Forskellen mellem krav og begær i statens frivillighedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellen mellem krav og begær i statens frivillighedspolitik"

Transkript

1 Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationers årlige konference: Forskellen mellem krav og begær i statens frivillighedspolitik Anders la Cour Lektor på Copenhagen Business School Frivillighedskonference den 6. maj 2010

2 Statens stigende interesse for det frivillige sociale arbejde: 1) Interessen og anerkendelsen (ved socialminister Ritt Bjerregård 1980) 2) Behovet for et bredere samarbejde mellem det offentlige og de frivillige (Finansministeriet 1983). 3) Ønsket om evalueringer (Socialministeriet 1997). 4) Ønsket om uddannelse af de frivillige (Center for frivilligt socialt arbejde 2002, Socialministeriet 2003) 5) Ønsket om udviklingen af mere integrerende samarbejdsformer, som f.eks. Partnerskaber (Socialministeriet 2003, Center for frivilliges socialt arbejde 2004). 6) Ønsket om effektmåling af den frivillige indsats (Socialministeriet 2006, Rambøll Management 2006).

3 Det har ført til en modsigelsesfyldt politik, der på engang siger: Gør som jeg siger og vær uafhængig! eller Vær anderledes og gør lige som alle andre!

4 Den ledende opposition går videre og foreslår at: Der oprettes et frivillighedsministerium og at der udfærdiges en frivillighedslov, som skal sikre det frivillige Danmark bedre arbejdsforhold (Thorning 2009).

5 Tænketanken Cevea skriver at: de frivillige skal forny velfærdssamfundet (Ceave 2010).

6 Mandag Morgen præsenterer frivilligheden som: velfærdssamfundets redningsmænd og fortsætter: Velfærdssamfundets eksistens er truet. Ildsjæle med socialt engagement skal redde den (Mandag Morgen 2010).

7 Hvor placerer frivilligrådets reform- oplæg sig i forhold til denne debat? Der er altså al mulig grund til at bygge fremtidens velfærdssamfund op omkring en tillid til borgerne og en tro på, at de gerne vil deltage og være aktive og kreative, hvis de får mulighed for det (Frivilligrådets reformoplæg 2010:4)

8 Frivilligheden bliver løsningen på: 1) Klient- og forbrugergørelsen af borgerne i velfærdssamfundet. 2) Den manglende tillid borgerne imellem. 3) Den manglende sammenhængskraft i samfundet. 4) D l d h dl k ft i 4) Den manglende handlekraft i velfærdssamfundet.

9 Oplæggets mange forståelser af frivillighed: Frivillighed er lig med at være et ordentligt menneske, sådan en kan vi genkende når vedkommende tænker på andre mennesker end sig selv. Men i så fald er vi vel trods alt flere frivillige end de 35% af befolkningen som oplægget først nævner som frivillige.

10 Frivillighed er aktivt medborgerskab, her dækker frivilligheden også over dem der er medlem af et politisk parti.

11 Man får den tanke at; Oplægget tømmer frivilligheden for indhold, for dermed at kunne bruge det som løsningsfigur indenfor alle mulige meget generelle udfordringer som velfærdssamfundet står overfor.

12 Frivilligrådet mener Frivillige initiativer og organisationer tilbyder samfundet en indsats, som ingen anden aktør kan matche: De organiserer frivilligt baserede tilbud til mennesker i øjenhøjde uden noget andet motiv end det at hjælpe (Frivilligrådet 2010:20).

13 Derfor foreslår frivilligrådet: At eleverne kan få forhøjet deres afsluttende karaktérgennemsnit, hvis de har lavet frivilligt arbejde.

14 Andet steds i reformoplægget står der: Frivilligt arbejde bør være et adgangskrav allerede ved optagelse via kvote 1 Adgangskravet kan fx være minimum 20 timers frivilligt arbejde gennemført på ens ungdomsuddannelse (Frivilligrådet 2010:17)

15 Skal det fortsat være frivilligt at være frivillig? De unge skal motiveres til at kunne se at det frivillige arbejde også kan få betydning for deres fremtidige muligheder for uddannelse og job

16 Reformoplægget synes dermed at overtage statens modsigelses fyldte politik, som en der er splittet t mellem sit begær efter det altruistiske element i frivilligheden og kravet om at gøre frivillighed obligatorisk

17 Udfordringer d for samarbejdet mellem det frivillige og det offentlige. Set fra de frivillige organisationers perspektiv Johs.Bertelsen, Frivilligt Forum og Kristeligt Studentersettelment t tt t

18 Vild ledelse

19 Produktion af livssammenhæng

20 Systemverdenen : Materiel reproduktion = økonomisk vækst Lineært kalkulerende og fokuseret på målopfyldelse Livsverdenen: Symbolsk reproduktion = menneskelig vækst Cykliske/organiske processer Baggrund for mening, identitet og fællesskab i vores hverdagsliv

21 Skjern Å før udretning Kortet er fra før udretningen

22 Skjern Å efter udretning Kortet er fra efter udretningen

23 Skjern Å efter tilbageretning Kort er fra efter "tilbageretningen

24 De fede fisk står i bugtningerne

25 De fede fisk ressourcer baseret på lyst og tillid engagement g uafhængighed af offentlig myndighed tid til samvær frihed til innovation og kreativitet helhedsorienteret indsats meningsfylde kreativitet

26 Kan bidrage til: bæredygtighed sammenhængskraft folkesundhed integration inklusion medborgerskab og selvhjulpenhed selvrespekt og ejerskab

27 Udfordringer Nye velfærdsløsninger ældreområdet udsatteområdet sundhedsområdet integrationsområdet

28 Tendenser: fra omsorg og pleje til aktivitet fra institution til lokalsamfund empowerment og medborgerskab socialøkonomiske i k virksomheder

29 2 slags frivillige sociale organisationer Den frivillige organisation baseret på: Ansat fagpersonale Frivillige Salg af sociale serviceydelser Aktivering Væresteder Omsorgsarbejde Butiksdrift Den frivillige sociale forening baseret på: g g p En omsætning under kr. Frivillige

30 Behov for nye økonomiske samarbejdsmodeller d Udbud er meget problematisk Ligeværdige partnerskaber er sagen Driftsoverenskomster kan bruges + En grundfinansieringsmodel g

31 Fælles aftalegrundlag ikke erstatning for besparelser samarbejdsaftaler mellem faste og frivillige på åkommunale institutioner ny fælles læring

32 Fra New Public Management til Vild ledelse l De frivillige organisationer som sociale udviklingslaboratorier Væk med unødvendig måling og kontrol Fokus på lokal og social bæredygtighed Støtte til socialøkonomiske virksomheder Ændret social og beskæftigelses lovgivning Samarbejde med andre kreative kræfter (kunstnere, byplanlæggere, virksomheder)

33 Behov for en civilsamfundspolitik Anerkendelse af civilsamfundets særlige betydning overfor marked og stat Charter og spilleregler: Selvstændighed og uafhængighed gg Dialog Kvalitet Langsigtethed Åbenhed og indsigt Mangfoldighed Behov for opfølgende politisk vilje til udmøntning af en praktisk politik til gavn for civilsamfundets infrastruktur og civilsamfundets aktører

34 Frivilligcentrene som omdrejningspunkt Paraply for foreninger Grundfinansieret Omdrejningspunkt for samarbejde og innovation

35 Sammenhængende frivilligpolitikker i kommunerne Grundstruktur et frivilligcenter et frivilligråd bestående af repræsentanter for de frivillige sociale organisationer, kommunale politikere og embedsmænd samt repræsentanter for det lokale erhvervsliv et lokalt innovationsnetværk for frivillige organisationer, erhvervsliv og kommuner en kommunal frivilligkonsulent

36 Udfordringer for den frivillige sociale sektor - Øget sektorbevidsthed - Øget bevidsthed om kompetencer og kvaliteter - Øget bevidsthed om udgangspunkt i civilsamfundet Øget bevidsthed om fortalerollens betydning for fortsat demokrati Øget bevidsthed om organisatorisk styrke

37 Frivilligrådets anbefalinger: Som borgere skal vi værne om friheden til at være et ordentligt menneske Læring om medborgerskab b skal være et krav på alle uddannelser Kommunerne skal udvikle velfærden sammen med civilsamfundet Erhvervslivet skal bruge mulighederne i civilsamfundet Det kan betale sig, at samfundet investerer i civilsamfundet

38 Udfordringer for samarbejdet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor Ved Charlotte Markussen Vicesocialdirektøri

39 Disposition Hvad gør vi i Frederiksberg Kommune for at fremme det frivillige sociale arbejde? Giver det mening at tale om én frivillig illi verden og én samlet frivillighedspolitik? Hvilke udfordringer er der i samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer?

40 Frederiksberg Kommunes frivillighedspolitik Målsætninger for samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger/organisationer og Frederiksberg Kommune er: at synliggøre betydningen af frivilligt socialt arbejde at medvirke til at styrke forebyggelse af sociale problemer at skabe en samlet helhed/samarbejde i indsatsen i det sociale arbejde at samarbejde med borgerne om at løse sociale problemer at samarbejde med den enkelte borger om løsningen af egne problemer sammen med Frederiksberg Kommune at fremme netværksdannelse blandt de frivillige sociale foreninger/organisationer, således at foreningernes/organisationernes i i samarbejde forbedres

41 Frivillighedspolitik illighedspolitik 2 Sådan indfrier vi målsætningerne: Vi yder økonomisk støtte til frivillige foreninger/organisationer Vi har særlig fokus på at fremme forebyggelse, fællesskab og dannelse af netværk Vi yder støtte til varige aktiviteter Vi yder støtte til nye aktiviteter

42 indfrielse ielse af målsætningerne ne konkrete initiativer I 2010 er der afsat 4 mio. kr. - Heraf er 2 mio.kr. bloktilskudsmidler og 2 mio.kr. afsat særskilt på kommunens budget I 2010: 80 ansøgninger til et samlet beløb på ca. 9 mio. kr

43 Fedeiksbeg Frederiksberg Frivillighedsforum Etableret i 2007 med følgende formål: at være et samlende forum for indsatsen på frivillighedsområdet at være forum for erfaringsudveksling at følge udviklingen på frivillighedsområdet at udvikle samarbejdsrelationerne mellem de forskellige aktører på frivillighedsområdet illi at påpege problematikker, som kræver tværsektorielle løsninger at være rådgivende med formidling af nye idéer til relevante instanser at synliggøre det frivillige sociale arbejde i Frederiksberg Kommune

44 Frivillighedsprisen illighedsp isen Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 at uddele en Frivilligheds Pris. Prisen uddeles hvert år til en person og til en organisation. Formålet er: at fremme det frivillige sociale engagement at markedsføre og anerkende det sociale engagement, som frivillige bidrager med at fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige

45 Hvad er frivilligt illigt arbejde? Small: Aktiviteter for ensomme ældre, FAS (Foreningen for Aktivt Samvær) Telefonkæder Medium: Sociale caféer og væresteder, KFUMs sociale arbejde Lektiehjælp til etniske minoriteter, Røde Kors Large: Plejehjemsdrift, OK-fonden Forskningsvirksomhed, Kræftens Bekæmpelse

46 Én frivillig illig verden? Én frivillighedspolitik? Der er mange strømninger i den frivillige verden: Den lille frivillighed illi Alternativet til den kommunale indsats Professionalisering i af store driftsorganisationer i i Så giver det overhovedet mening at tale om én frivillig verden og én frivillighedspolitik?

47 Det uundværlige supplement? Er den frivillige verden ikke en uhomogen gruppe af organisationer uden fælles interesser? Vil de andet end have flere penge fra staten og kommunerne og helst også de private virksomheder? Forholder de frivillige organisationer sig overhovedet til, om den indsats, som gøres for offentlige midler, har en effekt virker det? Kan den frivillige verden selv give et fælles bud på, hvor man vil hen og hvorfor?

48 Hvad byder Frivilligrådets illig reformoplæg på? Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! : - Kommunerne tager ikke de frivillige illi alvorligt li og anerkender ikke indsatsen - De frivillige leverer tilbud i øjenhøjde med borgerne - De frivillige er det samfundskritiske alternativ, som påpeger udækkede behov - De frivillige kan gå på tværs af sektorer

49 Hvilke forslag? Nedsætte en taskforce til at fremme borgernes sociale virkelyst, frivillighedspolitik, kvarterløft Lov om at kommunerne skal inddrage de frivillige, når man planlægger nye tilbud og institutioner CSR-krav i udbud Kommunalpolitikere i praktik Partnerskaber om innovation ift. opgaveløsningen på velfærdsområdet Kommunerne skal formidle samarbejdet mellem erhvervsliv og frivillige organisationer Forskningsprogram og selvdeklarering

50 Udfordringerned ne Hvilke svar har den frivillige verden på velfærdssamfundets store udfordringer? Et sundhedsvæsen d som kræver investeringer i En folkeskole som kræver investeringer Flere plejekrævende ældre Flere ledige nu, men om kort tid for få kvalificerede medarbejdere Færre penge alle kommuner skal spare

51 Den brændende platform! Den frivillige verden vil de næste mange år stå overfor en sort budgetbisse (kommunerne), som kun tænker på penge (der er for lidt af) Kommunerne vil kun tale om involvering, medborgerskab og social innovation, hvis det effektiviserer, og man sparer penge på det Lige om lidt (budget 2011) sparer vi også på støtten til det frivillige arbejde!!

52 Hvad skal den frivillige illige verden så gøre? Acceptere dogmeskiftet. Spørg ikke hvad den offentlige sektor kan gøre for de frivillige, men vis hvad I kan gøre for velfærdssamfundet. Dokumenter effekten af de frivillige tilbud Hold fast i at være det samfundskritiske alternativ. Men lad være med at stå på sidelinjen og klynke. Kast jer ud i social innovation med eller uden kommunerne. Brug de store organisationer som lokomotiv Hold op med at være et sødt supplement, men vær stolt af at kunne være et alternativ, som hjælper de borgere, der får brug for jer.

53 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Oplæg ved Susanne Larsen Formand for Frivilligrådet Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationer Konference den 6. maj 2010

54 Udfordringer for velfærdssamfundet Mindre tillid Medborgerskab under pres Mangel på ressourcer

55 Tillid og medborgerskab Oplæg til reform Tillid til borgerne Fra kontrol til tillid og medinddragelse Medborgerskab Genopfinde solidariteten i samfundet Sammenhængskraft Stærkere samarbejde ml. sektorerne

56 Er vi klar til tillid og medborgerskab? Udviklingen i interessen for at blive frivillig Udviklingen i interessen for at være frivillig 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Flere Færre Det samme Figur 6. Spørgsmål: "Hvordan har den generelle udvikling været i henvendelser om at blive frivillig i løbet af de seneste 3 år?"

57 Er det offentlige klar til medborgerskab? Årsager til at inddrage frivillige 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Frivillige kan skabe en anden relation til brugerne/beboerne Frivillige giver mulighed for at skabe nye tilbud 58% 56% Frivillige øger kvaliteten af det samlede arbejde på stedet Frivillige frigiver tid hos de ansatte til andre opgaver Frivillige giver mulighed for at køre tilbud videre, der ellers ville stoppe Frivillige arbejder med et andet engagement end ansatte 18% 29% 40% 49% Det er en principiel beslutning i kommunen De frivillige henvendte sig selv, og så ville vi ikke sige nej Jeg kan ikke se nogen grunde til at inddrage frivillige 7% 4% 2% Pilotundersøgelse blandt 4 kommuner: Figur 4. Fordeling af svar på 9 prædefinerede svarmuligheder. Spørgsmål: Hvilke grunde kan du se til at inddrage frivillige på din arbejdsplads (max 3 krydser)?

58 Fem politiske anbefalinger 1. Som borgere skal vi værne om friheden til at være ordentlige mennesker 2. Læring om medborgerskab skal være et krav på alle uddannelser 3. Kommunerne skal udvikle velfærden sammen med civilsamfundet 4. Erhvervslivet skal bruge mulighederne i civilsamfundet 5. Det kan betale sig, at samfundet investerer i civilsamfundet 24 forslag til initiativer

59 1. Vi skal værne om friheden til at være ordentlige mennesker Borgerne er ordentlige mennesker! Væk med regler, der mistænkeliggør borgerne Frisætte uudnyttede ressourcer hos borgerne Initiativer: Opgør med stive dagpenge- og efterlønsregler 3 mdr s frivillig indsats på dagpenge hver 10. år

60 2. Læring om medborgerskab skal være et krav på alle uddannelser Genskabe tilliden via medborgerskab Medborgerskab skal være højt prioriteret Medborgerskab er en kompetence og grundviden Initiativer: Medborgerskab på skoleskemaet Frivillig indsats = adgangskrav Tema på socialrådgiver-/pædagogudd.

61 3. Kommunerne skal udvikle velfærden sammen med civilsamfundet Fastholde og udvikle velfærden sammen Civilsamfundet er uundværlig samarbejdspart og sammenhængskraft Initiativer: Foreninger med til at planlægge off. tilbud og inst. Social innovation som krav i udbud Kommunerne som facilitator for samarbejdet Nye kommunalpolitikere i praktik

62 4. Erhvervslivet skal kende mulighederne i civilsamfundet Frivillig indsats styrker kompetencer og forebygger Erhvervslivet som samfundsansvarlig aktør Initiativer: CSR skal omfatte samspil med civilsamf. Bidrag til socialøkonomiske strategier Udvidet skattefradrag for sponsorater

63 5. Det kan betale sig, at samfundet investerer i civilsamfundet Væk med kortsigtet pulje- og kassetænkning Tid til indsats og opbygning af kompetencer Initiativer: Forenkle den økonomiske støtte på det sociale område Plan for, hvordan den frivillige sektor bliver endnu bedre

64 En stærkere frivillig sektor En ambitiøs plan for kapacitetsudvikling bl.a.: Kapacitetspulje til at styrke indsats eller organisation Frivilligkonsulenter i alle kommuner Frivilligcentre i alle kommuner (medfinansiering) Uddannelse om ledelse i frivillige organisationer Årlig redegørelse til Folketinget om samspillet Forskningsprogram

65 Samarbejde og selvværd i den frivillige verden Vi skal sætte ord på os selv og den sociale værdi Vi skal stå sammen og samarbejde med hinanden Fortalere Velfærdsaktører Sociale innovatører Samarbejdspart Sammenhængskraft Medborgerskab Kompetencer Empowerment

66 En reform, der skal gennemføres! Tillid Medborgerskab Frihed til at være ordentlige mennesker

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Relationel velfærd. Johs. Bertelsen. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Relationel velfærd. Johs. Bertelsen. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Relationel velfærd Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Relationel velfærd - at tage ansvar for hinanden.. Det nye er, at man gør det til en metode

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer 2. Formål Foreningens formål er: - at fastholde og fremme

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune.

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune. Foreløbig projektbeskrivelse Center for Beskæftigelse og Omsorg d. 25. januar 2012 Baggrund Baggrund Center for Beskæftigelse og Omsorg foreslår, at Faxe Kommune igangsætter en projektbaseret helhedsorienteret

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Samskabelse og partnerskaber

Samskabelse og partnerskaber Samskabelse og partnerskaber Hjerteforeningen 8. april 2016 Hans Stavnsager Seniorkonsulent Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Frivillighedens logik og dens politik. Anders la Cour Frivilligcenter Greve Frivillig fredag den 26. september 2014

Frivillighedens logik og dens politik. Anders la Cour Frivilligcenter Greve Frivillig fredag den 26. september 2014 Frivillighedens logik og dens politik Anders la Cour Frivilligcenter Greve Frivillig fredag den 26. september 2014 Der er hverken penge eller hænder nok til at kommunen kan løse alle opgaver. Derfor er

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Når kommunen lukker op for frivilligheden

Når kommunen lukker op for frivilligheden Når kommunen lukker op for frivilligheden -En debat om samspillet mellem foreninger og frivillige til lokalsamfundets bedste Ordstyrer: Hanne Syrak Medlem af Frivilligrådet Formand for Børns Voksenvenner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Ledelse af frivillige og lønansatte i velfærdsinstitutioner. Muligheder, udfordringer og dilemmaer

Ledelse af frivillige og lønansatte i velfærdsinstitutioner. Muligheder, udfordringer og dilemmaer Ledelse af frivillige og lønansatte i velfærdsinstitutioner Muligheder, udfordringer og dilemmaer BRED POLITISK BEVÅGENHED Et velfungerende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

[Høringsudkast] Frivilligpolitik

[Høringsudkast] Frivilligpolitik [Høringsudkast] Frivilligpolitik Indledning Vision: Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres Hver eneste dag udfører rigtig mange mennesker en eller anden form for

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Fornyelse af Velfærdssamfundet. Velfærdsmodeller

Fornyelse af Velfærdssamfundet. Velfærdsmodeller Fornyelse af Velfærdssamfundet Velfærdsmodeller Det nye velfærdsparadigme Foreningsliv Bruger Kommune institution medarbejder Civilsamfund Virksomhed Det professionelle velfærdssamfund Foreningsliv Ildsjæle

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Konkurrence og effektivisering

Konkurrence og effektivisering Til Magistraten, til drøftelse Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. august 2014 Konkurrence og effektivisering De økonomiske rammer for kommunerne må forventes at være under forsat pres i de kommende år.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Rum for den frivillige indsats

Rum for den frivillige indsats Rum for den frivillige indsats Oplæg på konference om Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept Den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Af Torben Larsen, sekretariatsleder i Landsforeningen

Læs mere

Det frivillige arbejde. BL Kredskonference, 24.-25. marts 2012. Anne Worning.

Det frivillige arbejde. BL Kredskonference, 24.-25. marts 2012. Anne Worning. Det frivillige arbejde BL Kredskonference, 24.-25. marts 2012. Anne Worning. Frivillighed og civilsamfund er ikke bare modeord. I er en vigtig sektor i samfundet. I samler brede kredse i befolkningen.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Samarbejde mellem. Samskabelse, muligheder og faldgruber. Evaluation only. Copyright Aspose Pty Ltd.

Samarbejde mellem. Samskabelse, muligheder og faldgruber. Evaluation only. Copyright Aspose Pty Ltd. Samarbejde mellem Created with kommune Aspose.Slides for og.net frivillige 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Samskabelse, muligheder og faldgruber Indhold Befolkningen om frivilligt arbejde Fortællingen Created

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE SUND BY FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDS- FREMMENDE OMRÅDE HORSENS KOMMUNES FRIVILLIGHEDSPOLITIK PÅ

Læs mere

Haderslev Kommune Projektbeskrivelse

Haderslev Kommune Projektbeskrivelse Haderslev Kommune Projektbeskrivelse Projektfor mål, organisering, faser, aktiviteter mm. fra udviklingsforløbet Understøttelse og udvikling af samarbejde og samskabelse i Haderslev Kommune. Udarbejdet

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune

civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune Kan civilsamfundet udgøre the missing link mellem reformer og kommunal virkelighed? Bliver der

Læs mere