Åbent referat til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Advokatbistand til vurdering af sag mod Arbejdsmarkedsstyrelsen Annullering af udbud samt genudsendelse Værested - udsatte voksne Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 til midlertidige opnormeringer på Daginstitutionsområdet Ændret organisering og brug af støttekontaktpersoner Anlægsbevilling til reparation og modernisering af Hovedbibliotekets vareelevator Fornyet behandling af forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Anlægsbevilling til nedrivning m.m. af Kastrup Søspejderes klubhus i Gl. Lystbådehavn Forslag til opgradering af udendørs arealer omkring Hovedbiblioteket Fornyet behandling af forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Principbeslutning, Folkeskolereformen, understøttende undervisning og fremtidig organisering på fritidsområdet principbeslutning, Folkeskolereformen, lærernes undervisningsandel og tilstedeværelsen på skolen - LUKKET SAG Evaluering af 1. kvartal med lederkonsulent i hjemmeplejen Ekstraordinær lønpulje i forbindelse med OPUS Løn Varsling af annonceringsstop på FOAs område som følge af folkeskolereformen Reduktion af budget 2013 grundet ændret lønskøn Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - oktober kvartal Dom i sagen BB-Hotels Aps mod Tårnby Kommune Opgørelse for kontrolenheden for perioden 1/1-30/ Tillægsbevilling til ekstraordinære valgtiltag Valgstyrere og valgstyrerfomænd til Kommunal- og Regionsvalget den Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG

3 25. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Afskedigelse af assistent - LUKKET SAG Godkendelse af byggeretligt skel ved Zaandam Allé 9 - LUKKET SAG Beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerinskud - LUKKET SAG Ansøgning beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

4 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20689 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 2. Advokatbistand til vurdering af sag mod Arbejdsmarkedsstyrelsen Åben sag Sagsnr.: 13/26902 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen konstaterer i løbet af 2011 en konteringsfejl på 2 mio. kr. vedr. refusion på beskæftigelsesområdet for Den eksterne revision fra Deloitte vurderer utvetydigt, at kommunen er berettiget til beløbet, men Arbejdsmarkedsstyrelsens vurderer, at sagen er forældet. Derfor vil kommunen indhente en juridisk vurdering af dens stilling i sagen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen opdager i efteråret 2011, at der er sket en konteringsfejl i 2010, som efterfølgende indgår i den endelige restrefusion for regnskab Beløbet indgår under driftsudgifter, men burde være indberettet under berigtigelser vedr for at synliggøre, at beløbet vedrører konteringer foretaget i regnskab Efterfølgende kontakter Arbejdsmarkedsstyrelsen Tårnby Kommune med henblik på, at se dokumentation for kommunens driftsudgifter for Det er i denne proces, at Arbejdsmarkedsstyrelsen opdager, at Tårnby Kommune har medtaget beløb fra 2010 under driftsudgifterne for I den forbindelse oplyser Kommunen, at beløbet burde være registreret under berigtigelser i 2010, men vurderer derudover ikke, at det har betydning for refusionsbeløbet. Denne vurdering deles ikke af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som beder Kommunen om at overføre kr. tilbage til staten. Styrelsen anfægter ikke, at beløbet burde have udløst refusion i 2010, men fastholder, at regnskabet for 2010 er lukket i løbet af sommeren 2011, og kommunen derfor ikke er berettiget til beløbet. Tilsvarende forældelsesfrist har ikke gjort sig gældende, når staten har haft refusionskrav overfor kommuner og gør sagen principiel. Derfor anmoder Deloitte om et møde mellem Tårnby, Deloitte og Arbejdsmarkedsstyrelsen, som styrelsen imidlertid afviser. Deloitte vurderer utvetydigt, at Tårnby Kommune har hjemmel til at få refunderet beløbet på kr. da refusionsbetingelserne er opfyldt, jf. vedlagte bilagsmateriale med notat fra Deloitte. Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at der er behov for ekstern advokatbistand med henblik på at få en ekspert vurdering af kommunens sag, inden der træffes beslutning om at anlægge eventuel sag mod Arbejdsmarkedsstyrelsen for at få lov til at beholde det beløb, som forvaltningen og Deloitte vurderer, at kommunen er fuldt ud refusionsberettiget til. 4

6 LOVGRUNDLAG I henhold til lov nr af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer, gælder forældelsesloven medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af eksisterende bestemmelser, jf. lovens 3, stk. 1. ØKONOMI Omkostningerne ved at rekvirerer ekstern advokatbistand kan afholdes inden for Økonomiudvalgets budgetramme til advokatomkostninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der rekvireres ekstern advokatbistand til vurdering af kommunens sag, og sagen efterfølgende forelægges Økonomiudvalget til endelig stillingtagen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen /13 2 Åben Brev fra AMS 3. juli /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 3. Annullering af udbud samt genudsendelse Åben sag Sagsnr.: 11/16700 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterer Økonomiudvalget om, at kommunens udbud vedrørende voksenbleer er blevet annulleret og efterfølgende genudsendt grundet en nødvendig revidering af et bilag til udbuddet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Primo september 2013 måtte Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen annullere kommunens udbud angående voksenbleer på grund af en mindre redaktionel ændring i et bilag. Kort efter blev udbuddet genudsendt med det reviderede bilag, og annulleringen og genudsendelsen blev foretaget umiddelbart efter hinanden for, at processen forsinkes mindst muligt. Revideringen af bilaget påvirker ikke udbuddets oprindelige indhold. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at sagen tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 6

8 4. Værested - udsatte voksne Åben sag Sagsnr.: 13/1655 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Den 29. maj besluttede Økonomiudvalget at det kommende værested skulle drives af frivillige, med et driftstilskud fra kommunen. Økonomiudvalget bemyndigede samtidig forvaltningen til at optage forhandling med Røde Kors Hovedstaden om drift af værested i Tårnby Kommune. Der forelægger nu Røde Kors Hovedstadens udkast til målgruppe beskrivelse og forslag til vedtægter og ramme for værestedet. Der skal træffes beslutning om at godkende Røde Kors Hovedstaden til at drive værestedet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Værestedet vil i udgangspunktet have en bred målgruppe. Overordnet er der tale om socialt udsatte mennesker. Målgruppen er typisk mennesker, som har svært ved at orientere sig i og benytte foreningstilbuddene i Tårnby Kommune. Deres venskablige og familiære netværk er ofte svækket, og de oplever som følge heraf ensomhed og social isolation. Værestedet skal være et fristed for de af Tårnbys borgere, der ikke almindeligvis er aktive i foreningslivet, men som gerne vil deltage i tilbud, hvor mennesker med samme problemstillinger færdes. Derfor skal værestedet ikke kun være et værested, men også et gøre og lære sted. Værestedet skal tilbyde mange forskelligartede tilbud til målgruppen. Da målgruppen er ganske bred, er det meget vigtigt, at de aktiviteter som vil ske i og omkring værestedet, afspejler dette. Der vil derfor blive udbudt aktiviteter, som fx taler mest til en yngre målgruppe, og andre som tiltaler mere en moden målgruppe. Dette er afgørende for at skabe et sted, hvor de enkelte føler, at der er aktiviteter og andre mennesker, som er på bølgelængde med deres egen situation og interesser. Værestedet vil selvfølgelig også have tilbud, som er målrettet at bringe fx ældre og yngre borgere sammen. Eksempler på aktiviteter kunne være: Biografklub Mad aften, hvor deltagerne laver mad til hinanden Sportsaktiviteter Musik- og sangundervisning Samtale café og hygge (åbent om dagen og om aftenen på skiftende dage) Weekend- og hverdagsture ud af huset (kulturelle, sociale, ud i naturen) Foredrag og debataftener Gå- og cykelture i lokalområdet Der oprettes en bestyrelse for værestedet. Bestyrelsens opgave vil være at give input og feedback om udvikling og drift af værestedet. Den daglige ledelse skal sørge for at 7

9 underrette bestyrelsen om værestedets resultater og aktiviteter. Bestyrelsen vil have personaleansvaret for den lønnede ledelse. Dermed vil den lønnede ledelse på værestedet, referere til bestyrelsen. Det vil være bestyrelsen, der rekrutterer den daglige ledelse. Bestyrelsen vil også have driftsansvaret for værestedet. Bestyrelsen refererer til Røde Kors Hovedstaden. De frivillige organiseres som i alle Røde Kors aktiviteter, med en frivillig ledelse for hvert aktivitetsfelt. Alle frivillige er forankret i Røde Kors og underlagt Røde Kors politik og retningslinjer for frivillige. Røde Kors politik og retningslinjer skal understøtte, at de frivillige har klare rammer for deres arbejde og kender til forventninger til dem som frivillige. Den daglige ledelse er ansvarlig for udviklingen og driften af værestedet. Værestedet vil være uafhængigt af særlige interesser og vil udelukkende være drevet ud fra ønsket om at afhjælpe behov hos målgruppen. For at sikre at værestedet vil kunne tilbyde aktiviteter med langsigtede målsætninger og sikre solid lokal forankring, ønskes der en tilkendegivelse fra Tårnby kommune om et driftstilskud for de næste 4-5 år. Det er afgørende for opstart af et nyt værested, at vi kan arbejde ud fra en forventet plan om at værestedet er sikret for en længerevarende periode. Dette giver os de optimale muligheder for at fastholde og motivere frivillige, men, endnu vigtigere, kan vi tilbyde deltagerne en langsigtet hjælp. Såfremt Røde Kors Hovedstaden kan være afklaret omkring de fysiske rammer for Værestedet, arbejdes der med følgende tidsplan: - December 2013: Ansættelse af leder. - December/Januar 2014: Montering af Værestedet. - Februar 2014: Værestedet åbner. Røde Kors Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en vedtægt, hvoraf det fremgår at en lokalpolitiker udpeget af Kommunalbestyrelsen tilbydes en plads. Handicaprådet har velvilligt tilbudt sig med en repræsentant til den kommende bestyrelse. Handicaprådets tilbud er kommunikeret videre til Røde Kors Hovedstaden. HØRING Handicaprådet har afgivet høringssvar d. 22. september Høringssvaret er vedlagt. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 18. ØKONOMI Der er afsat kr. til den direkte støtte af et værested under tilskud til frivillingt social arbejde i budget Kommunen har tilkendegivet at der sættes lokaler til rådighed for Værestedets aktiviteter (ca. 80 kvadratmeter). Det forventes at Værestedet afholder de sædvanlige udgifter der er som lejer - el, vand varme, indvendig vedligeholdelse etc. 8

10 Det er tilkendegivet overfor Røde Kors Hovedstaden at kommune vil se velvilligt på en ansøgning om en ansøgning om et mindre monterings beløb til Værestedet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget: At godkender Røde Kors Hovedstaden til at drive et værested som beskrevet, som et frivillighedsprojekt, hvortil kommunen giver et driftstilskud. At projektet evalueres efter 3 år, det vil sige i 1. kvartal At der givet et driftstilskud på kr. årligt fra At en lokalpolitiker (ikke nødvendigvis et kommunalbestyrelsesmedlem) udpeges til bestyrelsen af værestedet. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Projektbeskrivelse af værested Tårnby Kommune /13 2 Åben Vedtægter for værested /13 3 Åben Høringssvar vedr. nyt værested for udsatte voksne /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt med de tilføjelser at anbefale Røde Kors Hovedstaden, at kommunens bestyrelsesmedlem er medlem af det relevante fagudvalg. Derudover ønsker udvalget en årlig orientering om værestedets aktiviteter. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, jf. beslutningen i Sundheds- og Omsorgsudvalget, idet dog kommunens bestyrelsesmedlem udpeges af Kommunalbestyrelsen. 9

11 5. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 til midlertidige opnormeringer på Daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 13/3986 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger på i alt 0 kr. i 2013 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til midlertidige opnormeringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Daginstitutionsafdelingen har opgjort behovet for midlertidige opnormeringer i Der er primært tale om oprettelse af pladser i 6-9 års alderen. Opnormeringer af antal pladser og normeringer forslås finansieret af overførsel af lønmidler fra dagplejens lønkonto på grund af ledige pladser/stillinger. ØKONOMI Dagplejen kr Fritidshjem kr Klubber kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, der i 2013 imødekommes tillægsbevillinger på i alt 0 kr. til serviceområdet Daginstitutioner og klubber, som angivet i de uddybende bemærkninger. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ 10

12 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oprettelse af pladser i løbet af året /13 2 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af /13 pladser 3 Åben Tillægsbevillingsskema - Midlertidige opnormeringer /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 6. Ændret organisering og brug af støttekontaktpersoner Åben sag Sagsnr.: 13/27418 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Forvaltningen anmoder Børne- og Skoleudvalget om at tage principbeslutning om ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner. pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af nyoprettet Familiehus ønsker forvaltningen pr principbeslutning om ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner. Formålet med at iværksætte en støtte-/kontaktperson er, at imødekomme barnets eller den unges behov for kontakt til voksne, som forældrene ikke alene kan klare. Støtte- /kontaktpersonen skal være medvirkende til at sikre barnets eller den unges udvikling og trivsel ved at hjælpe med deres vanskeligheder. Målet er, at barnet eller den unge på sigt bliver selvhjulpen og i stand til at klare sig uden støtte. Ydelserne i form af støtte-/kontaktpersoner er hidtil foranstaltet af eksterne personer, med erfaring eller relation til den enkelte unge eller ved køb af ydelsen fra firmaer, der tilbyder køb af støttekontaktpersoner. Forvaltningen ønsker pr , at støtte-/kontaktpersonsordningen kan omorganiseres med mulighed for at opgaven også varetages af blandt andet et støtte- /kontaktpersonkorps med fuldtidsansættelse eller med deltidsansættelse, f.eks. ved ansættelse af pædagoger fra fritidshjem og klubområdet, der ofte er ansat på deltid. Ved ansættelse i Tårnby Kommune vil indsatsen bedre kunne styres, og der vil kunne prioriteres skarpere ligesom opfølgning og udvikling af indsats vil være styret af forvaltningens medarbejdere. Medarbejderne vil i øvrigt kunne trække på de kompetencer og fagligheder, der er forvaltningens regi, herunder Familiehus og dermed også mulighed for en samlet helhedsindsats. Det skal oplyses, at Forvaltningen i forbindelse med ændret organisering og brug af støttekontaktpersoner vil gennemgå alle igangværende sager med fokus på at sikre barnets udvikling og trivsel i forbindelse med en eventuel ændret støtte-/kontaktperson. Der kan således være sager, der ikke med det samme kan omorganiseres. 12

14 Forvaltningen samlede vurdering er, at de nuværende ressourcer fremadrettet vil blive udnyttet på en bedre og mere hensigtsmæssig måde til gavn for børn og forældre/familie. LOVGRUNDLAG Servicelovens 52, stk. 3 nr. 6 ØKONOMI Udgifter til støtte-/kontaktpersoner 52, stk. 3 nr. 6 udgør på årsbasis ca. 2,7 million kroner. Forvaltningen vil snarest i 2013 fremsende indstilling til endelige godkendelse i udvalgene, herunder forslag til budgetmæssige omplaceringer i 2014 i forbindelse med ændret organisering af opgaven i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at der tages principbeslutning om, at ændre organiseringen og brugen af støtte- /kontaktpersoner pr , at forvaltningen snarest i 2013 fremsender indstilling til endelige godkendelse i fag og Økonomiudvalg, herunder forslag til budgetmæssige omplaceringer i 2014 i forbindelse med ændret varetagelse af opgaven i 2014, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /shj BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 13

15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 7. Anlægsbevilling til reparation og modernisering af Hovedbibliotekets vareelevator Åben sag Sagsnr.: 13/28964 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Hovedbibliotekets elevatorer er ca. 30 år gamle og trænger begge til en større renovering. Mest presserende er vareelevatoren, der hyppigt har driftsstop. Det er derfor vurderingen, at en modernisering hvor væsentlige dele af elevatoren udskiftes bør foretages snarest. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I august måned måtte der tilkaldes elevatorservice den 5., 15., og 29. til en samlet pris på kr. Når elevatoren ikke udskiftes totalt, men i stedet moderniseres, skyldes det, at der ikke kan installeres en ny kabine med samme mål som den eksisterende elevator. ØKONOMI Iflg. vedlagte tilbud fra elevatorfirmaet KONE beløber reparation og modernisering af Hovedbibliotekets vareelevator sig til kr. Der vedlægges anlægstillægsbevillingsskema til str. konto nr PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Hovedbibliotekets vareelevator repareres og moderniseres som beskrevet i tilbud fra KONE, og at der meddeles og frigives en anlægstillægsbevilling på kr. til str. konto nr

17 /BGR /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hovedbibliotek, tilbud fra KONE -modernisering m.m. af vareelevator 2 Åben Anlægsbevillingsskema reparation og modernisering af Hovedbibliotekets vareelevator / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet der samtidig gives en yderligere tillægsbevilling på kr. excl. moms til renovering af personelevatoren på Hovedbiblioteket. 16

18 8. Fornyet behandling af forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 13/23784 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Økonomiudvalget har i sit møde den behandlet punktet/sagen om forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde og besluttet, at tilbagesende dette til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at finde de fornødne besparelser for at budgettet bliver overholdt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med baggrund i det udarbejdede halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde har Børne- og Skoleudvalget på mødet den behandlet Børneog Kulturforvaltningens forslag til budgetomplaceringer i 2013 med baggrund i overholdelse af budgettet. Forvaltningens forslag til omplaceringer udgjorde 6,9 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den at fremsende omplaceringsforslag på ca. godt 1 mio. kr. Sagen blev herefter videresendt til behandling i Økonomiudvalget samt godkendelse af tillægsbevillinger til lønkonti og midler, der skal omplaceres mellem serviceområderne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At finde de fornødne besparelser for at budgettet i 2013 bliver overholdt. 17

19 At efterfølgende sende dagsordenspunkt til orientering for Økonomiudvalget. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regneark med forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at omplacere øvrige ca. 5,8 millioner kroner. Beslutningen indebærer blandt andet et stop af vikaransættelser i sidste kvartal på skole og daginstitutionsområdet. Udvalget anmoder i forbindelse hermed Forvaltningen om at sikre opretholdelse af den nødvendige drift og service på områderne. Beløbet på ca. 5,8 millioner kroner overflyttes til pulje. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 9. Anlægsbevilling til nedrivning m.m. af Kastrup Søspejderes klubhus i Gl. Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 13/29019 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Kastrup Søspejdere har siden 1982 haft brugsret til et ældre tidligere klubhus for motorbådsklubben KMY Kastrup i den gamle lystbådehavn. Huset er utidssvarende og totalt nedslidt. Spejderne fremsendte i forsommeren et forslag om nødvendig renovering til en pris af ca kr. til Kultur og Fritid. Huset blev besigtiget med Teknisk Forvaltning, som erklærede huset uegnet til benyttelse og berettiget til nedrivning. Kultur og Fritid foreslår, at huset snarest muligt nedrives og spejderne anvises brugsret til den kommunale bygning Pynten i den gamle lystbådehavn. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pynten har hidtil været benyttet til møder, fester for havneklubber m.m. Det har i 2012 været benyttet ca. 15 gange, hvilket ikke er en optimal udnyttelse af et kommunalt lokale. Alle havneklubber råder i dag over egne klublokaler, hvor de fleste klubaktiviteter afholdes, og skulle de bruge større lokaler kan kommunens festsale lånes. Kultur og Fritid har i forbindelse med møder med Kastrup Søspejdere drøftet muligheden for klubhus i Pynten. Klubben er meget positiv, hvis der på nedrivningsgrunden opsættes 2 10 fods containere til opbevaring af klubbens sejlmaterialer samt et udendørs el stik. Grunden skal også efter nedrivning have opsat nyt træhegn i forlængelse af det eksisterende ved jolleopbevaringen m.m. Der udarbejdes en brugsaftale som vedlægges. ØKONOMI Udgifter til nedrivning, miljøscreening m.m kr fods containere, hegn og udendørs el stik kr. Uforudsete udgifter 10 % kr. I alt kr. Nedrivningstilbuddet omfatter ikke evt. miljøarbejder som sanering for asbest, bly m.m. Anlægstillægsbevilling til str. konto. nr på kr. 19

21 PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Kastrup Søspejderes klubhus i gammel lystbådehavn nedrives som beskrevet, at Kastrup Søspejdere fremover benytter Pynten i gammel lystbådehavn i henhold til den vedlagte brugsaftale, og at der meddeles og frigives en anlægstillægsbevilling på kr. til str. konto nr /SHJ /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nedrivningstilbud på Kastrup Søspejderes klubhus i gammel havn /13 2 Åben Anlægsbevillingsskema nedrivning m.m. af Kastrup /13 Søspejderes klubhus i Kastrup Gl. Lystbådehavn.. 3 Åben Brugsaftale mellem Kastrup Søspejder Trop og Flok og Tårnby /13 Kommune om benyttelse af Pynten i Kastrup Gl. Lystbådehavn. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 10. Forslag til opgradering af udendørs arealer omkring Hovedbiblioteket Åben sag Sagsnr.: 13/28632 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Under henvisning til møde i Økonomiudvalget den hvor et forslag om et udviklingsprojekt af udendørsarealerne omkring Hovedbiblioteket blev tiltrådt, fremsendes hermed en konkret plan for indretning af udendørsarealerne med henblik på frigivelse af midler til realisering af planen i løbet af efteråret Udendørsarealet omkring Hovedbiblioteket trænger til et løft, dels for at eksponere biblioteket og de omkringliggende bygninger, og dels for at give borgerne et spændende byrum med mulighed for mere aktivitet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I området omkring Hovedbiblioteket mangler sidde- og opholdsmuligheder for børn og voksne. De få bænke der er foran bibliotekets indgang dækker ikke behovet. Der efterspørges bænke og borde til madpakkespisning. Det skønnes også at være en god idé med lege- og motionsredskaber, da Hovedbibliotekets brugere såvel som brugerne af Sundhedshuset ofte benytter området til leg, motion, ophold m.m. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Vej-, Park- og Ejendomsafdeling. Den nuværende skiltning på området erstattes af ny opgraderet skiltning. Mod Amager Landevej foreslås en pylon med Tårnby Kommunes byvåben, teksten Tårnby Hovedbibliotek og en digital skærm til formidling af bibliotekets tilbud m.fl. Den nye skiltning med lys over indgangspartierne til Hovedbibliotek og Mødelokaler vurderes at være dækkende skiltning på selve bygningen. Da belysningen langs gang- og cykelstien er mangelfuld foreslås etablering af uplight lamper i græsset til belysning af trækronerne foran biblioteket. Det vil være en dekorativ belysning og dels en funktionel markering af stien fra Amager Landevej til biblioteket og politistationen. Foran Hovedbiblioteket opstilles en ekstra bænk svarende til de nuværende bænke. På plænen mellem Hovedbiblioteket og Kastrup Gymnastikhal opstilles 2 sæt med borde og bænke, som afskærmes med lav bøgehæk svarende til den nuværende beplantning. Desuden opsættes 2-3 loops/siddemøbler svarende til møblerne i Kastrup Strandpark. Placeringen fremgår af vedlagte plan for området. Bagerst på plænen mod tennisbanerne opstilles 3 motionsredskaber til større børn og voksne samt 2 legeredskaber til mindre børn. Disse vil kunne ses fra stien mod politistationen. Plænen bruges i forvejen til yoga og gymnastik, som kan kombineres med de nye aktivitetsmuligheder. 21

23 Endelig ønskes de nuværende plantekasser ved indgangen til Hovedbiblioteket erstattet af en mere moderne og enkel krukke, gerne beplantet med en mindre busk eller lignende. Dette vil sammen med skulpturen i stål, som med Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere godkendelse flyttes fra Kastrupgårds gårdsplads til græsset foran Hovedbiblioteket give et spændende og inspirerende løft af indgangen til biblioteket. Projektet vil blive styret af ekstern rådgiver. ØKONOMI Opstilling af borde/bænke, infostander, uplights m.m. inkl. montering kr. Rådgiverhonorar kr. Uforudsete udgifter 10 % kr. I alt til projektet 818,400 kr. Der ansøges om en anlægstillægsbevilling på kr. (Str. konto. nr ). Anlægstillægsbevillingsskema vedlægges. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltning: Det forudsættes at alle evt. tilladelser ifht. lokalplan og skiltepolitik er indhentet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at forslaget til opgradering af udendørs arealerne omkring Hovedbiblioteket godkendes som beskrevet at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på kr. til str. konto. nr / BGR /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til udearealer omkring Hovedbiblioteket med /13 budgetoverslag. 2 Åben Revideret tegning nr. L pdf /13 3 Åben Oversigtstegning nr. L pdf /13 22

24 4 Åben Revideret tegning nr. L pdf /13 5 Åben Oversigtstegning nr. L pdf /13 6 Åben Revideret Outdoor Infostandertilbud.pdf /13 7 Åben Anlægsbevillingsskema opgradering af udendørs arealer /13 omkring Hovedbiblioteket. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 11. Fornyet behandling af forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 13/23784 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Økonomiudvalget har i sit møde den behandlet punktet/sagen om forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde og besluttet, at tilbagesende dette til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at finde de fornødne besparelser for at budgettet bliver overholdt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med baggrund i det udarbejdede halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde har Børne- og Skoleudvalget på mødet den behandlet Børneog Kulturforvaltningens forslag til budgetomplaceringer i 2013 med baggrund i overholdelse af budgettet. Forvaltningens forslag til omplaceringer udgjorde 6,9 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den at fremsende omplaceringsforslag på ca. godt 1 mio. kr. Sagen blev herefter videresendt til behandling i Økonomiudvalget samt godkendelse af tillægsbevillinger til lønkonti og midler, der skal omplaceres mellem serviceområderne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At finde de fornødne besparelser for at budgettet i 2013 bliver overholdt. 24

26 At efterfølgende sende dagsordenspunkt til orientering for Økonomiudvalget. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regneark med forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at omplacere øvrige ca. 5,8 millioner kroner. Beslutningen indebærer blandt andet et stop af vikaransættelser i sidste kvartal på skole og daginstitutionsområdet. Udvalget anmoder i forbindelse hermed Forvaltningen om at sikre opretholdelse af den nødvendige drift og service på områderne. Beløbet på ca. 5,8 millioner kroner overflyttes til pulje. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udgår. 25

27 12. Principbeslutning, Folkeskolereformen, understøttende undervisning og fremtidig organisering på fritidsområdet Åben sag Sagsnr.: 13/29134 Sagsansvarlig: hpo.of RESUMÉ Den indgik regeringen, Venstre og Dansk folkeparti aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med tilslutning fra Det Konservative Folkeparti den blev den nye reform en realitet fra , med undtagelse af elementerne faglig fordybelse og lektiehjælp, som først træder i kraft efter næste folketingsvalg. I reformen indgår en række elementer, som forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at træffe principbeslutning om, samt afgive mandat til, at forvaltningen kan optage forhandlinger/drøftelser med de faglige organisationer og behandle sagen i samarbejdsorganisationen. Indeværende punkt omhandler den understøttende undervisning, og en nødvendig omorganisering af fritidsområdet på baggrund af den indflydelse folkeskolereformen har på området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Understøttende undervisning er et helt nyt begreb i den danske Folkeskole. Med vedtagelsen af reformen, hvor en længere og mere varieret skoledag er omdrejningspunktet, er udgangspunktet, at det skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som skal bidrage til at styrke elevernes faglige niveau. Der er tale om en ny type aktivitet med et centralt fastsat timetal (mellem 5 7 timer/uge) på alle klassetrin, som både lærere, pædagoger og andre personer med relevante kompetencer kan varetage. Det er op til kommunerne at beslutte tilrettelæggelse og personalesammensætningen i den understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal bruges til at sikre at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Metoder der kan anvendes er eksempelvis følgende: Varierede og differentierede undervisningsformer Bevægelse Faglig fordybelse Træning i lektiecafeer (i ydertimer frem til næste valg) 26

28 Læringsaktiviteter med sigte på at udvikle undervisningsparatheden hos eleverne ved at styrke: Deres sociale kompetencer Alsidig udvikling Motivation og trivsel Det er forvaltningens opfattelse, at der med denne definition af begrebet understøttende undervisning i drøftelserne med de faglige organisationer bør lægges op til, at største del af den understøttende undervisning i indskolingen varetages af pædagoger og en mindre del af lærere og evt. øvrige faggrupper, som reformen giver mulighed for (f.eks. foreningslivet/uu mv.). I mellemskolen er det opfattelsen, at der er behov for en mere ligelig fordeling, mens forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at der i udskolingen også er en mindre hovedvægt af pædagoger for at sikre at der skabes ro og stabilitet i klasserne for at få flest muligt elever videre i ungdomsuddannelserne. Forvaltningen har ladet sig inspirerer af aftalen fra Frederiksberg Kommune omkring den understøttende undervisning. Personalemæssige konsekvenser Afhængigt af, hvordan den understøttende undervisning i sidste ende konstrueres i Tårnby Kommune vil der endeligt kunne beregnes, hvor mange pædagog/lærerstillinger, der er behov for. Den rene konfrontationstid ifølge reformens timetal for den understøttende undervisning vil kræve ca. 25 stillinger. Hvis man, som i visse andre kommuner, skal regne med 1 pædagog pr. årgang pr. skole, bliver tallet der er behov for ca. 60 personer (en del af den enkeltes tid kan være i fritidsdelen). Organiseringen på fritids- og klubområdet skal fra 1. august 2014 nytænkes, så det understøtter intentionerne i den nye reform og justeres i henhold til den kortere åbningstid. Med en længere skoledag og dermed kortere tid til, at eleverne går i SFO og fritidstilbud, skal der flyttes ressourcer herfra og til skolerne. Der skal tages stilling til kapaciteten i tilbuddene, det pædagogiske indhold, organiseringen og finansieringen. En ændring af den nuværende struktur med 3 SFO er og 14 fritidshjem (nogle kombineret med andre aldersgrupper i samme institution) i hele kommunen til én SFO pr. skole i alt 7 SFO, vil give en bedre mulighed for at realisere intentionerne i skolereformen og tilrettelægge en helhedsorienteret, fleksibel og anderledes skoledag med en bedre udnyttelse af økonomien og personaleressourcerne. En sådan omlægning skal forhandles med de enkelte fritidshjems bestyrelser. Én SFO pr. skole skal forstås sådan, at der én leder, men kan være flere matrikler pr. SFO. Der skal senere tages stilling til, hvad der skal ske med de nuværende ledere (indenfor Tårnby Kommunes personalepolitik). Skolereformen vil også have indvirkning på klubområdet. Forvaltningen foreslår, at der oprettes differentieret klubtilbud for den nuværende aldersgruppe af børn og unge, sådan at 4., 5. og 6.klasserne fortsat skal tilbydes fritidsklub. Med en længere skoledag forudsættes det, at også fritidsklubtilbuddet skal justeres i omfang. De ældste klubbørn dvs. 7. klasserne samt ungdomsklubberne tilbydes nye væresteder, der er særligt målrettet de unge i kommunen. Der foreslås 4 væresteder fordelt i kommunens 4 områder. Værestederne skal tage hånd om de unge, der ikke benytter kommunens foreningsliv. Personalemæssige konsekvenser En tilpasning i forhold til skoledagens længde vil, afhængig af belasningsgrad/norming på SFO erne i åbningstiden reducere antallet af stillinger i forhold til det nuværende niveau 27

29 med stillinger. (Beregnet på baggrund af en reduktion af normeringstiden i tidsrummet kl , idet børnene har en 30 timers skoleuge). En tilpasning i forhold til skoledagens længde vil, afhængig af belasningsgrad/norming på klubområdet i åbningstiden reducere antallet af stillinger i forhold til det nuværende niveau med 8-12 stillinger heri er medregnet det nye forslag om væresteder. (Beregnet på baggrund af en reduktion af normeringstiden på 2 timer dagligt). Nogle de stillinger, der vil blive frigivet på fritidsområdet, som følge af ovenstående, skal anvendes til den understøttende undervisning. Det er forvaltningens holdning, at de medarbejdere, der helt vil forsvinde fra fritidsområdet, bør være ikke uddannede, herunder pædagogmedhjælpere (FOA) og ikke uddannede klubassistenter (BUPL). Disse er også omfattet af kommunens personalepolitik, jf. andet punkt på dagsordenen om annonceringsstop. I forhold til den samlede pladskapacitet på de store børns område (6 18 år) gør forvaltningen sig overvejelser i forhold til den usikkerhedsfaktor, der på nuværende tidspunkt er i forhold til følgende: Når skoledagen gøres længere, vil antallet af børn, der har behov for SFO/Fritidshjem og klubtilbud formodes at falde, hvilket kan medføre reguleringer i pladskapaciteten. Dertil er der forældrebetalingsprocenten og dennes effekt på interessen for at benytte fritidstilbuddene. Der er samtidig det forhold, at Tårnby i de næste par år vil opleve et pres på fritidshjemskapaciteten, hvilket der også skal tages højde for. Den videre behandling Resultaterne af forhandlingerne med de faglige organisationer samt resultaterne af drøftelserne i samarbejdsorganisationen vil blive forlagt Økonomiudvalget til endelige godkendelse. INDSTILLING Det indstilles, at Økonomiudvalget giver Organisations- og Personaleafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen mandat til at optage forhandling/drøftelser med de faglige organisationer om, Varetagelse af den understøttende undervisning hvad angår antal timer og personalesammensætningen Fastsættelse af den fremtidige struktur og organisering på SFO, fritids- og klubområdet, herunder justering af kapacitet og tilrettelæggelse af klubtilbuddet. At indstillingen sendes til orientering til Børne- og Skoleudvalget efter Økonomiudvalgets behandling. 28

30 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning fastsættes senere. 29

31 13. principbeslutning, Folkeskolereformen, lærernes undervisningsandel og tilstedeværelsen på skolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/29134 Sagsansvarlig: hpo.of 30

32 14. Evaluering af 1. kvartal med lederkonsulent i hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 13/14049 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Da det i maj 2013 blev konstateret, at det ikke umiddelbart var muligt at rekruttere en tilstrækkelig kompetent leder til Den Kommunale Hjemmepleje, blev der indgået en aftale med konsulentfirmaet Lederiet. Aftalen betød, at Jesper Tornemann Rasmussen startede som konsulent / leder af hjemmeplejen i starten af juni. Hermed fremlægges afrapportering for det 1. kvartal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ifølge den indgåede kontrakt med Lederiet, skal Jesper Tornemann Rasmussen arbejde med at udvikling af kultur i hjemmeplejeteamene, således at der opstår en større sammenhæng omkring løsning af opgaverne i den enkelte borgers hjem. I det omfang der skal ændres på rutiner og systemer for at sikre dette, skal det også implementeres. Der fremlægges hermed statusnotat med resume og bilag fra Jesper Tornemann Rasmussen samt brev fra forvaltningschef Kim Madsen. Ved udgangen af 2013 skal der på ny afrapporteres til Økonomiudvalget om opnåede resultater. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at afrapportering fra Jesper Tornemann Rasmussen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hjemmeplejen - status den /13 2 Åben Resume på statusnotat /13 3 Åben Bilag 1 - Planlægning der giver mening /13 4 Åben Statusnotat - opfølgning i Hjemmeplejen /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 31

33 15. Ekstraordinær lønpulje i forbindelse med OPUS Løn Åben sag Sagsnr.: 13/28571 Sagsansvarlig: hpo.of RESUMÉ Kommunen er i løbet af sommeren overgået til et nyt lønsystem OPUS Løn. I den forbindelse har en række medarbejdere udført en ekstraordinær og væsentlig indsats for at implementere systemet. For at aflønne de store ekstraopgaver, der er løst udover den almindelige drift, indstilles der til, at der afsættes en lønpulje på kr. og at Organisations- og Personaleafdelingen bemyndiges til at forhandle med de relevante faglige organisationer om fordeling af midlerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes aflønnet for forskellige ekstraordinære indsatser: Enkelte medarbejdere har varetaget en meget stor koordinerende indsats. Desuden har flere centrale medarbejdere ydet et stort ekstraarbejde og påtaget sig et stort ansvar for opsætning og efterfølgende for at sikre en korrekt udrulning til den øvrige organisation. Det er valgt, at al uddannelse og træning skal foretages i form at e-learning kombineret med konsulentbistand fra O&P s medarbejdere. Dette valg er foretaget for at sikre at de centrale medarbejdere bliver nærmeste sparringspartnere, og har førstehåndskendskab med niveauet for de ledere, der skal arbejde i systemet. Puljen på de kr. kan dækkes af det i budgettet ansatte beløb til anskaffelse af OPUS. Der må ligeledes forventes et tilsvarende behov for aflønning af centrale nøglemedarbejdere, når implementeringen af OPUS Økonomi og OPUS Debitor sker omkring årsskiftet. Ny sag vil blive fremsendt. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget: At der afsættes en pulje på kr. til engangstillæg At puljen finansieres over de midler, der er afsat til finansiering af det nye lønsystem 32

34 At Organisations- og Personaleafdelingen bemyndiges til at foretage forhandling med de faglige organisationer BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 33

35 16. Varsling af annonceringsstop på FOAs område som følge af folkeskolereformen Åben sag Sagsnr.: 11/3943 Sagsansvarlig: kre.of RESUMÉ På baggrund af skolereformen 2014, jf. andet punkt på Økonomiudvalgets dagsorden, indstilles der til at der varsles annonceringsstop på hele FOA s område, undtaget ældreområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen forventer at et antal pædagogmedhjælperstillinger bliver overflødiggjort som direkte følge af folkeskolereformen. Ifølge Tårnby Kommunes Personale politik skal medarbejdere, som bliver overflødiggjort pga. arbejdsmangel eller besparelser tilbydes anden beskæftigelse i kommunen efter en model vedtaget i Økonomiudvalget. For at kunne overholde personalepolitikken foreslås det, at der varsle annonceringsstop på hele FOA s område, sådan at det bliver muligt at sikre tilstrækkeligt mange omplaceringsmuligheder senest Der er den afholdt møde med organisationen, som tilkendegav tilfredshed med omplacering frem for afskedigelser. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at Tårnby Kommune indfører annonceringsstop på hele FOA s område, undtaget ældreområdet. Såfremt Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, at annonceringsstoppet træder i kraft umiddelbart herefter. 34

36 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 35

37 17. Reduktion af budget 2013 grundet ændret lønskøn Åben sag Sagsnr.: 13/27560 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ KL har udmeldt reviderede skøn over lønudviklingen. Det betyder for kommunens vedkommende at budget 2013 er løn-fremskrevet med 0,98 procentpoint for meget. Dette svarer til 12,2 mill. kr. Den ændrede løn-fremskrivning har resulteret i en reduktion i servicerammen for 2014 for hele landet på 1,8 mia. kr. og for Tårnby en reduktion på 13,6 mill. kr. Den for meget budgetlagte fremskrivning bør tilbageføres kommunekassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I budgetlægningsfasen for budget 2013 blev en lønfremskrivning fra udmeldt fra KL på 1,5%. Kommunens lønbudget blev fremskrevet med den anbefalede procent. Der foreligger nu et revideret skøn der lyder på 0,52%. Det betyder, at kommunens lønbudget er fremskrevet med 0,98 procentpoint for meget. De 0,98 procentpoint svarer til 12,2 mill. kr. i alt vedr. løn og tjenestemandspensioner. Beløbet bør tilbageføres, således lønbudgettet for 2013 bliver i det rigtige prisleje. Det kan ikke udelukkes, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil ske en reduktion af kommunernes serviceramme for Tilbageførelsen vil ske via tillægsbevillinger på hver enkelt lønkonto. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Lønbudgettet inkl. Tjenestemandspensioner nedjusteres med 12,2 mill. kr. via tillægsbevilling på hver enkelt konto. Jse 36

38 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 37

39 18. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - oktober kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/21578 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt opgjort efter Kassekreditreglen pr. 1. oktober 2013 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets skrivelse af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 38

40 19. Dom i sagen BB-Hotels Aps mod Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 13/29225 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Der orienteres om dommen afsagt af Københavns Byret den 20. september 2013 i sagen BB-Hotels ApS mod Tårnby Kommune vedrørende spørgsmålet om, hvilken erstatning BB-Hotels ApS i henhold til planlovens 48 har krav på i forbindelse med kommunens overtagelse af ejendommen matr.nr. 1cb, Kastrup By, - Kastruplundgade 13. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune havde pligt til at overtage ejendommen som følge af, at ejendommen er pålagt en lokalplan, som hindrer BB-Hotels ApS i den udnyttelse, som hotellet ønsker, og at erstatningen (købesummen) skulle fastsættes, så den svarer til ejendommens værdi pr. 1. april 2008, som er tidspunktet for BB-Hotels ApS krav om overtagelse. Da paterne ikke kunne blive enige om det samlede købesum indbragte kommunen sagen den 20. november 2008 for Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet. Taksationskommissionen fastsatte erstatningen (købesummen) til 20 mio. kr. Denne kendelse blev både af kommunen og BB-Hotels ApS indbragt for Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm, som den 16. december 2010 afsagde kendelsen. Det fremgår af denne kendelse, at den samlede erstatning (købesum) blev fastsat til 14.8 mio. kr. Kommunen accepterede Overtaksationskommissionens kendelse om betaling af 14.8 mio. kr., men BB-Hotels ApS var ikke tilfreds med kendelsen, og der blev udtaget stævning mod kommunen. Sagen blev anlagt ved Københavns Byret den 9. maj Den 1. juli 2011 nedlagde kommunen påstand om stadfæstelse af Overtaksationskommissionens afgørelse af 16. december Ved denne afgivelse af svarskrift blev der ikke taget forbehold om at nedlægge en selvstændig betalingspåstand. Den 14. december 2012 fremkom ejendomsmæglernes syns- og skønserklæring, som blev udtaget under sagen. Af denne syns- og skønserklæring fremgik, at den samlede pris for ejendommen var kr. Kommunens advokat i processkrift af 23. maj 2013 ændrede påstanden om stadfæstelse til frifindelse, og samtidig tog kommunens advokat forbehold for at nedlægge en selvstændig betalingspåstand på kr. Den 20. september 2013 afsagde byretten dom i sagen, hvor kommunen blev frifundet og BB-Hotels ApS blev dømt til at betale kr. til kommunen i sagsomkostninger. 39

41 Det fremgår af dommens præmisser, at Københavns Byret finder, at BB-Hotels ApS var berettiget til en erstatning på kr., svarende til værdien af ejendommen med det eksisterende byggeri tillagt erstatningen for byggeretsværdien. Da kommunen allerede har betalt kr. i erstatning tog Københavns Byret ikke BB-Hotels ApS s påstand til følge. Det fremgår yderligere af dommens præmisser, at Københavns Byret ikke finder, at kommunen har været afskåret fra at nedlægge den principale selvstændige påstand, som er nedlagt inden forberedelsens afslutning. Men Retten finder, at kommunen ved i svarskrift at have nedlagt påstand om stadfæstelse af Overtaksationskommissionens kendelse af 16. december 2010 og ved først den 25. juli 2013 dagen før sagsforberedelsens afslutning og mere end 7 måneder efter den afgivne syns- og skønserklæring af 14. december 2012 at have nedlagt den principale, selvstændige påstand må eller i hvert fald burde have indset, at BB-Hotels ApS havde indrettet sig i tillid til ikke at blive mødt med et modkrav. Retten tager derfor ikke Tårnby Kommunes principale påstand til følge. Med denne præmis rejser der sig et spørgsmål om kommunens advokat har handlet ansvarspådragende, og derfor er selvstændig ansvarlig for det tab, som kommunen måtte lide, såfremt den afsagte dom står ved magt. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har været i dialog med kommunens advokat i denne sag advokatfirmaet Viltoft, og deres forsikringsselskab vil stille krav om, at sagen indbringes for landsretten. En indbringelse for landsretten indebærer en risiko for, at der ved landsretten opnås et resultat, der er ringere end det resultat, der blev opnået ved byretsbehandlingen. Kommunen skal endvidere ved en evt. indbringelse betale kr. i retsafgift. Da kommunen har accepteret Overtaksationskommissionens kendelse om betaling af de 14.8 mio. kr., er det den klare vurdering, at sagen ikke indbringes for landsretten. Til orientering vedlægges dom af 20. september 2013, jf. bilag 1. 40

42 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, at udvalget tager dommen til efterretning, jf. bilag 1. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dom i sagen BB-Hotels ApS mod Tårnby Kommune /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 41

43 20. Opgørelse for kontrolenheden for perioden 1/1-30/ Åben sag Sagsnr.: 13/28055 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ På Økonomiudvalgsmødet den 14/ tog Økonomiudvalget halvårsopgørelse for kontrolenheden til efterretning. Vedlagt fremsendes opgørelse for perioden 1/1 30/ for kontrolenheden. Kontrolenheden har for perioden 1/1 30/ udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i perioden 1/1 30/ modtaget 149 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset og fra SKAT. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 47 sager Færdiggjort 44 sager. I 37 sager var udbetalingen korrekt. 7 sager har indbragt kommunen en årlig besparelse på kr ,64 og et tilbagebetalingskrav på kr ,- i økonomisk friplads, som er en 100 % kommunal udgift. Der afventes forsat tilbagemelding fra Udbetaling Danmark vedr. boligsikring og børnetilskud i disse sager. 3 sager er under behandling. Henvendelser vedr. dobbeltforsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 65 sager. Færdiggjort 57 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,73. Færdiggjort 2 sager med årlig besparelse på kr ,72. Færdiggjort 1 sag med at der fremover udbetales kontanthjælp mod tilbagebetaling kr ,- månedligt frem for uden tilbagebetaling. I den sag afventer borger udbetaling af arv. 5 sager er under fortsat behandling. 42

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere