Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: Dato: Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link til skolens handlingsplan 2011 m.m. Handleplaner EUD, Strategi for fastholdelse og bekæmpelse af frafald på EUD, Handlingsplan for øget gennemførelse, Strategiplan CPH WEST Sammenfatning CPH WEST har i 2010 fået en større gennemførelsesprocent på grundforløbene. Målet på grundforløbene for 2010 var at reducere frafaldsprocenten fra 22,8 til 21,0, hvilket er opnået og mere til, da frafaldsprocenten for CPH WESTs grundforløb er 19,0 %. Der er dog enkelte indgange og områder, hvor frafaldet er højere end gennemsnittet for CPH WEST som helhed. Fremtidig indsats målrettes bl.a. på de pågældende indgange. På hovedforløbene er frafaldet på niveau med målet på 8 % for 2010, idet resultatet er 7,8. 1

2 1. Resultater i 2010 og målsætning for Tabel 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2010 resultat 2011 måltal 2012 måltal Grundforløb under ét 37 23, Hovedforløb under ét ,0 7,0 Det forventes, at frafaldet på 19 procent i 2010 med en særlig indsats kan videreføres i 2011 og Der søges om ekstra finansiering af et indsatsområde. Denne indsats gennemføres på teknisk afdeling i Ishøj med særlig fokus på teamet på Strøm, Styring og IT. Målet for denne indsats er at halvere frafaldet på dette område med 50 procent, hvilket også vil bidrage til at nedbringe det overordnede frald for CPH WEST som helhed.. Måltal 2011 og 2012 på baggrund af medfinansiering til ekstra indsatsområde Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Fremtidige mål - hvis medfinansiering fra Undervisningsministeriet måltal måltal Grundforløb under ét Hovedforløb under ét Målt på 3. og 4. kvartal 2010 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal

3 Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2010 Skolen har nået det fastsatte mål for Frafaldet på grundforløbene er nedbragt fra 22,8 % til 19,0 %. De områder, hvor frafaldet er højere end forventet, arbejdes der fortsat med. På hovedforløbene generelt set er frafaldet på niveau med målet for 2010, nemlig 7,8 %. Indsatsområde 1, Mentorordninger Der arbejdes kontinuerligt med mentorordninger på alle CPH WESTs afdelinger i forbindelse med projektet Relationer, der forpligter. Projektet fokuserer på at forankre mentorordningerne bredt i organisationen og sikre et match mellem mentor og mentee for dermed at nedbringe frafaldet blandt elever med mentor, så det kommer på niveau med de øvrige elevers frafald. Der arbejdes aktivt med opstart af evaluering og effektmåling på mentorordningerne, hvorfor der først vil kunne aflæses entydige resultater/effekter medio CPH WEST har allerede arbejdet med mentorordninger i nogle år. Alligevel vurderes det, at det øgede fokus på området har bidraget til den øgede gennemførelse allerede inden den formelle projektstart. Der kan dog ikke sættes præcis effekt på, da målingerne på dette område først gik i gang sammen med projektet. Afdelingernes oplevelse er, at mentorordningerne giver sig udslag i en højere gennemførelsesprocent. Det skal dog bemærkes, at der på nogle afdelinger er MEGET stor efterspørgsel efter mentorer, så det er en ressourcemæssig udfordring at opfylde behovene. Indsatsen fortsættes som planlagt. Indsatsområde 2, Visitation af kvoteelever Formålet med indsatsen har været at nedbringe frafaldet på grundforløbene blandt kvoteeleverne. Målet er at vælge de mest målrettede elever ved tildelingen af kvotepladserne, således at 80 % af eleverne gennemfører grundforløbet. Der er iværksat initiativer i forhold til forbedret information til UU og elever/forældre, således at antallet af ansøgere til pladserne forøges, og flere kvalificerede elever tiltrækkes. Derudover afholdes visitationssamtaler med potentielle elever. På beklædningsområdet er der endvidere indført en todages praktisk prøve. Ansøgerfeltet på uddannelsen er dog stadig for begrænset, hvorfor der ikke har været mulighed for skærpe udvælgelsen helt som ønsket. Delmålet for 2010 vedrørende fordobling antallet af ansøgere til kosmetiker- og fitnessinstruktøruddannelserne er ikke nået, hvilket blandt andet skyldes, at nogle elever har skiftet uddannelse eller fået en uddannelsesaftale i stedet. Dette er også årsagen til, at delmålet vedr. fremmødeprocent til visiteringssamtalerne på 90 % ikke er opnået. Det overordnede mål, at 80 % gennemfører, er som ventet ikke opnået endnu, hvilket skyldes, at indsatsen stadig er i en indkøringsfase. Det er først med optag i efteråret 2010, at de endelige resultater kan ses i løbet af Indsatsen fortsættes derfor som planlagt i 2011, og der arbejdes aktivt med at forbedre visiteringen på baggrund af de allerede indhentede erfaringer. Indsatsområde 3, Modtagelse af elever på grundforløb Indsatsen har til formål at nedbringe frafaldet den første måned på indgangene Krop & Stil og Strøm, Styring & IT. Målet er, at eleverne starter på den rigtige uddannelse, således at frafaldet mindskes. Dette er sket via afklaring af eleven på Strøm, Styring & IT samt via forventningsaf- 3

4 stemning på Krop og Stil. Det var målet for 2010, at frafaldet på Strøm, Styring & IT skulle nedbringes til 26 % og til 25 % på Krop & Stil. Dette mål er ikke opnået for Strøm, Styring & IT s vedkommende, da frafaldet er 43,2 %, mens Krop & Stil har nået målet for 2010 med et samlet frafald på omkring 12 % 3. Elever med kvoteplads har dog stadig et højere frafald på 23,7 %. Der var tillige fastsat mål for 1. måneds frafald på begge indgange. Målet for Strøm, Styring og It var en tredjedels reduktion i forhold til 2009, mens målet for Krop & Stil var en nedgang på 25 % i forhold til Det er nået på Strøm, Styring og It, hvor det dog skal bemærkes, at frafaldet har flyttet sig til 3. måned, men samtidig har elevprofilen ændret sig. På Krop og Stil er målet også nået. Indsatsen fortsættes, idet der på Strøm, Styring og It bygges videre på erfaringer og lærer-elev-relationer, og på Krop & Stil fokuseres på kvoteelever. Indsatsområde 4, Pædagogik på grundforløb merkantilt grundforløb med opkvalificering På CPH WEST er erfaringen, at elever med svage faglige, personlige og sociale kompetencer falder fra på grundforløbet. Derfor er der med denne indsats oprettet et grundforløb med opkvalificering, hvor der er afsat ekstra ressourcer, og der anvendes en særligt tilrettelagt pædagogik, hvor praksisnær undervisning er opprioriteret. Målet var, at kun 25 % af eleverne på opkvalificeringsholdene faldt fra. Opgørelser fra Ballerup og Ishøj viser igen i år, at frafaldet er lavt på disse hold, henholdsvis 3/24=12,5 % og 4/16=25 %. Derfor afsluttes det som særligt indsatsområde i handlingsplanen, men disse merkantile grundforløbspakker med opkvalificering udbydes fortsat på skolen. Erfaringerne fra indsatsen inddrages i det nye indsatsområde 4. Det skal bemærkes, at volumen på forløbet bør falde fremadrettet, når uddannelsesparathedsvurderingen er indarbejdet fuldt ud i overgangen til EUD. Indsatsområde 5, Pædagogik på grundforløb Krop og Stil På baggrund af et stort frafald på grundforløbet blev denne indsats iværksat med det formål at nedbringe frafaldet til 25 % i 2010 og yderligere i Indsatsen har fokuseret på elevernes indlæringsmæssige behov. Her er der blevet arbejdet med cooperative learning som pædagogisk metode ultimo 2010, hvor lærere på forløbene også var på kursus i dette. Målet for 2010 er opnået, da frafaldet er 23,7 % for elever med kvotepladser og ca. 12 % for hele indgangen. Indsatsen vurderes positivt af de adspurgte elever, hvilket også var et delmål for indsatsen. Indsatsen fortsættes som planlagt i 2011, da der er delmål, som ikke på alle områder er nået endnu. Indsatsområde 6, Indsatsaftale, mangfoldighed og fastholdelse Indsatsaftalen er overtaget fra det tidligere BEC Business og udbredt til hele EUD-ledelsen og de to merkantile afdelinger, hvor der vurderedes at være det største behov for denne opkvalificering 4. 3 Der er i samarbejde med UNI C erkendt en fejlkilde på denne indgang for CPH WESTs vedkommende. Hovedforløbselever, som har påbegyndt uddannelsen før den ændrede uddannelsesordning i juli 2007, optræder i statistikken som frafald uden omvalg, idet en aktivitet på hovedforløbsskoleperiode 7 i hovedforløbet registreres, som om det var en grundforløbsaktivitet. Når elever i første kvartal falder fra efter 1 måned (længden af HF7) og efter præcis 9 mdr. ændres til omvalg (næste skoleperiodes placering), så er det sandsynligt, at det drejer sig om op til 62 elever. Dette er testet ved at følge 12 udvalgte cpr-numre blandt de 62, som alle havde præcis dette forløb. Så det umiddelbare frafald på indgangen på 23,5% kan med stor sandsynlighed korrigeres til ca. 12%. Der vil være en tilsvarende fejlkilde for elever i Q1 2011, hvorefter der ikke vil være flere elever på denne uddannelsesordning. 4 Vurderingen er med baggrund i elevgrundlaget på afdelingerne og afdelingernes ændrede profil/udbud. 4

5 Målet med indsatsen var, at arbejdet med nedbringelse af frafald forankres bredere blandt medarbejderne og hos ledelsen på erhvervsuddannelserne. Der er i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder udviklet og gennemført et kompetenceudviklingsprojekt om mangfoldighed. Ledelsen har været gennem et kompetenceforløb, - hvor ledelsen gennem oplæg og øvelser blev udsat for hverdagens dilemmaer med mangfoldighedsledelse. Ledelsen blev desuden præsenteret for gældende love og regler på området. Mangfoldighedsledelse handler, kort sagt, om at gøre medarbejdernes forskellighed til en styrke for virksomheden. Forskellighed skaber dynamik og udvikling. Vi mener, at denne øjenåbner hos har givet os har flere strenge at spille på. Vi har haft et kursus for medarbejderne, som har været med til at åbne op for at medarbejderne i højere grad kan udfolde deres kompetencer - derigennem på sigt opnå yderligere motivation og loyalitet hos medarbejderne. Denne åbenhed er med til at fremme nytænkning og kreativitet hos undervisere og eleverne. Vi har skabt en platform, hvor det er godt at komme med ideer og tanker der ikke lige er mainstream hvis det kan lade sig gøre, inden for de rammer vi har. Samlet vurderes indsatsen at have skabt åbenhed og gode rammer for at arbejde med mangfoldighed i forbindelse med eleverne. Den fremtidige forankring af den særlige indsats: Medio marts 2011 havde afdelingen i forlængelse af kursusforløb for lærerne i efteråret 2010 afholdt af Institut for Menneskerettigheder en workshop for eleverne. På denne workshop blev eleverne præsenteret for gennem oplæg og øvelser mangfoldighedslære, herunder love og regler. Fremadrettet er lærere og elever blevet klædt på til fortsat at arbejde med mangfoldighed i undervisningen. Målet er at integrere mangfoldighed i den daglige undervisning og herigennem at skabe en forståelse for mangfoldighedens styrker og kompetencer. Det er planlagt, at der løbende følges op med Institut for Menneskerettigheder i forhold til nye elever og medarbejdere. Indsatsen er afsluttet, og der indsendes særskilt regnskab for indsatsaftalen. 5

6 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer CPH WESTs primære udfordring på grundforløbene er stadig elevernes svage sociale, faglige og personlige kompetencer, som delvist skyldes skolens geografiske placering, der er kendetegnet ved et elevgrundlag med begrænsede uddannelsestraditioner. Derfor er der i høj grad sat ind over for denne gruppe elever med en lang række støttende foranstaltninger og indsatser, hvilket sandsynligvis har været med til at mindske frafaldet. Se også afsnittet om skolens elevprofil, side 6 nederst. I forhold til sidste år har CPH WEST oplevet et lille fald i frafaldet den første måned, selv om dette dog stadig umiddelbart er en smule større end landsgennemsnittet. Frafaldet den første måned sker især på indgangen Krop & Stil. Men når der korrigeres for den erkendte fejlregistrering, ændres billedet. Derfor er der her medtaget en tabel med korrigeret frafald, der tager højde for fejlkilden i UNI-C s datagrundlag. De korrigerede data viser, at frafaldet uden omvalg på CPH WEST er 4,0 %, hvilket er under landsgennemsnittet på 5,4 % for den første måned. 100% 90% 80% Frafaldstidspunkt, korrigeret CPH WEST 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 mdr 2 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr Elevprofilen på skolen mht. alder, køn, etnicitet mv. Profil på grundforløb Elevprofilen på grundforløbet på CPH WEST er overordnet set ikke ændret markant. Der er dog den ændring, at der i forhold til 2009 er tilkommet 4,5 procentpoint flere i aldersgruppen -17 år, mens andelen i gruppen år er faldet med 5,8 procentpoint. Der er altså sket en ændring i retning af, at flere af de helt unge påbegynder uddannelserne hos CPH WEST. For grupperne år og 25+ år er der ikke tale om væsentli- -17 år år år 25+ år I alt ,8 % 20,2 % 30,9 % 14,1 % 100,0 % 6

7 ge ændringer i forhold til Set i forhold til landstallene er CPH WEST dette år tættere på gennemsnittet for de -17-årige og årige end i Der er stadig en større andel af årige på CPH WEST end for landet generelt 5, mens der i 2010 er færre elever på +25 år på CPH WEST end i landet som helhed. For denne gruppe lå CPH WEST sidste år på nogenlunde samme niveau som landstallet. Da der er meget stor forskel på de forskellige elevgruppers behov, har CPH WEST valgt at specialisere de merkantile afdelinger i forhold til elevernes alder. Det ventes, at det vil styrke kvaliteten og elevtilfredsheden, men forudses samtidig, at det kan give udfordringer i forhold til frafald og overgangsfrekvens til hovedforløb. Med hensyn til karakterfordeling har CPH WEST stadig en særlig udfordring, idet andelen af elever i kategorien -5 er større end på landsplan. Der er her tale om en umiddelbar forskel på 6,2 procentpoint, hvor andelen på CPH WEST er 50,2 %, mens landsgennemsnittet er 44 %. Forskellen i denne kategori er øget siden 2009, hvor CPH WEST og landsgennemsnittet her var tættere på hinanden. Dermed har CPH WEST fortfarende en faglig udfordring på dette område, hvilket der kontinuerligt arbejdes med gennem indsatserne for fastholdelse af elever. Og hvis man blot betragter de uddannelser, hvor der er frit optag, forstærkes dette billede, idet CPH WESTs andel øges til 56,4 % med mindre end 5 fra folkeskolen. En særlig udfordring for CPH WEST er, at en del af denne stigning skyldes en stigning i mængden af optagne elever fra f.eks. Københavns og Frederiksberg kommuner. Stigningen er faktisk på 5 % af CPH WESTs samlede elevvolumen på indgangene med frit optag. Det indikerer, at elever visiteres til CPH WEST på grund af de tilbud, vi har udviklet til denne målgruppe frem for, at den erhvervsskole, der umiddelbart er elevernes nærmeste, udvikler tilsvarende tilbud. 60,0% 50,0% 40,0% Karakter frit optag CPH WEST Landstal 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% uoplyst Andelen af elever med ringe forudsætninger socialt og fagligt kræver mange ressourcer. Ved analyse af arbejdstidsaftaler og timeforbruget på en række erhvervsskoler ses det, at CPH WEST anvender en meget stor andel af ressourcerne på øvrige aktiviteter vedrørende eleven end egentlig undervisning i forhold til de øvrige skoler i analysen. Med den aktuelle elevgruppe er det er en nødvendighed i forhold til at øge gennemførelsen. Men som det 5 Det skyldes skolens udbud med en række adgangsbegrænsede uddannelser. Det trækker elevernes alder op, da der ønskes lidt mere modne elever i alderen ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% CPH WEST Landstal Frafaldsprocent, Karakter uoplyst 7

8 kan ses til højre, giver det også resultater i form af mindre frafald/bedre gennemførelse for både gruppen af elever med dårlige forudsætninger fra folkeskolen og gruppen med gode. Midtergruppen ligger meget tæt på landsgennemsnittet. En yderligere markant nedbringelse af det overordnede frafald forventes ikke at være umiddelbart realistisk. Dette skyldes som beskrevet skolens aktuelle udfordringer med mange elever med svage forudsætninger fra folkeskolen samt det faktum, at der hidtil har været anvendt ekstraordinært mange ressourcer på disse elever med de resultater, der fremgår under afsnittet om skolens elevprofil. Det kan allerede nu ses, at der ikke vil være de samme ressourcer fremover til at fastholde disse indsatser på tilsvarende niveau, med de aktuelle samt de allerede udmeldte, fremtidige økonomiske rammer for erhvervsuddannelserne. Med hensyn til de stærke elever med karakterer over 7 har CPH WEST også for denne gruppe formået at nedbringe frafaldet over de seneste 3 år. I tabellen nedenfor kan det aflæses, at denne gruppes frafald uden omvalg er reduceret fra 27,14 procent i skoleåret til procent i og endeligt til 12,50 procent i For denne gruppe af stærke elever tilskyndes der til udvikling af en vinder-mentalitet, blandt andet gennem deltagelse i Young Enterprise, DM i Skills og lignende konkurrencer, hvor eleverne udnytter deres potentiale fuldt ud. Dette vurderes at give positivt udslag på frafaldet for denne gruppe elever. Indsatsen over for de stærke elever har gennem en årrække været en integreret del af skolens overordnede strategi (og er det også fremover). Indsatsen over for de stærke elever har ikke været en del af Handlingsplan for øget gennemførelse, idet fokus her har været rettet med de områder, hvor der har været størst frafald i både volumen og procentvis. Og med CPH WESTs elevsammensætning er det de svage elever, der er den største gruppe. Frafald uden omvalg for elever med karakterer over 7 (8,5 for 2008) i procent År UO 27,14 20,69 12,5 Med indarbejdningen af uddannelsesparathedsvurderingen vil der måske kunne komme en ændring i elevsammensætningen. Men indtil nu er det CPH WESTs vurdering, at der ikke er nogen effekt heraf. Det vurderes umiddelbart, at elevernes studiestart på EUD blot forskydes et år, idet flere elever vælger at gennemføre 10. klasse fremfor at påbegynde en EUD direkte efter 9. klasse. Om det ekstra år i folkeskolen vil gøre eleverne mere uddannelsesparate end tidligere, får vi dermed først en indikation på om et år. Fordeling af elever på køn i 2010 er uændret i forhold til Den store andel kvinder i forhold til landstallene skyldes CPH WESTs uddannelsesudbud. I forhold til 2009 er der heller ikke de store ændringer i etnisk sammensætning på CPH WEST i Der er en stigning på henholdsvis 1,4 og 2,3 procentpoint for elever med hhv. dansk baggrund og indvandrerbaggrund. Antallet af efterkommere er kun steget marginalt. CPH WESTs elevsammensætning, hvad etnicitet angår, adskiller sig også fra landsgennemsnittet ved, at CPH WEST har flere elever med baggrund som efterkommer og færre elever med dansk baggrund. Derimod er fordelingen af elever med indvandrerbaggrund på niveau med landsgennemsnittet. Kvinde Mand I alt ,5% 28,5% 100,0% Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst I alt ,2% 19,3% 10,7% 0,8% 100,0% 8

9 Hvis der udelukkende ses på den etniske fordeling på uddannelserne med frit optag, så bliver forskellen til landstallene blot endnu mere markant. Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst I alt ,8 % 24,8 % 13,0 % 0,4 % 100,0 % Overgang til hovedforløb Tallene bærer som ventet præg af finanskrisen, idet landsgennemsnittet er faldet med 4,0 procentpoint. Men samlet er CPH WEST er gået imod strømmen og har forøget den samlede overgangsfrekvens med 2,2 procentpoint, idet der dog er udsving mellem uddannelserne. Uddannelse Landstal CPH WEST diff Produktion og udvikling: total 72,3 % 87,7 % 15,3 % 1032 Strøm, styring og it: total 60,2 % 47,1 % -13,1 % 1036 Merkantil: total 47,5 % 47,6 % 0,1 % 1040 Krop og stil: total 85,4 % 86,7 % 1,3 % Hovedtotal 60,9 % 67,7 % 6,9 % Strøm, Styring og It har den største lokale tilbagegang. Det merkantile område er også gået en lille smule tilbage, men ikke så meget som landsgennemsnittet. Og dermed ligger den merkantile overgangsfrekvens på CPH WEST nu over landsgennemsnittet for første gang i en årrække. Det arbejde, der er udført for at øge overgangen til hovedforløb, ser dermed generelt set ud til at virke. CPH WEST fortsætter indsatsen på dette område. 6 Nyeste tilgængelige tal fra UNI-C, status efter 10 mdr. (fraregnet er elever, der ikke har haft en aftale). 9

10 Profil på hovedforløb På CPH WESTs hovedforløb er der siden 2009 sket en ændring i retning af flere elever over 25 år med en stigning fra 20,1 % i 2009 til 27,8 i 2010 og færre elever i gruppen år, der er mindsket fra 43,2 % til 35,8 %. Niveauet for de -17 årige og årige er derimod relativt uændret i forhold til 2009 med et niveau på hhv. 13,1 og 23,4 % i I forhold til landstallene har CPH WEST flere elever blandt de -17 årige, er på niveau med landsgennemsnittet for de årige, mens CPH WEST er placeret med en højere andel elever blandt de årige og mindre andel i kategorien år år år 25+ år I alt ,1 % 23,4 % 35,8 % 27,8 % 100,0 % Som på grundforløbene har CPH WEST også på hovedforløbene en overvægt af kvinder i forhold til landstallene. På CPH WEST er der ikke sket væsentlige ændringer i kønsfordelingen, blot en lille stigning i antallet af mænd (2,8 procentpoint), mens antallet af kvinder er kvinde mand I alt ,8 % 17,2 % 100,0 % faldet en smule (3,3 procentpoint). Elevernes etniske sammensætning på hovedforløbene er meget tættere på landstallene, end det er tilfældet på grundforløbene. Dette skyldes, at CPH WEST på flere områder er en brancheskole, som modtager elever fra hele landet. Den etniske sammensætning på CPH WEST er desuden stort set uændret siden Dog har skolen stadig flere efterkommere end landsgennemsnittet. dansk efterkommer indvandrer uoplyst i alt ,6 % 4,4 % 7,1 % 0,9 % 100,0 % 10

11 CPH WESTs væsentligste udfordring ud fra de overordnede tal er frafaldet på grundforløbene på grund af elevernes faglige, sociale og personlige udfordringer. Herudover er der et stort frafald blandt elever på indgangen Strøm, Styring og It. Frafaldet ser umiddelbart ud til at være bundet mere op på uddannelser og indgange end på særlige grupper af elever. Der arbejdes derfor som beskrevet videre med en række af de igangværende indsatser, idet omfanget af mentorordningerne er så stort, at det opdeles i flere indsatser. Tabel 4. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2008/ / / /12 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét

12 3. Særlige indsatsområder i 2011 CPH WEST har udvalgt følgende indsatsområder i 2011: 1. Mentorordninger (fortsat fra 2010) Deltids/fuldtidsmentor Særlig grundforløbsmentor 2. Visitation af kvoteelever (fortsat fra 2010) 3. Modtagelse af elever på grundforløb (fortsat fra 2010) 4. Særligt mentorgrundforløb 5. Pædagogik på grundforløb Krop og Stil (fortsat fra 2010) 6. Skolepraktik 7. Hovedforløbsmentorer Indsatsområde 1 Mentorordninger er valgt, da en intern evaluering på CPH WEST viste, at der på trods af gode erfaringer med denne type indsats måske kunne opnås større effekt af ressourcerne til dette område. Derfor indgår CPH WEST nu i projektet Relationer, der forpligter mentorordninger på erhvervsuddannelserne i samarbejde med TEC og SOSU C. Det ønskes, at indsatsen løftes til et endnu mere professionelt niveau, og at indsatsen afspejles i frafaldsstatistikken for den berørte elevgruppe. Indsatsen er fortsat fra Der fokuseres på CPH WEST på 3 overordnede metoder: almindelig mentorordning (deltids og fuldtids) særligt mentorgrundforløb, se indsatsområde 4 hovedforløbsmentorer, se indsatsområde 7 Indsatsområde 2 Visitation af kvoteelever gentages, da denne indsats stadig er i gang i skoleåret Indsatsområde 3 Modtagelse af elever på grundforløb gentages også og forholder sig til to indgange, hvor frafald den første måned er højt, eller hvor der er delmål, der ikke var nået. Herunder placeres også en særlig indsats omhandlende pædagogik på indgangen Strøm, Styring og It. Indsatsområde 4 Særligt mentorgrundforløb indgår som en væsentlig del af mentorordninger, men har et særligt fokus på fastholdelse af en særlig elevgruppe. Ambitionen er også her at løfte mentorordningen til et endnu mere professionelt niveau og bidrage til at få de fagligt og socialt svageste elever igennem. Indsatsområde 5 Pædagogik på grundforløb Krop & Stil er valgt, da der for kvoteelever er et frafald over gennemsnittet. Indsatsen fortsættes fra sidste år. Indsatsområde 6 Skolepraktik er valgt, da der har været en stærkt stigende søgning til skolepraktikken på dette forholdsvis nye område. Indsatsområde 7 Hovedforløbsmentorer indgår som en væsentlig del af mentorordninger, men har et særligt fokus på fastholdelse af elever på hovedforløb. Det er også her ambitionen at løfte mentorordningen til et endnu mere professionelt niveau og nedbringe frafaldet for hovedforløbselever med mentor. 12

13 Indsatsområde 1 Mentorordninger Beskrivelse af problemstillingen CPH WEST indgår over en 3-årig periode sammen med to andre erhvervsskoler i projekt Relationer, der forpligter. Projektet har til formål at afprøve forskellige mentorordninger på både grundforløbene og hovedforløbene. Dermed er det meningen, at frafaldet blandt de socialt, personligt og fagligt svage elever skal nedbringes, så det er på niveau med de øvrige elevers frafald. Målgrupper Elever på enten grund- eller hovedforløb, der har behov for ekstra støtte på grund af sociale, faglige og/eller personlige problemstillinger. Initiativer/redskaber Der arbejdes med forskellige typer mentorer: deltidsmentor, fuldtidsmentor og kombinationsmentor, der alle via deres specifikke funktion skal sørge for at tage hånd om de elever, der visiteres til dem. Mentorordningerne forankres bredt, og der oprettes mentorkurser. Det er også en væsentlig del af projektet, at der arbejdes aktivt med visiteringen af elever til mentorerne og med matchet mellem elev og mentor, samt at der ved behov etableres et samarbejde mellem mentorer og andre støttefunktioner (for eksempel psykolog, læsevejledere etc.). Trin 1 Trin 2 Trin 3 Resultater Mentorkurser udarbejdes Opmærksomhed på de udsatte elever for at kunne spotte relevante elever til mentorordningerne Elever med mentor registreres i EASY Mentorkurser oprettes, og eksisterende og potentielle mentorer tilmeldes Visitation af relevante elever og match med mentor Der udarbejdes statistikker over frafaldet Potentielle og eksisterende mentorer deltager i kurset Mentorerne arbejder aktivt med mentees og henviser mentees til andre støttefunktioner ved behov Der udarbejdes tilfredshedsundersøgelse blandt elever med mentorer Alle mentorer er klædt på til rollen som mentor Elever med mentor fastholdes, og deres frafald bringes på niveau med elever uden mentor Elever med mentor har samme frafald som øvrige elever, og erfaringerne anvendes fremadrettet Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning Målet er at udvikle mentorordningerne, så elever med mentors frafald bringes på niveau med de øvrige elever, og ordningen forankres bredt i organisationen. P.t. er der ikke dokumenteret en effekt af indsatsen, da denne har været i en indkøringsfase siden efteråret Der vil blive evalueret på frafaldet blandt elever med mentor to gange i løbet af 2011 samt medio Varighed Projektet vedrørende mentorordninger løber fra

14 Indsatsområde 2 Visitation af kvoteelever Beskrivelse af problemstillingen Mange elever med kvoteplads gennemfører ikke forløbet. Det skyldes, at eleverne ikke er målrettede nok og ikke virker til at være klar over uddannelsens indhold og det efterfølgende arbejdes karakter. Dette problem berører især indgangen Krop & Stil. Målgrupper Elever, der søger en kvoteplads inden for Krop & Stil. Især kosmetikeruddannelsen er i fokus. Initiativer/redskaber Der udarbejdes bedre information til UU er og til elever og deres forældre, hvilket skal resultere i flere og bedre ansøgere. Ansøgerne skal til visitationssamtaler, hvor en vejleder deltager. Trin 1 Trin 2 Trin 3 Resultater Eleverne udvælges på baggrund af personlige ansøgninger. Skolen udvælger egnede elever. Leder og lærere udvælger umiddelbart egnede ansøgere på baggrund af kriterierne. Antallet af udvalgte elever registreres. Dobbelt så mange ansøgere som antallet af kvotepladser. Eleverne indkaldes til visitationssamtale med deltagelse af en vejleder, hvor de orienteres om de krav, der stilles på uddannelsen og jobbet. Visitationssamtalen afholdes af ledere, vejledere og lærere. Eleven informeres om uddannelsen samt evt. om alternative uddannelsesmuligheder. Der tilføjes en praktisk opgave til samtalen på kosmetikeruddannelsen fra februar Antallet af fremmødte elever registreres. 90 % af de inviterede møder op til visitationssamtalen. Eleverne informeres skriftligt om udfaldet af deres visitationssamtale. Antal udvalgte elever registreres. Efter visitationssamtalen ventes 25 % at fravælge uddannelsen. Flere elever gennemfører grundforløbet. Ikke-afklarede elever fravælger uddannelsen. Antal elever, der selv fravælger en kvote-plads, registreres. 80 % af de udvalgte kvoteelever gennemfører. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning Målet er at nedbringe frafaldet på grundforløbet og at udvælge de mest målrettede og motiverede elever til kvotepladserne. Dernæst er målet, at 80 % gennemfører grundforløbet. Delmålene er, at 90 % af de inviterede møder op til visitationssamtale, og at 25 % fravælger uddannelsen herefter. Varighed Indsatsen er påbegyndt fra indtaget i august 2010 på Krop & Stil, og det forventes, at der først kan aflæses målbare resultater i løbet af

15 Indsatsområde 3 Modtagelse af elever på grundforløb Beskrivelse af problemstillingen På indgangene Krop & Stil samt Strøm, Styring og It har der været et stort elevfrafald den første måned, hvilket selvfølgeligt også påvirker det generelle frafaldstal for indgangene. Derfor fortsættes for begge indganges vedkommende indsatsen, som relaterer sig til modtagelse af elever på grundforløb. Indgangen Krop og Stils indsats omhandler tidlig forventningsafstemning for dermed at skabe realistiske forventninger til uddannelsen blandt eleverne og for at informere tidligt om støtteordninger. På indgangen Strøm, Styring og It er der tale om, at der ikke findes et klart mønster i frafaldet blandt eleverne. Der er tale om stor variation i frafaldet fra år til år med hensyn til alder, etnicitet mv. Udfordringen er derfor at fastholde en varieret elevgruppe via tværgående indsatser, der rammer alle eleverne. Det er også på denne baggrund, at man blandt andet tidligere har arbejdet med krav om et solidt fagligt niveau i f.eks. matematik på indgangen via dialog med UU-centrene. På Strøm, Styring og It er indsatsen vedrørende modtagelse af elever på grundforløb at afprøve LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) som pædagogisk metode, hvorigennem elevernes relation til lærerne styrkes, og der skabes bedre rammer for at rumme eleverne i ordinær undervisning. Målgrupper Elever på indgangene Krop & Stil samt Strøm, Styring og It. Kvoteelever på Krop & Stil er behandlet særskilt under indsatsområde 2. For Strøm, Styring og Its vedkommende har profilen for frafaldstruede elever vist sig at variere år for år, hvorfor der nu igangsættes en indsats omkring pædagogikken på indgangen for dermed at ramme alle elever og derigennem reducere frafaldet. Initiativer/redskaber På Strøm, Styring og It er der primo 2011 igangsat en indsats, hvor der afprøves LP på indgangen. Det er denne indsats, der søges om ekstra bevilling til i nærværende handlingsplan. Indsatsen vil gennem LP fokusere på pædagogikken omkring undervisningen, hvorved flere elever kan indgå konstruktivt i denne, og dermed øges sandsynligheden for gennemførelse. Denne indsats løber primo 2011 til medio 2012, hvorfor der først kan aflæses afsluttende resultater heraf i handlingsplanen for Målet er en halvering af frafald uden omvalg på Strøm, Styring og IT i skoleåret Trin 1 Trin 2 Trin 3 Resultater Afklaring af indsatsens fokus med ledelse og medarbejdere Gennemførelse af kortlægningsundersøgelse Seminar med præsentation af resultaterne Lærerne anvender LP modellen i praksis Den pædagogiske tilgang skaber bedre rammer for undervisningen og en bedre relation mellem elev og lærer. Der bliver mere ro i klassen, og eleverne indgår konstruktivt i undervisning. Kursus for lærerne i afprøvning af LP modellen. Frafald uden omvalg på Strøm, Styring og IT halveres. På Krop & Stil er fokus på tidlig forventningsafstemning, da det er erfaringen, at eleverne har urealistiske forventninger til uddannelsen og arbejdets karakter. Der gives en bred faglig introduktion, og eleverne præsenteres tidligt i forløbet for støttemuligheder, så risikoen for frafald på grund af tidligt fravær minimeres. 15

16 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Resultater Der udarbejdes et program for de første to uger, hvor eleverne præsenteres for krav og udfordringer. Eleverne møder de forventninger, der stilles til dem i uddannelsen og får kendskab til de støtteordninger, skolen kan tilbyde (mentorordninger, sps m.m.). Eleverne får et realistisk billede af uddannelsen og afklares i forhold til valg af uddannelse. Elever informeres om krav, forventninger og støttemuligheder. Lærere observerer elevernes aktivitetsniveau og giver løbende feedback til eleverne. De afklarede elever gennemfører grundforløbet. Kontaktlæreren er i dialog med den enkelte elev i forhold til afklaring af uddannelsesvalg. Frafaldsregistrering, 80 % gennemfører grundforløbet. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning For krop og stils vedkommende er målet fortsat, at eleverne starter på de rigtige uddannelser og får en hensigtsmæssig introduktion til fagligheden tidligt i uddannelsesforløbet. Ved at reducere frafaldet den første måned vil dette også bidrage til, at det samlede frafald mindskes eller ændres til fravalg med omvalg. Delmål vedrørende frafaldet den første måned i ,3 % for Krop & Stil. Overordnet på denne indgang skal frafaldet være under 20 % for skoleåret På indgangen Strøm, Styring og It skal elevernes frafald uden omvalg halveres for skoleåret Varighed Indsatsområdet fortsættes i 2011 og

17 Indsatsområde 4 Særligt mentorgrundforløb Beskrivelse af problemstillingen Det særlige mentorgrundforløb er et særligt hold, der er visiteret blandt elever, hvis faglige og sociale kompetencer er væsentligt under middel. Det giver en del udfordringer for underviserne. Derfor er holdet en del af projektet Relationer, der forpligter som et særligt mentorgrundforløb. Hele projektet er bygget op omkring et mentorgrundforløb med deltidsmentor og omkring styrkelse af elevernes relationskompetence. Tanken bag dette er, at jo stærkere relation, des bedre trivsel og bedre mulighed for læring, og for at eleven vælger at komme i skole og på sigt hjælper eleverne til at få deres uddannelse. Rent praktisk er det organiseret således, at klassen arbejder med dette projekt 6 timer om ugen. Målgrupper Målgruppen er elever med fagligt og socialt svage kompetencer. Deres forudsætninger fra folkeskolen på disse områder er meget mangelfulde. Desuden er der en overvægt af elever med anden etnisk oprindelse. Initiativer/redskaber Trin 1 Trin 2 Trin 3 Resultater Relationer Teambuilding Læring Selvværd Kontakt Anerkendelse Kommunikation Sprog Autenticitet Tone Feedback Roller og normer Gruppens liv Struktur Måder at lære på Hvad hindrer læring? Rigtigt/forkert Anerkende egen måde Kreativitet Grænser Beskytte sig selv Integritet Flere elever gennemfører grundforløbet (min 80 %). Eleverne får generelt styrket deres kompetencer som beskrevet i skemaet. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning Målet med indsatsen er, at eleverne styrkes på 3 hovedområder: Teambuilding og samarbejde, kommunikation og selvværd. Disse 3 områder er valgt ud fra ønsket om at styrke elevens samarbejdsevne og relationskompetence for derigennem at styrke deres selvværd. Målet er også at reducere frafaldet for skoleåret til under 20 %. Varighed Projektet kører frem til december

18 Indsatsområde 5 Pædagogik på grundforløb krop og stil Beskrivelse af problemstillingen På Krop & Stil er der et stort frafald på grundforløbet på trods af, at der er adgangsbegrænsning. Elever med en uddannelsesaftale er oftest mere motiverede og har derfor en højere gennemførelsesprocent. Frafaldet er dog alligevel højt på denne indgang, hvorfor der arbejdes med differentieret undervisning med udgangspunkt i elevernes læringsstile for at sætte ind over for denne problematik. Der arbejdes i denne indsats med cooperative learning som pædagogisk metode. Målgrupper Elever på indgangen Krop & Stil. Initiativer/redskaber Der sættes fokus på elevernes indlæringsmæssige behov, dvs. lektiehjælp, portfolio-opfølgning og visuelle undervisningsmaterialer. Lærere gennemfører kursus i cooperative learning. Aktiviteter Trin 1 Trin 2 Resultater Differentieret undervisning på grundforløb Krop og Stil. Eleverne er mere aktive giver udtryk for deres egne behov i læringssituationen. Lærerne observerer aktivitetsniveau og stemning i klassen. Der arbejdes med differentieret undervisning i 60 % af tiden. Eleverne oplever, at der i undervisningen tages hensyn til den enkelte både den stærke og den lidt svagere elev. Elever med særlige behov tager imod tilbuddet om grundforløbspakker. Kontaktlærerne er i dialog med den enkelte elev om indlæringsmæssige behov, herunder evt. behov for grundforløbspakker. 80 % af eleverne vurderer undervisningen positivt. Eleverne gennemgår en faglig udvikling og får øget motivation. Eleverne oplever et større udbytte af undervisningen mindre fravær. Registrering af karakterer. Fraværsregistrering. Gennemsnitligt fravær på maks. 10 %. Flere elever gennemfører grundforløbet. Frafaldsprocenten falder. Frafaldsregistrering. 80 % af eleverne gennemfører grundforløbet. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning Målet er at nedbringe frafaldet på grundforløbene, således at 80 % af eleverne gennemfører dem. For skoleåret skal frafaldet nedbringes til under 20 %. Varighed Indsatsen løber frem til sommeren

19 Indsatsområde 6 Skolepraktik Beskrivelse af problemstillingen På grund af finanskrisen har der været vigende antal praktikpladser, og der har været langt flere ophævelser af uddannelsesaftaler end tidligere. Derudover er skolepraktik på indgangen krop og stil et relativt nyt fænomen. CPH WEST har ikke intention om eller kapacitet til at få opbygget en stor afdeling for skolepraktik på dette område. Derfor gøres en ekstra indsats for at få elever, der kommer i kontakt med skolepraktikken, ud i ordinære aftaler. Målgrupper Elever, der efter grundforløb ikke har opnået en uddannelsesaftale, elever, der mister aftaler og dermed er potentielle skolepraktikelever, samt elever, der allerede er startet i skolepraktik. Initiativer/redskaber Øget fokus på vejledning om skolepraktik og kravene til elevens indsats i forhold til EMMAkriterier. Indsatsen igangsættes primo 2011 og evalueres medio Aktiviteter Trin 1 Trin 2 Trin 3 Resultater Afklaring af aktivitet efter afsluttet grundforløb for elever uden uddannelsesaftale. Eleverne informeres om muligheden for skolepraktik samt krav til skolepraktikelever ved et møde senest 14 dage efter afsluttet grundforløb. Elevernes forventninger afstemmes i forhold til de reelle krav. Eleven foretager sit endelige valg i forhold til skolepraktikmuligheden. Efter karensperioden starter eleverne i skolepraktik. Overgang fra skolepraktik til ordinær uddannelsesaftale. Eleverne konfronteres med de forventninger, der stilles til dem i skolepraktikken. Eleven får kendskab til søgning af uddannelsesaftaler. Eleverne bliver orienteret om muligheden for VFU. Eleven er aktivt søgende og deltager i VFU. Eleverne får et realistisk billede af uddannelsen. Eleverne sendes i VFU (max. 3 måneder i hver enkelt salon). Eleven søger uddannelsesaftaler. Eleven evalueres i fht. EMMAkravene. Eleven opnår høj score ifht. EMMA-kriterierne (er meget aktive i fht. søgning af uddannelsesaftale). Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning Målet er, at SKP-eleverne skal opnå en ordinær læreplads så hurtigt som muligt. Egnede elever tilmelder sig skolepraktik, og karensperioden begynder. Ikke-egnede elever udmeldes. 100% af eleverne har en aftale om virksomhedsforlagt undervisning i løbet af de første 3 måneder. 75% har opnået en uddannelsesaftale efter 5 måneder. 95% har opnået en aftale efter 1 år. Alle har opnået en aftale inden aspirantprøven. Varighed Foreløbig til udgangen af Herefter vurderes det, om det skal fortsættes som særligt indsatsområde eller som ordinær drift. 19

20 Indsatsområde 7 Hovedforløbsmentorer Beskrivelse af problemstillingen CPH WEST indgår over en 3-årig periode sammen med to andre erhvervsskoler i projekt Relationer, der forpligter. Projektet har til formål at afprøve forskellige mentorordninger på både grundog hovedforløb. På hovedforløbene anvendes en hovedforløbsmentor, som følger eleven både på skolen og i virksomheden. Dermed understøtter hovedforløbsmentoren fastholdelsen i hovedforløbet. Målgrupper Elever på hovedforløb, der har behov for ekstra støtte på grund af sociale, faglige og/eller personlige problemstillinger. Initiativer/redskaber Mentorerne uddannes som en del af projektet, og samtidig arbejdes der på at kvalificere visitationen til mentor. Ud over samarbejde med andre støttefunktioner omkring den enkelte elevs problemstillinger søges det også, at virksomhedsmentoren medvirker til forventningsafstemning mellem elev og virksomhed. Trin 1 Trin 2 Trin 3 Resultater Mentorkurser udarbejdes Potentielle og eksisterende mentorer deltager i kurset Opmærksomhed på de udsatte elever for at kunne spotte relevante elever til mentorordningerne Elever med mentor registreres i EASY Mentorkurser oprettes, og eksisterende og potentielle mentorer tilmeldes Visitation af relevante elever og match med mentor Der udarbejdes statistikker over frafaldet Mentorerne arbejder aktivt med mentees. Herunder tilstræbes det, at mentorerne medvirker til forventningsafstemning mellem elev og virksomhed samt samarbejder med andre støttefunktioner. Der udarbejdes tilfredshedsundersøgelse blandt elever med mentorer Alle mentorer er klædt på til rollen som mentor Elever med mentor fastholdes, og deres frafald bringes på niveau med elever uden mentor Elever med mentor har samme frafald som øvrige elever, og erfaringerne anvendes fremadrettet Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning Målet er at udvikle en hovedforløbsmentorordning, så elever med frafald bringes på niveau med de øvrige elever, og ordningen forankres bredt i organisationen. P.t. er der ikke dokumenteret en effekt af indsatsen, da denne har været i en indkøringsfase siden efteråret Der vil blive evalueret på frafaldet blandt elever med mentor to gange i løbet af 2011 samt medio Varighed Projektet vedrørende mentorordninger løber fra

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr.: 089.60K.391 Dato Underskrift: Claus Hensing Link til handlingsplanen:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer:183407 Journalnr.: 089.60K.391 Dato: 29. april 2015 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat 1. Opnåede resultat i 2008 og målsætning for 2009 2010 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater: Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat Sosu grundforløb 30,59 25 29,14

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 086.182.021 Erhvervsuddannelser 2009 Institutionens navn: Aarhus tekniske Skole Institutionsnummer: 751401 28. februar 2009 Peter Bæk Formand / Annette E. Lauridsen Direktør Link til handlingsplanen: http://www.ats.dk/?side=566

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45 Handlingsplaner 2013-2014 gældende for Teknisk EUD V45 Smedeafdelingen (Produktion og Udvikling GF + HF): Generelt set er der sket et pædagogisk løft i afdelingen, idet lærerne har gennemført et projektforløb

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Eksempler på indsatsteorier. Indsatser for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne

Eksempler på indsatsteorier. Indsatser for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Eksempler på indsatsteorier Indsatser for øget gennemførelse på erhvervsrne Indsatsteori for kursus i læringsstile falder fra fordi de ikke kan følge med i Alle lærere deltager i kursus i læringsstile

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen redegør for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Indsæt link til skolens handlingsplan 2011 1

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen Uddannelse og integration Oplæg ved integrationsdag 9. januar 08 Lars Haagen Pedersen Det går bedre Markant forbedring i voksne indvandreres integration på arbejdsmarkedet gennem de seneste år En betydeligt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere