Den tværministerielle arbejdsgruppe er ansvarlig for, at der hvert år offentliggøres en status på implementeringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den tværministerielle arbejdsgruppe er ansvarlig for, at der hvert år offentliggøres en status på implementeringen."

Transkript

1 Ligestillingsafdelingen KAP Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien pr. maj 2008 Vold mod kvinder er, udover at være en straffelovsovertrædelse, også et tegn på manglende ligeværd og respekt mellem kvinder og mænd kvinder bliver årligt udsat for vold fra en nuværende eller tidligere partner. Det anslås, at ca børn i alderen 0-15 år årligt vokser op i voldsramte familier. I 2002 blev regeringens første handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder ( ) lanceret. Den første handlingsplan har været med til at bryde tabuet omkring vold mod kvinder i hjemmet, men der er stadig brug for fokus på problemstillingen. Minister for ligestilling præsenterede derfor den 20. april 2005 en ny 4-årig handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien Aktiviteterne under handlingsplanen er sat i gang løbende under perioden, for derigennem at opretholde fokus og skabe opmærksomhed omkring mænds vold mod kvinder og børn i familien. Handlingsplanen for fokuserer sine aktiviteter på forebyggelse og forankring af indsatsen inden for fire hovedformål: Støtte til ofrene Aktiviteter rettet mod voldsudøveren Aktiviteter rettet mod fagfolk Viden og information Der er afsat i alt 64 mio. kroner på satspuljen til implementering af handlingsplanens aktiviteter. Heraf bidrager Integrationsministeriet med 4 mio. kroner til de aktiviteter i handlingsplanen, som retter sig mod etniske minoritetskvinder. 5,8 mio. kroner årligt er øremærket til Dialog mod Vold og 2 mio. kroner årligt er øremærket til en opgradering af den sociale indsats i kommunerne. Der er desuden ved Satspuljeforligene 2005 og 2006 afsat i alt 52 mio. kr. til forbedret støtte til voldsramte børn og til at styrke kommunernes og krisecentrenes støtte og behandling til børn og mødre i voldsramte familier. Handlingsplanen involverer fire ministerier; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Velfærdsministeriet. Ligestillingsafdelingen er, som formand for den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af vold mod kvinder, tovholder på implementeringen af handlingsplanen. Handlingsplanen kan læses på under publikationer. Denne status er en oversigt over implementeringen af aktiviteterne i handlingsplanen pr. maj Statusnotatet er opdelt i temaer og 1

2 aktiviteterne følger den nummerering, som de har i handlingsplanen. Derudover nævner oversigten initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn, som er taget af regeringen uden for handlingsplanen. Den tværministerielle arbejdsgruppe er ansvarlig for, at der hvert år offentliggøres en status på implementeringen. Støtte til ofrene: Aktivitet Status: 1: Netværk for voldsramte kvinder LOKK indgik med virkning fra 1. januar 2006 en samarbejdsaftale med Netværk for voldsramte Kvinder, og er ifølge denne aftale bevillingsansvarlig for handlingsplanens midler til Netværket. Samarbejdsaftalen blev endvidere tiltrådt af Ligestillingsafdelingen. Der var ved indgåelsen en klar forventning om et flerårigt samarbejde. Udviklingen i løbet af 2006 viste dog, at det ikke har været muligt at indfri intentionerne bag samarbejdsaftalen, primært fordi der var for stor forskel i LOKK s og Netværkets opfattelse og fortolkning af bevillingsforudsætningerne, hvorfor LOKK opsagde samarbejdsaftalen, hvorefter Ligestillingsafdelingen meddelte, at bevillingen bortfaldt. Samarbejdet ophørte formelt pr Hotline for voldsramte kvinder Hotlinen blev etableret i Den har tlf , er døgnåben og administreres af LOKK. Det er to krisecentre (Roskilde og Odense), som på skift har telefonvagten. Der er adgang til tolkebistand, så voldsramte etniske minoritetskvinder også kan få hjælp. Der var i gennemsnit i 2007 mellem 5-10 opkald pr. dag, og opkaldene varede i gennemsnit ml minutter, hvoraf nogle kun varede 5 minutter og nogle op til 2 timer. Opkaldene faldt typisk mellem kl. 09 og 23. Der ses en stigning i antal 2

3 henvendelser i august, september og oktober, hvor kampagnen Mænd siger nej til vold mod kvinder fandt sted. Det er LOKKs vurdering, at hotlinen på nuværende tidspunkt er kendt i befolkningen/fagfolk, og at flere ved, at det handler om vold. Da hotlinen startede, var der flere opkald fra personer, som havde det psykisk dårligt, og ønsket om hjælp var ikke nødvendigvis relateret til vold. Nogle af opkaldene kommer fra voldsramte kvinder, hvor det ender med indskrivning på et krisecenter, eller der hjælpes med at få etableret en kontakt til kvindens kommune. Andre opkald er typisk fra pårørende samt faggrupper, der ønsker rådgivning. Også mænd har brugt hotlinen, blandt andet mænd, der selv er voldsudøvere og ønsker at få hjælp med deres aggressionsproblemer er også det nummer som børn i voldsramte familier kan ringe på som Børnehotline. 3: Akut psykologbistand til voldsramte kvinder Ordningen er igangsat. Der er bevilliget midler for perioden Ordningen administreres af LOKK og dækker akut krisehjælp i særlige situationer, og ikke i de tilfælde, hvor sygesikringen normalt skal dække kvindernes behov. Ordningen fungerer i samarbejde med Falck Healthcare og har været ganske flittigt brugt af krisecentre over hele landet. I alt har der i 2007 været tale om ca. 40 forløb, hvoraf der har været behov for tolkebistand i enkelte tilfælde. De enkelte forløb har varet fra 2-10 timer. Krisecentrenes ledere eller stedfortræder rekvirerer selv 3

4 assistance fra Falck Healthcare, når det skønnes nødvendigt. Der indsendes efterfølgende ved hver rekvisition en kort beskrivelse af årsagen og forløbet til sekretariatet. LOKK vurderer, at ordningen er en stor succes og det giver krisecentrene en tryghed i dagligdagen med de meget traumatiserede kvinder og børn, at man har denne mulighed. Ordningen giver mulighed for tolkebistand, hvor det er nødvendigt. 4: Juridisk rådgivning til fagfolk og voldsramte kvinder Ordningen har eksisteret siden 2005 og dækker over ansættelsen af en fuldtids jurist og en deltidskonsulent i LOKK. Ordningen tilbyder juridisk bistand og rådgivning til voldsramte kvinder fortrinsvis på krisecentrene, men i det omfang ressourcerne tillader det også til kvinder uden for krisecentrenes netværk. De to jurister dækker et bredt felt af sager på især det sociale, civilretlige, strafferetlige, politimæssige, sikkerhedsmæssige og udlændingeretlige område. Der er dels tale om individuel rådgivning og sagsbehandling. Herudover ydes generel vejledning i juridiske spørgsmål i forhold til krisecentrene og andre organisationer samt myndigheder hvad angår vold i familien og løsningsmuligheder. Det er LOKKs vurdering, at sekretariat med denne bevilling har kunnet løfte en lang række sager, hvor det ikke tidligere var muligt at hjælpe de pågældende kvinder og børn tilstrækkeligt. 5: Undersøgelse af ofres processuelle retsstilling i straffesager Der er ved lov nr. 517 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven sket en styrkelse af retsstillingen for forurettede i 4

5 straffesager eller, hvis forurettede er afgået ved døden, dennes nære pårørende. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli De nye regler om vejledning og information til forurettede trådte dog først i kraft den 1. oktober Med henblik på at sikre bedre vejledning og information til forurettede er der i retsplejeloven indsat en almindelig bestemmelse om vejledningspligt for politiet og anklagemyndigheden over for forurettede eller dennes efterladte nære pårørende. Endvidere er indført en lovbestemmelse om pligt for politiet eller anklagemyndigheden til at underrette retten, hvis der er behov for særlig hensyntagen til et vidne, herunder forurettede, samt en pligt for retten til at bistå den pågældende i forbindelse med afgivelsen af forklaringen. Forurettede eller dennes nære pårørende skal efter de nye regler endvidere underrettes om tiltalerejsning og fremsendelse af retsmødebegæringer til retten med henblik på behandling af sagen som tilståelsessag. Vedkommende skal efter anmodning også underrettes om tid og sted for hovedforhandlingen eller et retsmøde, hvor sagen behandles som tilståelsessag. Hvis en sag ankes eller genoptages, skal forurettede eller forurettedes nære pårørende efter anmodning også underrettes herom. Forurettede kan endvidere som noget nyt anmode om at få tilsendt en gratis udskrift af dommen. Forurettede har efter lovændringen adgang til at overvære lukkede retsmøder, medmindre formålet bag dørlukningen taler imod det. Lovændringen af retsplejeloven indeholder også en udvidelse af adgangen til at beskikke en 5

6 bistandsadvokat for forurettede eller dennes nære pårørende, således at der ikke er sagstyper, hvor beskikkelse af bistandsadvokat på forhånd ikke kan finde sted. Rigsadvokaten har fastsat nærmere regler om vejlednings- og informationspligten ved bekendtgørelse nr af 21. september 2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. Det fremgår bl.a. heraf, at i sager om grovere overtrædelser af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, og ved sædelighedsforbrydelser, skal der udpeges en kontaktperson for forurettede hos politi eller anklagemyndighed, hvis forurettede forventes at skulle afgive forklaring som vidne i retten. I andre sager kan der udpeges en kontaktperson for forurettede, hvis forurettede efter sagens karakter skønnes at kunne få behov for rådgivning, der går ud over den generelle rådgivning i forbindelse med anmeldelsen. 6:Metodeudviklingsprojekt om fysisk handicappede kvinder på krisecenter Socialministeriet har igangsat et treårigt projekt ( ). Der er bevilliget 3 mio. kr. årligt til dette projekt. Projektet gennemføres af LOKK og er forlænget til Projektet er en udløber af, at Socialministeriet har bevilget penge til at udvalgte krisecentre kan gøres fysisk tilgængelige for kørestolsbrugere og andre voldsramte kvinder og børn med vidtgående fysisk handicap. På nuværende tidspunkt deltager 7 krisecentre i projektet: Frederiksværk, Ringsted, Kalundborg, Fyn, Århus, Holstebro KC og Egmontgården i København. 6

7 Ligeledes har Kvindesamfundets krisecenter på Frederiksberg vist interesse for at indgå i projektet. Projektet evalueres eksternt af Handicapenheden i Servicestyrelsen (tidligere UFC Handicap). Den tredje evalueringsrapport fra 2007 udkommer i forsommeren 2008 og kan bl.a. læses på 7: Tilførsel af viden om kvinder med handicap til krisecentrene, samt uddannelse af personale på krisecentrene 8: Fokus på voldsramte kvinder med misbrugsproblemer 9: Oplysningskampagne rettet mod etniske minoritetskvinder Se under aktivitet 6. Projektet er ikke iværksat. Der er i efteråret foråret 2006 gennemført en oplysningskampagne rettet mod etniske minoritetskvinder. Kampagnen havde fokus på etniske minoritetskvinders rettigheder i forbindelse med børn og skilsmisse, vold og økonomi, og er gennemført på sprogskoler landet over. Som supplement til kampagnen har minister for ligestilling i januar 2006 udsendt en pjece Familie, køn og rettigheder i Danmark, som er oversat til 7 sprog, og informerer om ægteskab, skilsmisse, vold og økonomi. Pjecen er sendt ud til landets sprogskoler, LOKK, Dansk Flygtningehjælp og Mødrehjælpen. 10: Information om rettigheder og mødet med offentlige instanser til etniske minoritetskvinder Som et led i støtten til de voldsramte etniske minoritetskvinder, har Integrationsministeriet finansieret produktionen af fem informationsfilm, som oplyser etniske minoritetskvinder om deres rettigheder og hjælpemuligheder i det danske samfund. Filmene er udarbejdet i et samarbejde med minister for ligestilling og med Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (nu Servicestyrelsen) som faglig konsulent. 7

8 De fem film informerer om voldsramte kvinders møde med politiet, krisecentret, kommunen, statsamtet og advokaten. Filmene er på 9 sprog (dansk, engelsk, arabisk, urdu, somali, tyrkisk, russisk, thai, farsi). Hver film er på 5-10 minutter. Filmene formidler til de voldsramte kvinder, at det er vigtigt at bryde tavsheden for at få hjælp. Er man udsat for vold, er der hjælp at få ved de offentlige myndigheder. Filmene distribueres til bl.a. krisecentre, sprogskoler, kvindedaghøjskoler, rådgivninger for kvinder og etniske minoriteter, beboerrådgivere, kommuner og biblioteker på relevante uddannelser - f.eks. politiskolen og den sociale højskole. De fem informationsfilm kan endvidere ses på og Der er produceret et OBS-spot, som gør opmærksom på filmene. 11: Kampagne Stop volden mod kvinder bryd tavsheden målrettet etniske minoritetskvinder 12: Udbygning af netværk for etniske minoritetskvinder Kampagnen udbydes medio 2008 og afsluttes inden udgangen af året. Der er givet bevilling for perioden Projektet administreres af Dansk Røde Kors, som står for udvikling og udbygning af et landsdækkende tilbud om efterværn for voldsramte kvinder, efter disse har forladt et krisecenter. Projektet har særligt fokus på voldsramte etniske minoritetskvinder, men tilbudet gælder alle voldsramte kvinder, som måtte have brug for det. Netværksaktiviteterne omfatter bl.a. fællesspisning, bondegårdsture, 8

9 teater og kultur mv. Alle ture er egenfinansieret af deltagerne samt via donationer. Derudover kan kvinderne gratis benytte sig af f.eks lektiehjælp, cykeltræning som led i de tilbud Røde Kors ellers har. Kvindenetværket omfattes også af et tilbud til de voldsramte kvinder om en frivillig besøgskvinde fra Røde Kors. Således har Kvindenetværket både tilbud om netværksaktiviteter og et besøgsforhold. Der gennemføres jævnligt introforløb for nye frivillige, og der er afholdt aktivitetslederkursus og temadage. 13: Børn der lever med vold i familien Dansk Røde Kors samarbejder med Kvindekrisecentre eller Kommunale Socialforvaltninger i Region Syd, region Nord, Region Nordjylland, Region Midtjylland samt i Region Sjælland og Storkøbenhavn. 14 lokale Røde Kors afdelinger har hver etableret et Kvindenetværk. På landsplan rummer Kvindenetværket ca. 100 frivillige besøgskvinder og ca. 80 voldsramte kvinder (netværkskvinder). Med løbende tilsagn fra Røde Kors afdelinger er væksten i antal Kvindenetværk stabil og vil forventeligt fortsætte fremover. Servicestyrelsen har medio 2008 igangsat et projekt, der har til formål at styrke kommunernes støtte og behandling til børn og mødre i voldsramte familier. Projektet er finansieret af Satspuljemidler med i alt 52 mio. kr. i perioden og er et forsøgsprojekt for børn, der er udsat for vold eller som overværer voldsepisoder i familien og er forankret i Servicestyrelsens Børn og Unge enhed. Projektet består af to delprojekter: 1. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på krisecentre. 2. Behandling af børn i 9

10 voldsramte familier. Der indgår i projektet i alt 14 projekter, heraf ti krisecentre og otte kommuner i delprojekt 1 og seks kommuner i delprojekt 2. I det 1. delprojekt er fokus på støtte til voldramte børn og mødre, både før og efter de forlader et krisecenter, med hovedvægt på børnene. Formålet er, at styrke støtten fra kommunal side, så der bliver taget hånd om mødre og børn, der forlader et krisecenter, så de modtager helheds- ressource- og løsningsfokuseret støtte. Målene med projektet er, at andelen af børn, der modtager støtte, før eller efter de forlader et krisecenter, øges, at der vil ske et fald i andelen af børn, der har været på krisecenter 2-3 gange, at antallet af kvinder, der hjælpes til et liv uden vold forøges med mindst 30 procent, og at der kan konstateres en målbar forandring i børnenes psykiske tilstand, efter at de har deltaget i netværksgrupper, modtaget psykologhjælp, familiebehandling eller anden støtte. I delprojekt 2 er fokus på opsporing af vold mod børn og udvikling af behandlingsmetoder i arbejdet med børn. Formålet med denne del af projektet er, at opsamle viden om behandling til børn i voldsramte familier samt at udvikle og yde behandlingsmæssig støtte og hjælp til børn mellem 0 12 år, som lever i voldsramte familier. Målene er bl.a., at der er etableret en central vidensenhed, som har etableret og forankret samarbejde med professionelle i kommunerne og på krisecentrene i form af vejledning, rådgivning og videreuddannelse, at der er opbygget en ny kapacitet i kommunerne og på krisecentrene i form af vejledning, rådgivning og videreuddannelse, at der er opbygget 10

11 en ny kapacitet i flere kommuner (og evt. på krisecentre), så disse er i stand til at varetage tidlig opsporing af og behandling af børn, der har oplevet vold i familien, at der foreligger mindst to nye afprøvede behandlingsmetoder ved afslutningen af projektet samt den effekt, som de iværksatte tiltag her haft på de involverede børn, er veldokumenteret. Projektet vil løbende blive evalueret, så der er mulighed for at evaluere såvel organisatoriske processer som de forandringer, tiltagene medfører for børnene. Yderligere informationer om projektet findes på Servicestyrelsens hjemmeside: under menupunktet Børn & Unge/Overgreb/Børn i voldsramte familier. 14: Digitalt børnenetværk Der er bevilliget midler til projekt Chatroom for børn og unge i voldsramte familier, som er et 3- årigt samarbejde mellem Servicestyrelsen og Børns Vilkår. Projektet har til formål at styrke indsatsen overfor børn og unge i voldsramte familier blandt andet gennem oprettelse og drift af et chatroom, hvor målgruppen har mulighed for at kommunikere med andre børn og unge i lignende situationer. Der blev afholdt en undervisningsaften for Børns Vilkårs rådgivere i juni 2006, for at sikre, at de er fuldt ud kvalificerede til at overvåge chatten og til at besvare henvendelser til Børnetelefonen og i børnebrevkassen. De foreløbige erfaringer med chatrummet er samlet af 11

12 Servicestyrelsen, og en opsummering af resultaterne er offentliggjort i april Den endelige afrapportering publiceres ultimo De foreløbige resultater viser, at der er en stor søgning til chatrummet, samt at en stor del af chatten handler om væsentligt alvorligere overgreb mod børnene end forudset. Det planlægges, at det omfattende materiale fra chatrummet anvendes som basis for yderligere undersøgelser. 15: Oplysningskampagne rettet mod unge, køn og vold Der er bevilliget midler til afholdelse af temadage om vold i familien og kærestevold på folkeskoler og ungdomsuddannelser rundt om i landet. Temadagene afvikles af foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Arrangementet er bygget op omkring et panel, hvor der sidder en repræsentant fra det lokale krisecenter, en repræsentant fra det lokale politi, 2 unge piger, hvor den ene er vokset op med vold i familien, og den anden har oplevet vold i et kæresteforhold, da hun var teenager. Derudover deltager formanden for Foreningen for børn i voldsramte familier. Paneldeltagerne fortæller om vold i familien, med fokus på vold mod mor og om vold mellem kærester. Eleverne har efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Til arrangementerne deltager en rapmusiker (Da Jabb), som synger om vold i familien og vold mellem kærester. Der er produceret en film om kærestevold, som vises under arrangementet, ligesom der deles en 12

13 cd ud med Da-Jabb, og hvor coveret indeholder oplysninger om, hvor unge kan få hjælp, samt med en test om kærestevold, som hedder: Test dit Forhold. Uden for de aktiviteter, som er specifikt nævnt under støtte til ofrene, er der derudover sat gang i følgende: Under handlingsplanen er der bevilliget midler til genoptryk af informationsfolderen Stop volden mod kvinder bryd tavsheden. Pjecen er i kreditkortformat og informerer ganske kort, og på de samme 10 sprog som kortfilmene, om hvilke handlemuligheder og rettigheder man har som voldsramt kvinde. Pjecerne blev i 2006 sendt bredt ud der, hvor kvinder kommer, bl.a. damefrisører, biblioteker, læger, skadestuer og politistationer. Integrationsministeriet har ydet 1,1 mio. kr. i støtte til etablering af et bofællesskab for voldsramte etniske minoritetskvinder og deres børn. Bofællesskabet er et samarbejde mellem Boligfondens Krisecenter og Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Projektets målgruppe er kvinder, som har boet på krisecenter, men som ikke umiddelbart magter at bo i egen bolig samt kvinder, der har alvorlige problemer i familien og som har brug for særlig støtte i en periode. Opholdet i bofællesskabet skal ved hjælp af strukturerede læringsprocesser give kvinderne redskaber til individuelt og med støtte fra personalet og fællesskabet at opnå selvstændiggørelse, så de kan honorere krav og forventninger og klare sig tilfredsstillende i det danske samfund - hvad angår håndtering af daglige opgaver, sprogskole, jobtræning, uddannelse, arbejde, børneopdragelse og samarbejde med børnenes skole og daginstitutioner. Oplysningskampagne om vold mod børn. I juni 2006 blev der gennemført en oplysningskampagne om vold mod børn. Oplysningskampagnen er en gentagelse af kampagnen fra sommeren Den retter sig mod offentligheden og fagfolk. Formålet med kampagnen er at få folk og fagfolk til at reagere, når de oplever børn, som er udsat for vold. Forberedende forældrekurser. Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) har igangsat et projekt om udvikling af undervisningsmateriale og undervisning af udsatte kommende forældre. Formålet er at forberede kommende forældre på forældrerollen, med henblik på at mindske risikoen for at forældre i desperation griber til vold. Der er udviklet undervisningsmateriale, og alle kommuner har fået tilbud om uddannelse af 2-3 undervisere, som skal forestå kurserne. Kommunerne kan søge om dækning af op til 50 pct. af udgifterne ved afholdelse af kurserne i 2006 og Det er Servicestyrelsen, der er ansvarlig for projektet. Bekæmpelse af seksualiseret vold og voldtægt er et led i regeringens generelle indsats for at bekæmpe vold mod kvinder. Handlingsplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og 13

14 børn i familien indeholder ikke aktiviteter rettet mod at bekæmpe voldtægt, men indsatsen er kort nævnt i handlingsplanen. Som led i satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden til videreførelse af Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet. Efter aftale med satspuljepartierne er bevillingen for 2007 og 2008 delt mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Bevillingen fordeles mellem de to centre på grundlag af antallet af henvendelser til centrene. Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre samt undervisning af sundhedsfagligt personale. Den 22. januar 2007 udsendte Rigspolitiet til politikredsene en samlet strategi for politiets indsats mod æresrelaterede forbrydelser samt en tilhørende vejledning til brug for behandlingen af sådanne sager. Formålet med strategien er at sikre en effektiv og ensartet politimæssig indsats mod æresdrab og andre strafbare forhold, herunder vold, ulovlig tvang og frihedsberøvelse, der har forbindelse med kulturelt eller religiøst betingede normer og æresbegreber. Servicestyrelsen har gennemført et projekt i 2006 i samarbejde med Statsamtet i Århus og Århus Kommune Socialforvaltning om styrkelsen af et børneperspektiv i samværssager i voldsramte familier. Projektet har dannet grundlag for en faglig temadag for praktikere i forskellige forvaltninger og organisationer i Århus i november En yderligere temadag vil blive afholdt i maj 2007 i København. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (nu Servicestyrelsen) igangsatte i samarbejde med Amnesty International et projekt i foråret 2005 om vold mod kvinder og arbejdspladsers sociale ansvar. Projektet blev indledt med en pilotundersøgelse blandt 30 store offentlige og private virksomheder og efterfulgt af en rundbordsdiskussion med repræsentanter fra arbejdspladserne. Endvidere blev der udarbejdet en pjece med grundlæggende fakta om mænds vold mod kvinder i familien til arbejdspladserne. Pjecen er blevet delt ud på de arbejdspladser, som deltog i pilotundersøgelsen. Pjecen sætter fokus på partnervold, hjælpeforanstaltninger, arbejdspladsens rolle, politik på området mv. Servicestyrelsen har gennemført et projekt i 2006 i samarbejde med Statsamtet i Århus og Århus Kommune Socialforvaltning om styrkelsen af et børneperspektiv i samværssager i voldsramte familier. Projektet har bl.a. dannet grundlag for to faglige temadag for praktikere i forskellige forvaltninger og organisationer, hhv. i Århus i november 2006, og i København i maj En planlagt opfølgning på projektet er foreløbigt udskudt. Servicestyrelsen deltager i samarbejde med juridiske forskere på Københavns Universitet, et krisecenter, Mødrehjælpen og en familieretsadvokat i et bogprojekt om Voldramte mødre - fokus på konflikter om forældremyndighed og samvær for børn i voldsramte familier. Bogen forventes publiceret ultimo

15 15

16 Aktiviteter rettet mod voldsudøveren: Aktivitet 1: Behandling af den voldsudøvende mand Status Fra er der via satspuljen afsat 7,8 mio. kr. årligt til behandlingstilbud til voldelige mænd. Midlerne er fordelt med 5 mio.kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at tilbuddet kan etableres landsdækkende, 2, 0 mio.kr. årligt til opgradering af den sociale indsats, f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio.kr. til en særlig indsats, overfor de voldsramte kvinder. Dialog Mod Vold har etableret behandlingssteder i København, Odense og Århus. Alle aktiviteter er sat i gang. Formålet med behandlingen er at tilbyde behandling til mænd, der udøver vold i familien. Behandlingen tager udgangspunkt i individuelle motivations samtaler, med fokus på at tage ejerskab for volden. De individuelle samtaler følges af et 6 måneders gruppebehandlingsforløb og afsluttes med individuelle udslusningssamtaler. Der bliver lavet en udredning og efterfølgende en psykosocial profil på alle de voldsudøvende mænd. Denne profil bliver brugt til at målrette behandlingen, samt til en forskningsdatabase, således at erfaringsopsamlingen bliver systematiseret. Forskningsdatabasen rummer på nuværende tidspunkt viden om 427 voldsudøvende mænd og er det største samlede profil materiale i Europa. De kvindelige partnere bliver kontaktet i begyndelsen af en mands behandlingsforløb. Når manden 16

17 påbegynder et behandlingsforløb, skal han oplyse sin partners navn, adresse og telefonnummer. Således sendes et partnerbrev, hvor den kvindelige partner får tilbudt at komme ind til samtale i dialog mod vold. Manden skriver desuden under på en behandlingskontakt, hvor der bl.a. står at dialog mod vold, har ret til at kontakte den kvindelige partner, såfremt han stopper behandlingen, før den er afsluttet. Dette fordi de internationale erfaringer viser, at mange kvinder er i den tro at manden er behandling, men i virkeligheden har han måske kun været til et par samtaler. Såfremt kvinden og manden ønsker at bibeholde deres samliv, tilbydes der afslutningsvis parsamtaler, med fokus på at være en familie på nye præmisser. 2: Kvindeprogram Dialog mod vold omfatter også er tilbud til den kvindelige partner. Når manden påbegynder et behandlingsforløb, skal han oplyse om sin partners navn, adresse og telefonnummer. Således sendes automatisk et partnerbrev, hvor den kvindelige partner tilbydes individuel samtale. Kvinden bliver ved 1.samtale informeret om mandens behandlingsforløb, og der udarbejdes en sikkerhedsvurdering, opfulgt af en individuel sikkerhedsplanlægning. Kvinden tilbydes efterfølgende individuelle samtaler, med fokus på voldens konsekvenser for hende som partner. 3: Formidling Dialog imod vold har igangsat initiativer og formidlingskampagner, med henblik på en opkvalificering af viden om vold i hjemmet i forhold til de kommunale faggrupper, politi, kriminalforsorg m.fl. Der er afholdt 8 nationale 17

18 konferencer, med et deltagerantal på ca Derudover tilbydes løbende faglig sparring til landets kommuner i diverse enkeltsager, hvor vold i familien er temaet. Undervisningen er afholdt i samarbejde med Vidensog Formidlingscentret for Socialt Udsatte (nu Servicestyrelsen). Kommunalt ansatte er blevet tilbudt en dags undervisning i Dialog mod vold regi, i løbet af 2007 i henholdsvis Århus, Odense og København. Der er afholdt to konferencer i henholdsvis København d.9.januar og i Århus d.23.januar. Målgruppen for konferencen var landets kommuner, politi, sundhedsområdet, herunder skadestuer og privat praktiserende læger. Deltagerantal var 225 personer. Formålet med konferencerne var at bidrage til en nuanceret viden om den voldsudøvende mand, ud fra forskningens resultater, der bl.a. påviser at vold er en motiveret handling og ikke betinget af socialt negative præmisser. Volden findes i alle samfundslag og derfor er det nødvendigt og relevant at inddrage alle faggrupper i indsatsen mod vold i familien. Dialog mod vold har efterfølgende indledt et konkret samarbejde med flere af landets politikredse, idet vi har oplevet at politiets motiverende rolle i sager, hvor der er vold i familien, kan være afgørende for at manden kommer i behandling. 4: Forskning Dialog mod vold har fra begyndelsen af 2003, indsamlet profilmateriale på de voldelige mænd, der har henvendt sig med henblik på behandling. 18

19 Analyser og evaluering er udgivet i bogen Vold i familien, I Danmark, på baggrund af interview og udredning af 236 mænd. Bogen beskriver dels en indgående gennemgang af de voldelige mænds baggrund, relationsprofiler, og personlighedsstrukturer og har derudover en analyse og gennemgang af de førende internationale anerkendte forskere på området. 5: Behandling under afsoning Kriminalforsorgen har en række programmer, der er rettet generelt mod dømte, der udviser en voldelig eller truende adfærd. Programmerne bygger på kognitiv terapi, hvor den væsentligste læring for deltagerne er ændring af en uhensigtsmæssig adfærd, herunder truende eller voldelig adfærd. Det drejer sig om Det Kognitive Færdighedsprogram, Booster, Anger Management, Voldsforebyggelsesprogrammet (VFP) og Nye Veje. Kriminalforsorgen har modtaget satspuljemidler til iværksættelse af tiltag særligt rettet mod dømte, der har begået vold i familien. Projektet er under udarbejdelse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i den forbindelse aktuelt indledende drøftelser med Dialog Mod Vold om at få etableret et målrettet tilbud til indsatte i kriminalforsorgens regi, som enten er dømt eller varetægtsfængslet for vold mod hustru eller kæreste. Udgangspunktet er, at behandling skal kunne iværksættes allerede under afsoningen, så den indsatte enten kan få udgang hertil eller hvis udgang ikke kan tillades kan modtage behandling i fængslet. Ønsket er, at også personer, der er idømt betinget dom, eller der afsoner en ubetinget dom i såkaldt elektronisk fodlænke, og som er i tilsyn, skal kunne tilbydes at blive 19

20 6: Behandling som vilkår for en betinget dom henvist til Dialog Mod Vold med henblik på behandling. Behandlingsinitiativet vil løbende blive evalueret. Muligheden for at indføre en ordning, hvor mænd, der begår vold i hjemmet, idømmes en betinget dom med et særligt vilkår om behandling for den voldelige adfærd, har været drøftet mellem Justitsministeriet, Rigsadvokaten og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det bemærkes i den forbindelse, at mænd, der begår vold over for deres nærmeste, i de fleste tilfælde efter retspraksis vil blive idømt en ubetinget fængselsstraf. Indførelse af en ordning med betinget dom med vilkår om behandling vil således i vidt omfang skulle træde i stedet for en ubetinget fængselsstraf. Justitsministeriet finder det i lyset heraf vigtigt først at få afklaret, om der er en dokumenteret effekt ved de eksisterende behandlingsprogrammer for voldelige mænd. Også hensynet til den voldelige mands familie tilsiger, at der skal være gode udsigter til en positiv effekt af et behandlingsforløb, så familien ikke får falske forhåbninger om, at den pågældende ikke igen vil begå vold mod sine nærmeste. Justitsministeriets Forskningsenhed har udarbejdet en rapport om eksisterende behandlingsprogrammer for voldelige mandlige partnere. Rapporten blev den 28. november 2007 sendt til Folketingets Retsudvalg til orientering. I rapporten konkluderes det, at forskningen ikke giver nogen stærk indikation på, at bestemte former for behandlingsprogrammer i betydelig grad vil reducere risikoen for, at voldelige mænd på ny begår vold mod deres partnere. Det betyder dog ikke, at man kan konkludere, at det ikke er muligt at mindske de 20

21 voldelige mænds recidivrisiko gennem behandling. Selv om mange undersøgelser ikke har kunnet påvise en statistisk holdbar effekt, så tyder såkaldte metaanalyser på, at der er en rimelig sandsynlighed for, at behandlingsprogrammer kan have i hvert fald en lille, positiv effekt. Det bør ifølge rapporten derfor ikke afvises, at det er muligt at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet (recidiv) gennem særlige behandlingsprogrammer for voldelige mandlige partnere. Justitsministeriet har i september 2007 anmodet Rigsadvokaten om en nærmere vurdering af strafniveauet i sager om vold i familierelationer i forhold til sager om vold i andre relationer. Justitsministeriet har samtidig anmodet Rigsadvokaten om på grundlag af en gennemgang af retspraksis at vurdere, om en eventuel forskel i det generelle strafniveau alene skyldes, at der i sager om vold i familieforhold oftere foreligger omstændigheder, som efter straffelovens almindelige strafudmålingsregler normalt skal tale for en mildere straf, eller om der kan være behov for nye initiativer for at sikre en ensartet vurdering af voldssager. På baggrund af ovenstående vil Justitsministeriet afvente Rigsadvokatens undersøgelse af strafniveauet, før det nærmere overvejes at indføre en ordning med betingede domme med vilkår om behandling i sager om vold i familieforhold. 7: Opfølgning på lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v. Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. trådte som bekendt i kraft den 1. juli Som det blev tilkendegivet i bemærkningerne til lovforslaget, iværksatte Justitsministeriet i sommeren 2006 en evaluering af lovens anvendelse. Evalueringen, 21

22 der er udført af Justitsministeriets Forskningsenhed, blev færdiggjort i december Af evalueringen fremgår det blandt andet, at der mellem de forskellige politikredse er store variationer med hensyn til, hvilken andel af de potentielle bortvisningssager der har ført til bortvisning. Det fremgår også, at det er usikkert, om politiet i alle tilfælde har foretaget underretning af de sociale myndigheder om afgørelser om bortvisning, og at underretningen i en del af sagerne er sket for sent. Justitsministeriet har på den baggrund drøftet spørgsmålet med Rigspolitiet og anmodet om, at Rigspolitiet i fornødent omfang tager initiativ til at sikre, at der i alle politikredse er et tilstrækkeligt kendskab til bortvisningsloven, herunder til de nærmere betingelser for dens anvendelse og til politiets pligt til senest samtidig med en afgørelse om bortvisning at underrette de sociale myndigheder. Justitsministeriets Forskningsenhed iværksætter i 2009 en ny evaluering af lovens anvendelse. 8: Kampagne mænd siger nej til vold mod kvinder Kampagnen blev udarbejdet af Recommended og blev lanceret af minister for ligestilling og afviklet i august Den havde som målgruppe både mænd, som udøver vold mod kvinder og det store flertal af ikke-voldelige mænd. Målet var at få de voldelige mænd til at stoppe volden og ikke mindst at få de ikkevoldelige mænd til aktivt at tage afstand fra vold mod kvinder. Bekæmpelsen af vold mod kvinder er ikke kun kvindernes ansvar. En post-test af kampagnen viste, at kampagnen havde haft en holdningsændrende effekt på en del 22

23 af de mænd, der havde set kampagnen på TV eller i bybilledet. Kampagnens hjemmeside, og Hotline for voldsramte kvinder havde et øget besøgstal efter kampagnens lancering. 23

24 Aktiviteter rettet mod fagfolk: Aktivitet Status 1: Konference for socialchefer Der blev arrangeret en konference for socialchefer den 23. maj 2006, men denne blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Som led i et nyt forsøg bliver aktiviteten sendt i udbud i sommeren 2008 og afvikles senest primo Ligestillingsafdelingen har på baggrund af erfaringer med lignende aktiviteter og de større kommuner, der er en følge af strukturreformen, besluttet at udvide deltagerkredsen til også at omfatte andre relevante kommunale ledere end socialcheferne. 2: Uddannelsesdage for fagfolk Aktiviteten udbydes i sommeren 2008 og afvikles senest primo : Mænds vold mod kvinder og børn i familien som emne på relevante udannelser Rapporten Vold i familien et forsømt eller prioriteret undervisningsemne? blev offentliggjort i januar Undersøgelsen er lavet af Vidensog Formidlingscenter for Socialt Udsatte (nu Servicestyrelsen), som kan findes på Undersøgelsen omfatter 106 uddannelsesinstitutioner fordelt på 12 faggrupper. Kun på Politiskolen og jordemoderuddannelsen er emnet vold mod kvinder en obligatorisk del af undervisningen. Servicestyrelsen er i færd med at udvikle et webbaseret undervisningsmateriale. Målgruppen for undervisningsmaterialet er socialrådgiverstuderende, lærerstuderende og pædagogstuderende. Det er tanken, at også færdiguddannede vil kunne have glæde af materialet. Undervisningsmaterialet kan bruges enten som ene-undervisning, som klasseundervisning og til dels også som opslagsværk i forhold til 24

25 handlemuligheder. Rapporten Når vold er hverdag anvendes desuden nu på en række uddannelser som grundbog om vold i familien og følgerne heraf. 4: Efteruddannelse af personale i kommunerne Aktiviteten blev sat i gang med en kick-off konference i januar 2006 arrangeret af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (nu Servicestyrelsen) og Dialog Mod Vold. Konferencen havde fokus på de juridiske og sociale aspekter af mænds vold mod kvinder. Hertil kommer, at der er afholdt en række temadage med henblik på at kvalificere kommunernes sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige personales faglige viden og forståelse i forhold til voldsramte familier. 5: Undervisning af beboerrådgivere Der er via Boligselskabernes Landsforening etableret et internt netværk mellem beboerrådgiverne i form af 3 regionale erfa-grupper, som i 2007 har dannet udgangspunkt for et undervisningsforløb om forebyggelse af vold i familien. Beboerrådgiverne kan i kraft af deres kontaktflade til beboerne og myndigheder have både en forebyggende og oplysende funktion og fungere som støtte i forhold til voldsramte kvinder og børn. Et undervisningsforløb på 3 undervisningsdage har bidraget til de boligsociale beboerrådgiveres forståelse for problematikkerne i de voldsramte familier og givet dem muligheder for at medvirke til at forebygge vold i familien, herunder i etniske minoritetsfamilier. Der er sigtet mod at sætte beboerrådgiverne i stand til at oplyse og at handle ved hjælp af redskaber til konkret konflikthåndtering. Ligeledes har der været særligt fokus på forebyggelse af vold i familien og et 25

26 kriminalpræventivt perspektiv på betydningen af vold i familien for boligområdet. Til den tredje og sidste undervisningsdag for de boligsociale beboerrådgivere og deres samarbejdspartnere blev udarbejdet en værktøjskasse om vold i familien. Omtale af projektet og dets resultater er bl.a. formidlet i Boligselskabernes Landsforenings blad. 6: Opkvalificering af krisecentrenes viden om etniske minoritetskvinder og børn LOKK har i gennemført en række kursusaktiviteter for ansatte og frivillige på krisecentrene om mødet med og metoderne i arbejdet med voldsramte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Denne uddannelsesrække bliver fulgt op i Ligeledes har LOKK udgivet en række hæfter og rapporter om erfaringer på området, ligesom der er etableret professionel rådgivning til fagfolk (herunder krisecentrenes medarbejdere) og de unge selv. LOKK har 3 særlige projektmedarbejdere tilknyttet området om æresrelateret vold, ligesom de 2 juridiske specialkonsulenter bliver brugt som undervisere, sparringspartnere og rådgivere. Herudover er tilknyttet eksterne konsulenter med specialviden og erfaring på dette vanskelige område. LOKKs medarbejdere deltager hyppigt som foredragsholdere på seminarer mv. arrangeret af andre aktører, og Rigspolitiet har inviteret LOKK til et samarbejde om vold mod kvinder. Der har i 2007 været en markant stigning i antal henvendelser til LOKKs sekretariat på dette område. 26

27 Uden for de aktiviteter, som er specifikt nævnt under fagfolk, er der derudover sat gang i følgende: Justitsministeriet kan oplyse, at Rigspolitiet den 23. august 2007 udsendte en overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser. Formålet med strategien er at intensivere indsatsen over for denne type forbrydelser, bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem politiet, de sociale myndigheder og sundhedsvæsenet. I strategien præciseres det, at vold i samlivsforhold er et område, som politikredsene bør have meget stor fokus på, og at det er vigtigt, at disse sager håndteres målrettet og professionelt også med henblik på rettidig forebyggelse. De centrale elementer i strategien er: Etablering af særlige enheder i politikredsene med henblik på at tilvejebringe og udvikle et højt fagligt kompetenceniveau Udbygning af samarbejdet mellem politi, sociale myndigheder og sundhedsvæsen Effektiv anvendelse af reglerne om bortvisning og tilhold Justitsministeriet kan yderligere oplyse, at Rigsadvokaten med henblik på at styrke efterforskningen og retsforfølgningen i sager om vold i parforhold ved Meddelelse nr. 3/2008 af 16. maj 2008 har fastsat nye og reviderede retningslinjer for efterforskning og tiltalerejsning i sager om samlivsrelaterede forbrydelser. Rigsadvokaten henleder i retningslinjerne bl.a. opmærksomheden på reglerne om bortvisning, tilhold og overfaldsalarmer. I retningslinjerne indskærper Rigsadvokaten, at det ikke bør bero alene på den forurettede, om der fra samfundets side skal gribes ind over for samlivsvold, og at politiet skal være opmærksom på problemet og gribe ind, selv om der ikke foreligger en anmeldelse. Rigsadvokaten indskærper også i de nye retningslinjer, hvordan anklagemyndigheden f.eks. med reglerne om vidnetvang og afhøring af den rapportoptagende politimand kan gennemføre straffesager mod voldelige mænd, selv hvis den voldsramte kvinde ikke vil afgive vidneforklaring. 27

28 Viden og information: Aktivitet 1: Undersøgelse af sammenhæng mellem vold mod kvinder og marginalisering på arbejdsmarkedet Status Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (nu Servicestyrelsen) gennemførte i 2006 en pilotundersøgelse om voldsramte kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultaterne blev publiceret i et arbejdspapir i marts Servicestyrelsen forestod efterfølgende en større undersøgelse, med henblik på at belyse hvilke konsekvenser vold i hjemmet har på ofrenes forhold på arbejdsmarkedet. Den endelige rapport forventes i sommeren : Vedligeholdelse af national database om vold mod kvinder Statens Institut for Folkesundhed, har som led i handlingsplanen opdateret den landsdækkende voldsdatabase. En rapport med resultaterne blev lanceret i november Rapporten viste, at antallet af kvinder, der udsættes for vold i hjemmet, er faldet fra i år 2000 til årligt. Tallene er opgjort i henholdsvis 2000 og Kvinder udsættes samlet set for mere vold end i den forrige rapportperiode (hvor der i 2004 var ca tilfælde af vold mod kvinder, vurderes tallet nu at ligge på tilfælde). Læs mere på 3: Indsamling og formidling af årsstatistik om kvinder på krisecenter Der er bevilliget midler til LOKKs årsstatistikker om kvinder på krisecenter. Statistikken for 2007 blev offentliggjort 22. maj Statistikkerne for 2004, 2005 og 2006 kan findes på Statistikkerne er oversat til engelsk. Statistikken viser, at antallet af kvinder, der har haft ophold på et kvindekrisecenter er faldet 9 % i 2007, hvorimod det samlede antal 28

29 henvendelser er steget med 7 % i forhold til Opholdslængden varierer fra 1 til 788 døgn, og den gennemsnitlige opholdslængde er 40 døgn. Det er en stigning på 3 døgn i forhold til % af kvinderne angiver af opholde sig på krisecentret pga. vold, og 47% af kvinderne har rettet henvendelse til politiet. Der er spurgt til kvindernes sundhedstilstand, og 37 % af kvinderne lider af langvarig sygdom. Antallet af kvinder med et andet statsborgerskab end dansk er steget til 35 % i 2007 mod 27 % i 2006, og 32 % i Som en del af LOKKs årsstatistik 2004 blev der udgivet en særlig rapport Når vold er hverdag, hvor der bl.a. fokuseres skarpt på voldsramte kvinders marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet og konsekvenserne heraf. Rapporten kan læses på og er ligeledes oversat til engelsk. 4. Indsamling og formidling af årsstatistik om børn på krisecenter Der er bevilliget midler til LOKKs årsstatistikker om børn på krisecenter. Statistikken for 2007 er offentliggjort i maj Statistikker for 2004, 2005 og 2006 kan findes på Børnestatistikken fokuser på de belastningsfaktorer, som børn i voldsramte familier udsættes for, og den giver dermed et helhedsorienteret billede, som udover børnenes liv på krisecentrene også belyser følgerne af en opvækst i voldsramte familier. I 2006 statistikken er der lagt særlig vægt på karakteren og hyppigheden af den vold, børnene udsættes for. I 2007 er der blevet spurgt mere ind til vold i familien. Hvor længe har vold i familien været en del af barnets hverdag, har barnet fortalt nogen uden for husstanden om volden i familien, til hvem har 29

30 barnet fortalt om volden, og er der fulgt op på barnets fortælling om volden. Ligeledes er der som noget nyt fokus på, om den kommunale sagsbehandler har iværksat en 50 undersøgelse, samt hvorvidt kommunen har ydet støtte til barnet før ophold på krisecenter. 5: Undersøgelse af etniske minoritetsbørn på krisecenter 6. Undersøgelse af partnervold blandt unge LOKK offentliggjorde i november 2005 rapporten Man skal bare sige det om etniske minoritetsbørn på krisecentre. Rapporten er et resultat af en kvalitativ interviewundersøgelse, gennemført i 2004 i forbindelse med indsamling af LOKK s generelle børnestatistik. Rapporten kan læses på og er udarbejdet af Servicestyrelsen. Rapporten Ung og partnervold en undersøgelse af omfanget, karakteren og konsekvenserne af partnervold blandt unge i Danmark blev lanceret i maj Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Tallene viser at knap ti pct. unge kvinder og fire pct. af unge mænd det seneste år har været udsat for fysisk eller seksuel vold fra en nuværende eller tidligere kæreste. Minister for ligestilling har som opfølgning på rapporten nedsat et ungepanel, som skal komme med forslag til aktiviteter med henblik på at skabe debat blandt piger og drenge om kærestevold samt gøre dem opmærksomme på hvor de kan søge hjælp og støtte. 7: Undersøgelse af muligheder for støtte til rehabilitering i oprindelseslandet Integrationsministeriet har iværksat en pilotundersøgelse vedrørende mulighederne for etablering af støtteforanstaltninger til rehabilitering af kvinder, der flytter tilbage til oprindelseslandet/ hjemlandet efter at have været udsat 30

31 for vold. Der forventes aflagt afrapportering fra projektet sommeren : Udvidet offerstatistik Hvad angår muligheden for at udvide offerstatistikken, således at den også kommer til at omfatte oplysninger om bl.a. relation mellem gerningsmand og offer og gerningsstedets art, har Justitsministeriet oplyst, at politiets nuværende sagsbehandlingssystem (POLSAS) ikke giver mulighed herfor. En udvidelse af offerstatistikken vil derfor næppe kunne udarbejdes før indførelsen af politiets kommende sagsbehandlingssystem (POLSAG). Som led i flerårsaftalen for politiet for blev der afsat en ekstra pulje på i alt 195 mio. kr. til IT-udvikling, som på finansloven for 2004 blev øremærket bl.a. til udvikling af POLSAG. Arbejdet med udviklingen af POLSAG er stadig i en forberedende fase, og et nyt POLSAG kan ikke forventes at kunne tages i brug før i Udenfor de aktiviteter, som specifikt er nævnt under viden og information, er der derudover sat gang i følgende: I februar 2006 offentliggjorde Københavns Universitet og Justitsministeriets Forskningsenhed i fællesskab rapporten Vold og overgreb mod kvinder. Rapporten indeholder den danske del af den internationale rapport International Violence Against Women Survey (IVAWS). Rapporten kan findes på (under forskning og dokumentation). Minister for ligestilling offentliggjorde i marts 2006 en undersøgelse om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder. Undersøgelsen er finansieret under regeringens handlingsplaner til bekæmpelse af henholdsvis vold mod kvinder ( ) og kvindehandel. Undersøgelsen er gennemført af Steen Baagøe Nielsen og Thomas Gitz-Johansen, RUC, og kan læses på Rapporten Når vold er hverdag, som bygger på en undersøgelse fra 2004 om baggrundsfaktorer blandt kvinder på krisecentrene, er blevet oversat til engelsk. 31

32 Statens Institut for Folkesundhed har for ministeren for ligestilling som led i implementeringen af handlingsplanen udarbejdet en rapport om vold mod mænd. Rapporten er et supplement til den nationale database om vold mod kvinder og udviklet for at give et mere fuldstændigt billede af karakteren og omfanget af vold i Danmark. Mænd udsættes ikke overraskende oftere for vold end kvinder mænd udsættes årligt for vold, heraf er langt størstedelen vold på gaden el.lign. Det skønnes dog, at godt mænd årligt udsættes for partnervold, heraf 2/3 fra en mandlig partner. Det er flere end tidligere antaget. Læs rapporten på 32

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr.

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. Ligestillingsafdelingen tlp / B.2.5.24 Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. maj 2006 Vold mod kvinder er,

Læs mere

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr.

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. Ligestillingsafdelingen 2007-42 KAP Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. april 2007 Vold mod kvinder er,

Læs mere

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Rapport August 2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 April 2005 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Indhold Forord... 5

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER NOVEMBER 2003 FORORD Med denne status har den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og menneskehandel

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds vold mod

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. 8. marts 2002

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. 8. marts 2002 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder 8. marts 2002 1 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Indledning... 7 Indsatsen

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Den såkaldte Overgrebspakke ( Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb ) blev

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen.

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen. Partnerskabsaftale Rødovre kommune, Frederiksberg kommune, Rødovre/Hvidovre og Frederiksberg politi samt Mødrehjælpen i København ønsker med denne partnerskabsaftale at indgå i et samarbejde med henblik

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 00. september 2007 1. udkast Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Dette faktaark giver et overblik over strategiens fokusområder og en række af de centrale initiativer. Myndighedsarbejde Strategien skal sikre,

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere