Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven"

Transkript

1 Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes selvvalgte problemstilling og deres brug af kilder? Og hvilke læringsmål kan opfyldes i arbejdet med læremidlet? Det giver det følgende et bud på. Begrundelser i læreplan og prøvebekendtgørelse Siden læreplanen Fælles Mål 2004 har historie været defineret som et problemorienteret fag. I Forenklede Fælles Mål (FFM) præciseres, at eleverne skal styrke deres forudsætninger for at identificere og formulere historiske - samt stadig mere kvalificeret at kunne udvælge kilder, som eleverne kan anvende til at belyse den valgte problemstilling. Af kompetencemålet for kompetenceområdet Kildearbejde efter 6. klasse står der: Eleven kan med afsæt i enkle anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden. Og efter 9. klasse: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske. De underliggende færdigheds- og vidensområder udfolder progressionen i målene: Færdighedsmålene efter 6. klasse angiver under færdigheds- og vidensområdet Historiske, at: Eleven kan identificere historiske Eleven kan formulere enkle historiske Under Kildeanalyse efter 6. klasse fortæller færdighedsmålene: Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske Tilsvarende står der under Historiske problemstilling og løsningsforslag efter 9. klasse: Eleven kan formulere historiske Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske med afsæt i udvalgte kilder Og under Kildeanalyse efter 9. klasse fortæller færdighedsmålene: Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske. Prøven i historie, der tager afsæt i elevernes arbejde med en selvvalgt problemstilling, som de belyser med op til fem kilder, forudsætter også, at eleverne er fortrolige med problemorienteret arbejde i faget. FFM er en kompetenceorienteret læreplan. Viden forstået som kompetence er ikke identisk med kundskaber forstået som at vide noget bestemt, fx at vide noget om besættelsestiden. Som kompetencer har viden strukturel karakter, dvs. eleverne skal vide noget om kategorier, koncepter, procedurer osv., der er nødvendige for at få indsigt i historiske sammenhænge og begivenhedsforløb. I historieundervisningen er det derfor centralt, at eleverne tilegner sig redskaber og fremgangsmåder, der styrker deres kompetencer til at skabe, håndtere og bruge historie. Det forudsætter, hvad der kan kaldes undersøgelseskompetence, dvs. eleverne må i undervisningen styrke deres forudsætninger for at udtænke og formulere historiske spørgsmål, som kan bearbejdes til, der kan give retning og mening for det videre arbejde med at belyse ne. Eleverne må derfor også udvikle metodekompetencer, dvs. stadig mere kvalificeret kunne vælge egnede kilder og anvende egnede fremgangsmåder og metoder til at analysere og tolke kilder. Orienteringskompetencer rummer de færdigheder og evner, som eleven behøver for at kunne

2 konstruere historiske fortællinger, der dels besvarer eller belyser de valgte, og som de dels kan perspektivere til livsverden- og omverdensforståelse. Modellen herunder illustrerer principper i forløbet: Læremidlet Slaveriet og De Vestindiske Øer kan styrke elevernes kompetencer til at arbejde problemorienteret i historie. Det består af et antal triggere eller anslag, der åbner op for spørgsmål inden for en eller flere tematikker i tilknytning til emnet. Til læreren er triggerne samlet med ideer til, hvordan de kan bruges. Der er en kildebank, som er organiseret i forskellige tematikker og delemner med 8-15 kilder i hver. Kilderne bruger eleverne til at besvare/belyse deres. Forenklede Fælles Mål - læringsmål Herunder er forslag til kompetenceområder, -mål, færdigheds- og vidensmål og udspil til læringsmål til henholdsvis klasse og klasse. De bør selvfølgelig justeres, så de passer til de konkrete elever og de forløb, der arbejdes med. Forenklede Fælles Mål efter 6. klasse omsat til læringsmål Kompetenceområder og -mål Færdigheds- og vidensmål Kronologi og sammenhæng Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien historiske perioder Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse Eleven har viden om kanonpunkter Kildearbejde Eleven kan med afsæt i enkle Eleven kan identificere historiske anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for Eleven har viden om kendetegn ved

3 fortolkninger af fortiden historiske Eleven kan formulere enkle historiske Eleven har viden om kriterier for opstilling af enkle historiske Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer Eleven har viden om kildekritiske begreber Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske Eleven har viden om kildekritiske begreber Historiebrug Eleven kan perspektivere egne og andres historiske Eleven kan konstruere historiske fortællinger fortællinger i tid og rum Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie Eksempler på færdighedsmål omsat til læringsmål Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien Eleven kan med afsæt i eksempler på brud i dansk kolonihistorie gøre rede for deres forudsætninger, forløb og følger Eleven kan fortælle om eksempler på karakteristiske og blivende træk ved forhold på De Vestindiske Øer fra slutningen af 1600-tallet til 1848 Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden Eleven kan forklare, hvordan Danmarks ønske om at erhverve sig kolonier hang sammen med udviklingen i Europa Eleven kan give eksempler på, hvordan Danmarks udøvelse af sin rolle som kolonimagt i Vestindien var afhængig af større kolonimagter Eleven kan gøre rede for, hvordan afviklingen af slavehandel og slaveri var et anliggende for alle kolonimagter Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse Eleven kan med kanonpunktet Ophævelsen af slavehandelen som fikspunkt placere afgørende begivenheder i dansk kolonihistorie i kronologisk rækkefølge Eleven kan identificere historiske Eleven kan med brug af forløbets triggere blive opmærksom på udfordringer og dilemmaer, der kan

4 undersøges med afsæt i historiske Eleven kan formulere enkle historiske Eleven kan stille historiske spørgsmål, der knytter sig til tematikker om slaveriet og De Vestindiske Øer og bearbejde dem til Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer Eleven kan anvende relevante kildekritiske begreber i analysen af kilder om slaveriet og De Vestindiske Øer Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske Eleven kan vurdere, hvor brugbare de valgte kilder er til at belyse gruppens problemstilling Eleven kan konstruere historiske fortællinger Eleven kan med afsæt i analysen af de valgte kilder konstruere en historisk fortælling, der belyser gruppens problemstilling om en tematik inden for slaveriet og De Vestindiske Øer Eleven kan i samarbejde med gruppen præsentere den historiske fortælling Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser Eleven kan gøre rede for, hvordan menneskesyn og opfattelser af slavehandel og slaveri har ændret sig i tidens løb Eleven kan dokumentere historisk empati og evner til at skifte perspektiv Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie Eleven kan ud fra eksempler forklare, hvordan fortællinger om slaveriet og De Vestindiske Øer er brugt i eftertiden Forenklede Fælles Mål efter 9. klasse omsat til læringsmål Kompetenceområder og -mål Færdigheds- og vidensmål Kronologi og sammenhæng Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud forskellige forudsætninger Eleven har viden om historisk udvikling Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse Kildearbejde Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske Eleven har viden om kanonpunkter Eleven kan formulere historiske Eleven har viden om udarbejdelse af historiske

5 Historiebrug Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske med afsæt i udvalgte kilder Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer Eleven har viden om kildekritiske begreber Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed Eksempler på færdighedsmål omsat til læringsmål Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af brud Eleven kan gøre rede for brud i dansk kolonihistorie og diskutere deres forudsætninger, forløb og følger Eleven kan forklare, hvorfor nogle forhold på De Vestindiske Øer var stabile og kun forandrede sig lidt fra slutningen af 1600-tallet til Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt Eleven kan gøre rede for hvordan Danmarks interesse for at erhverve sig kolonier hang sammen med udviklingen i Europa Eleven kan forklare, hvordan Danmarks udøvelse af sin rolle som kolonimagt i Vestindien var afhængig af større kolonimagter Eleven kan diskutere om afviklingen af slavehandel og slaveriet på De Vestindiske Øer hang sammen med økonomiske, politiske og kulturelle (fx menneskesyn) i Europa Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse Eleven kan med kanonpunktet Ophævelsen af slavehandelen som fikspunkt placere afgørende begivenheder i dansk kolonihistorie i kronologisk rækkefølge Eleven kan formulere historiske Eleven kan sammen med gruppen og inspireret af triggerne udarbejde en historisk problemstilling, der er rettet mod en tematik vedrørende slaveriet og De Vestindiske øer

6 Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske med afsæt i udvalgte kilder Eleven kan sammen med gruppen og med afsæt i de valgte kilder lødigt belyse deres historiske problemstilling Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer Eleven kan begrunde fremgangsmåder i analysen af de valgte kilder Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske Eleven kan begrundet vælge kilder og vurdere deres egnethed til at belyse gruppens historiske problemstilling Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte Eleven kan gøre rede for, hvordan fortællinger om slaveriet og De Vestindiske Øer bliver til og bruges med forskellige formål Eleven kan reflektere over, hvordan og hvorfor fortællingerne om slaveriet og De Vestindiske Øer ændrer sig i fremtiden Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling Eleven ud fra eksempler forklare, hvordan fortællinger om slaveriet og De Vestindiske Øer er brugt i eftertiden Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed Eleven kan gøre rede for, hvordan arbejdet med problemstillingen har påvirket hans syn på slaveriet og De Vestindiske Øer Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed i lyset af debatten om dansk kolonihistorie

Lærervejledning til læremidlet Slaveriet og de Vestindiske Øer

Lærervejledning til læremidlet Slaveriet og de Vestindiske Øer Lærervejledning til læremidlet Slaveriet og de Vestindiske Øer Læremidlet er tilrettelagt, så eleverne arbejder med emne med afsæt i selvvalgt som de søger at besvare eller belyse ved hjælp af kilder.

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

Historie Kompetencemål

Historie Kompetencemål Historie Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Kildearbejde Historiebrug Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår

Læs mere

Historie Fælles Mål 2019

Historie Fælles Mål 2019 Historie Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter Efter 4. 5 Efter 6. 6 Efter 9. 7 Fælles Mål efter kompetenceområde Kronologi og sammenhæng 8 Kildearbejde

Læs mere

Lærervejledning til læremidlerne i kildebanken

Lærervejledning til læremidlerne i kildebanken Lærervejledning til læremidlerne i kildebanken Læremidlet er tilrettelagt, så eleverne kan arbejde med forskellige historiske emner. Eleverne tager afsæt i selvvalgte problemstillinger, som de søger at

Læs mere

Bilag 4 - Historie Kompetencemål

Bilag 4 - Historie Kompetencemål Bilag 4 - Historie Kompetencemål Kompetenceområde 4. klasse 6. klasse 9. klasse relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv sammenligne væsentlige træk ved perioder på bagrund af et

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE Eksempler på smål Bondelandet på bagrund af forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling karakterisere træk ved udvalgte

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Eleven har viden om. historisk udvikling. Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Eleven har viden om. historisk udvikling. Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt. Emne Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Bondelandet et kronologisk overblik forskellige for- udsætninger. Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i bruge kildekritiske i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer forklare, hvad centrale kildekritiske betyder til at analysere og tolke

Læs mere

Lærervejledning til 1000 meter Odense

Lærervejledning til 1000 meter Odense Lærervejledning til 1000 meter Odense Mormors historie om Odense fortalt med 20 meter streetart er en oplevelse i sig selv, der kan bruges til at engagere eleverne i Odenses historie. Materialet her tager

Læs mere

Årsplan for Historie i 9. klasse 2018/2019

Årsplan for Historie i 9. klasse 2018/2019 Årsplan for Historie i 9. klasse 2018/2019 Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets forenklede fælles mål samt skolens værdigrundlag. Vi arbejder mod den afsluttende prøve. Undervisning tilrettelægges

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 9. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 9. KLASSE Eksempler på smål Det gode liv på bagrund af forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling give eksempler på, at

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars Historie Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Kend dig selv og din familie Identitet og socialisering Kønsroller Familien på Kronologi, brud og kontinuitet

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder Fagformål for faget Eleverne skal i faget opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige

Læs mere

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Fortælle om Uge 33 37 middelalderen i Danmark og nogle af de personer, der spillede en vigtig rolle

Læs mere

Historie Faghæfte 2019

Historie Faghæfte 2019 Historie Faghæfte 2019 Historie Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 23 Undervisningsvejledning 51 Indledning Et af folkeskolens vigtigste formål er at give eleverne kundskaber og færdigheder

Læs mere

Historiebrug i læreplaner og overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Historiebrug i læreplaner og overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Historiebrug i læreplaner og overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Oplæg til paneldebat Fredag 10. marts 2017 v/jens Aage Poulsen jeap@ucl.dk Nationbuilding - Dannelse Styhr ske cirkulære 1900

Læs mere

færdigheds- og vidensområder

færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9.

Læs mere

Historie 5. klasse

Historie 5. klasse Emne Metoder Fælles mål Værdig grundlag Rom Give eksempler på beslutningsprocesser i fællesskaber og samfund i forbindelse med landsbyting, råd og parlament Antvorskov Slot og ruin Tværfagligt med Kristendom

Læs mere

Historie 8. klasse årsplan 2018/2019

Historie 8. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder August 32 De slesvigske krige 8 Kronologi og sammenhæng 33 kontinuitet (fase 2) 34 Historiekanon (fase 1) 35 Konstruktion

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i identificere historiske problemstillinger Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger stille relevante spørgsmål, der er rettet mod

Læs mere

Årsplan for Historie i 9. klasse 2016/2017

Årsplan for Historie i 9. klasse 2016/2017 Årsplan for Historie i 9. klasse 2016/2017 Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets forenklede fælles mål samt skolens værdigrundlag. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for Historie i 9. klasse 2015/2016

Årsplan for Historie i 9. klasse 2015/2016 Årsplan for Historie i 9. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets forenklede fælles mål samt skolens værdigrundlag. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan i historie 3 klasse. 2017/2018 Abdiaziz Farah

Årsplan i historie 3 klasse. 2017/2018 Abdiaziz Farah Årsplan i historie 3 klasse. 2017/2018 Abdiaziz Farah Eleverne arbejder med fem hovedemner: 1) Velkommen til historie 2) Stenalderen 3) Det legede vi 4) Det gamle Egypten 5) Sådan levede vi Uger Læringsmål

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: Æ Fag: Historie Lærer: CJS

Årsplan 2015/2016 Hold: Æ Fag: Historie Lærer: CJS Uger Emne/tema 1. periode (d. 10/8 d. 9/10) 32 33 34 Kulturuge 35 Fælleslejrtur 36 37 38 Flygtninge i Europa Flygtninge tidslinje Flygtninge tidslinje 39 Naturfaglig uge Diktatorer i Europa 1900-1950 Kildearbejde

Læs mere

Sådan kan man arbejde med læremidlet

Sådan kan man arbejde med læremidlet Sådan kan man arbejde med læremidlet Læremidlet er tilrettelagt, så eleverne arbejder med emnet med afsæt i selvvalgte problemstillinger som de søger at besvare eller belyse ved hjælp af kilder. I det

Læs mere

Historie Læseplan 2019

Historie Læseplan 2019 Historie Læseplan 2019 Indhold 1 Om læseplanens funktion 3 2 Læseplanens opbygning 4 3 Fagets formål og identitet 5 3.1 Fagets formål 5 3.2 Fagets identitet 6 4 Fagets kompetenceområder og kompetencemål

Læs mere

Undervisningsforløb SLAVERI I DE DANSKE KOLONIER

Undervisningsforløb SLAVERI I DE DANSKE KOLONIER Undervisningsforløb SLAVERI I DE DANSKE KOLONIER Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Slaveri i de danske kolonier 2017 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Thomas Meloni Rønn DTP:

Læs mere

Samlet fagplan for Historie-, Samfund- og kristendomsfaget (Danmark i verden)

Samlet fagplan for Historie-, Samfund- og kristendomsfaget (Danmark i verden) Samlet fagplan for Historie-, Samfund- og kristendomsfaget (Danmark i verden) Formål med Danmark i verden: Formålet for Danmark i verden er at give eleverne en forståelse for, hvordan kristendom, historie-

Læs mere

3.kl historie. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17

3.kl historie. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 3.kl historie Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 Fagets formål: Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for faget historie

Opdateret maj Læseplan for faget historie Opdateret maj 2018 Læseplan for faget historie Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 3.-4. klassetrin 4 Kronologi og sammenhæng 4 Kildearbejde 5 Historiebrug 6 2. trinforløb for 5.-6. klassetrin 6 Kronologi

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Selvvalgte problemstillinger og kildebank

Selvvalgte problemstillinger og kildebank HistorieLab http://historielab.dk Selvvalgte problemstillinger og kildebank Date : 22. juni 2016 Hvordan tricker du dine elever til at arbejde problemorienteret? I efteråret 2016 iværksætter HistorieLab

Læs mere

DANSKE TROPEKOLONIER. Undervisningsforløb

DANSKE TROPEKOLONIER. Undervisningsforløb DANSKE TROPEKOLONIER Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Danske Tropekolonier 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Formålet: Formålet med faget er at fremme elevernes historiske forståelse, at få eleverne til at forstå deres fortid såvel som deres nutid og fremtid. Formålet

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne Hvor blev børnene af? August - September Kunne beskrive børns vilkår fra 1800 tallet til i dag Kunne opstille et slægtstræ Enkeltmandsopgaver r internet s. 3-19 IT Samtale og skriftligt arbejde Et lille

Læs mere

Lærerguide til JAGTEN PÅ LYKKEN

Lærerguide til JAGTEN PÅ LYKKEN Lærerguide til JAGTEN PÅ LYKKEN Kære lærer Temaet for hjemmesiden www.rejsentilamerika.dk er den danske udvandring til Amerika. En særlig periode i dansk historie, hvor mere end 300.000 danskere valgte

Læs mere

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin Læseplan for historie 4. 9. klassetrin Læseplanen angiver historiefagets progression over fire forløb, og i hvert forløb arbejdes med fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. I det daglige

Læs mere

KUNSTHISTORIE. Undervisningsforløb

KUNSTHISTORIE. Undervisningsforløb Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Kunsthistorie 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C 5000

Læs mere

Historie 5. klasse årsplan 2018/2019

Historie 5. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 Vikingerne sejler 33 ud 34 35 September 36 37 Antal Kompetencemål og lektioner færdigheds- og vidensområder (fase 2) Kildeanalyse (fase 2) Læringsmål Jeg kan fortælle om

Læs mere

Historie Kompetenceområder Modul 1: Historiebrug, historiebevidsthed og dansk historie

Historie Kompetenceområder Modul 1: Historiebrug, historiebevidsthed og dansk historie Historie Historie beskæftiger sig med begrundet planlæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisning i historie i fagopdelte og tværfaglige forløb, der sigter på at give eleverne forudsætninger for

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Faglige kommentarer. Triggere - I gang med emnet. 10 Nabovenner eller arvefjender?

Faglige kommentarer. Triggere - I gang med emnet. 10 Nabovenner eller arvefjender? 10 Nabovenner eller arvefjender? Faglige kommentarer Da krigene blev glemt I slutningen af 1700-tallet udviklede opfattelsen af nationen og det nationale sig. Filosoffer som Herder skrev, at folk, som

Læs mere

Undervisningsforløb FORFATNINGSKAMPEN

Undervisningsforløb FORFATNINGSKAMPEN Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Forfatningskampen 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb og opfyldelse af krav i Fælles Mål

Forslag til undervisningsforløb og opfyldelse af krav i Fælles Mål og opfyldelse af krav i Fælles Mål Tilpasning af niveau Dette dokument indeholder forslag til et forløb, som anvender alle fire kildesæt og hele materialet. Du kan også vælge at anvende delene enkeltvis,

Læs mere

Lærervejledning. Slaget på Fælleden. En byvandring på industrialiseringens Nørrebro

Lærervejledning. Slaget på Fælleden. En byvandring på industrialiseringens Nørrebro Lærervejledning Slaget på Fælleden En byvandring på industrialiseringens Nørrebro Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Slaget på Fælleden en byvandring

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Undervisningsplan for faget historie

Undervisningsplan for faget historie RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsforløb/aktivitet

Undervisningsforløb/aktivitet Undervisningsforløb/aktivitet I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, om Danmark skal sige officielt undskyld for den tidligere rolle som slavenation. Aktiviteten tager udgangspunkt i samme

Læs mere

Undervisningsforløb HOLOCAUST

Undervisningsforløb HOLOCAUST Undervisningsforløb HOLOCAUST Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Holocaust 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Undervisningsforløb KORSTOG

Undervisningsforløb KORSTOG Undervisningsforløb KORSTOG Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Korstog 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C

Læs mere

Historie 6. klasse årsplan 2018/2019

Historie 6. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 Nordisk 33 samarbejde i middelalderen 34 35 September 36 37 Antal Kompetencemål og lektioner færdigheds- og vidensområder 12 Kronologi og sammenhæng globale (fase 2) Læringsmål

Læs mere

LÆREPLAN FOR FAGET. Godkendt af styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig den 5. juli 2018 Gældende fra skoleåret

LÆREPLAN FOR FAGET. Godkendt af styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig den 5. juli 2018 Gældende fra skoleåret LÆREPLAN FOR FAGET Historie Godkendt af styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig den 5. juli 2018 Gældende fra skoleåret 2019-2020 Indhold Indledning... 3 Skolens opgave... 3 Læreplanernes opbygning...

Læs mere

Undervisningsplan historie 9.klasse

Undervisningsplan historie 9.klasse Undervisningsplan historie 9.klasse (underviser: Stine Rødbro) Mål: Undervisningen i historie vil tage udgangspunkt i udviklings- og sammenhængsforståelse, kronologisk overblik og fortolkning og formidling.

Læs mere

Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet

Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet Jakob Ragnvald Egstrand - Lærer på 9. år. Underviser i kristendomskundskab, samfundsfag og historie primært udskolingen Arbejdet som kommunal netværkskonsulent

Læs mere

Livet som børneslave i 2018

Livet som børneslave i 2018 Introduktion og mål (Historie 7.-9. klasse) Historie, 7.-9. klasse. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer/tablet/telefon. Introduktion Fælles mål - Historie Kompetenceområde(r) Historiebrug

Læs mere

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling 8. nov. 2016 kl. 8.30 15.00 Museumscenter Hanstholm Hvem er jeg? Uddannet lærer i 2004, bl.a. som historielærer og kristendomskundskabslærer.

Læs mere

KVINDERS VALGRET. Undervisningsforløb

KVINDERS VALGRET. Undervisningsforløb Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Kvinders valgret 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C

Læs mere

Har læreplanen stadig minimal betydning?

Har læreplanen stadig minimal betydning? HistorieLab http://historielab.dk Har læreplanen stadig minimal betydning? Date : 2. februar 2016 Undervisningsministeriets læreplaner for skolens fag er centrale styredokumenter, der fastlægger formål

Læs mere

Undervisningsforløb STATSKUPPET

Undervisningsforløb STATSKUPPET Undervisningsforløb STATSKUPPET Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Statskuppet 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Den nye prøveform med selvvalgt problemstilling Helt konkret

Den nye prøveform med selvvalgt problemstilling Helt konkret Den nye prøveform med selvvalgt problemstilling Helt konkret Mål for dagen Konsekvenser for den daglige undervisning Konkret eksempel, fra den daglige undervisning Lave eksempler på problemstillinger ud

Læs mere

Triggere - I gang med emnet. [lærervejledning nordiske syvårskrig]

Triggere - I gang med emnet. [lærervejledning nordiske syvårskrig] [lærervejledning nordiske syvårskrig] Nordiske Syvårskrig I 1523 var Kalmarunionen definitivt opløst. I Norden var der to kongeriger, der i de følgende århundreder kæmpede om status og magt i de nordeuropæiske

Læs mere

Undervisningsforløb GRUNDLOVEN

Undervisningsforløb GRUNDLOVEN Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Grundloven 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C 5000

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

DEN ANDEN VERDENSKRIG. Undervisningsforløb

DEN ANDEN VERDENSKRIG. Undervisningsforløb Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Den anden Verdenskrig 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Årsplan for Historie, Samfundsfag og Kristendom i 9. klasse 2017/2018

Årsplan for Historie, Samfundsfag og Kristendom i 9. klasse 2017/2018 Årsplan for, og i 9. klasse 2017/2018 Undervisningen tilrettelægges ud fra fagenes forenklede fælles mål samt skolens værdigrundlag. I 2016 lavede man et forsøg med en fælles eksamen med fagene historie,

Læs mere

Undervisningsforløb KRIGEN 1864

Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Krigen 1864 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Færdigheds- og vidensmål DANSK Danskfagets iden3tet og rolle indeholder en dannelsesdimension forstået i en na

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Historie Formål for fagets historie Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne

Læs mere

Undervisningsforløb DEN ANDEN VERDENSKRIG

Undervisningsforløb DEN ANDEN VERDENSKRIG Undervisningsforløb DEN ANDEN VERDENSKRIG Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Den anden Verdenskrig 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsforløb DRØMMEN OM AMERIKA

Undervisningsforløb DRØMMEN OM AMERIKA Undervisningsforløb DRØMMEN OM AMERIKA Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Drømmen om Amerika 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Louise Mejer DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni

Læs mere

Undervisningsforløb REFORMATIONEN

Undervisningsforløb REFORMATIONEN Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Reformationen 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C 5000

Læs mere

Forenklede Fælles Mål i historie en håndsrækning

Forenklede Fælles Mål i historie en håndsrækning Forenklede Fælles Mål i historie en håndsrækning Anders Peter Nielsen Heidi Eskelund Knudsen Henriette Aaby Jens Aage Poulsen Loa Bjerre Martin Holm Nikolaj Petersen Tanja Andersen Redaktion: Jens Aage

Læs mere

DEN FØRSTE VERDENSKRIG. Undervisningsforløb

DEN FØRSTE VERDENSKRIG. Undervisningsforløb Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Den første Verdenskrig 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Lærervejledning. Slaget på Fælleden. En byvandring på industrialiseringens Nørrebro

Lærervejledning. Slaget på Fælleden. En byvandring på industrialiseringens Nørrebro Lærervejledning Slaget på Fælleden En byvandring på industrialiseringens Nørrebro Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Slaget på Fælleden en byvandring

Læs mere

Historie. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Historie. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Historie Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Viden i historiefaget

Forenklede Fælles Mål Viden i historiefaget Forenklede Fælles Mål I de seneste årtier har læreplanerne haft stadig kortere levetid. Først i skoleåret 2011-12 var historiekanon, der af mange blev anset for det centrale i læreplanen Fælles Mål 2009,

Læs mere

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål Kulturfag B - 2018 1. Fagets rolle Fagets rolle er at give eleverne en forståelse for egen kultur såvel som andre kulturer gennem teorier, metoder, cases og ud fra praksis. Faget omfatter forskellige tilgange

Læs mere

Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017

Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017 Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017 Faget Historie I faget historie introduceres eleverne først og fremmest for begrebet historie og hvad det er for et fag, da det er første gang de oplever faget

Læs mere

Rod i historien Lærervejledning

Rod i historien Lærervejledning Rod i historien Lærervejledning Lad dine elever gå på opdagelse i Histotoriet og fortiden som rigtige historikere, hvor de skal arbejde med relativ kronologi gennem historiske spor i form af forskellige

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN HISTORIE

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN HISTORIE 2015-16 Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Undervisningen i 4. Klasse bygger på elevernes umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager udgangspunkt i det nære. Målet med undervisningen er,

Læs mere

Hvad er der sket med kanonen?

Hvad er der sket med kanonen? HistorieLab http://historielab.dk Hvad er der sket med kanonen? Date : 28. januar 2016 Virker den eller er den kørt ud på et sidespor? Indførelsen af en kanon i historie med læreplanen Fælles Mål 2009

Læs mere

Fagdidaktik og problemorienteret arbejde med historisk tænkning. Heidi Eskelund Knudsen 12. april 2018

Fagdidaktik og problemorienteret arbejde med historisk tænkning. Heidi Eskelund Knudsen 12. april 2018 Fagdidaktik og problemorienteret arbejde med historisk tænkning Heidi Eskelund Knudsen 12. april 2018 1. Introduktion Indgangsvinkel teori og praksis i samspil: Undervisning at lære nogen at tænke som

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

med selvvalgt problemstilling.

med selvvalgt problemstilling. Kristendomskundskab med selvvalgt problemstilling. I dette hæfte finder du: En beskrivelse af prøvens forløb Nyttige links Idéer til årsplanens temaer Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Folkekirkens

Læs mere

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 Den samlede studieordning består af to dele: Almen studieordning, som omfatter de generelle regler for den samlede uddannelse Fag, moduler

Læs mere

Tilføjelse til læseplan i samfundsfag. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse

Tilføjelse til læseplan i samfundsfag. Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Tilføjelse til læseplan i samfundsfag Forsøgsprogrammet med teknologiforståelse Indhold 1 Læsevejledning 3 2 Faget teknologiforståelse 4 2.1 Tværfaglighed 5 3 Introduktion til teknologi forståelse i samfundsfag

Læs mere

Fælles Mål 2009. Historie. Faghæfte 4

Fælles Mål 2009. Historie. Faghæfte 4 Fælles Mål 2009 Historie Faghæfte 4 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2009 Fælles Mål 2009 Historie Faghæfte 4 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2009 Indhold Formål for faget historie

Læs mere

På kant med EU. Det forgyldte landbrug - lærervejledning

På kant med EU. Det forgyldte landbrug - lærervejledning På kant med EU Det forgyldte landbrug - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Mål for forløb Skovhugger for en dag

Mål for forløb Skovhugger for en dag Natur/teknologi 5.-6. klasse Undersøgelse Undersøgelser i naturfag Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser. Eleven har viden om variabler i en undersøgelse. træarter der vokser i et bestemt

Læs mere