Aalborg Universitet. Google som platform for dynamisk GIS Brodersen, Lars; Sørensen, Esben Munk; Gram, Michael. Published in: Geoforum Perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Google som platform for dynamisk GIS Brodersen, Lars; Sørensen, Esben Munk; Gram, Michael. Published in: Geoforum Perspektiv"

Transkript

1 Aalborg Universitet Google som platform for dynamisk GIS Brodersen, Lars; Sørensen, Esben Munk; Gram, Michael Published in: Geoforum Perspektiv Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Brodersen, L., Sørensen, E. M., & Gram, M. (2011). Google som platform for dynamisk GIS. Geoforum Perspektiv, (19), General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: oktober 05, 2015

2 Google som platform for dynamisk GIS Lars Brodersen, Esben Munk Sørensen og Michael Gram Google-konceptet folder en revolution ud over samfundets måde at dele og finde information; ikke kun til fornøjelse, men så sandelig også til kølig business. Google tager udgangspunkt i kendt geografi, men baserer sig der ud over på en ganske anden forretningsmodel, som nok er uhyre lærerig for os i GIS-domænets aktørkreds, såfremt vi ønsker fortsat at være leverandører til og af kort og geoinformation. Artiklen gennemgår grundene til Google-konceptets succes og udstikker en mulig kurs for GIS-udviklingen. Præludium Google-konceptet kan være den faktor, som flytter anvendelse af geo-information fremad i et kvantespring til en bredere kommunikationsforståelse med dynamisk, interaktiv, næsten-real-time kontaktflader til fx forvaltninger, politikere, interessegrupper, lidelses- eller oplevelsesfæller m.m. på et kvalitetsniveau og med en effekt som i de sociale netværk (mobil, smartphones, sms/ mms, Facebook, Facebooks Places, Facebooks Find Friends.). Google-konceptet kan bringe den geografiske dimension ud i mange andre dele af den samfundsmæssige og individuelle kommunikation. Der er geoindeksering på vej overalt. Vi står sandsynligvis foran en geo-revolution med eksorbitante muligheder! I Danmark udfoldes bestræbelser på at ud - vik le infrastruktur for geografisk information til brug for samfundets drift og forvalt - ning baseret på eksisterende nationale og internationale strukturer [Jarmbæk, 2011] [Miljøministeriet, 2011] [Brodersen et al, 2007]. Overfor disse bestræbelser står i skæ rende kontrast en markedsdrevet ud - vikling af en global infrastruktur for geo-in - for mation med stærke multisektorielle an - ven delser, bruger-generering af indhold og integration med andre informationsservices på mange platforme. Denne udvikling anføres for tiden af Google-konceptet. Spørgsmålet er, hvad skal der til, for at det kan lykkes for GIS-domænet at få en fod in - denfor udviklingen. For, hånden på hjertet, det er jo ikke GIS-domænet, der hverken har haft eller har teten i udviklingen i hverken de nævnte sociale netværk eller an dre domæner, hvor det for tiden ellers rykker så vældigt. Muligheder Hvor står Google i dag i forhold til at gi brugerne ovenstående oplevelse? Med kun seks år på bagen kan det kun imponere, hvad Google Maps har nået med hensyn til indhold, dækning, funktioner, anvendelse og udbredelse. De klassiske korttyper er en del af Google Maps-konceptet, men Google går andre veje ved at tilføje nyt til det geografiske univers. Her er der nogle eks empler på de nydannelser, som øger brugerens udbytte. I januar 2010 blev der i Danmark åbnet for Street View, som nu anvendes i mange sammenhænge, fx i forbindelse med boligsøgning. Men det er kun starten. Næste skridt er allerede klar i form af mulighed for at placere markører inde i Street View billedet, som det er velkendt fra de almindelige Google-kort. Nu kan der kobles information til billederne, se fx hvor et klik på markøren ud for huset afslører fx navnet på abonnenten. Custom Street View er en udvidelse, som gør det muligt for brugeren at lægge egne bil le der ind i Street View og tilføre 3Doplevel se. Med et digitalkamera eller en mobiltele fon kan du fremstille dine egne 360 grader op tagelser, og med en meget lille indsats kan du etablere din egen kortløsning, hvor bru geren kan gå fra Street View og ind i dine billeder. Det er mashup i stor skala! I Utrecht i Holland har man på 5

3 Den klassiske version af Google Earth er baseret på, at brugeren henter en software-klient, som så anvendes hver gang Google Earth skal bruges. Det er ikke længere nødvendigt. Google Maps er blevet udvidet med et Earth-vindue, som et frit tilgængeligt grundlag for både brugeren og udvikleren på linje med de øvrige korttyper. Oveni er der mulighed for selv af lægge fx bygninger ind. Google stiller et værktøj, Google SketchUp, til rådighed sammen med en lille brugsvejledning; se chup.google.com/support/bin/answer.py?- hl=en&answer= Allerede i dag kan man se mange af Danmarks karakteristiske bygninger i Earth-vinduet. Det kunne være in teressant at se fx nye større byggeprojekter allerede i projekteringsfasen langt ind i Earth-vinduet, så alle kan få en let tilgængelig visualisering af projekterne. Det burde fx kun ne fremme borgerinddragelsen. Figur 1. Mashup i Utrecht i Holland. Med simple midler skaber du selv din 3D-model og smækker den ind i Google Street View funktionalitet. Figur 2. Inde i katedralen i Utrecht. Flyt dig rundt som i Google Street View. Mashup, når det virker. den måde givet ad gang til at besøge byens kirker gennem Street View. Brugeren går fra gaden ind i kir ken, og kan inde i kirken navigere rundt i me get detaljerige optagelser. Se figur 1 og 2 og view. Gennem de seneste år er der sket en kraftig vækst i mobile kortløsninger. Mange af disse løsninger er imidlertid begrænset til iphone og Android. Google Maps satser på en løsning til alle smartphones. Indtil for nylig har producenten skulle udvikle en løsning for hvert styresystem, men med den nyeste version (3.0) af Google Maps kan man nø jes med én kortløsning, som samtidig kan an vendes på en almindelig browser og en mo bil browser, alt sammen selvfølgelig med tele fonens GPS-position som input. Og så videre. Det særlige ved Googles udviklingsaktiviteter er, at kortene udnyttes som middel til formidling af information, og ikke er et mål i sig selv. Det er stort set aldrig kortet selv, der er i centrum i Google-konceptet. Jovist kan man fascineres i timevis over fx Google Earth s informationsrigdom og den slags. Fint! Men anvendelsen går i øvrigt mere og mere ud på ved hjælp af kortene at få adgang til information af en anden karakter. Google-konceptet lægger vægt på, at brugerne selv genererer information til det samlede informationssystem. Brugerens information er knyttet til et sted fra indlægningstidspunktet og er dermed georefereret. I takt med at stadig flere brugere, både professionelle og private, lægger information ind på mashup-kort på et utal af forskellige websites, vokser mængden af information nærmest eksponentielt. Konceptet får dermed et liv, der kan leve op til betegnelsen et selvvoksende informations-økosystem. 6

4 Google-konceptet Bing Maps, Google Maps, Open Street Map, Virtual Earth, Arc Globe og andre udbydere, her under også danske, har mange ting til fæl les og flere af de argumenter, som gennemgås nedenfor gælder ofte også andre ud byderne. Ser man på Googles elementer et for et, kan stort set alle udbydere med ret te hævde, at det kan de også. Ja, det er rigtigt, men det er kun Google, der kan det hele. Derfor har artiklens forfattere valgt at skrive om Googles betydning, og fordi det er Googles betydning, vi hyppigt fascineres af, og som vi kender bedst. Hvad er det, Google kan og gør, som er så særligt? Hvad kan vi lære af Google? Google har erobret sin position af forskellige grunde. En grund er gratis-aspektet, som tillader mange flere at komme til fadet, end det er muligt med betalingsløsninger. Gratisaspektet og Googles grundlæggende filosofi om ikke-kontrol appellerer til anarki. Anarki har fordele og ulemper. Den største fordel er, at anarki befordrer en skov af udvikling i alle mulige retninger; de kreative potentialer får frit spil i gratis-anarki-rummet. Anarkiens største ulempe er det ukontrollable. En anden grund til Googles position er det be - vidste og kloge valg af en intuitiv og attraktiv brugergrænseflade. Googles brugergrænseflade kan stort set anvendes af alle, hvilket ikke kendes fra andre systemer. Vi skal nok tilbage til den gammeldags mønttelefon for at finde samme bruger-succesrate for en brugergrænseflade. Alene det gør Google til en særdeles attraktiv platform. En tredje grund er, at Google fremstår som på lidelig både mht. datakvalitet, fuldstændig - hed og forsyningssikkerhed. Rimeligt eller uri meligt, og alting er relativt, men det er vidt og bredt opfattelsen i Googles målgrupper. Det er et formidabelt og befordrende ry at have opnået. En fjerde væsentlig grund er, at Google i man ges bevidsthed fremstår som arketypen for udviklingspotentiale; Google har i løbet af ganske få år skabt det ene fantastiske og trendsættende produkt efter det andet. Tilmed lader de ofte brugerne være med i testfasen, hvor betaversioner stilles til rådighed for brugerne på Google Maps Labs (http:// maps. google.com/maps?showlabs=1). En ud viklingshistorie som savner sit lige inden for GIS- og geoinformationsdomænet. Der er ikke, med al respekt, samme udviklingsaura omkring øvrige udbydere på markedet, og det gi r Google et forspring. En femte grund er, at Google stiller et givet da ta grundlag og en given softwaremotor til rådighed, således at entreprenøren i langt hø jere grad kan koncentrere sig om selve den historie, der ønskes fortalt. En sjette grund er, at Google giver mulighed for at bygge løsninger på de mest gængse plat forme, som benyttes af udviklere: Java- Script, Flash, static map solutions, iphone and Android. Mængden af muligheder giver en treprenøren en høj grad af valgfrihed. Ulempen er, at entreprenøren selv skal overskue, forstå og arbejde sig gennem omfattende muligheder og dokumentation. Ingen af de seks grunde er exceptionelle, men summen er; se tabel 1, side 8. Dynamisk GIS Det er jo alt sammen meget godt, men hvad har det med dynamisk GIS at gøre. Traditionel GIS kan karakteriseres ved specialiserede softwareudbydere, anvendelse i statslige-kommunale silosystemer og et stærk tilhørsforhold til den klassiske kartografis forståelseshorisont. Dynamisk GIS opfattes traditionelt som bruger-input (indtastninger eller adfærd) udløsende opgavespecifikke beregninger eventuelt med tilførsel af flere data. Og bedst er det, hvis resultatet vises på et mængdekort (koroplethkort); se figur 3. Fint! Det er bare ikke længere tilstrækkeligt. Dynamisk GIS er altså, at brugeren i et tids vindue á nogle få sekunder eller minutter i større eller mindre grad styrer beregning- 7

5 Karakteristika Google Maps Bing Maps Open Street Map Gratis version Intuitiv og attraktiv brugergrænseflade Høj datakvalitet, fuldstændighed og forsyningssikkerhed + (+) - Udstråler udviklingspotentiale + (+) - API og datagrundlag stilles til rådighed Palette af APIer til forskellige platforme Tabel 1. Sammenfatning af egenskaber for tre web-baserede GIS-platforme. Hver især er aspekterne ikke exceptionelle, men summen er at kun Google går hele vejen. erne og derefter går et andet sted hen med re sultatet. er et ek sem - pel på et sådant dynamisk GIS, og er samti - dig et eksempel på, hvor godt sådan noget kan fungere. På den måde er GIS et ekspertsystem, som brugeren låner i korte tidsrum, dvs. sætter sig hen til, foretager be regninger og skaber et statisk resultat, som så bæres hen til anvendelse i en anden sammenhæng. Men lad os for en stund lege med tanken om, at tidsaspektet á nogle få sekunder el - ler minutter er en hæmsko for udvikling en. Råderummet bliver for snævert, hvis op - gaven er at levere klassisk dynamisk GIS, som brugeren låner for et lille tidsvindue for at løse en svær opgave, hvorefter GIS en lig - ger stille, indtil en ny brugers kortvarige tids - vinduer, og derefter igen til-låns, kortva rigt tidsvinduer osv. Det er for snævert. Tværtimod skal gryden holdes i konstant kog, om vi så må sige. Problemet er ikke kun tidsaspektet, mens også at kombination en af form, indhold og interaktion er rettet mod et statisk resultat i en slags ekspertsystemramme. I forhold hertil er Google-konceptets smar - te karakteristikum, at brugeren ikke længe- Figur 3. Eksempel på output fra et GIS-ekspertsystem i form af et mængdekort. Fint! Det er bare ikke tilstrækkeligt. Kilde: Perspektiv nr

6 re kun låner systemet i små tidsvindu er, men er en del af selve motoren og dermed er gryden i kog hele tiden. Selve udviklingen sker på grundlag af brugeradfærd og brugerindhold i en løbende udvikling med knopskydning og anarki. Det kan vel også betegnes dy namisk GIS. Dynamikken er selve den lø bende gensidige tilpasning mellem bruger og producent befriet for fokus på en kortvarig tidslomme og et statisk resultat. Eller ud trykt ganske prosaisk: brugerens opgaver og forståelseshorisont presser producen ten til løbende tilpasning af form & indhold. Denne løbende tilpasning befordres af Google-kvaliteterne som ovenfor beskrevet. Ikke nødvendigvis hos den samme producent og ikke nødvendigvis overfor den samme bruger, men bare i forhold til de variable grupperinger af producenter og brugere. Og det er brugerne jo sådan set ligeglade med, bare de kan få løst deres opgaver korrekt, sikkert og hurtigt. Eksempler fra Google-konceptets verden Det klassiske eksempel på den verdensomspændende anvendelse af Google Maps er en butikskædes vejvisning, rejsebureauet præ sentation af information om rejsemålet, ej endomsportalen med mulighed for at nærstudere området omkring boligen, eller avisen med information om kommende begivenheder i byen. Det gennemgående i det klassiske ek sempel er, at brugeren henvender sig til kortet med et spørgsmål, afgrænser søgningen, får overblik, finder detailinformationen og fx en rute frem til målet. Men der kommer hele tiden nye anvendelsestyper, som kan inspirere til nye løsningstyper. Et samarbejde mellem sytten af verdens stør ste og fineste kunstmuseer og Google har givet den almindelige bruger mulighed for at tage på CO2-venlig, gratis og kultur op - kvikkende rundtur i en række verdenskendte samlinger hjemme ved tastaturet. Projektet med navnet Google Art Project (www.googleartproject.com) omfatter 385 museumslokaler. Brugeren bevæger sig rundt i Stre- et View funktionalitet på museerne og kan nærstudere udvalgte værker og endda se det hele i 3D vha. anaglyph-princippet. I visse henseender minder det om opfindelsen af bogtryk og dennes betydning for de - mokratiseringen af nedskrevet information. Den private organisation We are what we do har etableret en hjemmeside for at få generationer til at gøre mere ud af at tale, dele og være sammen. Ideen går her ud på at geotag e gamle fotografier, så der kan søges på emne, tid og sted. Fotografierne kan placeres ind i det nutidige Google Street View, så det gamle fotografi er integreret med de aktuelle omgivelser. Et fint eksempel på hvordan tid kan inddrages som dimension; se Umeå Universitet har netop lanceret en service til studerende og gæster, som løser et velkendt problem, når man ankommer til en stor institution: hvilken vej skal jeg gå for først at finde den rigtige bygning og dernæst finde det rigtige lokale? Ovenpå Google Maps vises Umeå-campus-temaet med detaljerede information om universitetets bygninger, parkeringsforhold, stier m.m. Umiddelbart kan man ikke se, at det er noget særligt, der er lagt ind, og det er netop det, der er noget af det fede ved sa gen (høj tilgængelighed). Dertil kommer, at brugeren kan søge på lokaler i området, hvorefter den relevante entredør bliver markeret på kortet. Stort fremskridt, og hvorfor findes det ikke allerede på alle større institutioner? Produktet er naturligvis også etableret som en App til iphones og Android, og har samme smarte funktiona liteter, som vores egen Rejseplanen tilbyder til smartphones. En kommende version med indendørs navigation helt frem til det søgte lokale er på tegnebrættet og forventes køreklar inden ret længe. I Facebook kan man følge med i vennernes rejseaktiviteter vha. den integrerede Tripadvisor ba-serende sig på Google Maps. Her er det som i resten af Facebook 100% brugerskabt indhold. En enorm mængde informa tion 9

7 Figur 4. Tag på CO2-venlig, gratis og kulturopkvikkende rundtur i en række verdenskendte kunstsamlinger hjemme ved tastaturet. Her lidt af Rembrandt-samlingen i Hermitage-museet i Sct. Petersborg. om alt muligt om rejseoplevelser, praktiske tips, kontakter til hjælp osv. Her er der virkelig tale om brugerengagereret interaktivitet. Opskriften på succeshistorien er her mængden af data, det personlige engagement fra leverandørerne, effektive værktøjer stillet til rådighed for brugeren og ikke mindst en velkendt og let anvendelig bruger grænseflade. Figur 5. Cowgate i Edinburgh i det almindelige Street View. er et eksempel på brug af Google Maps til understøttelse af andre web sites. Intuitiv præsentation på kortet af, hvilke ejendomskategorier der er sat til salg. Der kan være flere hundrede tusinder hits på denne side pr. døgn. Boliga må jo ram me et behov, og det lykkes bl.a. vha. Google-konceptet. Figur 6. Og vupti! Med history-pin sætter man lige sit gamle fotografi ind på stedet og bidrager til oplysning. De danske kommuners brug af kort er stadig i overvejende grad præget af, at kort be - tragtes som noget, der udvikles og drives af teknisk forvaltning og i stigende grad med brug af offentlige kortservices som Kort & Matrikelstyrelsens Kortforsyningen. De første kommuner er begyndt at bruge Google Maps som referencegrundlag for visning af kommunal information til borgerne. Foreløbigt er der kun få tilfælde som eksempelvis Glostrup. Men den meget fokus fra Forskningsministeriets side på at øge anvendelsen af offentlige data, kunne vi håbe, bliver det brækjern, som åbner for en markant anvendelse af Google-konceptet for of - fentlige data og for kommunikation med bor - gerne. Fælles for disse eksempler er, at fokus flyttes fra kort og GIS-værktøjer til værdi og indhold for brugeren. De grundlæggende data og værktøjer er blevet en selvfølge, som brugeren i dag heldigvis forventer bare er til stede. Med Google Maps skal producenterne ikke længere bruge energi på formen og datagrundlag, men kan fokusere på at bringe størst mulig værdi til brugerne. De sociale netværk Realtidsvisualisering af bevægelse omfatter fx også personers bevægelse. Med smart - phone-generationen står vi nok foran en 10

8 eks plosion i anvendelse af geo-taggede be vægelsesmønstre, hvor alt fra familier/ par til fodboldvenner og klassekammerater kan definere info-grupper, der giver hinanden adgang til information om hinandens op holdssted. Denne udvikling vil betyder mar kant anderledes anvendelse af geo-in - dekseringen. De sociale netværk vil udvikle sig til forbrugernetværk, interessenetværk og med stadig bedre kvalitet i kort, billeder og videoer, der fx distribueres via Googles brede brugerorienterede koncept. Der er to interessante aspekter ved de so - cia le netværk i relation til denne artikel. For det første viser de sociale netværk, at information kan distribueres med en hastighed og ud til et antal modtagere, som savner si - de stykke i historien. Det samme kan vi godt nok ikke prale af i GIS-domænet. Det skal vi måske heller ikke, men hvad kan vi bruge inspirationen til? Frem med idéerne! For det andet kan man få adgang til information om brugeren i en kvalitet og mængde, som også savner sidestykke i historien [Kjær, 2011]. Folk krænger deres inderste sjæl og privatliv ud på fx Twitter og Facebook, og hvis man så lige (vupti) skanner disse data og kører det sammen med fx en kundedatabase, kan der ske løjer og langkål. Hvad kan denne mulighed inspirere os til i GIS-domænet? Frem med idéerne! Forhindringer GIS-begrebet er for snævert Den traditionelle GIS-kultur kan opleves som sta tisk, teknologiorienteret og introvert. GIS defineres traditionelt som kombinationen af datalogi, algoritmeudvikling, databaseværktøjer og i nyere tid også web-service-teknologi. Det er alt sammen mægtig fint og ikke mindst nødvendigt. Det er bare ikke tilstrækkeligt. Figur 7. er et eksempel på anvendelse af Google Maps som indeks til andre web-sites med flere hundredetusinde besøg hver eneste dag. Anerkendelsesproblemet Kan Google accepteres og anerkendes som seriøs GIS. Eller vil Google blive affejet som enten det er jo bare et kort, turist-info eller social-legetøj. Disse tre opfattelser var jo nok til en vis grad, hvad der blev tildelt den oprindelige første-oplevelse med Google Earth, Google Maps og Street View. I en diskussion af anerkendelsesproblematik ken bør det fx vække til undren, at der til syneladende ikke er en eneste kommune i Danmark, der er gået over til det fulde Google-koncept som platform overfor borgere og politikere. Ikke som konkurrent til eller afløser for de traditionelle GIS-løsninger, men som et nødvendigt supplement for at nå visse målgrupper med andre forståelseshorisonter end ekspertens. Hvad er det, der bremser den udvikling? Hvorfor er der ikke bare en enkelt kommune, der satser og omprioriterer pengeforbruget til noget generelt Google-koncept som ovenfor skitseret frem for en traditionel GIS-løsning? Geografiske InformationsSystemers udbredelse har hidtil været knyttet til anvendelsesområder [Sørensen, 1999]. Markedet for GIS kunne opdeles i massemarked, beslutningsstøtte, drift og overvågning samt forskning og undervisning. Google har især markeret sig på massemarkedet og beslutningsstøt teområdet. Drift/overvågning samt forskning og undervisning indtil videre fortsat baseres på GIS-domænets traditionelle udbyder af softwareløsninger og tilpasset hardware, men der kommer nok 11

9 også en forvandling på disse områder. Om ikke af andre grunde, så fordi adfærdskulturen i almindelighed flyt ter sig fra systemformål til individuelle be hovsformål, hvortil Google -konceptet er langt bedre egnet. Udviklingsområder for dynamisk GIS Hvilke lære kan uddrages af ovenstående med henblik på fremtidige udviklingsområder for sand dynamisk GIS. Vi har i det følgende beskrevet vores syn på mulighederne. Systematikken i det følgende bygger på mo deller for informationsdesign fra [Brodersen, 2007]. Formål med GIS. Hvorfor skal vi egentlig ha noget, der betegnes GIS? Kan vi ikke bare konstatere, at der er GIS overalt, og at begrebet dermed mister sin betydning. GPS er der jo heller ingen, der tænker over eller beskriver særskilt. Vi har vænnet os til, at alle apparater bare kender deres position. Jo, der er den gode grund til at beholde GIS-begrebet, at informations betydning er variabel med stedet, og derfor er kunsten at beherske sammenhængen mellem informationsbetydning og position vigtigere end nogensinde før. Det er ikke stedet, som sådan, der er spændende, det er der så rigeligt styr på, men derimod sammenhængen mellem sted og informationsbetydning. Det er lige præcist det, som de førnævnte sociale netværk behersker på ypperste niveau. Mål for GIS. Ja, det er et af de rigtig, rigtig gode spørgsmål, for hvad er målet for alt det her med GIS. Måske skal svaret bare stå åbent i anarkiens hellige navn. Når Google bliver spurgt, hvad planerne er for fremtiden, er svaret, at det ved de ikke, de arbejder på basis af anarkistisk knopskydning [Arora, 2011]. Og foreløbig går det jo meget godt. Hvad skal den traditionelle GIS-forskning og den traditionelle, kommercielle GIS-sektor så beflitte sig med? Hvis vi (forfatterne) vidste det ganske præcist, ville vi ikke dele det med andre, men skynde os at lave en Figur 8. Glostrup kommune er en af de få kommuner, som er begyndt at præsentere data på Google Maps. Kilde: 14. februar masse penge. Men for os er tendensen klar: godt nok vil der fortsat være en marked for GIS-ekspertsystemer, men andelen af den samlede mængde vil sandsynligvis svinde ind, fordi de svære opgaver frem over afløses af andre kommunikationsformer. Tænk om kommunens hjemmeside stillede sig til rådighed for sådan anarkistisk knopskydning til gavn for en skov af interessegrupper på tværs af kendte skel. Der er markante og interessante tendenser i den offentlige sektor mod serviceorienteret arkitektur, og det bliver spændende at se, om de når i mål inden kommunikationsformerne og måderne vi organiserer os på overhaler også disse tiltag. Målgrupper til GIS. I modsætning til en tradi tionel GIS-forståelse, som bevidst eller ube vidst ofte lander i ekspertsystemer, vil GIS-målgruppen i fremtiden være tæt på at være alle. Dette er skrevet vel vidende, 12

10 at alle er et stort ord. Det gør opgaven så me get større og kompleks, hvilket kalder på generalisering i både form og indhold, hvis vi alle sammen skal kunne overskue og skræve over opgavens omfang i samlet flok. At alle skal tilgodeses gennem en nødvendig generalisering af både form og indhold kalder igen på større opmærksomhed overfor målgruppens opgaver og forståelseshorisont. Men det går egentlig meget godt i spand med ovenstående tanker om den løbende, dynamiske tilpasning. Dette med alle og generalisering af både form og indhold understøttes i Google med gratisprincippet, anarkiet og modulopbygningen. Hver enkelt interessegruppe kan komme til fadet, og generaliseringen gennemføres som den gennemsnitlige udviklingstrend hen over skoven af udviklingsaktiviteter. I diskussionen om målgrupper må det også anerkendes, at der er og vil være forskellige roller i forhold til forskellige systemer. Det er en type målgruppe med særlige egenskaber, der omgås Facebook, mens det er en anden type målgruppe med andre særlige egenskaber, der agerer i fx den digitale forvaltning. Forskellighederne er ikke en hindring eller en ulempe, men en egenskab ved hele sagen, som man er nødt til at beherske. Uanset om det er sociale netværkssystemer eller serviceorienteret it-ar - kitektur til digital forvaltning eller businessmanagement vil et princip om rollebaseret it-anvendelse være central. Vi taler her ikke om roller i en teaterverden, men om roller defineret i forhold til individets/brugerens behov for form & indhold. Managers er dem der er ansvarlig for drift og udvikling af funktionalitet og kommunikation. Contributers leverer indhold til systemerne med ansvar for enten grunddata, ajourføring eller ekspeditioner. Readers er de brugere, der via webservices kan få adgang til data via forskellige dedikerende brugergrænseflader. De forskellige readers vil søge information afhængig af den aktuelle kontekst. Google-konceptets dynamiske karakter er det nødvendige ståsted for dette meget differentierede og dynamiske brugermiljø. Interaktion i GIS. Traditionelt er det vel netop i brugerens omgang med form og indhold, at udvikling og fremskridt i GIS kommer til udtryk, eller rettere forventes at komme til udtryk; brugergrænsefladerne gi r større interaktion, flere muligheder for at blande data og udføre flere beregninger. Interaktionsbegrebet defineres i GIS-traditionen yderligere, ved at hver enkelt bruger hele tiden skal kunne tilgå al information lige som der lystes og med lige præcis de relationer, som der lystes uden at skulle begrunde noget overfor nogen. Men først og fremmest indebærer interaktionsbegrebet, at den nyeste information skal være tilgængelig her og nu. Interaktionskonceptet må udvides til ikke blot at handle om brugergrænsefladen, men om at brugeren er en del af system-motoren, leverer indholdet og er det altafgørende pejlemærke for form-udviklingen. Interaktionen er på begge sider af brugergrænsefladen. Form i GIS. Form, indhold og interaktion kan ikke skilles ad. Der er en tæt sammenhæng. Et interessant aspekt er, at brugeren i Google-verdenen i høj grad er en væsentlig faktor mht. både form (datamodel og regnekraft), indhold og ikke mindst interaktion. Facebook er et eksempel på, at brugeren både leverer data og bearbejder disse til information; Facebook i sig selv leverer kun minimal bearbejdning. Mht indhold kan situationen groft sagt betegnes ved, at serveren er skiftet ud med skyen, hvor begrebet skyen betegner, at data ikke findes på en enkelt dedikeret server hos fx en offentlig myndighed men spredt ud over hele jordkloden i et for brugeren uigennemskueligt men særdeles effektivt computernetværk. Indhold til GIS. Brugerens forventninger er i fremtiden i langt højere grad end tidligere styrende for indholdet, fordi det er brugerens opgaver og adfærd, der bærer indholdet og dermed sætter kursen for produktudviklingen. Der er ikke længere en central, ekspertstyret trend-setter, som til fældet var med fx INSPIRE, FOT o.l. I 13

11 Google -verdenen er producenten i langt hø jere grad tje ner for brugeren og dennes opgaver. Eksempelvis valgte Google at lukke hurtigt og helt for det ambitiøse projekt Google Waves på grund af dårlig modtagelse hos brugerne. I fremtiden er det brugeren, der sætter kursen, og producenten er henvist til at halse bagefter og forsøge at være på forkant. Det kommer helt af sig selv, når regnekraften og magten over indholdet overføres til brugeren jf. ovenstående eksempler. Produktet GIS. Det er så det næste rigtig, rigtig gode spørgsmål, hvor svaret nok også bør stå åbent i anarkiens hellige navn. Heller ikke Google aner, hvilke produkter der strømmer ud til folket næste år. Slip kontrollen og lad anarkien herske. Som topchefen i Nokia understreger: Det handler ikke længere om at udvikle den bedste mobiltelefon. Det handler om at bygge et helt økosystem, der foruden hardware og software også omfatter udviklere, applikationer, e-handel, søgning og andre tjenester. [Elop, 2011]. Men et er nok sikkert. GIS-domænet må definitivt forlade sin oprindelse som kombinationen af algoritmer, datalogi og medieteknologi (farvel og pænt tak), og i stedet forholde sig til nye, selvstændige økosystemer ; massemarkeder, beslutningsstøttesystemer, drift/overvågning samt forskning og undervisning. Rettigheder til geoinformation. Rettighedsaspektet bliver i fremtiden et vanskeligt appendiks på megen udvikling ud over alle fag. Den go e gamle ophavsretslov er under voldsomt pres og må forudses aflyst inden for en kortere årrække. I stedet kommer sandsynligvis den amerikanske filosofi med licens, som går ud på, at man køber sig rettigheder i hver enkelt sag. Fænomenet ses allerede i Facebook (og tilsvarende steder), hvor brugeren tildeler de andre visse rettigheder på visse betingelser. Fælles, generelle regler, som ophavsretsloven har givet os, er snart fortid, og til gengæld får vi særaftaler i hver enkelt sag. Postludium I flere hundrede år frem til 1498 var republikken Venezia verdens rigeste, mægtigste og mest magt-fulde institution. De kørte med klatten! Den væsentligste indtægtskilde var handel med krydderier, silke o.l, som blev transporteret på kamelryg fra Fjernøsten via arabiske købmænd til Venezia. Konceptet fungerede fremragende, men kollapsede så over en nat. I 1498 opfandt portugiseren Vasco da Gama søvejen rundt om Afrika og kunne dermed lande skibsladninger af krydderier, silke og meget andet godt fra Fjernøsten på kajen i Lissabon til langt billigere penge end de venezianske købmænd. Venezia sov i timen og tabte det hele, den dag Vasco da Gama gik i land i Portugal. Nokias nedtur har vi kunnet følge på det se neste, som ifølge Nokias topchef [Elop, 2011] skyldes manglende opmærksomhed overfor omverdenens forandring. Fra for to år siden at være verdens ledende mobiltelefonproducent til i dag at være lukningstruet med katastrofal nedgang i markedsandele. Der var no en andre ikke-mobiltelefonprodu center, der tog chancen, ramte rigtigt (lige som Vasco da Gama), udviklede smartphone -konceptet og snuppede hele ge schæften fra bl.a. Nokia. GIS-forståelse af i dag er knyttet til offentlige magtsystemer, centrale databaser og fællesskabets nødvendigheder. Hvad nu hvis verden rent faktisk er på vej bort fra især fællesskabets nødvendigheder og over i en gennemgribende individualisering. Det taler for Google-konceptets fortsatte og stigen de succesfærd. Google-konceptet baserer sig på indre vækst grænsende til anarki og en komplethed i form, indhold og interaktion, der savner sidestykke. Kort og geoinformation vil også overleve fremtidens forandringer og vil udvikle sig i takt hermed. Betegnelserne kort og geoinformation bliver sikkert lavet om til 14

12 noget andet, hvilket jo egentlig er ligegyldigt for indhold og værdi. Det gode spørgsmål i den sammenhæng er, hvem der kommer til at udføre arbejdet. Det traditionelle GIS-domæne? Eller skal vi bare se på, at andre fag overtager føringen og går i udbrud? Litteratur Brodersen, Lars; Geokommunikation. Forlaget Tankegang, Brodersen, L., Nielsen, A; Geo-Communication, Web Services, and Spatial Data Infrastructure: An Approach Through Conceptual Models in Emerging Spatial Information Systems and Applications. Idea Group Publishing, Elop, Stephen. Noka er en brændende boreplatform februar 2011 Jarmbæk, Jesper; Stedet som indgang til digital forvaltning. geoforum.dk nr. 121, 2011 Kjær, Jakob S, Erhvervslivet satser halvhjertet på de sociale medier. Politiken, 2. marts Sørensen, Esben Munk; GIS i forandring i Balstrøm et. Al. GIS i Danmark 2, Teknisk Forlag, 1999 ab-c-media weblab, 14. februar 2011 Arora, Nikesh, Google, Doegn_2011/Google.htm, 27. februar 2011 Art Projekt, 14. fe - bru ar 2011 Boliga, 14. februar 2011 Google Maps Lab, maps?showlabs=1, 14. februar 2011 historypin, 14. februar 2011 Om forfatterne Lars Brodersen, Lektor, dr.scient, Esben Munk Sørensen, Professor, Begge Aalborg Universitet, Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Øst Michael Gram, Direktør, Folia A/S, Midtpunkt 40, 9900 Frederikshavn 15

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1).

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1). Danish University Colleges MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A.

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark.

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark. Syddansk Universitet Sundhedsfremme til søs Hjarnø, Lulu Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hjarnø,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside.

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside. Danish University Colleges Demens Film Jensen, Anders Møller Publication date: 2012 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået peer-review

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere

Nye solceller på markedet - plastsolceller

Nye solceller på markedet - plastsolceller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 14, 2015 Nye solceller på markedet - plastsolceller Lauritzen, Hanne Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Lauritzen, H. (2012). Nye solceller

Læs mere

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14.

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14. Aalborg Universitet PROMUSA Lindvang, Charlotte Published in: Dansk Musikterapi Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013 Danish University Colleges Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået

Læs mere

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 09, 2016 Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Foged, Nikolaj; Vest Christiansen, Anders;

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Aalborg Universitet Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet Brande-Lavridsen, Hanne. Published in: Natur, kultur og forvaltning

Aalborg Universitet. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet Brande-Lavridsen, Hanne. Published in: Natur, kultur og forvaltning Aalborg Universitet Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet Brande-Lavridsen, Hanne Published in: Natur, kultur og forvaltning Publication date: 2005 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino

IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino Aalborg Universitet IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to

Læs mere

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 10, 2016 Årsrapport for for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Furbo, Simon Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne Aalborg Universitet Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2005. 147 sider Tange, Hanne Published in: Hermes Publication date: 2006 Document Version Også

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, T. M. Undervisningsguide til video case om bæredygtighed: BabyDan-Intro og undervisningsguide

Citation for pulished version (APA): Nielsen, T. M. Undervisningsguide til video case om bæredygtighed: BabyDan-Intro og undervisningsguide Danish University Colleges Undervisningsguide til video case om bæredygtighed BabyDan-Intro og undervisningsguide Nielsen, Trine Mønsted Publication date: 2016 Link to publication Citation for pulished

Læs mere

University Colleges. Projekt integration af e-bøger på Ingeniørhøjskolen i København Hald, Peter; Vestergaard Lund, Solveig. Publication date: 2010

University Colleges. Projekt integration af e-bøger på Ingeniørhøjskolen i København Hald, Peter; Vestergaard Lund, Solveig. Publication date: 2010 University Colleges Projekt integration af e-bøger på Ingeniørhøjskolen i København Hald, Peter; Vestergaard Lund, Solveig Publication date: 2010 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere