Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c"

Transkript

1 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

2 Forord Indledning Baggrund for vejledningen Vejledningens formål Afgrænsning af vejledningens indhold Rækkevidde af 21 b Rådighedsindskrænkninger inden for beskyttelseszonen Erhvervsmæssig anvendelse Offentlig anvendelse Privat anvendelse Relation til boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Sløjfning af almene vandindvindingsanlæg Tilsyn med 25 meters beskyttelseszonen Krydsoverensstemmelse Godtgørelse som følge af 25 meters beskyttelseszonen Godtgørelsens lovgrundlag Berettigede modtagere af godtgørelsen Undtagelser fra berettigelsen til godtgørelsen Godtgørelsens størrelse og udbetaling Ansøgning og formalia Relation til arealbetingede støtteordninger

3 Forord Denne vejledning henvender sig til alle, der konkret berøres af den ved lov vedtagne beskyttelseszone på 25 meter omkring boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. Idet loven tager sigte på beskyttelse af drikkevandet, gælder beskyttelseszonen for indvindingsboringerne, og altså ikke andre anlæg, til den pågældende vandforsyning. Vejledningen beskriver de juridiske og tekniske forhold i relation til etableringen af den cirkelformede beskyttelseszone med en radius på 25 meter, konsekvenser ved en eventuel sløjfning af indvindingsboringer samt den økonomiske godtgørelse, der udbetales fra vandforsyningerne til grundejerne. Vejledningens anvisninger er ikke bindende, men gengiver i det store og hele lovens fastsatte forbud mod dyrkning, gødskning og anvendelse af pesticider indenfor beskyttelseszonen samt bemærkningerne til loven. Vejledningen bør derfor ses som et supplerende og uddybende materiale, der skal læses og forstås i sammenhæng med selve loven. Vejledningen er ikke udtømmende. 3

4 1. Indledning 1.1 Baggrund for vejledningen Med en ændring af miljøbeskyttelsesloven i juni , blev der indført et krav om udlægning af en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 25 meter omkring alle boringer, der indvinder vand til almene vandforsyningsanlæg ( 21 b i loven). Reglerne om 25 meters beskyttelseszonen blev ændret fra 1. januar Bestemmelsen i miljøbeskyttelsesloven har til formål at sikre en bedre beskyttelse af grundvand og drikkevand mod forurening med pesticider og disses nedbrydningsprodukter og nitrat. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har i 2009 skønnet, at mere end 95 % af Danmarks befolkning får drikkevand fra almene vandforsyningsanlæg. Der er tale om ca indvindingsboringer, som er fordelt på ca almene vandforsyninger. Omkring halvdelen af de indvindingsboringer vurderes at være beliggende i landbrugsområder med pesticidanvendelse. For boringer, der indvinder vand til almene vandforsyningsanlæg, er der normalt udlagt et beskyttelsesområde, den såkaldte fysiske sikringszone eller fredningsbælte, på typisk 10 meter i radius, hvor der hverken må anvendes pesticider, dyrkes eller gødskes. Området kan være indhegnet. Forureningskilder nær vandindvindingsboringer medfører en særlig risiko, fordi oppumpning af grundvand kan skabe»undertryk«tæt på den enkelte indvindingsboring, og derved trække overfladenært vand relativt hurtigt ned til boringen (den såkaldte tragt-effekt). Regelret anvendelse af pesticider og gødskning tæt på en indvindingsboring udgør derfor en særlig risiko for grundvand og drikkevand. Dette gælder også uheld, spild, ikke-regelret anvendelse og utætte/forkert konstruerede indvindingsboringer. Det vurderes derfor, at et supplement til den nuværende 10 meter sikringszone med et 15 meter pesticid-, dyrknings- og gødskningsfrit område (til i alt 25 meter i radius) omkring boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg, er et effektivt virkemiddel til at give en væsentlig ekstra beskyttelse af grundvand og drikkevand mod forurening med pesticider og disses nedbrydningsprodukter og nitrat. 1.2 Vejledningens formål Formålet med denne vejledning er at beskrive og uddybe miljøbeskyttelseslovens 21 b, hvorefter der skal etableres beskyttelseszoner, samt miljøbeskyttelseslovens 64 c, der giver mulighed for at søge en økonomisk godtgørelse for det indkomsttab, der opstår ved forbuddet i 21 b. Den primære målgruppe for vejledningen er jordbrugere, der dyrker, gøder og anvender pesticider omkring boringer, der indvinder vand til almene vandforsyningsanlæg, øvrige erhvervsmæssige brugere og offentlige myndigheder, der anvender pesticider, dyrker og gøder omkring sådanne indvindingsboringer, vandforsyninger, kommuner samt rådgivere. 1.3 Afgrænsning af vejledningens indhold Denne vejledning beskriver de juridiske, tekniske samt administrative forhold i relation til etableringen af 25 meters beskyttelseszonen, undtagelser fra lovens forbud, betydningen af indvindingsboringers lukning, samt hvordan der ansøges om den økonomiske godtgørelse hos vandforsyningerne. Vejledningen uddyber således lovens fastsatte forbud mod dyrkning, gødskning og anvendelse af pesticider indenfor beskyttelseszonen samt bemærkningerne til loven. 1 Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love (Grøn Vækst). Loven blev ændret ved lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse nr af 18, december

5 2. Rækkevidde af 21 b I det følgende gengives og beskrives miljøbeskyttelseslovens 21 b, der fra den 1. august 2011 fastlægger en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 25 meter omkring alle boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. 2.1 Rådighedsindskrænkninger inden for beskyttelseszonen Bestemmelsen i miljøbeskyttelsesloven lyder som følger: 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt kommunalbestyrelsen efter 24, stk. 1, har udstedt et påbud eller nedlagt et forbud, som er gældende længere væk end 10 m fra boringen, og som indebærer en tilsvarende rådighedsindskrænkning som efter stk. 1. Et alment vandindvindingsanlæg defineres, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3, som et anlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme. I forbindelse med 21 b gælder 25 meters beskyttelseszonen rundt om samtlige boringer, der indvinder grundvand til et alment vandforsyningsanlæg. I dag er der typisk etableret en fysisk sikringszone på 10 meter i radius fra selve indvindingsboringen, inden for hvilken der hverken må anvendes pesticider, dyrkes eller gødskes. 21 b medfører derfor i praksis en udvidelse på 15 meter af den eksisterende sikringszone på 10 meter. Derved bliver beskyttelseszonen et cirkelformet område på i alt 25 meter i radius fra en indvindingsboring, der omfattes af 21 b. Der er ikke krav om etablering af et fysisk hegn ved overgangen fra de 25 meter til det resterende jordbrugsareal. I tilfælde, hvor der ikke er etableret en fysisk sikringszone på 10 meter ved indvindingsboringens etablering, gælder der uanset dette en beskyttelseszone på 25 meter i en radius fra en indvindingsboring, der omfattes af 21 b, og hvor der ikke må anvendes pesticider, dyrkes eller gødes. Pesticidforbuddet Forbuddet mod anvendelse af pesticider i beskyttelseszonen omfatter alle pesticider omfattet af Pesticidforordningen 1107/2009/EF, hvilket betyder, at de er godkendelsespligtige og skal godkendes af Miljøstyrelsen, inden de må markedsføres og anvendes. Gødskningsforbuddet Forbuddet mod gødskning omfatter udspredning af enhver form for natur- og kunstgødning. Dyrkningsforbuddet Ved dyrkning forstås her en egentlig kultivering af arealet med jordbehandling, såning eller plantning af en eller flere typer af afgrøder eller vækster. Der er dog ikke forbud mod opvækst af naturligt forekommende vegetation i beskyttelseszonen, jf. dog rydningspligten efter lov om drift af landbrugsjorder. Der er lovligt at etablere et tæt plantedække bestående af græs eller at etablere en beplantning bestående af buske og træer (f.eks. pil, tjørn, navr, røn m.v.) f.eks. med henblik på at fungere som vildtremise (som føde, skjul eller ynglested for vildtet). Det er ikke tilladt at plante nåletræer med henblik på salg af juletræer/pyntegrønt og træer med henblik på energiproduktion, ligesom det ikke er tilladt at så græs med henblik på produktion af græsfrø. I forbindelse med etableringen af plantedækket eller beplantningen må der ikke anvendes hverken pesticider eller gødning. Beplantningen må ikke besværliggøre eller hindre adgangen til vandindvindingsanlægget. 5

6 Der er ikke forbud mod ekstensiv afgræsning, fældning eller beskæring af naturligt forekommende vækster, eller plukning af frugter, bær og lignende fra naturligt forekommende vækster. Ved ekstensiv afgræsning forstås i denne sammenhæng alene et krav om, at der ikke må tilføres pesticider eller supplerende gødning, og der er ikke en fast grænse for, hvor mange dyr, der må være på arealet i 25 meters beskyttelseszonen. Det er tilladt at foretage slæt og afpudsning. Det vil sige at slå og høste græsset f.eks. med en maskine én eller flere gange årligt. Flere matrikler kan blive berørt af én beskyttelseszone 25 meters beskyttelseszonen vil i nogle tilfælde omfatte andre matrikler end den matrikel, hvorpå indvindingsboringen er placeret. I disse tilfælde vil beskyttelseszonen også gælde på de øvrige berørte matrikler, såfremt der også er tale om erhvervsmæssige eller offentlige aktiviteter på disse matrikler. Hvis beskyttelseszonen f.eks. er placeret omkring en indvindingsboring, der er omfattet af 21 b, og som er fysisk beliggende i hjørnet af en matrikel, og beskyttelsen også dækker dele af to andre matrikler, der ejes af jordbrugere, vil disse to jordbrugere skulle respektere beskyttelseszonen, og dermed forbuddet mod at anvende pesticider, dyrke og gødske Erhvervsmæssig anvendelse Forbuddet mod pesticidanvendelse, dyrkning og gødskning i beskyttelseszonen omfatter erhvervsmæssig anvendelse. Ved erhvervsmæssig anvendelse forstås en person eller virksomhed, som har et CVR. nr. og er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt SKAT. Det svarer til at have en omsætning på minimum kr. årligt. Det betyder i praksis, at alle jordbrugere, herunder landbrug, skovbrug og gartnerier, er omfattet af 21 b. Men også andre typer af virksomheder er omfattet af 25 meters beskyttelseszonen. Dette gælder uanset, om virksomheden har indvindingsboringen placeret på sin egen grund, eller den ligger på nabogrunden. Eksempelvis vil et hotel eller en golfklub, der har arealer, der er omfattet af 25 meters beskyttelseszonen, skulle undlade at sprøjte med pesticider, dyrke samt gøde inden for beskyttelseszonen, jf. afsnit 3 om godtgørelse. Det skal desuden bemærkes, at 21 b også gælder i situationer, hvor et jordbrug er blevet bortforpagtet til en forpagter, der herefter driver arealerne erhvervsmæssigt, og hvor der er arealer, som er omfattet af 21 b. I det tilfælde, hvor der sker udstykning af dele af en 25 meters beskyttelseszone fra erhvervsmæssig anvendelse til privat bebyggelse f.eks. parcelhuse, ophører forbuddet mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning for så vidt angår det udstykkede areal Offentlig anvendelse Forbuddet mod pesticidanvendelse, dyrkning og gødskning omfatter udover erhvervsmæssige anvendelse også offentlig anvendelse. Både kommuner, regioner og statslige myndigheder er derfor omfattet af forbuddet i 21 b. Det betyder i praksis, at kommuner, regioner og statslige myndigheder skal være opmærksomme på indvindingsboringer, der er omfattet af 21 b, og dermed ikke må anvende pesticider inden for en radius på 25 meter fra disse. Dette gælder også, selvom den offentlige grundejer ikke dyrker jorden. I 6

7 tilfælde, hvor der eksempelvis på et kommunalt eller et af staten ejet areal sker dyrkning, skal myndighederne dog også være opmærksom på dyrknings- og gødskningsforbuddet i beskyttelseszonen. I tilfælde, hvor kommunen eller staten ejer et eller flere arealer, som er bortforpagtet til en person eller virksomhed, der er omfattet af det erhvervsmæssige begreb, jf. afsnit 2.1.1, betragtes anvendelsen af pesticider, dyrkning og gødskning på disse arealer derfor også som erhvervsmæssig Privat anvendelse Der er alene tale om et forbud mod erhvervsmæssig og offentlig anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål, hvilket betyder, at private hus- og haveejere ikke berøres af forbuddet. 2.2 Relation til boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Det generelle forbud i miljøbeskyttelseslovens 21 b berører ikke kommunalbestyrelsens eksisterende mulighed for i medfør af miljøbeskyttelseslovens 24 at fastlægge eller udvide et BNBO. BNBO kan etableres efter en konkret vurdering, hvor kommunalbestyrelsen på baggrund af de geologiske, klimatiske og indvindingsmæssige forhold samt arealanvendelsen vurderer, at der består forurening eller en fare herfor. Inden for et BNBO kan der, efter en konkret vurdering af risikoen for forurening af den pågældende indvindingsboring, meddeles forbud mod gødskning eller brug af pesticider. I de tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om etablering af et BNBO område, som medfører forbud mod pesticidanvendelse, bortfalder kravet om overholdelse af 25 meters beskyttelseszonen. De restriktioner, der følger af en afgørelse i henhold til 24 vil i stedet være gældende. Det samme gælder, hvis der er truffet afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 26 a. 2.3 Sløjfning af almene vandindvindingsanlæg Forbuddet mod pesticidanvendelse, dyrkning og gødskning i beskyttelseszonen gælder, indtil indvindingsboringen bliver sløjfet eller overgår fra at være produktionsboring til f.eks. afværgepumpning eller overvågning. Sløjfning af en boring skal udføres efter forskrifterne i bekendtgørelse nr af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=13154 Det følger endvidere af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 2, at ejeren af et vandforsyningsanlæg, jf. 26, stk. 2, har pligt til at indberette status på de enkelte boringer til databasen, Jupiter, en gang årligt. 2.4 Tilsyn med 25 meters beskyttelseszonen NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med 25 meters beskyttelseszonen 3. I de tilfælde, hvor der er udlagt fysiske sikringszoner i de inderste 10 meter af beskyttelseszonen, er det kommunen, der er tilsynsmyndighed for dette areal, og NaturErhvervstyrelsen, der er tilsynsmyndighed for så vidt angår de yderste 15 meter. 2 Jf. bekendtgørelse nr af 31. oktober 2011, som senest ændret ved bekendtgørelse nr af 12. december Jf. bekendtgørelse nr af 19/ ). 7

8 I tilfælde af, at en af de to tilsynsmyndigheder opdager overtrædelser af miljøbeskyttelseslovens 21 b på arealer, for hvilke myndigheden ikke har tilsynsforpligtelsen, skal den ansvarlige tilsynsmyndighed orienteres. Overtrædelse af 21 b vil kunne medføre en indskærpelse eller en bøde. 2.5 Krydsoverensstemmelse. Fra 1. februar 2013 træder nye regler i kraft, som betyder, at kravet i 21 b vedr. forbuddet mod anvendelse af pesticider også omfattes af reglerne om krydsoverensstemmelse, jf. Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013, hvoraf kravet fremgår af bilag 1 nr. 2. D3: Beskyttelseszone på 25m til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider. Der risikeres derfor en nedsættelse af støtten, hvis der anvendes pesticider indenfor 25 meters beskyttelseszonen. Støttenedsættelsen afhænger af, hvor stor en andel af afstandskravet på 25 meter, der er overtrådt, samt om afstandskravet er overtrådt i en eller flere vækstsæsoner. Kontrollen udføres af NaturErhvervstyrelsen. Du kan finde vejledning om krydsoverensstemmelse henvendt til støttemodtagere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 8

9 3. Godtgørelse som følge af 25 meters beskyttelseszonen I det følgende redegøres for miljøbeskyttelseslovens 64 c, der indfører en årlig økonomisk godtgørelse til de grundejere, der har almene vandforsyningsanlæg (dvs. boringer) beliggende på deres matrikler og som omfattes af den pesticid-, dyrknings-, og gødskningsfri beskyttelseszone på 25 meter, jf. kapitel Godtgørelsens lovgrundlag Bestemmelsen i miljøbeskyttelsesloven lyder som følger: 64 c. Almene vandforsyningsanlæg udbetaler en årlig godtgørelse på 429 kr. per boring til den grundejer, som omfattes af 21 b. Godtgørelse udbetales til ejere af grunde, hvorpå en boring er beliggende. Ejes den pågældende grund af et alment vandforsyningsanlæg, udbetales godtgørelsen til den grundejer, som ejer den største del af det areal, der omgiver vandforsyningsanlæggets grund inden for en radius på 25 m fra boringen. Stk. 2. Den grundejer, som er omfattet af 21 b, og som i forbindelse med rådighedsindskrænkninger allerede har modtaget erstatning herfor, er ikke berettiget til en årlig godtgørelse efter stk. 1. Stk. 3. Udbetalingen forudsætter, at den, der omfattes af stk. 1, senest den 1. september har fremsat krav om godtgørelse over for det almene vandforsyningsanlæg. Kravet skal fremsættes skriftligt og skal indeholde en angivelse af navn, adresse, ejerlav, matrikelnummer og antallet af vandindvindingsanlæg, der er omfattet af 21 b. Et fremsat krav er gældende for 10-årsperiode, Stk. 4. Satsen i stk. 1 reguleres årligt med den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for Det fremgår af bestemmelsen, hvornår en grundejer har krav på godtgørelse. Som udgangspunkt skal grundejeren have en boring på sin ejendom for at kunne gøre krav på godtgørelse. I det tilfælde, hvor et vandforsyningsselskab har opkøbt det areal, hvorpå boringen er beliggende, vil den grundejer, der ejer den største del af det resterende areal, der er omfattet af 25 meters beskyttelseszonen, kunne gøre krav på godtgørelsen. Der vil forekomme tilfælde, hvor en nabo til en indvindingsboring vil blive omfattet af dyrkningsforbuddet uden, at vedkommende grundejer har indvindingsboringen beliggende på sin matrikel. Dette vil være tilfældet, når 25 meters beskyttelseszonen dækker indover flere matrikler. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor indvindingsboringen ligger i et hjørne af en mark, hvorved en stor del af 25 meters beskyttelseszonen ligger på en anden matrikel end selve indvindingsboringen. I det tilfælde, hvor boringen f.eks. er beliggende i skel, og vandforsyningen har opkøbt et areal på 10 meter omkring boringen, vil 25 meters beskyttelseszonen ofte omfatte mere end én grund. I en sådan situation udbetales godtgørelsen til den grundejer, som ejer den største del af det areal, der omgiver vandforsyningens grund inden for en radius på 25 meter fra boringen. Eventuelle øvrige grundejere vil ikke være berettiget til godtgørelse. 3.2 Berettigede modtagere af godtgørelsen De grundejere, som er berettiget til godtgørelse skal som udgangspunkt have en boring beliggende på sin ejendom. Hvor et vandforsyningsselskab har opkøbt det areal, hvorpå boringen er beliggende, skal en grundejer eje den største del af det resterende areal, der er omfattet af 25 meters beskyttelseszonen, for at få godtgørelse. 9

10 Der ydes en godtgørelse for hver enkelt boring, der er omfattet af 21 b. Det betyder eksempelvis, at en grundejer, der udøver erhvervsmæssige eller offentlige aktiviteter, som indbefatter anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige eller offentlige formål, og som har 3 boringer fysisk beliggende på sin ejendom, som alle indvinder grundvand til et alment vandforsyningsanlæg, er berettiget til at få udbetalt 3 gange godtgørelsen. Alle typer af jordbrugere (konventionelle eller økologiske) og offentlige eller private virksomheder, der omfattes af 21 b, kan søge om godtgørelse. I de tilfælde, hvor grundejeren har bortforpagtet sin jord, er det fortsat grundejer og ikke forpagteren, der er berettiget til godtgørelsen. Parterne må herefter internt afregne eller fordele godtgørelsen imellem sig. Denne eventuelle fordeling er alene et aftaleretligt forhold. En kommune vil ligeledes kunne kræve en årlig økonomisk godtgørelse i de tilfælde, hvor kommunen ejer et areal, hvor der sker dyrkning, og hvor der er en eller flere boringer. I de tilfælde, hvor en boring ikke længere anvendes til indvinding af grundvand til brug for vandforsyningsselskabets produktion af drikkevand, f.eks. ved lukning eller anden anvendelse af boringen, vil grundejeren ikke længere have krav på godtgørelse, hvorefter udbetalingen af godtgørelsen ophører. Ved ejerskifte af en ejendom vil godtgørelsen overgå til den nye ejer af ejendommen Undtagelser fra berettigelsen til godtgørelsen En grundejer vil ikke være berettiget til godtgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 64 c, såfremt der foreligger en frivillig aftale mellem en grundejer og en vandforsyning eller en kommune om en lignende rådighedsindskrænkning, som angivet i 21 b, og grundejeren allerede i den forbindelse har modtaget en godtgørelse herfor. Ved en lignende rådighedsindskrænkning forstås, at den frivillige aftale som minimum skal indeholde f.eks. et krav om pesticidfri dyrkning inden for det pågældende område. 3.3 Godtgørelsens størrelse og udbetaling Det følger af 64 c, at den årlige godtgørelse er fastsat til 429 kr. pr. indvindingsboring. Godtgørelsen er skattepligtig. Godtgørelsen udbetales på baggrund af en ansøgning, som er gældende for en 10-års-periode. Vandforsyningsselskaberne udbetaler godtgørelsen til grundejerne én gang om året. Vandforsyningen indregner udgifterne til godtgørelse, samt administration heraf, i vandprisen. Dyrkningssæsonen er fra den 1. august til og med den 31. juli det efterfølgende år. Der udbetales ikke et mindre og forholdsmæssigt godtgørelsesbeløb i tilfælde, hvor en ny indvindingsboring er etableret midt i en dyrkningssæson. Der kan derfor i disse situationer søges om godtgørelse til den førstkommende 1. september (og senest denne dato). Hvis en ny indvindingsboring eksempelvis bliver etableret i april måned, så kan grundejeren søge godtgørelse første gang og senest den 1. september det pågældende år. Der gælder en generel indeksregulering af godtgørelsesbeløbet, hvilket betyder, at beløbet vil blive indeksreguleret efter Finansministeriets generelle pris- og lønindeks, se Finansministeriets hjemmeside. Første gang beløbet bliver reguleret er i Ansøgning og formalia For at kunne få udbetalt godtgørelsen er det en forudsætning, at den enkelte grundejer aktivt ansøger om godtgørelsen hos den respektive vandforsyning. Ansøgningen sker ved hjælp af et skema, der vil kunne hentes på Naturstyrelsens hjemmeside samt Skemaet skal bl.a. udfyldes med navn, 10

11 adresse, matrikelnummer og antallet af boringer, der søges godtgørelse for, og kan både printes og sendes med post eller elektronisk via til vandforsyningen. Det er herefter vandforsyningens ansvar at behandle de indkomne ansøgninger og udbetale godtgørelsen til de enkelte grundejere. Ansøgningsfristen er den 1. september i det enkelte år, hvilket betyder, at vandforsyningen skal have modtaget ansøgningen om godtgørelsen senest 1. september det pågældende år, hvor der søges om godtgørelse. På Naturstyrelsens hjemmeside findes et kort, hvor det er muligt at søge på matrikelnummer og adresse, og dermed få viden om, hvorvidt der i nærheden af en ejendom befinder sig en indvindingsboring, som er omfattet af 21 b Det bemærkes, at kortet over 25 m-beskyttelsesområderne baserer sig på et udtræk fra Jupiter-databasen, der medtager boringer, som er knyttet til almene vandforsyninger. GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har ikke ansvar for kortets indhold, eller for anvendelsen af de boringsoplysninger, som fremgår af kortet. Kortet udgør det bedst mulige grundlag for at identificere de aktive indvindingsboringer til almene vandforsyninger. Naturstyrelsen er vidende om, at kortet ikke alle steder er opdateret i fht. boringernes status, at boringernes placering kan være unøjagtig, og at der eksisterer et antal boringer, som ikke fremgår af kortet. Ved spørgsmål til konkrete boringer henvises grundejere til at kontakte vandforsyningsselskabet. 3.5 Relation til arealbetingede støtteordninger Enkeltbetalingen kan opretholdes på arealer i beskyttelseszonen under forudsætning af, at arealerne lever op til støttebetingelserne i ordningen og kan anmeldes som omdriftsgræs, permanent græs, eller udyrkede arealer. Hvis der er givet tilsagn under Landdistriktsprogrammet for arealer i 25 meters beskyttelseszonen, skal betingelserne i tilsagnet opfyldes. Hvis der opstår problemer med overholdelse af betingelserne, tages kontakt til Enhed for Bæredygtighed, NaturErhvervstyrelsen. På arealer med tilsagn under økologiordningerne samt arealer anmeldt med Ekstensivt Landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer skal støttebetingelserne ligeledes opfyldes. Ved problemer med at overholde betingelserne tages kontakt til Enhed for Bæredygtighed, NaturErhvervstyrelsen GLM-reglerne skal altid overholdes på landbrugsarealer. GLM står for god landbrugs- og miljømæssig stand. GLM-reglerne er en del af kravene om krydsoverensstemmelse. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige GLM-regler afhængig af, hvordan arealet anmeldes og arealets anvendelse og beskaffenhed. Bemærk, at overholdelse af GLM er en støttebetingelse på udyrkede arealer. Se i øvrigt NaturErhvervstyrelsen hjemmeside for yderligere information om støtteberettigede arealer under Enkeltbetalingsordningen samt reglerne om krydsoverensstemmelse, herunder GLM-reglerne. 11

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere