Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand"

Transkript

1

2 Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand Telefon: Fax: Redaktion: Preben Larsen Eva Vedsø Lisbeth Mikkelsen Ansvarshavende: Finn Løbner-Olesen Layout: Preben Larsen Tryk: SHS Tryksager, Havdrup Krudtuglen udkommer 3 gange i skoleåret: Tirsdag efter efterårsferien, tirsdag efter vinterferien og 2. tirsdag før sommerferien Oplag: 1100 Krudtuglen udleveres gratis til alle elever og ansatte på Uglegårdsskolen, skolebestyrelsen, og skolens øvrige samarbejdspartnere. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Indlæg afleveres på skolens kontor. Helst via skolens ! Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 13. Oktober 2006 Nyt fra kontoret...side 4 Nyt fra Skolebestyrelsen...side 7 Nyt fra SFO...side 8 Nyt fra Skolebiblioteket...side 9 Nyt fra Ungdomsskolen og SSP...side 10 Skolernes motionsdag...side 22 Nye medarbejdere...side 32 Opslagstavlen...side 36 Artikler Sure tæer og flæskesvær...side 9 Pythagoras og H.C. Andersen...side 18 Skraldevaner på Uglegårdsskolen...side 20 Skolernes motionsdag...side 22 Grøn dag...side 31 Nye medarbejdere...side 32 Lejrskoler 8.c og 8.d i Holland...side 14 8.b på Samsø...side 15 4.a på Stevns...side 16 8.a på Bornholm...side 28 Fra klasser og team Lejre forsøgscenter... 4b-4d...side 13 Idrætstur til Gershøj... Team 6...side 19 Skraldevaner... 5.d...side 20 Ishøj Teater... Team 0...side 25 Snegle... 4.j...side 26 Jyllandsposten... 9.b...side 27 Underholdning Præmieopgaver... Side 23 Krudtuglen og Musen Mango... Side 36 Forsiden: 8.d afprøver en del af den nye legeplads Side 2 Krudtuglen Oktober 2006

3 Fra redaktionen Velkommen! Velkommen til dette skoleårs første nummer af Krudtuglen. Særligt er det os en glæde at byde velkommen til vores mange nye læsere: Alle skolens nye elever og deres forældre, fra de nye børnehaveklasser til 9. klasse. Også de 10 nye, eller næsten nye, lærere og vores nye skolesekretær byder vi velkommen i læserskaren. Vi håber, at I alle vil blive tilfredse med at være på Uglegårdsskolen, og at I vil deltage i skolens liv både i og udenfor skoletiden. Skolebladet Krudtuglen er en del af dette liv. Ud over det nummer, du læser i nu, udkommer der et nummer tirsdag efter vinterferien og et nummer to tirsdage før sommerferien. I Krudtuglen informerer skolens ledelse, Skolebestyrelsen, lærerne, eleverne, forældrene, SFO erne Ungdomsskolen og mange andre om livets gang på Uglegårdsskolen. En stor del af disse informationer kommer kun i Krudtuglen. Det er derfor vigtigt, at kigge i Krudtuglen når den udkommer. I den uge hvor Krudtuglen udkommer, bliver den uddelt til eleverne når det passer ind i undervisningen, så det er ikke sikkert, at bladet kommer hjem lige om tirsdagen. Men husk at kigge i skoletaskerne. Vi sender også Krudtuglen til skolens samarbejdspartnere udenfor skolen: Byrådet, lokalaviserne og de andre skoler i kommunen. Når Krudtuglen er udkommet, lægger vi den på skolens hjemmeside i pdf-format under menupunktet Information. Her kan man også læse de tidligere Krudtugler fra 2005 og I dette nummer af Krudtuglen fortæller vi om nogle af de lejrskoler, der har været afholdt i det efterår, der er ved at være gået. Vi har ikke plads til dem alle, så resten af lejrskolerne kommer i næste nummer. Vi har bedt de 11 nye medarbejdere præsentere sig selv, så der er en stor sektion med præsentationer på side Desuden er der artikler fra kontoret, skolebestyrelsen, Ungdomsskolen, Skolebiblioteket, og SFO erne. Der er selvfølgelig, som sædvanlig, artikler om emner og aktiviteter fra en stor del af skolens klasser. Velkommen og god fornøjelse. Redaktionen Krudtuglen oktober 2006 Side 3

4 Fra Kontoret af Finn Løbner-Olesen Skoleinspektør Ændringer i skolens personale Pensionering To af skolens børnehaveklassemedarbejdere går på pension med udgangen af oktober, nemlig børnehaveklasseleder Kirsten Pedersen og børnehaveklasseassistent Nete Ziener De har begge været ansat i så mange år, at antallet af børn, der er gledet igennem deres hænder virker uendeligt. Deres forestående otium må derfor også betegnes som så meget mere velfortjent. Vi ønsker held og lykke i fremtiden, og vi takker for den store indsats. De konkrete datoer, hvor sidste arbejdsdag for Kirsten og Nete ligger, er ikke 31/10, men er aftalt individuelt. Mette Svarrer afløser Kirsten som Børnehaveklasseleder i 0.b. Mette har været børnehaveklasseassistent i 0.d, og Janne Bruun er ansat som ny assistent i 0.d. Pia Lindenhoff afløser Nete i 0.c. Janne og Pia præsenterer sig selv i næste nummer. Ansættelser Ved skoleårets begyndelse har vi ansat nye lærere i normerede stillinger (på grund af flere stillinger) og et stort antal barselsvikarer. Alle præsenterer sig på side 32-35, og velkommen til siger vi også her. Barsler Generelt kan vi oplyse, at vi har rigtig mange lærere på barsel i øjeblikket, hvilket kan give en vis uro i lærerdækningen af børnenes undervisning. Det er ikke altid, at det lykkes for os at holde på en barselsvikar i hele perioden, fordi sådanne ansættelser er tidsbegrænsede og derfor ikke så attraktive som normerede faste stillinger. Men vi bestræber os selvfølgelig på så få forandringer som muligt. Aktuelle ombygnings- og renoveringsopgaver på skolen Fysik/kemi Fysik/kemi-lokalerne er taget i brug og der mangler nu kun ganske små detaljer. Lokalerne har vakt glæde hos alle. Forløbet har været stramt rent tidsmæssigt, men vi har endnu en gang haft et rigtig godt samarbejde med rådhusets folk og de involverede håndværkere. Billedkunst og Uglebo/Ugleib Flytning af billedkunst og ombygning og renovering af de nye SFO-lokaliteter til den sammenlagte Uglebo-Ugleib skrider noget langsommere frem, end vi havde håbet på. Vi er stødt ind i forsinkelser af materialer, og de nødvendige byggesagsforløb på rådhuset er løbet ind i forsinkelser, som så mange andre har oplevet. Side 4 Krudtuglen oktober 2006

5 ...fra kontoret I uge 38 er der gået positivt skred i tingene for alvor, men der er et stykke vej endnu. Vi når det dog inden vinteren for alvor kommer over os. Billedkunstlokalet d. 5/ Skolens kanal Et af skolens fornemme vartegn, kanalen, skal i den kommende tid renoveres. Der er skader i bunden forårsaget af de mange rødder fra træerne, som visse steder drikker lystigt direkte af vandet, og også kanterne, de store runde bjælker, er nedslidt mange steder. I budget 2006 er der afsat særlige midler til en renovering, som igangsættes hurtigst muligt. Den har været prioriteret lavere end færdiggørelsen af vore lokaler. Det indgår i de nuværende planer, at kanalen skal tilføres endnu mere vand fra vore tage end nu. På den måde kan vi så på længere sigt få en besparelse i vandforbruget, idet vi i fortiden i meget tørre perioder har måttet anvende drikkevand til opfyldning, så udtørring af bunden blev forhindret. Elevplaner Se mere: Som en del af ændringerne af folkeskoleloven har Folketinget vedtaget, at alle elever skal have en skriftlig elevplan. Det lokale udmøntningsarbejde begynder med en behandling i vores politiske udvalg, og derefter overlades det til skolerne at få det hele konkretiseret. I de til loven hørende bestemmelser har ministeriet tilkendegivet forståelse for, at skoleåret 06/07 anvendes til igangsætning på grund af lovens meget sene færdiggørelsestidspunkt. Vi har som mål, at vi i forbindelse med forårets skole-hjem-samtaler anvender elevplaner første gang. Næste skoleårs samspil mellem samtaler, tests og elevplaner kan præsenteres med skolebladet inden sommerferien. Krudtuglen oktober 2006 Side 5

6 ...fra kontoret Tests Se mere: I foråret 2007, fra 1/5 til 29/6 løber de første tests af stabelen. De første er udvalgt i ministeriet, hvad angår fag og årgange. Det bliver matematik i 6.klasserne, fysik/kemi og læsetest i dansk i 8. klasserne. Selve gennemførelsesbekendtgørelsen er til høring her medio september, så vi vil få yderligere oplysninger om de konkrete forløb og regler. Så vidt vi lige nu kan se, indeholder den samlede testmanøvre en del regelstyring med dertil hørende bureaukrati, men det bliver op til os at få gennemført test-forløbene så stille og roligt som muligt ikke mindst for børnene. Det ligger allerede nu fast, at forældrene skriftligt skal have resultatet af barnets test. Vi håber, det kan gøre digitalt via Forældreintra. I skolebladets vinterferieudgave vil vi præsentere flere detaljer, idet vi håber at have modtaget alle oplysninger fra ministeriet. Vi er i gang med at gennemtænke, hvordan vi skal "oplære" eleverne i at deltage i tests, som er digitale. Ny karakterskala for 8. og 9. klasserne Se mere: Vi havde til dette skoleår håbet på, at vi for 8. klassernes vedkommende kunne arbejde i den nye såkaldte "7- skala" allerede i år. Så skulle eleverne på den årgang ikke ind i oversættelsesproblemerne, der opstår når man én gang har prøvet 13-skalaen og skal skifte til den ny. Vi har fået oplyst fra ministeriet, at dette ikke er tilladt, da selve vejledningen for den nye karakterskala først ventes færdig til april. Side 6 Krudtuglen oktober 2006

7 Fra Skolebestyrelsen af Pia Junker Formand for Skolebestyrelsen Så er det nye skoleår i gang Vi har igen i år forsøgt at komme rundt til forældremøderne i klasserne til og med 7. Årgang, for at fortælle lidt om det arbejde, vi allerede er i gang med, samt lidt om de opgaver, der venter os i indeværende skoleår. Næste års budgetforslag Første opgave har været skolebestyrelsens kommentar til næste års budgetforslag fra kommunalbestyrelsen. Der er ikke varslet besparelser på skoleområdet, hvilket vi er meget tilfredse med. Dog har vi udtrykt vor bekymring over den foreslåede nedskæring i SFO ernes åbningstider. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at det stadig stigende elevantal på Uglegårdsskolen giver stor belastning i SFO erne. En yderligere nedskæring af åbningstiderne vil øge denne belastning. Hertil kommer det faktum, at Solrød er en pendlerkommune, og reducering i åbningstiderne vil give problemer for forældre, der skal nå hjem og hente børn inden SFO-lukketid. Herudover har skolebestyrelsen gjort opmærksom på, at vi tager afstand fra forslaget om vandreklasser, der vil give unødvendig uro i børnenes skoledag. Desuden vil skolens ønske om fordeling af elever fra forskellige årgange omkring de forskellige storrum ikke kunne opnås. Trafiksikkerheden Trafiksikkerheden er og bliver et punkt, der er meget fokus på. Vi har gennem de senere år, ved flere lejligheder, påpeget betydelige problemer med trafiksikkerheden på Uglegårsdsskolens skolevej. Vi har derfor kraftigt opfordret kommunen til, at der senest i 2007 afsættes midler til at afslutte de nødvendige projekter til sikring af børnenes skolevej. Lektiehjælp og hjemmeside Ud over arbejdet med skolens principper, forventer vi i skoleårets løb at drøfte lektiehjælp I SFO, samt at færdiggøre skolebestyrelsens område på skolens hjemmeside. Lektiehjælp I SFO erne Mange har en holdning til lektiehjælp I SFO erne, som kan blive et lovkrav, og vi planlægger, at vi sammen med klassernes kontaktforældre skal debattere forældrenes holdning til emnet. Skolebestyrelsens område på skolens hjemmeside..håber vi på, vil komme op at køre I indeværende skoleår, således at vi herigennem blandt andet kan kommunikere den gennemgang af skolens principper, som vi løbende arbejder med. Krudtuglen oktober 2006 Side 7

8 Nyt fra SFO af Lizette Tronier Nørager SFO-leder Uglebo sammenlægges med Ugleib - en proces som er i gang men ikke færdig endnu. I skrivende stund Uglebo er flyttet ud af de gamle lokaler og rykket ind nye lokaler overfor Ugleib, altså der, hvor der hidtil har været billedkunstlokale og Ungdomsskolens kontor Istandsættelsen Istandsættelse af lokalerne er fordelt over 2 budget år 2006 og Det betyder, at der er foretaget en prioritering af i hvilken rækkefølgen tingene skal færdiggøres. Dette er sket i samarbejde med medarbejderne for at sikre optimale forhold for brugerne i det daglige. gode til at udnytte de udendørs faciliteterne og vejret har jo været med os. Derudover er dramatisk værksted daglig til rådighed i åbningstiden. Færdiggørelsen og indvielse Færdiggørelsen af lokalerne holder indtil videre tidsplanen, så vi forventer at de sidste arbejder er færdiggjort i begyndelsen af Når lokalerne er helt færdige vil borgmester Niels Hörup gerne indvie lokalerne og dette glæder vi os meget til. SFO-hjemmesiden er gået i luften Nye større tiltag vil påbegyndes i skoleferieperioder, hvor det er mulig at samle børnene i én afdeling. Uglegårdsskolens SFO har, i forbindelse med Solrød Kommunes nye hjemmeside, fået egen hjemmeside. Lokalerne er nyindrettet i grundplan, hvor der er opsat gibsvægge som senere vil blive beklædt med brædder. Yderbeklædningen er desværre først klar i læøbet af oktober, idet man afventer ankomsten af de specielle brædder som er kendetegnende for skolen. Det betyder blandt andet at, de indvendige døre ikke kan monteres med det samme. Brugbare... Medarbejderne har indrettet lokalerne så de er tiltalende og brugbare i det daglige arbejde og efterhånden som lokalerne færdiggøres, tages de i brug. Medarbejderne er På kommunens hjemmeside, finder man os ved at klikke på børn > SFO > Uglegårdsskolens SFO.Herfra er der mulighed for at klikke til den enkelte SFO-afdeling. Man kommer samme sted hen, hvis man klikker på SFO-punktet på Uglegårdsskolens hjemmeside Hjemmesiden er ment som et arbejdsredskab til glæde for medarbejdere, børn og forældre og derfor vil vi i løbet at det næste år igangsætte en brugerundersøgelse for at tilpasse hjemmesiden til brugerne. Side 8 Krudtuglen oktober 2006

9 Fra Skolebiblioteket Sure tæer er lige så lækkert som flæskesvær af Leo borch Skolebibliotekar prinsesse, en trold, der lugtede fælt (lort, hundelort, kattelort og endnu en gang lort var elevernes forslag - så det kom trolden til at lugte af) og en grydeske, der kunne trylle. Overskriften for denne artikel er et citat fra den forestilling, skolebiblioteket havde arrangeret med Musik, Eventyr og Unoder, som består af skuespilleren Marianne Frost og musikerne Kjeld Lauritsen, Pernille Bevort og Klavs Bo Larsen. Gruppen fremførte forestillingen Prinsessen, Trolden og Grydeskeen for og med eleverne i skolens fire 1.klasser onsdag d Ligestilling Resultatet blev en humorfyldt forestilling spækket med masser af god musik. Undervejs drillede musikerne fortælleren ved at spille musik, der slet ikke passede til historien. Den lykkelige slutning blev - efter forslag fra børnene - at trolden blev forvandlet til en prins, og at prinsessen skulle fri til ham - ligestilling er en helt naturlig ting i år 2006!! Seje børn! Gennem hele forestillingen var der god kontakt mellem gruppen og børnene, og undervejs klappede de rytmen, knipsede i takt og rappede med på troldens og prinsessens rapnummer. Musik som inspiration Gruppen har i flere år arbejdet med musik som inspiration til børns fortælling. Musikken er med til at skabe fælles billeder og stemninger hos børnene. Nogle af disse kan være svære at beskrive med ord. Inden i dette fælles rum og med udgangspunkt i et på forhånd skitseret skelet skabte Marianne Frost og børnene et endnu aldrig hørt eventyr. Skelettet bestod af en sur Forestillingen afrundedes med et ekstranummer, hvor eleverne fyrede den af og dansede rundt i gymnastiksalen. Mariane Frost sluttede med at sige, at de var de sejeste børn, de nogen sinde havde spillet for. Sandt eller ej: Eleverne i 1.klasserne var rigtigt gode. Krudtuglen oktober 2006 Side 9

10 Fra Ungdomsskolen af Bente Wardil Ungdomsskolens souschef Indvielse af SSP og Ungdomsskolens lokaler i Solrød Idrætscenter Indvielsen af SSP og Ungdomsskolens lokaler var en uhøjtidelig, men alligevel rigtig festlig begivenhed med ca. 110 gæster! Niels Hörup Helge Rasmussen Ungdomsskoleleder Helge Rasmussen bød velkommen og udtrykte på den ene side glæde over de nye, flotte og lyse lokaler i Solrød Idrætscenter, men kunne samtidig ikke undertrykke den vemodighed, det var at forlade de trange, men gode år på Uglegårdsskolen, hvor Ungdomsskolen har holdt til lige siden starten for 32 år siden. Derefter var det Borgmester Niels Hörups tur. Han benyttede lejligheden til at ønske tillykke med de nye lokaler, men gjorde samtidig opmærksom på, at de faktisk befandt sig i Roskilde Amts største ungdomsskole med både 10. klassecenter, dagklasse, SSP-funktion, junior- og ungdomsklubber og en stor, spændende fritidsafdeling med masser af forskellige aktiviteter. Dette var dog aldrig sket uden medarbejdernes store engagement og store arbej- Side 10 Krudtuglen oktober 2006

11 ...nyt fra Ungdomsskolen de for en sag, som forhåbentlig er med til at "give de unge rod i en rodløs tid", sagde Niels Hörup. Herefter talte både Henrik T. Larsen, formand for Ungdomsskolebestyrelsen og Karin Siim Viftrup formand for Børneudvalget, som begge udtrykte håb om, at endnu flere unge finder vej til Ungdomsskolens mange tilbud - især nu hvor Ungdomsskolen og SSP er blevet meget synlige i gadebilledet ved Idrætscentret. Derefter kom der gang i karikaturtegningerne, idet "De Splittergale Tegnere" var hyret til at tegne karikaturer af gæsterne samtidig med, at guitarholdet underholdt med sang og musik. Helge Rasmussen, Bente Wardil, Kirsten Adrian og Ole Ejlersen - set gennem De Splittergale Tegneres briller Sæsonstart og ny hjemmeside Indvielsen og sæsonstarten fandt sted næsten samtidigt, idet de fleste hold i den almindelige fritidsundervisning startede i uge 38. Igen i år er der pænt fyldt op på alle hold - især rejserne til Paris og Østrig var hurtigt udsolgt og begge hold har lange ventelister. Men også hold som matematik, engelsk, modesyning, El-guitar, Motion- og styrketræning, Liverollespil og dykning er fyldt op på nuværende tidspunkt. Der er enkelte ledige pladser på tysk-holdet, lektie-caféen, Digital billedbehandling, Teatermusical og rollespilsworkshop samt få andre. Ungdomsskolen har også fået ny hjemmeside, som er tilpasset kommunes forskrifter vedrørende logo, farve, opsætning mm. samtidig med, at de unge nu kan melde sig direkte til holdene ved hjælp af deres cpr.nr. - noget der i tilmeldingsfasen har lettet arbejdet meget for Kirsten Adrian, som er ungdomsskolens altid servicemindede sekretær. Ny souchef Og jeg, Bente Wardil, som er tiltrådt pr. 1. august som souschef i Solrød Ungdomsskole, er meget glad for mit nye job. Jeg har arbejdet i forskellige ungdomsskoler siden først som lærer, derefter som afdelingsleder og souschef og synes, at ungdomsskolearbejdet her i Solrød er meget spændende - også fordi, som borgmesteren sagde: "Vi er amtets største Ungdomsskole" og netop derfor har mange forskellige aktiviteter og arbejdsopgaver. Men tjek selv Solrød Ungdomsskoles hjemmeside: Krudtuglen oktober 2006 Side 11

12 Elevrådet af Elevrådet Elevrådet på Uglegårdsskolen består for det kommende skoleår af: 6. årgang: Anders, Christian H, Mikkel og Emil 7. årgang: Simone, Cecilie, Mette og Mads 8. årgang: Inger, Kasper Emil, Fadime og Sezar 9. årgang: Maria, Rikke, Jonas og Freja Vi ser det som en vigtig opgave, at få miljøgrupperne omkring storrummene til at fungere bedre. Ud over dette har vi allerede besluttet at vi vil se på flg. punkter: - Brug af skateboard og rulleskøjter - Anskaffelse af borde/bænke (udendørs) - Udearealerne, for eksempel fodboldbaner/basketbane mm. - Snereglerne, skal de justeres - Toiletforhold ved faglokaler/ 9. klasse Formand: Maria 9.a Næstformand: Inger 8.a Maria og Inger er også elevrådets repræsentanter i skolebestyrelsen. Elevrådet lavede sidste år skema til undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Besvarelsen af dette vil ligge til grund for flere af de emner, som vi skal arbejde med i år. Elevrådet vil se på udearealerne Side 12 Krudtuglen oktober 2006

13 Historie 4.b og 4.d på tur til Lejre Forsøgscenter af Anne Grethe Hunsbal og eleverne i 4b og 4d Torsdag den 31.august var 4.d + 4.b på tur til Lejre Forsøgscenter. Vi skulle være med i et rollespil, som foregik for 2000 år siden midt i jernalderen. Der var hungersnød i landsbyen, høsten var slået fejl og næsten alle dyr var døde. Guderne havde svigtet og vi skulle derfor medbringe offergaver til guden Nerthus. Som I kan se på billederne havde nogle elever fra 4.b flettet en flot blomsterkrans som blev ofret i offermosen og elever fra 4.d ofrede æbler, rødbeder, strådukker og vættelys. Hver klasse skulle udpege en høvding og så gik det spændende og lærerige rollespil i gang. dreje stenen til at grutte mel. Jeg lavede byggrød og der var æbler i. Vi spiste suppe, den smagte godt og turen var sjov. Oliver F: Jeg var på smedeholdet, hvor vi skulle grave tørv til bålet og kløve brænde. Vi skulle smede en kniv. Vi stak en metalstang ind i bålet og når den så var blevet varm nok, tog vi den ud og hamrede på den og formede den til en kniv. Mette E : Vi lavede kiks af honning, mel og vand. De små stykker dej skulle trykkes flade, lægges på potteskår og ind på bålet og så skulle man huske at vende dem, så de ikke brændte på og når de var færdige kunne man putte smør og ost på som de andre havde lavet. Jeg synes det var sjovt i Lejre. Høvdingene fra hestefolket og vædderfolket (Anders 4.b og Ayse 4.d) beder ypperstepræsten om at træde igennem tidsporten til jernalderlandsbyen Eleverne fortæller Maja: Lejre er en slags land. I Lejre er der flere forskellige slags tider, for eksempel stenalder og jernalder. Vi var i jernalderen. Man kunne vælge om man ville være smed eller arbejde i husholdningen - det valgte jeg. Jeg skulle plukke urter (brændenælder, mynte, hyldebærøre og svampen støvbold). Det kom i suppen sammen med oksekød. Laura: I jernalderlandsbyen var der kun 6 huse og jeg lavede mad. Det var hårdt at Offermosen Frederik: Jeg kærnede smør sammen med Tobias og skrællede æbler og Tobias og jeg lavede en græsdukke som skulle ofres ved offermosen. Vi ofrede løg, rødbeder, vættelys, græsdukker, armbånd flettet og plantefarvet og nogle fra 4.b ofrede en blomsterkrans de havde flettet. Oliver P: Jeg valgte træværkstedet, hvor jeg skulle sy læderpung, men så duede den man skulle lave huller i læderet ikke, så det var svært at stikke nålen i læderet, men det var sjovt alligevel! Krudtuglen oktober 2006 Side 13

14 Lejrskoler 8.c og 8.d i Holland af 8.c og 8.d 8.c 8.c og 8.d har med en uges mellemrum været på lejskole på en flodbåd i Amsterdam. Fire elever fra hver klasse har så interviewet hinanden og det er der kommet følgende ud af: Hvordan oplevede du busturen? 8.c: På vejen derned sov de fleste. Vi havde ikke bussen for os selv, der var også københavnere. Men på vejen tilbage var det kedeligt på grund af, alle var sure og der lugtede dårligt. 8.d: På vej derned var der god stemning og alle glædede sig helt vildt til vores Amsterdamtur. På vejen tilbage, var de fleste meget trætte og lidt småsure. Men vi så film i bussen. Alle faldt hurtigt i søvn, fordi vi var så trætte. Hvad synes du om flodbåden? Hvordan var det at bo så tæt sammen? 8.d 8.c: Det var ok, men man blev bare lidt træt af hinanden efter nogle dage, fordi man var så tæt sammen. Nogle syntes det var mega nederen. 8.c: De fleste syntes, det var fint nok i et kort stykke tid. Men når man bor så tæt på hinanden, kan det godt blive lidt stressende. Pigerne var rigtig rigtig søde. Sagt af Mark 8.d. Nogle af drengene blev meget irriterende. Man lærte virkelig hinanden at kende. Hvad gjorde indtryk på dig i Amsterdam? 8.c: De solgte meget hash. Red Light District. Bortset fra det, var det ikke så anderledes fra København. Der var mange sex-forretninger. Der stank sindssygt meget ude foran de der coffeeshops. 8.d "Red Light District". Og så, at byen mindede så meget om København. Der var så mange duer. Det så vildt ud, de var ligesom tamme. Det hårde miljø. Der var det bedste shoppingcenter. Det var for nice. Souvenirbutikkerne. 8.c: Den var fin. Den hed Jacob. Den var større indeni end den så ud udenpå. 8.d: Godt, men meget meget trangt på værelserne. Der var hyggeligt. Det var sjovt at sejle. Hr. Skipper og Fru. Skipper var meget flinke. Side 14 Krudtuglen oktober 2006

15 Lejrskoler 8.b s lejrskole på Samsø af Eva Torngaard Turene ud på øen gik for eksempel til Naturskolen ved Stavns Fjord, hvor Bjarne gav os en orientering om fugle og dyr samt stedets historiske betydning, Under en vandring i området blev krabber og vandmænd studeret under fnis og gys. Vi blev ligeledes orienteret om, at Samsø - af EU - er blevet udvalgt til energimæssigt at være selvforsynende indenfor en årrække. Også turen til Labyrinten var vellykket - ingen blev væk. Alle havde stadig energi til en tur til Issehoved, Samsøs nordspids, hvor vi gik ledte efter rav, muslinger og sten. Fra den 18/9 til den 22/9 sled 8.b på Samsøs landeveje. Kondien blev udfordret, der blev trampet hårdt i pedalerne. De daglige cykelture rundt på øen udgjorde km. med udgangspunkt fra Sælvig Camping i den nordlige del af øen. Og hvis man havde glemt noget under sin indkøbstur i Tranebjerg, måtte man tage turen en gang til, og adskillige kilometer kunne lægges til dagens ellers høje tal. Eleverne i 8.b er gode til, og glade for sport. Dette kom til udtryk på sports- og aktivitetscenteret Stensbjerggård. En klatrevæg på 12,5 meter var ingen hindring. Kammeraternes positive tilråb gjorde sit stil, at de fleste nåede til tops og kunne ringe med klokken. Flot præstation. Resten af dagen blev brugt til de mange andre sportsaktiviteter, som stedet kunne byde på. De km hjem var anstrengende, men nogen skulle dog lige en smut til Tranebjerg og købe ind til gruppens aftensmad, en vigtig del af dagens program. Afsluttende var der natløb natten før afrejsen, så der er ikke noget at sige til, at alle var trætte, da vi fredag aften stod på Solrød Station. Krudtuglen oktober 2006 Side 15

16 Lejrskoler 4.a på Stevns af Christine, 4.a Vi tager afsted Da jeg kom i skole skulle jeg aflevere mit sygesikringsbevis til Kirsten. Så gik vi op til toget og kørte til Køge og så tog vi Grisen ned til en bus som kørte til Stevns Natur Center. og Marcus j s hold. På Sallys hold var Sally, Linea, Dennis, Jonas og Rasmus. På Marcus J s hold var Marcus j, Philip F, Morten C og Kirstine. Sallys hold vandt en pose vingummier. Vi fik to vingummier hver og vinderholdet delte resten, l den sidste gruppe var Mette, Markus F, Thomas, Martin og Andreas. Så var det slut med quizzen. Så var det mig og Caroline og Sally. Vi lavede to små teaterstykker og et dansenummer. Det ene teater hed Titanik og det andet hed Majsbrød. Vi dansede til sangen We are the Champions. Bagefter dansede alle til sangen. Så fik vi SLIK og CHIPS hmm det smagte godt. Ankomsten Så stillede vi vores tasker og spiste vores madpakker. Så skulle vi gå rundt og se hvor vi måtte gå og hvor vi ikke måtte være. Så tog vi vores kufferter med oven på der hvor vi skulle sove. Så undersøgte vi huset og der var det vi opdagede gymnastiksalen. Der var vi det meste af tiden. Leg og mad Vi legede fangeleg og så legede vi i gymnastiksalen. Så skulle vi spise men inden det, lavede mig og Caroline, Thomas og Philip aftensmad. Det var dejlige burgere vi skulle lave. Caroline og mig lavede salat og drengene lavede bøffer. Så skulle vi spise. Vi fik Fanta Coca Cola og Is tea. Så er dagen slut Vi gik op i vores senge og så tog vi nattøj på og gik ned og børstede tænder. Så gik vi op og spilede min makker melder tegn. Det var sjovt men så kom Kirsten og Eva og vi skulle sove. Men drengene larmede så meget at vi ikke kunne sove. Endelig faldt vi i søvn. Morgenmad Næste dag skulle morgenmadsholdet lave morgenmad. Vi andre sov længe. Så tog vi tøj på og børstede tænder. Så legede vi i gymnastiksalen. Vi spillede bold. Det var også sjovt. Så spiste vi morgenmad. Vi fik toast og boller med syltetøj og chokolade. Kridtfabrikken og fossiler Underholdning Så skulle vi til underholdningen. Det var hold 1, 2 og 3. Thomas og Markus F. Markus F var en hund og Thomas var et menneske som sagde rul rundt og så gjorde hunden det som han sagde. Så var det Morten C tur. Så lavede Philip B og Frederik og Morten H en quiz. Jeg var på hold med Julie, Marcus B, Caroline og Laura. Der var to hold der kom i finalen. Det var Sallys hold der var i finalen Så tog vi jakke og sko på og gik over til et lille museum. Det var ikke særlig stort. Så Side 16 Krudtuglen oktober 2006

17 ...4.a på Stevns gik Kirstine, en voksen dame, med os ned til kridtfabrikken og ned til klinten. Der fandt vi en masse fossiler. Jeg fandt en hajtand men jeg tabte den. Så den blev væk. Så gik vi hjem og rensede vores fossiler og så spiste vi frokost. Cykelturen Derefter skulle vi leje nogle cykler. De var underlige at cykle på. Så begyndte det at øsregne, det var ikke særlig godt. Vi blev nødt til at stå inde i et skur. Halvdelen af klassen cyklede ned til vores hytte, der tog de regntøj på. Men Andreas faldt på en rist og fik en flænge i benet så jeg kørte ned og hentede lærerne. Så sagde Eva og Kirsten at vi ikke kunne cykle fordi Andreas havde slået sig. Men så kom der en mand som passede huset han ville gerne køre Andreas ned til lægen. Da vi så kom i gang med at cykle var det smadder godt det var rigtig sjovt. Vi skulle cykle seks kilometer hver vej. Museet og kirken Så kom vi endelig til museet. Der var en flyver, en økse noget flint og en hel masse mere der var noget gammelt tøj og et gammelt fotografiapparat. Så købte vi slik. Nogle købte en is hos en rigtig sur dame. Derefter skulle vi se en gammel kirke. Halvdelen af den faldt i vandet for lang tid siden. Der var 600 korpiger og drenge i kirken, mens den brød sammen. Det var ikke så godt. Hjemme igen Vi gik ud til cyklerne og kørte de seks kilometer hjem. Da vi kom hjem fra cykelturen legede vi i gymnastiksalen. Vi spillede bordtennis og bordfodbold. Derefter spiste vi aftensmad, det var spaghetti med kødsovs - det smagte mums rigtig godt. Mere underholdning Nu var vi klar til underholdningen. Det var et cirkus med Andreas, Rasmus, Dennis, Marcus B, Jonas, Philip F, Marcus J og Martin. Efter det lavede Mette, Kirstine, Julie, Laura og Linea et teater med en quiz. Mette var værten. Linea og Laura var to gamle mennesker og Julie og Kirstine var to børn. Konkurrencen endte uafgjort. Så Mette spurgte publikum. Alle svarede børnene undtagen Markus F. Da underholdningen var slut, gik vi ud og fik chips og slik. Godnat Nu var det tid til at tage nattøj på og børste tænder. Vi spillede kort indtil Eva og Kirsten kom og sagde, at vi kun fik lov til at spille ti minutter mere. Da der var gået ti minutter, sov vi. Drengene var heldigvis også stille. Sidste dag - hjemrejse Da det blev morgen, spiste vi morgenmad og legede indtil vi skulle pakke. To af drengene fejede i deres rum og Caroline og mig fejede inde hos os. Vi spiste frokost, fejede og gjorde rent. Så kom Julies mor og far og Carolines og Markus mor. De hentede al bagagen. Det var dejligt. Da de voksne kørte, ventede vi alle på bussen, vi steg på og kørte ned til stationen. Vi ventede på Grisen, steg af i Køge og tog S-toget til Jersie station. Hjemme igen Da vi steg ud af toget, så vi en hel masse mennesker længere nede. Det var alles forældre, vi gik ned til bilerne, tog vores bagage og kørte hjem. Krudtuglen oktober 2006 Side 17

18 Matematik er kunst Formens evige Magie (Et poetisk Spilfægteri) af H.C. Andersen forfatter I 1831 var H.C. Andersen støttelærer i Helsingør. Det var her, han skrev digtet om at bevise den Pythagoræiske læresætning (Den med a 2 +b 2 =c 2 ). At H.C. Andersen overhovedet har skrevet et digt om Pythagoras vil sikkert være en overraskelse for en del. Om Kageformen, eller selve Kagen Er Hovedsagen I denne Verden, gaae vi her forbi. Jeg bringer - (ja, det kommer til det samme) Jeg bringer nemlig her en lille Ramme Til hvad jeg skrev og kaldte Poesi. Og muligvis faaer Rammen meest Værdi, Thi den har Formens evige Magie Og den kan stikke Hjertets Poesi. Han, som til Dato vragede hvert Stykke, Jeg bragte frem (fordi deri var Skygge) Maaskee hos ham min Ramme gjør sin Lykke, Thi jeg skal trænge den i Formen ind; Jeg vil den seje Prosa-Lyng oprykke, Og, kort sagt - lave Suppe paa en Pind. Hvad der er mest mod Poesien bister, Geometriens yndede Magister Matheseos, jeg her paa Bladet rister; See saa! pas paa Enhver. Trianglen ABC er givet her, Retvinklet og paa Siderne Quadrater; Beviset er nu om de to Krabater, Det, at Quadraterne paa hvert Catheder AC, BC (jeg naevne disse Steder) Er just i Eet og Alt, som den Krabat, Hypothenusen kalder sin Quadrat. Nu gaae vi da til vore Præparater. En lodret Linie maa man som De veed Her drage til den større Side ned, Og saa forlænge den endnu til K, Da vil man finde, ei det mindste mangler, AB-Quadraten ganske rigtig staae Delt (som AK BK) i to Rectangler. (Thi tvende Linier, man veed, Har just det generelle, Naar paa en tredie de staae lodret ned, Saa er de ogsaa ganske paralelle.) Nu drages en fra A til G, fra C til I, Og da Præparationen er forbi. Ei sandt, o Mester! - true dog ei med Riset! Nu gaae vi til Beviset. - Vi har de to Triangler ABG Og CBI, hos dem er Vinklen p Lig Vinklen o, men o er lig en Ret, Ja, der er Ingen, som vil nægte det, Thi rette Vinkler er der i Quadrater, Nu Vinklen r lig Vinklen r. Ei sandt? (Thi sund Fornuft kan sige Hver størrelse jo med sig selv er lige.) Saaledes p plus r lig o plus r man fandt, (Her i Figuren staae de smaa Krabater.) Naar lige nu til begge bliver lagt, En lige Sum er da tilvejebragt. (Nu er vi med Beviset snart forbi, Det stærkt mod Enden lider.) See Vinklen ABG lig CBI, AB er lig BI, BG er lig BC (I en Quadrat er lige store Sider, Derfor, saasandt som Tre gjør altd Tre, To Sider og en Vinkel vil os lette), Trianglen ABG vi her tør sætte Lig CBI (og det er intet Træf), Nu ABG er lig en halv BF Pas paa! Nu CBI er lig en halv BK. (Husk: lige stort for lige stort kan gaae.) Eens er Divisor, eens er Dividenden; Eens bliver altsaa ogsaa Quotientent, Og ad den samme Vei vi faae: AD er lig AK. Der har Du Maaden, Snart som Pythagoras man løser Gaaden. Ja løst, beviist - Du store Trylleri! Du Himmel Tak! - at det er nu forbi! Thi slige Vers er ikke Narreri; De løbe vel, som der var Intet i - Dog her var jo Fornuft og Form-Magi. Det sidste vil jeg haabe, Og denne Form er i det minste fri For hvad der dæmper slemt hver Melodi: En Mudderdraabe. Fornuft og Form har her skabt - Poesi. Her seer man Formens evige Magie Side 18 Krudtuglen oktober 2006

19 Idræt 6. årgangs idrætstur til Gershøj af Else Pedersen og eleverne i 6.b og 6.d Hele 6. årgang havde i uge 39 idrætsaktiviteter på tapetet. I denne uge samlede vi årgangens 3. idrætstime og resultatet blev blandt andet en overnatningstur til Gershøj. Elevernes kommentarer efter turen: - Jeg synes, at det var sjovt at cykle de 40 km, men det var ret hårdt. Da vi kom derhen havde jeg ret ondt i benene - Da vi ankom, fandt vi vores bagage og satte telte op. Nogle af dem var svære at sætte op. - Det var hyggeligt at lave mad sammen med de andre fra klassen. Vi var jo nød til at arbejde sammen, ellers ville maden jo blive dårlig. Så det var en god samarbejdsopgave. - Slikken i kiosken var dyrt. - Jeg synes, det var hyggeligt, når man lå inde i teltet og snakkede sammen med de andre, som lå i en anden kabine. Og når det så regnede var det ekstra hyggeligt, fordi man kunne høre små dryp på teltet. - Vi lavede forskellige idrætsaktiviteter. Ude i skoven skulle vi lære at klatre med rigtigt klatreudstyr, vi lavede også samarbejdsøvelser og hjemme ved teltpladsen skulle vi lave vandøvelser og gamle lege. Det var sjovt at lave tovtrækning og grænsekamp. - På turen hjem havde vi mange ophold på grund af kæder, der hoppede af og punkteringer. - Mange af vores ting blev våde, men vi tørrede dem ved bålet. Da vi kom hjem lugtede de ikke særlig godt. - Det var et dejligt sted. Jeg mener det - helt alvorligt. - Jeg synes turen var god, bortset fra det regnede. Krudtuglen oktober 2006 Side 19

20 Affald Hovedrengøring på skolens ejendom af Signe, Rasmus, Amar og Savannah, 5.d Vi er en gruppe i 5.d, som har undersøgt hvor meget skrald der findes på skolens udendørsarealer. Vi har brugt en time på at samle affald og vi fyldte to store poser. Derefter sorterede vi affaldet, og vi fandt ud af, at meget af det affald vi fandt, blandt andet kan købes i skoleboden. Vi fandt: Paptallerkner, slikpapir, servietter, plastikflasker, mælke-, kakao- og juicekartoner, rigtig mange propper fra mælkekartoner, yoghurtbægre, ostehapspapir, mange plastikposer, madplastikbægre fra skoleboden, plastiskbestik, frugtskrald, en halv plastikspand, 2 øl dåser, 2 cola dåser, tøj, aviser, gamle opgaver og meget mere. Vi synes, at en udendørs skraldespand vil være en god idé, for det tager meget lang tid for naturen at nedbryde affaldet. Hvis man smider skrald, så bliver naturen forgiftet! Levetider for affald Appelsin og bananskræller: 2-5 uger Aviser: 3-12 måneder Cigaretpakke uden cellofan: 1 år Cigaretfilter: 1-5 år Tyggegummi: 5 år Malet træ: 13 år Skosåler: år Aluminiumsdåser: år Plastikposer: år Plastik 6-pack låg: 450 år Elevernes affaldsvaner! af Mikkel L, David, Nikolaj, William og Stephanie, 5.d Vi er en gruppe elever fra 5.d, som har lavet en undersøgelse omkring elevernes affaldsvaner. Vi har arbejdet med skrald/affald i natur teknik, og vi har i klassen lavet forskellige projekter. Vores gruppe har interviewet en elev fra hver klasse fra 0-5 og både piger og drenge er blevet interviewet. Hvad fandt vi ud af? Vi fandt ud af, at 6 ud af 24 elever syntes at deres klasse smider skrald uden at tænke sig om. Men det er kun 6 ud af 24 elever, der siger at de selv smider skrald. Hvordan kan det så være at en anden gruppe fra vores klasse fandt rigtig meget skrald udenfor? Grunden til at de smider skrald, er Side 20 Krudtuglen oktober 2006

21 ...affald blandt andet, at der ikke er nok skraldespande på udendørsarealer, eller at de er ligeglade med miljøet. Skuffende nok ved kun 8 ud af 24 elever, hvor farligt det er for naturen hvis man smider skrald. Skolen har sorteringsskraldespande, så vi spurgte eleverne, om de vidste, hvordan skraldespandene skulle benyttes. Det er kun 9 ud af 24 elever der ved hvordan man benytter skolens skraldespande! Derfor har en tredje gruppe fra klassen lavet skilte til skraldespandene, så eleverne bedre kan se, om deres skrald er til papir eller til normalt skrald. På disse skilte står der: Til de grønne skraldespande Kun til: plastik, madaffald, mælkekarton, slikpapir osv. Til de røde skraldespande Kun til: pap aviser ugeblade servietter Affaldsteaterstykke Den sidste gruppe lavede teaterstykket En dag på Skraldevejen, som de fremviste for deres venskabsklasse. Moral var Støt miljøet. Husk på vores miljø! Krudtuglen oktober 2006 Side 21

22 Motion Et af verdens største motionsarrangementer Skolernes motionsdag er et af verdens største motionsarrangementer, som hvert år afholdes på den sidste fredag inden efterårsferien. I 2006 blev motionsdagen afholdt for 24. gang, og på landsplan deltog i år elever i arrangementet. I Roskilde Amt deltog 76 skoler og i alt elever. Starten Motionsdagen blev opfundet på Fyn i 1982 under titlen De fynske skolers løbedag. Her gjaldt det udelukkende 3, 5 og 10 km løb og blev en succes med deltagende elever. På Uglegårdsskolen På Uglegårdsskolen har elever, forældre og lærere de sidste mange år, og altså også i år, kunnet vælge mellem følgende aktiviteter på dagen: Motionsløb på 3, 5 eller 10 km, rulleskøjteløb på 8 eller 16 km, cykelløb på 30 eller 50 km og Minitriathlon. Minitriathlon består af 500 m. svømning, 20 km. cykling og 5 km. løb, og man kan vælge at deltage personligt i alle 3 discipliner, eller deltage som hold, hvor én svømmer, en anden cykler og en tredie løber. Alle deltagere får et personligt diplom. Side 22 Krudtuglen oktober 2006

23 Præmieopgaver Denne gang lavet af 6.a N år du har løst en eller flere af opgaverne på side 23 og 24, klipper du siden ud og afleverer den til din klasselærer eller i Krudtuglens postkasse, som er flyttet, så den nu sidder ved siden af døren til lærerværelset, inden 22. December. Blandt alle indsendte rigtige løsninger trækkes lod om flødeboller eller lignende til alle i vinderens klasse. Skriv dit navn og klasse her før du afleverer: Farv tegningen: Sort=10 Gul=6 Orange=14 Blå=9 Grøn=4 Hvid=2 Rød=5 Løs rebusserne: Krudtuglen oktober 2006 Side 23

24 Præmieopgaver Hanmusen Hanmusen skal finde vej til hunmusen,så de kan blive gift Hunmusen Find 10 dyr Lodret eller Vandret N otarius Ugleus har udtrukket vinderne af opgaverne i Krudtuglens sommernummer. Vindernes klasser har vundet flødeboller eller noget lignende til alle i klassen. Klasselæreren kommer med præmien når det passer ind i klassens program. 6.a får flødeboller for opgaverne. Vindere: Isabella 6.b og Sarina 1.a (klasserne er den klasse, som vinderne går i i år) Side 24 Krudtuglen Oktober 2006

25 Teater Ishøj Teater i børnehaveklasserne af Mette Svarrer Børnehaveklasserne på Uglegårdsskolen fik besøg af Ishøj teater i uge 38. Teatret skulle bruge nogle børn der ville være prøveklude til en ny forestilling, som de er ved at bygge op. Skuespilleren viste os hvordan man kan spille forskellige roller og bagefter var det børnene der skulle prøve. Alle pigerne fik prinsessekjoler på, og drengene fik troldekostumer på - og så skulle der spilles teater. Prinsesserne blev reddet af troldene og det hele endte med at der var bal på slottet med dans. Til sidst viste teatret en dukkeforestilling som også handlede om en prinsesse og en trold. Det har været nogle meget spændende dage, hvor vi har lært lidt om at spille teater. Krudtuglen oktober 2006 Side 25

26 Små krybende dyr Snegle i 4.j af Sussi Laursen lagde blade, kviste og græs i burene. Så var der en lærer på skolen, som gav os en god idé. Vi skulle blande lidt mel og vand sammen. Smøre jævningen ind i et glas, og derefter putte en snegl derind. Igennem glassets sider kunne vi nu se, hvordan sneglene spiste jævningen med deres små tunger. Det var en sjov oplevelse....det må være ret tungt - men alligevel ret smart Tænk at bære rundt på sit eget hus - det må være ret tungt - men alligevel ret smart. Man kan altid finde ly for vejr og vind. Ja det er en snegl, som vi taler om, men i 4.j fandt vi også ud af, at ikke alle snegle har et hus. For eksempel må skovsneglene leve uden et hus, hvorimod Vinbjergsneglene bærer rundt på et temmelig stort et. Når man skal finde en snegl, er det en rigtig god idé, at se efter de slimspor, som sneglen efterlader på sin vej. Eleverne i 4.j fandt snegle, som de lavede terrarier til. Vi puttede sand i bunden, fugtede med lidt vand, og Da vi skulle slippe sneglene ud i det fri igen, gav vi dem en lille lyserød klat neglelak på sneglehuset. På den måde kan vi måske finde dem igen en dag, eller I kan møde dem og sige "Nåh ja, det var jo også 4.j der havde snegleemne". Mathias, som går i 4.j, har tit fortalt om sine ferier til Frankrig. Der spiser de ofte snegle, så vi måtte selvfølgelig også prøve. En bakke med Vinbjergsnegle blev sat i ovnen og der duftede lifligt i klassen. Nogle syntes det smagte godt og andre nøjedes med at sidde lidt på afstand, og kigge på. Vi har også været på to ture i skov og ved å, sammen med en naturvejleder. Her fandt vi både noget vi kunne spise og en masse dyr. Det har været nogle lærerige og hyggelige uger i 4.j. Snegle laver slimspor......og snegle kan spises Side 26 Krudtuglen oktober 2006

27 Aviser 9.b på tur på Jyllandsposten af Martin, Hannan og Mathias, 9.c Journalisterne er klar med blokken Vi startede dagen med at mødes på Solrød station kl derefter tog vi toget til Nørreport, hvor metroen ventede. Vi tog metroen til Kongens Nytorv hvor Jyllandsposten var. Da vi kom ind i Jyllandsposten, mødte vi gutten Rene der instruerede os i spillet. Så startede det. Vi var opdelt i forskellige redaktioner, vi selv havde valgt hjemmefra. Vi var i redaktionerne: Sport, indland, udland, forbrug og kultur. Bagefter skulle vi vælge en forside som vi syntes passede bedst til de oplysninger vi havde fået. Efter turen på Jyllandsposten blev vi sluppet løs i København, hvor vi gik tur på strøget. Efter en time gik turen tilbage til Sunred Beach hvor efter vi havde fri. Tak for en god dag på Jyllandsposten. Ude i redaktionerne fik vi lavet nogle pressekort og fik hver en opgave derefter. En af opgaverne var for eksempel at gå rundt i "byen" og spørge folk ad, om hvad de vidste angående det man havde om. Byen var ikke en rigtig by. Det var en by bygget inde i Jyllandsposten. Midt i opgaverne lød der en alarm, da der var sket en katastrofe. Der var sket et tog sammenstød på Fyn. Der skulle løbes, ringes, spørges osv. Det var de mest nerve pirrende minutter fordi vi havde ti minutter til deadline da historien kom ud. Resultatet? Krudtuglen oktober 2006 Side 27

28 Lejrskoler 8.a på Bornholm Glimt fra 8.a. s dagbogsblade fra lejrskolen på Bornholm september 2006 af eleverne i 8.a Opgave for opgave, mine ben går i stå. Er der snart ikke lidt granit at løbe på? Kufferten er klar, vejret er perfekt, så lad os køre og smide opgaverne væk! Udhvilet kom vi til Rønne, vi smilede til solen. Alle grinte og var glade, ingen savnede vist skolen. Vi fik pakket ud, men skulle ud og se helleristninger 7 km skulle vi gå. Gid vi alle havde haft vinger. Trætte elever på Hovedbanegården kl. ja, se selv på uret. Og det er om morgenen! Dagbogsblad fra mandag den 11.9: Vi skulle mødes på Solrød Station klokken 5.20, fordi vi skulle af sted med S-toget 5.34, så jeg skulle op klokken Jeg var meget træt. Vi kørte i tog i en halv time. I den halve time sad vi bare og snakkede. Klokken 6.04 ankom vi til Københavns Hovedbanegård. Klokken 6.39 tog vi toget til Ystad, hvor vi fandt hurtigfærgen. Vi kom ombord på færgen. Her fandt vi et hjørne, hvor vi lyttede til musik, som vi hørte på mine medbragte højttalere. Vi gik ud på dækket, hvor der var så meget vind, at man var ved at falde. Vi gik i land klokken Derefter tog vi en bus til Sandvig Feriecenter. Vi kom for tidligt, så vi kunne ikke få hytterne med det samme. Vi gik ud på en hoppepude til vi fik hytterne. Derefter pakkede vi ud. Senere gik vi en tur til nogle helleristninger. Derfra gik vi til det lokale supermarked og købte ind. Vi gik tilbage til vores hytter, lavede mad og hyggede os resten af aftenen. Helleristningerne ved Madseløkke Dagbogsblad fra tirsdag den 12.9.: Tirsdag fik vi æg og bacon. Vi mødte ved lærerhuset kl og skulle på orienteringsløb hammerknuden rundt. Ret hårdt. Min gruppe tog det roligt og vi kom også hjem som nogle af de sidste. Vi spiste frokost som var lavet af B og mig. Vi venter på bussen i Gudhjem Kl tog vi bussen til Gudhjem, hvor vi fik set et røgeri, et glaspusteri og kirken med Oluf Høst s gravsted. Jeg fik en is med 6 kugler.. Vi tog bussen hjem igen. Kl. 19 spiste vi aftensmad. Pizza lavet af S og mig. Side 28 Krudtuglen oktober 2006

29 ...8.a på Bornholm Den blev 4 cm. Vildt høj. Kl var der ro, men vi kom først i seng kl.24, fordi vi så film på min playstation. Orienteringsløb og cykeltur, det gik hårdt ud over vores ben. Bakke op, bakke op, bakke op og næsten kun på sten Vi sukkede lidt meget, hvornår mon vi var hjemme? Opalsøen, klipperne og havet, en natur vi aldrig vil glemme! Onsdag på cykeltur vi sku På bilerne jeg blev jaloux. Ved Olsker kirke gjorde vi holdt. Den var hvid som en snebold Kunstmuseet var det næste stop. Billeder vi så i samlet trop. Nogle af os så klipper og vandfald Det var smukt, det synes vi i hvert fald Dagbogsblade fra onsdag den :..Da de (lærerne) havde forklaret nogle ting, gik vi til Allinge, hvor vi skulle hente de cykler, vi skulle cykle på. For i dag var dagen, hvor vi skulle ud på en "lille" cykeltur. Først cyklede vi til Olsker Rundkirke for at se på den. Der er 7,4 km til Olsker Kirke fra Allinge. Da vi ankom til kirken, samledes vi og fik papirer til nogle opgaver, vi skulle lave om Olsker Rundkirke...Opgaverne var en slags orienteringsløb, hvor vi skulle svare på spørgsmål, som vi fandt rundt om i kirken. Vi klarede opgaverne rimeligt hurtigt, og det endte med at der stod "Olaf den Hellige".. Da alle var færdige med opgaverne, cyklede vi videre med kurs mod Bornholms Kunstmuseum. Vi kom til museet og startede med at holde frokostpause. Vi var sultne efter at have cyklet så meget. Efter frokostpausen gik vi ind på museet og fik en rundvisning af en dame, som arbejdede der. Hun fortalte blandt andet, at alle kunstnerne, som hang på dette museum, havde noget med Bornholm at gøre. Jeg synes at rundvisningen var kedelig, fordi jeg ikke bryder mig om kunstsamlinger, og jeg var helt vildt træt efter cykelturen. Helligdomsklipperne Dagbogsblade fra torsdag den :..Efter endt morgenmadsspisning, oprydning og alle de andre ting man nu en gang laver om morgenen var gjort og lærerne havde været på inspektion, skulle vi ned til den gamle busstation i Sandvig, hvor vi kom med en bus, som satte os af 1-2 km fra Jons Kapel. Det var vi ikke så lykkelige for, da mange var trætte og havde ømme lårbasser efter gårsdagens cykeltur. Mange troede, at Jons Kapel var en kirke eller bygning eller noget af den art, men der blev vi overraskede. Jons Kapel var nemlig ikke andet end en stor klippe nedenfor en ufattelig lang trappe. Vi havde fået at vide hjemmefra, at man ikke behøvede at give sig i kast med den lange trappe (181 trin mener jeg), men man kunne nøjes med at nyde udsigten og kigge på fugle. Alle ville gerne ned ad trappen, så inden vi fik lov, sagde Iben et par ord om stedet og så var det goodbye med os. Krudtuglen oktober 2006 Side 29

30 ...8.a på Bornholm...Vi var ret gode og vi så vandfaldet Pissebækken Dagbogsblade 2 fra torsdag: Det var fedt at klatre på klipperne, og lige med et glemte man, at man var på Bornholm. Lige pludselig troede man, at man var i Himalaya og er en af verdens bedste bjergbestigere. Da vi skulle hjemad igen, var vi sammen S og jeg. Vi var ret gode og vi så vandfaldet Pissebækken. Vi klatrede op ad klippevejen, så vi kunne se vandfaldet fra toppen og det var godt nok flot. Vi gik og gik og gik op ad bakke selvfølgelig. Vi fandt faktisk mange af de 7 ting vi skulle skaffe. Da vi havde gået helt vildt længe, begyndte vi at tro, at vi var fuldstændig faret vild, og at alle andre var kommet hjem. Så lige pludselig så vi nogle af de andre. Så gik vi til, selvom vi flere gange troede vi var faret vild.men vi kom tilbage som de første 10 minutter før alle andre. Dagsbogsblade fra fredag den : Vi stod op som sædvanlig og spiste morgenmad. Vi fik ikke særlig meget mad den morgen, da vi blev nødt til at gemme penge til færgen. I dag skulle vi ud og se Hammershus. Det var faktisk utrolig flot, meget mere end jeg havde regnet med. Jeg tog en masse billeder med min mobil. Det var et rigtig dejligt område. Bagefter skulle vi ud og se et stenbrud. Det var da også meget pænt Det sidste hop inden turen går hjem mod Solrød Strand Dagbogsblade 2 fra fredag: Da vi kom hjem fra Moseløkke Stenbrud var der fælles frokost i lærerhuset. Der kunne kun være 5 derinde ad gangen i huset og tage frokost og jeg kom som nummer 3. Da vi havde spist frokost blev vi hentet med bus kl Den kørte os til Rønne Havn, hvor vi ventede på færgen. Den kom og skulle sejle kl Da vi kom til Ystad var toget forsinket, fordi nogle svenske tog var kommet før os. Da vi kom til Hovedbanegården tog vi med et tog, som kørte os til Solrød Station. Stenbrud, byer, Jons Kapel, alt dette som vi så; Og endnu en høj bakke med Hammershus liggende på. Vi sagde farvel til hytterne med udsigten til en gammel borg. En hyggelig og sjov lejrskole, selvom det gik ud over vores lår. Bornholm er skøn Bornholm er køn. Bakker op bakker ned, som bare bliver ved og ved. Solen skinner Røde kinder. I det fjerne om natten en stjerne. Drømme, tænke, vide. Side 30 Krudtuglen oktober 2006

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk Redaktion: Preben Larsen Eva

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere

Årsskrift for skoleåret 2006/7

Årsskrift for skoleåret 2006/7 Årsskrift for skoleåret 2006/7-1 - Billeder sakset fra Intranettet og årets Nyt fra Billums - 2 - Skolelederen har ordet Nu sidder I så med skolens årsskrift og kan se tilbage på nogle af højdepunkterne

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen. 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6. 6.

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen. 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6. 6. Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6 6. C på Bornholm 10 Pædagogisk weekend 15 Lejrskole ved Snaptun 18 Praktiske oplysninger 20

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

HØRERØRET. December 2012. Glædelig Jul

HØRERØRET. December 2012. Glædelig Jul HØRERØRET December 2012 Glædelig Jul Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion

Læs mere

Tårnuglen. Feststemning og glade elever var med til at markere den store årlige begivenhed, da 9. klasserne havde deres sidste skoledag

Tårnuglen. Feststemning og glade elever var med til at markere den store årlige begivenhed, da 9. klasserne havde deres sidste skoledag Søndervangskolen Tårnuglen 4. årgang Juni 2006 NR. 23 I dette nummer : Ledelsens hjørne Skolebestyrelsen Cyklistprøve Elevrådet Teknisk skole 2 3 3 4 Melodi Grandprix 5 Sidste skoledag 6-7 8.A i Planetariet

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Nr. 4 2008/09. 1. klasse laver kolonihaver. Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 4 2008/09. 1. klasse laver kolonihaver. Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 4 2008/09 Læs bl.a. om: Logo-konkurrence 7.a på landet Cirkus i Fritteren Kolonihaver i 1.klasserne Skolekomedie Fotos af 9.klasserne Mobbepatruljen Trafikfarlige

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang. Druestrup Friskole modtog den 17. december det grønne flag - for femte år i træk. En skole i grønt

Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang. Druestrup Friskole modtog den 17. december det grønne flag - for femte år i træk. En skole i grønt Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang Druestrup Friskole modtog den 17. december det grønne flag - for femte år i træk. En skole i grønt Druepressen Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang Information til skolekredsen ved

Læs mere

Kære læsere! På gensyn i næste elevnummer af Kontakten som kommer omkring juleferien, så begynd allerede nu at spidse pennen.

Kære læsere! På gensyn i næste elevnummer af Kontakten som kommer omkring juleferien, så begynd allerede nu at spidse pennen. MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000 KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære læsere! Årets første elevnummer af Kontakten er nu færdigt og klar

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

S K O L E B L A D JUNI 2011 AUGUST 2011

S K O L E B L A D JUNI 2011 AUGUST 2011 S K O L E B L A D JANUAR 2011 FEBRUAR 2011 MARTS 2011 APRIL 2011 MAJ 2011 JUNI 2011 JULI 2011 AUGUST 2011 SEPTEMBER 2011 OKTOBER 2011 NOVEMBER 2011 DECEMBER 2011 JUNI 2011 6. - 8. DM i skoleatletik 8.

Læs mere

Lys over legepladsen Nr. 85 juni 2012

Lys over legepladsen Nr. 85 juni 2012 Lys over legepladsen Nr. 85 juni 2012 Nr. 85 Juni 2012 Kløverbladet Indhold s. 3: Nyt fra Skolelederen s. 4-7: Forskolen s. 8: 1. klasse s. 9: 2. klasse s. 10 12: SFO s. 13-17: 3. klasse s. 18-20: 4. klasse

Læs mere

EKKO HLUSTUNARÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09869

EKKO HLUSTUNARÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09869 EKKO HLUSTUNARÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09869 EKKO HLUSTUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

SAVBLADET. Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE

SAVBLADET. Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE SAVBLADET Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE 1 Klasselærere Skoleåret 2011-2012: 0.klasse Anna Marie Mikkelsen C-klassen Inger Mikkelsen D-klassen Heidi Johannesen 1.

Læs mere

SKOLEBLADET. Oktober 2011 - nr. 1

SKOLEBLADET. Oktober 2011 - nr. 1 SKOLEBLADET Oktober 2011 - nr. 1 Hårslevvej 33. 4262 Sandved 5545 6266 SKOLEBLADET udgives af Hårslev Efterskole og sendes til nuværende elevers forældre, medlemmer af skolekredsen og de, der abonnerer

Læs mere