Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase."

Transkript

1 Askerød Tidende Juli/August 2011 nr årgang Indkaldelse til Budgetbeboermøde Side 8 Indvielsen af Netcafeens nye lokaler. Side 13 MindeGudstjeneste for det Norske folk. Side 13 Kulturdag blev en succes Side 17 Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

2 Ny direktør i BO-VEST Ny direktør i BO-V EST bliver Ulrik Brock Hoffmeyer. BO-VESTs bestyrelse har ansat Ulrich Brock Hoffmeyer som direktør i BO-V EST med tiltrædelse 1. august Udvælgelsen er foretaget med hjælp fra det brede ansættelsesudvalg, der blandt andet bestod af medarbejderrepræsentanter fra BO-VESTs drift og administration. Ulrik Brock Hoffmeyer er 41 år, uddannet jur ist og har solid ledelseserfaring. Ulrik brock Hoffmeyer kommer fra en stilling som afdelingschef for Bygge- Plan- og Miljøafdelingen i Frederiksberg Kommune. Her har han blandt andet haft ansvaret for varetagelse af den kommunale myndighedsrolle, byggesagsbehandling, støttet byggeri, by og områdefornyelse samt affalds-,klima og bæredygtighedsindsats. Tidligere har Ulrik Brock Hoffmeyer været Områdechef for Støttet Byggeri i Københavns Kommune. Fra sin karriere i Frederiksberg og Københavns Kommune har den nye direktør stor erfaring med politisk betjening, økonomistyring og strategisk planlægning. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med den nye direktør, hvor fokus blandt andet bliver den strategiske udvikling af organisationen og fremtidssikring af boliger og boligområder til gavn for nuværende og kommende beboere. Vinie Hansen Formand i BO-V EST Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder og beboermøder i Askerød: Se desuden hjemmeside for info Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder ligger på Bo-Vest s hjemmeside: beboerdemokrati/bo VEST/ Moeder.aspx Referater fra VA s bestyrelsesmøder: Beboerdemokrati/Vridsloeselille/ Moeder.aspx Fra redaktionen Næste deadline 20. august Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. Redaktionsudvalget. Forsidebilledet er fotograferet af Gert Keilow ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Design/Layout: Christine Haase Christian Egesholm hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til: som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendoms-kontoret. Har du lyst til at være med i AT s redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Åbent brev til politikere og politiet fra Afdelingsbestyrelsen i Askerød Øget utryghed i Askerød Der har siden foråret 2008 foregået en boligsocial indsats i Askerød. Det har betydet en positiv udvikling med større tryghed, bl.a. har mange af bebyggelsens utilpassede unge opført sig bedre. I de sidste par måneder er der dog sket en tilbagegang. Balancen er stadig skrøbelig. Afdelingsbestyrelsen i Askerød har i den seneste tid oplevet, at flere beboere giver udtryk for, at de er utrygge ved at opholde sig på og passere bestemte steder i området. Dette skyldes, at der blandt andet på parkeringspladsen ved Stamhuset opholder sig store grupper af unge drenge og voksne, der chikanerer og virker truende over for beboerne. Der er endvidere en formodning om salg af stoffer foran Stamhuset. Der er tale om en blandet gruppe af unge drenge/voksne, både gamle kendinge og nytilkomne, andre udefra Askerød. Denne udvikling viser, at det er på tide at revurdere de eksisterende tilbud og projekter, således at det bliver muligt at nå denne gruppe, så de kan blive inkluderet i de sociale projekter. Brug det, der virker SATS-puljemidlerne har vi ikke haft den store gavn af. Dialogen mellem Socialministeriet, Greve Byråd og Askerød har desværre manglet. Indtil nu. NetCaféen eller ungeklubben har derimod virket. Vi opfordrer derfor til, at fokus bliver flyttet yderligere til Ungeklubben/ Netcaféen i Askerød, da vi har observeret, hvor stor betydning det har, at der er et sted, hvor de unge kan søge hen. Grundet kulturelle normer, er det ikke kutyme, at de unge besøger hinanden i deres hjem, og det er derfor af meget stor betydning, at Ungeklubben/ Netcaféen har åbent, således at de unge drenge har et sted at gå hen sammen. Lederen af NetCaféen/Ungeklubben, Janne Jønck, har formået at skabe et fælles rum, hvor der er fokus på den konstru ktive, positive kontakt til børnene og de unge. Der er mellem medlemmer tilknyttet. Greve Nord Projektet, Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret støtter alle op om arbejdet i NetCaféen/ Ungeklubben. Derudover har Greve Nord Projektet startet en pigeklub op. Den er en stor succes. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ved flere besøg i Askerød, bl.a. d. 14. december 2010, ved selvsyn kunnet konstatere, hvor vigtig Ungeklubben/NetCaféen er for børnene og de unge samt for beboernes tryghed i Askerød. Socialminister Benedikte Kiær besøgte Askerød i efteråret 2010, før Greve Byråd traf den skæbnesvangre beslutning om at lukke den sidste velfungerende integrerede institution i Askerød. Til stor skade for integrationen af flygtninge- og indvandrerfamilier med børn. Byrådets beslutning blev taget uden en dialog med Askerøds Afdelingsbestyrelse eller beboere. Vi ønsker at opfordre til, at satspuljemidlerne eller andre midler kan benyttes til, at Ungeklubben/Netcaféen kan udvide deres åbningstider fra kun at have åbent 2 aftener om ugen, til at kunne være åben alle aftener om ugen. Dette betyder også, at der skal afsættes flere midler til løn, således at personalestaben kan udvides. I dag er det sådan, at Askerød betaler husleje og drift, Landsbyggefonden og Greve Nord projektet lønner 1½ medarbejder samt betaler for aktiviteter. Derudover bidrager Greve Kommune med ½ gademedarbejder, og kr. fordelt over 3 år. Dette betyder, at der kun er åbent 2 ugentlige aftener. 3 Vi anser det for at være virkelig effektiv forebyggelse at udvide åbningstiden til alle ugen aftener, og vi kan ikke forestille os, at SATSpuljemidlerne bliver anvendt mere effektivt i forhold til at fjerne utryghed og bekæmpe kriminaliteten. Vi ønsker dog mentor-ordningen bevaret. Positive tiltag Gennem de sidste fire år, hvor der har været fokus på Askerød og igangsat en boligsocial helhedsplan, har vi set, hvor stor betydning det har med et øget fokus på de sociale problemstillinger. Der har været mange gode tiltag, især gennem Greve Nord Projektet og Askerød Projektet. Ligeledes har beboerne i Askerød gjort en stor indsats. Vi kan endvidere nævne nogle af de positive tiltag, som alle bidrager/vil bidrage til større tryghed i boligområdet: Beboerne har gennem fælles beslutninger og tiltag støttet op omkring det boligsociale arbejde, primært gennem økonomisk støtte, senest ved at bevillige kr. til istandsættelse af nye lokaler til Ungeklubben/NetCaféen. De nye lokaler tages i brug primo august Mentorordning for unge fra SATS-Puljemidlerne, søgt af Greve Kommune. Greve Nord Projektet har gennem deres fokus på børn og unge, beskæftigelse og sundhed samt tryghedsarbejde bidraget i høj grad til at skabe et bedre og tryggere miljø. Politiet har med øget videoovervågning og øget patruljering bidraget til at begrænse kriminalitet og vold.

4 Ligeledes har beboerne købt 114 videokameraer, som er sat op parvis ved alle indgangspartier. Senest har Greve Kommune bevilliget kr. og modtaget kr. fra Socialministeriet til øget videoovervågning på stisystemer ind til Askerød samt parkeringspladser i bebyggelsen. Renoveringsprojektet samt nedrivningen af 2 opgange samt mellemgange i bebyggelsen er med til at åbne området op samt gøre lejlighederne mere attraktive, men kan ikke erstatte en klub for børn og unge i området Alt dette er med til at skabe et tryggere og mere åbent område, og vi kan se re sultaterne, da udlejningssituationen er rigtig god, og der er stor tilfredshed med at bo i Askerød. Det er derfor rigtig ærgerligt, at denne nye gruppe af unge drenge/voksne nu er med til at skabe en øget utryghed igen. Vi kan rose den nye Ghetto-plan, som er vedtaget i Folketinget for dens mange tiltag for at styrke integrationen og hjælpe de belastede boligområder. Dog undrer det os, at Greve Kommune stadig henviser boligsøgende fra ikke EØS-lande til Askerød. Dette gavner ikke vores beboersammensætning, og er i direkte modstrid med Ghetto-planen. Fokus på de gode løsninger Afdelingsbestyrelsen mener, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i alle de gode erfaringer og videreudvikle og videreføre dette i de fremtidige tiltag i området. Der er ingen tvivl om, at klubmiljøet virker, da det skaber nogle gode sociale rammer for de unge. Derfor er det nødvendigt at sætte yderligere ind på dette område, for at komme de nye problemer med unge drenge/unge voksne, der opholder sig udendørs på fællesarealer i store grupper, til livs. Det er nødvendigt at udvide åbningstiderne så Ungeklubben/Netcaféen også har åbent om aftenen, for det er på dette tidspunkt, at beboerne oftest oplever problemerne. Som det er nu, så foregår mange af vores klubbers aktiviteter om aftenen, og mange af interesse klubberne for beboerne holder til i Stamhuset. Disse beboere oplever at blive generet og forstyrret af gruppen af unge drenge/ unge voksne, og det skaber konflikter beboerne imellem. Afdelingsbestyrelsen er selv indforstået med, at det kræver en øget indsats at komme disse konflikter til livs. Vi holder derfor et konflikthåndteringskursus d. 6. okt. 2011, hvor blandt andet medlemmer af Afdelingsbestyrelsen, Aktivbestyrelsen, klubformændene og andre nøglepersoner skal lære om håndteringen af de problematiske situationer på den bedste måde. Vi fremstiller derfor fire mulige løsningsforslag, som skal bidrage til løsningen af problemerne og konflikterne: En koordinering vedrørende de allerede opnåede 9,7 mill. kroner fra SATSpuljemidlerne, så de nødvendige midler kan konverteres over i Ungeklubben/Netcaféen til lønkroner, så åbningstiderne kan forlænges, og der kan holdes åbent alle 7 dage, især aftener. Hæve alderen for de personer, der er omfattet af støtten, således at unge i alderen år også inddrages i budgettet for Ungeklubben/Netcaféen, da det i høj grad er unge i dette aldersspænd, der opholder sig på fællesarealerne om aftenen. Der er generelt et øget fokus i det kriminalpræventive arbejde på nødvendigheden af at gå op til 25 år, når det gælder unge med anden etnisk baggrund end dansk. (Jvf. Per Larsen, tidl. chefpolitiinspektør i Københavns Kommune, nu konsulent) som på de Konservative møde Mod Banderekruttering i Askerød d. 23. maj 2011 udtalte, at man i København nu ser det som en nødvendighed også at inddrage de årige, når det gælder kriminalitetsbekæmpelse.) Tilføre nye midler til Ungeklubben/NetCaféen, således at indsatsen kan øges. Øget politipatruljering i aftentimerne foran Stamhuset. Endvidere ønske s vi som relevant lokal interessent inddraget i politiets operarationsplaner for vort udsatte område (jvf. den ny ghetto-plan), hvilket endnu ikke er sket. Nedbrændingen af institutionen Grøften Sct. Hans Aften 2011 viser med al tydelighed behovet for at handle hurtigt, samt koordinere fra myndighedernes side. Hvis målet er integration og tryghed vil disse løsningsforslag være af afgørende betydning for at nå det fælles mål om tryghed i Askerød. I modsat fald vil rodløse børn og unge få alt for frie muligheder til at udøve kriminalitet og vold. Vi ønsker en tilbagemelding fra jer snarest. Mange hilsener fra Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Dette brev er sendt til: Statsminister Lars Løkke Rasmussen, justitsminister Lars Barfoed, indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, Astrid Kragh (SF), socialminister Benedikte Kiær, Greve Byråd samt Midt- og Vestsjællands Politi d. 21. juli

5 Motionsklubben nyder stor succes Da den nye motionsklub åbnede den 1. april i år, viste interessen sig at være meget stor. Medlemstallet voksede hurtigt, og selvom motionsklubben har været lukket hele juli, er tallet nu oppe på 37. Det er ikke tilfældigt, at motionsklubben er blevet så stor en succes. Det koster kun 25 kr. om måneden at være medlem. Til sammenligning koster det 229 kr. om måneden at træne i Fitness World, der ligger i Waves. Åbningstider i Motionsklubben 8-11 Damer & Mænd Damer Damer med 37 medlemmer 8-11 Damer & Mænd Damer Mænd Motionsklubben har et stort udvalg af maskiner og træningsudstyr, så klubben kan opfylde alle beboeres behov også dit. Klubben tilbyder flere løbebånd, crosstrainere, motionscykler, stepmaskine, skimaskine (til langrendsbevægelser), tre forskellige styrketræningsmaskiner til overkrop og ben samt diverse træningsværktøjer såsom håndvægte, bolde og madrasser til gymnastik. Du kan træne alle ugens dage, og træningstiderne er delt op i grupper, så du kan vælge mellem kvindehold, mandehold eller blandede hold med begge køn Mænd Damer 8-11 Damer & Mænd Damer Mænd Mænd Mænd Du kan træne dagligt eller efter behov året rundt bortset fra juli og december, hvor klubben holder ferielukket. Benyt dig af den enestående mulighed: for kun 25 kr. om måneden kan du træne så meget du vil efter nedenstående tider og hold. Du kan kontakte Grethe Hansen for medlemskab på eller mobil CE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Damer & Mænd Damer & Mænd

6 Ferie på byggekontoret Byggekontoret holder ferie lukket tirsdage aftener mellem den 25. juli og den 15. august. Der er dog åbent hver morgen som hidtil mellem kl Derudover kan ejendomskontoret kontaktes. Med venlig hilsen Byggekoordinator Kent Frøby Kivsmose Ekstra knager til badeværelse kan tilkøbes på ejendomskontoret Nøgler til cykelskurene Til de nyopsatte cykelskure bruges den samme nøgle, som der bruges til den forreste hoveddør. Nøgler til barnevognsrum Nøgle til de nye barnevogns og klapvognsrum kan hentes på ejendomskontoret. Skrald i Askerød Det kunne være så godt. Der er både molokker samt storskraldsordning i Containergården i Askerød. Alligevel er der nogle beboere, som lægger deres storskrald foran molokkerne. Det ser meget grimt ud og koster arbejdstid at rydde op efter disse beboere. Endvidere leger børnene med dette storskrald i w eek-enden, og spreder det på stierne. Det kunne være rigtig rart, hvis alle gad overholde vores affaldsordning. Hvis ejendomskontoret finder ud af, hvem der har placeret storskrald ved molokkerne, vil man få tilsendt en regning for oprydningen. Der er jo sat 2 kameraer op ved indgangene, så vi kigger på optagelserne. Husk: Hente brik til containergården på ejendomskontoret. Malerier - hvis er de? Da Maleklubben er flyttet, er der under oprydningen fundet nogle malerier, som man ikke ved, hvem tilhører. Er nogle af malerierne dine, så henvend dig på Ejendomskontoret. Malerierne opbevares af ejendomskontoret til d. 1. september. Renoveringen fortsætter På nederste billede ses arbejdet med at bygge de nye tagterrasser. Renoveringen i Askerød går hurtigere end planlagt, faktisk regnes der med, at arbejdet er afsluttet primo Projektet med at rive 2 opgange ned samt åbne op mellem husenes passager er blevet godkendt af beboerne, boligorganisationen og Greve Kommune, og er i øjeblikket indstillet til behandling i Socialministeriet. Hvor længe der går, inden der gives svar, vides ikke, men man regner med, at det går forholdsvis hurtigt, således at nedrivningen (også kaldet Helhedsplan 2) kan iværksættes allerede i Askerøds beboere må altså trækkes med maskiner og larm et stykke tid endnu. Bagefter skulle bebyggelsen gerne fremstå som mere tidssvarende, moderne og åben. LT 6

7 Fra Ejendomskontoret Afd. 11 Askerød tlf.: Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl Personlig henvendelse dagligt: Tirsdag tillige: Kl Bo-Vest Fra IT- supporten Vort administrationsselskab BoVest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åben for personlig kontakt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: bo-vest.dk Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. E- mail: Byggekontoret Åben hverdage Byggekoordinator : Kent Fr øby Kivsmose Tlf.: Hvis I vil bruge Outlook eller Outlook Express som jeres e- mail program, skal jeres udgående postserver hedde: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke kan få det til at virke, kan I ringe til: Gert Keilow : Telefon-tid, kun hverdage: Kl Udlån Af trækvogn, sækkevogn wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi her med præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee: Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Ejendomskontoret har åbent Hverdage Samt tirsdage Morten Bergstrøm Med venlig hilsen Ejendom skontoret Den nye adgangskontrol er nu igangsat, og det er muligt at aflevere storskrald døgnet rundt i Containergården. Brikker fås på ejendomskontoret. Containergården ligger til højre for den blå hal ved Digehuset 1 og 2. Vi beder vore beboere om kun at Driftsleder aflevere storskrald i den nye con- Åbningstider i tainergård. den nye containergård ved Af hensyn til brandvæsenet og vore håndværkere, der arbejder på renovering af Askerød, henstiller vi, at vore beboere overholder husordenen og undlader at stille affald andre steder (f.eks. foran opgangspartiet). X 7 den blå hal: Mandag til torsdag kl , fredag kl samt onsdag kl og søndag kl

8 Indkaldelse til Budgetbeboermøde D. 14. september 2011 i Stamhuset kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af referenter - beslutningsreferat og fyldestgørende referat 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af budget Orientering fra Afdelingsbestyrelsen 7. Valg til Aktivbestyrelsen 8. Godkendelse af revideret husorden for Askerød 9. Godkendelse af revideret have/terrassereglement for Askerød 10. Indkomne forslag 11. Askerødprisen 12. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat 13. Eventuelt Hvem kan deltage på beboermødet? Alle beboere i afdelingen, der har en huslejekontrakt med VA, har adgang til beboermødet. Det samme gælder de pågældendes samlever og hjemmeboende børn over 18 år. Under henvisning til Boligministeriets bekendtgørelse angående afstemninger på beboermøder tildeles den enkelte husstand 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Medbring derfor legitimation. Vi gør opmærksom på, at alle, for at få adgang til beboermødet, skal fremvise legitimation i form af huslejekontrakt eller sygesikringsbevis. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest onsdag den 31. august 2011 kl i postkassen ved Ejendomskontoret i Kernehuset, Krathuset 10. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Bilag til budget beboermødet vil blive udsendt 1 uge før afholdelse af mødet. Forslag til revideret husorden og have/terrassereglement vil kunne afhentes på ejendomskontoret fra den 17. august 2011 eller ses på 8

9 Greve Nord Projektet Status Juli 2011 Tryghed og Naboskab Nye funktioner i projektet Stine Juul Hartmann, som p.t. er trygheds- og informationsmedarbejder, har fået ny stilling som projektkoordinator for et nyt projekt i Askerød. Projektet er finansieret af Socialministeriet, og skal løbe til midten af Projektet starter 15. august, og har fokus på at forhindre udsættelser i Askerød. På landsbasis er der 3 tilsvarende projekter, som alle skal udvikle nye metoder for at forhindre udsættelser og støtte beboere med rod i økonomien. Stine vil fortsat være en del af Greve Nord Projektet og have base i Askerød. Suzanne Stroman vil fremover blive tilknyttet Gudekvartererne og Klyngen og varetage blandt andet tryghedssamtaler og aktiviteter. Suzanne har været ansat i Greve Nord Projektet i halvandet år med base i Gersagerparken, og har blandt andet masser af erfaringer med motion, ældre og sundhed. Udover at hjælpe til med de faste aktiviteter, vil Suzanne introducere zumba, stavgang og gy mnastik. Suzanne glæder sig til at komme i gang med de nye opgaver og ikke mindst til at møde beboerne i Syd-Bo afdelingerne. Suzanne vil dog stadig tilbyde gymnastik, zumba og stavgang for beboerne i Gersagerparken. NetCaféen Der har her i et par måneder været udtrykt stigende bekymring fra beboere i Askerød over, at der samles store skarer af unge uden foran Stamhuset. Det er værst om søndagen, så derfor har vi valgt, at Janne holder NetCaféen åben hver søndag kl i ferieperioden. Kultur og Image Hjemmesiden Marie Skjelbo Justesen som er Greve Nord Projektets nye image - og kommunikations medarbejder, vil inden længe sende mails til jer i stedet for Stine. En af Maries opgaver er nemlig at lancere hjemmesiden som en informations- og nyhedsportal for hele Greve Nord. Hjemmesiden skal både formidle aktuelt stof og historier fra i området, og forventes at være klar efter sommeren. Desuden kommer der i sensommeren et nyt digitalt nyhedsbrev, som erstatter den nuværende status. Gode idéer og inputs til begge dele modtages meget gerne! Man er meget velkommen til at kontakte Marie på tlf eller hvis man har spørgsmål eller forslag. SJH/juli

10 Cafè Ask Åbningstider Mandag og onsdag: Tirsdag og torsdag: Fredag: Mandag til torsdag: Frokost buffet: Tirsdag og torsdag aften: Varm mad: LÆKKER VARM MAD. UDBRINGNING Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage: For beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem: Priser: Varm mad (afhængig af retten) Kr Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) kr. 170 Dessert eller forret: kr. 18 DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Til den almindelige sultne kr Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr. 120 Til den økonomiske: Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis kr. 170 Dessert el. forret kr. 18 Kaffe kr. 5 Kage kr. 5 Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. HUSK! Vi modtager Dankort Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen. Udlejning af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon Stamhussal: kr. 600 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl Depositum : ved reservering kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr

11 August måneds lækre menu Tirs. d.2. Indbagt kyllingebryst m/brød & Æblesalat kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tors. d.4. Grillkøller m/marineret kartoffelsalat kr. 34,00 Bananasplit kr. 18,00 Tirs. d.9. Dansk bøf m/bløde løg, kartofler & Sovs kr. 32,00 Røget laks m/flødepeberrod kr. 18,00 Tors. d.11. Kalveculotte m/grønt & rødvinssovs kr. 36,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs. d.16. Fiskefrikadeller m/remouladesovs,kartofler og gulerødder kr. 34,00 Mandelpære m/is kr. 18,00 Tors. d.18. Græsk farsbrød m/tzaciki, Tomatsalat & kartoffelbåde kr. 34,00 Hindbærfromage kr. 18,00 Tirs. d.23. karrykotelet m/løse ris & salat kr. 32,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors. d.25. Solskinskarbonade m/bearnaice, Salat & kartoffelkroket kr. 34,00 Frisk frugtsalat m/ymercreme kr. 18,00 Tirs. d.30. Stegt flæsk m/persillesovs & Kartofler kr. 30,00 Brombærtrifli kr. 18,00 September måneds lækre menu Tors.d.1. Græske koteletter i fad m/tzaciki kr. 34,00 Chokolattemousse kr. 18,00 Tirs.d.6. Paneret skinkesnitzel m/whiskysovs Stegte kartofler,salat kr. 34,00 Citronpannacotta m/florintinere kr. 18,00 Tors.d.8. Indisk fiskegryde m/pasta kr. 34,00 Pandekage m/æble og karamelsovs kr. 18,00 Tirs.d.13. Wokret m/svinekød, løse ris kr. 34,00 Trifli m/tranabær & granatæble kr. 18,00 Tors.d.15. Marineret revelsben m/½ kartofler og Salat kr. 34,00 Kold agurkesuppe m/rejer kr. 18,00 Tirs.d.20. Rødvinsmarineret oksesteg m/salat Kartoffelmos kr. 38,00 Kaviarrand kr. 18,00 Tors.d.22. Forl.hare m/waldorffsalat, kartofler Vildtsovs kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.27. Glasseret skinke m/flødekartofler Salat kr. 32,00 Isdessert kr. 18,00 Tors.d.29. Kyllingestroganoff m/løse ris, salat kr. 32,00 Trifli m/svesker & likørcreme kr. 18,00 11

12 Aktivitets-kalender 2011 Det sker i august måned 13. august Kl i Billard klub afholdes udtagelsesstævne for alle interesserede medlemmer 13. august Sommerfest i Billard klubben for medlemmer og en eventuel pårørende kl Tilm elding 15.august Pensionistklubben tager til Goslar 5 dage aug. Fiskeklubben, Put&Take, tilmelding 24. august Vin- og Øllauget m ødes kl i Pavillonen 27.august Billard klub kl. 9.00, re-m ach m od Hedelund Det sker i fremtiden 1. sept. Indvielse af den nye NetCafé/ungeklub 4. sept. Fiskeklubben, fisketur fra Nivå, tilmelding 14. sept. Budgetbeboerm øde i Stamhuset kl sept. Fiskeklubben tager på m akreltur fra Sjællands Odde, tilmelding 7. okt. Aktivbestyrelsen inviterer til Høstfest i Stam huset, m ere senere okt. Greve Nord Projektet arrangerer efterårsferie for især enlige med børn, se bagsiden af bladet Børnehave for have/altanplanter i potte ved ejendomskontoret... I forbindelse med Helhedsplanen, skal vi som bekendt have nye tagterrasser og de gamle skal tømmes. Har du planter i potter du ikke vil skille dig af med og/ eller ikke kan få passet andetsteds, har du nu få mulighed for at stille dem i Ejendoms kontorets baghave. Bag Ejendomskontoret, har vi en aflåst indhegnet have, med både lys og skygge, den er nu indrettet til pasnings- central for beboernes have/altan planter. Man passer og vander selv sine planter, der er placeret en stor vandbeholder i baghaven. 12

13 Øl- og Vinlauget Holder hyggearrangement onsdag d. 24. august kl Vi mødes onsdag d. 24. august i Pavillonnen kl 18, hvor vi skal spise sammen. Til maden serveres vin, øl, sodavand samt vand. Der er tilmelding til formand Lisbet Ellehave senest mandag d. 22. august. Pris for arrangementet er 60 kr. for medlemmer. For ikke medlem- mer er prisen 100 kr. Alle er velkomne. Mange hilsner Lisbet Ellehave Mobil: Mail: Indvielsen af Netcaféens nye flotte lokaler i Stamhuset Sæt allerede nu kryds i kalenderen Torsdag d. 1. september huset. Hold øje med opslagene i din opgang for mere information. Hvor vi skal fejre indvielse af NetCaféens nye flotte lokaler i stam- Vi glæder os til at se jer! Mange hilsener, Hanne Sanderhoff Degn Aktiv itetskoordinator, Askerød & TIL MINDEGUDSTJENESTE I Københavns Domkirke for de dræbte i Norge. og ventede sammen med en vældig sød og frisk ældre dame. Da jeg ankom ca. halvanden time Vi kom roligt ind i kirken kl , før for at få plads i kirken, var der man kunne tænde lys og lægge ca. 15 alm. borgere samt et stort blomster på trappen til koret. Jeg opbud af presse tilstede. tændte lys og satte mig. Af: Christine Haase Da den norske Ambassadør talte, kunne man tydeligt mærke sorgen, og mange græd, det var meget bevægende. Men det var også vigtigt og styrkende for demokratiet, at offentoffentligheden havde fået lov til Der var smukke toner fra orgelet, ligheden var med og kunne komat være med, så længe der var en solo sangerinde og en violin me så tæt på Regeringen og pladser (der var plads til 1.100). og to mindetaler ved Lars Løkke Dronningen så kort efter sådan Ras mussen og den norske Amen forfærdelig tragedie. Jeg sad ved hoveddøren til kirken bassadør Jørg Willy Bonebakk. 13

14 LISTE OVER MEDARBEJDERE I Greve Nord projektet Greve Nord Projektet Dalhuset 2 st Greve Bente Larsen Ansvarlig for kontakt til kommune, politi m.fl., koordinering af netværk af afdelingsbestyrelser, ansvarlig for evalueringer mv.. Hanne Sanderhoff Degn Ansvarlig for aktiviteter for voksne i Askerød og i SYD-BO m.v.. Stine Hartmann Ansvarlig for kontakten til de 5 SYD-BO afdelinger. Tryghedssamtaler og nabosamtaler. Igangsætning af brede aktiviteter. Marie Skjelbo Justesen Ansvarlig for projektets hjemmeside, w ebavis og opbygning af vidensnetværk i bydelen Janne Jønck Ansvarlig for igangsætning af aktiviteter, især for børn og unge i Askerød Suzanne Stroman Opsøgende arbejde i forhold til klubber, frivillige og ældre samt igangsætning af brede Kulturaktiviteter i Gersagerparken. Lennart Theilgaard Relationsarbejde og igangsætning af aktiviteter for børn og unge samt idrætsaktiviteter i Gersagerparken Telefon: Sekretariatsleder Direkte: Mobil.: Aktivitetskoordinator for Askerød SYD-BO. Arb.: Mobil: Souschef r Arb.: Mobil: Imagemedarbejder Arb.: Mobil: Børne- og ungemedarbejder, Askerød SYD-BO Arb.: Mobil: Social vicevært i Gersagerparken Mobil: Aktivitetskoordinator i Gersagerparken Mobil: Job-, uddannelses- og sundhedsbutikken Kildehuset 6 st Greve Kira Gilling Hansen Koordinering af hele butikken samt sundhedsformidlernes arbejde samt den generelle sundhedsindsats. Sundhedskoordinator Mobil: Khadouj Al Mohammadi (kaldet Radus) Vejledning i forhold til job og uddannelse for alle beboere. Også koordination af sundhedsaktiviteter. Marianne Olsen Frivillig vejledning i forhold til job og uddannelse - kun for unge i Greve Nord området. Vejleder Mobil: Ungdomsvejleder Telefon: Mobil: Tilknyttet projektet Lars Kure, Ungdommens UddannelsesVejledning Opsøgende arbejde overfor virksomheder i forhold 14 til at skaffe praktikpladser til udsatte unge. Virksomhedsformidler Mobil:

15 SANKT HANS BRAND I ASKERØD Af: Christine Haase. Den 23 juni ca. en lille time før Sankt Hans aften skulle til at gå i luften, stod der en meget kæ mpe stor sort røgsøjle op over Askerød. Der var ild i den forhenværende daginstitution Gr øften. Branden var så voldsom,at flammerne stak op over hustagene, og røgen kunne ses flere kilometer væk. Man kunne tydeligt mærke varmen fra den helt overtændte børnehave, hvorfra jeg stod og fotograferede. Børnehaven havde stået tom i måneder og skulle rives ned grundet råd og svamp. Efter slukningsarbejdets afslutning stod kun murene tilbage. Heldigvis kom ingen til skade under branden. Brandårsagen er ukendt, men Askerød har været hærget af flere påsatte brande, og der er mistanke om, at også branden Sankt Hans aften var påsat.. Foto: Christine Haase 15

16 Telefon og for Askerød Byggekoordinator Bo-Vest: Kent Frøby Kivsmose Byggekontor: Skurbyen Godsvej. (Åbningstid: Man-fre: 8-9 samt tir: 16-17) Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd. leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Greve Nord Projektet Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Afdelingsbestyrelsen Ønsker du at tale med afdelingsbestyrelsen Kontakt Susanne på tlf Formand: Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5. Næstformand: Lisbeth Tønnov, Krathuset 9,2.mf. Kasserer: Tonni Rosendahl, Krathuset 2, 3,tv Medlem: Gert Keilow, Krathuset 1, st. 2 Medlem: Mustafa Günes Suppleant: Mogens Krabbe Suppleant: Jørn Ellehave Aktivbestyrelsen Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 1. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl for aflevering af ansøgninger og betaling af kontingent. Formand: Per Rosendahl Kasserer: Benny Nymand 16

17 17

18 Arabisk Nadia Ismail Lør lektiehjælp Krathuset 7 1.th N.B. Klubben er flyttet til Hundigeskolen Askerød John Tofteng, Digehuset Åben efter aftale. Fiskeklub Askerød Øl- og Vinlaug Lisbet Ellehave Krathuset 4, st. th Billarden Jon Vestergård Man - fre Lør - Søn Finere madlavning for mænd Inge Nielsen, Café Ask Kurdisk Klub? Man, ons, fre Lør Male-aktivitet Frank Langholm Motion for Askerødder Lisbet Ellehave Åbningstider, se side Musik Franz Heinemeier Alle dage - efter aftale! Kildehuset 2, 3.th Netcafé Børne- og Ungemedarbejder Tirsdage For børn/unge Janne Jønck Torsdage Fra år Søndage Pigeklub Fozia tlf.: Onsdage i ulige uger PowerSport Hanne Olsen Tirs el Lør Seniorklubben Connie Skovbro -Rasmussen Tirs, tors Krathuset 8, 2 sal NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

19 Seniorklubben mødes i Pavillonen Åbent: Tirsdage Seniorklubbens Formand: Connie Skovbro-Rasmussen Krathuset 8, 2 sal Tlf.: Velkommen til de nye medlemmer! Det sker i august måned: D. 9. august Banko Ferielukke fra d august D. 23. august Frokost D. 30. august Hygge Fødselsdage: 23. august Lene Lyngvild På bestyrelsens vegne. Connie Skovbro- Rasmussen Tur til Goslar d. 15. august 2011 Senioklubben tager på tur til Goslar fra d. 15. august til d. 19. august, 5 dage i alt. Er der nogle fra Askerød, der gerne vil med, kan det nås endnu. Turen koster kr, og hvis du vil have eneværelse kr. Du kan ringe til Connie på telefon for at høre nærmere. Eller du kan selv ringe til Klingenberg på telefon Booking nummeret du skal bruge er: Med venlig hilsen Connie Skovbro-Rasmussen Sommerfest i Billard Klubben Lørdag den 13. august 2011 klokken afholdes udtagelsesstævne, for alle interessere medlemmer af Billard klubben. Lørdag den 13. august 2011 klokken vil der blive serveret helstegt pattegris i haven, for Billard klubbens medlemmer, samt en eventuel pårørende. Lørdag den 27. august 2011 klokken 9.00 er Billard klubben vært for en Re-match mod Hedelund. M.v.h. Benny Nymand 19

20 20

September 2011 nr. 355 36. årgang

September 2011 nr. 355 36. årgang Askerød Tidende September 2011 nr. 355 36. årgang HUSK: 14. sept. Budgetbeboermøde i Stamhuset kl. 19.00 Folketingsvalg 15. september Husk at stemme Folketingsvalget er udskrevet, og der skal stemmes d.

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Juni 2011 nr. 353 36. årgang

Juni 2011 nr. 353 36. årgang Askerød Tidende Juni 2011 nr. 353 36. årgang Hyggearrangement i bryggeri Apollo samt ny kasserer i Øl- og Vinlauget Vi startede kl. 17.00 med en ekstraordinær generalforsamling med kun 1 punkt: at finde

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Juni 2012 nr. 363 37. årgang

Juni 2012 nr. 363 37. årgang Askerød Tidende Juni 2012 nr. 363 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

April 2012 nr. 361 37. årgang

April 2012 nr. 361 37. årgang Askerød Tidende April 2012 nr. 361 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

April 2011 nr. 351 36. årgang

April 2011 nr. 351 36. årgang Askerød Tidende April 2011 nr. 351 36. årgang Alle beboere inviteres til midtvejsgilde i Stamhuset nu på fredag d. 8. april kl. 16-18. Der serveres halalpølser så alle kan deltage. Klubberne er nu ved

Læs mere

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD 16. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Læs mere

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim Askerød Tidende September 2009 nr. 337 34. årgang Tur til Hildesheim Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende...side 2 Formandens Hjørne........side 3 Referat fra beboermøde af 23. august 2009.....side

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Beboere stemte ja til den nye Helhedsplan, der indebærer nedrivning af boliger for at åbne op for lys, luft og tryghed. Det glædede Greve Byråd.

Beboere stemte ja til den nye Helhedsplan, der indebærer nedrivning af boliger for at åbne op for lys, luft og tryghed. Det glædede Greve Byråd. Askerød Tidende Marts 2011 nr. 350 36. årgang Beboere stemte ja til den nye Helhedsplan, der indebærer nedrivning af boliger for at åbne op for lys, luft og tryghed. Det glædede Greve Byråd. Gourmet middag

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Askerød Tidende Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød Særudgave Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende....side 2 Nyt fra ejendomskontoret......side

Læs mere

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Askerød Tidende December/Januar 2010 nr. 348 35. årgang Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Ikke se, ikke høre ikke tale om greve kommune i forbindelse mediepolitisk

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 1, 3. kvartal 2012 Status på projektet Organisering Forlængelsen af Greve Nord Projektet gik officielt i gang 1. juli 2012. På nuværende tidspunkt er projektet

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning Askerød Tidende Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang Vinterstemning 1 Pensionistklubben. Program for december 2008 og januar 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Alles øjne er rettet mod Askerød

Alles øjne er rettet mod Askerød Askerød Tidende Marts 2010 nr. 342 35. årgang Informationsmøde mandag den 22. marts 2010 i Stamhuset kl. 19.00 - Se inde i bladet side 4. Husk beboermøde den 19. april 2010, se side 12. UG-Udvalg - se

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Fra 9.00-16.00 fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00 Fredag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202 Nævnsmøde torsdag den 24. april 2008 kl. 17.00, i nævnslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Kira Gilling Hansen under pkt. 0, Jørgen Fahlgren, Niels Kjøller, Gert Keilow,

Læs mere

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden VA 4 syd Nr.7 august 2008 Grillaften på Brogårds plads se bagsiden Betonhjertet august 2008 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 PARKERING PÅ AFMÆRKEDE FELTER 4 MUREN I SVANEN 4 IT-CAFE TIRSDAG OG TORSDAG 5 VAGTORDNING

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NY DIREKTØR I BO-VEST BLIVER ULRIK BROCK HOFFMEYER BO-VESTs bestyrelse har ansat Ulrik Brock Hoffmeyer som direktør i BO-VEST med tiltrædelse 1. august 2011. Udvælgelsen er

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

VA 4 syd Nr. 8 august 2011

VA 4 syd Nr. 8 august 2011 VA 4 syd Nr. 8 august 2011 MENS CAFE ØRNEN ER I BÅLHYTTEN ER DER DØMT PAUSE TIL HESTE, CHAUF- FØR OG HANS MEDHJÆLPER -TAK FOR EN GOD TUR FOTO: MARGIT Indhold : CAFE ØRNEN MENU AUGUST 3 KAFFEKLUBBEN SYDSPÆTTERNE.

Læs mere

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Askerød Tidende Oktober 2010 nr. 346 35. årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen 2010. Se side 5 Askerøds nye brandkadetter

Læs mere

December 2012 nr. 368 37. årgang

December 2012 nr. 368 37. årgang Askerød Tidende December 2012 nr. 368 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin

Læs mere

Maj 2012 nr årgang

Maj 2012 nr årgang Askerød Tidende Maj 2012 nr. 362 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014 Til: Boligtagerne 16. april 2014 bh/- Afd. 4 Gersagerparken. Referat af afdelingsmødet 1. april 2014. 0. Orientering fra Greve Nord Formanden for afdelingsbestyrelsen, Karsten Øbro bød velkommen til 83

Læs mere

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf..

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 18 Cafeteriets åbningstid: Mandag - torsdag 15.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 21 Dagcentret Ingeborgvej

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Kagsgården Afholdt 16. september 2016

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Kagsgården Afholdt 16. september 2016 Tilstede: Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Kagsgården Afholdt 16. september 2016 Formand: Næstformand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Driftsleder: Erik Nielsen Flemming Nielsen (sekretær / redaktør

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Møllehøj Information Maj 2013

Møllehøj Information Maj 2013 Møllehøj Information Maj 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags kontrollant

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. TORSDAG: 16.30-20.30. FREDAG 15.00 20.00 (SE KALENDER I

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere