Nr Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011"

Transkript

1 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

2 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser fra byretterne Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S - Bindende videresalgspriser på designmøbler Retten i Svendborg har idømt Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S samt virksomhedens direktør, salgschef og marketingschef bøder for at fastsætte bindende videresalgspriser over for virksomhedens forhandlere. Retten i Svendborg har i en dom af 18. maj 2011 fastslået, at møbelproducenten Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S (EJM) samt flere af virksomhedens ansatte har overtrådt konkurrencelovens forbud imod konkurrencebegrænsende aftaler ved at forsøge at fastsætte bindende videresalgspriser over for virksomhedens forhandlere. EJM havde for det første udsendt en til sine forhandlere, hvori disse blev opfordret til udelukkende at: " prismærke, skilte og evt. annoncere med vejledende udsalgspriser" på de to designmøbler EJ 5 Corona og EJ 100 Oxchair. For det andet havde EJM udsendt breve til visse af sine forhandlere, hvori det var anført, at: " vi [har] besluttet at nedlægge forbud mod udsalgsannoncering med Corona-stol og Ox-chair", og at: "Såfremt ovennævnte forbud ikke overholdes, vil vi tage fremtidig annonce- eller markedsføringsstøtte op til nærmere overvejelse". De omtalte breve og s blev fundet under en uanmeldt kontrolundersøgelse (et såkaldt "dawn raid"), som Konkurrencestyrelsen gennemførte hos EJM i april EJM blev derefter anmeldt til Statsen for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), som i november 2010 rejste tiltale mod virksomheden. EJM blev idømt en bøde på kr , imens de tre omtalte medarbejdere hver blev idømt bøder på kr Retten fandt, at overtrædelsens varighed og alvorlige karakter udgjorde skærpende omstændigheder, mens det blev anset for formildende, at det ikke var dokumenteret, at overtrædelsen havde haft nogen virkning på konkurrencen på markedet. Dommen er blevet anket til Østre Landsret.

3 Afgørelser fra Konkurrencerådet Mediacenter Danmark A/S m.fl. - Kundedeling og udveksling af kundeoplysninger Konkurrencerådet har påbudt Mediacenter Danmark A/S samt en række mediebureauer at ophæve aftaler om ulovlig kundedeling og informationsudveksling. Konkurrencerådet har den 25. maj 2011 truffet afgørelse i en sag vedrørende en række aftaler imellem på den ene side Mediacenter Danmark A/S (MCD) og på den anden side en række forskellige mediebureauer. Disse aftaler drejer sig om distribution af adresseløse forsendelser, dvs. omdeling af tryksager som f.eks. reklamer, som MCD som såkaldt konsolidator indkøber hos Post Danmark på vegne af sig selv og mediebureauerne og videresælger til såvel mediebureauerne som sine egne kunder. Baggrunden for sagen var, at de omtalte aftaler indeholdt bestemmelser om "kundeejerskab" og "rettigheder over kundedatabase". Disse bestemmelser fastslog, at MCD i aftaleperioden og 12 måneder efter dennes ophør ikke måtte tage kontakt til mediebureauernes kunder, og at mediebureauerne i samme periode ligeledes ikke måtte tage kontakt til MCD's kunder. MCD og mediebureauerne havde blandt andet gjort gældende, at disse bestemmelser var nødvendige for at forhindre, at MCD kunne udnytte den viden om mediebureauernes kunder, som MCD i kraft af aftalerne opnåede, idet MCD ud over at være leverandør af adresseløse forsendelser til mediebureauerne også var konkurrent til disse på salg af sådanne forsendelser. Konkurrencerådet fandt dog ikke, at dette kunne udgøre en saglig begrundelse for at pålægge hinanden sådanne begrænsninger. Ud over de omtalte bestemmelser påtalte Rådet endvidere, at mediebureauerne som led i aftalerne med MCD indsendte såkaldte konsoliderings- og produktionsplaner, dvs. fortegnelser over deres kunder og oplysninger om disse, til MCD, hvilket Rådet anså for ulovlig informationsudveksling. Et af mediebureauerne havde indvendt, at Post Danmark stiller krav om, at disse oplysninger skal indsendes, og at konsolidatoren skal fremstå som én samlet kunde, hvorfor denne nødvendigvis måtte have adgang til disse oplysninger for at kunne indkøbe på vegne af bureauerne. Rådet fastholdt dog, at det faktum, at en tredjemand har anmodet om de pågældende oplysninger, ikke lovliggør udveksling af kundeoplysninger. Konkurrencerådet fandt således, at disse aftaler var i strid med konkurrencelovens forbud imod konkurrencebegrænsende aftaler og påbød derfor MCD og mediebureauerne at ophæve de omtalte bestemmelser om "kundeejerskab" og "rettigheder over kundedatabase" og at undlade fremover at udveksle oplysninger, der muliggør kundedeling. Konkurrencerådet hæver beløbet for tilbagebetaling af ulovlig støtte til Hellers Yachtværft Konkurrencerådet har efter fornyet behandling hævet det beløb, som Hellers Yachtværft skal tilbagebetale efter at have modtaget ulovlig statsstøtte i form af udlejning af et lokale under markedslejen, fra kr til kr ,24. I marts 2004 udlejede Tårnby Kommune et lokale i Kastrup Lystbådehavn til Hellers Yachtværft, hvis hovedaktivitet bestod i at reparere og vedligeholde både samt salg af bådudstyr. Lejebetalingen var aftalt således, at den i perioden steg med kr om året. Fra og med 1. januar 2009 blev lejen årligt reguleret med 3 procent. Tårnby Kommune var af den opfattelse, at der blev betalt en rimelig leje, som ikke kunne anses for at være konkurrenceforvridende. Konkurrencestyrelsen havde imidlertid indhentet en uafhængig vurdering, som fastslog, at den opkrævede leje, trods en skønsmargin på +/- 15 procent, lå under markedslejen for det pågældende lejemål. Konkurrencerådet traf afgørelse i sagen den 23. juni 2010 og påbød Tårnby Kommune snarest og senest 6 måneder fra afgørelsen at opkræve en leje for lejemålet svarede til markedslejen. Rådet beregnede i den forbindelse det samlede støttebeløb, der kunne påbydes tilbagebetalt til Tårnby Kommune, til at udgøre kr inklusive renter. Konkurrencerådet påbød imidlertid den pågældende virksomhed alene at tilbagebetale kr ud fra den vurdering, at der forelå en række usikkerhedsmomenter ved opgørelsen af markedslejen, samt at der var tale om en mindre næringsdrivende, der blev vurderet til at have været i god tro. Konkurrencerådets afgørelse blev herefter indbragt for Konkurrenceankenævnet af en konkurrerende virksomhed. Konkurrenceankenævnet fastslog i sin kendelse af 10. februar 2011, at selvom formålet med den indhentede vurdering ikke var præcist at fastslå, hvad den korrekte markedsleje ville være, men blot at undersøge, om den var på et så lavt niveau, at der var tale om ulovlig støtte, fandtes Konkurrencerådet ved fastsættelsen af tilbagebetalingsbeløbet ikke i tilstrækkelig grad at have

4 lagt vægt på, at tilbagebetaling skal være egnet til at sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne. Sagen blev herefter hjemvist til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Ved Konkurrencerådets fornyede behandling af sagen kom Rådet i en afgørelse af 22. juni 2011 frem til, at Hellers Yachtværft skulle tilbagebetale kr ,24. Beløbet svarer til den forskel, der var i den reelle markedsleje i forhold til den faktiske betalte leje inklusive renter. Rådet fandt på baggrund af Konkurrenceankenævnets kendelse samt praksis fra Kommissionen og EU- Domstolen, at Hellers Yachtværft skulle betale hele den ulovlige støtte tilbage. Konkurrenceankenævnets kendelse af 10. februar 2011 i sagen er ligeledes omtalt i "Konkurrenceret - News & Updates" nr. 2, FC Nordsjælland har modtaget statsstøtte i forbindelse med leje af kommunale lokaler Konkurrencerådet har fastslået, at den aftale, som fodboldklubben FC Nordsjælland har indgået med Furesø Kommune om fremleje af hotel- og konferencecentret i Farum Park, udgør konkurrencebegrænsende statsstøtte. Idet en eventuel støtte ikke kunne kræves tilbagebetalt, fandt Konkurrencerådet ikke, at det var nødvendigt præcist at opgøre støttens størrelse. Rådet valgte derfor alene at basere vurderingen af, om den fastsatte leje svarede til markedsvilkår, på en markedsundersøgelse foretaget blandt konferencecentre med leje- eller forpagtningsaftaler. Rådet valgte ligeledes at konsultere HORESTA. På baggrund af den foretagne undersøgelse kunne det konstateres, at den fastsatte leje på hotel- og konferencecentret i Farum Park lå væsentligt lavere end det generelle lejeniveau for konferencecentre, da lejeaftalen blev indgået i Da lejevilkårene for Farum Park imidlertid ikke afveg væsentligt fra andre konferencecentres lejevilkår, berettigede det således ikke til en lavere leje end markedsniveauet. Eftersom FC Nordsjælland havde kunnet leje lokalerne væsentligt under den normale markedsleje, havde de opnået en økonomisk fordel i forhold til andre konferencecentre. Konkurrencerådet fastslog derfor, at der var tale om konkurrencebegrænsende støtte. Selvom Konkurrencerådet ikke kunne udstede et påbud om tilbagebetaling af den konkurrencebegrænsende støtte, var undersøgelsen alligevel relevant, idet Furesø Kommune har mulighed for at genforhandle lejebetingelserne fra den 1. oktober Konkurrencerådet traf afgørelse i sagen den 22. juni 2011 efter at være blevet gjort bekendt med sagen i foråret 2006 af Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningen havde afgjort, at der var tale om ulovlig kommunalstøtte til FC Nordsjælland og bad i den forbindelse Konkurrencestyrelsen vurdere, om der forelå en overtrædelse af konkurrencereglerne. Lejeaftalen mellem FC Nordsjælland og Furesø Kommune blev indgået senest 31. juli Bestemmelsen i 11a i konkurrenceloven om konkurrencebegrænsende støtte er indført ved lov nr. 416 af 31. maj 2000 om ændring af konkurrenceloven, der trådte i kraft den 1. oktober Konkurrencerådet kunne ikke udstede et påbud om ophør eller tilbagebetaling, da beslutningen om tildeling af støtte var truffet før lovens ikrafttræden. Konkurrencerådet kunne derfor alene vurdere, om støtten var konkurrencestridig eller ej.

5 Afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Brancheforeningen Danske Bedemænd skal betale bøde på kr for at have overtrådt konkurrenceloven Danske Bedemænd har vedtaget et bødeforlæg udstedt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og sagen afsluttes derfor uden involvering af politi og anklagemyndighed. Sagen er med vedtagelsen af bødeforlægget på kr endeligt afsluttet. Bødens størrelse afspejler ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Danske Bedemænd har tilstået overtrædelsen og desuden har samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrencerådets afgørelse af 22. december 2010 i sagen er ligeledes omtalt i "Konkurrenceret - News & Updates" nr. 1, Den 22. december 2010 fandt Konkurrencerådet, at Brancheforeningen Danske Bedemænd havde overtrådt konkurrenceloven, idet Konkurrencerådet konstaterede, at tre bestemmelser om markedsføring i foreningens etiske regler samlet set og hver for sig objektivt set havde til formål at begrænse konkurrencen og dermed var i strid med konkurrencelovens 6. Konkurrencerådet konstaterede, at de tre bestemmelser begrænsede konkurrencen mellem de enkelte medlemsvirksomheder ved at begrænse medlemsvirksomhedernes mulighed for at markedsføre sig. Brancheforeningen kunne således begrænse og kontrollere medlemsvirksomhedernes afsætning i strid med 6. De tre markedsføringsbestemmelser i Danske Bedemænds etiske reglers pkt. 8 havde følgende ordlyd: Radio og TV kan kun bruges i brancheforeningens regi, enten på landsplan eller gennem lokalafdelingerne Der henstilles til ikke at anvende priser i annoncer, fordi det kan virke vildledende Det er ikke tilladt at annoncere med gratisydelser" Konkurrencerådet påbød i den forbindelse foreningen at ophæve de tre bestemmelser om markedsføring samt at afholde sig fra at komme med generelle meldinger til medlemmerne om, at ageren i strid med de tre markedsføringsmetoder var i strid med foreningens etiske regler.

6 Øvrigt nyt Nye regler på udbudsområdet Som led i Konkurrencepakken fra april 2011 er foretaget en række ændringer af udbudsreglerne med henblik på at sikre en smidigere anvendelse af reglerne, herunder ved Klagenævnet for Udbud, og således at det fremover vil blive nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud. at træde i kraft den 15. august De væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse er, at gebyret for at indgive en klage hæves fra kr til kr Plesner udgiver et særskilt nyhedsbrev om de nye regler. Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget en lov, som gennemfører en række ændringer i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., der har til formål at forbedre anvendelsen af ressourcer i Klagenævnet for Udbud samt at fremme en hurtig og effektiv sagsbehandling ved dette. Loven trådte i kraft den 1. juli I tilknytning hertil har Økonomi- og Erhvervsministeren den 15. juni 2011 udstedt en ny bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ( implementeringsbekendtgørelsen ). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer i forhold til den hidtil eksisterende bekendtgørelse, men særligt den nye bekendtgørelses kapitel 4 om afvisning og udelukkelse samt kapitel 5 om formkrav må antages at få stor praktisk betydning. Endvidere foreligger en nye bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud, som på tidspunktet for udfærdigelsen af dette nyhedsbrev fortsat er i høring. Bekendtgørelsen forventes

7 Kontakt Christian Karhula Lauridsen, partner Gitte Holtsø, partner Bo Vesterdorf Senior Consultant Mogens Aarestrup Vind senior Jacob Borum Martin Andreas Gravengaard Thomas Herping Nielsen Christopher Kjølby Jensen Daniel Barry Rie Paving Mortensen økonom De nævnte personer kan også kontaktes på telefon Plesner er anerkendt som et førende full-service firma i Danmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felter og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Plesner gør opmærksom på, at fotografierne i vores nyhedsbreve ingen sammenhæng har med de personer, virksomheder m.v., der er omtalt i nyhedsbrevets artikler.

8 AMERIKA PLADS KØBENHAVN Ø TLF FAX

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Vejledning om tilknyttede aktiviteter. Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger - cloud-løsninger og Dropbox

Vejledning om tilknyttede aktiviteter. Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger - cloud-løsninger og Dropbox Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 03/2011 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Vejledning om tilknyttede aktiviteter Nye teknologiske muligheder og

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER

AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER 22-06 2011 4/0120-0100-0142 /NVH PUNKT 3: RÅDSMØDET 22. JUNI 2011 AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om one-stop-shop - Ny frist for mulig vedtagelse Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse... 2 Højesteretsdom om TV der ikke ville kunne modtage public service-kanaler...

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

KONKURRENCERET DECEMBER 2002

KONKURRENCERET DECEMBER 2002 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere