Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase."

Transkript

1 Askerød Tidende Juli/August 2011 nr årgang Indkaldelse til Budgetbeboermøde Side 8 Indvielsen af Netcafeens nye lokaler. Side 13 MindeGudstjeneste for det Norske folk. Side 13 Kulturdag blev en succes Side 17 Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

2 Ny direktør i BO-VEST Ny direktør i BO-V EST bliver Ulrik Brock Hoffmeyer. BO-VESTs bestyrelse har ansat Ulrich Brock Hoffmeyer som direktør i BO-V EST med tiltrædelse 1. august Udvælgelsen er foretaget med hjælp fra det brede ansættelsesudvalg, der blandt andet bestod af medarbejderrepræsentanter fra BO-VESTs drift og administration. Ulrik Brock Hoffmeyer er 41 år, uddannet jur ist og har solid ledelseserfaring. Ulrik brock Hoffmeyer kommer fra en stilling som afdelingschef for Bygge- Plan- og Miljøafdelingen i Frederiksberg Kommune. Her har han blandt andet haft ansvaret for varetagelse af den kommunale myndighedsrolle, byggesagsbehandling, støttet byggeri, by og områdefornyelse samt affalds-,klima og bæredygtighedsindsats. Tidligere har Ulrik Brock Hoffmeyer været Områdechef for Støttet Byggeri i Københavns Kommune. Fra sin karriere i Frederiksberg og Københavns Kommune har den nye direktør stor erfaring med politisk betjening, økonomistyring og strategisk planlægning. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med den nye direktør, hvor fokus blandt andet bliver den strategiske udvikling af organisationen og fremtidssikring af boliger og boligområder til gavn for nuværende og kommende beboere. Vinie Hansen Formand i BO-V EST Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder og beboermøder i Askerød: Se desuden hjemmeside for info Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder ligger på Bo-Vest s hjemmeside: beboerdemokrati/bo VEST/ Moeder.aspx Referater fra VA s bestyrelsesmøder: Beboerdemokrati/Vridsloeselille/ Moeder.aspx Fra redaktionen Næste deadline 20. august Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. Redaktionsudvalget. Forsidebilledet er fotograferet af Gert Keilow ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Design/Layout: Christine Haase Christian Egesholm hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til: som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendoms-kontoret. Har du lyst til at være med i AT s redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Åbent brev til politikere og politiet fra Afdelingsbestyrelsen i Askerød Øget utryghed i Askerød Der har siden foråret 2008 foregået en boligsocial indsats i Askerød. Det har betydet en positiv udvikling med større tryghed, bl.a. har mange af bebyggelsens utilpassede unge opført sig bedre. I de sidste par måneder er der dog sket en tilbagegang. Balancen er stadig skrøbelig. Afdelingsbestyrelsen i Askerød har i den seneste tid oplevet, at flere beboere giver udtryk for, at de er utrygge ved at opholde sig på og passere bestemte steder i området. Dette skyldes, at der blandt andet på parkeringspladsen ved Stamhuset opholder sig store grupper af unge drenge og voksne, der chikanerer og virker truende over for beboerne. Der er endvidere en formodning om salg af stoffer foran Stamhuset. Der er tale om en blandet gruppe af unge drenge/voksne, både gamle kendinge og nytilkomne, andre udefra Askerød. Denne udvikling viser, at det er på tide at revurdere de eksisterende tilbud og projekter, således at det bliver muligt at nå denne gruppe, så de kan blive inkluderet i de sociale projekter. Brug det, der virker SATS-puljemidlerne har vi ikke haft den store gavn af. Dialogen mellem Socialministeriet, Greve Byråd og Askerød har desværre manglet. Indtil nu. NetCaféen eller ungeklubben har derimod virket. Vi opfordrer derfor til, at fokus bliver flyttet yderligere til Ungeklubben/ Netcaféen i Askerød, da vi har observeret, hvor stor betydning det har, at der er et sted, hvor de unge kan søge hen. Grundet kulturelle normer, er det ikke kutyme, at de unge besøger hinanden i deres hjem, og det er derfor af meget stor betydning, at Ungeklubben/ Netcaféen har åbent, således at de unge drenge har et sted at gå hen sammen. Lederen af NetCaféen/Ungeklubben, Janne Jønck, har formået at skabe et fælles rum, hvor der er fokus på den konstru ktive, positive kontakt til børnene og de unge. Der er mellem medlemmer tilknyttet. Greve Nord Projektet, Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret støtter alle op om arbejdet i NetCaféen/ Ungeklubben. Derudover har Greve Nord Projektet startet en pigeklub op. Den er en stor succes. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ved flere besøg i Askerød, bl.a. d. 14. december 2010, ved selvsyn kunnet konstatere, hvor vigtig Ungeklubben/NetCaféen er for børnene og de unge samt for beboernes tryghed i Askerød. Socialminister Benedikte Kiær besøgte Askerød i efteråret 2010, før Greve Byråd traf den skæbnesvangre beslutning om at lukke den sidste velfungerende integrerede institution i Askerød. Til stor skade for integrationen af flygtninge- og indvandrerfamilier med børn. Byrådets beslutning blev taget uden en dialog med Askerøds Afdelingsbestyrelse eller beboere. Vi ønsker at opfordre til, at satspuljemidlerne eller andre midler kan benyttes til, at Ungeklubben/Netcaféen kan udvide deres åbningstider fra kun at have åbent 2 aftener om ugen, til at kunne være åben alle aftener om ugen. Dette betyder også, at der skal afsættes flere midler til løn, således at personalestaben kan udvides. I dag er det sådan, at Askerød betaler husleje og drift, Landsbyggefonden og Greve Nord projektet lønner 1½ medarbejder samt betaler for aktiviteter. Derudover bidrager Greve Kommune med ½ gademedarbejder, og kr. fordelt over 3 år. Dette betyder, at der kun er åbent 2 ugentlige aftener. 3 Vi anser det for at være virkelig effektiv forebyggelse at udvide åbningstiden til alle ugen aftener, og vi kan ikke forestille os, at SATSpuljemidlerne bliver anvendt mere effektivt i forhold til at fjerne utryghed og bekæmpe kriminaliteten. Vi ønsker dog mentor-ordningen bevaret. Positive tiltag Gennem de sidste fire år, hvor der har været fokus på Askerød og igangsat en boligsocial helhedsplan, har vi set, hvor stor betydning det har med et øget fokus på de sociale problemstillinger. Der har været mange gode tiltag, især gennem Greve Nord Projektet og Askerød Projektet. Ligeledes har beboerne i Askerød gjort en stor indsats. Vi kan endvidere nævne nogle af de positive tiltag, som alle bidrager/vil bidrage til større tryghed i boligområdet: Beboerne har gennem fælles beslutninger og tiltag støttet op omkring det boligsociale arbejde, primært gennem økonomisk støtte, senest ved at bevillige kr. til istandsættelse af nye lokaler til Ungeklubben/NetCaféen. De nye lokaler tages i brug primo august Mentorordning for unge fra SATS-Puljemidlerne, søgt af Greve Kommune. Greve Nord Projektet har gennem deres fokus på børn og unge, beskæftigelse og sundhed samt tryghedsarbejde bidraget i høj grad til at skabe et bedre og tryggere miljø. Politiet har med øget videoovervågning og øget patruljering bidraget til at begrænse kriminalitet og vold.

4 Ligeledes har beboerne købt 114 videokameraer, som er sat op parvis ved alle indgangspartier. Senest har Greve Kommune bevilliget kr. og modtaget kr. fra Socialministeriet til øget videoovervågning på stisystemer ind til Askerød samt parkeringspladser i bebyggelsen. Renoveringsprojektet samt nedrivningen af 2 opgange samt mellemgange i bebyggelsen er med til at åbne området op samt gøre lejlighederne mere attraktive, men kan ikke erstatte en klub for børn og unge i området Alt dette er med til at skabe et tryggere og mere åbent område, og vi kan se re sultaterne, da udlejningssituationen er rigtig god, og der er stor tilfredshed med at bo i Askerød. Det er derfor rigtig ærgerligt, at denne nye gruppe af unge drenge/voksne nu er med til at skabe en øget utryghed igen. Vi kan rose den nye Ghetto-plan, som er vedtaget i Folketinget for dens mange tiltag for at styrke integrationen og hjælpe de belastede boligområder. Dog undrer det os, at Greve Kommune stadig henviser boligsøgende fra ikke EØS-lande til Askerød. Dette gavner ikke vores beboersammensætning, og er i direkte modstrid med Ghetto-planen. Fokus på de gode løsninger Afdelingsbestyrelsen mener, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i alle de gode erfaringer og videreudvikle og videreføre dette i de fremtidige tiltag i området. Der er ingen tvivl om, at klubmiljøet virker, da det skaber nogle gode sociale rammer for de unge. Derfor er det nødvendigt at sætte yderligere ind på dette område, for at komme de nye problemer med unge drenge/unge voksne, der opholder sig udendørs på fællesarealer i store grupper, til livs. Det er nødvendigt at udvide åbningstiderne så Ungeklubben/Netcaféen også har åbent om aftenen, for det er på dette tidspunkt, at beboerne oftest oplever problemerne. Som det er nu, så foregår mange af vores klubbers aktiviteter om aftenen, og mange af interesse klubberne for beboerne holder til i Stamhuset. Disse beboere oplever at blive generet og forstyrret af gruppen af unge drenge/ unge voksne, og det skaber konflikter beboerne imellem. Afdelingsbestyrelsen er selv indforstået med, at det kræver en øget indsats at komme disse konflikter til livs. Vi holder derfor et konflikthåndteringskursus d. 6. okt. 2011, hvor blandt andet medlemmer af Afdelingsbestyrelsen, Aktivbestyrelsen, klubformændene og andre nøglepersoner skal lære om håndteringen af de problematiske situationer på den bedste måde. Vi fremstiller derfor fire mulige løsningsforslag, som skal bidrage til løsningen af problemerne og konflikterne: En koordinering vedrørende de allerede opnåede 9,7 mill. kroner fra SATSpuljemidlerne, så de nødvendige midler kan konverteres over i Ungeklubben/Netcaféen til lønkroner, så åbningstiderne kan forlænges, og der kan holdes åbent alle 7 dage, især aftener. Hæve alderen for de personer, der er omfattet af støtten, således at unge i alderen år også inddrages i budgettet for Ungeklubben/Netcaféen, da det i høj grad er unge i dette aldersspænd, der opholder sig på fællesarealerne om aftenen. Der er generelt et øget fokus i det kriminalpræventive arbejde på nødvendigheden af at gå op til 25 år, når det gælder unge med anden etnisk baggrund end dansk. (Jvf. Per Larsen, tidl. chefpolitiinspektør i Københavns Kommune, nu konsulent) som på de Konservative møde Mod Banderekruttering i Askerød d. 23. maj 2011 udtalte, at man i København nu ser det som en nødvendighed også at inddrage de årige, når det gælder kriminalitetsbekæmpelse.) Tilføre nye midler til Ungeklubben/NetCaféen, således at indsatsen kan øges. Øget politipatruljering i aftentimerne foran Stamhuset. Endvidere ønske s vi som relevant lokal interessent inddraget i politiets operarationsplaner for vort udsatte område (jvf. den ny ghetto-plan), hvilket endnu ikke er sket. Nedbrændingen af institutionen Grøften Sct. Hans Aften 2011 viser med al tydelighed behovet for at handle hurtigt, samt koordinere fra myndighedernes side. Hvis målet er integration og tryghed vil disse løsningsforslag være af afgørende betydning for at nå det fælles mål om tryghed i Askerød. I modsat fald vil rodløse børn og unge få alt for frie muligheder til at udøve kriminalitet og vold. Vi ønsker en tilbagemelding fra jer snarest. Mange hilsener fra Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Dette brev er sendt til: Statsminister Lars Løkke Rasmussen, justitsminister Lars Barfoed, indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, Astrid Kragh (SF), socialminister Benedikte Kiær, Greve Byråd samt Midt- og Vestsjællands Politi d. 21. juli

5 Motionsklubben nyder stor succes Da den nye motionsklub åbnede den 1. april i år, viste interessen sig at være meget stor. Medlemstallet voksede hurtigt, og selvom motionsklubben har været lukket hele juli, er tallet nu oppe på 37. Det er ikke tilfældigt, at motionsklubben er blevet så stor en succes. Det koster kun 25 kr. om måneden at være medlem. Til sammenligning koster det 229 kr. om måneden at træne i Fitness World, der ligger i Waves. Åbningstider i Motionsklubben 8-11 Damer & Mænd Damer Damer med 37 medlemmer 8-11 Damer & Mænd Damer Mænd Motionsklubben har et stort udvalg af maskiner og træningsudstyr, så klubben kan opfylde alle beboeres behov også dit. Klubben tilbyder flere løbebånd, crosstrainere, motionscykler, stepmaskine, skimaskine (til langrendsbevægelser), tre forskellige styrketræningsmaskiner til overkrop og ben samt diverse træningsværktøjer såsom håndvægte, bolde og madrasser til gymnastik. Du kan træne alle ugens dage, og træningstiderne er delt op i grupper, så du kan vælge mellem kvindehold, mandehold eller blandede hold med begge køn Mænd Damer 8-11 Damer & Mænd Damer Mænd Mænd Mænd Du kan træne dagligt eller efter behov året rundt bortset fra juli og december, hvor klubben holder ferielukket. Benyt dig af den enestående mulighed: for kun 25 kr. om måneden kan du træne så meget du vil efter nedenstående tider og hold. Du kan kontakte Grethe Hansen for medlemskab på eller mobil CE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Damer & Mænd Damer & Mænd

6 Ferie på byggekontoret Byggekontoret holder ferie lukket tirsdage aftener mellem den 25. juli og den 15. august. Der er dog åbent hver morgen som hidtil mellem kl Derudover kan ejendomskontoret kontaktes. Med venlig hilsen Byggekoordinator Kent Frøby Kivsmose Ekstra knager til badeværelse kan tilkøbes på ejendomskontoret Nøgler til cykelskurene Til de nyopsatte cykelskure bruges den samme nøgle, som der bruges til den forreste hoveddør. Nøgler til barnevognsrum Nøgle til de nye barnevogns og klapvognsrum kan hentes på ejendomskontoret. Skrald i Askerød Det kunne være så godt. Der er både molokker samt storskraldsordning i Containergården i Askerød. Alligevel er der nogle beboere, som lægger deres storskrald foran molokkerne. Det ser meget grimt ud og koster arbejdstid at rydde op efter disse beboere. Endvidere leger børnene med dette storskrald i w eek-enden, og spreder det på stierne. Det kunne være rigtig rart, hvis alle gad overholde vores affaldsordning. Hvis ejendomskontoret finder ud af, hvem der har placeret storskrald ved molokkerne, vil man få tilsendt en regning for oprydningen. Der er jo sat 2 kameraer op ved indgangene, så vi kigger på optagelserne. Husk: Hente brik til containergården på ejendomskontoret. Malerier - hvis er de? Da Maleklubben er flyttet, er der under oprydningen fundet nogle malerier, som man ikke ved, hvem tilhører. Er nogle af malerierne dine, så henvend dig på Ejendomskontoret. Malerierne opbevares af ejendomskontoret til d. 1. september. Renoveringen fortsætter På nederste billede ses arbejdet med at bygge de nye tagterrasser. Renoveringen i Askerød går hurtigere end planlagt, faktisk regnes der med, at arbejdet er afsluttet primo Projektet med at rive 2 opgange ned samt åbne op mellem husenes passager er blevet godkendt af beboerne, boligorganisationen og Greve Kommune, og er i øjeblikket indstillet til behandling i Socialministeriet. Hvor længe der går, inden der gives svar, vides ikke, men man regner med, at det går forholdsvis hurtigt, således at nedrivningen (også kaldet Helhedsplan 2) kan iværksættes allerede i Askerøds beboere må altså trækkes med maskiner og larm et stykke tid endnu. Bagefter skulle bebyggelsen gerne fremstå som mere tidssvarende, moderne og åben. LT 6

7 Fra Ejendomskontoret Afd. 11 Askerød tlf.: Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl Personlig henvendelse dagligt: Tirsdag tillige: Kl Bo-Vest Fra IT- supporten Vort administrationsselskab BoVest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åben for personlig kontakt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: bo-vest.dk Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. E- mail: Byggekontoret Åben hverdage Byggekoordinator : Kent Fr øby Kivsmose Tlf.: Hvis I vil bruge Outlook eller Outlook Express som jeres e- mail program, skal jeres udgående postserver hedde: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke kan få det til at virke, kan I ringe til: Gert Keilow : Telefon-tid, kun hverdage: Kl Udlån Af trækvogn, sækkevogn wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi her med præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee: Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Ejendomskontoret har åbent Hverdage Samt tirsdage Morten Bergstrøm Med venlig hilsen Ejendom skontoret Den nye adgangskontrol er nu igangsat, og det er muligt at aflevere storskrald døgnet rundt i Containergården. Brikker fås på ejendomskontoret. Containergården ligger til højre for den blå hal ved Digehuset 1 og 2. Vi beder vore beboere om kun at Driftsleder aflevere storskrald i den nye con- Åbningstider i tainergård. den nye containergård ved Af hensyn til brandvæsenet og vore håndværkere, der arbejder på renovering af Askerød, henstiller vi, at vore beboere overholder husordenen og undlader at stille affald andre steder (f.eks. foran opgangspartiet). X 7 den blå hal: Mandag til torsdag kl , fredag kl samt onsdag kl og søndag kl

8 Indkaldelse til Budgetbeboermøde D. 14. september 2011 i Stamhuset kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af referenter - beslutningsreferat og fyldestgørende referat 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af budget Orientering fra Afdelingsbestyrelsen 7. Valg til Aktivbestyrelsen 8. Godkendelse af revideret husorden for Askerød 9. Godkendelse af revideret have/terrassereglement for Askerød 10. Indkomne forslag 11. Askerødprisen 12. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat 13. Eventuelt Hvem kan deltage på beboermødet? Alle beboere i afdelingen, der har en huslejekontrakt med VA, har adgang til beboermødet. Det samme gælder de pågældendes samlever og hjemmeboende børn over 18 år. Under henvisning til Boligministeriets bekendtgørelse angående afstemninger på beboermøder tildeles den enkelte husstand 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Medbring derfor legitimation. Vi gør opmærksom på, at alle, for at få adgang til beboermødet, skal fremvise legitimation i form af huslejekontrakt eller sygesikringsbevis. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest onsdag den 31. august 2011 kl i postkassen ved Ejendomskontoret i Kernehuset, Krathuset 10. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Bilag til budget beboermødet vil blive udsendt 1 uge før afholdelse af mødet. Forslag til revideret husorden og have/terrassereglement vil kunne afhentes på ejendomskontoret fra den 17. august 2011 eller ses på 8

9 Greve Nord Projektet Status Juli 2011 Tryghed og Naboskab Nye funktioner i projektet Stine Juul Hartmann, som p.t. er trygheds- og informationsmedarbejder, har fået ny stilling som projektkoordinator for et nyt projekt i Askerød. Projektet er finansieret af Socialministeriet, og skal løbe til midten af Projektet starter 15. august, og har fokus på at forhindre udsættelser i Askerød. På landsbasis er der 3 tilsvarende projekter, som alle skal udvikle nye metoder for at forhindre udsættelser og støtte beboere med rod i økonomien. Stine vil fortsat være en del af Greve Nord Projektet og have base i Askerød. Suzanne Stroman vil fremover blive tilknyttet Gudekvartererne og Klyngen og varetage blandt andet tryghedssamtaler og aktiviteter. Suzanne har været ansat i Greve Nord Projektet i halvandet år med base i Gersagerparken, og har blandt andet masser af erfaringer med motion, ældre og sundhed. Udover at hjælpe til med de faste aktiviteter, vil Suzanne introducere zumba, stavgang og gy mnastik. Suzanne glæder sig til at komme i gang med de nye opgaver og ikke mindst til at møde beboerne i Syd-Bo afdelingerne. Suzanne vil dog stadig tilbyde gymnastik, zumba og stavgang for beboerne i Gersagerparken. NetCaféen Der har her i et par måneder været udtrykt stigende bekymring fra beboere i Askerød over, at der samles store skarer af unge uden foran Stamhuset. Det er værst om søndagen, så derfor har vi valgt, at Janne holder NetCaféen åben hver søndag kl i ferieperioden. Kultur og Image Hjemmesiden Marie Skjelbo Justesen som er Greve Nord Projektets nye image - og kommunikations medarbejder, vil inden længe sende mails til jer i stedet for Stine. En af Maries opgaver er nemlig at lancere hjemmesiden som en informations- og nyhedsportal for hele Greve Nord. Hjemmesiden skal både formidle aktuelt stof og historier fra i området, og forventes at være klar efter sommeren. Desuden kommer der i sensommeren et nyt digitalt nyhedsbrev, som erstatter den nuværende status. Gode idéer og inputs til begge dele modtages meget gerne! Man er meget velkommen til at kontakte Marie på tlf eller hvis man har spørgsmål eller forslag. SJH/juli

10 Cafè Ask Åbningstider Mandag og onsdag: Tirsdag og torsdag: Fredag: Mandag til torsdag: Frokost buffet: Tirsdag og torsdag aften: Varm mad: LÆKKER VARM MAD. UDBRINGNING Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage: For beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem: Priser: Varm mad (afhængig af retten) Kr Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) kr. 170 Dessert eller forret: kr. 18 DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Til den almindelige sultne kr Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr. 120 Til den økonomiske: Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis kr. 170 Dessert el. forret kr. 18 Kaffe kr. 5 Kage kr. 5 Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. HUSK! Vi modtager Dankort Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen. Udlejning af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon Stamhussal: kr. 600 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl Depositum : ved reservering kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr

11 August måneds lækre menu Tirs. d.2. Indbagt kyllingebryst m/brød & Æblesalat kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tors. d.4. Grillkøller m/marineret kartoffelsalat kr. 34,00 Bananasplit kr. 18,00 Tirs. d.9. Dansk bøf m/bløde løg, kartofler & Sovs kr. 32,00 Røget laks m/flødepeberrod kr. 18,00 Tors. d.11. Kalveculotte m/grønt & rødvinssovs kr. 36,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs. d.16. Fiskefrikadeller m/remouladesovs,kartofler og gulerødder kr. 34,00 Mandelpære m/is kr. 18,00 Tors. d.18. Græsk farsbrød m/tzaciki, Tomatsalat & kartoffelbåde kr. 34,00 Hindbærfromage kr. 18,00 Tirs. d.23. karrykotelet m/løse ris & salat kr. 32,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors. d.25. Solskinskarbonade m/bearnaice, Salat & kartoffelkroket kr. 34,00 Frisk frugtsalat m/ymercreme kr. 18,00 Tirs. d.30. Stegt flæsk m/persillesovs & Kartofler kr. 30,00 Brombærtrifli kr. 18,00 September måneds lækre menu Tors.d.1. Græske koteletter i fad m/tzaciki kr. 34,00 Chokolattemousse kr. 18,00 Tirs.d.6. Paneret skinkesnitzel m/whiskysovs Stegte kartofler,salat kr. 34,00 Citronpannacotta m/florintinere kr. 18,00 Tors.d.8. Indisk fiskegryde m/pasta kr. 34,00 Pandekage m/æble og karamelsovs kr. 18,00 Tirs.d.13. Wokret m/svinekød, løse ris kr. 34,00 Trifli m/tranabær & granatæble kr. 18,00 Tors.d.15. Marineret revelsben m/½ kartofler og Salat kr. 34,00 Kold agurkesuppe m/rejer kr. 18,00 Tirs.d.20. Rødvinsmarineret oksesteg m/salat Kartoffelmos kr. 38,00 Kaviarrand kr. 18,00 Tors.d.22. Forl.hare m/waldorffsalat, kartofler Vildtsovs kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.27. Glasseret skinke m/flødekartofler Salat kr. 32,00 Isdessert kr. 18,00 Tors.d.29. Kyllingestroganoff m/løse ris, salat kr. 32,00 Trifli m/svesker & likørcreme kr. 18,00 11

12 Aktivitets-kalender 2011 Det sker i august måned 13. august Kl i Billard klub afholdes udtagelsesstævne for alle interesserede medlemmer 13. august Sommerfest i Billard klubben for medlemmer og en eventuel pårørende kl Tilm elding 15.august Pensionistklubben tager til Goslar 5 dage aug. Fiskeklubben, Put&Take, tilmelding 24. august Vin- og Øllauget m ødes kl i Pavillonen 27.august Billard klub kl. 9.00, re-m ach m od Hedelund Det sker i fremtiden 1. sept. Indvielse af den nye NetCafé/ungeklub 4. sept. Fiskeklubben, fisketur fra Nivå, tilmelding 14. sept. Budgetbeboerm øde i Stamhuset kl sept. Fiskeklubben tager på m akreltur fra Sjællands Odde, tilmelding 7. okt. Aktivbestyrelsen inviterer til Høstfest i Stam huset, m ere senere okt. Greve Nord Projektet arrangerer efterårsferie for især enlige med børn, se bagsiden af bladet Børnehave for have/altanplanter i potte ved ejendomskontoret... I forbindelse med Helhedsplanen, skal vi som bekendt have nye tagterrasser og de gamle skal tømmes. Har du planter i potter du ikke vil skille dig af med og/ eller ikke kan få passet andetsteds, har du nu få mulighed for at stille dem i Ejendoms kontorets baghave. Bag Ejendomskontoret, har vi en aflåst indhegnet have, med både lys og skygge, den er nu indrettet til pasnings- central for beboernes have/altan planter. Man passer og vander selv sine planter, der er placeret en stor vandbeholder i baghaven. 12

13 Øl- og Vinlauget Holder hyggearrangement onsdag d. 24. august kl Vi mødes onsdag d. 24. august i Pavillonnen kl 18, hvor vi skal spise sammen. Til maden serveres vin, øl, sodavand samt vand. Der er tilmelding til formand Lisbet Ellehave senest mandag d. 22. august. Pris for arrangementet er 60 kr. for medlemmer. For ikke medlem- mer er prisen 100 kr. Alle er velkomne. Mange hilsner Lisbet Ellehave Mobil: Mail: Indvielsen af Netcaféens nye flotte lokaler i Stamhuset Sæt allerede nu kryds i kalenderen Torsdag d. 1. september huset. Hold øje med opslagene i din opgang for mere information. Hvor vi skal fejre indvielse af NetCaféens nye flotte lokaler i stam- Vi glæder os til at se jer! Mange hilsener, Hanne Sanderhoff Degn Aktiv itetskoordinator, Askerød & TIL MINDEGUDSTJENESTE I Københavns Domkirke for de dræbte i Norge. og ventede sammen med en vældig sød og frisk ældre dame. Da jeg ankom ca. halvanden time Vi kom roligt ind i kirken kl , før for at få plads i kirken, var der man kunne tænde lys og lægge ca. 15 alm. borgere samt et stort blomster på trappen til koret. Jeg opbud af presse tilstede. tændte lys og satte mig. Af: Christine Haase Da den norske Ambassadør talte, kunne man tydeligt mærke sorgen, og mange græd, det var meget bevægende. Men det var også vigtigt og styrkende for demokratiet, at offentoffentligheden havde fået lov til Der var smukke toner fra orgelet, ligheden var med og kunne komat være med, så længe der var en solo sangerinde og en violin me så tæt på Regeringen og pladser (der var plads til 1.100). og to mindetaler ved Lars Løkke Dronningen så kort efter sådan Ras mussen og den norske Amen forfærdelig tragedie. Jeg sad ved hoveddøren til kirken bassadør Jørg Willy Bonebakk. 13

14 LISTE OVER MEDARBEJDERE I Greve Nord projektet Greve Nord Projektet Dalhuset 2 st Greve Bente Larsen Ansvarlig for kontakt til kommune, politi m.fl., koordinering af netværk af afdelingsbestyrelser, ansvarlig for evalueringer mv.. Hanne Sanderhoff Degn Ansvarlig for aktiviteter for voksne i Askerød og i SYD-BO m.v.. Stine Hartmann Ansvarlig for kontakten til de 5 SYD-BO afdelinger. Tryghedssamtaler og nabosamtaler. Igangsætning af brede aktiviteter. Marie Skjelbo Justesen Ansvarlig for projektets hjemmeside, w ebavis og opbygning af vidensnetværk i bydelen Janne Jønck Ansvarlig for igangsætning af aktiviteter, især for børn og unge i Askerød Suzanne Stroman Opsøgende arbejde i forhold til klubber, frivillige og ældre samt igangsætning af brede Kulturaktiviteter i Gersagerparken. Lennart Theilgaard Relationsarbejde og igangsætning af aktiviteter for børn og unge samt idrætsaktiviteter i Gersagerparken Telefon: Sekretariatsleder Direkte: Mobil.: Aktivitetskoordinator for Askerød SYD-BO. Arb.: Mobil: Souschef r Arb.: Mobil: Imagemedarbejder Arb.: Mobil: Børne- og ungemedarbejder, Askerød SYD-BO Arb.: Mobil: Social vicevært i Gersagerparken Mobil: Aktivitetskoordinator i Gersagerparken Mobil: Job-, uddannelses- og sundhedsbutikken Kildehuset 6 st Greve Kira Gilling Hansen Koordinering af hele butikken samt sundhedsformidlernes arbejde samt den generelle sundhedsindsats. Sundhedskoordinator Mobil: Khadouj Al Mohammadi (kaldet Radus) Vejledning i forhold til job og uddannelse for alle beboere. Også koordination af sundhedsaktiviteter. Marianne Olsen Frivillig vejledning i forhold til job og uddannelse - kun for unge i Greve Nord området. Vejleder Mobil: Ungdomsvejleder Telefon: Mobil: Tilknyttet projektet Lars Kure, Ungdommens UddannelsesVejledning Opsøgende arbejde overfor virksomheder i forhold 14 til at skaffe praktikpladser til udsatte unge. Virksomhedsformidler Mobil:

15 SANKT HANS BRAND I ASKERØD Af: Christine Haase. Den 23 juni ca. en lille time før Sankt Hans aften skulle til at gå i luften, stod der en meget kæ mpe stor sort røgsøjle op over Askerød. Der var ild i den forhenværende daginstitution Gr øften. Branden var så voldsom,at flammerne stak op over hustagene, og røgen kunne ses flere kilometer væk. Man kunne tydeligt mærke varmen fra den helt overtændte børnehave, hvorfra jeg stod og fotograferede. Børnehaven havde stået tom i måneder og skulle rives ned grundet råd og svamp. Efter slukningsarbejdets afslutning stod kun murene tilbage. Heldigvis kom ingen til skade under branden. Brandårsagen er ukendt, men Askerød har været hærget af flere påsatte brande, og der er mistanke om, at også branden Sankt Hans aften var påsat.. Foto: Christine Haase 15

16 Telefon og for Askerød Byggekoordinator Bo-Vest: Kent Frøby Kivsmose Byggekontor: Skurbyen Godsvej. (Åbningstid: Man-fre: 8-9 samt tir: 16-17) Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd. leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Greve Nord Projektet Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Afdelingsbestyrelsen Ønsker du at tale med afdelingsbestyrelsen Kontakt Susanne på tlf Formand: Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5. Næstformand: Lisbeth Tønnov, Krathuset 9,2.mf. Kasserer: Tonni Rosendahl, Krathuset 2, 3,tv Medlem: Gert Keilow, Krathuset 1, st. 2 Medlem: Mustafa Günes Suppleant: Mogens Krabbe Suppleant: Jørn Ellehave Aktivbestyrelsen Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 1. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl for aflevering af ansøgninger og betaling af kontingent. Formand: Per Rosendahl Kasserer: Benny Nymand 16

17 17

18 Arabisk Nadia Ismail Lør lektiehjælp Krathuset 7 1.th N.B. Klubben er flyttet til Hundigeskolen Askerød John Tofteng, Digehuset Åben efter aftale. Fiskeklub Askerød Øl- og Vinlaug Lisbet Ellehave Krathuset 4, st. th Billarden Jon Vestergård Man - fre Lør - Søn Finere madlavning for mænd Inge Nielsen, Café Ask Kurdisk Klub? Man, ons, fre Lør Male-aktivitet Frank Langholm Motion for Askerødder Lisbet Ellehave Åbningstider, se side Musik Franz Heinemeier Alle dage - efter aftale! Kildehuset 2, 3.th Netcafé Børne- og Ungemedarbejder Tirsdage For børn/unge Janne Jønck Torsdage Fra år Søndage Pigeklub Fozia tlf.: Onsdage i ulige uger PowerSport Hanne Olsen Tirs el Lør Seniorklubben Connie Skovbro -Rasmussen Tirs, tors Krathuset 8, 2 sal NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

19 Seniorklubben mødes i Pavillonen Åbent: Tirsdage Seniorklubbens Formand: Connie Skovbro-Rasmussen Krathuset 8, 2 sal Tlf.: Velkommen til de nye medlemmer! Det sker i august måned: D. 9. august Banko Ferielukke fra d august D. 23. august Frokost D. 30. august Hygge Fødselsdage: 23. august Lene Lyngvild På bestyrelsens vegne. Connie Skovbro- Rasmussen Tur til Goslar d. 15. august 2011 Senioklubben tager på tur til Goslar fra d. 15. august til d. 19. august, 5 dage i alt. Er der nogle fra Askerød, der gerne vil med, kan det nås endnu. Turen koster kr, og hvis du vil have eneværelse kr. Du kan ringe til Connie på telefon for at høre nærmere. Eller du kan selv ringe til Klingenberg på telefon Booking nummeret du skal bruge er: Med venlig hilsen Connie Skovbro-Rasmussen Sommerfest i Billard Klubben Lørdag den 13. august 2011 klokken afholdes udtagelsesstævne, for alle interessere medlemmer af Billard klubben. Lørdag den 13. august 2011 klokken vil der blive serveret helstegt pattegris i haven, for Billard klubbens medlemmer, samt en eventuel pårørende. Lørdag den 27. august 2011 klokken 9.00 er Billard klubben vært for en Re-match mod Hedelund. M.v.h. Benny Nymand 19

20 20

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Askerød Tidende December/Januar 2010 nr. 348 35. årgang Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Ikke se, ikke høre ikke tale om greve kommune i forbindelse mediepolitisk

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Askerød Tidende Oktober 2010 nr. 346 35. årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen 2010. Se side 5 Askerøds nye brandkadetter

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

36. årgang Nr. 9 november 2008

36. årgang Nr. 9 november 2008 36. årgang Nr. 9 november 2008 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Vi har fået ny medarbejder i Redaktionen. Det er Jeanette Due, som skal

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang April Måned Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad for

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere