Ud fra oversigten over mål for forandringsprojekterne kan følgende overordnede tematikker identificeres:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud fra oversigten over mål for forandringsprojekterne kan følgende overordnede tematikker identificeres:"

Transkript

1 Stx institutioner som deltager i Ny Nordisk Skole Første ansøgningsrunde til Ny Nordisk Skole (NNS) er vel overstået. Ministeriet for Børn og Undervisning har nu udvalgt de projekter, som skal indgå i første runde af NNS. Der er 352 institutioner som indgår i NNS samarbejdet. I de etablerede netværk indgår hele 34 almengymnasiale institutioner. Samtidig er der institutioner, som planlægger at søge i forbindelse med næste søgerunde, der er den 3. juni Hermed en oversigt over de deltagende almengymnasiale institutioner samt en kort beskrivelse af målene for de enkelte forandringsprojekter. Der er desuden en samlet oversigt over, hvilke institutioner de enkelte almengymnasiale institutioner samarbejder med. Ud fra oversigten over mål for forandringsprojekterne kan følgende overordnede tematikker identificeres: Overgange + sammenhæng i hele uddannelsesforløbet (0-18 år) Højnelse af uddannelsesniveauet i specifikke egne af landet Mindskelse af den sociale arvs betydning Udfordringer til alle + højne elevernes egen motivationen Undervisningsdifferentiering/mere spredt elevgruppe Innovation i undervisningen Klasserumsledelse Mindskelse af frafald

2 Samlet oversigt over de institutioner som deltager i NNS samt forandringsprojekternes mål. Institutionsnavn (sorteret alfabetisk efter navn) CPH uddannelsescenter København Vest Bjerringbro Borupgaard Dronninglund Egaa gymnasium Udfordring for forandringsprojektet Behov for at højne uddannelsesniveauet i Ballerup og Vestegnen. Smidige overgange uden bomme og sammenhængende læring. Overgangen mellem folkeskole og gymnasial uddannelse skal gøres lettere. En del af drengene underpræsterer. At skabe et sammenhængende uddannelsesforløb 0-18., hvor der både er sammenhæng mellem de forskellige institutioners arbejde og samtidig tilpas forskel til, at der er udfordringer til alle. Mål for forandringsprojektet Stigning i faglige resultater, øget mønsterbrydning og øget livsduelighed med konkrete målepunkter Optimal overgang, faglig og didaktisk videndeling. Fælles sprog og forståelse mellem de deltagende uddannelser om "innovation, anvendelsesorientering og udfordringsbaseret læring." Formodning om, at innovation i meningsfulde projekter kan motivere flere drenge. Konkret mål om højere karakterer. At skabe sammenhæng for elever og forældre ved overgangen folkeskole til gymnasium. Fokus på fx studiecafe, elevudveksling og lærersamarbejde. Nyttiggørelse af netværk i forandringsprojektet Samarbejde med fokus på overgange Samarbejde mellem alle parter om overgange. Møder om den enkelte elev. Supervision og deltagelse i hinandens hverdag. Bedre kontakt og forståelse. Indblik og forskellige kulturers tilgang. Sparring om erfaringer med innovation. Videndeling, fælles referenceramme og medarbejderkendskab til andre institutioner.

3 Espergærde og HF Fjerritslev Frederikssund Gefion Grenaa (1) Ikke sammenhæng mellem afslutningsniveau efter folkeskolen og starten af gymnasial uddannelse, behov for at mindske betydningen af social baggrund. Hæve uddannelsesniveauet i kommunen. Uddannelsesfrekvensen skal op i Frederikssund. Flest udfordringer til flest mulige elever. Masterclasses i sprog og naturvidenskab. Samarbejde mellem elevråd. Styrkelse af det generelle uddannelsesniveau på Djursland. Udvikle et fælles undervisningsmateriale, der kan styrke grundskoleelever ved overgangen. Arbejde med fleksible mål, ledelsesinvolvering, netværksdannelse og styrket lærersamarbejde. Udfordre alle, mindske social betydning, mere åbenhed og gennemsigtig i og mellem uddannelserne. Give kommende gymnasieelever et appetitvækkende og alternativt blik for, hvad sprog og naturvidenskab er. Bedre lærerforståelse ml. institutioner. Øget motivation for læring. Højne gennemførselsprocent. Udvikle vejledningen Dialog i netværket Ledelsesnetværk og fagnetværk der udveksler erfaringer mv. Tværinstitutionelle campusforløb for elever, lærere, pædagogiske dage. Sparring. Styregruppe. Grenaa (2) Højne uddannelsesniveauet. Øge motivation. Medborgerskab. Netværket etableres i projektperioden. Hasseris At øge elevernes indre motivation til læring. At klæde læreren på til at mestre klasselederfunktionen i den komplekse virkelighed. Styrkelse af elevens selvværd gennem anerkendende dialog. Eksplicitere mål og forventninger i elevernes skriftlige arbejde. Styrke arbejde med innovation Gennem indblik i forskelle og ligheder hos andre institutioner samt skærpe blikket for egne styrker og svagheder. Himmelev Hvilke it-kompetencer er relevante ved overgangen grundskole til gymnasiale It skal understøtte elevernes læring i dansk, matematik og engelsk, understøtte Skabe nuanceret og realistisk billede af og forventninger til kommende elever. Styregruppe, 2

4 Kalundborg og HF Københavns åbne Lemvig Mariager Fjord uddannelser? Behovet for klasserumsledelse og undervisningsdifferentiering. Behov for at bryde social arv, styrke uddannelsesparathed, lyst til læring, sammenhæng mellem teori og praksis. Kulturforandring, så elever og lærere bliver handlende og entreprenørielle. Voksende udfordring i de meget forskellige forudsætninger børnene har. Stadig voksende udfordring at få de unge tilbage til vores eget område efter afsluttet uddannelse. Styrke elevernes motivation for at hindre skoletræthed, så elevernes fastholdes i uddannelse nysgerrighed og undervisningsdifferentiering. Skabe kreativitet og innovation samt iværksætteri i et læringsperspektiv, der kan føre til øget vækst og værdiskabelse i samfundet og det enkelte individ. Udfordre alle gennem en praktisk indgangsvinkel inkl, partnerskaber med private virksomheder. Mindske betydning af social baggrund. Bedre udkantskvalitet Skabe interesse for naturfag og udvikle naturfaglige talenter rettet mod de erhvervsrettede og de boglige uddannelser. Midtsjællands Gymnasieskoler Lavt uddannelsesniveau i Faxe. Hæve uddannelsesniveauet. Gøre ungdomsuddannelserne nærværende. Vælge rigtigt første gang. Nykøbing Katedralskole Område med 12 % to-sprogede og en socioøkonomisk profil Der oprettes et NNSsamarbejdsorgan. Der laves et årshjul, hvor institutionerne besøger hinanden. tre faglige udviklingsgrupper. Konkret tidsplan for samarbejde fx indeholdende en innovationscamp. Flere elever fra folkeskolerne vil søge stx, Bred kontakt til erhvervslivet gennem "Kbh. entrep." Gensidig supervison og erfaringsudveksling. Indsigt i hinandens undervisningskultur. Styregruppe, der kan udnytte hinandens kompetencer Forventninger til NNSsamarbejdsorgan Næstved og HF Mindske betydning af social Udvikling af elevernes skriftlige Samarbejdet kan optimere 3

5 Nørre Odder Odsherreds Risskov Rønde Struer Statsgymnasium baggrund + flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Stærkere kendskab til hinandens uddannelser målrette undervisning og forbedre vejledningen så flere vælger den rigtige ungdomsuddannelse Elevernes forskellighed ved optagelse Alle børn skal lykkes i eget liv ud fra egne forudsætninger. Skabe rød tråd i uddannelsessystemet. Flere unge fra uddannelsesfremmede hjem. Fokus på innovation i undervisningen. Bygger på eksisterende fokus på at yde den rigtige støtte til de elever, der har behov: lektiecafe, læsevejleder, skriveværksted, Højnelse af det generelle uddannelsesniveau i området Øget gennemførelse, styrket klasserumsledelse og globalt kompetencer, fokus på anvendelsesorienteret undervisning, Innovation, kompetenceudvikling af medarbejdere, bedre eksamensresultater og mindre frafald. Konkrete mødeaktiviteter og undervisningsforløb Klar - parat - studieretning, Innovation, IPAD som motivationsgenerator. Udbygget samarbejde på lærerniveau. Innovation og internationalisering, samspil med grundskolen, skolen i samspil med verden, dygtigere elever. Motivation for læring skal styrkes. Gennemførselsprocent skal øges og vejledning forbedres. Falde til - ikke falde fra. Bedre fagsamarbejde i mat-dan-eng. overgangen Øget kendskab hos deltagende lærere Sparring med andre, mere viden om eleverne. Bedre kendskab til kolleger/ledelseskolleger i området. Lære hinanden at kende. Konkrete projekter for elever, lærere og ift. konkret undervisningsforløb Netværket skal først etableres, men skal fortætte efter projektperioden. Styregruppe. Arbejdsgrupper. Bygger videre på eksisterende samarbejder. 4

6 Tornbjerg Tørring Tårnby & HF Viborg og HF Viborg Katedralskole Vordingborg & HF udsyn 1. Forbedring af overgangen folkeskole - gymnasium. 2. Skoleudviklingsprojekt 2015 Lav gymnasiefrekvens, bedre overgang. Vil styrke overgangen fra udskolingen i folkeskolen til gymnasiet/hf Udfordring at skabe en læringskultur, der ansporer alle børn og unge til optimal udnyttelse af deres faglige social og personlige potentiale. Udfordring at få udsatte børn og unge med i læringsfællesskaberne. Øgede forskelle i elevernes faglige niveau ved overgangen til gymnasiet. Fokus på matematik, sprog og naturvidenskab. Arbejde med uddannelsesniveau og social mobilitet. Behov for at skabe tryghed og tillid til, at uddannelse er uundgåelig. Globale kompetencer. Konkrete mål for samarbejde med grundskolen med lærerlærer samarbejde mm. Mål for skoleudvikling inkl. elevinddragelse. Forventningsafstemning mellem institutionerne. Bedre motivation. Bedre progression ift. arbejdsformer og skriftligt arbejde i gym. Hold fast: lektiehjælp, mentorstøtte etc. Nedsættelse af innovative læringscirkler på lærer- og ledelsessiden Kompetenceudvikling af det enkelte team. Kvalificere teamets evne til at samarbejde med forældrene. Brobygning ift. mat, sprog og nat., Gymnasiet vil danne tutorkorps. Institutionssamarbejde skal skabe respekt og indsigt. En række initiativer, der skal styrke samarbejde og udvikle institutionen. Netværket skal udvikle, afprøve og evaluere ideerne. Fokus på lokalt netværk, der skal arbejde med progression, motivation, overgangsudfordringer og helhedstænkning. Bedre forståelse gennem læringscirkler Etablere netværk med partnere tilpas forskellige fra hinanden. Bedre indblik i hinandens skoleformer. Konkret samarbejde om fx talentudviklingsprojekter, supervision etc. 5

7 Ørestad Aalborghus Århus Statsgymnasium Udfordringer: stort frafald, stor gruppe elever med dårlige resultater, elever der har svært ved at overskue deres livssituation, dårlige læsere, svage i matematik etc. Udfordringer med elever fra bogligt svage miljøer. Drengenes lave gennemførsel. Behov for at skabe stabilitet, genkendelighed og tryghed ved overgange, så der bliver sammenhæng ift. faglige personlige og sociale aspekter. Helt konkrete mål (i tal) for forbedringer ift. udfordringerne. Kompetencecentre, elevinvolvering, heldagsskole, digitalisering. Høje faglige mål for alle. Integration, som tager hensyn til den sociale baggrund. Initiativer, der kan styrke valget af videregående uddannelse. Flere af de fælles elever skal kunne udfolde deres potentiale. konkrete initiativer og delmål i form af møder, samarbejdsprojekter. Identifikation af fokusområder, udvikle forbindelser til forskningsverdenen. Kendskab til hinanden. Inddragelse af forældre. Nøglepersoner skal være ambassadører, Kultur-benarbejde at overskride "plejer". Oversigt over etablerede netværk, og de institutioner som indgår i netværkene. I de netværk hvor en af institutionerne står med kursiv, var der ikke søgt i forbindelse med første runde, men netværket har tilkendegivet, at det søger i næste runde. Etablerede netværk Højby Børnehus Sofiendal Skole Odsherred Hasseris Højby Skole Børnehaven Pilehaven 6

8 Møllebyen (Børneinstitution Mølle) Ungnorddjurs Grenaa VidenDjurs Ørestad Højdevangens skole Peder Lykke Skolen Rantzausminde Efterskole Rosmus Skole Viden Djurs Grenaa Heibergskolen Øster Farimagsskole Gefion Ebeltoft Skole Niels Brock afdelinger Rønde Syddjurs Ungdomsskole distrikt Ebeltoft/Rosmus søger i næste runde Næstved Sjølundsskolen Lille Næstved Skole Brønshøj Skole Frederiksberg HTX / TEC Nørre Christinelystskolen Lemvig Menighedsbørnehave Lemvig Aalborghus Vejgaard Østre Skole Seminarieskolen Tørring Tørring Børnehus og Myrretuen Ungdomsskolen Hedensted Tørring Skole Ejerslykkeskolen Holluf Pile Skole Tingkærskolen Korsløkke Ungdomsskole Hareskov Skole Endrupskolen HTX Lyngby / TEC Borupgaard gymnasium Tornbjerg 7

9 Midtskolen Midtsjællands Gymnasieskoler Zealand Business College Køge Handelsskole Viborg Katedralskole Viborg Private Realskole Skals Efterskole Center 10 og Marienlystskolen Handelsskolen København Nord Frederikssund Frederikssund Produktionsskole og Foruddannelsesce nter Frederikssund Ungdomsskole HF&VUC Nordsjælland Gammelgaardsskolen Sødalskolen Århus Statsgymnasium UNGiÅrhus - Silkeborgvej Åby Skole Himmelev Lynghøjskolen Skt. Josefs Skole Egaa Kaløvigskolen FU Grenåvej Øst / Klub Sølyst Sølyst Dagtilbud Sølystskolen Vordingborg og HF 10. Klasse Centret Ungdomsskolen Vordingborg ZBC Tårnby gymnasium og HF Dragør Skole Sønderbro Skole Dronninglund Skole, 10. klassecenter Dronninglund gymnasium Dronninglund Efterskole Uddannelsescenter Holstebro Struer Statsgymnasium Thyholm Skole Vestbyens Dagtilbud Thyholm Børnehus Parkskolen Fjerritslev Jammerbugt Ungdomsskole Aabybro Skole 8

10 CPH-West, Ishøj afd. Vejlebroskolen Strandgårdsskolen Børnehuset KANINBJERGET Daginstitution Eventyrhuset Egeskovskolen Børnehuset FIRKLØVEREN Skolen på Herredsåsen Bjerringbro gymnasium Nykøbing Katedralskole Kalundborg gymnasium Bøgeskovskolen VUC Sønderjylland Parkvejens Skole Odder Sødalskolen Espergærde og HF Brattingborgskolen SDI Espergærde Skole Viborg og HF Børnehuset Elverhøjen FJORDSKOLEN Nymarkskolen Svendborg søger i næste runde Svendborg Erhvervsskole søger i næste runde Produktionsskolen K-U-B-A Københavns åbne Bavnehøj Skolen søger i næste runde Hirtshals Skolecenter Hjørring Ny Tiende SOSU Nord Hjørring og HF søger i næste runde Sønderborg Kommunes 10. klassecenter Sønderskov-skolen Alssund søger i næste runde 9

11 Netværk, hvor der mangler en yderligere netværkspartner. Risskov Strandskolen 10

Institutionstype Institutionsnavn Kommune

Institutionstype Institutionsnavn Kommune Institutionstype Institutionsnavn Kommune 10. klassescenter 10. Klasse Center Vordingborg 10. klassescenter 10. klassecenter Frederikshavn Frederikshavn 10. klassescenter 10'eren på Sønderskov-Skolen Sønderborg

Læs mere

Institutionstype Institutionsnavn Kommune 10. klassescenter Det 10. Element Albertslund Folkeskole Skole Nord Allinge Daginstitution 0-2 år Gummerup

Institutionstype Institutionsnavn Kommune 10. klassescenter Det 10. Element Albertslund Folkeskole Skole Nord Allinge Daginstitution 0-2 år Gummerup Institutionstype Institutionsnavn Kommune 10. klassescenter Det 10. Element Albertslund Folkeskole Skole Nord Allinge Daginstitution 0-2 år Gummerup Vuggestue Assens Daginstitution 3 år - skolestart Gårdbørnehaven

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Handlingsplan 2013-14

Handlingsplan 2013-14 Handlingsplan 2013-14 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 13.05.15 (efter høring i PR og SU) 1 Handlingsplan 2013-14... 1 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi...

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Oktober 2013 Nyhedsbrev

Oktober 2013 Nyhedsbrev Oktober 2013 Nyhedsbrev I dette nummer: KP2020 holder Resultatdag Hvordan står det til? Kompetenceparat 2020 holder Resultatdag Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred For 3. gang afholder Kompetenceparat

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Velkommen ved Søren Myrup

Velkommen ved Søren Myrup 6. marts 2013 Program 9.45 Konferencen åbnes af Ungdomsskoleforeningens formand Søren Myrup 10.00 6 ungdomsskolers bidrag i Ny Nordisk Skole: Kl. 10.00 Fredensborg Ungdomsskole: Tværgående nytænkning,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Handleplan Ungdomsuddannelse til alle i København Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de 17 kommuner, der er udpeget til at deltage i projekt Ungdomsuddannelse til alle. Projektet er initieret af Undervisningsministeriet

Læs mere

Skole udviklings strategi

Skole udviklings strategi Skole udviklings strategi 2020 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Skolernes udfordringer og styrker 6 Vision & undervisnings- og læringsgrundlag 9 Tema Faglighed Læring og pædagogik - vi har fokus på hvordan

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere