Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr."

Transkript

1 Ligestillingsafdelingen KAP Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien pr. april 2007 Vold mod kvinder er, udover at være en straffelovsovertrædelse, også et tegn på manglende ligeværd og respekt mellem kvinder og mænd kvinder bliver årligt udsat for fysisk vold. I to ud af tre tilfælde er volden begået af en nuværende eller tidligere partner. Det anslås, at ca børn i alderen 0-15 år årligt vokser op i voldsramte familier. Ca kvinder og børn flytter hvert år på krisecenter. I 2002 blev regeringens første handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder ( ) lanceret. Den første handlingsplan har været med til at bryde tabuet omkring vold mod kvinder i hjemmet, men der er stadig brug for fokus på problemstillingen. Minister for ligestilling præsenterede derfor den 20. april 2005 en ny 4-årig handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien Aktiviteterne under handlingsplanen vil blive sat i gang løbende under perioden, for derigennem at opretholde fokus og skabe opmærksomhed omkring mænds vold mod kvinder og børn i familien. Handlingsplanen for fokuserer sine aktiviteter på forebyggelse og forankring af indsatsen inden for fire hovedformål: Støtte til ofrene Aktiviteter rettet mod voldsudøveren Aktiviteter rettet mod fagfolk Viden og information Der er afsat i alt 64 mio. kroner på satspuljen til implementering af handlingsplanens aktiviteter. Heraf bidrager Integrationsministeriet med 4 mio. kroner til de aktiviteter i handlingsplanen, som retter sig mod etniske minoritetskvinder. 5,8 mio. kroner årligt er øremærket til Dialog mod Vold og 2 mio. kroner årligt er øremærket til en opgradering af den sociale indsats i kommunerne. Der blev ved satspuljeforliget i 2005 bevilliget yderligere 8 mio. kroner i perioden til et forsøgsprojekt for børn, der er udsat for vold eller som overværer voldsepisoder i familien. Handlingsplanen involverer fire ministerier, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Socialministeriet. Ligestillingsafdelingen er, som formand for den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af vold mod kvinder, 1

2 tovholder på implementeringen af handlingsplanen. Handlingsplanen kan læses på under publikationer. Denne status er en oversigt over implementeringen af aktiviteterne i handlingsplanen pr. april Statusnotatet er opdelt i temaer og aktiviteterne følger den nummerering, som de har i handlingsplanen. Derudover nævner oversigten initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn, som er taget af regeringen uden for handlingsplanen. Den tværministerielle arbejdsgruppe er ansvarlig for, at der hvert år offentliggøres en status på implementeringen. Støtte til ofrene: Aktivitet Status: 1: Netværk for voldsramte kvinder LOKK indgik med virkning fra 1. januar 2006 en samarbejdsaftale med Netværk for voldsramte Kvinder, og er ifølge denne aftale bevillingsansvarlig for handlingsplanens midler til Netværket. Samarbejdsaftalen blev endvidere tiltrådt af ligestillingsafdelingen. Der var ved indgåelsen en klar forventning om et flerårigt samarbejde. Udviklingen i løbet af 2006 viste dog, at det ikke har været muligt at indfri intentionerne bag samarbejdsaftalen, primært fordi der var for stor forskel i LOKK s og Netværkets opfattelse og fortolkning af bevillingsforudsætningerne, hvorfor LOKK opsagde samarbejdsaftalen, hvorefter ligestillingsafdelingen meddelte, at bevillingen bortfaldt. Samarbejdet ophørte formelt pr Hotline for voldsramte kvinder Hotlinen er etableret. Der er bevilliget midler til støtte i perioden Der er budgetteret med støtte også i Hotlinen er døgnåben, og administreres af LOKK. Det er fire krisecentre, som på skift har telefonvagten. Der er adgang til tolkebistand, så voldsramte etniske 2

3 minoritetskvinder også kan få hjælp. Der var i gennemsnit i 2006 mellem 6-7 opkald pr. dag, og opkaldene varede i gennemsnit ml minutter, hvoraf nogle kun varede 5 minutter og nogle op til 2 timer. Opkaldene faldt typisk mellem kl. 09 og 23. Der har været en mindre stigning i 2006 i forhold til tidligere. Det er LOKK s vurdering, at hotlinen på nuværende tidspunkt er kendt i befolkningen/fagfolk, og at flere ved, at det handler om vold. Da hotlinen startede, var der flere opkald fra personer, som havde det psykisk dårligt, og ønsket om hjælp var ikke nødvendigvis relateret til vold. Nogle af opkaldene kommer fra voldsramte kvinder, hvor det ender med indskrivning på et krisecenter, eller der hjælpes med at få etableret en kontakt til kvindens kommune. Andre opkald er typisk fra pårørende samt faggrupper, der ønsker rådgivning. Også mænd har brugt hotlinen, blandt andet mænd, der selv er voldsudøvere og ønsker at få hjælp med deres aggressionsproblemer er også det nummer som børn i voldsramte familier kan ringe på som Børnehotline. 3: Akut psykologbistand til voldsramte kvinder Ordningen er igangsat. Der er bevilliget midler for perioden Ordningen administreres af LOKK og dækker akut krisehjælp i særlige situationer, og ikke i de tilfælde, hvor sygesikringen normalt skal dække kvindernes behov. Ordningen fungerer i samarbejde med Falck Healthcare og har været ganske flittigt brugt af krisecentre over hele landet. I alt har der i 2006 været tale om knap 60 forløb (en 3

4 mindre stigning i forhold til 2005 hvor der var 40 forløb), hvoraf der har været behov for tolkebistand i enkelte tilfælde. De enkelte forløb har varet fra 2-10 timer. Krisecentrenes ledere eller stedfortræder rekvirerer selv assistance fra Falck Healthcare, når det skønnes nødvendigt. Der indsender efterfølgende ved hver rekvisition en kort beskrivelse af årsagen og forløbet til sekretariatet. LOKK vurderer, at ordningen er en stor succes og det giver krisecentrene en tryghed i dagligdagen med de ofte meget traumatiserede kvinder og børn, at man har denne mulighed til de mest grelle tilfælde. 4: Juridisk rådgivning til fagfolk og voldsramte kvinder Der er under handlingsplanen bevilliget midler til denne aktivitet i perioden Der er budgetteret med støtte også i Ordningen dækker over ansættelsen af en fuldtids jurist og en deltidskonsulent i LOKK. Ordningen tilbyder juridisk bistand og rådgivning til voldsramte kvinder fortrinsvis på krisecentrene, men i det omfang ressourcerne tillader det også til kvinder uden for krisecentrenes netværk. De to jurister dækker et bredt felt af sager på især det sociale, civilretlige, strafferetlige, politimæssige, sikkerhedsmæssige og udlændingeretlige område. Der er dels tale om individuel rådgivning og sagsbehandling. Herudover ydes generel vejledning i juridiske spørgsmål i forhold til krisecentrene og andre organisationer samt myndigheder hvad angår vold i familien og løsningsmuligheder. 4

5 Det er LOKK s vurdering, at sekretariat med denne bevilling har kunnet løfte en lang række sager, hvor det ikke tidligere var muligt at hjælpe de pågældende kvinder og børn tilstrækkeligt. 5: Undersøgelse af ofres processuelle retsstilling i straffesager Ved lov nr. 558 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling m.v. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale) blev retsplejeloven ændret, så der altid beskikkes en bistandsadvokat for den forurettede i sager om voldtægt og andre alvorlige sædelighedsforbrydelser, medmindre den pågældende frabeder sig dette. Endvidere indebar ændringen en forbedring af bistandsadvokatens mulighed for at medvirke under efterforskningen og sagens behandling ved domstolene. Ændringen bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1458/2005 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling. Justitsministeren fremsatte den 31. januar 2007 lovforslag nr. L 128 om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser). Lovforslaget bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager. Lovforslaget indeholder forskellige forslag, der generelt skal styrke retsstillingen for ofre, herunder give forurettede bedre mulighed for at følge sagen mod gerningsmanden. Der foreslås bl.a. indført en almindelig bestemmelse om vejlednings- og informationspligt for politiet og anklagemyndigheden, 5

6 en pligt for politiet og anklagemyndigheden til at underrette retten, hvis der er behov for særlig hensyntagen til et vidne, samt en pligt for rettens personale til at bistå den pågældende. Forurettede skal efter forslaget endvidere underrettes om bl.a. tiltalerejsning og tidspunktet for hovedforhandlingen, og den forurettede får adgang til at overvære lukkede retsmøder i den pågældende straffesag, medmindre formålet bag dørlukningen taler imod det. Forurettede får også ret til at modtage en gratis udskrift af dommen. Endvidere foreslås en udvidet adgang for retten til på et tidligt tidspunkt forud for selve straffesagens behandling at behandle spørgsmål om blandt andet referatog navneforbud samt dørlukning. Lovforslaget forventes vedtaget af Folketinget i løbet af foråret :Metodeudviklingsprojekt om fysisk handicappede kvinder på krisecenter Socialministeriet har igangsat et treårigt projekt ( ). Der er bevilliget 2 mio. kr. til dette projekt. Projektet gennemføres af LOKK. Projektet er en udløber af, at Socialministeriet har bevilget penge til at udvalgte krisecentre kan gøres fysisk tilgængelige for kørestolsbrugere og andre voldsramte kvinder og børn med vidtgående fysisk handicap. På nuværende tidspunkt deltager 7 krisecentre i projektet: Frederiksværk, Ringsted, Kalundborg, Fyn, Århus, Holstebro KC og Egmontgården i København. Ligeledes har Kvindesamfundets krisecenter på Frederiksberg vist interesse for at indgå i projektet. 6

7 Projektet evalueres eksternt af UFC i Ringsted. Den anden evalueringsrapport fra 2006 er udkommet i foråret 2007 og kan bl.a. læses på Fra 2008 er metodeudviklingsprojektet gjort permanent, idet der er afsat en bevilling på finansloven. En del af projektet indebærer også en permanent tilførsel af viden samt uddannelse af personalet på krisecentrene. 7: Tilførsel af viden om kvinder med handicap til krisecentrene, samt uddannelse af personale på krisecentrene 8: Fokus på voldsramte kvinder med misbrugsproblemer Se under aktivitet 6. Socialministeriet har iværksat et udredningsarbejde med henblik på at sætte fokus på helhedsorienterede behandlingsindsatser, der kan rumme såvel borgerens misbrug som de psykiske problemer. Udredningsarbejdet forventes færdigt efteråret : Oplysningskampagne rettet mod etniske minoritetskvinder Der er i efteråret foråret 2006 gennemført en oplysningskampagne rettet mod etniske minoritetskvinder. Kampagnen havde fokus på etniske minoritetskvinders rettigheder i forbindelse med børn og skilsmisse, vold og økonom, og er gennemført på sprogskoler landet over. Som supplement til kampagnen har minister for ligestilling i januar 2006 udsendt en pjece Familie, køn og rettigheder i Danmark, som er oversat til 7 sprog, og informerer om ægteskab, skilsmisse, vold og økonomi. Pjecen er sendt ud til landets sprogskoler, LOKK, Dansk Flygtningehjælp og Mødrehjælpen. 10: Information om rettigheder og mødet med offentlige instanser til etniske minoritetskvinder Som et led i støtten til de voldsramte etniske minoritetskvinder, har Integrationsministeriet finansieret 7

8 produktionen af fem informationsfilm, som oplyser etniske minoritetskvinder om deres rettigheder og hjælpemuligheder i det danske samfund. Filmene er udarbejdet i et samarbejde med minister for ligestilling. De fem film informerer om voldsramte kvinders møde med politiet, krisecentret, kommunen, statsamtet og advokaten. Filmene er på 9 sprog (dansk, engelsk, arabisk, urdu, somali, tyrkisk, russisk, thai, farsi). Hver film er på 5-10 minutter. Filmene formidler til de voldsramte kvinder, at det er vigtigt at bryde tavsheden for at få hjælp. Er man udsat for vold, er der hjælp at få ved de offentlige myndigheder. Filmene distribueres til bl.a. krisecentre, sprogskoler, kvindedaghøjskoler, rådgivninger for kvinder og etniske minoriteter, beboerrådgivere, kommuner og biblioteker på relevante uddannelser - f.eks. politiskolen og den sociale højskole. De fem informationsfilm kan endvidere ses på og Der er produceret et OBS-spot, som gør opmærksom på filmene. 11: Kampagne Stop volden mod kvinder bryd tavsheden målrettet etniske minoritetskvinder 12: Udbygning af netværk for etniske minoritetskvinder Kampagneplanlægningen igangsættes i august Der er givet bevilling for perioden Projektet administreres af Dansk Røde Kors, som står for udvikling og udbygning af et landsdækkende tilbud om efterværn for voldsramte kvinder, efter disse har forladt et krisecenter. LOKKs sekretariatsleder er medlem 8

9 af DRK s nationale udvalg som særlig ressourceperson på dette område. Projektet har særligt fokus på voldsramte etniske minoritetskvinder, men tilbudet vil gælde alle kvinder, som måtte have brug for det. Netværksaktiviteterne omfatter bl.a. fællesspisning, bondegårdsture, teater og kultur mv. Alle ture er egenfinansieret af deltagerne samt via donationer. Derudover kan kvinderne gratis benytte sig af f.eks lektiehjælp, cykeltræning som led i de tilbud Røde Kors ellers har. Der gennemføres jævnligt introforløb for nye frivillige og der er afholdt aktivitetslederkursus og inspirationskursus. Næste kursus afholdes 12. maj. 13: Børn der lever med vold i familien Røde Kors samarbejder med Region Syd, region Nord, Region Nordjylland, Region Midtjylland samt i Region Sjælland. Herudover vil der blive etableret yderligere et samarbejde med Københavnsområdet på Frederiksberg. Der blev ved satspuljeaftalen 2005 bevilliget 2 mio. kroner årligt i perioden til et forsøgsprojekt for børn, der er udsat for vold eller som overværer voldsepisoder i familien. Projektet er forsinket men skydes i gang i forsommeren Projektet skal opsamle viden samt udvikle og yde behandlingsmæssig støtte og hjælp til børn, som lever med vold i familien for at undgå, at volden medfører langvarige påvirkninger såsom reduceret livskvalitet og/eller voldelig adfærd i voksenlivet. Projektet skal have fokus på behandling, udvikling og 9

10 formidling. Behandling, udvikling af behandlingsmetoder, tidlig opsporing, indsamling af viden om metoderne samt forankring i kommunerne er også formålet med at etablere et center for børn, der er udsat for vold. Projektet skal opbygge en lokal kapacitet i kommunerne eksempelvis ved træning af personalegrupper, så tidlig opsporing forbedres. Børn, forældre og kommuner skal kunne henvende sig direkte for at få behandling. Projektet har to målgrupper, børn udsat for vold og de professionelle. Behandlingen rettes primært mod børnene. Projektet vil endvidere blive samtænkt med projektet Udslusningsprojekt til kvinder og børn på krisecentre. Der vil blive gennemført en evaluering af projektet. 14: Digitalt børnenetværk Der er bevilliget midler til projekt Chatroom for børn og unge i voldsramte familier, som er et 3- årigt samarbejde mellem Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og Børns Vilkår. Projektet har til formål at styrke indsatsen overfor børn og unge i voldsramte familier blandt andet gennem oprettelse og drift af et chatroom, hvor målgruppen har mulighed for at kommunikere med andre børn og unge i lignende situationer. Der blev afholdt en undervisningsaften for Børns Vilkårs rådgivere i juni 2006, for at sikre, at de er fuldt ud kvalificerede til at overvåge chatten og til at besvare henvendelser til 10

11 Børnetelefonen og i Børnebrevkassen. De foreløbige erfaringer med chatrummet er samlet og en opsummering af resultaterne er offentliggjort i april Det viser sig, at der er en stor søgning til chatrummet, samt at en stor del af chatten handler om væsentligt alvorligere overgreb mod børnene end forudset. 15: Oplysningskampagne rettet mod unge, køn og vold Der er bevilliget midler til afholdelse af temadage om vold i familien og kærestevold på folkeskoler og ungdomsuddannelser rundt om i landet. Temadagene afvikles af foreningen Børn i voldsramte familier. Arrangementet er bygget op omkring et panel, hvor der sidder en repræsentant fra det lokale krisecenter, en repræsentant fra det lokale politi, 2 unge piger, hvor den ene er vokset op med vold i familien, og den anden har oplevet vold i et kæresteforhold, da hun var teenager. Derudover deltager formanden for Foreningen for børn i voldsramte familier. Paneldeltagerne fortæller om vold i familien, med fokus på vold mod mor og om vold mellem kærester. Eleverne har efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Til arrangementerne deltager en rapmusiker (Da Jabb), som synger om vold i familien og vold mellem kærester. Der er produceret en film om kærestevold, som vises under arrangementet, ligesom der deles en cd ud med Da-Jabb. 11

12 Uden for de aktiviteter, som er specifikt nævnt under støtte til ofrene, er der derudover sat gang i følgende: Minister for ligestilling har bevilliget midler til genoptryk af informationsfolderen Stop volden mod kvinder bryd tavsheden. Pjecen er i kreditkortformat og informerer ganske kort, og på de samme 10 sprog som kortfilmene, om hvilke handlemuligheder og rettigheder man har som voldsramt kvinde. Pjecerne blev i 2006 sendt bredt ud der, hvor kvinder kommer, bl.a. damefrisører, biblioteker, læger, skadestuer og politistationer. Integrationsministeriet har ydet 1,1 mio. kr. i støtte til etablering af et bofællesskab for voldsramte etniske minoritetskvinder og deres børn. Bofællesskabet er et samarbejde mellem Boligfondens Krisecenter og Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Projektets målgruppe er kvinder, som ikke længere bor på krisecenter, men som ikke umiddelbart magter at bo i egen bolig. Opholdet i bofællesskabet skal ved hjælp af strukturerede læringsprocesser give kvinderne redskaber til individuelt og med støtte fra personalet og fællesskabet at opnå selvstændiggørelse, så de kan honorere krav og forventninger og klare sig tilfredsstillende i det danske samfund - hvad angår håndtering af daglige opgaver, sprogskole, jobtræning, uddannelse, arbejde, børneopdragelse og samarbejde med børnenes skole og daginstitutioner. Oplysningskampagne om vold mod børn. I juni 2006 blev der gennemført en oplysningskampagne om vold mod børn. Oplysningskampagnen er en gentagelse af kampagnen fra sommeren Den retter sig mod den brede befolkning og fagfolk. Formålet med kampagnen er at få folk og fagfolk til at reagere, når de oplever børn, som er udsat for vold. Forberedende forældrekurser. Socialministeriet har igangsat et projekt om udvikling af undervisningsmateriale og undervisning af udsatte kommende forældre. Formålet er at forberede kommende forældre på forældrerollen, med henblik på at mindske risikoen for at forældre i desperation griber til vold. Der er udviklet undervisningsmateriale, og alle kommuner har fået tilbud om uddannelse af 2-3 undervisere, som skal forestå kurserne. Kommunerne kan søge om dækning af op til 50 pct. af udgifterne ved afholdelse af kurserne i 2006 og Det er Styrelsen for Social Service, der er ansvarlig for projektet. Bekæmpelse af seksualiseret vold og voldtægt er et led i regeringens generelle indsats for at bekæmpe vold mod kvinder. Handlingsplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien indeholder ikke aktiviteter rettet mod at bekæmpe voldtægt, men indsatsen er kort nævnt i handlingsplanen. Fra 2007 vil der ske en omdisponering af den satspuljebevilling, der er givet til videnscenter funktionen for voldtægtsofre, således at bevillingen deles mellem Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus og Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet på basis af antallet af henvendelser til centrene. Baggrunden for omdisponeringen er rapporten Sammenlignende analyse af Center 12

13 for Voldtægtsofre på Århus Sygehus med Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet udarbejdet af Rambøll Management på foranledning af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det fremgår af rapporten, at begge centre har de fornødne kompetencer til at løse opgaven som videnscenter, at de løser opgaven som akut modtageafsnit for ofre for voldtægt og voldtægtsforsøg og at de lever op til Sundhedsstyrelsens målsætninger om tilbud til ofre, der har været udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg. Begge centre har en forskningsaktivitet, centeret i Århus har kvantitativt lidt flere forskningsaktiviteter end centeret på Rigshospitalet i forhold til videnskabelige publikationer. Rambøll har ikke forholdt sig til kvaliteten af forskningen. I et krydsfelt mellem vold mod kvinder og handel med kvinder har LOKK modtaget midler til et pilotprojekt om krisecentertilbud til handlede kvinder i prostitution. I 2006 blev der herefter henvist 1 kvinde fra Afrika til Odense krisecenter. Den 22. januar 2007 udsendte Rigspolitiet således til politikredsene en samlet strategi for politiets indsats mod æresrelaterede forbrydelser samt en tilhørende vejledning til brug for behandlingen af sådanne sager. Formålet med strategien er at sikre en effektiv og ensartet politimæssig indsats mod æresdrab og andre strafbare forhold, herunder vold, ulovlig tvang og frihedsberøvelse, der har forbindelse med kulturelt eller religiøst betingede normer og æresbegreber. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service har gennemført et projekt i 2006 i samarbejde med Statsamtet i Århus og Århus Kommune Socialforvaltning om styrkelsen af et børneperspektiv i samværssager i voldsramte familier. Projektet har dannet grundlag for en faglig temadag for praktikere i forskellige forvaltninger og organisationer i Århus i november En yderligere temadag vil blive afholdt i maj 2007 i København. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service har i samarbejde med Amnesty International igangsat et projekt i foråret 2005 om vold mod kvinder og arbejdspladsers sociale ansvar. Projektet blev indledt med en pilotundersøgelse blandt 30 store offentlige og private virksomheder og efterfulgt af en rundbordsdiskussion med repræsentanter fra arbejdspladserne. Endvidere blev der udarbejdet en pjece med grundlæggende fakta om mænds vold mod kvinder i familien til arbejdspladserne. Pjecen er blevet delt ud på de arbejdspladser, som deltog i pilotundersøgelsen. D april 2007 sætter Amnesty International fokus på pjecen på Female Vision -messen i Øksnehallen. Pjecen sætter fokus på partnervold, hjælpeforanstaltninger, arbejdspladsens rolle, politik på området mv. 13

14 Aktiviteter rettet mod voldsudøveren: Aktivitet 1: Behandling af den voldsudøvende mand Status Fra er der via satspuljen afsat 7,8 mio. kr. årligt til behandlingstilbud til voldelige mænd. Midlerne er fordelt med 5 mio.kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at tilbuddet kan etableres landsdækkende, 2, 0 mio.kr. årligt til opgradering af den sociale indsats, f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio.kr. til en særlig indsats, overfor de voldsramte kvinder. Dialog Mod Vold har etableret behandlingssteder i København, Odense og Århus. Alle aktiviteter er sat i gang. Formålet med behandlingen er at tilbyde behandling til mænd der udøver vold i familien. Behandlingen tager udgangspunkt i individuelle motivations samtaler, med fokus på at tage ejerskab for volden. De individuelle samtaler følges af et 6 måneders gruppebehandlingsforløb og afsluttes med individuelle udslusningssamtaler. Der bliver lavet en udredning og efterfølgende en psykosocial profil på alle de voldsudøvende mænd. Denne profil bliver brugt til at målrette behandlingen, samt til en forskningsdatabase, således at erfaringsopsamlingen bliver systematiseret. Forskningsdatabasen rummer på nuværende tidspunkt viden om 345 voldsudøvende mænd og er det største samlede profil materiale i Europa. De kvindelige partnere bliver kontaktet i behandlingsperiodens 14

15 opstart og får tilbudt støttesamtaler gennem hele behandlingsperioden. Såfremt kvinden og manden ønsker det afsluttes med fællessamtaler med fokus på at være familie på nye præmisser. 2: Kvindeprogram Dialog imod vold omfatter også et forløb hvor partneren til den voldsudøvende mand inddrages i individuelle og gruppeforløb. (se punkt 1) 3: Formidling Dialog imod vold har igangsat initiativer og formidlingskampagner, med henblik på en opkvalificering af viden om vold i hjemmet i forhold til de kommunale faggrupper, politi, kriminalforsorg m.fl. Der er afholdt 8 nationale konferencer, med et deltagerantal på ca Derudover tilbydes løbende faglig sparring til landets kommuner i diverse enkeltsager, hvor vold i familien er temaet. Undervisningen er afholdt i samarbejde med Videns og Formidlingscentret for Socialt Udsatte. På baggrund af disse erfaringer, kan det konstateres, at der stadig er et stort behov for at kommunale faggrupper kan få specialiseret deres viden i forhold til den voldsramte familie. Herunder indikatorer, voldsspiralen og den generelle behandlingsindsats, samt specifikt fokus på den voldsudøvende mand, idet denne viden ikke tidligere har været tilgængelig. På baggrund af ovenstående vil landets kommunalt ansatte blive tilbudt en dags undervisning i Dialog mod vold regi, i løbet af 2007 i henholdsvis Århus, Odense og København. 15

16 4: Forskning Dialog imod vold har igangsat et omfattende registreringssystem, med henblik på at kunne dokumentere indsatsen - herunder effekten af indsatsen. 5: Behandling under afsoning Der tilbydes i de danske fængsler fortsat behandling til personer, der har vanskeligt ved at kontrollere egen aggressivitet. Der tilbydes således et behandlingsforløb i anger management, som løber over ca. 30 timer. Der tilbydes endvidere et mere omfattende behandlingsprogram i forebyggelse af vold, der løber over ca. 100 timer fordelt på 4 måneder, og som er møntet på personer, der flere gange er dømt for vold. Kriminalforsorgen følger løbende behovet for at udbygge tilbudene om behandling. 6: Behandling som vilkår for en betinget dom 7: Opfølgning på lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v. Justitsministeriet drøfter for tiden med Rigsadvokaten og Direktoratet for Kriminalforsorgen om mulighederne for at indføre en ordning, der giver mulighed for at idømme behandling som vilkår for en betinget dom til personer, der dømmes for voldskriminalitet af mindre alvorlig karakter. Hvis ordningen indføres, vil personer, som dømmes for partnervold, være en central målgruppe. Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. trådte som bekendt i kraft den 1. juli Som det blev tilkendegivet i bemærkningerne til lovforslaget, iværksatte Justitsministeriet i sommeren 2006 en evaluering af lovens anvendelse. Evalueringen, der er udført af Justitsministeriets Forskningsenhed, blev færdiggjort i december Af evalueringen fremgår det blandt 16

17 andet, at der mellem de forskellige politikredse er store variationer med hensyn til, hvilken andel af de potentielle bortvisningssager der har ført til bortvisning. Det fremgår også, at det er usikkert, om politiet i alle tilfælde har foretaget underretning af de sociale myndigheder om afgørelser om bortvisning, og at underretningen i en del af sagerne er sket for sent. Justitsministeriet har på den baggrund drøftet spørgsmålet med Rigspolitiet og anmodet om, at Rigspolitiet i fornødent omfang tager initiativ til at sikre, at der i alle politikredse er et tilstrækkeligt kendskab til bortvisningsloven, herunder til de nærmere betingelser for dens anvendelse og til politiets pligt til senest samtidig med en afgørelse om bortvisning at underrette de sociale myndigheder. 8: Kampagne mænd siger nej til vold mod kvinder Kampagnen har været i udbud og Recommended er blevet valgt til at udforme kampagnen, som lanceres i august

18 Aktiviteter rettet mod fagfolk: Aktivitet Status 1: Konference for socialchefer Aktiviteten igangsættes i efteråret : Uddannelsesdage for fagfolk Aktivitet igangsættes i efteråret : Mænds vold mod kvinder og børn i familien som emne på relevante udannelser Rapporten Vold i familien et forsømt eller prioriteret undervisningsemne? blev offentliggjort i januar Undersøgelsen er lavet af Vidensog Formidlingscenter for Socialt Udsatte, som kan findes på Undersøgelsen viser, at emnet vold mod kvinder ikke inddrages i uddannelsesforløbene på en lang række af de relevante uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen omfatter 106 uddannelsesinstitutioner fordelt på 12 faggrupper. Kun på Politiskolen og jordemoderuddannelsen er emnet vold mod kvinder en obligatorisk del af undervisningen. Der vil blive fulgt op på undersøgelsen i form af udvikling af undervisningsmateriale. Rapporten Når vold er hverdag anvendes nu på en række uddannelser som grundbog om vold i familien og følgerne heraf. 4: Efteruddannelse af personale i kommunerne Aktiviteten blev sat i gang med en kick-off konference i januar Konferencen havde fokus på de juridiske og sociale aspekter af mænds vold mod kvinder. Hertil kommer, at der vil blive afholdt en række temadage med henblik på at kvalificere 18

19 kommunernes sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige personales faglige viden og forståelse i forhold til voldsramte familier. Viden om vold mod kvinder og dens følger, om forebyggelse af vold, om familiebehandlingen er meget væsentlig for de sociale sagsbehandleres behandling af disse sager. Se også aktiviteter rettet imod voldsudøveren. 5: Undervisning af beboerrådgivere Der er via Boligselskabernes Landsforening etableret et internt netværk mellem beboerrådgiverne i form af 3 regionale erfra-grupper, som vil danne udgangspunkt for et undervisningsforløb om forebyggelse af vold i familien. Der vil blive hhv. 1 undervisningsdag om vold i familien, 1 om handleredskaber og konflikthåndtering og 1 dag med opsamling for byudviklere og samarbejdspartnere, i alt ca. 180 personer. Der vil desuden blive afholdt en temadag for socialrådgivere i boligområder og samarbejdspartnere. Undervisningen vil finde sted i perioden maj marts : Opkvalificering af krisecentrenes viden om etniske minoritetskvinder og børn LOKK har i gennemført en række kursusaktiviteter for ansatte og frivillige på krisecentrene om mødet med og metoderne i arbejdet med voldsramte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Denne uddannelsesrække bliver fulgt op i Ligeledes har LOKK udgivet en række hæfter og rapporter om erfaringer på området, ligesom der er etableret professionel rådgivning til fagfolk (herunder krisecentrenes medarbejdere) og de unge selv. 19

20 LOKK har to særlige projektmedarbejdere tilknyttet området om æresrelateret vold, ligesom de 2 juridiske specialkonsulenter bliver brugt som undervisere, sparringspartnere og rådgivere. Herudover er tilknyttet eksterne konsulenter med specialviden og erfaring på dette vanskelige område. LOKKs medarbejdere deltager hyppigt som foredragsholdere på seminarer mv. arrangeret af andre aktører, og Rigspolitiet har inviteret LOKK til et samarbejde om vold mod kvinder. Uden for de aktiviteter, som er specifikt nævnt under fagfolk, er der derudover sat gang i følgende: Rigspolitiet har påbegyndt udarbejdelsen af en handlingsplan for, hvordan politiet i samarbejde med andre relevante myndigheder kan styrke indsatsen med henblik på at forebygge jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser. Som led i dette arbejde overvejer Rigspolitiet mulighederne for et udbygget samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og sundhedsvæsen for at sikre dels en effektiv udveksling af oplysninger vedrørende sager, hvor der er mistanke om, at en alvorlig samlivsrelateret forbrydelse vil blive begået, dels at relevante støttetiltag og hjælpeforanstaltninger iværksættes i forhold til potentielle gerningsmænd og ofre. I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen har Rigspolitiet identificeret fem fokusområder, der indgår som centrale elementer i handlingsplanen: 1) Underretning af politiet om sager, der kan udvikle sig til samlivsrelaterede forbrydelser. 2) Inddragelse af repræsentanter for sociale myndigheder og sundhedsvæsen i politiets behandling af samlivsrelaterede sager, også selv om der endnu ikke er begået et strafbart forhold. 3) Effektiv anvendelse af reglerne om bortvisning m.v. 4) Hensigtsmæssig beskyttelse og rådgivning af potentielle ofre. 5) Tilvejebringelse af sagkundskab og ekspertise, der kan stilles til rådighed for politikredsene. Rigspolitiet har indbudt de sociale myndigheder og sundhedsvæsenet til drøftelser om mulighederne for et udbygget samarbejde, og Rigspolitiets handlingsplan forventes at foreligge i løbet af foråret

21 Viden og information: Aktivitet 1: Undersøgelse af sammenhæng mellem vold mod kvinder og marginalisering på arbejdsmarkedet Status Der blev i 2006 gennemført en indledende interviewundersøgelse/ pilotundersøgelse om voldsramte kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultaterne blev publiceret i et arbejdspapir i marts En større undersøgelse på basis af pilotprojektet blev igangsat primo 2007 med henblik på at belyse hvilke konsekvenser vold i hjemmet har på ofrenes forhold på arbejdsmarkedet. En rapport samt en pjece med undersøgelsens resultater forventes offentliggjort i november : Vedligeholdelse af national database om vold mod kvinder 3: Indsamling og formidling af årsstatistik om kvinder på krisecenter Der er bevilliget midler til Statens Institut for Folkesundhed, som skal opdatere den nationale database om vold mod kvinder. Første del af arbejdet er indledt, og databasen vil blive endeligt færdigopdateret ultimo Der er bevilliget midler til LOKK s årsstatistikker om kvinder på krisecenter for Der er budgetteret med støtte også i Statistikken for 2006 offentliggøres 1. maj Statistikken for 2004 og 2005 kan findes på Statistikkerne er oversat til engelsk. Som en del af LOKKs årsstatistik 2004 blev der udgivet en særlig rapport Når vold er hverdag, hvor der bl.a. fokuseres skarpt på voldsramte kvinders marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet og konsekvenserne heraf. Rapporten kan læses på 4. Indsamling og formidling af årsstatistik om børn på krisecenter Der er bevilliget midler til LOKK s årsstatistikker om børn på 21

22 krisecenter for Der er budgetteret med støtte også i Statistikken for 2006 offentliggøres i maj Statistikker for 2004 og 2005 kan findes på Børnestatistikken fokuser på de belastningsfaktorer, som børn i voldsramte familier udsættes for, og den giver dermed et helhedsorienteret billede, som udover børnenes liv på krisecentrene også belyser følgerne af en opvækst i voldsramte familier. I 2006 statistikken er der lagt særlig vægt på karakteren og hyppigheden af den vold, børnene udsættes for. 5: Undersøgelse af etniske minoritetsbørn på krisecenter LOKK offentliggjorde i november 2005 rapporten Man skal bare sige det om etniske minoritetsbørn på krisecentre. Rapporten er et resultat af en kvalitativ interviewundersøgelse, gennemført i 2004 i forbindelse med indsamling af LOKK s generelle børnestatistik. Rapporten kan læses på Opfølgning planlagt i overensstemmelse med aktivitet 6 i foregående skema. 6. Undersøgelse af partnervold blandt unge Der er bevilliget midler til en undersøgelse Ung og partnervold en undersøgelse af omfanget, karakteren og konsekvenserne af partnervold blandt unge i Danmark. Undersøgelsen gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelsen forventes færdig ved udgangen af : Undersøgelse af muligheder for støtte til rehabilitering i oprindelseslandet Integrationsministeriet er i færd med at iværksætte en for/pilotundersøgelse vedrørende mulighederne for etablering af støtteforanstaltninger til rehabilitering af kvinder, der flytter 22

23 tilbage til oprindelseslandet/ hjemlandet efter at have været udsat for vold. For/pilotundersøgelsen forventes afsluttet ved udgangen af 3. kvartal : Udvidet offerstatistik Hvad angår muligheden for at udvide offerstatistikken, således at den også kommer til at omfatte oplysninger om bl.a. relation mellem gerningsmand og offer og gerningsstedets art, har Justitsministeriet oplyst, at politiets nuværende sagsbehandlingssystem (POLSAS) ikke giver mulighed herfor. En udvidelse af offerstatistikken vil derfor næppe kunne udarbejdes før indførelsen af politiets kommende sagsbehandlingssystem (POLSAG). Som led i flerårsaftalen for politiet for blev der afsat en ekstra pulje på i alt 195 mio. kr. til IT-udvikling, som på finansloven for 2004 blev øremærket bl.a. til udvikling af POLSAG. Arbejdet med udviklingen af POLSAG er stadig i en forberedende fase, og et nyt POLSAG kan ikke forventes at kunne tages i brug før i Udenfor de aktiviteter, som specifikt er nævnt under viden og information, er der derudover sat gang i følgende: I februar 2006 offentliggjorde Københavns Universitet og Justitsministeriets Forskningsenhed i fællesskab rapporten Vold og overgreb mod kvinder. Rapporten indeholder den danske del af den internationale rapport International Violence Against Women Survey (IVAWS). Rapporten kan findes på (under forskning og dokumentation). Minister for ligestilling offentliggjorde i marts 2006 en undersøgelse om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder. Undersøgelsen er finansieret under regeringens handlingsplaner til bekæmpelse af henholdsvis vold mod kvinder ( ) og kvindehandel. Undersøgelsen er gennemført af Steen Baagøe Nielsen og Thomas Gitz-Johansen, RUC, og kan læses på 23

24 Rapporten Når vold er hverdag, som bygger på en undersøgelse fra 2004 om baggrundsfaktorer blandt kvinder på krisecentrene, er blevet oversat til engelsk. 24

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr.

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. Ligestillingsafdelingen tlp / B.2.5.24 Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. maj 2006 Vold mod kvinder er,

Læs mere

Den tværministerielle arbejdsgruppe er ansvarlig for, at der hvert år offentliggøres en status på implementeringen.

Den tværministerielle arbejdsgruppe er ansvarlig for, at der hvert år offentliggøres en status på implementeringen. Ligestillingsafdelingen 2008-74 KAP Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. maj 2008 Vold mod kvinder er,

Læs mere

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Rapport August 2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 April 2005 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Indhold Forord... 5

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER NOVEMBER 2003 FORORD Med denne status har den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og menneskehandel

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds vold mod

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. 8. marts 2002

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. 8. marts 2002 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder 8. marts 2002 1 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Indledning... 7 Indsatsen

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Den såkaldte Overgrebspakke ( Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb ) blev

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen.

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen. Partnerskabsaftale Rødovre kommune, Frederiksberg kommune, Rødovre/Hvidovre og Frederiksberg politi samt Mødrehjælpen i København ønsker med denne partnerskabsaftale at indgå i et samarbejde med henblik

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

høringsmuligheden, men har valgt ikke at prioritere høringssvaret.

høringsmuligheden, men har valgt ikke at prioritere høringssvaret. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Oversigtsskema over høringssvar 04-09-2013 Sagsnr. 2013-0182606 Dokumentnr. 2013-0182606-4 Høringspart Børnerådet

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt JUSTITSOMRÅDET DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Justitsområdet i Grønland Kriminalitet Naalakkersuisut s visioner Lovgivningsefterslæb Efterårssamlingen 16

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 00. september 2007 1. udkast Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer Disposition Baggrunden for undersøgelsen Indsatsens sejre Voldindsatsens syv udfordringer Og 7 løsningsforslag Hvorfor fokus på vold

Læs mere