SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0"

Transkript

1 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse : Landbrug Plantebeskyttelsesmiddel. Svampemiddel (Fungicid) (EC) Emulsifiserende koncentrat Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmaets identifikation : P.O. Box AK Leusden, The Netherlands Phone: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Nødtelefon Nødtelefon : Se leverandør. ( Telefonnummer er kun tilgængelige på kontortid. ) eller Ring til den lokale giftcentral for assistance DK : FI : NO : SE : eller (Kemiakuten) 2. Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45 : N; R Mærkningselementer Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45 Symbol(er) ên : Miljøfarlig - R-Sætning(er) : R 50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. - S-Sætning(er) : S 2 : Opbevares utilgængeligt for børn. S 13 : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. S 28 : Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. S 29 : Må ikke tømmes i kloakafløb. Supplerende fareoplysninger : Overhold brugsanvisningen for at undgå at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare Andre farer Ingen under normale forhold.

2 Side : 2 / 7 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Blanding Bestanddelens navn Indhold CAS nr EINECS nr EC nr REACH Propiconazol : ca 250 g/l Xn; R22 R43 N; R Acute Tox. 4 (oral) Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Calcium dodecylbenzene sulfonate/ : 2-5 % Xn; R22 R67 Butanol mixture Xi; R37/ Eye Dam 1 Acute Tox. 4 (oral) Skin Irrit. 2 STOT SE 3 STOT RE 3 Øvrigt Rapporter viser, at dette produkt anses for at være farligt og indeholder farlige bestanddele. Se under overskrift 16, hvor hele teksten af hver relevant R-sætning skal angives. 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp - Indånding : Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning. - Hudkontakt : Fjern forurenet tøj og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand fulgt af en skylning med varmt vand. Søg læge, hvis der opstår irritation. - Øjenkontakt : Fortsæt med at skylle øjnene med rent vand i minutter idet øjenlåg ofte trækkes tilbage. Skaf lægehjælp, hvis smerte eller rødme vedvarer. - Indtagelse : FREMKALD IKKE OPKASTNING. Giv aldrig en bevidstløs person noget i munden. Skyl munden med vand. Søg lægeråd Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Efter øjenkontakt : Rødne, Tåreflåd Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Note til lægen : Ingen kendt særlig modgift. Behandl symtomatisk. Giv aktiv kul. Maveskylning er indiceret for at opnå fuldstændig tømning. 5. Brandbekæmpelse 5.1. Brandslukningsmidler Brandslukningsmidler - Egnede : kuldioxyd, vandspray, skum 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige farer ved produktet 5.3. Anvisninger for brandmandskab Beskyttelse mod brand : Termisk nedbrydning danner: nitrogenoxid, chlorider, kulstofoxider : Gå ikke ind i brændende område uden egnet beskyttelsesudstyr inkl. åndedrætsværn. Brug selvforsynet åndedrætsværn i umiddelbart nærhed af brand.

3 Side : 3 / 7 5. Brandbekæmpelse /... Særlige brandprocedurer : Bekæmp brand fra en sikker afstand og et beskyttet område. Undgå at brandslukningsvand ledes ud i miljøet. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Beskyttelse af personer : Brug anbefalede værnemidler Miljøforholdsregler Beskyttelse af miljøet : Undgå indtrængning i kloak og offentlige vandløb. Giv myndighederne besked, hvis produktet trænger ned i kloak eller offentlige vandløb Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild/lækage 6.4. Henvisning til andre punkter Se kapitel Håndtering og opbevaring : Tør hurtigst muligt spild op - brug et absorberende materiale til opsamling. Opsaml spild og placer det i en passende beholder Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering : Undgå indånding af aerosol-tåger. Undgå kontakt med huden og øjnene Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring : Opbevares under lås. Opbevares i originale beholdere. Beholdere skal være tæt lukkede, når de ikke er i brug. Opbevares på et tørt, koldt og velventileret sted. Opbevaringstemperatur: minimumtemperatur: 0 C Maximumtemperatur: 50 C Emballagematerialer : COEX polyethylen flasker. Resin foret metaltromler 7.3. Særlige anvendelser 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Pers.beskyttelsesforanstaltning - Åndedrætsværn : Brug egnet åndedrætsværn ved sprøjtning. Filter A-P2 - Hudbeskyttelse : Brug særligt arbejdstøj ( Beskyttelsesoveralls ) og støvler, der er bestandige overfor kemikalier - Øjenbeskyttelse : Kemiske beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller. - Håndbeskyttelse : Brug egnede handsker som er bestandig overfor kemikalier. Langtidseksponering : Gennembrudstid : 480 min Materialetykkelse : 0.7 mm Korttidseksponering : Gennembrudstid : 30 min Materialetykkelse : 0.4 mm

4 Side : 4 / 7 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler /... Materiale : Neopren, Nitril gummi Arbejdshygiejne : Nødøjenskyllere og sikkerhedsbrusere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af en potentiel eksponering. Der er krav om god ventilation af arbejdspladsen. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før du spiser, drikker eller ryger, og før du forlader arbejdspladsen. Vask tøjet før det bruges igen Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet Grænseværdier for omgang med : Ikke fastsat. produktet 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand : Væske. Farve : Gulbrun. Lugt : Karakteristisk Flammepunkt [ C] : 107 (closed cup) Damptryk [hpa] : 2.01x10E-06 ( Aktivt stof ) Vægtfylde [kg/m3] : Opløselighed i vand : Emulgerbar Log P octanol / vand : 3.51 (Propiconazole) Dekomponeringspunkt [ C] : >300 Brandnærende egenskaber : Ikke oxiderende Andre oplysninger 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Bestandighed Stabilitet Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner Farlig polymerisation Forhold der bør undgås : Ingen information tilgængelig. : Stabilt under anbefalede lagrings- og håndteringsforhold. : Ingen forudsigelige : Ikke aktuel. Forhold der bør undgås : direkte sollys, åben ild, Nedbrydes ved opvarmning Stoffer der bør undgås Stoffer der bør undgås : Stærke syrer, baser Farlige dekomponeringsprodukter Farlige dekomponeringsprodukter : Termisk nedbrydning danner: chlorider, nitrogenoxid, kulstofoxider

5 Side : 5 / Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - Oral : LD50 ( Rotte ) : > 2000 mg/kg - På huden : LD50 ( Rotte ) : > 2000 mg/kg - Indånding : LC50 ( Rotte ) : 9.46 mg/l/4h Hudætsning/hudirritation : Let hudirriterende Alvorlige øjenskader/øjenirritation : Let irriterende. Sensibilisering ved indånding og : Dette materiale viste sig ikke at være overfølsomhedsfremkaldende for marsvin hudsensibilisering Carcinogenicitet : Ingen information tilgængelig. Kimcellemutagenicitet : Ikke-mutagen. Reproduktionstoksicitet : Der er ikke fundet tegn på specifik embryotoksisk eller teratogen effekt forsøgsdyr Specifik målorgantoksicitet - enkelt : Ingen information tilgængelig. eksponering Specifik målorgantoksicitet - gentagen : Ingen information tilgængelig. eksponering Aspirationsfare : Ingen information tilgængelig. 12. Miljøoplysninger Toksicitet Økotoksicitet Persistens - nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiel Bioakkumuleringspotentiale Mobilitet i jord Mobilitet : Bumper 25EC: Fisk LC50 (96h) : 3.72 mg/l Daphnia magna EC50 (48h) : 26 mg/l Alger EC50 (72h) : 2.53 mg/l : Propiconazole: Nedbrydes hurtig ved udsættelse for sollys og UV lys. : Propiconazole: BCF< Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ingen information tilgængelig Andre negative virkninger Ingen information tilgængelig. : Propiconazole: Udvaskes ikke til grundvandet.

6 Side : 6 / Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling EAK-kode Bortskaffelse : De nævnte EAK-koder er anbefalinger pga den antagede anvendelse af dette produkt. Under visse omstændigheder kan andre EAK-koder også tildeles på baggrund af den specifikke brug og faciliteterne til affaldsbehandling hos brugeren Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer Pesticider : Bortskaffes på en sikker måde iht. lokale/nationale regler. 14. Transportoplysninger UN No : 3082 Fareetiket à O : 9 9E Korrekt afskibningsnavn : UN3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Propiconazol), 9 (9E), III, (E) H.I. nr : : 90 Landtransport ADR/VLG : Klasse : 9 Emballage gruppe : III Begrænsede mængder : Anmærkninger: Kombinationsemballager: Indvendig emballage Maksimalt indhold: 5 l. Søtransport IMO - Korrekt afskibningsnavn : UN3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Propiconazol), 9 (9E), III, (E) IMO-IMDG - kode : Klasse : 9 Emballage gruppe : III IMDG-Marine Pollution : Ja. EmS-N : F-A, S-F 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Overhold alle nationale/lokale forskrifter. Danmark : Miljøstyrelsens Reg. nr.: SPe 3 - Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand. SP 1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje Kemikaliesikkerhedsvurdering

7 Side : 7 / Andre oplysninger Den komplette tekst i R-sætningerne i : R 22 : Farlig ved indtagelse. sektion 3 R 37/38 : Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R 41 : Risiko for alvorlig øjenskade. R 43 : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R 50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R 67 : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Flere oplysninger : Ændringer i forhold til foregående udgave - Se : * Udarbejdet af : HPV Indhold og form af MSDS i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 og efterfølgende ændringer. ANSVARSFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende. Slut på dokumentet

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere