KURSISTTRIVSEL PÅ FHF KURSISTTRIVSEL PÅ FHF 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSISTTRIVSEL PÅ FHF KURSISTTRIVSEL PÅ FHF 2011"

Transkript

1 KURSISTTRIVSEL PÅ FHF

2 Kursisterne i undersøgelsen: Undersøgelsens basis er besvarelser fra 239 kursister. 58 % går i 1.hf, 39 % i 2.hf (3 % har ikke angivet klassetrin) Kvinderne er i overtal: 51 %. Kursister med anden etnisk baggrund end dansk udgør 13 %. 33 % er under 20 år, 21 % er 20 år og 46 % er over 20 år. 70 % har erhvervsarbejde og dette erhvervsarbejde udgør mere end 10 timer ugentlig for 1/3 vedkommende. Trods erhvervsarbejde og eventuel anden fritidsbeskæftigelse kan skolens faglige udfordringer sagtens rummes idet et stort flertal (68 %) mener at de er blandt de absolut faglig bedste i deres klasse (kun 25 % mener at der er mange der er bedre end pågældende selv). Tilslutningen til FHF Kursisterne bedømmer FHF som helhed således: KARAKTER TIL FHF missed Antal Tallene bag ovenstående diagram er: 2

3 Spørgsmål 6: På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, hvilken karakter vil du give Frederiksberg HF-Kursus som helhed? 10-trins skala Antal Pct % % % % % % % % % % missed - 5 2% I alt % Gennemsnit 6,76 Usikkerhed (95%) 0,21 Spredning 1,67 75,6 % angiver en karakter i den positive ende af 10-trinsskalaen når det gælder FHF som helhed medens kun 8 % (18 personer) anfører en karakter tæt på dumpet. I alt er der 21,3 % som bedømmer FHF i den nederste halvdel af 10-trinsskalaen! Gennemsnitskarakteren er 6,7 Forespurgt om uddannelsen lever op til kursistens forventninger tegnes en ovenfor lignende fordeling: 3

4 Uddannelsen opfylder forventninger Tallene ser således ud i en tabelopstilling: Spørgsmål 7: På en skala fra 1 til 10 hvor 1 er mindst og 10 er mest, i hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 10-trins skala Antal Pct % % % % % % % % % % missed - 3 1% I alt % Gennemsnit 7,19 Usikkerhed (95%) 0,24 Spredning 1,92 19 % placerede sig i den nedre del af skalaen (1-5) medens 81 % placerede sig i den øverste del i spørgsmålet hvorvidt uddannelsen lever op til forventningerne. Gennemsnitskarakter: 7,2 4

5 I hvilken grad vil kursisterne anbefale FHF til andre? Til spørgsmålet skulle der benyttes en skala fra 1 til10 hvor 1 var kan slet ikke anbefale og 10 var kan fuldt ud anbefale. 60 I hvilken grad kan du anbefale FHF? Antal Tallene der ligger til grund for diagrammet er: Spørgsmål 8: I hvilken grad anbefaler du Frederiksberg HF- Kursus til andre? Brug skalaen fra 1 til 10, hvor 1 er Antal Pct % % % % % % % % % % missed - 1 0% I alt % Gennemsnit 7,26 Usikkerhed (95%) 0,27 Spredning 2,14 5

6 Til spørgsmålet om hvorvidt man vil anbefale FHF til andre er der 20 % der placerer sig i den nedre ende af skalaen medens 80 % ligger i den øvre del. Gennemsnitskarakter: 7,3 Sammenholdes de foregående tre spørgsmål i en grafik kan det se sådan ud: Syn på FHF,uddannelsen og eventuel anbefaling af FHF Sp.6 sp.7 sp.8 Sp.6= Anbefaling?,Sp.7=Forventninger opfyldt og sp.8=anbefaling af FHF Diagrammet viser hvorledes besvarelserne af de tre spørgsmål procentuel fordeler sig på 10-trinsskalaen. Selvom det ser ganske flot ud illustrerer tal og grafik dog at der er en gruppe på 20 % som forholder sig kritisk til de tre områder, jævnfør nedenstående (forenklede opstilling): Karakter til: FHF som helhed Uddannelsen lever op til Anbefaling af FHF til andre forventningerne Karakterer Antal % Antal % Antal % , , , , , missed 5 2,1 3 1,3 1 0,4 I alt Gennemsni 6,7 7,2 7,3 6

7 Kursisternes indsats i undervisningen og motivation til at lære nyt: Indsats i undervisningen og motivation til at lære nyt Indsats Motivation Figuren ovenfor angiver den procentuelle fordeling på 10-trinsskalaen. I skalaens nedre ende (1-5) befinder der sig 23 % når det gælder indsats og 18 % når det gælder motivationen. Medens det altså kniber med indsats og motivation for omkring 1/5 vedkommende angiver 59 % en placering i skalaens øvre ende når det gælder indsatsen og 79 % placerer sig i den øvre ende når det gælder motivation. I tabelform tager det sig sådan ud: Karakter til: Indsats i undervisningen Motivation til at lære nyt Karakterer Antal % Antal % , , , ,5 missed 38 15,9 6 2,5 I alt Karakter /gennemsnit 6,44 7,28 Et måske mere tydeligt mål for indsatsen og motivationen vil fremgå af det følgende, hvor kursisterne blev bedt om at tage stilling til følgende udsagn: 1. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 2. Jeg kommer til tiden 3. Jeg afleverer mine opgaver til tiden 4. Jeg overholder aftaler med lærerne 5. Jeg er med til at skabe arbejdsro Besvarelserne af dette ser ud som følger: 7

8 Jeg er forberedt (bøger med) Kommer til tiden Afleverer til tiden Overholder aftaler Med til at skabe arbejdsro Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Helt enig Enig Uenig Helt uenig Missed I alt Kursisterne er næsten helt i top når det gælder at være forberedt (94 %), overholde aftaler med lærere (96 %) og medvirken til arbejdsro (88 %) medens det kniber med punktligheden med hensyn til at komme(68 %) og aflevere til tiden (60 %) og sat lidt hårdt op kan det konstateres, at 6 % (14 personer) har ikke bøger og andre materialer med 27 % (66 personer) kommer ikke til tiden 37 % (87 personer) ikke afleverer til tiden 4 % (11 personer) ikke overholder aftaler med lærere 9 % (21 personer) ikke medvirker til arbejdsro. Undersøgelsen viser derudover at 59 % bruger i gennemsnit 1-5 timer ugentlig til forberedelse/afleveringer, 33 % bruger mellem 5 og 10 og 3 % bruger timer ugentlig. En grafisk opstilling i procent: 8

9 Jeg er forberedt, kommer/afleverer til tiden, overholder aftaler og medvirker til arbejdsro (i %) helt enig enig uenig helt uenig missed Forberedt møder til tiden afleverer til tiden overholder aftaler skaber arbejdsro Kursisternes vurdering af lærerne havde blandt andet følgende punkter: 1. lærernes faglige dygtighed 2. lærernes engagement i undervisningen 3. lærernes evne til at formidle stoffet Lærernes: Faglige dygtighed Engagement Evne til at formidle Antal % Antal % Antal % Missed I alt Gennemsnit 7,87 7,66 6,88 Det skal anføres at flere kursister har undladt at besvare med begrundelse i at der er stor forskel på lærerne men alligevel kan det konstateres, at 9 % er kritiske overfor lærernes faglige dygtighed men gennemsnittet er 7,8 9

10 10 % er kritiske med hensyn til lærernes engagement men gennemsnittet er 7,7 22 % er kritiske med hensyn til lærernes evne til at formidle men gennemsnitter 6,9 Mere enkelt ser det således ud: Lærernes: Faglige dygtighed Engagement Evne til at formidle Karakterer Antal % Antal % Antal % , , , , , ,7 Missed 10 4,2 13 5,5 17 7,1 I alt Og i grafik: Lærervurdering i % Faglige dygtighed Engagement Evne til at formidle 1 til 5 6 til 10 Missed Kursisterne blev endvidere bedt om at vurdere lærerne i undervisningssituationen ud fra følgende kriterier: Lærerne er godt forberedte? Lærerne anvender opdateret viden og materialer? Lærerne motiverer mig? Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats? Lærerne overholder aftaler? Lærerne kommer til tiden? Lærerne giver plads til humor i undervisningen? Og således var vurderingen: 10

11 Lærere: Er godt forberedte Er opdaterede Kan motivere Giver ofte feedback Overholder aftaler Kommer til tiden Giver plads til humor % % % % % % % Helt enig Enig Uenig Helt uenig Missed I alt Lærerne får en positiv bedømmelse af et stort flertal på alle parametre. Mest markant er der næsten udelt ros med hensyn til lærernes forberedelse og punktlighed. Der hvor kritikken især samler sig er om lærernes talent for at motivere, give feedback og brug af opdateret materiale. Endelig kan det måske konstateres at der kunne være lidt mere plads for humor i undervisningen. Spørgsmål 28:. den undervisning du modtager? Antal Pct % % % % % % % % % % missed % I alt % Gennemsnit 7,30 Usikkerhed (95%) 0,20 Spredning 1,55 11

12 Spørgsmål 29:. variationen i de undervisningsformer du modtager? Antal Pct % % % % % % % % % % missed % I alt % Gennemsnit 6,15 Usikkerhed (95%) 0,25 Spredning 1,95 Bedømmelsen af undervisningen overordnet er også meget positiv. Kursisterne placerer for 85 % vedkommende undervisningen i den positive halvdel af 10-trinsskalaen (11 % er negative).karaktergennemsnittet er 7,3, Med hensyn til variation i undervisningsformer ligger 61 % i den positive ende af skalaen medens hele 34 % ligger i den negative ende af skalaen. Der er altså meldt et ønske om mere variation i undervisningsformer fra 1/3 af kursisterne. Karaktergennemsnittet er 6,2. Parallelt hermed føler 31 % at de ikke har indflydelse på undervisningen; 41 % som ikke mener at lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 46 % som sjældent eller aldrig oplever drøftelse af resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen 26 % som ikke mener at Lectio benyttes i forbindelse med undervisningen og 51 % som savner arbejdsro i undervisningen. Her er det vigtigt at bemærke at kun 17 % forstyrres af medkursisters bærbare pc. 12

13 Kursisternes vurdering af deres uddannelse i forhold til det mere overordnede Oplever sammenhæng mellem fagene Lærer nyt hver dag Forbereder mig til at læse videre Antal % Antal % Antal % Helt enig Enig Uenig Helt uenig Missed I alt Hf-uddannelsen er både en almendannende og en studieforberedende uddannelse. Når det kan konstateres at 23 %er mere eller mindre uenig at uddannelsen forbereder til at læse videre kan det umiddelbart bekymre. Mere bekymrende er at en krydsning med klassetrin viser at hele 28 % på 2.hf er mere eller mindre uenig i at uddannelsen forbereder til at læse videre og at 11 % af 2.hf ikke tager stilling til udsagnet. Det videre studievalg burde vel være mere nært i bevidstheden blandt 2.hf men der er jo intet krav om at man skal læse videre. I forhold til ovennævnte kan der også peges på at denne undersøgelse blev foretaget ganske tæt på eksamen og at der derfor kan være tale om psykologiske forsvarsmekanismer a la: Jeg ved ikke hvor jeg står? Men er uddannelsen for svær? Til dette svarede man: Spørgsmål 43: Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Antal Pct. For svært 3 1% Svært, men jeg klarer mig 87 36% Passende % For let 21 9% missed 17 7% I alt % 13

14 Som det ses svarer kun 1 % at uddannelsen er for svær. Af de der svarer svært, men jeg klarer mig er et stort flertal (62 %) 1.hf og kun 36 % 2.hf. Dette kan forklares ved det tungere naturvidenskabelige præg på 1.hf. FRAFALDSTRUEDE Indikatorer for et kommende frafald kan være pjækkeri og manglende afleveringer: Spørgsmål 39: Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Antal Pct. Nej, slet ikke 36 15% Ja, nogle få timer % ja, 1-3 dage 54 23% Ja, 4 dage eller mere 37 15% missed 9 4% I alt % Spørgsmålet går på simpelt pjækkeri og ikke andre fraværsårsager og viser et meget stort pjækkeomfang, hvor de 15 % der har pjækket 4 dage eller mere kan indikere et kommende frafald. Ser vi på manglende skriftlige afleveringer er billedet: Spørgsmål 40: Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? Antal Pct. Nej % Ja, en enkelt gang 91 38% Ja, flere gange 40 17% missed 5 2% I alt % I forhold til frafald noteres det at 17 % flere gange har undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned. Er der så reelt tale om frafaldstruede? Vi spurgte (naturligvis) direkte til 14

15 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Spørgsmål 41: Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? krydset med 56: Hvilket klassetrin går du på? I alt 1.hf 2.hf missed Lodret procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Nej % 93 67% 71 76% 5 63% Ja 64 27% 41 30% 22 24% 1 13% missed 6 3% 4 3% 0 % 2 25% I alt % % % 8 100% 64 kursister (27 %) har overvejet at droppe ud i dette skoleår 41 kursister går på 1.hf (30 %) 22 kursister går på 2.hf (24 %) 57 af de 64 der svarer ja har uddybet hvorfor de overvejede at droppe ud (nogle angiver flere årsager). Jeg skal vende tilbage til disse på side 13. Sammenhæng mellem frafaldsovervejelser og pjækkeri: Spørgsmål 41: Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? krydset med 39: Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? I alt Nej, slet ikke Ja, nogle få timer ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere missed Lodret procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Nej % 31 86% 81 79% 35 65% 20 54% 2 22% Ja 64 27% 5 14% 22 21% 18 33% 16 43% 3 33% missed 6 3% 0 % 0 % 1 2% 1 3% 4 44% I alt % % % % % 9 100% 15

16 Det skal huskes at de to forhold ikke tidsmæssigt behøver at overlappe. Overvejelser om at droppe ud behøver slet ikke at være taget indenfor den sidste måned og det kan tænkes at en beslutning om at blive efter en overvejelse om at droppe ud har resulteret i minimalt pjækkeri. Med disse forbehold kan følgende opstilling iagttages: Pjækkeomfang seneste måned blandt de som indeværende år har overvejet at droppe ud Antal % Nej, slet ikke 5 7,8 Ja, nogle få timer 22 34,4 Ja,1-3 dage 18 28,1 Ja, 4 dage eller mere Missed 3 4,7 I alt Spørgsmål 41: Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? krydset med 40: Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? I alt Nej Ja, en enkelt gang Ja, flere gange missed Lodret procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Nej % 81 79% 64 70% 24 60% 0 % Ja 64 27% 22 21% 26 29% 15 38% 1 20% missed 6 3% 0 % 1 1% 1 3% 4 80% I alt % % % % 5 100% Med førnævnte forbehold kan følgende opstilling iagttages: Mangler afleveringer seneste måned blandt de som indeværende år har overvejet at droppe ud Antal % Nej 22 34,4 Ja, en enkelt gang 26 40,6 Ja, flere gange 15 23,4 Missed 1 1,6 I alt % af de som indeværende skoleår har overvejet at droppe ud har en eller flere gange ikke afleveret seneste måned 63,1 % af de som indeværende skoleår har overvejet at droppe ud har pjækket 1 dag eller mere seneste måned Selvom der kan være manglende tidsmæssigt overlap mellem de to fænomener synes der at være en sammenhæng mellem fravær og manglende afleveringer på den ene side og overvejelser om studieophør på den anden side. 16

17 Kursisternes overvejelser om at droppe studiet: 57 kursister af de 64 som svarer ja til overvejelser om studiestop skrev en kommentar om deres overvejelser. En rangordning med de hyppigste begrundelser først ser således ud: Potentielle frafaldsårsager 1 Manglende motivation 26 % 2 Forhold der knytter sig til skolen 15,1 % 3 Stress og/eller depression 13,4 % 4 Anden sygdom 9,8 % 5 Der er for meget pjækkeri 7,5 % 6 Dårlig økonomi 6,5 % 7 Frygt for eksamensresultat 6,5 % 8 Rejselyst/jobtilbud 6,5 % 9 Private forhold 4,9 % 10 Skilsmisse/problemer i familien 3,8 % Derudover var der to der nævner at de kun går på HF fordi man skal : Synes der er meget der ikke har relevans til det jeg vil men man skal bruge HF, derfor er jeg her. Dette er en god skole men jeg lærer intet af noget jeg kan bruge til den uddannelse jeg vil have og går her kun af pligt. En nærlæsning af ranglisten over potentielle frafaldsårsager viser at 44,9 % af begrundelserne bag frafaldsovervejelserne skyldes skole-eksterne forhold. Tallet er 31,5 % hvis man fratrækker stress/depression (det er dog næppe rimeligt at antage at stress og depression udelukkende skyldes skolen). Ud fra et strengt forsigtighedskriterium kan man altså tale at frafaldsovervejelser kan kædes til skoleforhold når det gælder ca. 70 % af tilfældene Selvom pjækkeri og manglende afleveringer kan være udtryk for frafaldstrussel er sammenhængen som vi så tidligere ikke entydig Vi skal i det følgende søge at belyse nogle af de i ranglisten opstillede områder med udgangspunkt i kursisternes relation til det sociale miljø på skolen og deres relation til skolen som institution. 17

18 Kursisternes relation til det sociale miljø på FHF Kursisterne blev bedt om at bedømme skolens sociale miljø med anvendelse af 10-trinsskalaen, hvor 1 er dårligst og hvor 10 er bedst. Det faldt således ud: Spørgsmål 44:. skolens sociale miljø? Antal Pct % % % % % % % % % % missed - 8 3% I alt % Gennemsnit 6,18 Usikkerhed (95%) 0,28 Spredning 2,16 En mere enkel opstilling er: Kursisternes karaktergivning til skolens sociale miljø Karakter Antal % , ,9 Missed 8 3,4 I alt Lidt over 1/3 er mere eller mindre negative i bedømmelsen af skolens sociale miljø. Karaktergennemsnittet er på 6,2 Kursisternes bedømmelse af det sociale sammenhold i klassen ser således ud: 18

19 Spørgsmål 45:. det sociale sammenhold i klassen? Antal Pct % % % % % % % % % % missed % I alt % Gennemsnit 6,11 Usikkerhed (95%) 0,33 Spredning 2,58 Kursisternes karaktergivning til det sociale sammenhold i klassen Karakter Antal % , ,5 Missed 11 4,6 I alt Ca. 40 % er mere eller mindre negative i bedømmelsen af det sociale sammenhold i klassen Gennemsnitskarakteren er 6,1 Følgende tre udsagn blev udbudt; Jeg føler mig tryg i min klasse Stemningen i min klasse er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater 19

20 Klassen: Jeg føler mig tryg i min klasse Stemningen i min klasse er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Antal % Antal % Antal % Helt enig Enig Uenig Helt uenig Missed I alt Knap 40 % bedømte det sociale sammenhold i klassen på den nedre del af 10-trinsskalen, men 6 % synes at være ikke at være tryg i klassen 31 % mener klassen mangler respekt og tolerance indbyrdes 15 % mener ikke at få hjælp og støtte fra klassekammerater Kontakt på tværs af klassen: Spørgsmål 52: Jeg har god kontakt med kursister fra andre klasser/hold Antal Pct. Helt enig % Enig % Uenig % Helt uenig % missed % I alt % Gennemsnit 2,67 Usikkerhed (95%) 0,11 Spredning 0,85 35 % mener ikke at have god kontakt med kursister fra andre klasser/hold. 20

21 Men her er et mere bredt indtryk af kursisternes vurdering af skolen i forhold til det sociale: Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, eller andet uden for skoletiden Antal % Antal % Antal % Helt enig Enig Uenig Helt uenig Missed I alt Antal % Antal % Antal % Helt enig Enig Uenig Helt uenig Missed Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, eller andet uden for skoletiden 8 % er ikke enig i at skolen er et rart sted at være 17 % mener ikke at skolen gjorde nok for at man kunne føle sig godt tilpas i starten af uddannelsen 30 % mener ikke at skolen laver gode arrangementer uden for skoletiden 21

22 Kursisternes relation til skolen som institution Indholdet i denne formulering er kursisternes karaktergivning af skolen på følgende felter: Spørgsmål 53:. skolens administration/kontor? Antal Pct % % % % % % % % % % missed % I alt % Gennemsnit 6,54 Usikkerhed (95%) 0,30 Spredning 2,27 22

23 Spørgsmål 54:. skolens ledelse? Antal Pct % % % % % % % % % % missed % I alt % Gennemsnit 5,53 Usikkerhed (95%) 0,34 Spredning 2,58 Spørgsmål 55:. skolens skemaplanlægning? Antal Pct % % % % % % % % % % missed - 7 3% I alt % Gennemsnit 6,33 Usikkerhed (95%) 0,31 Spredning 2,39 23

24 En samlet og mere enkel opstilling ser således ud: Administration/kontor Ledelse Skemaplanlægning Antal % Antal % Antal % , , , , ,3 Missed 15 6,3 18 7,5 7 2,9 I alt Karakter/ gennemsnit 6,5 5,5 6, Antal % Antal % Antal % Administration/kontor Ledelse Skemaplanlægning Missed Der er hug til ledelsen fra knap halvdelen af kursisterne medens bedømmelsen af administration/kontor og skemalægningen ligeledes er overvejende kritisk for 1/3 af kursisternes vedkommende. Når det gælder det sociale liv på skolen og skolen som institution er der plads for forbedringer. 24

25 Resume Kursisterne i undersøgelsen: Undersøgelsens basis er besvarelser fra 239 kursister. 58 % går i 1.hf, 39 % i 2.hf (3 % har ikke angivet klassetrin) Kvinderne er i overtal: 51 %. Kursister med anden etnisk baggrund end dansk udgør 13 %. 33 % er under 20 år, 21 % er 20 år og 46 % er over 20 år. 70 % har erhvervsarbejde og dette erhvervsarbejde udgør mere end 10 timer ugentlig for 1/3 vedkommende. Trods erhvervsarbejde og eventuel anden fritidsbeskæftigelse kan skolens faglige udfordringer sagtens rummes idet et stort flertal (68 %) mener at de er blandt de absolut faglig bedste i deres klasse (kun 25 % mener at der er mange der er bedre end pågældende selv). Tilslutningen til FHF 75,6 % angiver en karakter i den positive ende af 10-trinsskalaen når det gælder FHF som helhed medens kun 8 % (18 personer) anfører en karakter tæt på dumpet. I alt er der 21,3 % som bedømmer FHF i den nederste halvdel af 10-trinsskalaen! Gennemsnitskarakteren er 6,7 19 % placerede sig i den nedre del af skalaen (1-5) medens 81 % placerede sig i den øverste del i spørgsmålet hvorvidt uddannelsen lever op til forventningerne. Gennemsnitskarakter: 7,2 Til spørgsmålet om hvorvidt man vil anbefale FHF til andre er der 20 % der placerer sig i den nedre ende af skalaen medens 80 % ligger i den øvre del. Gennemsnitskarakter: 7,3 Kursisternes indsats i undervisningen og motivation til at lære nyt: I skalaens nedre ende (1-5) befinder der sig 23 % når det gælder indsats og 18 % når det gælder motivationen. Medens det altså kniber med indsats og motivation for omkring 1/5 vedkommende angiver 59 % en placering i skalaens øvre ende når det gælder indsatsen og 79 % placerer sig i den øvre ende når det gælder motivation. Kursisterne er næsten helt i top når det gælder at være forberedt (94 %), overholde aftaler med lærere (96 %) og medvirken til arbejdsro (88 %) medens det kniber med punktligheden med hensyn til at komme(68 %) og aflevere til tiden (60 %) og sat lidt hårdt op kan det konstateres, at 6 % (14 personer) har ikke bøger og andre materialer med 27 % (66 personer) kommer ikke til tiden 37 % (87 personer) ikke afleverer til tiden 4 % (11 personer) ikke overholder aftaler med lærere 25

26 9 % (21 personer) ikke medvirker til arbejdsro. 59 % bruger i gennemsnit 1-5 timer ugentlig til forberedelse/afleveringer, 33 % bruger mellem 5 og 10 og 3 % bruger timer ugentlig. Kursisternes vurdering af lærerne 9 % er kritiske overfor lærernes faglige dygtighed men gennemsnittet er 7,8 10 % er kritiske med hensyn til lærernes engagement men gennemsnittet er 7,7 22 % er kritiske med hensyn til lærernes evne til at formidle men gennemsnitter 6,9 Lærerne får en positiv bedømmelse af et stort flertal på alle parametre. Mest markant er der næsten udelt ros med hensyn til lærernes forberedelse og punktlighed. Der hvor kritikken især samler sig er om lærernes talent for at motivere, give feedback og brug af opdateret materiale. Endelig kan det måske konstateres at der kunne være lidt mere plads for humor i undervisningen. Bedømmelsen af undervisningen overordnet er også meget positiv. Kursisterne placerer for 85 % vedkommende undervisningen i den positive halvdel af 10-trinsskalaen (11 % er negative). Karaktergennemsnittet er 7,3. Med hensyn til variation i undervisningsformer ligger 61 % i den positive ende af skalaen medens hele 34 % ligger i den negative ende af skalaen. Der er altså meldt et ønske om mere variation i undervisningsformer fra 1/3 af kursisterne. Karaktergennemsnittet er 6,2. føler 31 % at de ikke har indflydelse på undervisningen; 41 % som ikke mener at lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 46 % som sjældent eller aldrig oplever drøftelse af resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen 26 % som ikke mener at Lectio benyttes i forbindelse med undervisningen og 51 % som savner arbejdsro i undervisningen. Her er det vigtigt at bemærke at kun 17 % forstyrres af medkursisters bærbare pc. Kursisternes vurdering af deres uddannelse i forhold til det mere overordnede Hf-uddannelsen er både en almendannende og en studieforberedende uddannelse. Når det kan konstateres at 23 %er mere eller mindre uenig at uddannelsen forbereder til at læse videre kan det umiddelbart bekymre. Mere bekymrende er at en krydsning med klassetrin viser at hele 28 % på 2.hf er mere eller mindre uenig i at uddannelsen forbereder til at læse videre og at 11 % af 2.hf ikke tager stilling til udsagnet. Det videre studievalg burde vel være mere nært i bevidstheden blandt 2.hf men der er jo intet krav om at man skal læse videre. Kun 1 % at uddannelsen er for svær. Af de der svarer svært, men jeg klarer mig er et stort flertal (62 %) 1.hf og kun 36 % 2.hf. Dette kan forklares ved det tungere naturvidenskabelige præg på 1.hf. 26

27 FRAFALDSTRUEDE 64 kursister (27 %) har overvejet at droppe ud i dette skoleår 41 kursister går på 1.hf (30 %) 22 kursister går på 2.hf (24 %) 64 % af de som indeværende skoleår har overvejet at droppe ud har en eller flere gange ikke afleveret seneste måned 63,1 % af de som indeværende skoleår har overvejet at droppe ud har pjækket 1 dag eller mere seneste måned Selvom der kan være manglende tidsmæssigt overlap mellem de to fænomener synes der at være en sammenhæng mellem fravær og manglende afleveringer på den ene side og overvejelser om studieophør på den anden side. 44,9 % af begrundelserne bag frafaldsovervejelserne skyldes skole-eksterne forhold. Tallet er 31,5 % hvis man fratrækker stress/depression (det er dog næppe rimeligt at antage at stress og depression udelukkende skyldes skolen). Ud fra et strengt forsigtighedskriterium kan man altså tale at frafaldsovervejelser kan kædes til skoleforhold når det gælder ca. 70 % af tilfældene Selvom pjækkeri og manglende afleveringer kan være udtryk for frafaldstrussel er sammenhængen som vi så tidligere ikke entydig Kursisternes relation til det sociale miljø på FHF Lidt over 1/3 er mere eller mindre negative i bedømmelsen af skolens sociale miljø. Karaktergennemsnittet er på 6,2 Ca. 40 % er mere eller mindre negative i bedømmelsen af det sociale sammenhold i klassen Gennemsnitskarakteren er 6,1 Knap 40 % bedømte det sociale sammenhold i klassen på den nedre del af 10-trinsskalen, men 6 % synes at være ikke at være tryg i klassen 31 % mener klassen mangler respekt og tolerance indbyrdes 15 % mener ikke at få hjælp og støtte fra klassekammerater 35 % mener ikke at have god kontakt med kursister fra andre klasser/hold. 8 % er ikke enig i at skolen er et rart sted at være 17 % mener ikke at skolen gjorde nok for at man kunne føle sig godt tilpas i starten af uddannelsen 30 % mener ikke at skolen laver gode arrangementer uden for skoletiden Kursisternes relation til skolen som institution Der er hug til ledelsen fra knap halvdelen af kursisterne medens bedømmelsen af administration/kontor og skemalægningen ligeledes er overvejende kritisk for 1/3 af kursisternes vedkommende Administration/kontor får et gennemsnit på 6,5: ledelsen får 5,5 og skemalægningen får 6,3 27

28 BILAG 1 Karaktergennemsnit: Frederiksberg HF-Kursus som helhed 6,7 Uddannelsen lever op til forventninger 7,2 Anbefale FHF til andre 7,3 Kursistindsats i undervisningen 6,4 Kursist motivation til at lære nyt 7,3 Lærernes faglige dygtighed 7,8 Lærernes engagement 7,7 Lærerenes evne til at formidle 6,9 Undervisningen 7,3 Variation i undervisningsformer 6,2 Skolens sociale miljø 6,2 Det sociale sammenhold i klassen 6,1 Skolens administration/kontor 6,5 Skolens ledelse 5,5 Skolens skemalægning 6,3 28

29 Bilag 2 Besvarelser til spørgsmålet: Er der noget på uddannelsen, der har overgået dine forventninger eller skuffet dig? (Jeg har i visse tilfælde tilsløret svar såfremt de fik et personligt sigte) Manglende seriøsitet fra lærere og elever. Useriøse prøvesamtaler. Dårligt fagligt materiale i kulturpakken. Der ligger meget ansvar på en selv, og det kan for nogen være ødelæggende for undervisningen og eksamenerne. Jeg syntes generelt at lærerne er meget dygtige i forhold til andre skoler jeg har gået på. Jeg har pjækket rigtig meget. Måske burde man finde kilden til det Læreren har skuffet mig. Dårlige computere og stole. Passende: dog virker niveauet til fx NF-eksamen alt for højt! Højere end forventet. Mange lærere kan ikke lære fra sig særlig første år. Dårligt fremmøde og motivation i klassen burde motivere hinanden. (administration/kontor): Meget sure til tider Meget skuffet over fremmøde blandt medkursister flere folk skal smides ud Nogle af lærerne har ikke formået at leve op til mine forventninger ang. Det faglige niveau. Dygtige lærere Minus eksamensforberedelse Fraværet tages ikke seriøst. Lærerne er rigtig gode. Lærerne har overgået mine forventninger meget, de er supergode. Reglerne om fravær der er ingen konsekvenser og derfor ingen der føler behov for at overholde disse (det går ud over undervisningen) 29

30 Engagementet i undervisningen, skolens planlægning og klassens sociale relationer har til tider været skuffende Er meget skuffet over lærerne. Jeg føler ikke at de brænder for deres fag og det virker som om de er ligeglade med eleverne Skolen er uprofessionel og man er ikke motiveret til at gå på FHF Engagement fra andre elever har skuffet. Til dels også lærerne. Engagementet fra elever og lærerne har været skuffende. Religion og fysik skuffet For mange mellemtimer Fordi det er demotiverende at se på hvordan voksne opfører sig. Dårlige faciliteter. Lærernes Venedigtur. Ikke gjort noget ved fravær hvis de første 15 var blevet smidt ud havde det været helt anderledes. Jeg synes at der er mange af lærerne og deres lære-niveau har været dårligere end forventet, Synes også at der er for lidt info om alt, fx større opgave. Lærerne og undervisningen er meget skuffende! Man bliver umotiveret og i dårligt humør af at være på skolen! Der skal virkelig ske STORE ændringer med undervisningen før jeg ville anbefale denne skole til nogle! Jeg har gået 2 år på gymnasiet hvor jeg lærte dobbelt så meget som jeg her har! Manglende motivation, kedeligt og indholdsløst stof, 2 lærere. Lærerstaben er generelt dygtige og hjælpsomme Skuffet over sociale arrangementer fx gallafest, minus studietur, skuffet over skolens fraværspolitik er så løs Jeg har 2 lærere der aldrig er forberedt Rektor Nogle fag har skuffet mig, da jeg troede at jeg vil få noget ud af dem på HF Det undrer mig at man ikke placerer valgfagstimer om morgenen eller om eftermiddagen så man ikke skal spilde 4-5 timer hver uge. Samme antal lektioner, læretimer og elever. Det må kunne lade sig gøre. Skuffet over niveauet, manglende engagement fra eleverne, og manglende troværdighed ang.fraværssystemet. Til gengæld er alle lærerne elskværdige og engagerede. Skuffet mig: Borde og stole, og at rektor er så sur og ikke vil det bedste for eleverne men bare vil bruge alle pengene på at gøre toiletterne hvide 30

31 Manglende motivation, synes generelt stemningen på skolen mht. fravær er dårlig. Plus at ens skema er en gang lort med så mange mellemtimer som gør at man bliver hjemme eller tager hjem! Jeg synes der er en lad indstilling hos nogle lærere. Synes nogle gange undervisningen bliver den nemmeste udvej fx film Galla-festerne har skuffet mig. Lærerstaben har overrasket mig positivt, kantinen er bedre end forventet. Det er hårdt at have en liberal tankegang mellem så mange røde. For useriøst skolesystem. Det er ikke alvorligt nok. Fraværsdisciplinen. Jeg er positivt overrasket over studievejlederne, de gør det godt. Rektor skuffer Vinter, dep., koldt på skolen så man ikke kan koncentrere sig. Matematikundervisningen har overgået mine forventninger. Historieundervisningen har skuffet mig. Jeg har været skuffet over ikke at få andre sprog end engelsk men alt det andet er det fint nok. IT-delen halter En for slap fraværspolitik Dårlig planlægning i forhold til store opgaver. Folk er yngre og mere teenage-agtige end forventet fagligheden er høj til trods for meget fnidder. At det ligefrem regner ned igennem taget i kemi, kom lidt bag på mig. Virkelig gode lærere. Har aldrig været god til matematik før, det er jeg nu. Det er fedt. Skuffet: Mangel på interesse og lytten til elever fra ledelsens side. Skuffet: Fremmøde og engagement blandt hovedparten af eleverne. Positivt: Nogle gode lærere. Det valgte valgfag (spansk) jeg valgte da jeg startede fik jeg pludselig ikke alligevel. Skal nu ud og tage enkeltfag efter HF. Skuffende: ud og supplere med en masse fag for at komme på universitetet. Nogle lærere har ikke været så gode til at lære fra sig og få alle med i klassen, mest fokus på de kloge. Fravær! Elevengagement skuffer. 31

32 Uengageret rektor At eleverne ikke bliver taget seriøst når de klager over en lærer Medstuderendes modenhed eller mangel på samme FHFs brud på løfter! Grundet undervisningsmetoder Det har skuffet mig meget at skolens ledelse accepterer elever har fravær på imod 40% Har overvejet at skifte til skole hvor ledelsen motiverer en til at komme og deltage i undervisningen. Klassens sociale liv er noget barnligt. Jeg må sige at jeg ikke var klar over at der ville blive trukket fravær på HF. Men jeg tog fejl og sådan er det nu engang. Mangel på eget engagement har gjort at jeg er sakket bagud i undervisningen. Men jeg synes at lærerne har været gode til at hjælpe en på banen igen. Trivsel i klassen på grund af at jeg er ældst. Fravær tolereres for meget, ingen disciplin Fravær På FHF kan man åbenbart godt være deltidsstuderende og blive væk i en måned uden det har konsekvenser. Delvist overvejer kraftigt at skifte skole på andet år. Uforberedte lærere som måske ikke er egnet til at undervise. En person som skolens rektor virker uinteresseret i eleverne mangel på info. Der er stor mangel på struktur og ensartethed i informationen. Ikke ordentlig information om lektiehjælp første år. Manglende mediefag under de kreative fag. Fraværskonsekvenserne uden betydning Dårlig disciplin Lærerne fandt sig i for meget sløseri, larm og forstyrrelser i timen det første år. Lærere og ledelse er gode til at omgås og forstå unge mennesker især dem der søger ind nu. Ikke nok elevindflydelse. Jeg føler mig snydt for en studietur 32

33 Meget sygdom blandt nogle lærere. Lærerne er gode til at se eleverne som ligeværdige, hvilket er rart, alderen taget i betragtning. + engagerede lærere -fysiske omgivelser Rigtig mange engagerede lærere De fleste lærere er rigtigt gode. Sammenholdet mellem eleverne er ikke helt så godt. Dette er en god skole, men jeg lærer intet af noget jeg kan bruge til den uddannelse jeg vil have (animator) og går her kun af pligt. Her er en meget mere afslappet stemning end jeg havde forventet. Der er frihed og plads til at gøre som man vil. I begyndelsen af skoleåret ville jeg godt have haft mere orientering om hvilke niveau, fag jeg fik på skemaet før jeg startede. Menneskerne er rare men jeg får hovedpine af støj og larm Mellemmoduler er irriterende Positivt overrasket over mange læreres engagement! Og god kontakt med kursisterne! Dårligt socialt netværk med andre elever end min klasse. Rektor skuffet Skuffet: Koordinereingen ved sygdom eller lignende. Der er lærere der ikke leverer! Meget kvalificerede lærere. + lærernes forståelse for den enkelte elevs baggrund. engelsk Mange af lærerne har overgået mine forventninger Ingen fast fredagsbar. Fredagsbar bliver afholdt i aulaen. Det er virkelig ringe. Ps. Den her undersøgelse er alt for generel. Lærernes undervisning er meget forskellig. Hvad med at lade eleverne selv formulere sine indtryk af skolen. Skuffet: det høje fravær fra kursisterne. Enkelte lærer har overgået forventning + en lærer har skuffet mig rigtig meget. Tjek reliabiliteten til næste gang i laver spørgeskemaer! 33

34 Ingen repetition eller læseferie på 2.år er fuldstændig latterligt (jeg ved godt det er regeringens skyld) Skuffet: Vikarafløsere til diverse. Dårlig ledelse og manglende initiativ til nye tiltag/forbedringer. Manglende interesse fra ledelsen for elevens trivsel/tilstedeværelse. Havde ikke troet der var SÅ mange lektier + niveauet så højt. For lange dage mister koncentrationen. Folks lave ambitioner til lektier og til at tage skolen seriøst. Fordi jeg ikke følte at folk tager uddannelsen seriøst nok og bare kommer og går som det passer dem. Undervisningen i enkelte fag har skuffet mig. Meget ligegyldigt og uinspirerende + lærer. Synes der er meget der ikke har relevans til det jeg vil og meget mærkelig undervisning. Men skal bruge HF, derfor er jeg her! Jeg er ikke blevet overrasket positivt på nogle punkter. Undervisningen er meget let og ikke udfordrende. Der bliver ikke taget højde for, at man måske går rigtig i spænd med klassen og bliver kastet ud i for meget gruppearbejde hvor individuelt ville være bedst. Vidste ikke at man gik i skole til 1555 hver dag! det kan være meget hårdt. For lange dage + alle naturfag er lagt på onsdagen Lærere i enkelte fag har skuffet mig. + folk med at for meget fravær har alt for lang tråd, der er ingen konsekvenser. Det har skuffet mig at ledelsen på skolen har et generelt lavt ambitionsniveau. Lærerne er generelt gode. Skuffet over rektors måde at håndtere problemer. Overrasket over godt elevsammenhold. Skuffet over rektors indstilling og måde at håndtere problemer på.. Største del af lærerne er engagerede og kæmper for at alle er med. Dog havde jeg forventet mere seriøsitet fra rektor! + mange forskellige typer -gennemsnitlig lav alder Lærernes forberedelse til timerne kunne være bedre for nogle af dem Noget så uvæsentligt som at vi ikke har et fast lokale har irriteret mig. 34

35 Idræt skuffer mens resten er generelt positivt. Ingen læseferie til naturfagseksamen. Folk er mindre modne end jeg forventede og der er ikke helt så stor forskel på foks alder som jeg troende der ville være. Den måde de forskellige fag hænger sammen på har positivt overrasket og hjulpet mig. Folk er mindre modne end jeg forventede. Nogle af lærernes pædagogiske formidlende evner har skuffet mig. Kollektiv afstraffelse: mht. studietur og lukning af toiletter ved graffitti. Voksne mennesker skal ikke behandles som børnehavebørn. Har overvejet at skifte til en anden skole pga. elevernes minimale indflydelse og det lave niveau. Det er som om man på dette HF er bange for at skræmme de dovne elever. Reglerne omkring hvorvidt man kommer på studietur synes jeg ikke er særlig gode. Det skuffer mig at der ikke er mere hjælp at hente fra ens egen lærer hvis et fag er svært. Det skuffer mig at fraværsprocenten ikke bliver taget mere seriøs Dårlig musik til festerne. At vi skal have kemi. Et par lærermetoder der ikke var særlig pædagogiske. Lektiemængden er større end regnet med. Det har været skuffende at niveauet i mange fag er meget lavt og at de fleste lærer som elever er uengagerede og tempoet er langsomt Der er mange som er i skole som det passer dem, kan man sige og alt i alt er det en smule demotiverende at de får lov til det. Manglen på engagement samt det høje antal % af fravær. Undervisningens værktøjer gammeldags. Kunne ønske mig en smule struktureret undervisning (bare svagt) Det er skuffende hvor meget folk pjækker og svindler. FHF har gode lærere! Møg stole Lorte stole 35

36 Bilag 3 Årsager ved overvejelser om at droppe ud: Skolen er uprofessionel og man er ikke motiveret til at gå på FHF Fordi det er demotiverende at se på hvordan voksne opfører sig. Manglende motivation, kedeligt og indholdsløst stof Ud at rejse Ud at rejse Manglende motivation, synes generelt stemningen påp skolen mht. fravær er dårlig.plus at ens skema er en gang lort med så mange mellemtimer som gør at man bliver hjemme eller tager hjem! Jeg har ikke følt at jeg kunne overskue det, problemer med stress og depression. For useriøst skolesystem. Det er ikke alvorligt nok. Stod uden bolig og havde svært ved at få det hele til at hænge sammen. Stress, for lidt overskud, mangel på energi. Skoletræt Mor syg! Så jeg får meget fravær når jeg skal med på hospitalet. Stress, mangel på overskud Pga arbejde/penge mangel da Su er alt for lidt Grundet undervisningsmetoder Har overvejet at skifte til skole hvor ledelsen motiverer en til at komme og deltage i undervisningen. Mangel på eget engagement har gjort at jeg er sakket bagud i undervisningen. Men jeg synes at lærerne har været gode til at hjælpe en på banen igen. Trivsel i klassen på grund af at jeg er ældst Mangel på motivation Manglende motivation. skoletræt Mangel på motivation Jeg er bange for ikke at få det snit jeg skal bruge for at læse det jeg gerne vil 36

37 Malplaceret Jeg har følt at jeg var bagud og ikke ville kunne gennemføre. Ville hellere arbejde og havde svært ved at vænne mig til at gå i skole igen. Delvist på grund af stress, men jeg kæmper videre jeg giver ikke op. Personlige årsager pga. sygdom Sygdom og ændrede fremtidsplaner. Stress og manglende tro på mig selv/dårlig selvtillid. Personlige årsager, eksamensangst stress og bagud pga. meget fravær Skoletræt, personlige problemer ikke glad for min klasse i starten. Stress-symptomer, trykken for brystet, tynd mave og koldsved bare ved tanken om skole. Fordi jeg ikke følte at folk tager uddannelsen seriøst nok og bare kommer og går som det passer dem. Synes der er meget der ikke har relevans til det jeg vil og meget mærkelig undervisning. Men skal bruge HF, derfor er jeg her! Dødsfald Personlige årsager med familien og følte mig langt bagud i undervisningen. Jeg har haft svært ved at tage mig sammen Jeg blev tilbudt at komme ind som konstabel i hæren, hvilket er hvad jeg gerne vil. Økonomisk da jeg er gammel og har haft et andet liv inden. Jeg er bange for ikke at bestå kemi og mat Har overvejet at skifte til en anden skole pga. elevernes minimale indflydelse og det lave niveau. Det er som om man på dette HF er bange for at skræmme de dovne elever. Lyst til at opleve/lave noget nyt. Arbejde, økonomi, manglende motivation. For svært + rygproblemer gør det svært at sidde så mange timer om dagen Personlige årsager og problemer. Private 37

38 Fordi jeg er skoletræt og fagene kan være svære Sygdom Skilsmisse/flytning Fordi jeg ikke orker skole Psykiske problemer Min egen evne til at læse. Vil ikke optage plads for mere egnede elever 38

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Kort om baggrund og formål: Det går egentlig meget godt. Men der er Mange forskelligartede elever Problemer med fravær Enkelte

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere