Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser"

Transkript

1 Dato: 4. juli 2014 Sag: FO-12/ Sagsbehandler: /BB Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 1. Baggrund for retningslinjerne 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Definitioner 5. Regulering af onlinetjenester med kundebedømmelser 6. Markedsføring generelt 7. Forbrugerinformation 8. Indsamling af kundebedømmelser 9. Behandling af kundeanmeldelser 10. Offentliggørelse af kundebedømmelser 11. Andre bestemmelser 12. Bilag 1. Baggrund for retningslinjerne Retningslinjerne er udstedt af Forbrugerombudsmanden efter forhandling med Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv, Danske Medier og Foreningen for Dansk Internethandel. Dansk Standard har deltaget som observatør. Udviklingen viser, at forbrugerne i stigende omfang benytter sig af online brugeranmeldelser, før de træffer en beslutning om køb af en vare eller en tjenesteydelse. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt disse brugeranmeldelser er troværdige, således at forbrugerne kan fæste lid til bedømmelserne, da de i modsat fald risikerer at træffe beslutning om køb på et forkert grundlag. Hensynet til troværdig forbrugerinformation, virksomhedernes og anmeldernes retssikkerhed samt overholdelsen af lovgivningens regler stiller

2 derfor store krav til de erhvervsdrivende, der stiller onlinetjenester til rådighed for forbrugernes meningstilkendegivelser. Brugeranmeldelser spiller samtidig en stor rolle for virksomhederne i deres konkurrence om forbrugernes gunst. Derfor rejser anvendelsen af brugeranmeldelser også spørgsmål om hensynet om virksomhedernes retssikkerhed, når der offentliggøres falske eller vildledende vurderinger af en virksomhed eller dens produkter på en onlinetjeneste. Endvidere indgår kundebedømmelser aktivt i virksomhedernes bestræbelser på at forbedre deres produkter og kundeservice over for forbrugerne. Onlinetjenester, der sætter brugeranmeldelser eller kundebedømmelser i system, kan samtidigt virke uigennemskuelige for forbrugerne. F.eks. kan initiativet til kundebedømmelser, som vises på en kommerciel onlinetjeneste, være kommet i stand på forskellig vis. Kundebedømmelsen kan således være indleveret på forbrugerens eget initiativ, efter opfordring fra formidleren af onlinetjenesten, eller fra den virksomhed, som brugeranmeldelsen vedrører. Herudover kan de erhvervsdrivende benytte sig af forskellige incitamenter for at få forbrugerne til at indlevere de ønskede kundebedømmelser. 2. Formål Retningslinjerne udtrykker, hvilke krav markedsføringsloven 1 stiller til virksomheder, der på deres onlinetjenester tillader offentliggørelse af brugeranmeldelser. Retningslinjerne kan betragtes som en generel forhåndsbesked til disse virksomheder. Formålet med retningslinjerne er også at opstille anbefalinger, som erhvervsdrivende, der ønsker at opbygge en troværdig onlinetjeneste for brugeranmeldelser, kan benytte sig af. Retningslinjerne indeholder derfor anbefalinger til de systemer, procedurer og regler, der skal bidrage til, at den ansvarlige for en onlinetjeneste, ikke handler i strid med markedsføringsloven. 1 Lovbekendtgørelse nr af 25. september 2013 om markedsføring, som senest ændret ved lov nr af 17. december

3 Da der er tale om udstedelse af retningslinjer på et nyt område, som er i hastig udvikling, vil anbefalingerne løbende blive udbygget med best practice i takt med de indvundne erfaringer og udviklingen på området. Udtrykket skal/må anvendes, hvor kravet følger af markedsføringsloven eller anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Udtrykket bør angiver en anbefaling. Forbrugerombudsmanden har ikke har taget stilling til, om det i alle tilfælde vil være i strid med loven ikke at følge en sådan anbefaling, men vil vurdere dette på grundlag af de konkrete omstændigheder. 3. Anvendelsesområde Retningslinjerne omfatter onlinetjenester, der drives kommercielt, og som tillader offentliggørelse af brugeranmeldelser for en bredere kreds af forbrugere af et oplevet hændelsesforløb i forbindelse med et køb eller intentionen om at foretage et køb af en vare eller tjenesteydelse. Både køb over internettet og køb i fysiske butikker er omfattet af retningslinjerne. Kommentarer Retningslinjerne er afgrænset til aktiviteter, der har karakter af erhvervsmæssig virksomhed, jf. markedsføringslovens 2, stk. 1. Det vil sige enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. Omfattet af retningslinjerne er brugeranmeldelser, der hidrører fra indgåede og gennemførte aftaler om køb af varer og tjenesteydelser og eftersalgsservice i forbindelse hermed, samt aftaler hvor der f.eks. ikke er sket levering, eller hvor forbrugeren har gjort brug af en fortrydelsesret. Retningslinjerne omfatter også anmeldelser, hvor brugeren har haft en intention om at købe en vare eller tjenesteydelse, men hvor kontakten eller hændelsesforløbet med virksomheden har bevirket, at der ikke er blevet foretaget et køb. Brugeranmeldelser, der er offentliggjort på en erhvervsdrivendes egen hjemmeside eller som kontrolleres af virksomheden som f.eks. en side på et socialt medie, er ikke omfattet af retningslinjerne. Endvidere falder professionelle brugeranmeldelser ligeledes uden for retningslinjerne. Det kan f.eks. være en person, der som led i sit ansættel- 3

4 sesforhold hos en bladudgiver har til opgave at teste og offentliggøre sin bedømmelse af restaurantbesøg eller lignende på avisens onlinetjeneste. Retningslinjerne finder anvendelse på alle onlinetjenester, herunder hjemmesider, blogs, mv., hvor forbrugere offentliggør erfaringer med varer og tjenesteydelser, hvortil offentligheden kan opnå adgang. 4. Definitioner Brugeranmeldelse: En meningstilkendegivelse eller kundebedømmelse fra en forbruger, der har købt eller har haft intention om at købe en vare eller tjenesteydelse, til brug for offentliggørelse i systematiseret form med henblik på at oplyse andre forbrugere om sin bedømmelse. Formidler: Den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for indsamling og behandling af brugeranmeldelser, og som stiller en onlinetjeneste til rådighed for offentliggørelse af anmeldelser. Bruger: En internetbruger eller en erhvervsdrivende. Onlinetjeneste: En online applikation, billeddelingstjeneste, hjemmeside, herunder en undersektion til en hjemmeside, webbaserede softwareprogrammer, blogs og andre sociale tjenester, der har til formål at offentligøre brugeranmeldelser af varer og tjenesteydelser. Produkt: Vare eller tjenesteydelse. Anvendelsesbetingelser: Formidlers vilkår og betingelser for indgivelse af anmeldelser, indsamling, behandling og offentliggørelse af vurderinger af et produkt eller et hændelsesforløb i forbindelse med køb af et produkt. Behandling: Formidlers behandling af anmeldelser og indsigelser mod anmeldelser, der giver anledning til, at en anmeldelse afvises, offentliggøres eller fjernes fra onlinetjenesten. Partnervirksomhed: Virksomheder, der har en aftale med en formidler om indsamling, behandling og offentliggørelse af brugeranmeldelser vedrørende virksomhedens produkter og kundeservice. 5. Regulering af onlinetjenester med kundebedømmelser Formidlers markedsføring, indsamling, behandling og tilladelse til offentliggørelse af kundebedømmelser skal bl.a. ske under iagttagelse af mar- 4

5 kedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik, 3 om vildledende og utilbørlig markedsføring, 4 om reklameidentifikation, 6 om uanmodet henvendelse og 9, stk. 1, om salgsfremmende foranstaltninger. Markedsføringslovens 1 har følgende ordlyd: 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. Markedsføringslovens 3, stk. 1-3, har følgende ordlyd: 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt. Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. [ ]. Markedsføringslovens 4 har følgende ordlyd: 4. En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes. Markedsføringslovens 6, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: 5

6 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejdsog tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser. [ ] Markedsføringslovens 9, stk. 1, har følgende ordlyd: 9. En salgsfremmende foranstaltning, herunder i form af tilgift, rabatmærker, rabat- og bonussystemer, præmiekonkurrencer og lign., skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren. Der må ikke i øvrigt udelades væsentlige oplysninger, herunder oplysninger om værdien af eventuelle tillægsydelser, som er egnet til mærkbart at forvride forbrugerens økonomiske adfærd. Forbrugerombudsmanden vil i sin vurdering af, om en formidler har handlet i strid med markedsføringsloven i relevant omfang inddrage nationale 2 eller internationale standarder i sit beslutningsgrundlag og fortolkning af markedsføringslovens bestemmelser. 6. Markedsføring generelt En mærkningsordning må ikke være vildledende eller indeholde urigtige oplysninger. Det betyder, at et mærke eller logo for en anmelderordning ikke må give udtryk for mere eller andet, end der er belæg for. I modsat 2 Som eksempel herpå kan nævnes den franske standard NF Z , Avis en ligne de consommateurs Principes et exigences portant sur les processus de collecte, modération et restitution des avis en ligne de consommateurs, af 19. juli 2013, der omhandler indsamling, moderation og offentliggørelse af forbrugermeninger. 6

7 fald kan der være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens 1 og 3. Anmelderordningen må ikke give forbrugere indtryk af, at virksomheder, der har et bestemt mærke eller logo, er sikre at handle hos, eller at de overholder lovgivningens krav, hvis der ikke foretages en effektiv kontrol med, om dette er tilfældet. Endvidere må det ikke fremgå af markedsføringen, at en anmelderordning overholder kravene til en standard eller er underlagt kontrol af et uafhængigt organ, der fører tilsyn med overholdelsen af standarden, hvis dette ikke er tilfældet. 3 Hvis en formidler tillader offentliggørelse af kundebedømmelser fra partner og ikke-partnervirksomheder, skal begge typer anmeldelser være underlagt samme kriterier for bedømmelse og vilkår for indsigelse fra virksomhedernes og anmeldernes side. Herudover skal markedsføringen af ordningen overholde de generelle krav, der følger af lovgivningen, herunder reglerne om formidleransvar 4 og L Oréal-dommen. Dommens præmisser om, hvornår en formidler ikke kan påberåbe sig ansvarsfrihed efter 16 i e-handelsloven for indholdet af den oplagrede information, er gengivet i bilag 2. Kommentarer Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at anvendelse af udtryk som Godkendt, Maksimal forbrugersikkerhed, På [mærkets navn]kan du se, om en netbutik er sikker at handle hos eller lignende er i strid 3 Bekendtgørelse nr af 14. september 2007, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 546 af 24. maj 2013, om urimelig markedsføring i forbrugerforhold indeholder et bilag med en oversigt over former for markedsføring, som under alle omstændigheder anses for urimelige. En markedsføring anses for vildledende efter nr. 2 i bilaget når: Den erhvervsdrivende fremviser kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller tilsvarende uden at have opnået den nødvendige tilladelse. 4 Den ansvarlige for en onlinetjeneste, der har til formål at tillade offentliggørelse af forbrugerbedømmelser, kan efter omstændighederne være formidler af informationssamfundstjenester og dermed omfattet af lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven). E- handelslovens indeholder bl.a. regler om, under hvilke betingelser en formidler af informationssamfundstjenester er fri for ansvar, herunder for medvirkensansvar, for den transmitterede eller oplagrede information på sin onlinetjeneste (objektive ansvarsfrihedsregler). De nævnte ansvarsfrihedsregler gælder både i forhold til straf -og erstatningsansvar. Reglerne er optrykt i bilag 1. Opfylder formidleren ikke betingelserne for ansvarsfrihed efter e-handelslovens 14-16, kan formidleren gøres straf -eller erstatningsansvarlig, hvis betingelserne for ansvar i dansk ret i øvrigt er opfyldt. 7

8 med markedsføringslovens 3, hvis formidleren af mærkningsordningen ikke foretager nogen kontrol med, om de virksomheder, der benytter mærket, lever op til lovgivningens krav. Det vil være i strid med god markedsføringsskik, hvis en formidler hævder, at virksomhedens anmelderordning på frivillig basis overholder en national eller international standard for indsamling, behandling og offentliggørelse, og ikke kan dokumentere dette. Det tilsvarende vil gælde, hvis det af markedsføringen fremgår, at anmelderordningen er certificeret, og dette ikke kan dokumenteres. 7. Forbrugerinformation Formidleren skal i sine anvendelsesbetingelser offentliggøre vilkår og betingelser for indgivelse af brugeranmeldelser samt indsamling, behandling og offentliggørelse af disse, som anmelderne accepterer på tidspunktet for registrering eller indlevering af en anmeldelse. Anvendelsesbetingelserne, herunder grundlæggende principper i fremgangsmåden for indgivelse af anmeldelser, en eventuel anvendelse af vægtning af anmeldelserne og de valgte metoder til sammenfatning af bedømmelser for et produkt, skal i overordnet form være let tilgængelige for offentligheden og brugerne af onlinetjenesten på en let forståelig måde. Tilsvarende gælder oplysninger om eventuelle krav til dokumentation for et køb, formidlers tidsfrister for behandling af kundebedømmelser, kriterier for afvisning af bedømmelser, formidlers adgang til at fjerne disse efter offentliggørelse samt automatisk fjernelse af offentliggjorte bedømmelser efter en forud fastsat tidsperiode. Der skal endvidere oplyses om adgangen til at gøre opmærksom på ulovligt eller upassende indhold og om betingelserne for at tage til genmæle. De overordnede betingelser for status som partnervirksomhed skal ligeledes klart fremgå af formidlers onlinetjeneste. Kommentarer De oplysninger, som anmelderen aktivt skal acceptere for at indgive en anmeldelse, drejer sig bl.a. om krav til indholdet af den tekst, som ønskes offentliggjort, og om oplysning om anmelder, herunder om dennes identitet og kontaktoplysninger til brug for formidler, således at anmelderen kan kontaktes. En anmelder kan optræde anonymt i visningen. 8

9 Det bør endvidere fremgå, hvorledes indgivne anmeldelser behandles, herunder om der sker en forudgående maskinel eller manuel behandling af disse. Det følger efter Forbrugerombudsmandens opfattelse af god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, at formidler i de generelle anvendelsesbetingelser skal opstille krav til indholdet af dokumentation for et køb eller et hændelsesforløb, som anmelderne skal acceptere som betingelse for at kunne offentliggøre en bedømmelse på formidlers onlinetjeneste. 8. Indsamling af kundebedømmelser Formidlers indsamlingsproces og det onlinesystem, som formidler stiller til rådighed for indgivelse af en anmeldelse, skal sikre, at indsamlingen af anmeldelser sker på en objektiv måde, der kan kontrolleres, og hvor anmelderen med fuldt kendskab til formidlers anvendelsesbetingelser kan udtrykke sin mening, uden at denne påvirkes uden saglig begrundelse under processen. Formidleren bør så vidt muligt udvikle processer og systemer til kontrol af, at brugeranmeldelser er i overensstemmelse med formidlers anvendelsesbetingelser. Fremgangsmåden for indsamling af brugeranmeldelser må ikke føre til vildledende eller urigtig information. F.eks. skal det bedømte produkt i forbindelse med købsoplevelsen være tilstrækkeligt præcist beskrevet. Der må ikke ske en udvælgelse af anmeldelser til offentliggørelse ud fra brugernes positive eller negative erfaringer med hændelsesforløbet ved købet. Endvidere må selve formularens eller bedømmelsens struktur ikke påvirke kundebedømmelsen i en bestemt retning. Det skal derfor tydeligt fremgå af anvendelsesbetingelserne, om der tillades anmeldelser, der er: indgivet efter opfordring, indgivet mod betaling eller anden fordel eller hentet fra et andet websted. Anmeldelser efter opfordring 9

10 Når formidler eller partnervirksomheder opfordrer personer, der har købt et produkt til at udtrykke deres bedømmelse online, må der ikke foretages en forudgående sortering af de adspurgte personer. Opfordringen skal give tydelig oplysninger om den erhvervsdrivende, som anmeldelserne angår, og om den der opfordrer brugerne til indgivelse af en anmeldelse. Herudover skal der bl.a. gives oplysning om anvendelse af anmeldelsen, stedet for en eventuel offentliggørelse samt hvilket indhold og oplysninger om brugeren, der vil blive offentliggjort. Tillader anvendelsesbetingelserne, at der indgives anmeldelser efter opfordring, skal det klart fremgå af betingelserne, at anmelderen er forpligtet til at oplyse herom i indgivelsen af sin anmeldelse, når dette er tilfældet. Anmeldelser indgivet mod betaling eller anden fordel Tilbydes anmelderen betaling eller anden fordel for at indgive en bedømmelse, uanset om bedømmelsen er indgivet uopfordret, eller den er indgivet efter opfordring, må betalingen eller fordelen ikke afhænge af indholdet af den foretagne bedømmelse. Endvidere skal vilkår og betingelser for opnåelse af betalingen eller fordelen klart fremgå af opfordringen. Tillader anvendelsesbetingelserne, at der indgives anmeldelser mod betaling eller anden fordel, herunder deltagelse i en konkurrence, skal det klart fremgå af betingelserne, at anmelderen er forpligtet til at oplyse herom i indgivelsen af sin anmeldelse, når dette er tilfældet. Anmeldelser indsamlet fra andre websteder Retningslinjerne finder tilsvarende anvendelse på offentliggjorte brugeranmeldelser, der er publiceret på et andet websted. Kommentarer Kun fysiske personer kan indgive en anmeldelse, og anmeldelsen skal kunne forbindes med ophavsmanden. Formidleren skal derfor have tilstrækkelige oplysninger til at kunne kontakte ophavsmanden for at kontrollere meningens autenticitet og, hvis der er anledning hertil kontrollere, at anmelder på behørig vis kan dokumentere det køb eller hændelsesforløb, som anmeldelsen vedrører. Det nævnte finder tilsvarende anvendelse, når brugeranmeldelser stammer fra en partnervirksomheds kundedatabase eller er hentet fra et andet websted. 10

11 Når en formidler på vegne af en partnervirksomhed opfordrer en forbruger til at anmelde en købsoplevelse hos virksomheden, er dette efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke i strid med markedsføringslovens 6 og 1, hvis henvendelsen hverken indeholder markedsføring af virksomheden eller formidler, men fremtræder helt neutralt. Det er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse dog i strid med markedsføringslovens 1, såfremt en formidler eller en partnervirksomhed fremsender en opfordring om at anmelde en købsoplevelse, uagtet forbrugeren udtrykkeligt har frabedt sig yderligere henvendelser fra den pågældende virksomhed. Erhvervsdrivende bør under alle omstændigheder være tilbageholdende med at tilbyde modydelser som belønning for indgivelse af brugeranmeldelser, da det vil øge risikoen for en anden og mere positiv bedømmelse end når, der ikke tilbydes en sådan fordel. Det følger endvidere af markedsføringslovens 9, stk. 1, at betingelserne, for at opnå betaling eller anden særlig fordel som stilles i udsigt ved indgivelse af en brugeranmeldelse, skal være klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren, og der må ikke udelades væsentlige oplysninger, herunder oplysninger om værdien af den særlige fordel. 9. Behandling af kundeanmeldelser Formidlers behandling af anmeldelser skal sikre, at disse er i overensstemmelse med formidlers generelle anvendelsesbetingelser. 5 En anmeldelse skal derfor enten afvises eller offentliggøres inden for en frist, der er oplyst i formidlers anvendelsesbetingelser. Fristen skal finde anvendelse, uanset om vurderingerne er positive eller negative. Formidleren kan anvende en hel eller delvist automatiseret behandlingsproces eller manuel behandling til overvågning af indhold, der er ulovligt 5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (e-handeldirektivet) indeholder et forbud mod at pålægge en formidler en generel forpligtelse til overvågning af indhold. Af direktivets artikel 15, stk. 1, fremgår Med hensyn til levering af de i artikel 12, 13 og 14 omhandlede tjenester må medlemsstaterne ikke pålægge tjenesteyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, de fremsender eller oplagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Efter direktivets betragtning 40 er forbuddet ikke til hinder for, at formidleren selv indfører tekniske eller personlige overvågningsmekanismer. Betragtningen har følgende ordlyd: [ ] Ansvarsbestemmelserne i dette direktiv bør ikke være til hinder for, at de forskellige berørte parter udvikler og faktisk gennemfører tekniske beskyttelses- og identifikationssystemer samt tekniske overvågningsinstrumenter, som er muliggjort af den digitale teknik, inden for de grænser, der er fastsat i direktiv 95/46/EF og 97/66/EF. 11

12 eller ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbetingelserne, når det findes hensigtsmæssigt. Ved konstatering af gentagende ulovlige anmeldelser vedrørende et bestemt produkt eller en købsoplevelse følger det af god markedsføringsskik, at formidleren skal tage særlige skridt for at sikre sig mod lignende krænkelser. 6 En anmelder skal informeres om en afvisning af en anmeldelse og om årsagen hertil. En anmeldelse kan navnlig afvises, hvis formidleren vurderer, at denne kan pådrage sig erstatningsansvar eller strafansvar ved offentliggørelse, f.eks. fordi tekstindholdet omfatter injurier, ikke angår den vurderede genstand eller viser, at anmelder ikke har gjort egen forbrugererfaring. Anmelder og formidleren kan ikke ændre en allerede offentliggjort anmeldelse, da der i modsat fald vil kunne rejses spørgsmål om manipulation med tekstindholdet. Dog kan formidler fjerne ulovligt indhold eller indhold i strid med anvendelsesbetingelserne, hvis det klart markeres i teksten. Hvis en anmelder ønsker sin anmeldelse fjernet, bør dette imødekommes, medmindre onlinetjenesten vurderer, at anmeldelsen er korrekt og derfor bør opretholdes. I sidstnævnte tilfælde skal anmelderens navn anonymiseres. Kommentarer Selvom formidleren ikke kan pålægges en generel overvågningsforpligtelse, bør denne i videst muligt omfang sikre sig mod gentagne falske eller ulovlige anmeldelser bl.a. ved udvikling af filtrerings- og kontrolredskaber, algoritmer mv. Opdager formidleren forhold, der giver væsentlige grunde til at formode, at informationerne er falske, vildledende eller ukorrekte, kan formidler markere og overvåge anmelderens profil som suspekt eller bringe den pågældende anmelders registrering til ophør og fjerne samtlige brugeranmeldelser, der er forbundet med denne konto, jf. nærmere afsnit 10 om ansvarsregler for formidleren. Formidlerens behandling af kundeanmel- 6 Af e-handelsdirektivets betragtning 48 fremgår på linje hermed: Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at pålægge tjenesteydere, som oplagrer oplysninger, der er fremsendt af modtagere af deres tjeneste, pligt til en sådan agtpågivenhed, som med rimelighed kan forventes af dem, og som der er fastsat bestemmelser om i den nationale lovgivning, med henblik på at afsløre og forhindre visse former for ulovlige aktiviteter. 12

13 delser skal som den helt overvejende hovedregel føre til offentliggørelse eller afvisning af en kundebedømmelse. Det vil således være i strid med god markedsføringsskik helt eller delvist at ændre indholdet af bedømmelsen som f.eks. at korrigere stavefejl i en mening, ændre en anmelders pseudonym, maskere en del af teksten, retouchere et billede eller ændre en video. Dog kan formidler vælge at fjerne et specifikt ulovligt indhold eller personfølsomme oplysninger i en tekst, hvis dette samtidig klart markeres i teksten og klart fremgår af anvendelsesbetingelserne. Som eksempler på årsager til afvisning af en brugeranmeldelse eller en kommentar til en anmeldelse, der bør fremgå af anvendelsesbetingelserne, kan nævnes at: - tekstindholdet er uforståeligt, - en bruger fremsætter en upassende kommentar, injurier eller grovheder om en anmeldelse eller om ophavsmanden til anmeldelsen, - tekstindholdet omfatter personlige informationer, såsom navne, private telefonnumre, fysisk adresse eller adresse på personer, der ikke har givet samtykke hertil, - tekstindholdet indeholder et nummer på et kreditkort, et cpr.nr., et bankkontonummer eller enhver anden information, der kan medfører identitetstyveri, - tekstindholdet opfordrer til sagsanlæg eller at, - anmeldelsen er falsk. 10. Offentliggørelse af kundebedømmelser Alle anmeldelser såvel positive som negative bør vises i kronologisk rækkefølge eller på en anden objektiv og neutral måde. Hver mening skal offentliggøres i sin helhed med dato for indlevering samt dato for køb eller forbrugsoplevelse. Offentliggørelsen af en kundebedømmelse bør ske hurtigst muligt. Fristen for offentliggørelse af en anmeldelse skal fremgå af anvendelsesbetingelserne. Der skal gælde samme frist for offentliggørelse af positive og negative anmeldelser. 13

14 Når formidler samler samtlige kundebedømmelser i én samlet bedømmelse, skal det på en overordnet og tydelig måde oplyses, hvordan denne er konstrueret med oplysning om det samlede antal bedømmelser, der indgår i den samlede bedømmelse. Formidleren skal hurtigst muligt tage skridt til at slette en anmeldelse med et ulovligt indhold, som formidleren har fået kendskab ved en manuel gennemgang af en kundeanmeldelse, eller gennem oplysninger fra sit automatiske behandlingssystem. 7 Endvidere skal brugere og repræsentanten for det vurderede produkt have mulighed for over for formidler at tilkendegive, at en anmeldelse er ulovlig, upassende eller ikke i overensstemmelse med formidlers anvendelsesbetingelser. 8 Tilkendegivelserne skal behandles hurtigst muligt i overensstemmelse med formidlerens anvendelsesbetingelser. I behandlingsperioden kan tilkendegivelserne og de berørte anmeldelser omfattes af en markering eller suspension. Der skal endvidere være adgang for repræsentanten for det vurderede produkt til uden vederlag at tage til genmæle over for en anmeldelse. Genmælet skal vises samme sted på onlinetjenesten som den pågældende anmeldelse. Formidleren kan fastsætte en frist for fjernelse af offentliggjorte anmeldelser. Denne frist kan variere efter produktets kategori. Dog bør formidleren ikke på eget initiativ inden for et år fjerne en kundebedømmelse, medmindre det sker på anmelderens initiativ. Formidleren skal skelne mellem profilens informationer (offentligt tilgængelige) og samtlige informationer, som afgives af anmelderen ved registrering på webstedet, således at webstedets standardopsætning beskytter forbrugerens privatliv. Kommentarer 7 Af e-handelslovens 16, stk. 1, nr. 2, fremgår, at formidleren er fri for ansvar, hvis denne straks tager skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til informationen fra det tidspunkt, hvor formidleren får kendskab til den ulovlige eller skadevoldende aktivitet eller forhold eller omstændigheder, hvoraf den skadevoldende aktivitet eller information fremgår. 8 Hverken e-handelsloven eller e-handelsdirektivet indeholder bestemmelser om proceduren for anmeldelse og fjernelse af ulovligt indhold (notice-and-take-down procedure). Derimod opfordrer betragtning 40 i direktivet til selvregulering på dette område ved udarbejdelse af hurtige og pålidelige ordninger, der gør det muligt at fjerne ulovligt indhold og hindre adgangen til den. 14

15 Formidleren må ikke være selektiv, men skal offentliggøre samtlige kundebedømmelser, uanset om de er positive eller negative fra det tidspunkt, hvor de er i overensstemmelse med formidlers anvendelsesbetingelser. Hvis der kun vises et uddrag af en bedømmelse på onlinetjenesten, skal den indeholde et link til den komplette vurdering. Det er vigtigt, at bedømmelser videregives hurtigt muligt, da en sen offentliggørelse kan påvirke den samlede bedømmelse af produktet. Samtidigt er det vigtigt, at formidleren har den nødvendige tid til at vurdere, om en tilkendegivelse, af at en anmeldelse er ulovlig eller falsk, er korrekt. Ved vurderingen heraf kan det være nødvendigt, at formidleren indhenter dokumentation fra anmelderen og efter omstændighederne tillige juridisk bistand, således at formidleren ikke træffer en forkert beslutning om fjernelse eller opretholdelse af anmeldelsen skade for den brugergenererede kundebedømmelse eller for den krænkede part. Endvidere vil en forkert vurdering efter omstændighederne kunne medføre et formidleransvar. Formidleren kan derfor i anvendelsesbetingelserne sikre sig den fornødne adgang til at suspendere en anmeldelse eller til at markere at en anmeldelse undersøges nærmere, indtil der foreligger det fornødne beslutningsgrundlag. Efter anmodning fra en anmelder kan formidleren, jf. punkt 9 vælge at fjerne en bedømmelse eller at anonymisere anmelderen, samtidigt med at muligheden for sporing bevares med henblik på efterfølgende kontrol af bedømmelsen i forbindelse med evaluering fra en pålidelig tredjeparts side eller fra myndighedernes side. Formidleren skal bevare en historik over kundebedømmelser, der er fjernet fra webstedet, og om årsagen til deres fjernelse i mindst et år fra datoen for fjernelse af bedømmelsen. 11. Andre bestemmelser Evalueringsklausul Retningslinjerne kan tages op til evaluering efter behov dog senest 3 år fra datoen for deres ikrafttræden. Enhver aftalepart kan anmode Forbrugerombudsmanden om en drøftelse af spørgsmålet om en revision. 15

16 Ikrafttræden Retningslinjerne træder i kraft den 1. oktober

17 Bilag 1 Uddrag af lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektroniks handel 14. En tjenesteyder, som på et kommunikationsnet transmitterer information, der leveres af en tjenestemodtager, er ikke ansvarlig for den transmitterede information, hvis tjenesteyderen 1) ikke selv tager initiativ til transmissionen, 2) ikke udvælger modtageren af transmissionen og 3) hverken udvælger eller ændrer den transmitterede information. Stk. 2. Transmission som nævnt i stk. 1 omfatter også automatisk, mellemliggende og kortvarig oplagring af information, hvis denne oplagring udelukkende har til formål at gennemføre transmissionen, og hvis oplagringen ikke varer længere, end hvad der med rimelighed kan antages at være nødvendigt for at gennemføre transmissionen. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for en tjenesteyder, der leverer adgang til et kommunikationsnet. 15. En tjenesteyder, som på et kommunikationsnet transmitterer information, der leveres af en tjenestemodtager, er ikke ansvarlig for automatisk, mellemliggende og midlertidig oplagring af denne information eller for indholdet af informationen, hvis oplagringen alene er foretaget med henblik på at gøre senere transmission af informationen til andre tjenestemodtagere efter disses anmodning mere effektiv, og hvis tjenesteyderen 1) ikke ændrer informationen, 2) overholder betingelserne for adgang til informationen, 3) overholder de regler om ajourføring af informationen, der er almindeligt anerkendt og anvendt i branchen, 4) ikke foretager indgreb i den lovlige anvendelse af teknologi, som er almindeligt anerkendt og anvendt i branchen, for at skaffe sig data om anvendelsen af informationen og 5) straks tager skridt til at fjerne den information, tjenesteyderen har oplagret, eller til at hindre adgangen til den, når tjenesteyderen får kendskab 17

18 til, at informationen er blevet fjernet fra nettet eller adgangen til den hindret, eller at en domstol eller en administrativ myndighed har krævet informationen fjernet eller adgangen til den hindret. 16. En tjenesteyder er ikke ansvarlig for oplagring af information eller for indholdet af den oplagrede information, når oplagringen sker på anmodning af en tjenestemodtager, der har leveret informationen, og hvis tjenesteyderen 1) ikke har kendskab til den ulovlige eller skadevoldende aktivitet eller information og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den skadevoldende aktivitet eller information fremgår, eller 2) fra det tidspunkt, hvor tjenesteyderen får et kendskab som nævnt i nr. 1, straks tager skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når tjenestemodtageren handler under tjenesteyderens myndighed eller kontrol. 18

19 Bilag 2 EU-domstolens dom af 12. juli 2011 i sag C-324/09 L Oréal mod ebay præmis 116, 119 og 123 Dommen behandler nærmere spørgsmålet om, hvornår en operatør (formidler efter disse retningslinjer), har haft en så aktiv rolle med et sådant kendskab eller kontrol med lageret information til følge, at operatoren ikke kan påberåbe sig ansvarsbegrænsningen i artikel 14 i e- handelsdirektivet. Dommens præmisser har følgende ordlyd: Præmis 116 Såfremt operatøren derimod har ydet bistand bestående i bl.a. at optimere eller fremme de omhandlede slagsudbud, skal det bemærkes, at han ikke har haft en neutral rolle i forholdet mellem sine kunder, der er sælgere, og potentielle købere, men har udøvet en aktiv rolle, som giver ham kendskab til eller kontrol over de lagrede informationer vedrørende disse salgsudbud. Operatøren kan dermed ikke påberåbe sig ansvarsbegrænsningen i artikel 14 i direktiv 200/31 for så vidt angår disse oplysninger. Præmis 119 Såfremt tjenesteyderen udelukkende har foretaget en rent teknisk og automatisk behandling af oplysningerne, og reglen i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31 dermed finder anvendelse på ham, er han imidlertid udelukkende fritaget for ansvar for de ulovlige informationer, som han har lagret, under forudsætning at, at han ikke har haft konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller information og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har haft kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller information fremgår, eller, at han fra det øjeblik, hvor han fik et sådant kendskab, straks tog skridt til at fjerne den omhandlede information eller hindre adgang til den. Præmis 123 Henset hertil, skal spørgsmål 9 besvares med, at artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31 skal fortolkes således, at den finder anvendelse på en operatør af en online-markedsplads, såfremt den pågældende ikke har spillet en aktiv rolle, som giver ham kendskab til eller kontrol med de lagrede oplysninger. Operatøren spiller en aktiv rolle, når han yder bistand bestående i bl.a. at optimere de omhandlede salgsudbud, eller gør reklame herfor. 19

20 Bilag 3 Persondataloven En formidler skal iagttage beskyttelsesreglerne i persondataloven i forbindelse med indsamling, opbevaring og videregivelse af anmelders personlige oplysninger. Formidler skal sørge for at etablere en standardopsætning til beskyttelse af forbrugerens persondata. Formidlers opbevaring af persondata kan ikke overskride den periode, der er nødvendig for de formål, til hvilke de pågældende persondata er indsamlet. Formidleren skal tage højde for lovbestemte forpligtelser til at fjerne indhold i forbindelse med den maksimale varighed for opbevaring af filer, der indeholder persondata. 20

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret EU-ret 2 - Markedsret 1.1 og 1.7. Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret I artiklen gennemgås og diskuteres de ændringer i markedsføringslovens generalklausul og vildledningsbestemmelse,

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum 1) Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum 1) Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Lov om markedsføring Sammenskrivning Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 God markedsføringsskik 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 326/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere