.T - n n. Brande. Agenturer: En gros Agentur- og Kommissionsforretning. Telefon 84. AjS Danske Oliem0Her & Scebefabriker. C. F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".T - n n. Brande. Agenturer: En gros Agentur- og Kommissionsforretning. Telefon 84. AjS Danske Oliem0Her & Scebefabriker. C. F."

Transkript

1

2 .T - n n En gros Agentur- og Kommissionsforretning Brande Telefon 84 Agenturer: AjS Danske Oliem0Her & Scebefabriker C. F. Schalburg, Nyborg Valsem011en Olympia, Randers Aalborg Aktie Bryggerier

3 BRANDE JUL Udsendes gratis til samtlige Husstande i Brande, Blaah"j, Filskov, Sdr. Omme, Fasterholt og Ejstrupholm 3. AARGANG Udgivet af Brande Handelsstandsforening ~~. ~~ /, ~~~. ~~.~~-,-----:.. - ~. :::: ~,~ ~ / ' Sommerminde.,/_.. ~.:-.,..:.. Se him len er fuld af sma hvide skyer. leg ligger ved sommerens arnested Det er tusinde landgangsbaade. i skiftende solskin og skygge. Nu sejler de somren til Danmarks by'r Her f0ler jeg liv og livsalig fred paa den tusind aar gamle maade. og godhed og sk0nhed - lykke, Og sommeren kommer fra netop den eng, naar blot jeg ma se en forglemmigej stu hvor somren var sommer, dengang jeg var dreng. og spejle sig lys i den glidende aa. Se smaab0lger gnistrer i engens sol! Se myggenes leg i sivet, og aaen der flyder som et symbol pa kreds10bets pagt med livet. leg sidder og meder en sommerdag lang. Min dr0m er min madding - og mindet min stang Erling Fischer.

4 Fra "Danmarksgast" til canadisk FlyveoHicer Det blev Kr. Himmelfartsdag, Torsdag den 10. Maj 1945, at Brande fik det forste officielle Besog af Repr~sentanter for Danmarks Befriere - 5 unge canadiske Flyveofficerer med Hans Martensen i Spidsen. - Selvfolgelig blev det en af de rigtig store Dage i Brandes Historie. Tyskernes l~nge ventede Kapitulation var endelig kommet - man havde gennemleve de hektiske Dage, og egentlig havde man ikke for Alvor kunnet gl~de sig over Freden. Man havde bygget l reporte med de allieredes Flag og Farver ved flere af Byens T ilforselsveje. Man ventede k~rkomne G~ster. Fra Byer l~ngere Syd paa meldtes der om de allieredes Fremrykning - og saa endelig oprandt Dagen ogsaa for Brande. Jeg stod paa Gaden sammen med en Yen, Byen havde n~sten faaet sit gamle U dseende igen - alt det "gmnne" var som bl~st bort, da Gadebilledet pludselig forandredes. 0st fra kom i st~rk Fart en camoufleret tysk Bil, blot havde den faaet nye Kendingsbogstaver, R.CA.F. hvilket fof0vrigt kl~dte den. Vognen standsede op ud for Hotellet. Vi forste heldige tr~ngtes om den, idet vi raabte vort "welcome to Denmark" og "I am,glad to se you", o. s. v., saa godt vi nu altsaa formaaede. Vogndoren gik op, og ud traadte en ung flot can a disk Flyveofficer, der udbf0d paa Dansk: "God Dag. god Dag, tal I blot Dansk. Det er Hans, kan I ikke kende mig igen?" Det var Hans Martensen. Datters(m af 0lhandler M. Rasmussen, Brande. I August 1939 rejste han ud som Elev paa Skoleskibet "Danmark" - og nu stod h an her igen 6 Aar efter - den samme Dreng - det samme gode Smil som dengang, men nu var Drengen b levet Mand - Flyveofficer i Royal Canadian Air Force. Idet han trykker mig paa N~ven, sagde han: "Aah, gaa lige hjem til Mom og Bedstefar og fort~l, at jeg er kommet - de aner intet". Han bad mig gaa, men kunde jeg det? Nej jeg lob, som om en gal T ysker var i H~lene paa mig. De faa Minutter, det tog mig at underrette B edsteior~ldrene, er de bedste, jeg har oplevet. I samme Tempo tilbage til Hotellet - T orvet var nu en sydende Heksekedel. Den halve By var pludselig paa Benene. Hans Martensen og hans 4 Officerskammerater blev baare t i Guldstol og senere i Procession fort Flyver\0jtnant i R.C.A.F. Hans Martensen gennem Byen, og inden Aften festede hele Byen for dem, med Kommunalbestyrelsen og Frihedsraadet i Spidsen. Det blev uforglemmelige Timer, i forste R~kke for Bedstefor~ldrene og dern~st for aile de af Byens Borgere, der var med. Det var dejligt igen at se denne Soldatertype, der kunde smile. Ved Middagstid den n~ste Dag vendte de 5 Officerer tilbage til Hannover, hvor de for en Tid havde Garnison, og Brande var blevet en stor Oplevelse ngere. Senere har jeg haft den GI~de at l~se de Breve, Hans igennem Aarene har skrevet hjem til sine Bedstefor~ldre. Selvom det er sket i al Fortrolighed, har jeg faaet Lov til at give "Brande Jul"s L~sere et Billede af Hans Martensens Oplevelser, fra han som "D anmarksgast" ombord paa Skoleskibet "Danmark" den 8. August 1939 sejlede fra Kobenhavn. Skoleskibet skulde repr~sentere Danmark paa Verdensudstillingen i N ew York, saa der ventecle Hans store Oplevelser. Nedenstaaende er nogle Uddrag i Dagbogsform: 16. September For 0jeblikket sejler vi ind mod N ew York - clet er m~rkt, men en M~ngde Fyr viser os Vej. I Morgen ankrer vi op ved Ellis Island, hvor Konsulen og Pressen kommer om Bord. Der siges at blive Fest paa Fest for os i New York. Nu har vi ligget 39 Dogn paa det store Atlanterhav og dojet lidt af hvert, men Humoret er hojt. New York, 1. Oktober Verdensudstillingen er uhyre flot, noget man aid rig glemmer. Jeg har v~ret i Music Hall, med Plads til 7500 Mennesker. Jeg har v~ret i Haarlem (Niggerkvarteret) og China town (Kineserkvarteret). Jeg har kort i U ndergrundsbane og med Hojbane - sejiet ad H udsonfloden i Baad - kol't over \'7ashington bridge og Manhattan bridge. Vi val' ogsaa i Empire Sta Bouilding - oppe i 105 Etagers Hojde - der var Udsigt.

5 En balv Sues Aar er gaaet Den 1. Maj 1946 er det 10 Aar siden vor F orretning er startet paa Torvet. Nu - efter den halve Snes Aars Forlob - er den vokset til et Format, som vi ikke havde dromt om ved Starten. Dette grelder saavel en Gros- som Detailhandelen. Naar Resultatet har vreret saa straalende, skyldes dette i forste Rrekke Velvilje og udvist Tillid fra vore mange Kunder i Land og By. - Derfor vii vi her i»brande Jul«takke vore Kunder for den forlobne Tid og - det glemmer vi ikke - for den Forstaaelse, der er vist os under Krigen. hvor det har vreret vanskeli&t. for ikke at sige umuligt, at betjene vore Kunder, som vi gerne vilde. Paa Trersklen til det nye Aar har vi mange 0nsker frelles med vore Kunder: Gennemmonstret Linoleum, Voksdug i straalende Farver, slidstlerk Lakfernis og det store Udvalg i Tapet... Og vort Maal vii stadig vrere det samme: at levere den bedst mulige Vare til den billigst mulige Pris.

6 BRANDE BANK AKTIESELSKAB Emma Todbjerg DANSEINSTITUT - Brande - Telefon 121 KONTORTID: og Telefon 56 Til Julen Fineste fuldfed Steppeost OSTEHUSET Benyt den lokale Bank! Brande - Te1efon 260 CVi 6aa6e,. sna,.t igen at funne {evel'b [!)em de gam{e fendte CJ(vafitete7' leopold Thaarup 9Ylanu/aktup Telefon 7

7 8. Oktober Jeg har hart, at Bajerne i Danmark er steget 4: 0re. det er jo i ' ke saa godt, men forhaabentlig er Kobee nen steget ogsaa? H at veeret til Frokost paa den danske U dstiliing. i fik dejlig dansk Smorrebrod og Kaffe med Wienerrod. Vort Skib ligger til Kajs paa samme Plads som i sin T id Skandinavien-Amerika Liniens Frederi.' d n b. 26. Oktober Yi har nu naaet Annapolis og Baltimore. Annapoli er det Sted, hvor de amerikanske Sokadetter uddannes. Akademiet har Plads til 2400 Kadetter. Bladene skriver am os og viser Billeder af as. Fox Film filmede as. Admiralen var am Bord og lnlste paa Kaptajnen. og da vi sejlede fra Annapolis. bjev vi eskorteret af Flyvemaskiner. 2. November Gaar kom vi fi Washington. Der kom' nogle Busser og hentede os. og saa skal vi ud og se paa hele Molevitten. \X 1 ashington er en meget interessant By - steerkt preeget af at veere Regeringsseede. der er en Meengde smukke Monumenter og store lotte Bygninger. hvor Regeringen har Seede. 29. November H ar haft en god Tur. I denne Uge skal vi veere paa Portorico. det bliver altsaa det forste Sted. jeg ser rigtige Palmer i mit Liv. Bananer og Frugter koster neesten ingenting. saa jeg vii spise. til jeg revner. En rigtig gleedelig Jul og godt Nytaar. }eg sidder under T ropesejl og skriver dette Brev. men mine Tanker kredser om Sne i Danmark. 3. }anuar Vi har haft en dejiig Jul her paa Sct. Thomas. J leaften var Banjerne pyntet med Flag og rigtige Juletreeer med Pynt. V i var ogsaa i Kirke. hvor den - edlige danske Preest preedikede. Han er 84 Aar gammel. men har alligevel en kraftig Stemme. Degnen \'ar Neger. og det var undeligt at hore en sort Mand bed e paa Dansk. I Morgen sejler vi til Sct. Croix, og derefter skal '1 Santiago paa C uba. 7. Februar r altsaa paa Cuba D U. I ved nok, det er Havana! rnes Hjemsted, jeg har provet een, den var _ rt og meget steerk, jeg var neer aldrig sluppet ir det. de Bal om Bard, og forst viste Doktoren _!"3 hele T uren. saa Pigerne saa hvilke Storme, rer t ud e i, saa I kan tro, de fik Respekt rr.. - tae-er.j til Pensacola i Florida. 9. Marts ]940. Av - jeg havde neer glemt Jubileeet. - Tak or Brevet. Da jeg saa, hvad I skulde spise. tog jeg en varm Kartoffel i Munden. lukkede 0jnene og teenkte. - Munden lob i Vand. Her i Pensacola har vi det rigtig godt. faar nogenlunde spiselig Mad. men Kokken er et Fee! Her er Flyvebasis for Flaaden. vi har set Flyvepladserne med ca. 600 T reeningsmaskiner. 26. }anuar Vi er nu i Jacksonville i Florida - Solskinslan et. Det kan ikke neegtes, at vi er bekymrede for are Keere paa den anden Side Atlanten. men aile Folk er uhyre linke imod os. Man behover aldrig kede sig, naar man gaar i Land. Vi fik mange JulegavcI i Aar, hver en fin Parker Fyldepen - en Yellovbolec Pibe - Undertoj og m. a. Vi er lige fra Begyndelsen kommet i Byens bedstt Hjem - Folk med Chrysler og Cadillac Biler. Hver Gang jeg er i Land, korer jeg i en Chrysler. d n tilhorer en ung Pige, der hedder Carolyn Bennett. AIle unge Piger faar som Regel en Bil paa deres 16 aarige Fodselsdag. Carolyn (18 Aar) har en 39 ModeL I Aar skal hun have en ny. Nu taler jeg amerikansk. saa Folk vii have Bevis for, at jeg er Dansker. for de tror det. 16. Marts Keere Mom. Hjertelig til Lykke med Fodselsdagen. Jeg har ikke kunnet skrive for. vi har lastet Bananer paa Jamaica. men paa Steder. hvor der kun var N egre og Bananer og ingen Posthuse og Frimeerker. Jeg smugler Cigaretter til mine Kammerater paa "Dan mark". saa det staar efter. - Det gleeder mig, at der stadig er Gang i 0Ilerne. Kommer R. stadig efter sine 4 Gamle? Hils Kidmose mange Gange. 19. Maj Jeg er nu i Kingston paa Jamaica. Har Hyre paa en firemastet Skonnert. Vi ligger undertiden i Soen en hel Maaned ad Gangen. saa vi rigtig kan leegg Penge op. Jeg har lige faaet Brev fra Leerer Drosting og Klassekammeraterne. Jeg kunde ken de aue Underskrifterne fra Skoletiden. Vi bader i et flot SV0mmebasin hver Aften - om Dagen er det for hedt. Fra Skibssiden kan vi ikke bade, da Vandet er fuldt af Hajer. Naar vi ligger i Soen barberer vi os ikke. saa vi ligner rene S0rovere, naar vi gaar i Land. Det hele er meget interessant. men vi tager alligevel kun et Pat Rejser med denne gamle "Potte". * Uendelig mange interessante og morsomme H amdelser har Hans Martensen veeret ude for, det vidner hvert af hans Breve om. Den 9. April 1940 laa "Danmark" for A nker i Jacksonville i Florida. En stor Del af Danmark ga terne monstrede af. og Hans fik H yre forst paa I:t norsk Skib og senere paa et amen 'an k. Da saa

8 188; Charle J0rgensen MAGASIN DU NORD Brande Den kendte gamle Forretning, der gennem alle de Aar, der er gaaet - og [kke mindst i Krigsaarene - har bygget paa gensidig Tillid mellem Kunde og K0bmand. Vi glceder os til den Dag, hvor vi atter kan opfylde det store Publikums 0nsker samt byde det st0rste Udvalg, den bedste Yare og den billig.ste Pris. CHARLES J0RGENSEN 194 ;

9 Fra Brande Tid Vi ei en lille Flok paa fire, der fra Vejle drager til the far wild west for at indtage Byen Brande og Omegn. i skal have Forretning der, skabe vor Eksis ens, yi er unge og lykkelige. D et er silende Regnvejr, da vi fra Brande Station, me yore T villinger i Barnevognen, bev~ger os ned oyer T orvet og hen igennem Hovedgaden, vi er meget flne, i skal bo paa Hotel den f0rste Nat, paa Afholdshot l1et. Det har v~ret meget sv~rt at faa Lejlighed, med det lykkedes at faa nogle V ~relser i det gamle Posthus, ganske vist har der v~ret Butik, der hvor vi nu skal have Dagligstue, der er dem, der paastaar l.igkistebutik, men vi er saa unge og lykkelige, at alt prel1er af paa os. Det er selvf01gelig noget ubekvemt, da vi Dagen efter flytter ind, at al Fernis paa Gulvene er vaad, saa vi h~nger i, og at Komfuret ryger, saa jeg har r0de Kanin0jne, hver Gang vi skal spise, men der er en Have, og den brerer over alt ~ en Have lige ned til Aaen, det store Under er sket, som jeg som K0benhavnerbarn saa ofte har 0nsket mig, jeg kan plante, plukke Blomster, sidde i min egen Have, det er en Oplevelse, og Aaen snor sig igennem Haven og dens forunderlige Brusen oppe fra Slusen horer med til Brande, naar mine Tanker gaar dertil. Saa kommer alle de sp~ndende Dage, hvor vi venter paa Klienter, der er Dage, hvor der slet ikke kommer Penge ind og Dage, hvor Kunderne allerede sidder paa Stentrappen udenfor Kontoret ved Syvtiden om Morgenen. Men det yarer ikke l~nge, inden der skabes en Tillid meliem Folk og os. Hvor er vi taknemlige for det. Jeg husker muntre Oplevelser fra min Kontortid den Gang, som da Filskov-Nielsen kom for at faa skrevet et Sk0de, jeg var alene, og det skulde gaa hurtigt, og jeg havde aldrig skrevet hverken kode eller andet juridisk Dokument den Gang. Jeg gik dog paa med krum Hals, men imedens jeg sad og skrev, gay begge Tvillingerne sig til at skrige. Jeg lod em vr~le lidt, men blev nerv0s af det, saa gik jeg ind 0' og begge Skrighalsene og rakte dem til FiIskov _ 1 lsen, der tog en under hver Arm og 10, saa det. kede, saadan et Sagf0rerkontor havde han vist rig ' ~ret paa f0r. t. Dag kom Kristen Mortensen fra Grarup paa - "er og sad og ventede paa Sagf0reren, jeg var - ceo.get med noget Kontorarbejde, pludselig siger u lide Kalkuner. ~ Ja, svarede jeg. Saa 'e en, du har saadan et mildt Ansigt. Det muntring, og Kalkunen fik jeg., om "i var indvandrede til Brande, var Forfatterinden Fru Karla Frederiksen det lidt sv~rt i Begyndelsen at komme i Kontakt med Folk, jeg mindes en af de forste Aftener, vi var ifidbudt et Sted. - Herrerne sad for sig, Damern for sig, og ingen af de sidste sagde noget. Der ha' eo v~ret Konfirmation i H uset, saa mde Nsker med Vat gik fra Haand til Haand, men det der forbavse mig mest var, hvorfor aile vendte Skeerne og saa aa. dem - det var T aarnene, det gjaldt, det ser vi Koben havnere jo knap saa meget paa. Jeg h0rte kun migselv tale, og Ordene f01te jeg, som var det dode F gk der faldt imod Jorden. Men henge varede det il ke, f0r vi m~rkede, naar vi korn i Selskaber, at nu hav e de taget os til sig. Nogle af de lykkeligste Timer havde, tilbragte vi i de dejlige Plc.ntager, eller aa Ture op over Brandlund og Langkj~r, hvor er het smukt, og Skovture ud til Hastrup So, det eneste Sted jeg har fanget en Gedde, en stor Gedde, og saa tie smukke Aftener ved Elektricitetssoen, aldrig er mine B0rn og jeg sammen uden at mindes deres lykkelige Barndom paa Brandes gmnne Enge, hvem har kunnet lege med levende Koer (Laursen~), hvem har haft saadanne Cirkus som her, med Udspring for A krobater fra Fru Hojs P~retr~ - store H ~re har be \'~ - get sig ned over Engene med General Marlie Brande og F ~tre i Spidsen, og Sopirater med gmnne T o rkl ~ der over Hovederne skiftedes til at falde i Aa n i den hede Kamp. Kun Grete er fodt i Brande, det var den Gang jeg var ved at miste Livet, fordi der senclte mig saa mange Lagkager, Duer, Kyllinger, og jeg ikke kunde modstaa at spise ait for meget. At hverken Marlie eller mine egne Born har v ~ r t de Vidundere, jeg troede, gaar jo mere og mere op for mig, naar jeg hmer dem fort~ile, men for dem alie Ii ger Brande i Barndommens fortryllende Skeer. Selv holder jeg af at t~nke paa Brande i Foraar aftenernes blaalige Sk~r, naar Solen blev ringet ned. eller vad J uletid clerovre hvor man forstod at fejre Julen paa den rigtige Maacle, hvor lykkelig v r jegikke, naar jeg sang til Julekoncerten, og saa aile de milde 0jne imod mig, og D agen, den tore D a. da vi hentede Juletr~et ude i eg n Plantage, og aa alie de overdaadige Vinduer aade has Borgaard den he 9

10 "------_.._-_ : ~ Brande Marskandiserforretning M. Rasmussen, Torvegade 20, Telefon 179 DE JYSKE KULT0RV-FABRIKER Blaah0j Mobler og Tojvarer Nyt og Brugt Telefon Blaah0j 23 J. Sendergaard Mode-, Tricofage- og Lingeritorretning Telefon 182 Brande Bedkerforretning M. Jensen Borgergade 6 - Brande Ejner Lassen VOGNMA NDSFORRETNING Stationsvej, Telefon 146 GreIder det Legetoj - saa A na Hansen GALANTERI & PAPIRVARER Storegade 19 Chr. Gertsen Skrmdertorretning, Mellemve; 1 Telefon 136. V Z9 GLARMESTER Billeder og Rammer Lund Sendergaard Barber - Fris0r Brande Hejskolehjem vi K. Kristensen Telefon 30 \ Storegade 26.caurils 'Rahn KOLONIAL - DELIKATESSE Telefon 128..L- ~ ~ 10

11 En at Byens kendte Forreininger! Maskinfabrikken Brande - Telefon 123 Specialfabrik for Fremstilling af Sporcykler og Motordraisiner It S,'ejse-, Dreje- og Stansemt Skrustikarbejde udfores omhyggejigt 11

12 lige Borgaard. Fru Brandt. K0bmcendene. Manufakturhandleren. det var ncesten mere. end B0rn kunde rumme. og saa naar Landboerne kom til Byen med H0ns. Ender. Gris til os. og vi f0lte det, som var vi 'een stor Familie, og Juleneg maatte der scettes op, og Juletrce paa T orvet, som Spejderne passede, og Pakk erne. der blev sendt ud. og den smukke Kirkegang Juleaften - B0rnenes straalende 0jne imod Lysene paa Trceerne oppe ved Alteret og B0rnenes Sang, den -har sat sig ind i mit Hjerte. saa jeg hver Juleaften mindes den. Og saa aile de gode Haandtryk efter Kirkegangen af Folk fra Sandfeld. Grarup. D0rslund Dg hvad det hed altsammen. nu jeg skriver dette, ser jeg dem for mig. jeg husker deres smukke. arbejdsomme Hcender, de res gode cerlige Ansigtstrcek, de er Danmarks cegte S0nner. der forvandlede den brune Hede til Agerland. jeg ser deres dygtige K vinder, nojsomme. Hittige, dygtige. Redelige var de. der var selvf0lgelig det med Mcendene. naar de handlede, hvad man maatte til enhver Tid, hvad enten man var til BryIlup. Begravelse eller Konfirmation. det havde :ikke vceret noget rigtigt Gilde. dersom detle ikke 'skete, og hvad. man more de sig. naar man havde gjort en god Handel. der var lige saa n0dvendig som en Tale af Jensen-FI0. En meget smuk Fest, jeg oplevede i Brande. var Genforeningsfesten. som baade By og Land var med i, aldrig har Byen vist vceret mere fest Iigt smykket end denne Dag. Flag overalt. Fester i..aile Byens Sale, Lys og Blomster i aile Vinduer. AIle de gamle Veteraner fra 64, der kom Here Timer for tidligt til Festen. Der var en straalende Fest paa Kroen Jor dem med Mad, som man nu kun faar den paa Brande Kro - Taler og Sange. Jeg husker en gammel Veteran, der havde talt for Konge og F cedreland og vilde udbringe et Leve, men forinden gerne vii de bede Dm 01 i Stedet for R0dvin, han fik det. Ja, alle de mange Fester paa Laursens gamle Hotel, fra Mejt>ribal til Haandvcerkerforeningens Juletrce med fin~~,~dte B0rn og Poser med Godter og Chokolade. Det var til denne Fest, at min Sen Knud havde valgt at sidde oppe i Haandv<erkerforeningens Lokale og spille Mou :sel med Kromandens Valdemar og et Par andre Drenge. medens Arne, hans T vibingbroder. var ved at messe og holde Prcediken i et andet V cerelse, MarIie og Grete var ved at slaas med nogle Drenge ude i Gaar den, de kom aile hjem i god Tid den Aften. Som en PerIercekke af Minder er Brandetiden, hver Perle lyser med sin Farve. Men et af de smukkeste Minder ople "ede jeg den sidste Dag, jeg var her. Jeg skulde lige til at rejse, da en Mand fra Landet kom - han saa 'paa mig og sagde: Er det nu, du skal rejse, og T aarerne stod ham i 0jnene. Det Blik, den Hjertevarme f01ger mig endnu, naar mine Tanker gaar imod mine Berns dejlige Barndomsby. Jeg vil slutte med at sige : Tak for hver en god Dag. emt er ikke glemt. Karla Frederiksen. Saa bitt' dtl 1«1... Saa blev det Jul, mens Fredens Klokke ringer. og bag os ligger gemt de onde Aar dybt i vor Sjeel en Takkens Tone klinger. at ej vi holder Jul i Treellekaar. Ja. Tak for denne Julens sktimne Gave - for hvert et Iys. som teen des fjero og neer V i mindes tusind tavse Heltegrave, som Julenatten sveber i sit Skeer. 1 Nytaarsgrret Haabet hejt sig svinger. og sammen vii vi skabe lyse Kaar Nu er det Jul, mens Fredens Klokke ringer. og bag os ligger gemt de onde Aar. Folmer H. Stenumgaard. Vi bringer herved aile vore Kunder i By og Opland vore bedste 0nsker om en god Jul og et Iykkeligt Nytaar - med 0nsket om og Troen paa. at det i det kommende Aar vii VC2re muligt at yde vore Kunder en bedre Service i varemcessig Henseende. end det har VC2 ret Tilfceldet i de sidste vanskelige og onde Aar, Brande Handelsstandsforening.?

13 De nyeste og mest moderne Rensemaskiner er tagel i Brug De moderne Damppresser giver en meget smuk Presning samtidig med, at de skaaner T0jet Renseriet Brande. Telefon 245 3

14 Trads star Varemangel kan vi dog tilbyde vore Kunder et godt Udvalg i Julegaver Husk "Stjernen"s 01 og Mineralvande Depot ved S. Moller Nielsen Telefon 148 S.l1is-+lanssen I Urmager & Guldsmed Telefon I Brande Materialhandel G. Fischer, Te1efon 55, Brande Herre- og Damesalonen anbefales Inger Steger & P. York Bestil EKKOs 0essept-gs Louis Petersen i god Tid til JuI. Telefon 236 Malermester 0steralle Telefon 134 H. Madsen & Son Vand og Sanitet Blikkenslager, Telefon 70 Renseriet Fodklinikken anbefaler Behandling mod Frost, Fodsved samt alt indenfor Fodpleje. DAGMAR D U EHOLM - Telefon Kl. Haararbejde med Pyrox-Permanent Torvegade 14 lens Rasmussen & 50n Telef. 50, Storegade 28 Herre- og Dameskrmderi 14

15 LA NDI SPEKT0R A. BRA'NG TORVET - TELEFON BRANDE 129 ~"It 00 P""IR!O L. K. Larsen, Telefon 9 Ankjrer Nielsen Bagermester Telefon 52 Inge Brandt Thomsen Borgergade 2 - Telefon 251 DAME- OG HERRESALON S. Friis Brande Viadukten, Telefon 287 BRANDE ELEKTRICITETSV RK Hvad enten del ga:lder et nyt Tandsa:t eller Ornstilliog af en Protese, saa gaa til Helga Monster Stationsvej 5 - Brande - Telefon 94 Byens reldste Tandteknik (ys - :Krall - ljarme Reparaticner hurtigt og billigt. Ring og bestil Tid Tra:ffetid efter Aftale 1

16 ~-= E. La urse n Teff. 3 16

17 Spejderminder fra 1. Brande Trop Hvor min Bror og jeg greed, da vi som 12-aarige flyttede fra Brande til Sjeelland. Vi rejste fra vor Barndoms By, fra Venner og Legekammerater, fra 1. Brande Trop. Spejderaarenes storslaaede Panorama ruller Gang paa Gang op for os, naar vi modes og vor Tale gaar tilbage - og det gor den ofte til Barndomsdagene i Brande. Minder om muntre, sorglese og lykkelige Dage styrker os i Modgangens Stunder og kaster Sol paa Medgangens Vej. Der ligger en By paa den jydske Hede, med Gleede vi neevner dens Navn, den blev for vor Barndom den dejligste Rede og tog yore Dromme i Favn. Spejderbeveegelsen gay yore Dromme sund Neering, Dmmme som vi nu og da brmger frem igen med Trylleformlen: "Husker du, ja husker du"? Engang midt i T yvernes Brande saa T roppen Dagens Lys. Den formeredes i Silkeborgkolonnen under Midtjydske Division, hvis Appelsang lod :,,1 Sol, i Regn, i Slud, i Bleest, M idtjydsk er bedst, Midtjydsk er bedst". T roppen startedes med 15 Spejdere, jeg husker blandt andre Robert Nielsen, Niels Loft, Erik Dyrleege, Harry Pedersen, Borge T ruelsen, af hvilke forst- og sidstna!vnte spillede hhv. T rompet og Tromme. Postbud Poulsen fungerede som TropsfMer. Uniformerne var meget primiti 'L, syet af Spejdernes M odre, men hvor var vi stolte i Spejdertojet. Den forste Preesentation skete paa Stationen en Store Bededagsmorgen, da vi skulde rejse til A arhus, fo r at deltage i den aarlige Foraarsturn ring. Vi havde i M aanederne forinden slidt i det med Rebslagning, Baalteending, Signalisering og andre Spejderovelser. Vore Paarorende var modt op, gav os formanende Ord med paa Vejen (Hvorfor skal Modre altid i de mest ubelejligede 0jeblikke optreede og gore En til Grin for Kammeraterne), det var jo maaske den forste Rejse for en og anden, og Rejsens Maal var en Storby. Stod vi os ik ke i Konkurrencerne, og i den Retning vendte hjem med Nederlag, saa kunde vi til G engeeld forteelle om straalende Oplevelser, Spol'vogne, Kongens Slot og Havet. T eenk hvilket Indtryk et vidt U dsyn over Havet giver en Dreng fra H eden. V i skiltes paa T orvet, hvor T ropsforeren i en Appel om Dygtiggorelse takkede for god Tur. Saa fulgte Arbejdsdagene, anstreengende Marchture bi. a. til Classenborg, hvor vi altid blev hjerteligt modtaget af Godsejer Lausen. Jeg husker T erreenovelserne LandsretssagCerer Knud Frederiksen paa Sandfeldt Bjerge, Brobygning over Brande Aa Samariterovelserne (hvorior skulde de t kkeste af Spejderne altid veere "saarede og dode", saalede a vi andre val' segnefeerdige efter blot 5 Minutters Baaretransport?) Week-end T urene ved Rask l'1011e Hastrup So og paa Friheden ved Fasterholdt. ( H 'or var der vidunderligt tyst i Granplantagerne omkring Brande. Midt i Kobenhavns forcerede Tempo kan jeg undertiden la!nges ubeendigt efter denne Stilhed, leenges efter at leegge mig paa et Mosteeppe i Gransko\"en og indsuge Lugten af Fyrrenaale). En Gang om U gen havde vi T ropsaften med San og Spejder-Teori. Sangene om "Tykke-Per" og "Her kommer vi Spejdere fra Midtjydske Division" kan jeg endnu gribe mig i at synge under Morgenstyrt badet. Set. Georgs Dag samledes vi paa Holger D ansk Brille og aflagde vort Spejderlofte, Valdemarsdagen solgte vi D anmarkssamfundets smaa Dannebrogsflag og paa Byens store og dengang landskendt Dag Sportsdagen, deltog vi i Arrangementerne. Et Par Gange rykkede vi ud ved Hedebrand. og jeg min des med megen Morskab, da vi blev udkommanderet til en Gaard-Brand. Skont den lokall! Brandsprojte (der til daglig fungerede som Slagterbil) var startet leenge tor os, korn vi forst til Brandsted t. Det viste sig, at Brandsprojten var kort forbi Brandstedet, der laa lige ved Vejen. A f de aarlige Sommerture mindes jeg f akkegra\" Lejrene, hvor vi, overveeldet af Badning, 0 velser og manglende N attesovn, altid faldt i Sovn under Gud_ tjenesten i Stouby Landsbykirke, og helt u for~ lemmelig staar for mig Sommerturen til Sonderjylland. hyor vi knyttede Venskabsbaand med en lykkelig B..folkning, der havde oplevet G enforeningen 19_0. (Gi det maa forundes mine Born, som Spejdere at 0 J r Sydslesvigs Genforening med M oderlandet. Nogle U gel' for Jul drog roppen ud i Plamagen for at udveelge det Tree, der skulde rejse paa To> som et Symbol for den Juleindsam ling, "j h c~ foranstaltede for at sprede Julest ronin'".. B fattige og gamle. Denne Jule-good tum kab" F

18 ~--~ Andels-Kartoffelmelsfabrikken M111ti!lIIAIJ~ Brande Hans Nielsen SkotojsreparatioD - Torvegade 1 Dei giensidige Forsikringsselskab»Danmark«Hovedagentur i Brande: Forretningsf0rer Chr. Nyholm Telefon 101

19 VANDRlENDlEl KlER T le En legendarisk Skitse Det var Juleaften og et stonnfuldt Vejr. Store O1el'ke Skyer drev hen over Himlen, og kun en enkelt Gang skimtede man en Stjerne, som naaede at sende et lille Glimt, fer den igen d~kkedes af de v~ltende Skymasser. Stormen rev og sled i den gamle Herregaards store Lade, og Vinden peb i Spr~kkerne og de ut~tte Vinduer, saa det led, som om onde Aander drev deres Spil. Oppe i Heet, helt henne under de bagerste Bj~lker laa en deende Vagabond, som udmattet havde sl~bt sig derop i Skumringen. Han havde l~nge v~ret plaget af st~rke Smerter i Brystet, og undertiden var det, som om Hjertet holdt op at slaa. Hans instinktive R~dsel for at indvie andre i sit Liv havde afholdt ham fra at sege L~ge, og Ondet var derfor stadig taget til. Bedst som han i Dag gik paa Landevejen, var han blevet overfaldet af en uforklarlig Angst og Rastleshed, og han var derfor uset vaklet ind i Laden. Smerterne var stadig taget til, og han laa svagt stennende med halvt lukkede Gjne. Pludseligt var det, som om Laden blev oplyst af et st~rkt, funklende Sk~r, og han saa en Mand sidde ved sit Leje. Vagabonden forsegte at rejse sig, men en mild Stemme sagde. Bliv blot liggende - og frygt ikke - Ordene havde en beroligende Virkning paa ham, og han sank tr~t tilbage paa Lejet, mens han stammede med graadkvalt Stemme: J eg takker Dem mange Gange for Deres Godhed imod mig, Herre. Jeg segte kun ind i Deres Lade, fordi det var mig umuligt at vandre l~ngere - De er Herremanden, kan jeg t~nke - eller maaske Forvalteren? En G~st er jeg, ligesom du, svarede den Fremmede, og jeg vii felge dig paa din Rejse. - Hvorledes - De vii rejse med mig? Aah, jeg har v~ret saa ensom i mange lange Aar. Jeg synes ogsaa, jeg kender Dem. J eg har medt Dem fer - og dog nej, jeg kan intet huske. T aarerne strommede ned ad Vagabondens furede Kinder, mens han fortsatte: Jeg er et syndigt Menneske, er jeg - et Vrag. Engang val' jeg en lovende ung Mand paa 26 Aar og Fuldm~gtig i Kebstadsbanken. Jeg havde mange Venner og var agtet og respekteret. Man sagde, at jeg vilde blive Bestyrer i Bankens n~rliggende Filial, naar Bankbestyreren trak sig tilbage, og han var gammel. Saa dede han pludseligt. - Men det gaar aldrig,!'om man tror ak, nej, Livet har saa mange Provelser til os, og jeg Folmer H. Stenumgaard bestod ikke min. Direkteren vilde ikke af m d mig, og som et Paaskud fik han en ~ldre Assistent gjort til Bestyrer af Filialen, idet han overfor Bestyrelsen paap gede min Ungdom. Jeg blev fortvivlet, og Sorgen sisrede min Fornuft. Da begyndte min tunge Vandring mod Merket. Jeg segte at dulme de onde Tanker me Spiritus, og det gik stadig nedad. Til sidst gik det ud over Arbejdet, men da var det blevet en Vane, og saa kunde jeg pludselig undv~res. En Dag fik jeg min Alsked, og saa - -. Jeg kunde ikke mode mine Forccldre og bringe Skarn over dem - de var saa stolte af mig. - Ak, Gud ja - saa begyndte min Vandring, og jeg saa dem aldrig siden. Sorg bragte jeg dem, men de segte mig dog, saa jeg maatte tage til U dlandet for at udslette mine Spor. Hvorfor sendes vi Mennesker ud paa saadanne Veje i Livet -? Hvad er det, som bevirker, at vi ger det onde, naar vi dog inderst inde ikke er saaledes, men higer mod Lyset og Skenhe. T ror De, at der gives Tilgivelse for mig, Herre? M aaske er det altsammen min egen Skyld - ja - jeg maa jo v~re ond. - - En Fredens Stilhed bredte sig over Rummet, da den Fremmede svarede: Du valgte ikke selv dine Veje, men sendtes ud paa den Vandring, sam var bestemt for dig. En Kerte var du - om end en liue - som skulde tjene andre til Vejledning, saa de ikke snublede i deres Merke. Du valgtes og bestod din Prove, thi dette var bestemt fra Begyndelsen a - altsammen. Hvor du gik, har jeg v~ret hos dig. eg har set din Ensomhed og Fortvivlelse - hert dme Sukke, naar du tr~t gik til Ro. Derfor er dine Synder dig forladte, og i Dag begynder dit virkelige Li,. - Et fredfyldt Smil gled hen over Vagabonden. n sigt, og Morket og Stilheden s~nkede sig over Rummet. N~ste Dag, da Fodermesteren vilde hente H0 til Kreaturerne, fandt han en ded Mand liggende helt tubage, langt oppe i Heet. Dette medferte, at han paa en hejheuig Juleaften af en sur Forvalter fik sit Livs st0.fste Omgang for at have glemt at lukke Lade or n. r olnzer If. Sfenumg{UJrd Forsiden til» Brande Jul«er tegnet ai Aa ~e_

20 CHRISTIAN JJE,NSJEN Slagterforretning BRANDE - TELEFON 63 Forretningen, Torvegade 15 Interi0r fra P01semageriet med Kogerummet i Baggrunden. P0 lsemageriet er forsynet med de mest moderne og hygiejniske Maskiner. )

21 Gestapo og den grenne Eng Det var en Efteraarsaften paa Brande Hotel. Efter Lukketid under Bes~ttelsen. Jeg vilde liste mig ned.ad T rappen i et n0dvendigt l rinde, da jeg pludselig bliver overfuset paa det groveste af 3 tyske Officerer, der var i Pyjamasbukser og Uniforrnsjakke og Kasket l'aa Hovedet. De saa s~rdeles kostelige ud i den Forkl~dning, men det gjorde derimod de Revolvere, de pegede paa mig med, ikke. De skreg og broiede noget om, at jeg skulde have saboteret deres N attes0vn ved at sparke paa deres D0r og andet usandsynligt N onsens. - Pyjamasofficererne tilkaldte Vagten i Gaarden, 5 Mand st~rk, bev~bnet til T ~nderne med Haandgranater, Maskinpistoler, Revolvere m. v. - - Der var ingen Vej uden om. Jeg var den skyldige, paastod de. Hotellets altid hj~lpsomme og elskv~rdige Digterinspekt0r fors0gte at l~gge sig imellem. Alt forg~ves. - Jeg blev sammen med en anden af Hotellets G~ster, der i Mellemtiden var kommet til, og som straks ved sin Tilsynekomst var blevet beskyldt for.samme sv~re Forbrydelse som jeg, f ~)ft gennem Ho -vedgaden om til Missionshuset under beh0rig og skarp Bevogtning af de 5 Soldater. Vi blev f0rt ind i Vagtlokalet, hvor ca. 20 Soldater var placeret, saa vi maa antagelig v~re blevet betragtet som meget sv~re Forbrydere. Min Medfange, der var i s~rdeles h0jt Hum0r, forlystede sig bl. a. med at k ikke ned i de opstillede Bessers L0b og fors0gte paa sk~mtsom Vis at rense Negle paa Bajonetterne. :Sent paa Natten fik vi Lov til at l~gge os med T 0jet paa en K0je. lnden vi fors0gte at sove, diskuterede vi, om vi ikke burde stille yore Sko udenfor Deren som l'aa det rigtige Hotel. - J eg skal villigt indr0mme, at dette var saa absolut Galgenhumor fra min Side, idet jeg ikke var Spor stolt eller kry ved Situationen, is~r -ikke efter jeg havde h0rt en af Officererne mumle noget om Gestapo og Kolding. - Min Medfange soy snart ind, mens jeg halvfrysende laa og k~mpede med Sovnen. T usinde forskellige Tanker fl0j gennem Hovedet l'aa mig. Jeg Iukkede 0jnene og saa pludselig en dej 1ig gmn Eng foran mit Indre. Den forekom mig saa be kendt. Det slog med eet ned i mig: Det er jo min Barndoms gronne Eng i Brande! - Halvt vaagen, haivt blundende i denne uvirkejige Halvtilstand mellem Vir Kelighed og Fantasi, oplevede jeg en Nat, jeg ikke vilde have undv~ret for meget. - Jeg var piudselig blevet et stort sentimentalt Mandfolk, der i T ankerne Freogseisfuidm., cando jul Arne Frederiksen havde lagt mig paa min Barndoms gronne Eng. D et er, som en engang har sagt: Der er en Barnesj ~ l i hver en K~mpekrop. Det var Foraar, og Engen vrimlede med de dej igste Blomster. Engblommerne stod helt nede ved Aaen og Jignede Sm0rkugler, der var sat paa Stilke. Koeme stod veltihredse og gumlede. Fluer og Bier summed allerede sommerligt rundt. Der kom et Barn forbi med Anemoner i Haanden. Saa maatte jeg skynde mig over i Pr~stelunden og finde nogen. Der var ingen som disse Anemoner fra den lille forbl~ste Skov. - Jeg kiggede op mod Uhre Bakker fra Pr~stelun d n og trenkte et 0jeblik paa at gaa helt derop. Disse Bakker forekom mig altid som Barn at v~re Verdens Ende; der maatte ligge et meget fjernt og fremme Land oppe bag disse Bakker, der synes at vogte og sk~rme Byen dernede i Dalen. - Nu fortsatte jeg i T ankerne paa "Jagttur" med min T villingbror og Kusine. Vi var bev~bnede med drabelige men s~rd e l e s primtive hjemmelavede Hitsbuer, der selv ikke ved et meget stort Uheid vilde v~re i Stand til at ramme en Okse paa 2 Meters Afstand. Og dog havde vi ganske bestemt lovet at komme hjem med mindst 2 Harer! - Vor noget ~ldre Kusine, der kom helt ovre Era d enne ubegribelige store By, K0benhavn, bildte os pludselig ind, at der lige henne foran os laa en Hugonn (det var et Glasskaar, der laa og glimtede i Solen j et Buskads). Min Bror og jeg stod som forstenede og h0rte vor verdenskloge Kusine fort~lle os, hvordan en meget vred Hugorm kunde rulle sig sammen som t Cyklehjul og trille efter smaa Drenge og bide dem i Benet, hvis de ikke s0rgede for at lobe i Zig-Zag. Min T villing og jeg stak i et K~mpevr~I over ette uhyggelige Perspektiv og zig-zaggede det bedste, vi havde l~rt hjemad. Der var Marked i Byen. Det store Sommermark d. AIle vi B0rn havde v~ret meget tidligt paa F ~r d e am Morgenen. Gamle StaId-Olsen stod ovre i den gamle nu nedrevne Krostald og ventede paa sine ei kede Heste. Den elskelige og trofaste Kromand staat 1 Doren og venter cfet store Rykind. Omme fra _1arke pladsen kommer der de mest forj~tte l1d e Lyde lor en 21

22 Rich. Frederiksen Reparation at eleklriske Maskiner Pnestelunden, Brande VERD NlfORENINGEH l'yidiafdeun6e NDAMMAlIK Fleurop Nr Husk paa 0nskesedlen: En Julekerte med levende Lys eller en smuk Blomst; men selvf0lgelig fra Brande Savvrerk v / Mads Berthelsen Opskrering af Tommer og Brredder Emballage - Kasser - Generatortrre M. BAlle HANDELSGARTNER - det er Nr. 1 Blichersvej 25, Telefon 120 CArlsbers Depot v. M. RAMUSSEN Telefon 29 A MIDTGAARD & SCZJN Malerforretning Telefon 119 Herningyej 3 - de tre kommer igen! Huadenten det gc lder Kolonial og Delikatesser eller smukk6 Julegauer - fors ejg hos os! Vilh. Jensen Murermester & Cementst0beri vi Ingenior Werner Rahn Jensen Byens reldste Kolonial- & Iskenkramforr. Br3tJld - TelL 6 0stre Aile Telefon

23 En god Ide til Julegoven SmaamfJbler i solid UdfflJrelse Ottomaner, Divaner, Laenestole, B6greoler, Kommoder, Skabe, Skriveborde, Teborde og Blomstersejler Kom ievrigt ied og tal med os - vi har Mebler til fornuftige Priser! Velforarbejdede og smukke MOBLER til Hjemmets Montering Ernst 'Borgaard Telefon 62 Tcenk paa den Vinter, der kommer! Hold Kulden ude med Insulite BRANDE TRlELASTBANDEL A/s TELEFON

24 B arnesj~l : Karrusellernes Snurren og Lirekassemusik og draa rnes Rekommandering af aile de herlige T g man \"il faa at se, naar man gaar indenfor i T ele. Professor Labri er der som altid. Vi horer maaende. me en Christiansfelderhonningkage i Haanden paa hans riven de T ungeflerdighed. Det er en lille, me et tri t udseende Sabelsluger, han i Oag har som en store Attraktion. Min Bror faar, stlerkt misundt at \'1 andre Born, en KLempetjans med at VLere Sabel Jugeren behjlelpelig med en lille Fordemonstration fot alt Folket af sine Sabelslugerevner. Min Bror skal langsomt stikke Sablen ned i Gabet paa ham og indka_ser en Fribillet hedor. Sablen stikkes ned, alt me s m n ser Sabelslugerens AdamsLeble fare op og n d i Halsen paa ham, som om han var bange for, at det skulde blive skr;:ellet. - Et andet Sted er det store. ummer "den garanterede ;:egte Vildmand Ramasjama" ira en euer anden meget dunkel Sydhavso. Vi gaar frygtsomt ind i T eltet, hvor Vildmanden Ramasjama hoi des indesp;:erret i et Bur. Han udst0der ved Synet af Mennesker s;:ere og frygtelige Lyde. Om L l!nden har han et Slags Tigerskind, vist af vor hjemlige Tiger: Katten. Hans Haar og SkLeg er vildt og stridt. Oer smides noget raat Kod ind til Ramasjama, der fl unser velbehageligt i det. Det skuffede mig noget i min Barnetro paa Vildm;:end, at jeg tilhddigt lidt sen ere paa Dagen saa den rledsomme Vildmand Ramasjama sidde nok saa fredeligt bag T eltet med en gedigen dansk 01 og en stor Cigar! O mme i Realskolens Gaard er der Summen af Barnestemmer. Der leges og raabes. Den vagthavende L;:er er gaar rundt med et forskende Blik og leder efter aile D renge fra vores Klasse, der skal haven Lus. ing hver paa Grund af en euer anden Utyskestreg, "1 har lavet. Han knalder en Lussing ud hver Gang, han moder en af Drengene fra vores Klasse. Min ror hal' auerede faaet sin og er igen lobet ud og lege. Oer u ngler nu kun mig. L;:ereren kan ikke finde mig og finder I in Bror igen, som protesterer paa det kraftigste mod at faa en Lussing til. LLereren, der ikke ser saa god og ikke Kunde Se rigtig Forskel paa os, blev gal og stak min Bror en Lussing til og sagde: "T ror du 'e, jeg kan kende Forskel paa jer to Labaner?" Og an tilfojede, idet han lappede min Bror endnu en ud: Her har du saa en til, fordi du vilde fo rsoge at narre aa sig ikke, der ikke er Fordel ved at vrere T ng. D et var samme fortrinlige Lierer, der iovrigt - an og velmenende.menneske, der skrev i sam.\.ar som Vidnesbyrd om mine Regnefcerdig _ abs Iut ikke var store : " rne er en rar Det sagde i og for sig ikke meget om mine. marik. ~-,tvrl"r Bir 'f! al, er var en gammel Hcedersmand _.' k -mret U dtryk i Ansigtet, holdt ved o 'entlig R 'selse, idet man blev kaldt or an sto i den lange G ang, og. et lidt I 0 refi en ell r trukket i N;:esen. Oet sidste maa ofte have VLeret en blandet Fornojelse, naar man betlenker, at vi Orenge sjleldent havde LommetorklLede med, naar vi var forko- lede. Naar man taler om Skolen i Brande, ber man ikke: glemme den elskelige og altid travlt optagne Fru L;:erer Hansen, der paa saa fin og nlensom en Maade gay' os den f0rste BornelLerdom. Den sidste Dag for Juleferien var sikkert Fru Hansens allerrnest travle. AUe' Klasserne skulde holde Afslutning hos hende. Hendes. Mand, den senere Kirkeminister, var en ren Juletr;:esforstander til at agere J ulenisse for os og llese op. Oet var hyggelige Stunder i det hansenske Hjem og den rette Introduktion til Julen. Oet var samrne fo rtrinlige Hansen med denne herlige Sans for Lin me H u mor, der har fortalt mig om, engang han 'ar gaaet forbi en Port, hvor min Bror og jeg stod og loges bravt. Lige da han passerede Porten, rettede...i 05 om ved et T rylleslag op og hilste plent og ;:erbodigt paa ham, men n;:eppe var han forbi Porten, for han saa os genoptage vores afbrudte Slagsmaal. H man engang vilde fortleue sine Born saadan e- E entyr om Hoflighed, vilde de nok betragte en med en VIS Skepsis. Igen breder den dejlige gronn E" sig for mit Blik; jeg m;:erker det kelige G ra:!., d H aanden, naar jeg plukker Blomsterne meli Grcesset. Vi tr;:enger vist aue til en Gang imellem a scette os paa vor Barndoms gronne Eng. Frederiksen En rask Brand -Dreng fortsat Sate 7 Amerika kom i Krig med Japan den ;. D ecember 1941, meldte han sig til Tjeneste i den amerikanske Kystvagt. Dog kom der forst rigtig Fan i Tingene, da han sammen med et Par Kammerater rejste til Canada og indmeldte sig i Flyvekor -et Royal Cana, dian Air Force. Indtil Oktober 19H var Hans Marten. en Pilottr;:ener i 8 forskeuige Lejre i Canada 0 ble\' saa overfort til England. Saa korn den akti\'e Del age15 e i Krigen. Som Femr af en Spitfir - en af 'erden h urtigste Maskiner, kom han med ved N ijmegen, ved Rhin Overgangene og paa hele Turen op gennem T 'skla d. M askinen fik pustet adskillige Huller, men Hans Martensen slap altid uskadt. Roligt og beskedent talte han om disse T ogter om Sp;:endingen, der aftog de sidste Uger, hvor de tyske Flyveres Kampmoral var temmelig sv~kket, indtil Freden endelig korn. Drengen, der hlev M and, kom igen til Brande omend kun paa en iransk Visit, og der er mange i Brande, der foruden Bedsteforceldrene foler sig stolte af ham. K.].

25 Vi 0nsker aile vore cerede Kunder en glcedelig lui og et godt Nytaar! Arbejdsbordet med moderne Maaleinstrumenter Radio - Foto Telefon 152 en b t hsm

26 er altid en god og kcerkommen JuleSAve MANGE MODELLER UDENFOR RATIONERINGEN Byens st0rste Udvalg Pr0v yore prima Silkestr0mper H. Voistediund SKOT0JSFORRETNING nborgaard«brande - Telefon III 26

27 ~ollers ~ulsvier En at Bedstemors Historier gentortalt at Faster Beth Engang i gamle Dage levede der i Nordsjrelland en Mand, cler hed Anders, og efter Egnen, han boede i, blev kaldt Anders Kulsvier. Han levede fredeligt og g odt med sin Kone, men de var fattige, og en Dag, da Noden var stor, blev de enige om, at de var nodt til at srelge deres eneste Ko, Anders skulde saa nreste Dag trrekke den til Kobenhavn og srelge den der. D a han gik hen ad Byens Gader med Korn, kom han til at gaa bagefter en Prrest og lagde Mcerke til, at mange Mennesker p~nt tog Hatten af for ham og hilste; det syntes Anders saa farlig pcent ud og trenkte, bare det var ham, Folk var saa hoflige for; han fulgte efter Prresten hjem, gik op til ham og spurgte, om han ikke havde en gammel Prrestekjole, han vilde srelge h am for Koen ; den Handel var Prresten med paa, han fik Koen, og Anders den gamle Prcestekjole. Da han k om til sit Hus, iforte han sig Kjolen og gik ind til K onen. Denne kunde ikke kende Anders men slog Hrenderne sammen og udbr0d: "lh, god Aften, nu faar vi rigtignok fint Vejr i Morgen, naar vor Far er kommen paa Landet saa senti",men Anders blev knotten og sagde: "Aah, hold Mund, din tossede Krelling, det er bare migi" Og saa maatte han fortcelle, hvordan det hele var gaaet til, og da Konen grred og jamrede over deres gode Ko, sagde Anders, at hun skulde vrersgod tie stille, for den Prrestekjole var der nok Lykke ved. Naa, de hutlede sig saa igennem, men Smalhans var det, men saa en Dag horte Anders, at der skulde holdes Eksamen i den nrerliggende store Skole, og at Prresten skulde komme og overhere Eleverne. "Haah-Haah", trenkte Anders, "der maa jeg med 1" Og nreste Dag fik han sin N abo til at kere for sig og fik Prcestekjolen fint borstet med i Vognen. Paa Vejen sad han og spekulerede paa, hvad han nu skulde sperge Eleverne om, naar han kom hen til Sko.len, saa saa han udenfor et Hus en Kat, der laa og legede med sin illinger i en Kurv, og fi k en Ide : "Haah, H ah. "Kati Kurvenom", hvad mon det vilde sige, det var virkelig et meget godt Sporgsmaal1" Men det V rovl kunde Kusken ikke lide og sagde: "Hvad er det, du sidder og snakker om, Anders, ti stille, den Snak kan jeg ikke lide at hore, saa vii jeg ikke kere for dig 1" A nders fik ham dog tait til Rette, og de rullede videre. Lidt henne paa Vejen fik Anders 0je paa en Ko, der stod og ningede i noget Sand: "Ha." raabte han. "Kopesi anto", hvad mon det vilde sige, det var virkelig et meget godt Sporgsmaal1" men nu blev Kusken vred igen. han vilde ikke hore paa hans Snak, og det kostede Anders stor M oje at faa ham god igen og til at kore videre. N u rullede de lrenge roligt videre, men Anders grundede. for han syntes, han maatte have tre Sporgsmaal at komme med. Endelig saa han er Mark, hvor en M rengde Hostfolk gik og arbejdede, han blev glad, glemte Kuskens Vrede og sagde : "Rummel i Tuar", hvad mon det vii sige, clet var virkelig et godt SporgsmaalI" Men nu blev Kusken ganske rasende, sprang af Vognen og vilde have vendt om med det samme. Anders maatte bruge aile sine T alegaver for at faa ham til at kore det sidste Stykke. Naa, men omsider naaede de da Skolen. Lcereren kom ud og tog mod Anders, der i Forvejen havde faaet Prretsekjolen paa, og Lrereren var meget forfjamsket. fordi de ikke havde ventet Prresten endnu; men Anders skred ind i Klassen, hilste paa Drengene og \>1lde nu hore dem lidt udi Latinen og kom med sit forste Sporgsmaal: "Kati Kurvenom". hvad hverken Eleveme eller Lrereren vidste. Anders skulde nok lade vrere med at fortrelle dem det og sagde: "Saa prover vi et andet: "Kopes i Santo"; men heller ikke det un de nogen klare. langt mindre det tredie Forsog : "Rummel i T uar". Lrereren var meget ulykkelig, undskyldte si~ med, at det maatte v cere den nyere Latin. -om de ikke.

28 Gnsker vi kan opfylde Slips For Drenge: Solclceholdere Slipower Seier Pllllower fermeholdere Lmderremme Arbejdshandsker Spejderbmlter Slcihller LllInberjackets Kasketter SIc/hller Forretningen Gamascher Pelshller Vindjakker Skjorter med de rigtige Herreklreder Herre-Magasinet - vi Svend Nielsen Telefon Brande Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab Telefon 90 Kontortid og Kontorer i Blaahoj og Thyregod Bankens AktiekapitaJ Kr Reserver over Kr

29 Og De finder nok en Lille Gave TRIER BRlENDGAARD Telefon 100 AIle yore Kunder i By og paa Land 0nskes en glcedelig Jul og et godt Nytaar. Chr. Rahhcek Smedemester, Telefon 35 o. Vald. Vedsted Herningvej 41, Telefon 229 LANDBRUGSMASKINER Musikundervisning KLAVER ORGEL TEORI Hegyndere og viderekomne Jobannes Pedersen Organist ved Brande Kirke Udd. v. Det kg!. d. Musikkonservatorium Nyvang, Brande Kaffe, Chokolade, Appelsiner og andre gode Sager kan fa as til JuLelJordet Ho LoAASTRUP Telefon 92 Drenge- On Uerreekvipering {j{cede(ig CjJu( og godt 9{yfaaJl'l M. Dinesen EngeLsk BekLredningsmagasin 88renS8renSen

30 lit Karetmagerarbejde udf0res hurtigt og solidt Karetmager Jens Skjerris Telefon 156. Bakkely. Brande Glredelig Jul enskes aile mine Kunder Martin Meller Bestilling paa Arbejder modtages gerlle j god Tid BORGERGADES BAGERli Aage Munkholm Brande Mebelfabrik J. CLAUSEN Te1efon Brande A. P. M0LGAARD Barber - Friser Brande Vaskeri vi J. M011er Nielsen Volmerhus ~uto-reparatio" E. Lorentzen, N0rregade 10 Ger Julen festlig med Blomster Vi har stort Udualg Spis SmfJP fra Ubre Mejer; Telefon 160 En Borddekoration er altid krerkommen Aa. Clausen Hansen Lad Habitten presse hos Skrceder F. F. M0LLER Jernbanegade Daloia &Daoske Phenix Teleron 141 Alt i Forsikring Ingvart Juul VejJevej 64 lendertolt &Andersen Snedkermestre Brande Telefon

31 ksb Deres Julebeger, Julehefter, Julekort, Lommebeger og Telegrammer samt Dag- og Ugeblade i Banegaardskiosken H. Riis, Telefon 258 Kolonial - Delikatesse - Vine - Spirituosa Ost, vellagret, i aile K valiteter Martin Jensen»Volmerhus«, Brande, Telefon 161 Premier Dessert-Is altid paa Lager og bridges paa BestilliDg Andelsmejeriet "Brande" Telefon 12 Auto-Vcerksted G. Moller Pedersen Telefon 150 OLIE OG BENZIN Pauline Bagge Torvegade Tricotage - Bf!Jrneudstyr Telefon 207 ~~II rn:r-~--'~~l~~1fl, Ir Peter Pedersen Vognmand Karlibseli Ejendomskommisionrer for By- og Landejendomme Brande, Vejlevej, 4, Telefon 39 s. Midtgaards nye Damesaion Storegade 48, TelefoD 114 AU i Parfumeri og Kosmetik 'Ma rtensens Fabrik 31

32 huibg D rengene kaldt ~ : D tre h er er gru lig galt, hvis Prz ~. o dmre er det, bliver vi alle h celdt ud af SkDen nk I nu hjem til jeres FDrceldre Dg faa Jidt Penge, vi kan fd rmilde Prcesten med!" Dren- Ene fl oj afsted Dg kdm hurtig igen, ndgle med to. ~ r ner, andre med fern Eller ti KrDner, saa de fik hur tig en pcen Skilling samlet, SDm Anders heller end geme drdg afsted med, Dg paa Hjemturen drillede han ikke sin K0resvend ved at tale Latin. KDnen blev naturligvis glad fdr de rare Penge, Dg de levede igen hyggeligt Dg gddt. "''len saa en Dag lceste Anders i Avisen, at KDngens Datter havde mistet en kdstbar Guldkcede, Dg alle Prcester i Landet skulde m0de paa SIDttet Dg se at Dpdage Tyven Dg vise Kceden igen, og PrcestekDneme sk ulde med; herdver blev Anders Fyr Dg Flamme, det skulde de med til, Dg da KDnen klagede sig, at hun ingen Stads havde, sdlgte Anders deres Hus, k0bte en SilkekjDle Dg andet fint til KDnen, Dg saa drdg de afsted. Paa den bestemte Dag m0dte en Mcengde Prcester Dg PrcestekDner paa SIDttet; de skulde allesammen spise til Middag hds KDngen, f0r de begyndte at vise igen. Anders fdrklarede sin KDne, at de fik tre Retter Mad, Dg da en Tjener bar den f0rste Ret ind, sagde Anders: "Der ser du den f0rste, min KDne 1" Dg mente Retten, men Tjeneren, SDm sammen med to. Kammerater havde stjaalet Guldkceden, blev fdrskrcekket, ilede ud til sine to. F celler Dg sagde: "Vi er ulykkelige, der er en Prcest med, der ved, det er DS, han sagde til sin KDne, der ser du den f0rste." De andre to. Tjenere tmstede ham, det passede 'vist ikke, Dg nu skulde den anden bcere nceste Ret paa BDrdet; men Anders sagde igen : "Der ser du den anden, min K Dne 1", Dg Tjeneren 10b ud Dg sagde, at det var rigtigt ndk, han vidste Besked; men den tredie Tjener var endnu ikke Dverbevist, nu vilde han bcere den tredie Ret ind. Ogsaa denne Gang gentdg Anders sin Forklaring: "Der ser du nu den tredie Dg sidste, min K Dne 1", Dg saa var de sikre paa, at det hele var Dpdaget. I deres N0d fik de Anders kaldt ud i K0kkenet g bad ham hjcelpe dem, saa intet kdm frem Dm dem, saa vilde de give ham en hel Mcengde Penge. Omsider IDvede Anders at redde dem Dg sagde, de skulde bare smelte en stdr Pande Fedt, putte Kceden deri Dg lade KDngens stdre Hund cede det, saa skulde den faa h ele Skylden. ~aa, saa Dm Eftermiddagen skulde Prcester e saa vise Kceden igen; KDngen begyndte at sp0rge i den fi ne Ende, hvdr Bisper Dg PrDvster sad, me ingen ai dem vidste ndget. Endelig kdm Turen til Anders, Dg han pegede paa KDngens store Hund og sagde:.. H vis Deres Majestcet vii slagte de, vii De finde Prinsessens Guldkcede i Hundens Mave.' Det gjdrde de saa, fandt Dgsaa ganske rigtig Keeden Dg blev meget glade allesammen, Dg KDngen sagde, at.\nder s var en dygtig Preest, Dg til Be10nning skulde han have det st0rste Prrestekald paa Sjrelland. Anders Dg KDnen drdg Dgsaa glade derhen i den fine Prcestegaard, hidtil var alt jd gaaet gddt fdr dem, men nu skulde Anders til at prcedike i Kirken, Dg det var jd en vanskelig HistDrie; men Dm S0ndagen gik han Dp paa PrcedikestDlen, lceste Dagens T ekst, bad Fader VDr Dg sagde tilsidst: "Jeg siger ligesdm min FDrmand sagde: Amen." Det syntes Menigheden var en underlig Maner, Dg da han blev saadan ved hver S0ndag, vilde de tilsidst ikke finde sig i det mere men rejste til K0benhavn fdr at klage til Kongen; her fdrtalte de, hvad Anders sagde, men saa svarede KDngen: "Ja, naar han siger, ligesdm hans FDrmand sagde, kan I gddt vcere tjent med ham, fdr det var en dygtig Mand. Men nu skal jeg selv kdmme ud Dg h0re paa ham nceste S0ndag." Da Anders h0rte det, blev han helt fdrtvivlet Dg trdede, det nu var ude med ham j men endelig fik han en Ide. L0rdag Aften sneg han sig Dp i Kirken, savede PrcedikestDlen 10s, saa den kun hang ved med en lille Splint. Om S0ndagen kdm saa ganske rigtig KDngen, de sang Salmer, Dg Anders besteg PrcedikestDlen, lceste Texten, bad FadervDr Dg sagde: "Her vii ske Tegn Dg underlige Geminger," Dg samtidig traadte han haardt i PreedikestDlen, saa den faldt ned, Dg Anders med Dg brcekkede sit Ene Ben. Og KDngen sagde : "Det er en dygtig Mand, der saadan kan fdrudsige, hvad der vii s~el1" Og da nu Anders havde brcekket Benet, kunde han ikke vcere Pr~st mere, men kdm paa PensiDn Dg levede lykkeligt med sin KDne i mange Aar Dg gemte taknemligt PrcestekjDlen, der havde bragt dem saa megen Lykke. Spejderminder fortsat Ira Side 17 bindeise mellem Juiestemningen Dg den rette Spejderaand. Det kunde vcere en hundekdld Vagt fdr en Spejder med bare Knee, det vcerste var ncesten, at man. hele Tiden havde sine 0jne hds Patienten i T andlcegestdlen paa 1. Sal DverfDr. Mindet Dm den Glcede, Julegavernes MDdtagere viste DS ved Afleveringen, kan fylde mig med Varme,Dg jeg haaber stadig, denne Indsamling hdldes i Hcevd. Nu har aile Byer ved J uletid et T rce paa T Drvet, K0benhavn vel ndk det st0rste, paa Danmarks st0rste Raadhusplads, men intet af disse Juietrreer fdrdunkler Mindet Dm vdrt Spejder-J uletrce paa Brande T Drv. Thi naar SDlen farvede de tunge Sneskyer med sit Flammehav, Da slutted vi Fred med DS selv Dg al Verden, mens SDI gik bag vestlige Sky, Dg altid, hvdrhen vi end styrer VDr Fcerden, gaar T anken mdd BarndDmmens By. Versene er Uddrag af et Digt Dm Brande, min Far fdrfattede til DS, da vi rejste fra Brande den 1. Marts Spejder Nr. 8 - Knlld Frederiksen 32

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Anja og Ali på eventyr

Anja og Ali på eventyr 3. Kong Løvehjerte Månen var bleg, træerne kastede lange skygger, flagermusene flagrede, uglerne tudede, der lød vilde løve- og heksehyl og før de fik set sig om, var de faret vild i Troldeskoven.»HJÆLP!«De

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

I----------------------------- I

I----------------------------- I KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på Vejret er helt fantastisk.og så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Luka - drengen der ville være pige

Luka - drengen der ville være pige Luka - drengen der ville være pige - en børnenovelle af Socialpædagog & Forfatter Michelle Klæstrup Luca lå i sin seng og gned sig i øjnene, medens han kiggede rundt i sit værelse. Solen skinnede fra en

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere