lomme. Endvidere er der en udstrakt grad af nepotisme samt politisk indblanding i ansættelser, forfremmelser, efterforskning og retssager. I et vist omfang er der tale om et kulturelt fænomen, idet mange 1. Arabisk ord for transparency d.v.s. gennemsigtighed. Det ord afghanerne bedst forbinder med korruptions-

20 100 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i Afghanistan er der håb? afghanere har en anden opfattelse af staten og anvendelsen af statens midler, kombineret med den traditionelle beskyttelse af egen familie og eget netværk. For nogle er der tale om overlevelse i en fattig verden, mens det for andre desværre har udviklet sig til ren grådighed. Ikke overraskende er Afghanistan derfor nr. 179 ud af i alt 183 lande på Transparency International s korruptionsindeks for 2011 kun overgået af Somalia, Myanmar 2 og Nord-Korea. Kunne ISAF eller andre hjælpe Afghanistan blot et par pladser op på listen, vil det uden tvivl have positive konsekvenser for fremtidige investeringer i landet og dermed evnen til i højere grad at kunne finansiere eget statsbudget. I øjeblikket er Afghanistan kun i stand til at bidrage med ca % af budgettet, resten - herunder de svimlende udgifter til den mand store sikkerhedsstyrke (hær og politi) - ydes af donorlande. Bedre indsigt i Transparency International s vurderingsparametre fik derfor større fokus i den sidste del af min periode ved ISAF. Overordnet set har de store kriminelle organisationer sat sig på hver sin del af landet efter samme koncept som vore hjemlige rockerbander. Disse netværk er ofte involveret i en række kriminelle aktiviteter herunder først og fremmest narkofremstilling og smugleri, hvor narkotika og kontanter føres ud af landet, mens våben, ammunition, sprængstof samt kemikalier til fremstilling af narko og sprængstof føres ind i landet. Af øvrige aktiviteter kan nævnes ulovlig skatteopkrævning (reelt beskyttelsespenge), bedrageri i f.m. genopbygningsprojekter og ISAF logistikkontrakter samt infiltration og underminering af retssystemet og andre statslige institutioner. Ofte er disse organisationer 2. Tidligere Burma.

21 101 beskyttet på højeste politiske niveau mod til gengæld at levere stemmer og/eller anden form for bestikkelse. Ovenstående skitse illustrerer principperne for betaling af beskyttelsespenge i narkoindustrien samt relationerne til politiet. For de mere lukrative stillinger i grænsepolitiet betales der flere mio. kr. blot for at få stillingen og herefter faste månedlige beløb til nærmeste chef. Ambitionsniveauet Som på de fleste andre områder i forbindelse med hjælpen til Afghanistan er det ikke realistisk - og derfor heller ikke hensigten - at indføre vestlige tilstande. Ambitionsniveauet er derimod at hjælpe afghanerne med dels at opbygge institutioner og procedurer til bekæmpelse af den økonomiske kriminalitet og dels at reducere denne kriminalitet til et niveau, de selv kan håndtere. I denne forbindelse har regeringen faktisk en række rimelig organiserede og uddannede institutioner til bekæmpelse af korruption herunder til implementering af den nationale antikorruptionstrategi, men som følge af den manglende politiske vilje skrider indsatsen kun langsomt frem. USA og andre nationer har støttet og uddannet disse institutioner gennem en række år. ISAF indsats Shafafiyat består af ca. 50 M/K i Kabul fra ti forskellige nationer heraf ca. 40 amerikanere og ca. 25 civile. Hertil kommer ca. 20 M/K fordelt på de primære regionale kommandoer. Blandt de civile findes eksempelvis jurister, økonomer og politifolk, og blandt de militære nu også franske gendarmer samt italienske carabinieri med erfaring fra bekæmpelsen af den italienske mafia. Organisationen blev etableret på general Petreus initiativ i sommeren 2010 med den amerikanske brigadegeneral H.R. McMaster i spidsen. McMaster havde som brigadechef stor succes i Irak, hvor han mere end nogen anden udøvede samtænkning (comprehensive approach), og hvor hans imponerende kulturforståelse, engagement og utrættelige indsats havde fanget Petreus opmærksomhed. McMaster startede i Kabul med ganske få hjælpere og refererede her direkte til Petreus. Det første halve år blev der fokuseret på kortlægning af problemets omfang Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

22 102 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i Afghanistan er der håb? og natur, og McMaster etablerede gradvist et omfattende personligt netværk med afghanske nøglepersoner både i og udenfor regeringen. Efterhånden lykkedes det også at få regelmæssig adgang til præsident Karzai sammen med COMISAF med henblik på dels at præsentere præsidenten for de mest markante kriminelle sager og dels at få hans støtte til konkrete tiltag til bekæmpelse, efterforskning m.v. Kortlægningen af de kriminelle netværk bliver støttet af flere af de verdensomspændende efterretningsorganisationer, og der arbejdes desuden snævert sammen med de mange andre aktører på området herunder en lang række amerikanske ministerier, diverse ambassader, GO er og NGO er samt FN. Narkoindustrien Da en stor del af problemet kan henføres til narkoindustrien, blev der gradvist opbygget et snævert samarbejde med allerede etablerede vestlige anti-narkotika organisationer i Afghanistan. Disse organisationer var bl.a. beskæftiget med træning af de afghanske anti-narkotika styrker organiseret under det afghanske politi samt de særlige narkotika domstole. Netop på dette område er afghanerne med deres særlige luftbårne antikorruptionsstyrker efterhånden blevet ret effektive, og omfanget af konfiskationer af laboratorier og efterfølgende domfældelser er støt stigende. Således er det nu ikke usædvanligt, at der konfiskeres og destrueres laboratorier eller lagre med op mod tons narkotika, ligesom der typisk idømmes straffe på omkring 15 års fængsel. Tidligere var det alene småfisk, der blev dømt, men senest er flere højtstående narkoledere endt bag tremmer. Som supplement til operationerne mod laboratorierne gennemfører regeringen destruktion af opiumsplanter på markerne, og hver opiumsfri provins indkasserer 5 mio. kr. i bonus. Selv om det stadig kun er en brøkdel af den samlede høst, der destrueres, fører det i stigende grad til frustration blandt oprørerne, der nu må anvende flere og flere ressourcer til at forsvare deres opiumsmarker. Konflikten i Afghanistan er af nogle beskrevet som en konflikt mellem narkokarteller hvor et af disse er regeringen. Selv om det nok er lidt simplificeret, er der en vis grad af sandhed i udsagnet. Forsvarsministeriet Et andet fokusområde er det afghanske forsvarsministerium, der med en sine nu næsten soldater og en omfattende donation af alt fra udrustning, brændstof, våben og ammunition til pansrede køretøjer og hele kaserner besidder et betragteligt potentiale for korruption. De typiske eksempler omfatter tyveri/salg af materiel, brændstof og madvarer, hvorfor stillingen som logistikofficer er særdeles attraktiv og typisk kun kan fås ved hjælp af bestikkelse. På de højere niveauer er det svindel med kontrakter, efterforskning og lignende, der præger billedet. Indsatsen blev i første omgang koncentreret mod selve ministeriet, der med ISAF støtte analyserede sig frem til ca. 50 muligheder for at forbedre egen organisation og procedurer med henblik på reduktion af korruptionen. Ministeriet var indledningsvis ikke meget for at tage fat i opgaven og forlangte bl.a. et dekret fra præsidenten, ligesom formulering af opgave, mandat o.s.v. for den nedsatte arbejdsgruppe tog usædvanlig lang tid p.g.a. påståede administrative besværligheder som dårlige oversættelser og forsvundne dokumenter. Et forhold vi senere stødte på i flere andre sammenhænge og efterfølgende benævnte som the Afghan slowrolling. Via et par af McMaster s allierede og fortrolige afghanere i det nationale sikkerhedsråd lykkedes det dog at få sat skub i tingene. Der bliver løbende fulgt op på implementeringen af de 50 anbefalinger, og ved min afrejse var ca. 40 af disse enten fuldt implementeret eller i fremdrift. Selv om dette umiddelbart ser lovende ud, hører det med til billedet, at proces-

23 103 sen hidtil har varet ca. to år, samt at effekten ud i de spidse ender endnu kun er marginal. Indenrigsministeriet Det næste ministerium vi kastede os over, var indenrigsministeriet med den ca mand store politistyrke opdelt i seks-syv specialkorps. Efter lange indledende drøftelser med ministeriets egen vagthund - den såkaldte Inspector General - kom arbejdet endelig i gang. I relation til korruption er udfordringen for politiet primært den direkte adgang til borgernes penge i form af gebyrer for udstedelse af pas, kørekort og lignende, men også færdselspolitiets bøder og grænsepolitiets opkrævning af told besidder et stort potentiale for økonomisk kriminalitet. De to sikkerhedsministerier kæmper en traditionel kamp om magt og ressourcer til hæren henholdsvis politiet og taler derfor kun nødtvungent med hinanden. Måske derfor valgte indenrigsministeriet i modsætning til forsvarsministeriet en mere decentral tilgang og fokuserede på oprettelse af antikorruptionsgrupper i de syv politizoner. Hver gruppe fik chefen for politizonen som formand og repræsentanter fra forskellige politikorps samt provinsråd, religiøse grupper, menneskerettighedsgrupper o.s.v. Hvordan det lykkedes at få alle disse grupper udenfor indenrigsministeriets ansvarsområde med i arbejdet er stadig lidt af en gåde, men det er måske et udtryk for, at hvor der er vilje, er der også en vej selv i Afghanistan. Oprettelse af Antikorruptionsgruppe i en af politizonerne. Jeg var i begyndelse temmelig skeptisk overfor konceptet og frygtede reelt, at antikorruptionsgrupperne blev til syltekrukker, samt at det hele blot var et teaterstykke med det formål at gøre ISAF tilfreds. Efter de første oprettelsesceremonier blev jeg dog overbevist, idet den mere og mere åbne dialog med talrige eksempler på korruption i de lokale politistyrker vidnede om et oprigtigt ønske om at ændre forholdene. Dette blev desuden bekræftet af vore betroede lokale tolke. I skrivende stund er min afløser på vej rundt til de syv politizoner sammen med Inspector General for at få en status på arbejdet. Andre ministerier m.v. Parallelt med ovenstående arbejder Shafafiyat med Justitsministeriet på at reducere korruptionen i retssystemet, hvilket udgør en særlig udfordring. Således er hundredvis af sager endt på rigsadvokatens bord, men kun i ganske få er der truffet en afgørelse, ganske enkelt fordi dette kontor er et af de mest korrupte i hele retssystemet. Sagerne henlægges med begrundelser som manglende beviser eller manglende ressourcer, men reelt er der typisk tale om bestikkelse eller politisk indblanding. En anden væsentlig udfordring for retssystemet er den manglende personlige sikkerhed for anklagere og dommere. I øjeblikket har Afghanistan ikke meget at byde ind med i relation til statsbudgettet, men der er faktisk et uudnyttet potentiale for udvinding af jern, kobber og andre mineraler samt i mindre grad olie og gas. Således har Kina indgået den første større minekontrakt, og flere udbud er på vej. Med Afghanistans udprægede dårlige infrastruktur skal der dog først investeres betydelige summer i veje og jernbaner, inden den egentlige minedrift kan påbegyndes. Bekymringen i denne sammenhæng er det afledte potentiale for korruption i milliardklassen relateret til kontraktindgåelse, infrastruktur, logistik, sikkerhedsydelser o.s.v. Netop derfor er Shafafiyat også involveret i rådgivningen af det afghanske mineministerium. Dansk Artilleri Tidsskrift 3. hæfte, december 2012

24 104 Endvidere samarbejdes der med Parlamentet, hvor det primært er den stående forsvarskomite og den nystiftede Antikorruptionsgruppe, der får støtte og vejledning i kampen mod korruptionen. Møde med Antikorruptionsgruppe i Parlamentet. Senest er antallet af afghanske græsrodsbevægelser steget væsentligt både i antal og omfang. Eksempler herpå er Landmænd mod korruption, Læger mod korruption, Kvinder mod korruption, Forretningsfolk mod korruption o.s.v. I den forbindelse har Shafafiyat ydet vejledning til en række aktiviteter samt støttet etableringen af en paraplyorganisation. Et af COMISAF mange fokusområder er de afghanske kvinders rettigheder, og derfor stiller han ofte personligt op til flere af møderne med organisationen Kvinder mod korruption. Væsentligt i den forbindelse er det, at når kvinder betaler bestikkelse, sker det ofte med seksuelle ydelser, hvilket har mærket flere af dem på livstid. Her bør det også noteres, at kvinderne Møde med Kvinder mod Korruption. - efter kontakt med en norsk bekendt - stillede forslag om oprettelse af en ombudsmandsfunktion i Afghanistan. Militærhospitalet Et af de mest groteske eksempler på korruption er det nationale militærhospital i Kabul, hvor generallægen gennem en længere årrække stod i spidsen for en systematisk udnyttelse af hospitalet for egen vindings skyld. Medicin, udstyr, brændstof og mad hovedsageligt doneret af USA - blev solgt med det resultat, at sårede afghanske soldater i flere tilfælde døde p.g.a. manglende medicin, mad og pleje. Forholdende blev opdaget af amerikanske mentorer, men først da McMaster lod bomben falde for øjnene af præsident Karzai ved et af de månedlige møder, skete der noget. Få dage senere blev generallægen og en række af hans sammensvorne fjernet. I mange afghaneres øjne var afskedigelserne straf nok, men Shafafiyat fortsatte kampen for at få generallægen bragt for en domstol og straffet. Som følge af de omfattende amerikanske investeringer i hospitalet blev sagen også et emne i den amerikanske kongres, især efter udtalelser fra tidligere mentorer på hospitalet, der påstod at den amerikanske chef for træningsmissionen NTM-A 3 bevidst havde dækket over de groteske forhold på hospitalet for ikke at sætte NTM-A i et dårligt lys. Afghanernes appetit på en seriøs efterforskning var indledningsvis meget begrænset, primært fordi generallægen under kampen mod Taleban havde reddet adskillige højtstående embedsmænd og politikeres liv, og fordi hospitalets særlige VIP-afdeling var uundværlig for denne persongruppe. Først da ISAF truede med at stoppe al økonomisk støtte til hospitalet, kom der skred i sagen, og forsvarsministeriet anmodede ISAF om støtte til efterforskningen. De afghanske efterforskere har siden arbejdet seriøst på sagen med støtte fra Shafafiyat, men en så omfattende og kompleks sag tager selv i ve- 3. NATO Training Mission Afghanistan.

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 DECEMBER 2013 99. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Danske Artilleriregiment, Hjertingvej

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 1 December 2014 100. ÅRGANG Udgivet af: Artilleriofficersforeningen ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Kasserer: Medlemskab: Oberstløjtnant Michael

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 1 APRIL 2009 95. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Oberst W.P. Kahle, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Hvor skal vi arbejde?

Hvor skal vi arbejde? Året der gik ÅRSKAVALKADE: Fra krigene i Afghanistan og Syrien over anti pi rateriaktioner i Adenbugten til de helt hjemlige begivenheder. Forsvarsavisen har samlet de bedste billeder fra de største, de

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET

ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET 1 Januar 2004 www.fmn.dk ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET 1 Januar 2004 ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET Årlig Redegørelse 2004 Forsvarsministeriet 3 Forside: Dansk soldat i Irak,

Læs mere

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2013 Konsekvenserne af forsvarsforlig 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien tæller 80 danske virksomheder [læs

Læs mere

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 19 DECEMBER 2006 LÆS OGSÅ OM: Læger vil gerne flyve redningshelikopter Side 3 Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11 F-16 kortlægger

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 3 OKTOBER 2009 95. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

OFFICEREN. Plads til at fejle? Fagbladet 01 / FEBRUAR 2015. Nr. www.hod.dk

OFFICEREN. Plads til at fejle? Fagbladet 01 / FEBRUAR 2015. Nr. www.hod.dk Fagbladet OFFICEREN 01 / FEBRUAR 2015 Plads til at fejle? Nr. www.hod.dk 1-2015 1 GIVING YOUR CAPABILITY THE EDGE Threats evolve. Facing them demands enhanced capability and that s where Saab thinking

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale This is Africa mali: De danske soldater ryster en del på hovedet. Det samme gør afrikanerne. Flyvevåbnets detachement i Mali oplever udfordringer, de ikke er vant til. n Sidste frist ANSØG: Er du sergent

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Side 8-10. Femte gang i Baltikum

Side 8-10. Femte gang i Baltikum Ondt i nakken VIDEN: En nyligt fremlagt ph.d.-afhandling dokumenterer et velkendt problem med nakkesmerter blandt jagerpiloter. Som noget nyt påviser den også, at ændringer i træningsøvelser kan reducere

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 4 December 2008 63. årgang TRÆNSOLDATEN Indhold nr. 4/2008 Side FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen Redaktør

Læs mere

- til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003

- til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003 Forsvaret - til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003 Leder Et blad i udvikling Af oberstløjtnant Kim Enevoldsen, Forsvarskommandoen. Efter 20 år på det det blodige

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet News Medlemsmagasin No. 2 Maj 2012 Danske jægersoldater og frømænd underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet yder værdifuld frivillig indsats [læs side 8-9] Ny forsvarschef ser

Læs mere

OFFICEREN. Chefen for Forsvarets Veterancenter er selv veteran. Fagbladet 04 / SEPTEMBER 2015. Nr. www.hod.dk ISSN: 2445-5326

OFFICEREN. Chefen for Forsvarets Veterancenter er selv veteran. Fagbladet 04 / SEPTEMBER 2015. Nr. www.hod.dk ISSN: 2445-5326 Fagbladet OFFICEREN 04 / SEPTEMBER 2015 Chefen for Forsvarets Veterancenter er selv veteran ISSN: 2445-5326 Nr. www.hod.dk 4-2015 1 GIVING YOUR CAPABILITY THE EDGE Threats evolve. Facing them demands enhanced

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 3 September 2012 67. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 3 September 2012 67. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 3 September 2012 67. årgang Gæster i tusindvis besøgte Aalborg Kaserner, da det store Åbent Hus arrangement løb af stabelen den 22. september.

Læs mere