Udkast til handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016"

Transkript

1 Udkast til handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016 Indhold 1. Indledning Målgrupper Foreløbig prioritering af foreslåede indsatser... 2 På bosætningsområdet:... 2 På erhvervsområdet:... 2 På turismeområdet... 2 Øvrige indsatser Indsatser og Aktiviteter Bruttoliste med tidsramme og udgifter Indledning Det overordnede formål med handleplanen er konkret at bidrage til vækst i Halsnæs Kommune. Til dette mål fokuseres der på at - udnytte Halsnæs Kommunes styrkepositioner, - identificere og udnytte kommunens udviklingspotentialer - bestemme indsatser for både at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder - forbedre vilkårene for skabe flere arbejdspladser - at reducere udgiften til overførselsindkomster 1

2 2. Målgrupper Målgrupperne for de forskellige indsatser er både virksomheder, foreninger, borgere og turister. Der er tale om både eksisterende og potentielle, da der både arbejdes for at forbedre forhold for at fastholde og tiltrække. 3. Foreløbig prioritering af foreslåede indsatser Følgende vækstindsatser er tidligere besluttet af Udvalget for Vækst og Erhverv og indgår som en del af prioriteringerne: - Store events (med Ironman og cykelløb i 2015) - Stålsat By - Forprojekt vedr. Oplevelsescenter i Hundested (Knud Rasmussen) - Pæn og Ren kommune - Klimasikring af Frederiksværk - Analyser vedr. bosætning og erhvervsfremme - Food Fairs (her understøttes en ny fødevareklynge) - Foranalyse af mulighed for etablering af iværksætterhus Derudover fremlægges følgende foreløbige prioritering: På bosætningsområdet: - Visionsproces - Mere til børn i Frederiksværk, Nørregade (der er efterspørgsel blandt handlende og borgere efter byrumsinstallationer målrettet børn) - Systematisk markedsføring i relation til den brændende platform Vækst (det kan betale sig at være proaktiv, erfaringer fra f.eks. Odense viser, at virksomheder flytter til kommuner med en fokuseret indsats) - Foranalyse konceptbyer På erhvervsområdet: - Erhvervsklynger (fødevareklynge og Frederiksværk handelsliv) - Fremme af det stolte håndværk - Videreudvikling af det maritime klyngesamarbejde - Hundested (nordmolen og udvikling af by og havn) - Mentorordning for iværksættere På turismeområdet - Find vej (brochurekoncept og OH!) - Opfølgning på sommerhusanalyse Øvrige indsatser 2

3 - Beskæftigelsesindsatser 4. Indsatser og Aktiviteter Hermed den samlede bruttoliste over foreslåede indsatser knyttet til den brændende platform for Vækst, som hele Koncernledelsen har bidraget til. Det er forventningen, at disse indsatser kan sikre, at Halsnæs Kommune når i mål med de effektmål, som er knyttet til den brændende platform for Vækst. BOSÆTNING Indsats Aktiviteter Formål er: Store events Opgaven med store events indeholder dels koordinering i forhold til handelslivet samt kultur- og foreningslivet, dels igangsætning af nye tilbagevendende events. I 2015 vil der bl.a. være faciliteringsopgave af afvikling af begivenheder, der er planlagt i 2015: Ironman, Cykelløb, food fairs. Det er vigtigt at udover at levere rammen for eventen, at det forankres i lokalerhverv og -samfundet Indledende undersøgelse af muligheder for, samt planlægning af diverse tilbagevendende events, der afvikles i 2016/17 foretages sideløbende: vandsport, klatring, cykling, musikfestival, kulturfestival At skabe vækst hos detailhandlen og markedsføre Halsnæs Stålsat By Handleplanen for Stålsat By er politisk godkendt og skal nu udmøntes. Projektet vil synliggøre Frederiksværks unikke historie samtidig med, at der indrettes nye byrum, der skaber et mere aktivt byliv. I 2015 vil der være et stort fokus på at skaffe ekstern medfinansiering til at realisere det første byrum, som bliver et aktiverende byrum på Valseværkspladsen, hvor det tidligere kobbervalseværk lå mellem Allégade og Skjoldborg. Der vil også være fokus på formidling af Stålsat By, så projektet er synligt lokalt, men også nationalt. At øge bosætningen Foranalyse Arktisk Oplevelses center (Knud Rasmussen) Analyser til indsatser vedr. bosætning For at kunne vurdere muligheder, fordele og eventuelle ulemper ved etableringen af Knud Rasmussen Center i Hundested, er det nødvendigt at få analyseret de overordnede elementer i projektet. Analyserne har til sigt at undersøge hvorfor borgere flytter fra kommunen og afdække tendenser inden for flytninger generelt. Analyserne skal føre til en samlet indsats for at fremme målrettet bosætning. Resultatet af analyserne forventes forlagt udvalget i april. De primære målgrupper er indledningsvist unge fraflyttere og At sætte Halsnæs på kulturlandekortet og skabe et fyrtårn for turisme At danne grundlag for nye indsatser At kunne målrette indsatserne så de virker 3

4 børnefamilier. Visionsproces- og brandingstrategi Formålet med indsatsen er at skabe en vision for hvor Halsnæs skal bevæge sig hen de næste år. Visionsprocessen vil i vidt udstrækning inddrage borgere, erhvervsliv, kommunens egne ansatte mfl.. Den skal udføres med støtte af eksterne konsulentbistand. Selve brandingprocessen forventes indledt i 2016 og koblet til brandingbehov på de store linjer med afsæt i den nye vision. Der ansøges p.t. om eksterne midler op til 0,5 mio.kr. til projektet ifm MBBLs kampagne Yderkanter på forkant At fastanlægge retning for kommunens udvikling med afsæt i de brændende platforme. På baggrund af dette, give en klar og veldefinerede fortælling om kommunen ind- og udadtil Mere til børn / børnefamilier (foreløbig prioritering af legeplads i Frederiksværk) Efter analyser vedr. bosætning vil konkrete indsatsers muligheder undersøges, for eksempel mulighederne for at etablere et legeland, vandland, oplevelsespark, skøjtebane eller legeplads f.eks. i Frederiksværk. At gøre kommunen mere attraktiv for børnefamilier Markedsføring Der er behov for en systematisk markedsføring knyttet op på de 3 brændende platforme med henblik på at fastholde nuværende og tiltrække nye borgere og virksomheder. Markedsføringen skal ske på de kommunikationskanaler, hvor de forskellige målgrupper befinder sig. Der skal foretages deciderede hvervekampagner for potentielle borgere og virksomheder, hvor vi f.eks. tager kontakt til konkrete virksomheder (som passer ind i vores portefølje) i andre kommuner og opfordrer dem til at flytte til vores kommune. Et andet eksempel kunne være en hvervekampagne på Sygehuset i Hillerød mhp at erhverve kommende supersygehus medarbejdere som borgere. Hjælp til markedsføring kan evt. tilbydes vore virksomheder. Der er således tale om en systematisk, proaktiv og udadrettet markedsføring. Det forventes, at der skal bruges et årsværk på disse aktiviteter, som vil være mere ude i marken end på rådhuset. At øge bosætningen og etablering af nye virksomheder Konceptbyer Foranalyse Koncept by Kregme: sundheds by, koblet på det nye supersygehus i Hillerød Foranalyse etablering af anden community-landsby (pendant til Dyssekilde) At afdække muligheder og efterspørgsel Bedre infrastruktur (mest lobby arbejde i første omgang, derfor ikke prioriteret som en særlig indsats i første omgang) Generelt skal den fysiske og digitale infrastruktur forbedres, da det er en udfordring for bosætning og erhvervsudvikling. Der arbejdes i forskellige fora med at forbedre infrastrukturen, herunder også den kollektive trafik, og det løbende arbejde med infrastruktur, bl.a. via 6-kommunesamarbejde. Derudover skal der undersøges forhold og mulige indsatser der læner sig op ad Regeringens Vækstplan for digitalisering af Danmark. At gøre det lettere og kortere for borgere at pendle samt øge mobil/internetdækning i kommunen. 4

5 ERHVERVSFREMME Indsats Aktiviteter Formål Analyser vedr. erhvervsfremme (Sidste del er politisk vedtaget) Der ønskes et overblik over de virksomheder der findes i Halsnæs, så man let kan søge under kriterier som antal ansatte, branchefortegneles, m.m.. Overblikket skal bruges som input til bl.a. indsatser for erhvervsfremme samt som viden, der danner grundlag for en investorprofil. Der undersøges årsager til at virksomheder flytter fra eller til kommunen. At kunne målrette indsatser så de virker Erhvervsklynger (dels politisk vedtaget og foreløbig prioritering) Ny erhvervsklynge: Der fokus på fødevarer og de første skridt mod en fødevareklynge er taget, denne skal understøttes og udvikles (opgaven præciseres i resultatkontrakten med F5) Handelslivet i Frederiksværk skal understøttes i at gøre brug af hinanden og samarbejde. At markedsføre kommunen og generere vækst hos virksomhederne Fremme den faglige håndværksstolthed i Halsnæs Kommunen tæller mange håndværkere. Blandt disse er der mange, der værdsætter og italesætter det gode resultat. Denne faglig stolthed skal understøttes. Indledningsvist laves et overblik over håndværksfagene i Halsnæs kommune. Derudover kunne flg. indsatser understøtte den faglige stolthed i håndværksfagene: Der projiceres en Hjemmeside om håndværksfagene der er med til at fortælle om dem og synliggøre fagene. En kobling til folkeskolen kunne tænkes som en Erhvervsgynge ud fra samme model som pilotprojektet Kulturgyngen, der kørte i efteråret Der understøttes afviklingen af markeder/artsfestival/håndværksfaglige dage, der er med til at fremme fagligheden Erhvervsturisme er et område der kan udvikles på forskellige niveauer (besøg i værksteder, stålværker etc, folkeskoler, konferencer, virksomhedsudveksling). Der etableres eller styrkes faglige netværk Der undersøges muligheden og behovet for workshops og efteruddannelse og gennemføres tiltag derefter. Der arbejdes på en forankring i en fysisk placering til fælles aktiviteter (f.eks. iværksætterhus) Profilering og understøttelse af fagligheden inden for håndværk for at fremstå som en alitetsbevidst kommune Mentorordning for Forslag fra Venstre om at etablere en mentorordning for At øge antallet af 5

6 iværksættere iværksættere. Kunne være i F5 regi. F5 bestyrelsen har tilkendegivet, at de er positive over for ideen. arbejdspladser i kommunen og skabe vækst Det maritime klyngesamarbejde Der arbejdes mod en profilering af virksomhederne således at lokale virksomheder kan tilbyde samlede servicepakker til det maritime. Arbejdet med maritim klynge videreføres med bl.a. fundraising og projektledelse. ved profilering at tiltrække nye opgaver til erhvervslivet Hundested Et evt. salg af Nordmolen Udvikling af Hundested By og Havn At øge væksten for virksomheder lokalt og øge bosætning og turisme Bedre netværk og flere tilbud til vores virksomheder (del 1 og 3 skal foregå som en del af den daglige drift er derfor p.t. ikke prioriteret som en særlig indsats. Del 2 kommer senere) Halsnæs vil være en aktiv del af COPENHAGEN-visionen. Dette opnås ved at 1) Øget alliancedannelse med centrale aktører, så Halsnæs sættes på det politiske landkort, 2)Gennemføre konkrete aktiviteter, som spiller ind i COPENHAGENindsatserne, og 3) Blive bedre til at tænke vækst regionalt og nationalt, bl.a. i forbindelse med puljeansøgninger samt øvrige tilbud til vores virksomheder. At kunne påvirke på større samarbejdsplatforme Fællesudbud for entrepriseformer Der undersøges hvordan virksomhedernes anvendelse af fællesudbud kan understøttes. At generere vækst i lokale virksomheder Iværksætter- og erhvervshus i Frederiksværk (foranalyse er politisk vedtaget) Mulighederne for at skabe et hus, der har erhvervslivet som omdrejningspunkt, undersøges. Huset kobles til flere af vækstdagsordens mål (videreuddannelse, klyngearbejde, understøttelse af småvirksomheder, m.m.), huser F5 Erhvervsservice Halsnæs samt skaber et alternativ for pendlere. At understøtte vækst i mindre og nye virksomheder Udarbejdelse af investorprofil Med afsæt i erhvervsprofilen og et samarbejde med COPCAP udarbejdes en investorprofil/markedsføringsmateriale mhp. at tiltrække nye virksomheder til Halsnæs regionalt, nationalt og globalt. Input til COPCAPs kommende investorportal samt input til professionalisering af arbejdet med erhvervsdelegationer. At tiltrække flere virksomheder og derved arbejdspladser til kommunen Koncept fra kommunen til erhvervslivet Der arbejdes på at lave et koncept til erhvervsfremme. Konceptet skal gøre mødet mellem rådhus og virksomheder lettere og tydeliggøre de service kommunen tilbyder lokalerhvervet. Ved at afdække og samle de eksisterende service kan sagsgange belyses og effektiviseres til gavn for virksomhederne. Herunder ses både på hvad tilbydes virksomheder med over medarbejder, og hvad tilbydes mindre virksomheder og iværksættere og målgruppen At øge kommunens serviceniveau overfor virksomhederne 6

7 indskærpes. Derudover afdækkes hvordan vi bedst udnytter forskellige regionale og nationale tilbud (plus EU). TURISMEFREMME Indsats Aktiviteter Formål Find vej Der er både fra turismeaktører og besøgendes side en efterspørgsel efter lokale brochurer, herunder arrangementskalender, som supplement til Visit Nordsjællands overordnede markedsføring. Når turister og besøgende først er ankommet til Halsnæs, mangler der et opdateret, trykt materiale, som kan hjælpe dem med at finde frem til de mange kultur- og naturoplevelser, som Halsnæs byder på. I første omgang udarbejdes temafoldere indenfor emnerne ind i kulturen, rundt i byerne og ud i det fri, emner som også findes på oplevhalsnæs.dk og derfor understøtter denne og skaber en genkendelighed mellem hjemmeside og brochurer. Indsatsen koordineres med Visit Nordsjælland. At synliggøre kommunens seværdigheder og begivenheder Opfølgning på sommerhusanalyse Der skal følges op på sommerhusanalysen. Der skal bl.a. ses på hvordan kan vi fremme øget sommerhusudlejning samt at gøre sommerhuse mere attraktive til udlejning At øge antal overnatninger Kategorisering og synliggørelse af friluftsoplevelser I Halsnæs er et stort, uudnyttet turisme- samt bosætningspotentiale i at synliggøre rekreative muligheder for oplevelser i naturen. Turismeinfrastruktur skal forbedres via kortlægning og oplysning om stier, cykelruter, fiskemuligheder, friluftsliv, mv. etc. Skiltning er en vigtig del heraf. Ved samme lejlighed skal der skabes nye udflugtsmål. At øge adgangen til natur og aktiviteter Kyst og badebysprojekter Der vil i 2015 følges op på badebysprojektet, kystturismeprojekt og Liseleje potentialeplan. At øge vækst på turismeområdet ØVRIGE INDSATSOMRÅDER Indsats Aktiviteter Formål "Ren" og "Pæn" Grønt vedligehold, renholdelse og vejinventar såsom skilte. at gøre kommunen 7

8 Kommune Frederiksværk (klimasikring) Beskæftigelse Administrationen har indsamlet ønsker fra erhvervs- og borgerforeninger samt løbende indkomne forslag. Klimasikring af Frederiksværk by. - Ingen ledige i Ølsted: med forankring i et evt. fremtidigt lokalråd ønskes en indsats, der aktiverer lokalsamfundet til at hjælpe egne ledige i arbejde. - Unge på kontanthjælp (fælles indsats Job-skole-familie): der foretages en undersøgelse af hvorfor unge kommer på kontanthjælp med henblik på at finde en løsning på problemet. Der forventes i dag at der bl.a. mangler både opsøgende vejledning og særlige tilbud, herunder på AVU/FVU niveau, til de unge under 18, og at det dels betyder at de unge står foran jobcentret og ansøger om kontanthjælp den dag de fylder 18, hvorfor der planlægges en mere opsøgende indsats fra UU (finansieret i 2015) samt udviklingen af nye tilbud. - Medvirke at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft med de rette alifikationer jf. ny strategi for virksomhedsservice Virksomhedscentre - løfte et socialt ansvar og hjælpe medarbejdere tilbage på arbejdsmarkedet. For eks. Sølager Støtten. Indsatsen er under udvikling i 2014 og 2015 med midler fra beskæftigelsesregionen. mere attraktive at sikre byen at minimere udgifterne til overførelsesindkomst Testkommune Kan vi her i kommunen åbne op for test af produkter - f.eks. innovationsprojekter indenfor velfærdsteknologi eller i samarbejde med folkeskolen? Der skal undersøges om der er et behov i de lokale virksomheder, og hvordan den type initiativer kan understøttes. at effektivisere den offentlige service Kyster og Strande Super strande og differentierede strande Kystsikringsprojektet at gøre strandene mere attraktive Frederiksværk (Ny lokalplan og idrætscenter) - Ny lokalplan: Lystbådehavn med flere muligheder - Magleblik idrætscenter at øge bosætning 8

9 5. Bruttoliste med tidsramme og udgifter Løbende indsats Tidsafgrænset indsats BOSÆTNING Indsats Udgifter Finansieret af vækstpuljen Store events Der er bevilliget kr. fra vækstpuljen til Ironman, heraf til markedsføring. Resten af evt. underskudsdækning. Der er afsat kr. til cykelløb Stålsat By Der er afsat 5 mio. kr i g Forsøges gearet med eksterne fonde, puljer mm. Foranalyse Arktisk Oplevelses center (Knud Rasmussen) Der er afsat kr. i budgettet for 2015 til en foranalyse til bl.a. konsulentbistand. Herefter skal der tages stilling til nye penge inkl. puljeansøgninger. Analyser til indsatser vedr. bosætning Begrænset inden for rammen. 9

10 Visionsproces- og brandingstrategi Der søges midler via MBBL til konsulentbistand på i alt kr. Herudover vil HK selv skulle finde , som sammen med timerne udgør kommunens gearing til ministeriets midler.brandingudgifter i 2016 er der ikke taget stilling til. Der vil være tale om en større udgift på ca. 1-mio. kr.afklaring om hvorvidt ansøgningen er godkendt afklares i 1. artal Mere til børn / børnefamilier Begrænset i første fase egentlige aktiviteter vil skulle budgetsættes med nye penge, når det står klart, hvilke aktiviteter, der er mulige at gennemføre i samarbejde med eksterne aktører. (f.eks for en skøjtebane, for en legeplads) Markedsføring Forudsættes finansieret af Vækstpuljen med kroner, med begrænsede ressourcer til tryk mm Konceptbyer Ej klarlagt?? Bedre infrastruktur Afventer den nationale digitaliseringsplan og den kommende vækstpartnerskabs aftale for Hovedstaden. ERHVERVSFREMME Indsats Udgifter Finansieret af vækstpuljen Analyser vedr. erhvervsfremme Begrænset med mindre der er brug for konsulentbistand. Erhvervsklynger (dels politisk vedtaget og kr. til diverse (forudsættes taget fra arrangementsbudget hos 10

11 foreløbig prioritering) Erhvervsservice samt div puljer efter behov.) Fremme den faglige stolthed i Halsnæs Diverse budget på finansieringen afklares, der er ikke budget Mentorordning for iværksættere Skal økonomisk hvile i sig selv, da mentorer skal være frivillige. Kan ske i F5 regi Det maritime klyngesamarbejde Hundested Bedre netværk og flere tilbud til vores virksomheder Der søges til ekstern konsulent fra vækstpuljen i Mulighed for at hente noget i Regionen. Plan for Hundested er finansieret. Begrænset Fællesudbud for entrepriseformer Begrænset Iværksætter- og erhvervshus i Frederiksværk (foranalyse politisk vedtaget) Afhænger af, hvilket lejemål, der kan findes kan være dyrere hvis det er kommerciel udlejning.??? Udarbejdelse af investorprofil Der kan være div. Omkostninger til tryk, markedsføring etc. på ca kr. Der tages stilling til finansiering, når der er udarbejdet et oplæg. Koncept fra kommunen til erhvervslivet Begrænset TURISMEFREMME Indsats Udgifter Finansieret af vækstpuljen 11

12 Find vej Opfølgning på sommerhusanalyse Kategorisering og synliggørelse af friluftsoplevelser Der skal afsættes kr. fra f.eks. turist- og erhvervsudviklingspulje. Der kan være begrænsede ressourcer til mødeforplejning, tryk mm. Der er ikke afsat midler til nyudvikling, men der er god mulighed for at hente midler hos Friluftsrådet, vækstpulje, turist- og erhvervsfremmepulje, LAG mm. Øget skiltning kan evt. tages inden for budget 2015 men så skal andre dele nedprioriteres Kyst og badebysprojekter Når de konkrete aktiviteter defineres, tages stilling til finansiering via puljer mv. ØVRIGE INDSATSOMRÅDER Indsats Udgifter Finansieret af vækstpuljen "Ren" og "Pæn" Kommune Der er sat budget af til både "Ren" og "Pæn" kommune, der prioriteres i Udvalget for Miljø og Teknik i starten af Frederiksværk (klimasikring) Er finansieret Beskæftigelse Der skal tages stilling til om der skal ny ansættes eller om det nås ved om rokeringer inden for rammen Testkommune Kræver yderligere afklaring - Udestår Kyster og Strande Udgiftskrævende ej budgetsat. Frederiksværk (Ny lokalplan og idrætscenter) Ej finansieret 12

13 Sum Turist- og erhvervsfremmepulje turismepulje (inkl til turismekoordinators løn) erhvervsfremmepulje Arrangementer (uden for F5 regi. Der er herudover afsat til arrangementer i budget 2015 i regi af Erhvervsservice Halsnæs) I ALT

Handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016

Handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016 Handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016 Indhold 1. Effektmål... 1 2. Målgrupper... 2 3. Vækstindsatser og Aktiviteter... 2 BOSÆTNING... 2 ERHVERVSFREMME... 4 TURISMEFREMME... 5 ØVRIGE INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Indsatsområderne retter sig mod den brændende platform for vækst. Hver indsats har fået en farve for status for fremdrift:

Indsatsområderne retter sig mod den brændende platform for vækst. Hver indsats har fået en farve for status for fremdrift: Væksthandleplan status sommer 2016 Indsatsområderne retter sig mod den brændende platform for vækst. Hver indsats har fået en farve for status for fremdrift: Projektet kører som planlagt Projektet kører,

Læs mere

ansat markedsføringsekspert til en værdi af kr. VÆKSTHANDLEPLAN 2016 FOR HALSNÆS KOMMUNE

ansat markedsføringsekspert til en værdi af kr. VÆKSTHANDLEPLAN 2016 FOR HALSNÆS KOMMUNE VÆKSTHANDLEPLAN 2016 FOR HALSNÆS KOMMUNE Væksthandleplanen beskriver de indsatser i Halsnæs Kommune, som knytter sig direkte til den brændende platform for vækst. Hovedparten af opgaverne, som er beskrevet,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 15. november 2016

Sagsnr.: 2016/ Dato: 15. november 2016 Notat Sagsnr.: 2016/0000703 Dato: 15. november 2016 Titel: Væksthandleplan 2016. Status november 2016 Sagsbehandler: Søren Würtz Klik her for at angive tekst. Indsatsområderne retter sig mod den brændende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremdrift i Handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016

Fremdrift i Handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016 Fremdrift i Handleplan for vækstinitiativer i 2015/2016 Jan- august 2015 Farveforklaring: Løbende indsats Tidsafgrænset indsats Projektet kører som planlagt I det følgende vises indsatsernes skønnede tidsramme

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vision/politik/strategi: Aftalen mellem Byrådet og direktionen for Øvrige aftaleforhold

Vision/politik/strategi: Aftalen mellem Byrådet og direktionen for Øvrige aftaleforhold Indsatsområder og politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Områdespecifikke indsatser: Indsatsområde:Grøn vækst Vision/politik/strategi: Aftalen mellem Byrådet og direktionen for 2012 - Øvrige aftaleforhold

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Hvad kan jeg fortælle om? Arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling (lovpligtige løbende sager)

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling (lovpligtige løbende sager) Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2016 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere