13:20-14:20 Erfaringer med at etablere et tværsektorielt projektarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13:20-14:20 Erfaringer med at etablere et tværsektorielt projektarbejde"

Transkript

1 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:20 Velkommen Carsten Hendriksen, forskningsleder i Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) 13:20-14:20 Erfaringer med at etablere et tværsektorielt projektarbejde Ved fire projektledere, der har fået midler fra Tværspuljen - Carsten Bogh Juhl, forskningsfysioterapeut på Gentofte Hospital - Mette Merete Pedersen, Ph.d. studerende på Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital - Anita Mink, praktiserende læge i Frederiksberg Kommune - Helle Vendel Petersen, seniorforsker på Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital 14:20-14:40 Pause 14:40-15:10 Aktionsforskning: En videnskabelig metode til at skabe bedre tværsektorielt samarbejde Ved John Andersen, professor på Roskilde Universitet 15:10-15:55 Drøftelse af konkrete projekter, der kan baseres på aktionsforskning Diskussion i plenum og i grupper 15:55-16:00 Afslutning Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE Tværsektoriel Forskningsenheds temaeftermiddag 25. november

2 Velkommen til Tværsektoriel Forskningsenheds temadag 25. november 2015 Carsten Hendriksen, forskningsleder i Tværsektoriel Forskningsenhed

3 Udvikling i samarbejdet omkring genoptræning med kommunerne Forsknings -udviklingsfysioterapeut Gentofte Hospital Carsten Juhl, MPH, PhD Forskningsenheden i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FOF), Institut for Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet (SDU) 3

4 Baggrund for tværsektorielt samarbejde om genoptræning 2006 Etablering af forsknings- udviklings samarbejde i fysioterapi mellem de 3 hospitaler i Københavns Amt Glostrup, Herlev og Gentofte 2007 Almen genoptræning flyttes fra hospitaler til kommunale genoptræningscentre 2007 Etablering af genoptræningsdatabase for hoftefraktur i samarbejde mellem Glostrup, Herlev og Gentofte Hospital og 5 kommuner. Kommune samarbejde TFE 2014, Carsten Juhl

5 Kommune samarbejdsprojekter på Gentofte Hospital med projektstøtte 2007 Faldforebyggelse på skadestuen (Gentofte og Lyngby-Tårbæk Kommune) 2008 KOL-hjem-igen (Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner) 2010 KOL-EXA-REHAB (Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner) 2013 Hjerte-hjem-igen (Gentofte og Lyngby-Taarbæk) 2015 Godt liv med artrose i Danmark (Gentofte og?? Kommune samarbejde TFE 2014, Carsten Juhl

6 Etablering af samarbejde Møder med diskussion af ide protokol gennemførsel af projekt - evaluering Identificer nøglepersoner i kommunerne personlige kontakter Kurser temadage om test og træning Opkvalificering kurser

7 Udfordringer Manglende finansiering af den kommunale del indsats. Meget fokus på drift både hospital og genoptræningscentre. Forskningsenheder i fysioterapi på hospitaler er ofte små. Manglende forskningskultur

8 Erfaringer med at etablere et tværsektorielt samarbejde træning på tværs af sektorer Mette Merete Pedersen; PhD student Clinical Research Centre, University of Copenhagen, Hvidovre; Physical Medicine & Rehabilitation Research Copenhagen (PMR-C) Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

9 Projektet Træning af ældre medicinske patienter (+65) under indlæggelse og efter udskrivelse Baggrund Ældre medicinske patienter (+65) står for godt halvdelen af alle indlæggelser i DK og ca 2/3 af alle indlæggelsesdøgn Indlæggelsesforløbet kan resultere i funktionstab og være præget af inaktivitet Status 1 måned efter udskrivning er prædiktiv for 1-års status Derfor: Vil vi fokusere på aktivitet og funktionsniveau under indlæggelse og den første måned efter udskrivelse Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

10 Træning versus standard tilbud Daglig træning Træning 3x/uge 17 t/dag? Standard tilbud Standard tilbud x t/day 9 Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

11 Samarbejde mellem: Tværsektorielt projekt Hvidovre Hospital, Københavns Kommune og Brøndby Kommune Arbejdsopgaver: Fysioterapien på Hvidovre Hospital: Træningen under indlæggelse Kommunale terapeuter: Træningen i eget hjem Vigtigt i forhold til samarbejde på tværs: Program der er implementérbart efter projektafslutning Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

12 Etablering af samarbejdet Følgegruppe vedrørende Optimed-projekter: Gennemgang af alle Optimed-projekter med interesse for kommunerne Repræsentanter fra Københavns-, Hvidovre- og Brøndby Kommune, Hvidovre Hospitals ledelse samt Klinisk Forskningscenter Møder om projektet et år inden opstart (2013) angående muligheder for projektet og hvad der logistisk skulle tages højde for Løbende møder Ved projektstart (2013) kunne Københavns- og Brøndby Kommune stille terapeuter til rådighed Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

13 Samarbejdet København: Projektgruppe vedrørende træningsprojektet: Ledelsen fra Genoptræning København Leder Træningscenter Vesterbro Leder og projektledere fra Klinisk Forskningscenter Overordnede beslutninger vedr. antal borgere, tidsramme, tilknyttede terapeuter etc. Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

14 Samarbejdet Arbejdsgruppe af menige terapeuter og leder Brainstorm om træningsprogram inden opstart Fælles udarbejdelse af program (medinddragelse) Gennemgang af program for opnåelse af konsensus vedr. udførsel af program Løbende møder ved opstart Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

15 Samarbejdet Brøndby: Overordnede beslutninger vedr. antal borgere, tidsramme, tilknyttede terapeuter etc. via telefon/mail med ledelsen Møde med tilknyttede terapeuter inden opstart med henblik på introduktion til program, kommunikationsaftaler etc. Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

16 Hvad fungerer / var godt? Sparring på tværs vedrørende indhold af projektet fra skabelon til detailplanlægning Medinddragelse i udformning af indhold i træningsprogram Fælles pilottestning af program Møder løbende Plan for kommunikation følges og fungerer Velvilje og interesse og engagement fra terapeuterne Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

17 Hvad fungerer ikke /var svært? Ikke alt går som forudset inklusion af patienter Forskellige organisationer budgetår - rådighed Politiske beslutninger, der kan kollidere med forskningsdesignet TVÆRSPULJEN Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

18 Do s Vær ude i god tid Møder med alle involverede - mange Medinddragelse Information og kommunikation Klare aftaler om arbejdsfordeling Forudse, hvad der kan gå galt og hav en plan B - økonomi Hvidovre Hospital, University of Copenhagen Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

19 Ældre i plejebolig 50-80% af beboerne har en demenslidelse. Gennemsnitlig får en beboer 10 forskellige præparater. Gennemsnitlig levetid efter indflytning 2½ år. 10% af beboerne har kateter. Ca. 25 forskellige læger betjener et plejecenter. 35 % af landets plejecentre har ikke ansat sygeplejersker. 80% af alle indlæggelser sker akut 33% er indlagt en dag.

20 Fattiglemmer fra Munkebo

21 Historik Afskaffelse af plejehjemslæge Alderdomsunderstøttelse Ændring i boligloven Fattiggården Alderdomshjem Plejehjem Ældrebolig Plejebolig

22 Plejebolig anno 2014

23 Speciallæge Udfordringen Sygeplejerske Indlæggelse Læge Sosu-hjælper Akutteam Fysioterapeut Borger Sosu-assistent Kommune Ble/kompression Embedslæge FMK Diætister Medicin gennemgang I sikre hænder Farmaceut Dosisdispensering Livsforlængedebehandling Ernæringsscreening Medicintilskud Apotek Faldregistrering

24 Akutteam Læge Sygeplejerske Sosu-assistent Speciallæge Planlægning Indflytnings overdragelse Sosu-hjælper Organisering Borger Opsøgende- og kronikerbesøg Embedslæge Livsforlængedebehandling Fysioterapeut FMK Diætister Medicin gennemgang I sikre hænder Farmaceut Medicintilskud Ernæringsscreening Faldregistrering Dosisdispensering Apotek

25 Kommunikation mellem sygeplejersker over sektorgrænser Helle Vendel Petersen, Ph.D Vibeke Nørholm, Ph.D; Klinisk forskningscenter Hvidovre hospital

26 Baggrund Overgang mellem hospital og primærsektor kan være problematisk Patient Sundhedsprofessionelle

27 Vicedirektør Kirsten Breindal Ønske om fokus på og forbedring af patientforløb over sektorgrænserne Hvilken information mangler sygeplejerskerne Hvilke udfordringer oplever sygeplejerskerne

28 Kendte udfordringer Sammenhæng i patientforløb Tid (korte indlæggelser- hurtigt hjem) Hvem gør hvad uklarhed om sygeplejerskers rolle i forløbet Kendskab til patienten

29 Kommunikation kan facilitere eller hæmme processen

30 Afklaring af interesse Skriftligt oplæg Vicedirektør Kirsten Breindal fremlagde for relevante ledere i Københavns kommune Første tilkendegivelse af interesse Go til videre arbejde med projektbeskrivelse

31 Udarbejdelse af projektbeskrivelse Samarbejde med Tværsektoriel forskningsenhed møder og korrespondance Oplæg tilbagemelding/kommentarer Fokusering og afgrænsning KBH kommune ikke inddraget i skriveprocessen

32 Indsendelse af projektbeskrivelse Endelig godkendelse af Kirsten Breindal og KBH kommune Underskrifter Prøv at være i god tid!

33 Første møde med KBH kommune Inden tildeling af penge Præsentere og drøfte projektet Afklaring af hvem skal være med - personer/områder/forvaltninger Plan B

34 Bevilling fra TVÆRS puljen

35 1. Møde efter bevilling Endelig afklaring af hvem deltager på det praktiske plan Forstå KBH s kommunes organisering

36 SUF organisering Borgmester Sundheds- og Omsorgsudvalg Direktion Ledelsessekretariat Økonomisekretariat Center for omsorg Center for sundhed Center for HR Center for administration Center for Kvalitet og sammenhæng 5 Lokalområdekontorer (myndighedsfunktion) Delt op i bydele Specialenheder 43 Plejecentre Aktivitetscentre Demenscentre Midlertidige døgnophold Centralkøkkenet Neurologi- og Rehabiliteringscenter Palliative afdelinger 5 Hjemmepleje Sygeplejeklinikker Sundhedshuse Træningscentre Forebyggelsescentre Ryg- og Genoptræningscenter Voksentandplejen Hjælpemiddelcentret Arbejdsmiljø København Døgnbasen Pladsanvisning af midlertidige pladser Udskrivelseskoordinatorer Genoptræning KBH hertil sendes GOP

37 Lokalområde VKV organisering Lokalområdekontorer VKV (myndighedsfunktion) Lokalområde chef Hospital Visitation Sygeplejekoordination Udskrivelseskoordinator 10 Plejecentre 3 Aktivitetscentre Demenscentre Midlertidige døgnophold 1 Akut plejeenhed Hjemmepleje Sygeplejeklinikker 1 Sundhedshus 2 Træningscentre 1 Forebyggelsescentre Ryg- og Genoptræningscenter Hj. Grupper Sygepleje grupper

38 Hvem skal vi tale med i KBH s kommune? Visitatorer Sygeplejekoordinatorer Akut plejeenhed Midlertidige døgnophold Hjemmesygeplejersker Udskrivelseskoordinatorer

39 Afklaring af roller i projektet Projektmedarbejder fra KBH kommune sundhedsfaglig konsulent Linda Rask Westergaard Nielsen - står for direkte kontakt og aftaler i KBH Hospital leder projektet og står for dataindsamling og analyser

40 Møder og aftaler Afklaring af deltagere i projektgruppe Afklaring af deltagere i styregruppe Planlægning af projektgruppe- og styregruppemøder Projektleder fra KFC indkalder til projektgruppe Vicedirektør KB indkalder til styregruppemøder

41 Fart på projektet!

42 Action research at nursing homes

43 The project Quality in Elder Care (QEC) A joint project between university action researchers and the union FOA at a public nursing home in Copenhagen. FOA urged their members to raise a public debate about progressive alternatives to the NPM regime The political context of the project: a negative discourse in the public media about neglect in elder care at public nursing homes. Scandals reported in the media. Employees accused of incompetence and inhumane care practices. The New Public Management regime: bureaucratic control systems based on standardized measurements of services in which social dimensions of care are not valued. Huge risk of reduced life quality of the residents and of stressing employees who value social and emotional needs of the residents.

44 The aim of the project: To change a negative spiral of increasing inhumanity in elder care, and to develop practical and collective utopias in order to improve human social relations for both residents and employees. Theoretical concepts: Empowerment is processes through which social groups improve their ability to create manage and control material, social cultural and symbolic resources (Freire). CUAR contributes to empowerment. (Horizontal and vertical empoerment) Kemmis concept of Practice ( path dependent habits and behaviour/ Bourdieus habitus) and the social, reflexive and collective morally obliging Praxis(result of critical and self critical reflection and dialogue.

45 Stage 1 planning and fine tuning the process plan. Meetings with Union representatives, the leader of the nursing home, the shopsteward and employees in the nursing home. Stage 2 group interviews and dialogues with employees and residents. Identification of problems: lack of resources, employee stress, inadequate care giving, a lack of real dialogue between employees and elderly, the residents isolated and with lack of influence on the nursing home.

46 Stage 3 a two-day future workshop/ meetings with the residents, colleagues and manager. The three CUAR phases ( a critique phase, a utopian phase and a realization phase). The problem catalogue was the basis of the critique phase The critique phase: The opening of a new communicative space making it possible collectively to criticize the conditions for the care work. In the utopian phase: a line of utopias of improving the quality of care (a new living room, the trip to the Island of Fanø, involving residents in decision making, asking the residents before serving the dinner). The realization phase: Task force groups were formed to develop the ideas and involve the residents and the manager.

47 Stage 4 of the project was improving and implementation the suggestions from the future workshop and resident interviews. Examples of innovation were: the town square ( restructuring the physical space the framing informal social life), residents being involved in staff recruiting meetings (influence on the nursing home), a new praxis of serving dinner, going more to the city

48 Summing up: The first step was to collectivize the frustration and critique at the workplace: from individual disempowerment to collective empowerment/collective action for change. The second step was to articulate and develop concrete visions for alternatives (social quality in the care work) and the third step was to negotiate and implement changes. From practice to praxis.

49 Challenges, power and dilemmas To keep the focus on the integration of both the employees and residents needs and to empower the residents by involving them throughout the project. This also implicates to overcome and challenge Dystopias e.g problematic suggestions from some employees about putting all the elderly to bed early every night

50

51 COMMUNITY CENTER GELLERUP SOCIAL INNOVATION OG KVALITETSUDVIKLING

52 COMMUNITY CENTER GELLERUP SOCIAL INNOVATION OG KVALITETSUDVIKLING Forskningsperspektiv En fornyet rolle for biblioteker Community Center Gellerup Konceptet Brugerdreven innovation Anbefalinger fra evalueringen

53 FORSKNINGSPERSPEKTIV Forskningsgruppen MOSPUS ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC Social innovation og empowerment i marginaliserede boligområder Forståelse af mekanismer bag og effekter af marginalisering og udvikling og studier af innovative strategier og metoder i forhold til lokalsamfundsopbygning og integration Kvarterløft, boligsocialt arbejde, fremskudt jobformidling (SLIB) og community centre

54 EN FORNYET ROLLE FOR BIBLIOTEKER International udvikling fra bookcontainer til community center Biblioteket som institutionel aktør i lokalsamfundsopbygnings- og empowermentprocesser Danske pionerer: Gellerup, Vollsmose m.fl.

55 HVAD ER BEHOVENE I DE UDSATTE BYOMRÅDER? Bedre kontakt mellem (nye) borgere og offentligt system Bedre læse- og skrivefærdigheder og forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser Styrkelse af arbejdsmarkedstilknytning Forbedring af IT-kompetencer the digital divide Forbedring af sundhedstilstanden Opbygning af frivilligheds- og interkulturelle kompetencer Udvikling af medborgerskab

56 COMMUNITY CENTER GELLERUP Et multifunktionelt lærings-, rådgivningsog aktivitetscenter Biblioteket deler lokaler med Sundhedshus, Folkeinformation, jobcenter, frivillighedshus (lektiehjælp, IT-guider, m.m.)

57 FREMSKUDT PLACERING OG ÅBNE TILBUD Fremskudt placering og åbne tilbud (ingen myndighedsfunktion) muliggør tæt kontakt til lokale borgere og formidling mellem borgere og system - lav henvendelsestærskel

58 TVÆRSEKTORIEL ORGANISATION OG VIDENDELING Tværsektoriel organisation og videndeling muliggør helhedsorientering, bedre service og større træfsikkerhed i forhold til borgerne tværsektorielle integrationskompetencer

59 SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Samarbejde med frivillige muliggør bedre udnyttelse af ressourcer, udvidelse af aktiviteter og opbygning af frivillighedskultur

60 BRUGERDREVET INNOVATION OG SERVICEUDVIKLiNG Brugerens behov i centrum - på forkant med kvalitetsreformen Service som menneskelig interaktion Kvalitetsudvikling nedefra: i interaktionen mellem borgerne, frivillige og de ansatte

61 ANBEFALINGER FRA EVALUERINGEN Facilitering og velvilje fra centralt forvaltningsniveau Samarbejdet på ledelsesniveau Organisationsudvikling der prioriterer godt fælles arbejdsmiljø Fælles kompetenceudvikling for medarbejdere en community center faglighed

62 ANBEFALINGER FRA EVALUERINGEN At udvikle en rekrutteringsstrategi der klargør hvilke professionelle kompetencer som understøtter community center funktioner At skabe kreative rammer for dialogen med frivillige At udvikle simple evaluerings- og brugertilfredshedsredskaber som kan bruges internt og eksternt

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering. Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering. Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet Udarbejdet af: Karen Albertsen, Inger-Marie Wiegman og Hans-Jørgen Limborg September 2014 HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg en kommunal indsats Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gruppe 14gr857 2. semester Afleveringsdato:

Læs mere

Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab

Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab Erfaringer og evidens Workshop 1 DSKS Årsmøde 11. januar 2013 Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Workshop 1 Forløbsprogrammer

Læs mere

Udarbejdet af: Mie Margrethe Bonde. Vejleder: Majbrit Kleist

Udarbejdet af: Mie Margrethe Bonde. Vejleder: Majbrit Kleist 0 Udarbejdet af: Mie Margrethe Bonde Vejleder: Majbrit Kleist Master i Projektledelse og Procesforbedring Hold 4 Roskilde 24. maj 2013 1 Abstract 2 Indledning 4 Metode 9 Kvalitetsparametre 9 Tilgang 9

Læs mere

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange.

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange. Patientovergange Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange Ph.d.-afhandling 1.2011 DTU Management Inger Margrete Dyrholm Siemsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 1, 2014

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 1, 2014 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 1, 2014 SYSTEMISK SOCIALKONSTRUKTIONISTISK ANERKENDENDE STYRKEBASERET NARRATIVT 1 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Medlemmer af UCSFs bestyrelse

Medlemmer af UCSFs bestyrelse Medarbejdere i UCSF pr. 1. december 2002 Forskningsleder, ekstern lektor, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Seniorforsker, kultursociolog, ph.d. Helle Timm Seniorforsker, ekstern lektor, dr. i

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

Regnskab for studietur - Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde juni 2015

Regnskab for studietur - Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde juni 2015 Regnskab for studietur - Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde juni 2015 Budget for studieturen: Udgiftspost Beløb (DKK) Fly 19.500,00 Hotel 29.500,00 Transport 15.000,00 Forplejning 24.000,00 Total

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet En casesamling om at udvikle fremtidens teknologi med ældre der gør det muligt for dem at blive længere i eget hjem BDSI Magasinet 2011 KOLOFON Indholdsansvarlig

Læs mere

Evalueringsrapport af ACCESS

Evalueringsrapport af ACCESS Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital

Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Marianne Jensen Master of Public Health MPH 2007:16 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Evaluering af en geriatrisk funktion

Læs mere

HEAR ME et kursus for seniormentorer.

HEAR ME et kursus for seniormentorer. Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Ryg- og genoptræningscenter København

Virksomhedsplan 2014. Ryg- og genoptræningscenter København Virksomhedsplan 2014 Ryg- og genoptræningscenter København Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 2013 tilbageblik og afsæt for 2014 4 3 Præsentation af Ryg- & Genoptræningscenter København 8 3.1 Patientindtag

Læs mere

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN Nyet i deriæl dr epl ej en bet y dni ngenafi ndf l y del s epåegnear bej ds t i der Bes k r i v el s eafi nt er v ent i onerogk ons ek v ens erf orar bej ds t i ds pl anl ægni ngen Ki r st ennabeni el

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør

Læs mere

IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004

IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004 IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004 Der skal lyde en stor tak til alle projektets samarbejdspartnere, herunder især de involverede kvindeforeninger og frivillige IT-guider, der har gjort

Læs mere

Kortlægning af ICF i Danmark

Kortlægning af ICF i Danmark Kortlægning af ICF i Danmark en national undersøgelse af udbredelsen og anvendelsen af WHOs klassifikation for Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand Kortlægning af ICF i Danmark En

Læs mere