Sorø Kommunale Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 Sorø Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. december 2014 BYRÅDET 1. Byrådet fastlægger i henhold til folkeskolelovens (FL) 40 stk.2, mål og rammer for skolernes virksomhed 1. Byrådet træffer beslutning om skolestrukturen og kommunens inddeling i skoledistrikter. Byrådet har jf. styrelsesvedtægten for Sorø Kommune 16 Stk. 2., uddelegeret den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsopgaver til Børn og Undervisningsudvalget. Børn og Undervisningsudvalget kan inden for rammerne af loven og bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen, fastlægge mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner. Børn og Undervisningsudvalget fører tilsyn med skolernes virksomhed. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisnings- og familiemæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende: Folkeskoler (den almene undervisning, specialundervisning og SFO/SFO2) Ungdomsskolen (Undervisning og ungdomsklubber) SSP (skole, social og politisamarbejde) Sundhedspleje Dagpasningstilbud for børn fra 0-5 år (Dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Dag- og døgnbehandling for børn og unge (inkl. institutioner indenfor området) Pædagogisk psykologisk rådgivning Døgnanbringelser af børn og unge Godkendelse og tilsyn med opholdssteder og familiepleje Indsats for familier i krise Råd og nævn indenfor Børn og Undervisningsudvalgets område Stk. 3. Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Byrådet om: sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om anlægsplaner programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Stk.5. Byrådet godkender skolernes læseplaner. Udviklingen i undervisningen frem mod trin og slutmål skal fremgå af læseplanerne. Byrådet skal sikre, at hensynet til undervisningens fremme af elevernes alsidige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne eller på anden hensigtsmæssig måde. 2. Byrådet udarbejder, i henhold til folkeskolelovens 40a, hvert andet år fra skoleåret 2014/15 en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger Byrådet har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og Byrådets opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Rapporten skal vedtages i Byrådet senest den 31. marts i lige år og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Stk.2. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i Byrådet, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i Byrådet indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. [1]

2 Stk. 3. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal Byrådet udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i Byrådet. Forinden drøftelsen i Byrådet indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen. Stk. 4. Byrådet skal offentliggøre kvalitetsrapporter og handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner. I henhold til Bekendtgørelse nr. 760 af 24. juni 2014 indgås en årlige rammeaftale mellem kommunalbestyrelserne (byråd, red.) i regionen og regionsrådet samt en styringsaftale. Rammeaftalen tilpasses løbende, hvis der er behov herfor. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet fastlægger i forbindelse med den årlige rammeaftale en procedure herfor. Der skal i den forbindelse tages særlig højde for undervisningstilbud, der følger skoleåret. 3 Kommunalbestyrelserne (byråd, red.) i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for styringsaftalen, jf. 5. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de i 1, stk. 1, nr. 1-6, omfattede undervisningstilbud. Stk. 2. Følgende elementer skal som minimum indgå i udviklingsstrategien: 1) Den faglige udvikling i undervisningstilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling, der har været i foregående år. 2) Muligheder for fleksibel anvendelse af de eksisterende undervisningstilbud. 3) Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet pladser eller undervisningstilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelserne sørger for, at de relevante brugerorganisationer bliver inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien. SKOLEBESTYRELSEN 4. I medfør af folkeskolelovens 42 mv., oprettes der en skolebestyrelse ved hver skole. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet. Sammensætning: Stk. 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolelederen/skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Skoleledelsen varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen. Stk. 2. Hvis skolen omfatter en specialklasserække, skal forældrerepræsentation fra denne udgøre mindst 1 af det samlede antal forældrerepræsentanter på Valg: Stk.1. Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen i et omfang på mere end 1/3 af fuld tid til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Medarbejdernes valgperiode er ét år. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. Stk. 3. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/ elevforsam- [2]

3 lingen. Valgperioden er ét år. Valget finder sted ved skoleårets start. Stk. 4. Byrådet har besluttet, at der med virkning fra august 2014 kan foretages forskudte valg til skolebestyrelserne. Dette indebærer, at skolebestyrelser, der ønsker at gøre brug af forskudte valg til skolebestyrelsen, første gang pr. 1. august 2014 vælger 4 forældrevalgte medlemmer for en toårig periode og 3 medlemmer for en fireårig periode. Skolerne afholder selv eventuelle merudgifter hertil. Stk.5. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. 6. Mødevirksomhed: Stk.1. Ved skolebestyrelsens konstituerende møde, vælger medlemmerne én af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Stk.2. Skolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre. Stk.3. Skolebestyrelsens sammensætning, jfr. 1, fastsætter udtømmende hvem der er faste deltagere i bestyrelsesmøder. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Stk. 4. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Stk. 5. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. Stk. 6. Ved behandling af personsager deltager elevrepræsentanterne ikke. Stk. 7. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 8. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af alle medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. Stk. 9. Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 7. Skolebestyrelsens kompetenceområde: Stk.1. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed jf. 44, inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet, og som fremgår af bilagene til denne vedtægt. Stk. 2. Skolebestyrelserne fastsætter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb. ELEVRÅD/FÆLLES ELEVRÅD 8. I medfør af folkeskolelovens 46 har eleverne ret til, at danne et elevråd ved hver skole som har 5 eller højere klassetrin. Stk. 2. Alle elever ved skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Stk. 3. Valg afholdes hvert år inden 15. september og omfatter også valg af repræsentanter til Det fælles elevråd. Stk. 4. Forslag til vedtægter udarbejdes af elevrådet og vedtages på et møde, hvortil alle elever har adgang eller stemmeret. Stk. 5. Elevrådet udpeger endvidere repræsentanter til alle råd, udvalg, arbejdsgrupper og lignende skolen har nedsat, og som behandler spørgsmål der har betydning for eleverne i almindelighed. [3]

4 Stk. 6. Skolen stiller et egnet lokale og kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet. 9. I henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 4 stk. 2., præciseres følgende: Hvert elevråd vælger to undervisningsmiljørepræsentanter til sikkerhedsgruppen marts 2012 blev Det fælles elevråd for Sorø Kommune etableret som en overbygning på bestemmelserne omhandlende regler om elevråd. Stk. 2. Folkeskolerne og den frivillige undervisning i Ung Sorø vælger hver to repræsentanter til Det fælles elevråd. Medlemmerne af folkeskolernes elevråd er valgbare til Det fælles elevråd. Stk. 3. Valg til Det fælles elevråd afholdes hvert år inden 15. september jf. 9 og valg til forretningsudvalg sker ved første ordinære møde efter skoleårets start. Stk. 4. Det fælles elevråd udarbejder selv forretningsordenen, som vedtages på et møde.. Stk. 5. Forretningsudvalget udtaler sig i forhold til verserende sager, såfremt det ikke er muligt at behandle sagen på et møde i Det fælles elevråd. Stk. 6. Fagcenter Børn og Familier har sekretariatsfunktionen i forhold til Det fælles elevråds aktiviteter. Vedtaget i Byrådet den 26. november 2014 [4]

5 BILAG 1 FOLKESKOLEREFORMEN Sorø Kommune vil skabe en stærk folkeskole med optimal læring og trivsel for alle Med folkeskolereformen skal der gennemføres et ambitiøst løft af folkeskolen. Opgaven er, at Sorø Kommune skal skabe en endnu bedre og stærkere folkeskole for at opnå bedre resultater og effekter. For at alle lærer mere, trives bedre og har de bedste muligheder for at tage en ungdomsuddannelse skal der i Sorø Kommune skabes motiverende, aktivt og fagligt udviklende skoler. Gennem en længere og mere varieret skoledag med fokus på kreativitet, bevægelse og læring gennem teori og praksis. Forskning viser, at tydelige læringsmål, kombination af individuelt og fælles arbejde og af praktiske og eksperimenterende aktiviteter, samt passende udfordringer og hyppige samtaler om resultater og trivsel er afgørende for børn og unges læring. Reformen er udtryk for et markant øget fokus på børnenes læring og trivsel. For at Sorø Kommune lykkes med denne store kulturforandring, skal vi sætte fokus på skoleledelse i en ny kontekst, på det fagprofessionelle arbejde og på målstyring, viden og resultater. Ledelserne skal være tæt på medarbejdernes arbejde og på teamsamarbejdet og sikre drøftelsen af, hvordan der i alle sammenhænge sættes fokus på læring og trivsel og dermed resultaterne af undervisningen og af andre læringsaktiviteter. Reformen forudsætter også en helhedstænkning med fritidstilbud i sammenhæng med skoledagen og en åbning af skolen mod det omgivende samfund. Den kulturforandring, som reformen indebærer, har tæt sammenhæng til de igangværende forandringsprojekter i Sorø Kommune omkring læring og inklusion. Det handler om en forandring af børne- og læringssynet og om udvikling af praksis i forhold til at skabe nogle bredere, mere varierede og udbytterige læringsmiljøer. For at skabe en stærk folkeskole med bedre læring og trivsel for alle skal Sorø Kommune ikke blot gøre mere af det samme. Med udgangspunkt i det bedste vi har i dag skal vi videreudvikle skolen ved at tage de nye elementer og muligheder til os og bruge dem aktivt, målrettet og reflekteret. Kulturforandringerne sker ikke fra den ene dag til den anden. De kommende år vil der udfoldes nye løsninger på en ny skoledag til gavn for elevernes læring og trivsel. Alle skolens aktører særligt ledere, medarbejdere, politikere, skolebestyrelser, elever, forældre og fagcenter indgår som medspillere, der ved aktiv deltagelse skal sikre den fælles platform og påtage sig ejerskab hver især og sammen. Arbejdet med at implementere reformen og nå målene skal bæres videre på hver enkelt skole i et samarbejde med Fagcenter Børn og Familier. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere et væsentligt element i at nå målene med reformen. Der er afsat nationale midler til kompetenceløftet. I Sorø Kommune arbejdes efter en politisk vedtaget rammeplan, der danner rammen om både nationale, kommunale og decentrale indsatser frem til 2020, som er reformens implementeringsperiode. Det er bl.a. et krav, at 95 % af undervisningen i 2020 varetages af linjefagsuddannet personale. Derudover er der prioriterede områder: 1) Kompetenceudvikling inden for inklusionsområdet, 2) Metodisk kompetenceudvikling med fokus på elevernes læring og 3) Styrkelse af faglige specialkompetencer. Endvidere påtænkes det at prioritere udviklingen af kompetencer inden for teamsamarbejde. På lederniveau er samtlige skoleledere og skoleledelsesteam i gang med et coachingforløb, der skal klæde lederne på til at løfte de nye ledelsesroller reformen kræver. Ledelsesforløbet tager også udgangspunkt i at implementere et 7-punkts ledelsesgrundlag, der er udviklet i Sorø for at sikre, at reformens mål forfølges bedst muligt. [5]

6 Inklusionsplan Der er med udgangspunkt i Projektet Stærke Børnefællesskaber lagt en plan for fælles inklusionsindsatser på børneområdet i skoleåret 2014/2015 for skoler, daginstitutioner samt Fagcenter Børn og Familier. Planen indeholder følgende 7 indsatspunkter: 1) Fælles sprog og forståelse, herunder udvikling af en Sorømetode 2) Ressourceteams 3) Model for det lokale samarbejde om forebyggende indsats 4) Udvikling af de lokale muligheder for varieret struktur og organisering 5) Udvikling af supercentrenes tilbud 6) Økonomisk og organisatorisk samordning af specialindsatsen i de enkelte skoledistrikter 7) Visitationspraksis mv. [6]

7 BILAG 2 Strategikort/Målhierarki Vision Vi vil skabe en stærk folkeskole med optimal læring og trivsel, glæde og nysgerrighed for alle Nationale strategiske mål den langsigtede effekt Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse Kommunale resultatmål Undervisningseffekten med særligt fokus på naturfag stiger Flere børn med alderssvarende motorik Flere elever lander på den rette hylde (ungdomsuddannelse) i første valg Kommunale mål i udviklingsaftalerne Læring og uddannelse Tablets anvendes af alle elever i alle fag og alle klassetrin Læringsmiljøerne udvikles med fokus på fleksibilitet og mobilitet Elevrollen udvikles med øget fokus på eleven som ak tiv og producerende Inklusion og undervisningsdifferentiering øges Styrkelse af det løbende skole-hjem-samarbejde IT - anvendelse i SFO styrkes Inklusion Fælles sprog og forståelse Inklusion i praksis Det overordnede mål er at øge andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning. Målet i 2015 er 96 pct. af det samlede elevtal i kommunens folkeskoler (KL). Alle elever deltager aktivt og meningsfuldt (såvel fagligt som socialt). Alle elever har et læringsudbytte (i overensstemmelse med sit potentiale). Udlægning af økonomi Lokale skolemål Udarbejdes på hver enkelt skole (med virkning fra skoleåret 2015/16) Værdiskabelsen for borgeren det vi vil skabe og sikre for alle børn og unge Børn og unge, der triv es, er glade og nysgerrige En god og tryg opvækst Lyst til læring, samt glæde ved og mod på livet En plads i fællesskabet Lige muligheder for uddannelse, arbejde og familieliv Fælles indsatser for skolernes udvikling Fælles børne- og læringss yn Tidlig og helhedsorienteret indsats Mangfoldige læringsfællesskaber Fokus på relationer Styrket forældresamarbejde og -involvering Evidens, evaluering og videndeling Samarbejde omkring den åbne skole Organisatoriske karakteristika Fælles ledelsesgrundlag Kommunal kompetenceudviklingsplan Skolernes organisering, jf. masterplan for reformprojektet [7]

8 BILAG 3 FOLKESKOLERNE i Sorø Kommune Der er 6 folkeskoler i Sorø Kommune. Folkeskolerne tilbyder følgende klassetrin: Skoler Sorø Borgerskole Frederiksberg Holbergskolen Pedersborg Ruds Vedby Stenlille Skole Skole Skole Skole Børnehaveklasse Børnehaveklasse Børnehaveklasse Børnehaveklasse Børnehaveklasse Børnehaveklasse 1. klassetrin 1. klassetrin 1. klassetrin 1. klassetrin 1. klassetrin 1. klassetrin 2. klassetrin 2. klassetrin 2. klassetrin 2. klassetrin 2. klassetrin 2. klassetrin 3. klassetrin 3. klassetrin 3. klassetrin 3. klassetrin 3. klassetrin 3. klassetrin 4. klassetrin 4. klassetrin 4. klassetrin 4. klassetrin 4. klassetrin 4. klassetrin 5. klassetrin 5. klassetrin 5. klassetrin 5. klassetrin 5. klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 6. klassetrin 6. klassetrin 6. klassetrin 6. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 7. klassetrin 7. klassetrin 7. klassetrin 7. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 8. klassetrin 8. klassetrin 8. klassetrin 8. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin 9. klassetrin 9. klassetrin 9. klassetrin 9. klassetrin 9. klassetrin 10. klassetrin Antal spor Antal spor Antal spor Antal spor Antal spor Antal spor For alle folkeskoler gælder det: At der tilbydes undervisning i samarbejde med lokale aktører i henhold til FL 3, stk. 4. At der tilbydes skolefritidsordning efter FL 3, stk. 7. At der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til FL 3 stk. 2. De overordnede og bærende værdier for folkeskolen i Sorø Kommune Folkeskolen i Sorø Kommune er en rummelig, fleksibel og inkluderende folkeskole. Folkeskolen i Sorø Kommune giver børn med forskellige forudsætninger de samme muligheder for læring og udvikling. Folkeskolen i Sorø Kommune har til enhver tid et højt fagligt niveau, der er tilpasset og understøtter den enkelte elevs behov og forudsætninger. Folkeskolen i Sorø Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker fagligt dygtige og engagerede ledere og medarbejdere. Folkeskolen i Sorø Kommune kendetegnes ved faglighed, social bevidsthed, kontinuerlig evaluering og udvikling. Folkeskolen i Sorø Kommune kendetegnes ved at engagere sig i, og arbejde med, det globale perspektiv. Folkeskolen i Sorø Kommune er en åben, udviklingsorienteret og dynamisk skole, der bygger på dialog, et forpligtende samarbejde og en gensidig respekt mellem alle folkeskolens aktører børn, forældre, medarbejdere, ledere, administration og politikere. Den enkelte folkeskole i Sorø Kommune skal med udgangspunkt i de givne rammer og de overordnede centrale og kommunale værdier og mål for folkeskolen gives mulighed for at forfølge og virkeliggøre visionen for den enkelte skole. Samtidig med at kommunen understøtter den enkelte skolens individuelle profil og udvikling, er der et klart [8]

9 politisk krav om, at folkeskolerne i kommunen har en fælles forpligtelse og agerer som et fællesskab et skolevæsen med ansvar for den enkelte og for helheden. Kommunen ønsker, at medarbejdere og ledelse skal have ejerskab til deres skole. Sorø Kommune ønsker en folkeskole, der er båret af engagement og initiativ. STYRINGSKONCEPT Med udgangspunkt i det af Byrådet godkendte styringskoncept i Sorø Kommune delegeres initiativpligt, ansvar og beslutningsret så langt ud i organisationen, som det er hensigtsmæssigt. Dette betyder: At folkeskolerne i Sorø Kommune grundlæggende drives og administreres via en generel delegering af kompetence og ansvar til de enkelte skoler, hvor skolerne med baggrund i en aftalt økonomisk rammebevilling Skal opfylde mål og krav, der er centralt fastlagt via lovgivningen på området (folkeskoleloven, nationale resultatmål mv.) Skal opfylde mål og krav, der er fastlagt mellem den enkelte skole og Børn og Undervisningsudvalget / Byrådet i den dialogbaserede aftalestyring og i de kommunale resultatmål. Skal opfylde egne mål og krav, der er fastlagt og aftalt ved den enkelte skole mellem elever, forældre (skolebestyrelse), medarbejdere og ledelse, herunder lokale resultatmål mv. At folkeskolerne i Sorø Kommune gives kompetence til selv at fastlægge og beslutte organiseringen af undervisningen og den / de pædagogiske metode/-r, som skolen vil tage i anvendelse for at opnå de fastsatte mål for undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen, jf. dog gældende aftaler i relation til Sorø Kommunes Inklusionsplan (se under bilag 1). At folkeskolerne i Sorø Kommune kan vælge at anvende aldersintegrerede klasser og holddeling jf. folkeskoleloven kapitel 2 25 stk. 3. At skolebestyrelserne ved folkeskolerne i Sorø Kommune gives kompetence til at fastlægge mål og indhold for den enkelte skoles SFO 1 og SFO 2. Ændret bekendtgørelse stiller krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger. Heraf fremgår bl.a., at sammenhængen mellem evt. lektiestøtte i skolefritidsordning og lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden efter folkeskolelovens 14, stk. 2, fremover skal fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen. RESSOURCETILDELING Børn og Undervisningsudvalget / Byrådet ønsker at tildele den enkelte skole ressourcer ud fra At Byrådet hvert år i forbindelse med budgetlægningen fastsætter den overordnede og samlede ressourceramme, der er til rådighed for området i det kommende år. At der fastsættes normer for tildeling af ressourcer til den almene undervisning, specialundervisning / børn med særlige behov, ledelse og øvrige aktiviteter på skolen, dog således, at den samlede ressourcetildeling til den enkelte skole betragtes som en rammebevilling, hvor skolen selv kan prioritere anvendelsen af bevillingen. At skolerne af egen rammebevilling afholder alle udgifter til specialundervisning / børn med særlige behov ved egen skole og ved visitering til fælleskommunale undervisningstilbud / specialundervisningstilbud i egen kommune (BUM model) - dog undtaget udgifter til transport og tilbud til en årlig udgift på over kr., som finansieres af skoler og fagcenter via en særlig forsikringspulje. Børn og Undervisningsudvalget / Byrådet har besluttet en differentieret og vægtet ressourcetildelingsmodel, som beror på objektive parametre. En differentieret og vægtet ressourcetildelingsmodel skal sikre de enkelte skoler lige adgang til at opfylde de centrale og kommunale målsætninger for folkeskolen. I ressourcetildelingsmodellen til den almene undervisning indgår følgende parametre i tildelingen: 1. Grundtildeling - 2. Klasse tildeling - 3. Sociale parametre - 4. Elevtildeling - 5. SFO tildeling klasse tildeling (kun Sorø Borgerskole). Der er udarbejdet en særlig tildeling i forhold til Ruds Vedby Skole grundet det relativt lave elevtal på skolen. Fra skoleåret 2016/17 arbejdes ud fra en differentieret ressourcetildeling på specialundervisningsområdet, således at de afsatte ressourcer fordeles med 50 % efter elevtal og 50 % efter sociale parametre. [9]

10 Skoleåret begynder den 1. august og antallet af skoledage fastsættes af Byrådet på baggrund af det årlige timetal og det fastsatte årlige undervisningstimetal. I forbindelse med ressourceudmeldingen til skolerne fastsætter Børn og Undervisningsudvalget / Byrådet, at elevernes ugentlige lektionstimetal som minimum skal udgøre følgende: Betegnelse: Klassetrin: Ugentlige klokketimer: Indskolingen klasse 28 (30) timer Mellemtrinet klasse 30 (33) timer Udskolingen klasse 33 (35) timer 10. klasse 30 timer De angivne ugentlige timetal angiver svarer til det nuværende minimumstimetal. Tallet i parentes angiver det maksimale timetal. Forskellen dækker over den for eleverne valgfrie lektiehjælp. Tallene i parentes er tal, der gælder frem til et folketingsvalg. Kommunen tilbyder undervisning i det nævnte timetal, og tallene i parentes er det timetal, som eleverne som minimums skal gennemføre. Med udgangspunkt i den givne skolestruktur, er der skoler, som via en ren elevtalstildelingsmodel vil have svært ved at efterleve de centrale og kommunale mål vedrørende elevernes ugentlige timetal. Børn og Undervisningsudvalget / Byrådet ønsker, at alle skoler sikres en økonomi, så den enkelte skole kan indfri de centrale og kommunale målsætninger vedrørende elevernes timetal. Den elevtalsbaserede ressourcetildeling tilgodeser, at skoler med høje klassekvotienter sikres et øget ressourcegrundlag til etablering af holddannelser, 2-lærerordninger mv. Alle elever har krav på at blive optaget på skolen i det distrikt, hvor de bor eller hvor de har fast ophold. Elever kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads i de etablerede klasser. FRIT SKOLEVALG Skolerne kan som udgangspunkt ikke optage elever fra andre skoledistrikter, hvis kapaciteten på årgangen er overskredet. Dvs. at den øvre grænse for optag på en årgang med 2 klasser er ved 48 elever med tre klasser er grænsen 72 osv. I Sorø Kommune har skolerne følgende kapacitet: Skole: Klassetrin: Pr. klasse: Reserveret pr klasse: Sorø Borgerskole klasse 28 elever 4 pladser reserveret til elever i distriktet Frederiksberg Skole klasse 28 elever 4 pladser reserveret til elever i distriktet Holbergskolen klasse 28 elever 4 pladser reserveret til elever i distriktet Pedersborg Skole klasse 28 elever 4 pladser reserveret til elever i distriktet Ruds Vedby Skole klasse 28 elever 4 pladser reserveret til elever i distriktet Stenlille Skole klasse 28 elever 4 pladser reserveret til elever i distriktet Fagcenter Børn og Familier kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at suspendere fra det frie skolevalg. Dette kan ske, når der er behov for at beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin. En beslutning herom må ikke begrundes i den enkelte elevs forudsætninger, baggrund m.v. Alternativt vil enkeltsagerne skulle forelægges Børn og Undervisningsudvalget til afgørelse, inden beslutningen kan træffes. I forbindelse med ønske om frit skolevalg i forhold til specialundervisningstilbud er det således, at visitering af elever til specialundervisning skal foretages af bopælskommunen efter rådgivning fra Pædagogisk- [10]

11 psykologisk Rådgivning (PPR). Her tænkes på elever, der efter forældrenes valg krydser kommunegrænsen. Bopælskommunens visitation er bindende for skolekommunen, og denne kan ikke efterfølgende visitere eleven til et mere vidtgående tilbud. En afgørelse om, hvorvidt et eventuelt tilbud er mere vidtgående, kan kun træffes af bopælskommunen. Bopælskommunen har dermed ret til at afvise et mere vidtgående tilbud. I de tilfælde der er flere ansøgere til et klassetrin end der er pladser, anvendes følgende objektive nærhedsprincip for udvælgelse til optagelse: 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre. 2. Nærmere boende går forud for fjernere boende. 3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til prioritetsorden. Når en elev har påbegyndt skolegangen, har eleven ret til at fortsætte på den samme skole, selvom eleven flytter udenfor skoledistriktet eller kommunen. [11]

12 BILAG 4 SKOLEDISTRIKTER [12]

13 [13]

14 [14]

15 [15]

16 [16]

17 [17]

18 [18]

IN DHOLDSFORTEG N ELSE

IN DHOLDSFORTEG N ELSE Styrelsesvedtægt Sorø Kommunale Skolevæsen IN DHOLDSFORTEG N ELSE BYRÅDET SIDE 4 1 side 4 2 side 4 3 side 5 SKOLEBESTYRELSEN SIDE 5 4 side 5 5 side 5 6 side 6 7 side 6 PÆDAGOGISK RÅD SIDE 6 8 side 6 9

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere