Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder"

Transkript

1 Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder [ 1 ]

2 I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Formålet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m Samarbejdsaftaler Oplysningspligt... 3 E. Rådgivende udvalg... 3 F. Vurdering af praktikvirksomhed... 3 II. Eleven... 4 G. Uddannelsesplan... 4 H. Elevforudsætninger... 4 III. Uddannelsen... 4 I. Generel beskrivelse... 4 J. Tidsplan... 5 K. Praktikperioden / oplæringsfunktioner... 5 L. Fordeling af fag... 6 M. Bedømmelse og eksamen... 6 IV. Uddannelsesplanen... 6 A. Tidsplan for uddannelsen Vejledende uddannelsesplan Målniveau i oplæringsfunktioner... 8 N. Eksamen:... 8 Afsluttende eksamen... 8 V. Aftalens indgåelse... 9 VI. Bilag O. Uddrag af bekendtgørelser Bekendtgørelse om EUD, 1 formål Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Principper for virksomhedsgodkendelse P. Fagbeskrivelser VII. 10 punkts plan Q. 1. Uddannelsens formål R. 2. Beskæftigelsesområde S. 4. Uddannelsens varighed T. 5. Elevgruppe U. 6. Afgrænsning til andre uddannelser V. 7. Beskæftigelsesmuligheder W. 8. Forventet tilgang X. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Y. 10. Mål efter 1 i hovedbekendtgørelsen [ 2 ]

3 I. Grundlag for uddannelsen A. Formålet Med sammenlægningen af uddannelserne Serigraf, Grafisk Trykker og Bogbinder forsvandt muligheden for at uddanne Industri og håndbogbindere. Der er stadig brug for håndbogbinderens kompetencer inden for særlige områder. Vi vil tilrettelægge en individuel uddannelse som kombinerer håndbogbinder med dele af en merkantil uddannelse herved opnår vi at eleven både kan anvende sine kompetencer i produktions- og salgsleddet. Det Kongelige Bibliotek, Bogbinderiet, Århus Købmandsskole og Københavns Tekniske Skole har derfor indgået et samarbejde om at uddanne en Håndbogbinderelev med handelsassistentprofil som en individuel tilrettelagt erhvervsuddannelse Det er primært praktikdelene, der sikrer elevens specifikke kompetencer som håndbogbinder. I skoleforløbene indgår der fag og kompetencemål, der retter sig mod et bredere område af den grafiske branche og det merkantile område. Fag og komptencemål er repræsenteret ved udvalgte kompetencemål fra hovedforløbene på Grafisk Tekniker og Mediegrafiker i indgangen Medieproduktion og fra uddannelsen Handelsassistent med salg inden for den merkantile indgang. B. Lovgrundlag Uddannelsen gennemføres efter 15 stk 3 i Lov om Erhvervsuddannelser, LBK nr 510 af 19/05/2010. Samt 15 stk. 2 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser (BEK nr 22 af 12/01/2010) C. Administration Der er indgået en kombineret uddannelsesaftale mellem eleven, Det Kongelige Bibliotek og Bogbinderiet. Uddannelsesaftalen registreres på Københavns Tekniske Skole. Eleven oprettes ved start på hovedforløbet d. 11/ på CØSA individuel EUD i indgangen Medieproduktion. D. Samarbejdsaftaler m.m. 1. Samarbejdsaftaler KTS, Københavns Tekniske Skole har indgået en samarbejdsaftale med AABC, Århus Købmandsskole om at varetage de faglige kompetencer der indgår fra Grafisk Tekniker, Mediegrafiker og Handelsassistent - salg Oplysningspligt: Undervisningsministeriet skal underrettes om aftaler om individuelle erhvervsuddannelser. Københavns Tekniske Skole sender kopi af denne plan inden eleven påbegynder uddannelsen. Derudover skal planen være tilgængelig på Københavns Tekniske Skoles hjemmeside. Dette gøres i en version uden personfølsomme oplysninger. E. Rådgivende udvalg Skolen vil nedsætte et rådgivende udvalg, hvor medlemmer af det faglige Uddannelses udvalg for Medieproduktion deltager, for at sikre kvaliteten i det individuelle forløb. F. Vurdering af praktikvirksomhed Københavns Tekniske Skole har til denne individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse vurderet de 2 virksomheder efter de samme principper som normalt anvendes ved godkendelse af virksomheder til et kombinationsforløb. [ 3 ]

4 Det vil sige, at virksomhederne er vurderet som praktiksteder på grundlag af en konkret vurdering af: 1. Om virksomhederne samlet vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i de gældende bekendtgørelser indenfor indgangene Medieproduktion og Merkantil. 2. Om virksomhederne samlet kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Der er ikke er fastlagt endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor anvendt som en vejledning, der skal sikre at uddannelsen kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. Der er ud fra disse forhold givet en skolegodkendelse af virksomheden som oplæringssted til denne individuelle uddannelse. II. Eleven G. Uddannelsesplan Der udarbejdes en personlig uddannelsesplan for eleven. Denne plan skal indeholde detaljeret beskrivelse af såvel skoleperioder som praktikperioder. Eleven skal i sine praktikperioder beskæftige sig med faget håndbogbinds forskellige discipliner. Eleven skal også i praktikperioden beskæftige sig med salg, indkøb, markedsføring og drift. H. Elevforudsætninger Uddannelsen bygger på et grundforløb som Grafisk Tekniker indenfor indgangen Medieproduktion III. Uddannelsen I. Generel beskrivelse Uddannelse til Håndbogbinder har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og kontrollere teknisk grafiske arbejdsopgaver selvstændigt på baggrund af viden om håndbogbind og salg. Eleven skal kunne anvende værktøj og betjene forskellige typer af udstyr til fremstilling af teknisk grafiske produkter. Eleven skal kunne foretage bevidste valg samt håndtere materialer og hjælpemidler, herunder agere ansvarligt og bevidst i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø. Eleven skal kunne anvende gængse informationsteknologiske værktøjer til brug for informationssøgning og udførelse af teknisk grafiske arbejdsopgaver. [ 4 ]

5 Eleven skal kunne dokumentere faglige problemstillinger inden for håndbogbind og salg. Eleven skal kunne indgå i et samarbejde med andre og selvstændigt og konstruktivt bidrage til en fælles drøftelse eller løsning af en problemstilling i forhold til håndbogbind og salg. J. Tidsplan Uddannelsens hovedforløb varer i alt 2,5 år. Aftalen er gældende i perioden: 9/ til 30/ K. Praktikperioden / oplæringsfunktioner Eleven oplæres som håndbogbinder hos to grafiske produktionsvirksomheder, der har håndbogbind. Henholdsvis en kulturbevarende virksomhed og en erhvervsvirksomhed. Eleven indgår som en del af virksomhedens daglige bemanding. En af elevens primære opgaver er, at forestå egentlige aktiviteter som beskrevet under de enkelte praktikdele. Princippet i uddannelsen er, at der til hver praktikdel udpeges en ny type aktivitet som eleven vil være i stand til at varetage efter afslutning af praktikdelen. I praktikuddannelsen skal eleven have arbejdsopgaver af stigende sværhedsgrad og selvstændighed og beskæftiges med de i erhvervet forekommende arbejdsmetoder, discipliner og værktøjer. Der skal opnås tilstrækkelig rutine til, at eleven efter endt uddannelse kan påtage sig at udføre arbejde som håndbogbinder. Eleven skal selvstændigt og i samarbejde med andre i praktikuddannelsen planlægge relevante arbejdsopgaver og indgå i samarbejde med de øvrige ansatte. Ved forskellige forekommende arbejdsopgaver skal eleven have mulighed for at vælge korrekte og rationelle arbejdsmetoder samt oplæres i at kvalitetsbedømme eget arbejde. Eleven skal i praktikperioden have adgang til den for håndbogbindere anvendte lovgivning, regler, normer, anvisninger og faglitteratur og forstå nødvendigheden af, at de regler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og anvendelse af værktøj, udstyr og maskiner, bliver overholdt. I praktikvirksomheden afholdes under hele uddannelsesforløbet jævnligt uddannelsessamtaler mellem elev, arbejdsgiver og den eller dem, som er ansvarlige for elevens oplæring. Formålet med uddannelsessamtalerne er at vejlede og motivere eleven for uddannelsen, at sikre, at eleven oplæres i de forskellige arbejdsområder, og at sikre sammenhæng mellem praktik- og skoleperioder. 1. praktikperiode I perioden er det meningen at eleven på rutineret niveau behersker væsentlig dele af de arbejdsprocesser der hører til virksomheden og har kendskab til indbindingsmetoder og formgivning inden for håndbogbind og eleven på rutineret niveau kan følgende discipliner: Forgyldning, snitbehandling, fremstilling af tidsskrifter og bøger i lærredsbind samt kan udføre papbind, byd- og lavfalsede vælskbind og helskindsbind. Eleven kan på rutineret niveau udføre de i virksomheden værende arbejdsdicipliner og betjene det hertil knyttede udstyr. 2. praktikperiode I perioden er det meningen at eleven på avanceret niveau behersker væsentlig dele af de arbejdsprocesser der hører til virksomheden og har kendskab til andre indbindingsmetoder og formgivning inden for bogbind samt salg, indkøb, markedsføring og drift. Eleven kan på avanceret niveau følgende discipliner: Forgyldning, snitbehandling, fremstilling af tidsskrifter og bøger i lærredsbind samt kan udføre papbind, dyb- og lavfalsede vælskbind og helskindsbind. Eleven kan på avanceret niveau udføre de i virksomheden værende arbejdsdicipliner og betjene det hertil knyttede udstyr. [ 5 ]

6 L. Fordeling af fag Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Oversigt over fag og perioder. Grundforløb: Grafisk tekniker, 25 uger Hovedforløb Skoleforløb på hovedforløbet: i alt 20 uger Valgfrie specialefag Grafisk tekniker: Færdiggørelse af materialer, Produktion af softcover, Bindsamler og forgylderpresse, 2 uger Granhæfter, klæbebinder og 3-kniv, 2 uger Valgfrie specialefag Mediegrafiker: Design og kreativitet, Emballage - design og branding, Bundne specialefag Handelsassistent med salg: Salgsplanlægning, 3 uger Personlig salg r Valgfrie specialefag Handelsassistent med salg: Indkøb, International handel, Administration og service, Præsentationsteknik, Grafisk tekniker, 3. skoleophold med svendeprøve: Iværksætteri og innovation, Valgfag, Grafisk produktion og workflow IV, 2 uger M. Bedømmelse og eksamen Bedømmelse De enkelte fag i skoleperioderne afsluttes og bedømmes med en standpunktskarakter Det er Københavns Tekniske Skole og Århus Købmandsskole der har ansvaret for vurderingen af elevernes standpunkt. Alle karakterer gives efter 7-trinsskalaen, jvf Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007 Gældende) Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 IV. Uddannelsesplanen 1. Tidsplan for uddannelsen Den uddannelsesansvarlige i virksomheden er: Det kongelige Bibliotek: Hanna Christensen Bogbinderiet: Lars Hedegaard [ 6 ]

7 Vejledende uddannelsesplan Grundforløb Grafisk tekniker 25 uger praktikperiode marts 2011-juni Praktik August 2011 marts 2011 Emballage design og branding, Praktik September 2011 Garnhæfter, klæbebinder og 3-kniv, 2 uger Praktik Januar 2012 Design og kreativitet, Praktik Marts 2012 Bindsamler og forgylderpresse, 2 uger Praktik juni praktikperiode juni 2012-august Praktik Praktik Praktik Maj 2013 Færdiggørelse og materialer, Maj 2013 Produktion af softcover, Juni 2013 Grafisk tekniker 3. skoleforløb, 4 uger Svendeprøve Praktik De obligatoriske og valgfri speciale fag fra Handelsassistent med salg placeres i flere perioder i løbet af 2. praktikdel og angives med datoer og fagbetegnelse inden igangsættelse af uddannelsen [ 7 ]

8 2. Målniveau i oplæringsfunktioner For oplæringsfunktionerne skal udfyldes det oplæringsniveau, som virksomheden mener bør opnås i løbet af uddannelsen. Definitionerne er: Begynder Rutine Avanceret Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Jvf 29 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr 22 af 12/01/2010 Gældende (Hovedbekendtgørelsen)). Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= N. Eksamen: Afsluttende eksamen Uddannelsens enkelte fag afsluttes med en standpunktskarakter. Uddannelsen til håndbogbinder afsluttes med en svendeprøve. Som del af den sidste skoleperiode på denne individuelle uddannelse, afholder skolen en afsluttende prøve, som det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 137 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion, bilag 4, kapitel 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Den afsluttende prøve består af mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektopgave og en portfolio. Prøven tilrettelægges af skolen efter samråd med det rådgivende udvalg. Den mundtlige prøve varer 45 minutter, inklusiv votering, og består af elevens præsentation af projektopgave og portfolio samt en eksamination heri. Elevens præstation bedømmes af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det rådgivende udvalg. Der gives en samlet karakter for prøven. Som hjælpemiddel kan medbringes håndbøger, kompendier og egne notater. Projektopgaven og portfolien skal vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Projektopgaven tager udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på elevens praktikvirksomhed eller en anden virksomhed inden for uddannelsesområdet. Projektopgaven løses inden for en varighed af 46 klokketimer. Portfolien indeholder eksempler på elevens egne arbejder samt andre grafiske produkter indsamlet af eleven under praktikuddannelsen og skoleundervisningen. For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemføre efter reglerne om faget. For elever, der afslutter uddannelsen, skal svendeprøven være bestået. Ved uddannelsens afslutning udsteder Københavns Tekniske Skole et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. [ 8 ]

9 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115486#bil4 Vejledning i anvendelse af præsentationsportfolio i svendeprøven findes på hjemmesiden for Grafisk Uddannelsesudvalg. Link: V. Aftalens indgåelse Det er en forudsætning for denne aftales indgåelse, at eleven har gennemgået grundforløbet til Grafisk tekniker eller har fået merit for grundforløbet. Ovenstående uddannelsesaftale om individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse er indgået mellem: Virksomhed: Elev: Skole: Navn og adresse Navn og adresse KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLE Post nr. By Post nr. By Post nr. By: Tlf. nr. Tlf. nr. Tlf. nr. Evt. mobil nr. Evt. mobil nr. Evt. mobil nr CVR-nr. CPR-nr. CVR-nr. Dato: Dato: Dato:... Underskrift Underskrift Underskrift Virksomhed: Navn og adresse Skole: Århus Købmandsskole Post nr. By Tlf. nr. Evt. mobil nr. CVR-nr. Dato: Post nr. By: Tlf. nr. Evt. mobil nr. CVR-nr. Dato: Underskrift.. Underskrift [ 9 ]

10 VI. Bilag O. Uddrag af bekendtgørelser 1. Erhvervsuddannelsesloven 1 formål LBK nr 510 af 19/05/2010 Gældende (Erhvervsuddannelsesloven) Link https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeren tilrettelægger et samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og den offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder. Stk. 2. Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at 1) motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser, 2) give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed, 3) bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling, 4) imødekommer arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke, 5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og 6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse. 2. Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 22 af 12/01/2010 Gældende (Hovedbekendtgørelsen) Link https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Individuelle uddannelser, jf. 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, kan sammensættes således, at de omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser samt andre relevante uddannelseselementer og skal bestå af skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal udgøre et hele for den enkelte elev og skal være egnet til at give grundlag for beskæftigelse og fortsat uddannelse samt opfylde varighedskravet for optagelse i arbejdsløshedskasse. Individuelle uddannelser efter grundforløbet skal normalt vare 2 år, hvoraf skoleundervisningen uger. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med indtil et års praktikuddannelse. Stk. 2. En individuel uddannelse tilrettelægges af skolen i samarbejde med eleven og en eller flere praktikvirksomheder. Skolen skal gøre ikke-personfølsomme oplysninger om sine individuelle uddannelser tilgængelige for offentligheden på Internettet og sende et link til en af Undervisningsministeriet anvist elektronisk postkasse eller lignende. 3. Principper for virksomhedsgodkendelse Lovbundne principper for godkendelse En virksomhed kan godkendes som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne, 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. [ 10 ]

11 Til brug for denne vurdering skal der som nævnt indhentes oplysninger enten ved oplysningsskemaet alene eller ved at oplysningsskemaet følges op af et besøg eller en besigtigelse. Der kan ikke fastlægges endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor ment som en vejledning, der kan fraviges, hvis uddannelse kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. En virksomhed kan ikke underkendes pga. manglende overenskomst eller andre for oplæringen uvedkommende forhold. I tilfælde hvor der konstateres forhold, der er i strid med arbejdsmiljøloven, kan der dog indstilles til underkendelse, og det faglige udvalg vil så afgøre hvordan sagen videre skal behandles. Se eksempler i Håndbog til godkendelse af virksomheder som praktiksted P. Fagbeskrivelser Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen på hovedforløbet Håndbogbinder 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. planlægge, gennemføre og kontrollere simple teknisk grafiske arbejdsopgaver på baggrund af et grundlæggende kendskab til grafisk produktion og workflow, 2. anvende værktøj og betjene udstyr til fremstilling af teknisk grafiske opgaver inden for uddannelsesområdet, 3. håndtere materialer og hjælpemidler, herunder agere ansvarligt og bevidst i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø svarende til målene i grundfagene Arbejdsmiljø,, og Materialeforståelse,, 4. anvende gængse informationsteknologiske værktøjer til brug for informationssøgning, kommunikation og præsentation svarende til målene for grundfaget Informationsteknologi, niveau E, 5. arbejde med elementer i billed-, illustrations- og tekstfiler til brug for udførelsen af simple teknisk grafiske opgaver, 6. modtage og anvende faglig vejledning i forhold til udførelsen af simple teknisk grafiske arbejdsopgaver og 7. bidrage konstruktivt til en fælles drøftelse eller løsning af en problemstilling i forhold til grafisk produktion og workflow i samarbejde med andre For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over de i punkt 3.1. nævnte kompetencer, tillige bestå grundfaget Engelsk, niveau F. Valgfri specialefag fra Grafisk tekniker uddannelsen på hovedforløbet Håndbogbinder Færdiggørelse og materialer, UVM fag: Eleven har kendskab til forskellige færdiggørelsesprincipper, herunder brochurer, softog hardcover 2. Eleven har kendskab til papir og kartons egenskaber og materialernes indflydelse på klæbestof i færdiggørelsesproduktionen 3. Eleven kan foretage indstilling og justering af de forskellige maskiner til opgaver i forbindelse med færdiggørelsesproduktionen Produktion af softcover, UVM fag: Eleven kan selvstændigt foretage indstilling og justering af klæbebinder til krævende opgaver i forbindelse med softcover 2. Eleven kan selvstændigt vurdere og kontrollere kvaliteten af softcover ved brug af relevant måleudstyr 3. Eleven kan redegøre for færdiggørelsen af et softcover-produkt, hvor anvendelse af klæbebinder og måleudstyr indgår [ 11 ]

12 Garnhæfter, klæbebinder og 3-kniv, 2 uger UVM fag: Eleven kan selvstændigt foretage indstilling og justering af garnhæfter til krævende opgaver i forbindelse med hardcover. 2. Eleven kan selvstændigt foretage indstilling og justering af klæbebinder til krævende opgaver i forbindelse med hardcover. 3. Eleven kan selvstændigt foretage indstilling og justering af 3-knivsmaskine til krævende opgaver i forbindelse med hardcover. 4. Eleven kan redegøre for færdiggørelsen af et hardcover-produkt, hvor anvendelsen af garnhæfter, klæbebinder og 3-kniv indgår. Bindsamler og forgylderpresse, 2 uger UVM fag: Eleven kan indstille og betjene en bindsamler til forskellige bindtyper, herunder hel- og halvbind. 2. Eleven kan med henblik på prægning af farve- eller guldfolie selvstændigt opsætte en trykform til presforgyldning, til høj- og lavsats samt til klicheer. 3. Eleven kan indstille og betjene en forgyldpresse til forskellige prægninger. 4. Eleven kan redegøre for færdiggørelsen af et hardcover-produkt, hvor anvendelse af bindsamler og forgylderpresse indgår. Valgfri specialefag fra mediegrafikeruddannelsen Design og kreativitet, UVM fag: Eleven kan arbejde med sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling, herunder arbejde kreativt med design til medieproduktion 2. Eleven kan arbejde med begreberne kreativitet, idéudvikling og visualisering i forhold til den stillede opgave 3. Eleven kan arbejde med forskellige analysemodeller til brug ved valg af idé, strategi og koncept Emballage - design og branding, UVM fag: Eleven kan udvikle og designe forskellige typer af emballage med hovedvægt på branding af et produkt 2. Eleven kan designe forskellige typer af emballage ud fra funktionelle, økonomiske og æstetiske krav 3. Eleven kan inddrage miljø- og lovmæssige krav i emballagedesign 4. Eleven kan inddrage distributionsmæssige krav i emballagedesign 5. Eleven kan producere emballage ud fra givne produktionstekniske krav Bundne specialefag Handelsassistent med salg Salgsplanlægning, 3 uger UVM fag: Eleven kender kundeadfærd, forskellige salgsformer og personlig kommunikation. 2 Eleven kender betydningen af relationsmarkedsføring på de forskellige markedstyper. 3 Eleven kan kalkulere priser. 4 Eleven kan udarbejde salgs- og tilbudsbreve. 5 Eleven kan beregne standardtilbud. 6 Eleven kan anvende metoder til personlig planlægning som redskab i det personlige salgsarbejde. 7 Eleven kan afdække virksomhedens konkurrencesituation. [ 12 ]

13 8 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre markedsanalyser. 9 Eleven kan medvirke ved identifikation og udvikling af virksomhedens produkt-, logistik-, serviceydelser og markedsføringsaktiviteter. 10 Eleven kan medvirke ved identifikation af relevante kriterier ved udarbejdelse af kundedatabase og kunne vælge relevant edb-software til oprettelse af en kundedatabase. 11 Eleven kan medvirke ved udvikling af virksomhedens interne information og kommunikation, herunder udvikle og fastholde kundeorientering i virksomhedens forretningsgange. 12 Eleven kan anvende metoder til planlægning, styring og organisering af salgsaktiviteter. 13 Eleven behersker præsentation af et salgs- eller markedsføringsprojekt ved hjælp af elektronisk hjælpeværktøj. 14 Eleven behersker brug af markedsføringsplaner og -aktiviteter. 15 Eleven behersker metoder til beregning af salgs- og markedsføringsomkostninger. 16 Eleven behersker anvendelse af metoder til udarbejdelse af prognoser for fremtidig efterspørgsel og budgettering af salget. Personligt salg, UVM fag: Eleven kan anvende metoder til præsentations-, spørge- og forhandlingsteknik. 2 Eleven behersker planlægning af det personlige salgsarbejde. 3 Eleven behersker gennemførelse af personligt salg, rådgivning og betjening, herunder brug af back-up funktioner i salget. 4 Eleven behersker valg af handlingsparametre for virksomhedens afsætning med udgangspunkt i målgruppen, markedet og koncept. 5 Eleven behersker brug af kundedatabase i det personlige salgsarbejde. Valgfrie specialefag Handelsassistent med salg Indkøb, UVM fag: Eleven kan udarbejde analyser af forsyningsmarkeder i ind- og udland. 2 Eleven kan vurdere etiske konsekvenser for virksomheden i forbindelse med indkøbsarbejdet. 3 Eleven kan anvende principper for leverandørvurdering, tilbudsvurdering og forhandling med leverandører. 4 Eleven behersker metoder til indkøb og disponering af virksomhedens sortiment, herunder anvendelse af teknologi og virksomhedskoncepter. 5 Eleven behersker anvendelse af kvalitetsstyringsredskaber i indkøbet. 6 Eleven behersker vurdering af fordele og ulemper ved 3. parts logistik og outsourcing, herunder økonomiske konsekvenser for virksomheden. International handel, UVM fag: Eleven kender Danmarks internationale handel fordelt på lande/regioner og varer. 2 Eleven kender regelsæt for produktansvar og markedsføring på væsentlige markeder. 3 Eleven har kendskab til forskellige former for markedsdannelser og kan redegøre for deres fordele og ulemper. 4 Eleven har kendskab til handelsrestriktioner, herunder told og afgifter. 5 Eleven har kendskab til de almindeligst forekommende transport- og forsikringsforhold i international handel. 6 Eleven har kendskab til de forskellige typer af transport- og tolddokumenter og kan anvende de almindeligst forekommende. 7 Eleven kan anvende metoder og informationskilder til løbende ajourføring af regelsæt for samhandel. [ 13 ]

14 Administration og service, UVM fag: Eleven kender servicefunktionens sammenhæng og indplacering i virksomheden. 2 Eleven kender til forskellige servicekoncepters betydning for samspillet mellem virksomhed og kunder. 3 Eleven kender opbygningen af enhver styrings- og planlægningsopgave i proces, mål, arbejdsdeling og informationsudveksling og konsekvens af uklarhed i forhold til planlægning, kvalitet og produkt. 4 Eleven kan beskrive sin virksomheds organisation og sammenhængen mellem dens organisatoriske enheder. 5 Eleven kan deltage i administrative projektarbejdsfunktioner. 6 Eleven behersker servicens betydning i udførelsen af administrative funktioner i forhold til mundtlig og skriftlig kontakt med kunder. 7 Eleven behersker begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner. Præsentationsteknik og personlig fremtræden, UVM fag: Eleven skal kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentation. 2 Eleven skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. 3 Eleven skal kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion. 4 Eleven skal kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation. 5 Eleven skal beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mindmap systemet, lektionsplan, manual osv. 6 Eleven skal beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg. Grafisk tekniker, 3. skoleophold med svendeprøve: Iværksætteri og innovation, niveau F, UVM fag Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. Valgfag, Grafisk produktion og workflow IV, 2 uger UVM fag Eleven kan på et højt kvalitetsniveau fremstille grafiske produkter og arbejde med det gariske workflow. 2. Elevne kan være ansvarlig for kvalitetskontrol og rådgive om kvalitet i forhold til materialevalg. 3. Eleven kan dokumentere kvaliteten af grafiske produkter. 4. Eleven kan belyse og analysere elementer og problemstillinger i den grafiske produktion. [ 14 ]

15 Praktikmål Håndbogbinder Målet med praktikuddannelsen er at eleven på avanceret niveau behersker væsentlig dele af de arbejdsprocesser der hører til virksomheden og har kendskab til andre indbindingsmetoder og formgivning inden for bogbind samt salg, indkøb, markedføring og drift. Eleven kan på avanceret niveau følgende discipliner: Forgyldning, snitbehandling, fremstilling af tidsskrifter og bøger i lærredsbind samt kan udføre papbind, dyb- og lavfalsede vælskbind og helskindsbind. Eleven kan på avanceret niveau udføre de i virksomheden værende arbejdsdicipliner og betjene det hertil knyttede udstyr. Praktikmål Handelsassistent med salg 1444 A. Introduktion Praktikmål Nr. Målpind 1 1a) Eleven har kendskab til virksomhedens idegrundlag og målsætning 2 1b) Eleven har kendskab til virksomhedens ledelsesforhold og organisationsopbygning 3 1c) Eleven har kendskab til virksomhedens personale- og uddannelsespolitik 4 1d) Eleven har kendskab til virksomhedens produkter og ydelser, leverandører og kundekreds 5 1e) Eleven har kendskab til virksomhedens anvendelse af informationssystemer 6 1f) Eleven har kendskab til virksomhedens kvalitetsmål samt hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, herunder gældende relevante arbejdsmiljøbestemmelser 1446 C. Salg, økonomi og markedsføring Praktikmål Nr. Målpind 1 01a) Eleven kan medvirke ved produktpræsentation og salgsfremmende tilrettelæggelse 3 02a) Eleven kan medvirke i arbejde med planlægge, gennemføre og afslutte personlig kundeservice 5 03a) Eleven kan medvirke i at planlægge det opsøgende salg og deltagelse heri 7 04a) Eleven kan medvirke ved køb og bestilling af transportydelser 9 05a) Eleven kan medvirke ved kalkulation af priser 11 06a) Eleven kan medvirke ved udarbejdelse af salgs- eller tilbudsbreve 13 07a) Eleven kan medvirke i planlægning af kundearrangementer 15 08a) Eleven kan medvirke ved budgettering af salgs- og/eller markedsføringsaktiviteter 17 09a) Eleven kan medvirke ved at varetage kundeservice 19 10a) Eleven kan medvirke ved at behandle afgivelse af standardtilbud 21 11a) Eleven kan medvirke ved at behandle reklamationer 23 12a) Eleven kan medvirke ved at deltage i planlægning og gennemførelse af aktiviteter og kampagner 1447 D. Salg og ekspedition Praktikmål Nr. Målpind 1 1a. Eleven behersker ekspedition og -salg 2 2a. Eleven behersker ordre- og aftalebehandling 3 3a. Eleven behersker forsendelse VII. 10 punkts plan Q. 1. Uddannelsens formål [ 15 ]

16 Uddannelsen til Håndbogbinder har som overordnet formål, at eleven gennem praktikuddannelse og skoleundervisning opnår viden og færdigheder indenfor flg. overordnede kompetenceområder: Indbindingsmetoder Bindtyper Materialebehandling Forgyldning Snitbehandling Marmorering Eksedition og salg Ordre- og aftalebehandling Ordreforsendelse Uddannelsen henføres under indgangen medieproduktion R. 2. Beskæftigelsesområde Den uddannede Håndbogbinder kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. På det offentlige område vil beskæftigelsen være inden for bevaring og arkivering og på det private område vil det være inden for produktion og salg. Uddannelsen retter sig mod et begrænset ansættelsesområde som tidligere har været dækket af en erhvervsuddannelse. S. 4. Uddannelsens varighed Uddannelsen i hovedforløb er på 2,5 års varighed. T. 5. Elevgruppe Eleven vil være servicemindet, målrettet, ambitiøs og selvstændig. U. 6. Afgrænsning til andre uddannelser Uddannelsen grænser op til Grafisk tekniker og Handelsassistentuddannelsen. Uddannelsen adskiller sig fra disse ved at have fokus på en produktionsmetode, som ikke længere finder anvendelse i den del af den grafiske branche, som arbejder med færdiggørelse af tryksager. V. 7. Beskæftigelsesmuligheder Den uddannede Håndbogbinder kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. Eleven vil kunne få arbejde inden for bevaring og produktion eller nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende. W. 8. Forventet tilgang Skolen laver denne kombinationsaftale med Det Kongelige Bibliotek og Bogbinderiet og opfylder de ønsker som virksomhederne og eleven ønsker. Denne uddannelse er oprettet for at opretholde mulighed for en fortsat tilgang af håndbogbindere til biblioteks- og arkivinstitutioner med bevaringsansvar overfor den indbundne kulturarv samt produktion med håndbogbind. Uddannelsen vil kun finde anvendelse i begrænset omfang. X. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Uddannelsen er sammensat ud fra de kvalifikationsbehov, der er konstateret hos Det Kongelige Bibliotek og Bogbinderiet Y. 10. Mål efter 1 i hovedbekendtgørelsen Uddannelsen bidrager til at opfylde målene efter 1 i hovedbekendtgørelsen idet den giver den unge en reel mulighed for videre uddannelse. Uddannelsen forventes at give grundlag for beskæftigelse inden for branchen. [ 16 ]

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler Københavns Tekniske Skole januar 2014 [ 1 ] I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration...

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere