Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - april BU - Effektmål, Indsatsområder og rammekrav for Folkeskolerne i skoleåret BU - Ny organisering af undervisning af to-sprogede elever BU - Ophør af puljeordning i ØM-Højen BU - Status på proces fase 2: Tilpasning til til faldende børnetal på skoleog dagtilbudsområdet BU - Eventuelt...13

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering - april 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A. Lone Tue holder det udsatte oplæg, om indtryk de første måneder i Lejre, som chef for Center for Børn Unge & Familie. Centerchef Lone Tue Hansen startede i jobbet som centerchef, for daværende Center for Social & Familie den 1. december. Den 1. januar trådte den planlagte organisationsændring i kraft. Det betyder, at det daværende Center for Social & Families opgaver, pr. 1. januar er fordelt mellem 2 nye centre Center for Børn, Unge & Familie (Under Lone Tue Hansens ledelse) og Center for Job & Social (under Lone Lykke Markers ledelse). Der forestår nu i begge centre og i det tværgående samarbejde et betydeligt arbejde med, at implementere organisationsændringerne samtidig med, at handleplanerne for omkostningsreduktioner og bedre økonomistyring skal gennemføres. Under dette punkt præsenterer Lone Tue Hansen sine indledende indtryk af de opgaver der forestår. B. Centerchef Lone Tue Hansen deltog i KLs konference Sæt tidligt ind invester i udsatte børn og unge. Artiklen: en tidlig indsats sparer penge for samfundet, beskriver tre pejlemærker, som skal sikre, at udsatte børn får en lige så sikker fremtid som alle andre børn. Artiklen vedlægges til inspiration. C. UBU behandlede i januar 2015 en sag om udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. I sagen blev der givet en kortfattet status for arbejdet, med kapacitetsanalyse i Allerslevområdet ved en lukning af Egedalen. Det fremgik, at der vil være pres på kapaciteten på børnehaveområdet hvis Egedalen lukkes, og at administrationen vil være i dialog med Fælleslederen og Områdebestyrelsen om hvordan problematikken kan løses. Endelig fremgik, at der ville blive fremlagt et løsningsforslag på UBUs april møde. Arbejdet med befolkningsprognosen, og i forlængelse heraf, behovsprognosen for dagtilbudsområdet, er så langt undervejs, at administrationen vurderer det er hensigtsmæssigt at basere dialogen med Fælleslederen og Områdebestyrelsen om muligheder og konsekvenser af at lukke Egedalen på et opdateret datagrundlag. Opfølgningssagen forelægges derfor først på maj mødet. D Som et led i kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet besluttede kommunalbestyrelsen i december 2014, at driftsaftalen med Puljeinstitutionen Højen skulle opsiges. Dette er sket, og har virkning fra 1. august Den nuværende leder og bestyrelse af Højen har henvendt sig dels for at for at få råd og vejledning om mulighederne for at blive privatinstitution, dels med anmodning om at blive godkendt som sådan, pr. 1. august Hvis en ansøger opfylder betingelserne for at blive privatinstitution, sådan som de er formuleret i kommunens godkendelseskriterier, kan kommunen ikke modsætte sig oprettelsen. Kommunen må afvikle andre dagtilbudspladser, hvis ny-oprettelsen giver et overskud af pladser. Administrationen er pt i dialog med Højen omkring godkendelsesprocessen, for at sikre, at de overholder godkendelseskriterierne.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 E Som led i KL s kommunesamarbejde inviterer KL til det tredje politiske møde om at realisere en ny folkeskole. Mødet holdes som tidligere udmeldt onsdag d. 29. april 2015 kl Mødet foregår denne gang i København, Falkoner Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, Frederiksberg. Invitation til mødet samt program er vedlagt som bilag. Målgruppen er udvalgsformanden og et medlem af udvalget med ansvar for folkeskolen samt en repræsentant fra forvaltningen. Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. dknyt.dk - En tidlig indsats sparer penge for samfundet.pdf 2. Invitation til tredje politiske møde om folkeskolen 3. Program for tredje politiske møde om folkeskolen

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. BU - Effektmål, Indsatsområder og rammekrav for Folkeskolerne i skoleåret Sagsnr.: 13/13658 Resumé: Ved behandlingen af kvalitetsrapporten for 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at vedtage to indsatsområder for folkeskolerne, for det kommende skoleår samt opstille effektmål for relevante indikatorer. Derudover skal der følges op på implementeringen af centrale elementer i folkeskolereformen. Det er meget vigtigt, at indsatserne for skolerne i særlig grad fokuseres på de elementer, der fremmer børnenes læring. I sagen her fremlægges en samlet oversigt og opsummering af de kommunale effektmål, indsatsområder og rammekrav til skolerne for skoleåret Endvidere fremlægges et forslag til, hvordan implementeringen af reformens delelementer evalueres i efteråret Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn og Ungdom tager den samlede orientering om effektmål og indsatsområder til efterretning. 2. at Udvalget for Børn og Ungdom godkender det i sagen fremlagte forslag til evaluering af implementeringen af folkeskolereformens delelementer. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ved behandlingen af kvalitetsrapporten for 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage to indsatsområder for folkeskolerne, for det kommende skoleår samt opstille effektmål for relevante indikatorer. Derudover skal der fortsat følges op på implementeringen af centrale elementer i folkeskolereformen. På dialogmøde i maj måned mellem skolernes bestyrelser og Udvalget for Børn & Ungdom præsenteres skolernes arbejde med implementering af reformens elementer i forhold til målbeskrivelser, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i marts I gennem skoleåret har skolerne løbende mødt udfordringer med reformens mål og intentioner og de forskellige delelementer. Det vil der blive lejlighed til at drøfte på dialogmødet. I næste skoleår, skal der arbejdes videre med implementering af reformens elementer med et meget stort fokus på elevernes læring. Administrationens vurdering: Chefen for Center for Skoletilbud anbefaler, at dette skoleårs indsats, med implementering af udvalgte delelementer af reformen, fortsætter i skoleåret

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 Det foreslås, at skolerne i efteråret gennemfører en enkel evaluering, hvor skolens parter (elever, medarbejdere og bestyrelser, samarbejdsparter i øvrigt) inddrages i at evaluere, hvordan reformens delelementer nu indgår i den enkelte skoles dagligdag. Evalueringen skal også gerne anvise, hvor der fortsat er opgaver, der skal løftes for, at reformen kan blive foldet ud og få betydning i henhold til intentionerne om, at eleverne skal blive så dygtige de kan. I efteråret/vinteren gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene i folkeskolerne. Resultaterne herfra vil også indgå i den samlede evaluering. Evalueringen skal formes, så den kan indgå i det samlede materiale til kvalitetsrapporten for 2015, når den fremlægges for det politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen inden 31. marts Handicappolitik: Der er ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken i denne sag Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. Fastsættelse af mål og rammer for skoleåret pdf

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 4. BU - Ny organisering af undervisning af to-sprogede elever Sagsnr.: 15/4839 Resumé: I gennem de seneste år, er undervisningen af tosprogede elever gennemført i et samarbejde mellem distriktsskolen og sprogcenteret på Hvalsø Skole. Eleverne er fra ankomst i kommunen blevet skoleplaceret på deres distriktsskole, og en til to gange om ugen kørt til Hvalsø Skole for at modtage undervisning i dansk som andetsprog. Målet med den nuværende ordning er, at eleverne får en lokal tilknytning i skoledistriktet, og at de samtidig fagligt, får udviklet det danske sprog i sprogcenteret på Hvalsø Skole. Det viser sig vanskeligt at ny-ankomne børn uden danskkundskaber, kan lykkes med, at være tilknyttet to skoler i starten af deres danske skolegang. På denne baggrund foreslås det at oprette modtageklasser til ny-ankomne elever, og tilknytte dem 100% til modtageklasserne indtil de med et godt fagligt og socialt udbytte kan deltage i undervisningen på deres distriktsskole. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der oprettes 3 modtageklasser (dækkende skoleforløbet) på Hvalsø Skole i skoleåret at der i Center for Skoletilbuds ressourcetildeling til skolerne fremover indgår stillingtagen til klassedannelsen til modtageklasser på Hvalsø Skole. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I Lejre Kommune gennemføres undervisningen af tosprogede elever i et samarbejde mellem distriktsskolen og sprogcenteret på Hvalsø Skole. Eleverne er ved deres ankomst til kommunen blevet skoleplaceret på distriktsskolen, og er en til to gange om ugen kørt til Hvalsø Skole for at modtage undervisning i dansk som andetsprog. Elever, der ikke har distriktsskole på Hvalsø Skole, køres i taxa eller med offentlige transportmidler mellem distriktsskolen og sprogcenteret. Målet med den nuværende ordning er, at eleverne får en lokal tilknytning i skoledistriktet, og at de samtidig fagligt får udviklet det danske sprog i sprogcenteret på Hvalsø Skole. Imidlertid har det vist sig meget vanskeligt for eleverne, at få den lokale tilknytning uden at kunne det danske sprog, og at lære det danske sprog godt nok i de få timer, de er på sprogcenteret på Hvalsø Skole, suppleret med få timers to-sprogs undervisning på distriktsskolen. Inden for det seneste år er antallet af elever til undervisning i dansk som andet sprog været stigende. I skoleåret var der tilknyttet 30 elever til sprogcenteret. I marts 2015 er der tilknyttet 37 elever til sprogundervisning på Hvalsø Skole. I sprogcenteret er eleverne fordelt på 8 forskellige små hold, der hver modtager 4 lektioners undervisning fordelt på to gange om ugen. Nogle af eleverne modtager dog også i forskelligt omfang undervisning i dansk som andetsprog på deres distriktsskole.

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 Men i forhold til elevernes behov, så er det alt for lidt, når de skal lære dansk, som et nyt sprog. Ud fra forventninger om et stigende antal flygtninge til kommunen i det kommende år, og flere familiesammenføringer forventes det, at der vil komme et stigende antal tosprogede elever til skolerne. Hvilket betyder, at flere elever skal modtage basisundervisningen i dansk som andetsprog. Ud fra det elevantal, der er i Lejre Kommune i dette skoleår, og forventningerne til det kommende, er der tilstrækkelig mange elever, til at der bør oprettes modtageklasser til de tosprogede elever. I modtageklassen modtager eleverne deres basisundervisning i dansk. Eleverne har faget dansk, men også de øvrige fag, som elever på samme alder almindeligvis har. Elevtallet i en modtageklasse må ikke overstige 12 elever ved skoleårets start, med mindre, at der er flere lærere tilknyttet klassen. En modtageklasse må højst omfatte tre klassetrin. Elevernes undervisningstid skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som eleven befinder sig på i henhold til folkeskoleloven. Når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning evt. med færre supplerende timer i dansk, så ophører eleverne i modtageklassen og sluses over i den almindelige undervisning, det skal ske senest efter 2 år. Det foreslås, at sprogcenterets funktion på Hvalsø Skole, som det virker i dag, ophører ved udgangen af dette skoleår, og at der fremover etableres det relevante antal modtageklasser i forhold til antallet af elever, der skal undervises på basisniveau i dansk som andetsprog. I skoleåret oprettes tre modtageklasser på Hvalsø Skole. Ved etableringen af modtageklasser vil der være særlige overgangsproblematikker i dette skoleår: Sprogcenterets nuværende elevers danskkundskaber vurderes ved overgangen til det nye skoleår. Nogle af eleverne fortsætter deres undervisning i modtageklasserne og udskrives af deres distriktsskole indtil de er klar til at vende tilbage. Enkelte elever, vil i en overgang skulle tilknyttes modtageklasse og løbende sluses tilbage på distriktsskolen. Elever med et bedre dansk ordforråd skal fortsætte på deres distriktsskole og efter individuel vurdering og behov løbende modtage supplerende undervisning i dansk som andetsprog på distriktsskolen. Det er distriktsskolens ansvar, at varetage denne undervisning. Nye tosprogede elever, der kommer til Lejre Kommune uden at beherske det danske sprog, så de kan have glæde af undervisning i de almindelige klasser, begynder deres undervisning i modtageklassen på Hvalsø Skole. I modtageklassen tages der løbende stilling til elevens danskniveau, og hvorledes og hvornår eleven skal tilknyttes den relevante distriktsskole. Målet er, at alle tosprogede elever senest efter to års undervisning i modtageklassen, går på den skole, der er elevens distriktsskole ud fra elevens bopæl. Dette i henhold til folkeskolelovens regler. Administrationens vurdering: Ud fra en stigning i antallet af tosprogede elever til Lejre Kommune, og en forventning om, at der måske vil komme flere familiesammenførte børn til de enlige flygtninge

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 kommunen netop nu modtager, er det relevant at revurdere Lejre Kommunes nuværende undervisning af tosprogede elever. Det nuværende tilbud bidrager ikke i tilstrækkelig grad til, at de tosprogede elever bliver så dygtige, som de kan. Eleverne får ikke opbygget et tilstrækkeligt godt dansk, når de tilknyttes både distriktsskolen og sprogcenteret ved starten af deres skolegang. Det viser sig ved, at eleverne giver udtryk for, at de hverken trives på det ene eller det andet sted. Det er svært at opbygge sociale kontakter, når man ikke kan sproget, og i sprogcenteret er eleverne meget kort tid. Hvalsø Skole og lærerne i sprogcenteret vurderer, at oprettelsen af modtageklasser vil øge de tosprogede elevers muligheder markant for at lære dansk. Det vil betyde en langt større tilfredshed og udbytte af hele skolegangen, når eleverne starter i den danske skole. Det vil blive et stort kvalitetsløft. I styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skolevæsen er det beskrevet, at der oprettes modtageklasser på Hvalsø Skole, den foreslåede ændring i strukturen for to-sprogsundervisningen er på den baggrund ikke en ændring af styrelsesvedtægten. Handicappolitik: Ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken Økonomi og finansiering: Oprettelsen af 3 modtageklasser kan i skoleåret finansieres inden de ressourcer, der normalt tildeles sprogcenteret fra CBUF og Center for Skoletilbuds ramme. Det kan gøres, da der i det kommende skoleår alligevel ikke etableres en lokal tiende EUD-klasse, ressourcerne herfra finansiere en del af etableringen af modtageklasserne. Eleverne der tilknyttes modtageklasserne indskrives på Hvalsø Skole, og dermed rykkes eleverne også økonomisk til Hvalsø Skole til modtageklasserne. Modtageklasser Hvalsø Skole Forventet udgift klasse (faglig + understøttende undervisning) klasse (faglig + understøttende undervisning) klasse (faglig + understøttende undervisning) I alt løn Aktivitetsbaserede udgifter I alt forventet udgift Finansiering v. 24 elever 10. klasse timer fra CBUF Nuværende udgifter til alm. undervisning Nuværende aktivitetsbaserede udgifter I alt finansiering v. 24 elever Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Ophør af puljeordning i ØM-Højen Sagsnr.: 15/5029 Resumé: Lejre Kommune indgik, med virkning fra 1. september 2000, en aftale om økonomisk tilskud til Højen, en puljeordning i Øm. Som et led i kapacitetstilpasningen, på grund af det faldende børnetal, besluttede Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014, at opsige denne aftale, med virkning fra 1/ I aftalen fremgår det, at en eventuel formue ved puljeordningens ophør, skal overgives til igangværende institutioner, med tilsvarende formål efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Ægteparret Aase og Svend Ove Hansen, der står bag Højen, og som agter at oprette en privat-institution i forlængelse af opsigelsen af Højen, har anmodet om, at den opbyggede formue kan indgå i den driftsgaranti, som de skal stille som en del af forudsætningen for at kunne oprette privatinstitutionen. Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til overgivelsen af eventuel formue, herunder til forslaget fra Aase og Svend Ove Hansen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at den eventuelle formue ved ophøret af Højen indgår i den bevilling som skal fordeles via pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud, 2. at Aase og Svend Ove Hansen får afslag på deres ansøgning om, at lade eventuel formue indgå i den driftsgaranti, de skal stille som en del af forudsætningen for at kunne oprette en privatinstitution Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2015, at opsige aftalen med puljeordningen Højen, og denne er opsagt med virkning fra 1. august Som et led i afviklingen af samarbejdet mellem kommunen og Puljeordningen skal Kommunalbestyrelsen i henhold til aftalen tage stilling til anvendelsen af eventuel opbygget forum. Der står således: Ved puljeordningens ophør skal en eventuel formue overgives til igangværende institutioner med tilsvarende formål efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Koncerndirektionen indstiller, at eventuel formue tillægges den pulje-bevilling Lejre Kommune har søgt om i Socialministeriet via Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Puljen skal bredt set anvendes til pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene og må derfor anses for at udgøre tilsvarende formål. Aase og Svend Ove Hansen, som står bag Højen, har tilkendegivet, at de gerne vil oprette en privatinstitution efter opsigelsen af puljeaftalen. Det kan de gøre uden en aftale, såfremt de overholder de kriterier, som Lejre Kommune opstiller som betingelse for godkendelse af privatinstitutioner. De kan ses her:

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 11 Et af de springende punkter i godkendelseskriterierne er følgende: Lejre Kommune stiller krav om leverancesikkerhed grundet kommunens forsyningsforpligtelse. Lejre Kommune stiller krav om, at der stilles en driftsgaranti på et beløb svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i Lejre Kommune af samme størrelse som den private institution. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår. Aase og Svend Ove Hansen har ansøgt om, at eventuel formue fra Højen kan overføres til den driftsgaranti på anfordringsvilkår, som de skal stille. En driftsgaranti kan ikke siges at være tilsvarende formål. Endvidere er ophørsbestemmelsen oprindeligt sat ind for at sikre, at offentligt opbygget formue flyder tilbage til området i tilfælde af ophør. Denne mulighed har en kommune ikke for privatinstitutioner, som netop er kendetegnet ved, at de kan tage et overskud ud af driften. Den offentligt opbyggede formue privatiseres dermed, hvis ansøgningen imødekommes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer for det første, at det vil være i strid med puljeordningens ophørsbestemmelse, at lade et eventuelt overskud indgå i en driftsgaranti. For det andet vil det stille Aase og Svend Ove Hansen bedre end andre der også måtte være interesserede i at starte en privatinstitution, hvis Kommunalbestyrelsen tillader at midlerne indgår i den driftsgaranti, de skal stille. Administrationen anbefaler derfor et afslag på denne ansøgning. Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Først når puljeordningen er ophørt endeligt, vil den eksakte formue være kendt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Status på proces fase 2: Tilpasning til til faldende børnetal på skoleog dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Sagen præsenterer status på fase 2 af den igangværende proces, som har til formål at fremtidssikre skole- og dagtilbudsområdet i lyset af faldende børnetal. Sagen inkluderer datoer for UBU-seminar og camp, som indledningsvist er clearet med udvalgsformanden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter og kommenterer status og foreløbige planer for fase 2 af processen med henblik på at fremtidssikre skole- og dagtilbudsområdet. 2. at seminar for UBU afvikles den 30. april som indledningsvist aftalt med udvalgets formand. 3. at camp for UBU og forældrebestyrelser for skoler, dagtilbud samt dagpleje afvikles den 27. maj som indledningsvist aftalt med udvalgets formand. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: På møde i UBU den 3. marts 2015 gjorde Koncerndirektionen status over fase 1 af den igangsatte proces, som skal fremtidssikre skole- og dagtilbudsområdet, i lyset af faldende børnetal. Ved samme lejlighed præsenterede Koncerndirektionen en overordnet plan for processens fase 2 i første halvår 2015, som udvalget godkendte. Processens fase 2 er bygget op om tre centrale nedslagspunkter, hvor udvalget samt forældrebestyrelser og øvrige relevante interessenter inddrages: a) Evaluering af den nuværende områdeledelsesstruktur. b) Seminar for UBU. c) Camp for UBU samt forældrebestyrelser og FTR. Direktør, Jan Dehn orienterer mundtligt udvalget om status på processens fase 2, herunder evalueringen af områdeledelsesstrukturen samt de foreløbige overvejelser angående form og indhold på seminar og camp. Samtidig fremlægges følgende datoer, som indledningsvist er aftalt med udvalgets formand: Seminar for UBU afvikles d. 30. april Camp for UBU og forældrebestyrelser afvikles d. d. 27. maj Administrationens vurdering: Punktet understøttes af en mundtlig fremlæggelse ved direktør, Jan Dehn.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts frigivelse af anlægs- og projekteringsmidler til vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden. Kommunalbestyrelsen protokollerede følgende: Tiltrådt med den tilføjelse, at der på næstkommende møde i Udvalget for Børn & Ungdom forelægges et anlægsbudget der nærmere redegør for de forventede udgifter til projektering. Administrationen omdelte et notat til besvarelse. Notatet blev taget til efterretning. Notatet vedlægges referatet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Notat - Frigivelse af anlægsmidler - Lærkereden

17 Bilag: 2.1. dknyt.dk - En tidlig indsats sparer penge for samfundet.pdf Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 14. april Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 27082/15

18

19

20

21 Bilag: 2.2. Invitation til tredje politiske møde om folkeskolen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 14. april Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32009/15

22 Til udvalgsformanden og direktør/chef med ansvar for folkeskolen Invitation til tredje politiske møde om folkeskolen KL inviterer til tredje politiske møde om at realisere en ny folkeskole. Mødet følger op på drøftelser fra første og andet politiske møde, der blev afholdt i maj og december måned Mange kommuner efterspørger fortsat, at kommunerne i omstillingen af folkeskolen bistår hinanden med gensidig inspiration. Den 20. marts 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Det er derfor centralt i kommunesamarbejdet, at kommunerne står sammen om at udvikle politisk og faglig viden om ledelse, mål og resultatstyring i folkeskolen. Også den løbende udvikling af nye elementer i skolen som åben skole og understøttende undervisning kan der være brug for at dele viden om. Det tredje politiske møde finder sted onsdag den 29. april 2015 kl i Falkoner Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, Frederiksberg. Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/1 Mødet vil omhandle det politiske arbejde med reformen og den kulturforandring, der skal understøtte elevernes læring og trivsel. Der vil ligeledes være kommunale eksempler på arbejdet med åben skole, motion og bevægelse samt samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen. Målgruppen for mødet er udvalgsformanden og et medlem af udvalget med ansvar for folkeskolen samt en repræsentant for forvaltningen. Programmet er vedhæftet mailen med denne invitation. Tilmelding Tilmelding til det politiske møder foretages senest fredag den 17. april 2015 på Med venlig hilsen Hanne Lumholt, Sekretariatschef, Center for Børn og uddannelse KL

23 Bilag: 2.3. Program for tredje politiske møde om folkeskolen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 14. april Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32005/15

24 Politisk møde om folkeskolen Tid: Onsdag den 29. april 2015 Sted: Falkoner Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, Frederiksberg Program Ankomst og mulighed for sandwich Velkomst v/anna Mee Allerslev, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg Den nye skole er en læringsreform Folkeskolen har opbygget sine traditioner gennem 200 år, og folkeskolereformen er en kæmpe forandring. Hvordan vil regeringen støtte og følge reformen? v/ undervisningsminister Christine Antorini Kommunalbestyrelsernes arbejde med reformen Kommunalpolitikere fra Odsherred og Herning Kommune fortæller om deres fokus på den kultur, der skal understøtte elevernes læring. v./ Vagn Ytte Larsen, næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget og fagcenterchef Frans Falk, Odsherred Kommune samt Dorte West, formand for Børne- og Familieudvalget, Herning Kommune Refleksion ved bordene Hvad lægger I særligt mærke til i oplæggene? Hvad tager I med hjem af ny viden? Hvad vil I arbejde videre med derhjemme? Introduktion til temamøde Pause og overgang til temamøder Kommunale eksempler på praksis Deltagerne har mulighed for at deltage i et af følgende tre temamøder: 1. Samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolens ældste klasser Med folkeskolereformen er der sat fornyet fokus på det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen. De skal sammen bidrage til alle elevers læring og trivsel.

25 I Fredericia Kommune har man bl.a. arbejdet med, hvordan pædagogerne kan indgå i læringsmiljøet i skolens ældste klasser til gavn for alle de unge. v/ børn- og ungechef Claus Bülow og afdelingsskoleleder Kurt Simonsen, Erritsø Fællesskole 2. Motion og bevægelse i skoledagen Alle elever skal med folkeskolereformen deltage i motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen. Det skal de, fordi fysisk aktivitet øger trivsel, motivation, læring og koncentrationsevne. I Kolding Kommune har en gruppe elever sammen med forvaltningen og designstuderende udviklet spillet LUSK, der inddrager leg og fysisk aktivitet i undervisningen. v/ skolechef Morten Kirk Jensen og holdet bag udvikling af LUSK 3. Åben skole Med den åbne skole skal skolen mere ud i samfundet, og samfundet skal mere ind i skolen. Målet er at skabe nye læringsrum for eleverne. Udover at skolerne skal samarbejde med musikskole og ungdomsskole og med det lokale fritids-, kultur- og foreningsliv, kan kommunerne også samarbejde med virksomheder. Københavns Kommune fortæller, hvordan de har grebet samarbejdet an med særligt fokus på samarbejdet med virksomheder. v/ implementeringskonsulent, Thomas Geiker, Københavns Kommune Aktuelt omkring skolereformen og gensidig inspiration mellem deltagerne Anna Mee Allerslev vil blandt andet komme ind på: KL s spørgeskemaundersøgelse om omstilling til en ny folkeskole Den nationale trivselsundersøgelse Kommunernes kvalitetsrapporter Brugerportalsinitiativet v/anna Mee Allerslev, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg Derefter drøftelse ved bordene, om hvordan det går med implementering af reformen, og hvad der er de næste skridt Læring og trivsel er hinandens forudsætninger Helle Rabøl Hansen deltager i ekspertpanelet omkring trivselsmålingerne i folkeskolen. Hun har gennem sin forskning haft fokus på, hvor vigtig elevernes trivsel er for deres læring, herunder at mobning er en trussel mod skolens kerneopgave. v/helle Rabøl Hansen, adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Det videre forløb og afrunding V/Anna Mee Allerslev, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg... Det fjerde politiske møde om folkeskolen finder sted onsdag d. 18. november 2015

26 Bilag: 3.1. Fastsættelse af mål og rammer for skoleåret pdf Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 14. april Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37435/15

27 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H E Dato: 14. april 2015 J.nr.: Folkeskolereformen blev besluttet i 2013, og de lovændringer der fulgte af reformen har været gældende fra august Skoleåret er det første skoleår, hvor den nye skole skal udfoldes. Folkeskolereformen beskriver skolen på en ny måde. Reformen består af en række delelementer, som alle sammen er med til at sikre, at eleverne i skolen lærer så meget, de kan. Reformen sætter nye rammer for blandt andet skolens fag, for skoledagens længde og for hvordan sammenhængen i skolen og i undervisningen skal være. Med reformen er der også indført ny lovgivning om, hvordan den kommunale kvalitetsrapport for folkeskolerne skal udarbejdes. Den første udgave af den nye kvalitetsrapport blev politisk behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30. marts Ved indførelsen af folkeskolereformen i Lejre Kommune skulle skolerne i det første år fokusere på følgende elementer i reformen: Ambitiøs og meningsfuld læring Digitale frontløbere - IT i undervisningen Sammenhængen og helheden i den længere og varierede skoledag Faglig fordybelse og lektiehjælp Bevægelse Den åbne skole På baggrund af resultaterne i den nye kvalitetsrapport ville Kommunalbestyrelsen sætte effektmål for skolernes opfyldelse af de centralt fastsatte mål. I forlængelse af effektmålene kunne Kommunalbestyrelsen fastsætte nye indsatsområder for skolerne. I skoleåret har Udvalget for Børn & Ungdom fulgt op på reformens implementering på skolerne i forskellige fora: Møde med skolelederne, møde med det fælles elevråd og i det kommende dialogmøde med skolebestyrelser m. fl.

28 I det kommende skoleår vil der fortsat være fokus på de fem udvalgte delelementer i reformen. I dette materiale er de fastsatte effektmål, indsatsområder og de gældende rammekrav for skoleåret samlet og beskrevet. Effektmål Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede i marts 2014, at der skulle sættes effektmål for følgende: Forøgelse af andel af elever der er gode til at læse og regne Forøgelse af andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Formindskelse af andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Forøgelse af elevernes trivsel Forbedring af forældrenes oplevelse af skolen. Der foreligger først resultater af den første nationale undersøgelse af elevernes trivsel i foråret 2015, hvorfor effektmål for trivsel først opstilles til næste skoleår. Ligeledes vil den første brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene i skolen først blive foretaget i efteråret 2015, og effektmål sættes derfor primo På baggrund af resultaterne i kvalitetsrapport 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2015 følgende effektmål for udviklingen i læsning og matematik, der skal være opfyldt i kvalitetsrapport 2015: Skoler, der ikke opfylder 80 % målsætningen i læsning skal forbedre deres resultater med mindst 5 procentpoint Det kommunale gennemsnit i læsning skal stige med mindst 5 procentpoint i løbet af det første år Alle skoler skal som minimum opnå de samme resultater i matematik som i år Det kommunale gennemsnit i matematik skal stige med mindst 5 procentpoint i løbet af det først år. Effektmålene er kommunale og der følges op i kvalitetsrapporten for Side 2 af 9

29 Indsatsområder Fælleskommunale indsatser Indsatser i forhold til skolernes resultater På baggrund af data præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2015 i kvalitetsrapport 2014 blev det besluttet at iværksætte to fælles kommunale indsatser for hele skolevæsenet for at forbedre elevernes læringsudbytte en særlig indsats i læsning og matematik og en indsats omhandlende læringsmål. Læsning og matematik Resultaterne for de nationale test i læsning og matematik kalder på, at der arbejdes langt mere systematisk med elevernes faglige progression, og at man på alle skoler har faglig ekspertise til rådighed, der kan rådgive lærerne om, hvordan elevernes læse- og matematikresultater kan forbedres. Der udarbejdes derfor en kommunal læsehandleplan og en kommunal matematikhandleplan for skolerne i Lejre Kommune, og der opbygges understøttende systemer, der kan følge op på politikkerne og de handlinger, der skal iværksættes. Der skal på alle skoler opbygges sammenhængende systemer mellem ledelse, faglige vejledere og ressourcepersoner der udvikler skolens arbejde med læsning og matematik. Side 3 af 9

30 Nedenfor er procesplanen for arbejdet med at skabe systemer på skolerne som styrke elevernes læring vist: Marts 2015 Særlig indsats for læsning og matematik vedtages Maj 2015 Der planlægges med at der minimum er en læse-og en matematikvejleder på hver skole En foreløbig funktionsbeskrivelse udarbejdes og behandles på skoleledermøde Der tages stilling til ressourcer til opgaven Juni 2015 Konsulent med særligt fokus på faglig udvikling primært i læsning og matematik ansættes i CS August 2015 En læsevejleder og en matematikvejleder er i gang på hver skole Fælleskommunalt netværk etableres med konsulent for faglig udvikling som tovholder Oktober 2015 Testplan og plan for efterfølgende opfølgning beskrives og indgår senere i handleplanen November 2015 Konsulent for faglig udvikling og vejledere påbegynder arbejdet med at formulere handleplan for læsning og handleplan for matematik Marts 2016 Handleplan for læsning og handleplan for matematik vedtages Fra marts 2016 Handleplan implementeres Side 4 af 9

31 Udvikling af arbejdet med læringsmål Arbejdet med at sætte læringsmål for eleverne både fagligt og socialt skal styrkes. Ledelserne og skolernes medarbejdere skal uddannes til i langt højere grad at kunne følge op på om målene nås. Lejre Kommune har i marts 2015 modtaget en bevilling fra A.P. Møller Fonden på kr. til gennemførelse af projektet Uddannelse af skoleledelse og ressourcepersoner i læringsledelse. Projektet igangsættes i august 2015 og løber til og med juni 2016 og kommer til at involvere alle medarbejdere på skolerne dog særligt skoleledelsen samt ressourcepersoner. Formålet med projektet er at få mere indsigt i hvad der får den enkelte elev til at udvikle sig både læringsmæssigt og trivselsmæssigt - og hvordan man som skoleledelse og ressourceperson bedst kan støtte op om dette. Projektet gennemføres i samarbejde med UC Sjælland. Der vil blive fulgt op på de fælleskommunale indsatsområder i kvalitetsrapporten for 2015 og i opfølgning på skolernes egne indsatsbeskrivelser. Side 5 af 9

32 Indsatser i forhold til folkeskolereformen I marts 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at følge skolernes implementering af reformen ved at fokusere på følgende delelementer: Ambitiøs og meningsfuld læring Digitale frontløbere - IT i undervisningen Sammenhængen og helheden i den længere og varierede skoledag Faglig fordybelse og lektiehjælp Bevægelse Den åbne skole De samme elementer vil også være i fokus for skoleåret I efteråret vil der blive foretaget en enkel evaluering af arbejdet, hvor alle skolens parter inddrages. På baggrund af de udvalgte områder vil det blive undersøgt, hvilke oplevede ændringer, som elever, lærere og samarbejdspartnere har mærket i de første år med reformen. Evalueringen skal formes, så den kan indgå i det samlede materiale til kvalitetsrapporten for De oplevede ændringer kan beskrives ud fra følgende, som var baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning om indsatsområder mv. i marts AMBITIØS OG MENINGSFULD LÆRING Eleverne i Lejre Kommune vil i skolen opleve At de kender deres læringsmål, og at de i skolen løbende drøfter, hvad der skal til for at de nås At den nye elevplan er et vigtigt redskab i samarbejdet på og med skolen for at følge op på målene At de voksne i skolen er meget tydelige med, hvordan planerne for skoledagen og over længere forløb er tilrettelagt for at give sammenhæng og øge elevernes læring. At trivsel og læring i hele skolen altid følges ad. At når læringsmål sættes og undervisningen tilrettelægges, så vil de voksne i skolen være opmærksomme på, at elever, der trives, lærer bedst. Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At blive støttet i forandringsprocesserne ved at indgå i fælles kompetenceudvikling om, hvordan de i et tværfagligt samarbejde kan tilrettelægge undervisningen, så den bedst muligt understøtter og leder elevernes læringsprocesser. Side 6 af 9

33 DIGITALE FRONTLØBERE Eleverne i Lejre Kommune vil i skolen opleve At brugen af de digitale læringsformer er med til at skabe en varieret dag, som er tilpasset elevernes læringsprocesser At relevant brug af IT er helt naturlig i den daglige undervisning At mulighederne for at bruge IT udnyttes meget mere, og det er med til at skabe relevant og brugbar fornyelse i undervisningen At møde lærere, som har fokus på de nye digitale grundvilkår. Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At de i igangsatte uddannelsesforløb i brug af digitale lærermidler videreudvikles, og sammentænkes med udviklingen af berigende læringsmiljøer. SAMMENHÆNGEN OG HELHEDEN I DEN LÆNGERE OG VARIEREDE SKOLEDAG Eleverne i Lejre Kommune vil i skolen opleve At skoledagens mange forskellige elementer er forberedt til at hænge relevant sammen At eleverne selv og deres forældre kender til de intentioner, der ligger bag planlægningen af forløb og enkeltelementer i skolen, således at de kan se mening i undervisningen og indgå i den på en god måde. Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At være opmærksomme på, hvordan elevernes oplevelser og bidrag kan udnyttes til en optimal planlægning af undervisningen i skolen. FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP Eleverne i Lejre Kommune vil i skolen opleve At de udnytter den samlede tid i skolen, så de kan nå at fordybe sig i emner, der enten interesserer dem meget, eller som de har brug for ekstra træning i At de mærker, at den længere skoledag bidrager til, at der er mulighed for, at de i fagene, sammen med underviserne kan nå at fordybe sig og træne, når det er relevant Medarbejderne i skolerne i Lejre Kommune vil opleve At tiden i skolen altid kan udnyttes enten til fordybelse ud fra elevens interesser eller til nødvendig træning. Side 7 af 9

34 BEVÆGELSE Eleverne i Lejre Kommune vil i skolen opleve At bevægelse indgår i hele skoledagen og for alle elever At leg og bevægelse bidrager til en god og varieret skoledag, som er motiverende At bevægelse, hvor pulsen kommer op, er sjovt og giver energi til at kunne håndtere andre udfordringer i løbet af dagen At man kan lære på mange måder. Emner, der er svære at forstå, kan nogle gange læres bedre, når man bevæger sig imens man lærer. DEN ÅBNE SKOLE Eleverne i Lejre Kommune vil i skolen opleve At de i undervisningen møder voksne, der ikke normalt er undervisere i skolen, men som i perioder kan varetage undervisningen At de møder de foreningsaktiviteter, som de også møder i fritiden. I skolen kan de selv og sammen med andre elever, mærke hvordan foreningslivet skaber værdi for fællesskabet og den enkelte At de oplever, hvilke fantastiske naturlige rammer og kulturelle seværdigheder, der er i kommunen At de bor i en kommune, hvor det lokale erhvervsliv indgår i et samarbejde med skolen for at give den enkelte elev det bedst mulige afsæt for uddannelses- og erhvervsvalg. Lokale partnere i Lejre Kommune vil opleve At blive indbudt til samarbejde med de enkelte skoler, hvor de lokale aktører kan tilbyde forløb og enkeltaktiviteter, der fremmer elevernes læring, og bidrager til, at eleverne lærer de lokale aktørers aktiviteter og værdier at kende. Musikskolen og ungdomsskolen i Lejre Kommune vil opleve At skulle tage del i samarbejde med de enkelte skoler og med Center for Skoletilbud for dels at samarbejde om tilrettelæggelsen af undervisningens placering på dagen, så eleverne kan deltage i henholdsvis musikskole, ungdomsskole og folkeskolen på en hensigtsmæssig måde, og dels for at gennemføre konkrete projekter på skolerne. Projekterne kan enten dække alle skoler i kommunen eller kun enkelte skoler. Medarbejderne på skolerne i Lejre Kommune vil opleve At initiativer, der tilrettelægges med eksterne parter som en del af den åbne skole, vil blive tilrettelagt i samarbejde med skolens lærerteam og bidrage til at nå elevernes læringsmål. Side 8 af 9

35 Lejre Kommunes rammekrav til skolernes virksomhed De enkelte skoler (skolebestyrelser og skoleledere) skal i skoleåret prioritere skolens samlede ressourcer indenfor rammerne af det tildelte budget og herunder tilgodese følgende krav: At undervisningstiden tilrettelægges således at den samlede årlige undervisning er mindst årlige klokketimer i klasse, mindst årlige klokketimer i klasse samt årlige klokketimer i klasse, samt at folkeskolelovens krav om minimum timetal overholdes og efterleves. At eleverne tilbydes undervisning i henhold til loven. Skolerne kan udnytte lovens muligheder for at tilpasse timetallet i de enkelte fag, som det er intentionen i loven. Der tages hensyn til elevernes læringsmål således, at alle elever skal have mulighed for at udnytte deres potentialer fuldt ud. Der skal dog undervises i fagene på de klassetrin, som ministeriets vejledende plan angiver. Minimumstimetallene skal overholdes. At de elever, der har brug for støtte, tilbydes den fornødne hjælp i form af undervisningsdifferentiering, holddannelse og/eller supplerende undervisning og faglig støtte. At der etableres 2-voksen ordninger i alle klasser, hvor pædagogisk personale fra skolens SFO samarbejder med lærerne i undervisningen i et omfang svarende til gennemsnitligt mindst 200 årlige lektioner pr. klasse. At SFO ens ugentlige åbningstid som minimum er 28,5 time i klasse, 18,5 time i klasse og 10 timer for klasse. Åbningstiden udregnes som et gennemsnit af åbningstiden i uger, hvor der er undervisning, og uger, hvor der i henhold til skolernes ferieplan ikke undervises. Udviklingen i SFO følges fortsat tæt med henblik på at iværksætte initiativer, der udvikler og tilpasser SFOtilbuddene i forhold til børnenes og forældrenes behov og de ressourcer, der er til rådighed i SFO erne. At der tilbydes vederlagsfri pasning i skolen eller SFO en for de elever, der ikke ønsker at modtage lektiehjælp de 2 ugentlige lektioner hvor der tilbydes lektiehjælp og faglig fordybelse. At SFO på dage, hvor der er undervisning, er åbent om morgenen inden undervisningen starter. At indskrive og undervise alle de elever til børnehaveklasserne, der har søgt skolen efter reglerne om frit skolevalg. At implementere den understøttende undervisning indenfor skolens budgetrammer med udgangspunkt i den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende personalegrupper. Der er ud over dette ikke krav til andelen af de enkelte personalegrupper i den understøttende undervisning. Side 9 af 9

36 Bilag: 7.1. Notat - Frigivelse af anlægsmidler - Lærkereden Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 14. april Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37460/15

37 Notat Til UBU Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Dagtilbud Dato: april 2015 På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts blev der frigivet anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen ( kr.) og der blev frigivet midler til projektering af byggeprojekt vedr. etablering af vuggestuepladser i Lærkereden ( kr.). Kommunalbestyrelsen protokollerede følgende: Tiltrådt med den tilføjelse, at der på næstkommende møde i Udvalget for Børn & Ungdom forelægges et anlægs-budget der bl.a. nærmere redegør for de forventede udgifter til projektering. Som bekendt har UBU tiltrådt, at vuggestuepladserne etableres i de eksisterende bygninger i Lærkereden, og at der frem for øjeblikkelig gennemførelse af et af de forelagte anlægsprojekter - udarbejdes forslag til en ny anlægssag med mulighed for ombygning af Lærkereden og Forsamlingshuset i en og samme ombæring, idet fleksibel udnyttelse af de eksisterende kvadratmetre på tværs af de to funktioner nytænkes. Dele af midlerne bruges til klassisk projektering, dele af midlerne bruges til at indrette den eksisterende bygning, således at vuggestuepladserne står klar som lovet. Badeværelsesrenoveringen til kr. er nødvendig uanset sam-lokaliseringen med forsamlingshuset. Frigivelsen af midlerne til Lærkereden er fordelt på følgende måde: Renovering af badeværelse ,00 Flytning af liggehal ,00 Miljøundersøgelser af Øm forsamlingshus ,00 Inventar (krybber, højstole mv.) ,00 Tilbygning - Skitseprojekt mv ,00 Øm forsamlingshus - Skitseprojekt mv ,00 Uforudsete udgifter? Total ,00

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret 18-09-13 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere