8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113"

Transkript

1 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT- OG KUNDEFORHOLD FORTOLKNING AF INFORMATIONEN I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDENS SITUATION UDARBEJDELSE AF PROTOTYPER PÅ WWW-STEDET REFLEKSION OVER OBSERVATION AF BRUGEN AF PROTOTYPERNE SCENARIUM FOR VIRKSOMHEDENS WWW-STED INFORMATIONSSØGNING OMKRING LEVERANDØRER AF WWW-STEDET FORTOLKNING AF LEVERANDØRERNES TILBUD I FORHOLD TIL SCENARIERET UDARBEJDELSE OG MARKEDSFØRING AF WWW-STEDET REFLEKSION OVER BRUGEN AF WWW-STEDET

2 8. Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted Vi vil nu samle op på den viden vi har skabt igennem udarbejdelsen af dette projekt. Således vil vi prøve at skitsere, hvorledes vores arbejdsproces ville være, hvis vi fik til opgave at markedsføre en virksomheds produkter eller serviceydelser internationalt på WWW, med det formål at styrke virksomhedens internationaliseringsproces. Først bør det dog nævnes, at den følgende diskussion indholdsmæssigt burde uddybes, hvis den skulle stå alene, således den af pædagogiske hensyn, ikke blot vil referere til den skabte viden, men også beskrive denne viden. Men da formålet her ikke er at skrive en minilærebog i international markedsføring på WWW, vil dette kapitel mere have karakter af en refleksion over, hvad vi mere konkret kan bruge den skabte viden til i en arbejdssituation. Arbejdsprocessen bør ikke opfattes normativt, forstået således at virksomheden bør følge processen slavisk. Tværtimod er det en beskrivelse af, hvordan vi overordnet ville gøre, hvis vi fik stillet en konkret opgave. Derfor bør beskrivelsen af arbejdsprocessen ses som vores subjektive forståelse af en ideel proces. Processen vil efter vores bedste overbevisning sikre, at det er virksomhedens markedsføringsmæssige hensyn, der tages udgangspunkt i og ikke de tekniske muligheder, som WWW designbureauerne er i stand til at præsentere. Arbejdsprocessen er opdelt i følgende delprocesser: 1. Forståelse af virksomhedens produkter/serviceydelser og ressourcer 2. Informationssøgning i relation til lande-, konkurrent- og kundeforhold 3. Fortolkning af informationen i forhold til virksomhedens situation 4. Udarbejdelse af prototyper på WWW-stedet 5. Refleksion over observationen af brugen af prototyperne 6. Scenarium for virksomhedens WWW-sted 7. Informationssøgning omkring leverandører af WWW-stedet 8. Fortolkning af leverandørernes tilbud i forhold til scenariet 9. Udarbejdelse og markedsføring af WWW-stedet 10. Refleksion over brugen af WWW-stedet Med reference til vidensudviklingsprocessen (kapitel 3) har vi prøvet at skitsere en arbejdsproces, hvor både information og erfaring udnyttes som kilde til viden. Derfor tager den første delproces udgangspunkt i virksomhedens virkelighed, hvilket vil sige karakteristika for virksomheden i sig selv, den ydelse virksomheden udbyder, samt de ressourcer der kan afsættes til at skabe og vedligeholde et WWW-sted. Dernæst foretages en informationssøgning på baggrund af denne viden med relation til de lande, konkurrenter og kunder, det er realistisk, at virksomhedens WWW-sted skal ses i forhold til. Denne information fortolkes, således en viden skabes omkring situationen, hvorunder WWW-stedet vil blive anvendt. Denne viden anvendes i forsøget på at udarbejde nogle prototyper på WWW-stedet. Der skabes en erfaring med anvendelse af disse prototyper ved at tilknytte en referencegruppe til udviklingen af WWW-stedet. Refleksionen over denne erfaring bruges derefter til at udarbejde et scenarium for virksomhedens WWW-steds kvaliteter. Denne

3 Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted viden anvendes som baggrund for endnu en informationssøgning rettet mod mulige leverandører, som kan tilbyde løsninger. Disse tilbud fortolkes således den endelige udarbejdelse og markedsføring kan begynde. Resultatet er det færdige WWW-sted, som ideelt set bliver anvendt af mange nuværende såvel som potentielle kunder. Til sidst diskuteres muligheder for at kunne reflektere over brugen af WWW-stedet. Forudsætningen for denne proces er, at virksomheden har en Internetopkobling, således søgninger kan foretages, samt at virksomheden har adgang til harddiskplads hos Internetudbyderen, som anvendes til testning af prototyper. Endelig bør det bemærkes, at så snart virksomheden har i tankerne, at den på et eller andet tidspunkt vil anvende WWW, bør det danske såvel som det internationale domænenavn registreres. 8.1 Forståelse af virksomhedens produkter/serviceydelser og ressourcer Vi tager udgangspunkt i virksomhedens virkelighed. Det vil sige, at vi forsøger at opbygge en viden omkring virksomhedens produkters/serviceydelsers karakteristika, således vi kan forstå virksomhedens muligheder for at udnytte WWW's potentiale. For eksempel vil det ikke altid være muligt at udnytte WWW som en Handelsplads, da produktet eller serviceydelsen ikke kan leveres på WWW eller via postordre. Virksomheden kan også være ordreproducerende så handlen mellem virksomheden og kunden foretages som en del af en diskussion og beslutningsproces. Produktets/serviceydelsens karakteristika vil vi sammenholde med virksomhedens ressourcer. Således vil økonomiske såvel som personalemæssige forhold være afgørende for, hvorledes virksomheden kan anvende WWW. Sidst men absolut ikke mindst bør det overvejes, hvorledes virksomhedens WWW-sted kan tilpasses virksomhedens eventuelt eksisterende markedsføringsplan. 8.2 Informationssøgning i relation til lande-, konkurrent- og kundeforhold Denne viden vil afføde informationssøgning med den teoretiske baggrund, vi kan opfatte vores kapitel omkring WWW-søgeværktøjer som, og med den praktiske baggrund i resultatet af den ovenstående del af processen. Med andre ord vil vi her søge en interaktion med fænomenet. Således vil for eksempel de personalemæssige ressourcer afgøre, hvorvidt virksomheden kan skabe en organisering, der kan varetage internationale aktiviteter på alle nødvendige sprog, eller at virksomhedens markedsføringsplan beskriver et fokus på nogle bestemte lande. Disse lande bør undersøges mht. eventuelle politiske reguleringer i relation til brugen af WWW - her tænker vi på teleliberaliseringer, censurforhold og andre forhold, der gør det svært eller nemt for virksomhedens kunder at anvende WWW. Økonomiske forhold vil også være afgørende, da telepriser og det generelle prisniveau for en Internetforbindelse kan gøre det uforholdsmæssigt dyrt at anvende WWW. De sociokulturelle forhold kan også være afgørende, da WWW i nogle kulturer opfattes som værende useriøst, og/eller hvis det kun er unge studerende, der anvender WWW. Endelig er der det teknologiske niveau i de pågældende lande. Det teknologiske niveau vil have en sammenhæng med de politiske og økonomiske forhold, da det i forbindelse med markedsføring på WWW især vil være vigtigt, hvilken kvalitet og udbredelse telefonnettet har i det land, kunden er

4 8. Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted 115 fysisk placeret. I tilfælde, hvor der ikke er landepræferencer, kan de ovenstående forhold anvendes til en grovsegmentering af markedet på WWW. Når dette er fastlagt vil det være relevant at undersøge, hvorvidt virksomhedens nuværende og potentielle konkurrenter har eget WWW-sted. Hvor dette er tilfældet, vil en undersøgelse som vi foretog i kapitel 6 være relevant, således vi får en ide om konkurrenternes forståelse af WWW. På den måde kan virksomheden tage hensyn til dette ved udarbejdelse af deres WWW-sted. Dette er vigtigt, da det må antages, at både nuværende og potentielle kunder i princippet har adgang til disse konkurrenters WWW-sted. Men hvem er kunderne? Det ønsker vi også at undersøge. Det eneste generelle vi kan sige om dette er, at det som udgangspunkt er individer og/eller virksomheder, som har eller ønsker at have Internetadgang og samtidig ønsker at købe virksomhedens produkter/serviceydelser. I tilfælde hvor virksomheden allerede har en kundedatabase, kan kunderne - i det omfang det er muligt - kontaktes. Det interessante vil være deres holdning til brug af WWW som et muligt interaktionsparameter med virksomheden. I tilfælde, hvor alle kunder er potentielle, må vi være kreative, og prøve at forestille os de kunder, der vil være relevante. Uanset hvordan kundeprofilen for virksomhedens WWW-sted udarbejdes, vil det være nogle essentielle overvejelser, da det har betydning for, hvorledes virksomhedens WWW-sted udarbejdes. 8.3 Fortolkning af informationen i forhold til virksomhedens situation Den information, der skabes i den forrige del af arbejdsprocessen, kan fortolkes i retning af, hvorledes den fundne information omkring landefokus, konkurrenter og kunder relaterer sig til virksomhedens situation. Således ønsker vi at skabe en viden omkring mulige typer af virksomhedens WWW-steder. Her tænkes på virksomhedens mulighed for at styrke virksomhedens internationaliseringsproces ved at udarbejde et WWW-sted af væsenstypen Brochuren, Håndbogen, eller Handelspladsen, da vi mener, at alle tre væsenstyper styrker virksomhedens internationaliseringsproces. Dog mener vi, at virksomheden i princippet udnytter WWW's internationale potentiale mere ved Handelspladsen end ved Håndbogen, som igen udnytter potentialet mere end ved Brochuren. Samtidig stiller det større krav til virksomhedens forståelse af WWW jo større potentialet er. Derfor vil en dialog med så mange som muligt i virksomheden være at foretrække. For at skabe et grundlag for denne dialog, ser vi det som en god ting, at udarbejde en Vejleder-side, hvor vi præsenterer links til de vigtigste fundne informationer, således vi giver vores viden videre til resten af virksomhedens ansatte, og på baggrund af dette skaber en frugtbar dialog. 8.4 Udarbejdelse af prototyper på WWW-stedet På baggrund af resultatet af denne dialog, sammen med vores fortolkning af informationen, ønsker vi at udvikle nogle prototyper for virksomhedens WWW-sted for at synliggøre effekten af mulige typer af virksomhedens WWW-sted. Disse prototyper kan udarbejdes med væsenstyperne Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen som idealmodeller.

5 Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted Således kan prototypen på Brochuren indeholde eksempler på, hvorledes virksomheden kan informere på en måde, der vil gøre det attraktivt for kunden at tilegne sig denne information, og derefter vil kontakte virksomheden. Ved prototypen på Håndbogen kan der gives eksempler på, hvorledes virksomheden kan give vejledning på et problems mulige løsninger i relation til virksomhedens ydelse, således at kunden vil få en øget tilfredshed med virksomheden. Endelig vil en prototype på Handelspladsen eksemplificere virksomhedens opfordring til, at kunden får adgang til en virksomhedernes ydelse, således at kunden kan anvende denne ydelse. 8.5 Refleksion over observation af brugen af prototyperne De udarbejdede prototyper vil vi teste overfor en sammensat referencegruppe. Denne vil ideelt set være sammensat af virksomhedens nuværende og potentielle kunder. Denne prototype skal være sammensat udfra kriterier, der sikrer et bredt udsnit af både nuværende og potentielle kunder. Her kommer en af fordelene ved WWW's globale udbredelse ind. Ved at gøre prototyperne tilgængelige på WWW kan kunder med forskellig kulturel baggrund deltage i denne referencegruppe samtidigt. Vi kan kontakte nuværende kunder samt søge på WWW efter virksomheders og/eller privates WWW-steder, hvor det viser sig sandsynligt, at den pågældende virksomhed eller private person kan være en potentiel kunde. I alle tilfælde må referencegruppens deltagere tilbydes en belønning for deres anstrengelser med at teste disse prototyper. Via e-post skal referencegruppens deltagere udspørges om deres nuværende viden i relation til virksomheden og dens type af ydelse, samt deres viden om WWW. Vi vil interessere os for, hvilke handlinger de har foretaget på virksomhedens protyper af WWW-stedet, hvilken information og erfaring de har udviklet ved at interagere med disse WWW-steder, samt deres fortolkning af, og refleksion over disse informationer og erfaringer. Således vil vi være i stand til skabe en forståelse for brugen af prototyperne. Ved prototypen for Brochuren vil det være vigtigt at reflektere over, om dette vil give en øget kendskab til virksomheden ud over landets grænser. Ved Håndbogen vil vi vurdere, om WWW-stedet vil aflaste virksomheden, således at en øget internationalisering er mulig uden at kunden føler, at virksomheden er "langt væk". Endelig ved Handelspladsen vil vi undersøge, om WWW-stedet skaber en international handelsplads, således at virksomhedens markedsmuligheder ikke er bundet til virksomhedens geografiske placering. 8.6 Scenarium for virksomhedens WWW-sted På baggrund af disse refleksioner vil vi være i stand til at opstille et scenarium for fremtidig anvendelse af virksomhedens WWW-sted. Dette scenarium ser vi som en midtvejskonklusion i denne proces, hvor det vil være fornuftigt at stoppe op og revidere de foretagede delprocessers resultat i forhold til helheden. Heraf kan det fastlægges, hvorledes virksomhedens WWW-steds indhold og form bør efterstræbes. Dette vil danne udgangspunkt for en systemdefinition af WWW, hvilket vil sige en beskrivelse af de betingelser, som WWW-stedets videre udvikling og brug er underlagt. De dele af virksomhedens organisation, som skal administrere, samt styre og overvåge WWW-stedet, den teknologi som WWW-stedet udvikles til, og ved hjælp af kommende kunders

6 8. Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted 117 opfattelse af WWW-stedet, de kvaliteter, som WWW-stedets indhold og form udgør. Endelig vil en beskrivelse af den overordnede filosofi, der ligger bag WWW-stedet indgå i overvejelserne. 8.7 Informationssøgning omkring leverandører af WWW-stedet Med baggrund i denne systemdefinition vil vi nu være i stand til at foretage en informationssøgning med relation til at undersøge mulige leverandører, der gør det muligt at skabe det tiltænkte WWWsted. De aktuelle leverandører vil være WWW designbureauer, som kan foretage oprettelse og eventuelt vedligeholdelse af WWW-stedet. Det vil også være Internetudbydere, der kan forsyne virksomheden med en Internetforbindelse og Web-hotel, og endeligt mulige leverandører af en WWW-server - hardware såvel som software. 8.8 Fortolkning af leverandørernes tilbud i forhold til scenarieret Disse overvejelser ser vi som vigtige, da en fortolkning af leverandørernes tilbud kan være med til at afgøre, hvorvidt virksomheden selv skal anskaffe sig medarbejdere og materiel, med de omkostninger der følger med. Denne fortolkning må ses i lyset af det opstillede scenarium, således omkostningerne kan holdes nede. Det betyder, at når udviklingen i denne branche går så stærkt, er det en meget stor fordel aldrig at investere mere end virksomheden har brug for i den pågældende situation. Derfor kan det vise sig, at de ressourcer, som er blevet anvendt på at opstille et scenarium for virksomhedens WWW-sted, vil tjene sig selv ind mange gange. Det bør også her bemærkes, at når virksomheden besidder eget domænenavn, kan den flytte leverandør uden kunderne bemærker det. 8.9 Udarbejdelse og markedsføring af WWW-stedet Uanset om medarbejdere i virksomheden selv designer eller eksterne konsulenter designer WWWstedet, er planlægningen af design, tilmelding til søgeværktøjer og meddelelser omkring WWWstedet et markedsføringsmæssigt ansvar, vi ikke anser som værende egnet til uddelegering til personer med en løs tilknytning til virksomheden. Det kan dog godt være tilfældet med selve kodningen af WWW-siderne. Som det første mener vi, at der skal foreligge en logisk opbygning af WWW-stedet, der sikrer virksomhedens mål med WWW-stedet, og at de kunder som virksomheden vil henvende sig til, også rammes. Derfor vil vi sikre os, at der er taget hensyn til, at den konkrete vidensudviklingsproces ofte er forskellig fra individ til individ, og fra kultur til kultur. Vi vil generelt sikre et så lavt forbrug af grafik som muligt, og kun bruge grafikken, hvor det tjener et formål. Desuden vil vi sikre os, at designet af WWW-stedet er udformet således, at tilmeldinger til udvalgte søgeværktøjer giver det ønskede søgeresultat, når en kunde søger efter information relateret til ens WWW-sted. Sidst men ikke mindst vil vi skabe mulighed for, at WWW-stedet nemt løbende kan opdateres og udvikles, så kunden har en grund til at vende tilbage. Med andre ord bør indholdet løbende udvikles og være af høj kvalitet.

7 Arbejdsprocessen for skabelsen af et internationalt WWW-sted Som før nævnt skal man også passe på ikke at undervurdere vigtigheden af at tilmelde WWWstedet korrekt til de forskellige søgesystemer. Har virksomheden først ofret mange penge og megen tid på at udvikle et WWW-sted, er det ærgerligt, at det skal miste sin effekt i kraft af, at målgruppen ikke kan finde det. I så fald vil investeringen have svært ved at finde sin berettigelse, da potentielle kunder ikke vil finde WWW-stedet. Vores erfaring er, at det kan være en ret tidskrævende proces, men at det medvirker til en større interesse for WWW-stedet. Når WWW-stedet fungerer, vil vi som det sidste markedsføre virksomhedens WWW-sted - både på WWW, men også i traditionelle medier. I begge typer af medier vil reklamer, pressemeddelelser og angivelse af WWW-stedets URL på brevpapir og i bunden af e-post-brevene, også være anvendelige virkemidler Refleksion over brugen af WWW-stedet Effekten af denne markedsføring med hensyn til den konkrete brug af WWW-stedet, samt tilbagemeldinger fra kunderne bør løbende vurderes ved at reflektere over, om effekten svarer til den tiltænkte, således virksomheden løbende kan justere, hvor det er nødvendigt. Der findes statistiske værktøjer, der kan støtte denne proces. Disse kan selvfølgelig anvendes i det omfang, det er fornuftigt. Men vi ser det som værende vigtigt at vedligeholde en løbende kontakt til referencegruppen, vi sammensatte tidligt i processen, således der løbende vil foregå en dialog omkring WWW-stedet og dets fremtidige udvikling. Nogle virksomheder har med succes oprettet diskussionsgrupper på deres WWW-sted, hvor alle interesserede kan indgå i en dialog i relation til virksomheden og dens ydelser med andre interesserede. Herved kan virksomheden ved at overvåge og deltage i disse diskussioner skabe en værdifuld kilde til at forstå kunderne i en større grad end det ellers vil være muligt. Refleksionen vil sansynligvis løbende resultere i at WWW-stedet justeres. Således starter processen forfra igen.

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1

Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25

3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25 3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25 3.1 VIDENSUDVIKLINGSPROCESSEN... 25 3.1.1 Viden... 25 3.2 FORSTÅELSESCIRKLERNE... 28 3.3 TOLKNINGSMØNSTRET, TEKST, DIALOG OG DELTOLKNINGER... 30 3.4 UDVIKLING AF

Læs mere

6. UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING PÅ WWW... 85

6. UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING PÅ WWW... 85 6. UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERS INTERNATIONALISERING PÅ WWW... 85 6.1 METODEMÆSSIGE OVERVEJELSER... 85 6.1.1 Udgangspunkt i virkeligheden... 85 6.1.2 Konfrontation med fænomenet... 85 6.1.3 Interaktion

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed. Centrale problemer og udfordringer. Cand. Merc.Organisation og Strategi 9.

Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed. Centrale problemer og udfordringer. Cand. Merc.Organisation og Strategi 9. Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed Centrale problemer og udfordringer Cand. Merc.Organisation og Strategi 9. Semester 2003 Morten Rask Adjunkt, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

1. PROBLEMFORMULERING... 1

1. PROBLEMFORMULERING... 1 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er sammensat... 3 1.2.3

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Kortere virksomhedsforløb for faglærere

Kortere virksomhedsforløb for faglærere Kortere virksomhedsforløb for faglærere Kortere virksomhedsforløb for faglærere Her på UCH har vi et stærkt ønske om, at undervisningen skal have en høj grad af faglighed, der bygger på såvel tradition,

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Mobiltest typiske udfordringer og deres løsninger

Mobiltest typiske udfordringer og deres løsninger Mobiltest typiske udfordringer og deres løsninger Side 1 af 6 Introduktion Ved test af mobile løsninger, er det vigtigt at man forholder sig til en række faktorer og udfordringer, ud over dem man kender

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Udbuddet omfatter følgende dokumenter 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND Helle Antczak og Helle Johansen SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen Socialt arbejde i et globaliseret samfund 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

At arbejde med projekter - modul 10

At arbejde med projekter - modul 10 At arbejde med projekter - modul 10 Forår 2013 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På modul

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Internetbaseret markedsanalyse

Internetbaseret markedsanalyse Internetbaseret markedsanalyse En værktøjskasse af dataindsamlingsteknikker med fokus på at forstå mulige datatyper og hjælpeværktøjer til at finde, forstå og dokumentere Læringsspørgsmål (markedsanalyse)

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere