Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed m.v.) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 84, stk. 2, 1. pkt., og 91 a, stk. 1, udgår», medmindre andet er fastsat,« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og a ophæves. 4. I 91 ændres» a«til:» 85 og 87-89« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Stk. 1. Loven træder i kraft den 23. januar Stk. 1. Lovens 1, nr. 2 og 5, finder anvendelse for personer under 30 år, der opnår ret og pligt til første tilbud efter lovens ikrafttræden. Stk. 2. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 85, stk. 2, eller 92, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis tilbuddet er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Stk. 3. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 85, stk. 2, eller 92, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som ikke er i tilbud på 1

2 tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Stk. 4. Når et tilbud efter stk. 2 og 3 af mindst 4 ugers sammenhængende varighed afsluttes, har personen herefter ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud i henhold til reglerne i 89 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 5. Lovens 1, nr. 3, finder anvendelse for de personer, der opnår 123 ugers sammenlagt ledighed efter lovens ikrafttræden. Stk. 6. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis tilbuddet er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Stk. 7. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Stk. 8. Når et tilbud efter stk. 6 og 7 af mindst 4 ugers sammenhængende varighed afsluttes, har personen herefter ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud i henhold til reglerne i 89 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 4 Stk. 1. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, jf. 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år Gældende regler Forslagets indhold 2.2. Ophævelse af ret og pligt til fuldtidsaktivering af dagpengemodtagere Gældende regler Forslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år 3.2. Ophævelse af ret og pligt til fuldtidsaktivering af dagpengemodtagere 3.3. Udgifter til it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget har til formål at medvirke til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere individuel for de ledige. Det er uhensigtsmæssigt, at der i beskæftigelseslovgivningen er regler, der gælder for forholdsvis snævre grupper, og som ikke har nogen decideret beskæftigelseseffekt, men derimod forekommer unødigt bureaukratiske for de ledige og kommunerne. Ved at ophæve de gældende regler får kommunerne mulighed for at tilrettelægge en mere individuel indsats for de ledige frem for en indsats, der bygger på, at tilbud skal være af en bestemt længere varighed. Lovforslaget indeholder forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om følgende elementer: Ophævelse af bestemmelserne om, at første ret og pligt tilbud til unge modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal have en varighed på mindst 6 måneder. Ophævelse af bestemmelserne om fuldtidsaktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge efter 123 ugers ledighed. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år Gældende regler For ledige under 30 år skal det første tilbud have en varighed på mindst 6 måneder, mens tilbud til ledige over 30 år, skal være på mindst 4 uger. De 6 måneders tilbud til ledige under 30 år skal være sammenhængende. De 6 måneders tilbud kan bestå af flere forskellige tilbud, der hver især er af mindre end 6 3

4 måneders varighed, men når perioden med tilbud på 6 måneder er påbegyndt, må der højst være 4 uger uden tilbud Forslagets indhold Varighedskravet for tilbud til unge under 30 år er løbende blevet mødt med kritik af, at det både er vanskeligt at administrere og medvirker til at skabe meningsløs aktivering. Det er regeringens opfattelse, at alle ledige skal have en meningsfuld jobnær indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte ledige, og for de unge uden uddannelse en indsats, der er uddannelsesrettet. Varighedskravet for tilbud til unge under 30 år indebærer en risiko for, at hensynet til et tilbuds varighed vejer tungere end hensynet til, hvilket tilbud den enkelte ledige har mest behov for. Det foreslås derfor at ophæve reglen om, at første ret og pligt tilbud til unge under 30 år skal have en varighed på mindst 6 måneder, således at varighedskravet til første ret og pligt tilbud bliver det samme for alle ledige uanset alder. Kommunen får herefter samme fleksible rammer for at tilrettelægge en individuel indsats for ledige under og over 30 år Ophævelse af ret og pligt til fuldtidsaktivering af dagpengemodtagere Gældende regler Dagpengemodtagere har efter 123 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden. Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen Forslagets indhold Reglen vedrører alene de dagpengemodtagere, der har ret til dagpenge i mere end 123 uger. Efter ændringen af dagpengeperioden i 2010 fra 4 år til maksimalt 2 år (inden for 3 år), jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010, vil ordningen i praksis være stort set udfaset den 1. juli Det er efter regeringens opfattelse bureaukratisk at have et sæt særlige regler for så relativt lille en gruppe af ledige. Hertil kommer, at det ofte er vanskeligt for kommunerne at finde meningsfulde tilbud, der lever op til kravet om 30 timers aktivering om ugen. Der er derfor risiko for, at disse dagpengemodtagere vil få tilbud, der alene gives som følge af reglen om fuldtidsaktivering uden hensyn til, hvilket tilbud den enkelte ledige har behov for. Det afgørende for, hvilket tilbud en ledig skal have, skal være, om tilbuddet er det bedst mulige i forhold til den lediges muligheder for at komme i arbejde igen. Derfor foreslås det, at reglen om fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere efter 123 ugers ledighed ophæves. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er mindreudgifter for det offentlige på 152,0 mio. kr. i 2012, 169,4 mio. kr. i 2013, 155,6 mio. kr. i 2014 og 164,8 mio. kr. i 2015 og frem, jf. nedenstående tabel og det sammenfattende skema i pkt. 9. Heraf skønnes kommunerne at blive påvirket af mindreudgifter for henholdsvis 55,0 mio. kr. i 2012 og 5,2 mio. kr. i 2013, merudgifter på 2,0 mio. kr. i 2014 og en mindreudgift på 4,3 mio. kr. i 2015 og frem. Det indgår i opgørelsen, at der foreslås afsat ca. 0,9 mio. kr. i 2012 til tilpasning af it-systemer til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, jf. afsnit 3.3 om udgifter til it. Samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget fordelt på stat og kommune 4

5 Mio. kr., 2012-priser Stat i alt -97,0-164,2-157,6-160,5 Heraf: Drift Forsørgelse Øvrig -287,9 19 0,9-325,7 161,5-317,8 160,2-317,8 157,3 Kommuner i alt -55,0-5,2 2,0-4,3 Heraf: Drift Forsørgelse Øvrig Heraf: DUT Budgetgaranti Det særlige beskæftigelsestilskud Stat og kommune i alt Heraf: Drift Forsørgelse Øvrig -314,1 259,1-104,0 49,0-355,9 350,7-118,5 113,3-347,4 349,4-115,8 117,8-347,4 343,1-115,8 111,5-152,0-169,4-155,6-164,8-602,0 449,1 0,9-681,6 512,2-665,2 509,6 De økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter. -665,2 500,4 Nedenfor gennemgås de økonomiske konsekvenser af lovforslaget for de enkelte elementer i lovforslaget Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år Der er ved beregningen af de økonomiske konsekvenser af lovforslaget taget udgangspunkt i, at de ledige under 30 år fremadrettet vil få en aktiveringsindsats, der med hensyn til varighed og redskabssammensætning svarer til den indsats, der i dag gives til ledige over 30 år. Der er taget udgangspunkt i den faktiske redskabssammensætning i indsatsen i det rullende år fra 4. kvartal 2010 til og med 3. kvartal 2011 for hhv. kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2 og dagpengemodtagere. Som konsekvens af forslaget forventes aktiveringsomfanget for målgruppen reduceret, hvilket giver anledning til forventede besparelser på de offentlige udgifter til aktiveringstilbud i form af vejledning og opkvalificering og løntilskud. Udgifterne til de lediges forsørgelse i form af dagpenge og kontanthjælp forventes samtidig at stige som følge af den forventede nettoreduktion i antallet af ledige, der er aktiveret i løntilskud. Endelig vil kommunerne som følge af den lidt lavere aktiveringsgrad komme til at bære en større andel af udgiften til de lediges forsørgelse, som følge af forskellen på refusionssatsen/medfinansieringsgraden i aktive og passive perioder. Netto forventes lovændringen at reducere aktiveringsomfanget med knap helårspersoner om året fra 2013 og frem, heraf ca kontanthjælpsmodtagere og knap dagpengemodtagere. Forslaget om ophævelse af 6-måneders reglen skønnes at medføre offentlige mindreudgifter på 123,6 mio. kr. i 2012, 164,7 mio. kr. i 2013, 155,6 mio. kr. i 2014 og 164,8 mio. kr. i 2015 og frem. Der er i de økonomiske konsekvenser regnet med ¾ virkning i 2012 fordi det forventes, at en del ledige, som er i gang med et 6-måneders forløb ved lovens ikrafttræden, vil afslutte disse forløb. Forslaget er fuldt indfaset i Profilen afspejler desuden, at der i 2014 forventes at være 53 dagpengeuger. 5

6 Økonomiske konsekvenser (ophævelse af 6-måneders reglen for ledige under 30 år) af lovforslaget fordelt på stat og kommune Mio. kr., 2012-priser Stat i alt -81,7-160,5-157,6-160,5 Kommuner i alt -41,9-4,2 2,0-4,3 Heraf: DUT Budgetgaranti -86,9-115,8-115,8-115,8 Beskæftigelsestilskud 45,0 111,6 117,8 111,5 Stat og kommune i alt -123,6-164,7-155,6-164, Ophævelse af ret og pligt til fuldtidsaktivering af dagpengemodtagere I skønnet over de økonomiske konsekvenser er det lagt til grund, at ledige med mere end 123 ugers ledighed i stedet vil blive aktiveret som ledige med mellem 2-2½ års ledighed. Det er skønnet, at den hurtigere udfasning af reglen om fuldtidsaktivering efter 123 uger vil medføre en reduktion i aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere på ca. 800 personer i 2012 og ca. 125 personer i Det vil give anledning til offentlige mindreudgifter, herunder også for kommunerne, til aktiveringstilbud i form af vejledning og opkvalificering og løntilskud. Udgifterne til de lediges forsørgelse i form af dagpenge forventes samtidig at stige som følge af den forventede nettoreduktion i antallet af ledige, der er aktiveret i løntilskud. Endelig vil kommunerne som følge af den lidt lavere aktiveringsgrad komme til at bære en større andel af udgiften til de lediges forsørgelse, som følge af forskellen på medfinansieringsgraden i aktive og passive perioder. Forslaget forventes at medføre offentlige mindreudgifter på 29,3 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser (ophævelse af reglen om fuldtidsaktivering) af lovforslaget fordelt på stat og kommune Mio. kr., 2012-priser Stat i alt -16,2-3,7 Kommuner i alt -13,1-1,0 Heraf: DUT Budgetgaranti -17,1-2,7 Beskæftigelsestilskud 4,0 1,7 Stat og kommune i alt -29,3-4,7 3.3 Udgifter til it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Ophævelse af krav om varighed for tilbud samt hurtigere udfasning af reglen om fuldtidsaktivering vil blandt andet kræve tilpasning af programmer til brug for faldugeberegninger. Der skønnes samlet set at være udgifter hertil på ca. 0,9 mio. kr. for staten. Økonomiske konsekvenser (it-udgifter) af lovforslaget fordelt på stat og kommune 6

7 Mio. kr., 2012-priser Stat i alt 0,9 Kommuner i alt Heraf: DUT Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud Stat og kommune i alt 0,9 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget er sendt i høring hos Ankestyrelsen, ATP, Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Center for Ligebehandling af Handicappede, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Rådet for frivilligt Socialt arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifteter Negative konsekvenser/merudgif- Stat: Stat: 2012: 97,9 mio. kr. 2012: mio. kr. 2013: 164,2 mio. kr. 2013: mio. kr. 2014: 157,6 mio. kr. 2014: mio. kr. 2015: 160,5 mio. kr. 2015: mio. kr. Kommuner: 2012: 55,0 mio.kr. Kommuner: 2012: mio.kr. 7

8 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 2013: 5,2 mio.kr 2014: mio.kr. 2015: 4,3 mio.kr. Stat: 2012: mio. kr. 2013: mio. kr. 2014: mio. kr. 2015: mio. kr. 2013: mio.kr 2014: 2,0 mio.kr. 2015: mio.kr. Stat: 2012: 0,9 mio. kr. 2013: mio. kr. 2014: mio. kr. 2015: mio. kr. Kommuner: 2012: mio.kr. 2013: mio.kr 2014: mio.kr. 2015: mio.kr. Kommuner: 2012: mio.kr. 2013: mio.kr 2014: mio.kr. 2015: mio.kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter gældende regler i 84, stk. 2, og 91 a, stk. 1, skal ret og pligt tilbud, som gives til henholdsvis dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, med mindre andet er fastsat, have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, er de eneste, der efter de gældende regler, skal have ret og pligt tilbud, som skal vare mere end mindst 4 uger. Første ret og pligt tilbud til disse grupper skal således have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Som konsekvens af, at kravet om mindst 6 måneders varighed foreslås afskaffet, jf. lovforslagets 1, nr. 2 og 5, foreslås det, at sætningen med mindre andet er fastsat udgår af bestemmelserne, da der ikke længere vil forekomme situationer, hvor der er krav om, at et tilbud skal have en varighed ud over mindst 4 uger. Til nr. 2 og 5 Efter gældende regler skal første ret og pligt tilbud til henholdsvis dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Det foreslås at ophæve disse særlige varighedsregler for unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, således at første ret og pligt tilbud til denne målgruppe fremover skal have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Dermed harmoniseres reglerne for første ret og pligt tilbud. Reglerne 8

9 bliver herefter ens for alle målgrupper uanset alder, og kommunen får samme fleksible rammer for at tilrettelægge en individuel indsats for ledige under og over 30 år. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 3 Efter gældende regler har dagpengemodtagere efter 123 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden. Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen. Det foreslås, at denne særlige varighedsregel for dagpengemodtagere ophæves. Dermed får kommunerne fleksible rammer for at tilrettelægge en indsats, der bygger på individuelle hensyn frem for på, at tilbuddet skal opfylde et bestemt varighedskrav. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Efter gældende regler kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at pligten til tilbud for personer, der er omfattet af a, bortfalder, når personen har ordinær beskæftigelse på mindre end fuld tid. Det foreslås, at paragrafhenvisningen i bestemmelsen ændres som konsekvens af, at en del af de paragraffer, der henvises til i bestemmelsen, dels er ophævet ved tidligere lovændringer og dels foreslås ophævet i dette lovforslag. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 23. januar Til 3 I stk. 1 foreslås det, at ændringerne i 1, nr. 2 og 5, finder anvendelse for de ledige under 30, der opnår ret og pligt til første tilbud efter lovens ikrafttræden. I stk. 2 foreslås det, at de personer, der har opnået ret og pligt til et tilbud af 6 måneders varighed efter de hidtil gældende regler, og som er i et tilbud, der strækker sig ind over tidspunktet for lovens ikrafttræden, bevarer retten og pligten til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis det tilbud, som personen deltager i på tidspunktet for lovens ikrafttræden, er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud efter afslutningen af tilbuddet. Det nye tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. I stk. 3 foreslås det, at de personer, der har opnået ret og pligt til et tilbud af 6 måneders varighed efter de hidtil gældende regler, og som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Overgangsbestemmelserne i stk. 2 og 3 medfører, at ophævelsen af ret og pligt til et første tilbud af mindst 6 måneders varighed, også gælder for de personer, der inden lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et tilbud efter de hidtil gældende regler, men som endnu ikke har gennemført et tilbud af 6 måneders varighed. Personen vil således ikke længere, når pågældende skal have et første ret og pligt tilbud, blive mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i tilbud af en sammenhængende periode på 6 måneder ofte uden en vurdering af, om det er det bedste for den pågældende. Indsatsen kan i stedet i langt højere grad tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke tilbud der bedst medvirker til at bringe personen videre i uddannelse eller arbejde. 9

10 Tilbuddet kan stadig være på 6 måneder, hvis det efter en konkret vurdering er det, der skal til, men også have kortere varighed, og der kan være mellemliggende perioder uden tilbud. Personen skal dog have et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, som er den varighed ret og pligt tilbud skal have efter de foreslåede regler. En person, der efter lovens ikrafttræden afslutter et tilbud af 6 måneders varighed, som personen har fået efter de hidtil gældende regler, har efter afslutningen af tilbuddet som hidtil ret og pligt til efterfølgende tilbud efter de gældende regler i 89 og 96 uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3. I stk. 4 foreslås det, at når en person har afsluttet et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden, har personen ret og pligt til et efterfølgende tilbud efter de gældende regler. Det vil sige, at personen har ret og pligt til et efterfølgende tilbud senest, når personen har været ledig i en periode på 6 måneder efter, at personen har afsluttet tilbuddet af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Opgørelsen af de 6 måneders ledighed sker efter reglerne i 89 og 96. Stk. 4 finder anvendelse uanset om et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed er påbegyndt før eller efter lovens ikrafttræden. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at uanset at de unge ledige under 30 ikke har ret og pligt til 6 måneders aktivering efter lovens ikrafttræden, har kommunen altid mulighed for at tilrettelægge en individuel indsats med tilbud, der kan forbedre den lediges muligheder for at komme i uddannelse eller i arbejde. I stk. 5 foreslås det, at reglerne i 1, nr. 3, finder anvendelse for dagpengemodtagere, der opnår 123 ugers sammenlagt ledighed efter lovens ikrafttræden. I stk. 6 forslås det, at de dagpengemodtagere, der har opnået ret og pligt til et tilbud i resten af ledighedsperioden efter de hidtil gældende regler, og som er i et tilbud, der strækker sig ind over tidspunktet for lovens ikrafttræden, bevarer retten og pligten til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis det tilbud, som personen deltager i på tidspunktet for lovens ikrafttræden, er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud efter afslutningen af tilbuddet. Det nye tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. I stk. 7 foreslås det, at de dagpengemodtagere, der har opnået ret og pligt til et tilbud i resten af ledighedsperioden efter de hidtil gældende regler, og som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Overgangsbestemmelserne i stk. 6 og 7 medfører, at ophævelsen af ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden, også gælder for de personer, der inden lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt hertil efter de hidtil gældende regler. Personen vil således efter lovens ikrafttræden ikke længere blive mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i tilbud i resten af ledighedsperioden ofte uden en vurdering af, om det er det bedste for pågældende. Indsatsen kan i stedet i langt højere grad tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke tilbud der bedst medvirker til at bringe personen videre i arbejde. I stk. 8 foreslås det, at når en person har afsluttet et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden, har personen ret og pligt til et efterfølgende tilbud efter de gældende regler. Det vil sige, at personen har ret og pligt til et efterfølgende tilbud, senest når personen har været ledig i en periode på 6 måneder efter, at personen har afsluttet tilbuddet af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Opgørelsen af de 6 måneders ledighed sker efter reglerne i 89 og 96. Stk. 8 finder anvendelse uanset om et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende ledighed er påbegyndt før eller efter lovens ikrafttræden. 10

11 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at uanset at dagpengemodtagere med 123 ugers ledighed ikke har ret og pligt til fuldtidsaktivering efter lovens ikrafttræden, har kommunen altid mulighed for at tilrettelægge en individuel indsats med tilbud, der kan forbedre den lediges muligheder for at komme i arbejde hurtigst muligt, og inden den lediges ret til dagpenge ophører. Til 4 Kommunerne forestår opgørelsen af bidrag til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Opgørelsen er it-understøttet i en række forskellige it-systemer og foregår på baggrund af oplysninger fra bl.a. kommunernes fagsystemer om timer i aktivering og oplysninger fra arbejdsløshedskassernes it-systemer om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge m.v. Forslaget indebærer, at der skal ske ændringer i refusionsdatabehandlernes it-systemer. Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for opgørelse og it-understøttelse af de nye regler. Bemyndigelsen giver også mulighed for at fastlægge en overgangsordning for håndtering af kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til dagpenge for så vidt angår aktiveringsforløb, som er i gang ved lovens ikrafttræden. Bemyndigelsen giver også mulighed for at fastlægge efterreguleringsordninger, indtil it-tilpasningen er gennemført. Det kan fx betyde, at kommunerne og deres refusionsdatabehandlere i en overgangsperiode i 2012 kan opgøre medfinansieringsbidrag som a conto bidrag efter de hidtil gældende regler, samt at kommunerne forpligtes til at foretage genberegning og efterregulering af kommunernes finansieringsbidrag for perioden 23. januar 2012 til det tidspunkt, hvor kommunen (kommunens refusionsdatabehandler) kan it-understøtte de nye regler. Det vil blive fastsat i bekendtgørelse, at genberegningen og efterreguleringen dog senest skal være foretaget pr. 31. maj 2012 og således senest skal indgå i kommunens betaling af medfinansieringsbidrag den 1. juni Overgangsreglerne skal sikre, at kommunerne (kommunernes refusionsdatabehandlere) får den nødvendige tid til, at it-systemerne kan tilpasses, og det sikres samtidig, at der for året som helhed opgøres medfinansieringsbidrag - efter de nye regler - i både kommunernes regnskaber og i statens regnskaber. 11

12 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 foretages følgende ændring: 84. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1, har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, jf. 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter 91, eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a. Stk. 2. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal, medmindre andet er fastsat, have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om timetal i tilbud efter dette kapitel. 85. Personer under 30 år, der er omfattet af 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Når perioden med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder uden tilbud. I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6 måneder forlænges med de perioder, der er uden tilbud. Stk. 3 Stk a. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1, har efter 123 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden. Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen. Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på personer, der ansættes med løntilskud i en offentlig virksomhed, og hvor det fastsatte timetal er på 1. I 84, stk. 2, 1. pkt., og 91 a, stk. 1, udgår», medmindre andet er fastsat,« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og a ophæves. 12

13 mindre end 6 timer i gennemsnit om dagen, jf. 55. Stk. 3. Er personen ikke i tilbud på det tidspunkt, hvor pågældende bliver omfattet af stk. 1, skal tilbud påbegyndes straks efter de 30 måneders sammenlagte ledighed. Stk. 4. Ophører personen i et tilbud, skal den pågældende hurtigst muligt påbegynde et nyt tilbud. 91. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at pligten til tilbud for personer, der er omfattet af a, bortfalder, når personen har ordinær beskæftigelse på mindre end fuld tid. 91 a. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal, medmindre andet er fastsat, have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Stk. 2. Personer, der efter 13 i lov om aktiv socialpolitik har en rimelig grund til ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder, har senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt, ret og pligt til at påbegynde tilbud efter dette kapitel. 92. Personer under 30 år, der er omfattet af 2, nr. 2 og 3, har senest efter en sammenhængende periode på 13 uger på kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Når perioden med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder uden tilbud. I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6 måneder forlænges med de perioder, der er uden tilbud. Stk I 91 ændres» a«til:» 85 og 87-89«. 1. I 84, stk. 2, 1. pkt., og 91 a, stk. 1, udgår», medmindre andet er fastsat,« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 23. januar Stk. 1. Lovens 1, nr. 2 og 5, finder anvendelse for personer under 30 år, der opnår ret og pligt til første tilbud efter lovens ikrafttræden. 13

14 Stk. 2. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 85, stk. 2, eller 92, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis tilbuddet er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Stk. 3. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 85, stk. 2, eller 92, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Stk. 4. Når et tilbud efter stk. 2 og 3 af mindst 4 ugers sammenhængende varighed afsluttes, har personen herefter ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud i henhold til reglerne i 89 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 5. Lovens 1, nr. 3, finder anvendelse for de personer, der opnår 123 ugers sammenlagt ledighed efter lovens ikrafttræden. Stk. 6. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 4 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Hvis tilbuddet er af mindre end 4 ugers sammenhængende varighed, har personen ret og pligt til et nyt tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Stk. 7. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 90 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et til- 14

15 bud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Stk. 8. Når et tilbud efter stk. 6 og 7 af mindst 4 ugers sammenhængende varighed afsluttes, har personen herefter ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud i henhold til reglerne i 89 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 4 Stk. 1. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, jf. 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 15

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0013701 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af Beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Beregninger på afledte konsekvenser af FL 2012 22. februar 2012

Beregninger på afledte konsekvenser af FL 2012 22. februar 2012 Beregninger på afledte konsekvenser af FL 2012 22. februar 2012 Faxe Kommunes andel 0,62 +/- = mer-/ mindreudgifter OBS! Der er i beregningerne ikke taget højde for evt. udgifter til mentor, hjælpemidler

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2008/1 LSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0020 Fremsat den 28. januar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringslisten

Til høringsparter, jf. høringslisten Til høringsparter, jf. høringslisten Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Høring af forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetid: 18:00-22:00

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetid: 18:00-22:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-22:00 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere