LYS I MØRKE FORSLAG. BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYS I MØRKE FORSLAG. BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014"

Transkript

1 LYS I MØRKE FORSLAG BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014

2 Indhold Forord 3 Beskrivelse af Mørke 4 Problemer 10 Ressourcer og Potentialer 11 Forpligtende samarbejder / borgerinddragelse 12 Kommunikation og Formidling 14 AKTIVITETER OG INDSATSER Støtteberettige foranstaltninger 16 TRAFIK & BYMILJØ Hovedgaden + Forbindelser på tværs 18 Stationsområdet 22 Byparken 24 KULTURELT & SOCIALT Aktivitetshus 26 Sport & Bevægelse 28 Frivillighed 29 Pulje til aktiviteter 29 LYS I MØRKE 30 Målsætninger & Målbare succeskriterier 31 Omdannelse af udtjente erhvervsområder 33 Kommunale initiativer 34 Private initiativer 35 Handleplan 36 Frist for gennemførelsen 36 Tidsplan 37 BUDGET 38 Investeringsredegørelse 40 Organisering 42 Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse 43 Kontakt 44 Programmet er udarbejdet i samarbejde med: Søren Garde rådgivning for Syddjurs Kommune Søren Garde Rådgivning Møllevangen 133, 8450 Hammel Tlf Juridisk og administrativ rådgivning om sundhedsfarlige og forfaldne huse, skimmelsvamp, affald og rod. SIDE 2 - Byfornyelsesprogram

3 Forord Ansøgningen Syddjurs Kommune ansøgte den 3. april 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MBBL om reservation af ramme til områdefornyelse af Mørke Midtby, jf. byfornyelseslovens 4. Den 17. juni 2013 meddelte Ministeriet reservation iht. byfornyelseslovens 4, stk. 2 på 1,5 mio. kr. på betingelse af en egenfinansiering på min. det dobbelte, dvs. 3 mio. kr., og på betingelse af, at Byrådet i Syddjurs Kommune inden 1. april 2014 træffer beslutning om områdefornyelse på grundlag af et af byrådet godkendt byfornyelsesprogram, jf. byfornyelseslovens 5, og fremsender ansøgning om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation. Programmet Umiddelbart efter tilsagnet igangsatte udviklingsafdelingen og Mørke Distriktsråd en borgerinddragelsesproces, der har ledt frem til udarbejdelsen af nærværende byfornyelsesprogram. Borgerinddragelsesprocessen er nærmere beskrevet på side 10, ligesom der her er redegjort for den videre inddragelse af borgerne i områdefornyelsen og de aktiviteter, der igangsættes med udgangspunkt heri. Byfornyelsesprogrammet blev præsenteret på et offentligt møde i Mørke den 19. februar I løbet af borgerinddragelsesprocessen har der været fokus på investeringsprojekterne for ejendommene langs hovedgaden, og byfornyelsesprogrammet er på dette punkt ændret i forhold til den oprindelige ansøgning. I stedet udarbejdes en strategi for en omdannelse af Mørkes bys image, og en plan for, hvordan byens kvaliteter og muligheder kan fremhæves og præsenteres med henblik på at tiltrække nye borgere og investorer. SKØNNE MØRKE er navnet på den lokale aktionsgruppe, der igennem længere tid har iværksat flere lokale happenings og events, og bidraget til forskønnelse af byens rum, blandt andet en lysfest, hvor ild og levende lys var det gennemgående tema. LYS I MØRKE er samtidig arbejdstitlen på det sideløbende projekt om udviklingen af et nyt brand for byen. Omdannelsen af erhvervsområdet er allerede igang med etableringen af Syddjurs Erhvervspark i den tidligere tæppefabrik Millikens lokaler, ligesom der er igangsat en omdannelse af erhvervsområdet, der omfatter den tidligere møbelfabrik ved Stationsvej, til blandet bolig og erhvervsformål. De eksisterende virksomheder i området udgør en væsentlig medspiller i forhold til den kommende byfornyelse, og de lokale virksomhedsejere vil fortsat indgå i en særlig arbejdsgruppe med fokus på en omdannelse af randbebyggelsen langs hovedgaden. Det videre arbejde Med områdefornyelsesprojektet sættes der fokus på Mørke de kommende år, og det er hensigten, at investeringerne i byfornyelsen skal geares mest muligt i forhold til de kommunale investeringer i byen i øvrigt. Eksempelvis den nye børnehave, der skal bygges inden for de kommende år, og implementeringen af Letbanen til Grenå i 2016, der vil betyde et løft af den kollektive trafikbetjening og en fornyelse af stationsområdet. Der vil være fokus på at søge puljer og fonde, der kan supplere områdefornyelsesmidlerne, ligesom byen vil videreudvikle de gode erfaringer med lokalt indsamlede midler. Byrådet vil gerne takke alle de engagerede borgere i Mørke, der har bidraget til udviklingsarbejdet frem til nu, og til alle de borgere,der fortsat vil lægge frivillige kræfter og engagement i den kommende forskønnelse af bymiljøet med nye opholdsarealer, pladser og torve, og i at skabe nye og forbedrede rammer for sociale og kulturelle aktiviteter for byens borgere. Syddjurs, den Claus Wistoft Borgmester Syddjurs Kommune SIDE 3 - Byfornyelsesprogram

4 Mørke Langs det grønne bånd, der snor sig med jernbanen ind i det indre Djursland, finder man fire letbanebyer bundet sammen af den kommende letbane, den øvrige infrastruktur og landskabet; nemlig de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Principmodel der viser de tre vækst- og udviklingsområder i Syddjurs Kommune. Mørke indgår i Det gørnne bånd - Letbanebyerne sammen med Hornslet, Ryomgård og Kolind. SIDE 4 - Byfornyelsesprogram

5 Mørke Fysisk karakteristik Beliggenhed Mørke ligger i den vestlige del af Syddjurs Kommune, centralt placeret mellem de tre større byer i regionen; Aarhus, Randers og Grenaa (se kort på modstående side). Mørke er beliggende i det højtliggende morænelandskab, Mørke moræneplateau, på kanten af Rosenholm Ådal, hvor også Mørke Mose er beliggende, og et stykke nord for byen findes Hvilsager skov. Alle områder med store rekreative muligheder. Landskabet omkring byen er præget af intensivt landbrug. Mørke er en vigtig by for Syddjurs Kommunes fremtidige vækst og udvikling, ligesom den er vigtig for et større opland. Mørke var i tidligere Rosenholm Kommune udpeget som centerby, sammen med Hornslet. Med Kommuneplan 2009 for den samlede Syddjurs Kommune fik Mørke status som lokalby. Mørke indgår i Syddjurs Kommuneplan 2013 som en del af vækstområdet, Det grønne bånd Letbanebyerne. Byer der er placeret tæt på - og med letbanen også forbundet med - det østjyske vækstcenter. Og dermed byer, der byder sig til som attraktive bosætningsområder for udflyttere fra blandt andet Aarhus, der her vil finde høj tilgængelighed og nærhed til Aarhus og dens mange arbejdspladser og kulturtilbud. Byrådet har derfor udpeget letbanebyerne som udviklingsområder i Syddjurs Kommune med en funktion og fremtidig rolle som primært bosætningsområder med den dertilhørende private og offentlige service. Fremtidig udviklingsretning Tracé til omfartsvej flyttes til placering øst om Mørke Mod Randers 9.1.B6 9.1.BE8 9.1.BE7 Grenaabanen Kirke Station 9.1.B10 Daginst. BYENS MIDTE Skole og bibliotek Gl. Mørke 9.1.E1 Hal Ældrecenter 9.1.B E2 Grenaabanen Omfanget af et byforskønnelsesprojekt vurderes Område tilbageføres til perspektivområde Mod Thorsager Mod Aarhus Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind er alle byer med spændende boligformer, fremtidssikrede skoler, et varieret handelsliv, levende foreningsliv, et spændende kulturog fritidstilbud og et aktivt lokaldemokrati. SIDE 5 - Byfornyelsesprogram

6 Mørke Det er byer med moderne erhverv, samt et varieret udbud af jobs for ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse. Nærheden til Aarhus gør Mørke attraktiv for tilflyttere, men risikoen for at de fravælger Mørke pga. den tomme og nedslidte bymidte, der efterlader et indtryk af en by i nedgang og stagnation, er høj. Den kommende områdefornyelse har derfor som primært fokus at forskønne den centrale del af byen, omkring hovedvejen og stationen, og udnytte det vækstpotentiale byen har i kraft af sin attraktive placering. Mod Randers Mod Grenå (tog) Byens zoner Mørke består af to sammenvoksede bydele. Den oprindelige gamle landsby, Gl. Mørke, ligger mod syd og fremstår stadig med sin oprindelige landsbyidyl og snoede gadeforløb. Den nyere del af byen ligger mod nord, og er opstået omkring stationen og hovedvejen, Randersvej- Ebeltoftvej (se kort på forrige side). Stationsområdet og hovedvejen udgør centrale elementer i områdefornyelsen. Byen er fysisk opdelt og adskilt af hovedlandevejen Randersvej-Ebeltoftvej. Boligområderne er fortrinsvist placeret syd for banen og er langt overvejende beliggende vest for hovedvejen, hvor skolen også ligger, mens de ældre erhvervsområder, samt idrætsanlægget med hal og FDF, er beliggende øst for hovedvejen. Dette forhold er især problematisk for skolebørnene, når de skal til og fra skole, og til spejder eller fritidsaktiviteter i hallen efter skoletid. Mod Aarhus (tog) Bolig og Handel Park Kirke Station Bolig Skole Gl. Mørke Erhverv Hal Mod Ebeltoft Befolkningen Mørke er Syddjurs Kommunes 6. største by og har i de sidste tolv år oplevet en mindre tilvækst i indbyggertallet. En udvikling, der kan tilskrives den relative nærhed til Aarhus, hvor Mørke udgør et prismæssigt attraktivt sted Mørke inddelt i zoner SIDE 6 - Byfornyelsesprogram

7 Mørke - Eksisterende forhold I Mørke findes en del bygninger og facader, som er i meget dårlig stand. De skæmmer hele byen, giver et dårligt indtryk, og er ikke befordrende for tilflytning og udvikling. Hovedvejen er fattig i dens udtryk. Den er meget trafikeret og vejprofilet er bredt og opfordrer derfor til at køre for stærkt. Slidte facader Slidte facader Overgang til hallen Stationsbygningen og stationsområdet Hovedvejen set mod syd Hovedvejen set mod nord Byparken benyttes ikke ret meget, pga. mangel på aktiviteter. Desuden mangler byen et sted til at afholde større sociale og kulturelle udendørs arrangementer. Der findes mange tomme butikslokaler langs med hovedvejen (Randersvej - Ebeltoftvej.) De giver et indtryk af en by under afvikling. Byparken Vejforløb i Gl. Mørke Tomme butikslokaler SIDE 7 - Byfornyelsesprogram

8 Mørke at bosætte sig for familier, hvor et eller flere medlemmer arbejder i Aarhus. Befolkningssammensætningen består af en jævn fordeling mellem børn, voksne og ældre og derfor er gennemsnitsalderen på 39,9 år. Befolkningen i Mørke har kommunens laveste gennemsnitlige indkomst og ligger ca. 8,5 % under den gennemsnitlige indkomst i kommunen. Erhvervs og beskæftigelsesprocenten er også mindre end kommunens gennemsnit. En stor del af de erhvervsaktive (37 %) pendler til Aarhus Kommune, mens 47 % arbejder i Syddjurs Kommune. Dette er en forholdsvis lav andel set i forhold til resten af kommunen, hvor 52 % af de erhvervsaktive arbejder i kommunen. (Kilde: Bosætningsanalyse, Syddjurs Kommune, april 2011) Offentlig og privat service I Mørke findes flere forskellige former for offentlig service, hvilket afspejler byens status som en lokalforsynende by. Der findes bl.a. en skole, en børnehave, SFO, juniorklub og ungdomsklub, idrætsanlæg med hal samt ældrecenter. Desuden er byen forsynet med en privat dagpleje, en privat vuggestue, en specialskole, to dagligvarebutikker, en frisør, en blomsterbutik, to pizzariaer, en genbrugsbutik og en lampeforretning. I Mørke som i de øvrige byer i det grønne bånd, er der i de senere år sket en transformation, hvor større industrivirksomheder som Milliken, Sabro/Johnson s, Varo og andre har valgt at udflytte eller nedlægge arbejdspladser. Arbejdspladser, der i et vist men ikke tilsvarende omfang er blevet erstattet af arbejdspladser indenfor serviceerhverv og mindre produktions- og fremstillingsvirksomheder. Funktionstømt bymidte og nedslidte boliger Mørke er, som mange andre mindre byer, udbygget med store parcelhusområder i byens udkanter, der samtidig har resulteret i, at boligudviklingen i bymidten, omkring stationen og hovedgaden, er gået i stå. En stor del af livet foregår derfor i byens yderområder og ikke i bymidten. Der findes dog flere ubebyggede grunde i de nye boligområder, og tilvæksten er stagneret. Hovedvejens fysiske miljø bærer præg af nedslidte og forsømte facader, tomme butikslokaler og dårlige lejeboliger. Der er en tendens til at boligerne udlejes til personer med midlertidige boligproblemer, og lysten til istandsættelse af boligerne er lav, da investeringer ikke umiddelbart kan hentes hjem via huslejen. Bygningernes beliggenhed ud til den trafikerede hovedvej og byrummet, der ikke er tilstrækkeligt attraktivt, gør at bygningerne ikke vil komme til at kunne bære en stor boligudgift. Flere af ejendommene er opkøbt af lokale investorer med henblik på omdannelse, men ejendomsværdien er faldet, og krisen har betydet at omdannelsen er gået i stå. De nedslidte facader og skæmmende bygninger langs hovedvejen søges istandsat og forbedret med tildeling af midler til bygningsforbedring, ligesom der arbejdes på en helhedsplan for randbebyggelsen langs hovedvejen som grundlag for en ny lokalplan. Behov for nyt Image De mange tomme butikslokaler og forsømte facader efterlader Mørke med et indtryk af en by, som er gået i stå. Denne oplevelse er Mørkes ansigt udadtil og den gennemkørende oplever ikke områderne bag hovedvejen, hvor de nye boligområder, med flotte udsigter og grønne områder findes, eller at byen er fyldt med aktivitet. Mørke bys kvaliteter og muligheder er skjult bag en trist facade og sideløbende med områdefornyelsen vil der derfor i samarbejde med byens aktive borgere og virksomheder udarbejdes en strategi for en ændring på byens image og en plan for en markedsføring af byen med henblik på at tiltrække tilflyttere. MØRKE By på Djursland indbyggere. Mørke Sogn. 20 km til Århus. 3 km til Rosenholm Slot. Myrki. Middelalderligt for Mose. SIDE 8 - Byfornyelsesprogram

9 Mørke - Eksisterende forhold Randersvej Koncentration af dårlige boliger og tomme butikker Omdannelse af Station erhvervsområde Dagligvarebutik Dagligvarebutik Forskønnelse af hovedvejen Byparken Ebeltoftvej Daginstitution Hal Sikker overgang og stiforbindelse Special skole Skole og bibliotek Ældrecenter Kirke COWI SIDE 9 - Byfornyelsesprogram

10 Problemer Kort opsummering fra ansøgningen Byens triste facade Mørkes identitet hænger uløseligt sammen med det indtryk man får, når man kører gennem byen ad Randersvej- Ebeltoftvej; den lange, lige vejstrækning, den hurtigt kørende og tunge trafik, de tomme butikslokaler, de forsømte facader og manglen på torve og opholdssteder langs hovedvejen. Den kommende indsats tager udgangspunkt i et bredt engagement, der sammen med en koordineret indsats for en smukkere og mere sikker by, kan vende udviklingen og sætte en positiv og investeringslysten udvikling i gang, med nye tilflyttere, virksomheder m.v. Problemstillingerne kan sammenfattes til følgende: Af mulige løsninger kan nævnes følgende: Forskønnelse af hovedvejens vejareal og facader Sammenhængende stiforbindelser og sikre vej-overgange Flere og bedre mødesteder, ude såvel som inde, for kulturelle og sociale arrangementer Byfornyelse i form af etablering af nye torve og pladser Bygningsfornyelse Byens hovedvej, som fremstår nedslidt og trist Hovedvejen, som er belastet af mange gennemkørende biler, tung trafik og støj Bygninger, der er dårligt vedligeholdt, eller ligefrem forfaldne Dårlige og farlige overgange på tværs af hovedvejen Dårlige fysiske rammer for kulturen og det sociale liv Manglende stiforbindelser til de rekreative områder Mangel på aktiviteter i de bynære rekreative områder SIDE 10 - Byfornyelsesprogram

11 Ressourcer og Potentialer Lokale ressourcer og potentialer Arrangement Mød os i Mørke Strikkeklub Frivillighed og lokalt engagement Borgerne i Mørke er aktive i byens foreninger og støtter op om byens sociale og fysiske miljø. Mange af byens borgere har vist et stort engagement i byens fysiske fremtoning. Byen har igennem de sidste år forsøgt at tage kampen op med butiksdød og manglende tilflytning. Der har for eksempel været arrangeret frivillige dage, hvor borgerne har kunnet deltage i oprydning og rengøring af hovedgaden og af byparken. Floorball Der findes mange forskellige aktive foreninger i Mørke, og mange af borgerne støtter op om frivillige arrangementer for at forbedre deres by. Kunstforening Byens Image udgør efter borgernes mening det største problem for tiltrækning af nye tilflyttere, og byen har derfor selv iværksat flere initiativer til en forskønnelse af byen. Eksempelvis har strikkeklubben flere gange udsmykket byparken og resten af byen med iøjnefaldende påfund. Med områdefornyelsen får byen tilført et økonomisk løft, der dels kan give mulighed for en ny udvikling og dels give byen et nyt ansigt udadtil. Billederne her stammer fra nogle af de initivativer som byen har gennemført i regi af den lokale strikkeklub Strik i Mørke, byforskønnelsesgruppen Skønne Mørke, Mørke Distritksråd, Mørke Idrætsforening, kunstforeningen og de lokale spejdere FDF. Arrangementerne er foregået med stor tilslutning og engagementet fra byens borgere er i høj grad til stede. Zumba Strikkeklub Strikkeklub FDF Oprydningsdag i Mørke Mørke Distriktsråd Distriktsrådet for Mørke blev dannet i år 2011 og arbejder aktivt for byens udvikling. Distriktsrådet blev dannet med det formål at fungere som byens talerør i forhold til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreninger, institutioner og borgeres initiativer, da der var et stort behov for en fælles oversigt over arrangementer og en indbyrdes koordinering. SIDE 11 - Byfornyelsesprogram

12 Forpligtende samarbejde og borgerinddragelse Et bredt samarbejde med foreninger og institutioner Mørke Distriktråd Distriktsrådet udgør som repræsentant for byens borgere, foreninger og organisationer den formelle samarbejdspartner omkring områdefornyelsen. Områdefornyelsens afgrænsning af indsatsområder og fokuspunkter er baseret på de inputs Distriktsrådet fik på visionsdagen, der var Distriktsrådets første initiativ efter dannelsen. Borgerinddragelsesprocessen og de workshops, som har været afholdt som optakt til byfornyelsesporgrammet, har udfoldet og konkretiseret disse idéer yderligere. Borgerinddragelse i programfasen Der har været afholdt et informationsmøde og to workshops med henholdsvis fokus på bymiljø og trafik samt kulturelle og sociale aktiviteter. Derudover har der været afholdt et investormøde med primært fokus på byfornyelse af ejendommene langs med hovedgaden og omdannelse af udtjente erhvervsområder. Resultatet af de to workshop er samlet på en række idéskabeloner, som er renskrevet og suppleret med fotos af de idéejere, der under workshoppen udviklede den konkrete idé. (På modstående side vises et eksempel på en idéskabelon.) De enkelte idéer blev præsenteret som afslutning på workshoppen og kommenteret og evt. suppleret af de øvrige workshopdeltagere. Alle idéerne blev prioriteret i fællesskab på workshoppen, så distriktsrådet havde et udgangspunkt for den efterfølgende udvælgelse og prioritering af midler. Resultatet af de udvalgte idéer har været præsenteret på et offentligt møde den 19. februar 2014, hvor de idéejere, hvis idé ikke er prioriteret, fik lejlighed til at kommentere distriktsrådets valg og evt. få en begrundelse. Investormødet vil blive fulgt op med endnu et møde, hvor ejerne af ejendomme, der forventes at ville indgå i en helhedsplan for hovedgaden, informeres om områdeforprojektet og de muligheder, byfornyelsesloven og Landsbypuljen 2014 blandt andet rummer, samt planerne om udviklingen af et nyt image og brand for Mørke. Idrætsforeningen og bestyreren af cafeteriet har bidraget aktivt til processen, idet samtlige møder har været afholdt i idrætsforeningens lokaler. Inddragelse af foreninger, borgere og erhvervsdrivende i det videre arbejde Områdefornyelsens indsatser skal fortsat søges forankret i lokalsamfundet gennem et bredt samarbejde med foreninger og institutioner. Gennem flere typer af arbejdsgrupper og borgermøder skal borgerne i lokalsamfundet få mulighed for at skabe en ejerskabsfølelse til områdefornyelsens delprojekter. De lokale foreninger, borgere og erhvervsliv vil fortsat inddrages i de konkrete indsatsområder og delprojekter, og det forventes at de idéejere, der har fået deres idé med, fortsat vil have interesse i at følge projektet og sikre at idéen videreudvikles så godt som muligt. Mørke vil i de kommende år gennemgå en større BY- OG OMRÅDEFORNYELSE Et by- og områdefornyelsesprojekt kan kun realiseres i tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommune og borgerne i Mørke. Derfor gennemføres der i efteråret en række informations- og temamøder, hvor byens borgere inviteres til at bidrage med meninger og ideer. Hvad skal der ske i Mørke, hvad betyder noget for dig? INFORMATIONSMØDE TORSDAG D. 12/9 KL I MØRKE IDRÆTSCENTER Hvad betyder et by- og områdefornyelsesprojekt, fra hvornår og hvordan kan millionerne bruges, hvilke indsatsområder i Mørke er identificeret og hvilke forventninger har Syddjurs Kommune til Mørke i et sådan projekt? Byrådet er inviteret vi håber på et stort fremmøde af både byrødder og borgere fra Mørke. Den konkrete køreplan, tidsfrister og indhold på de kommende temamøder præsenteres. By- og områdefornyelsen i Mørke baseres økonomisk på midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (1 ½ mio.kr.) og fra Syddjurs Kommune (3 mio.kr. plus1 mio. kr. til decideret bygningsforbedring). Udformning af selve byfornyelsesprogrammet skal i gang, og borgerinddragelse er en vigtig og påkrævet del af denne proces. Denne inddragelse tilsikrer en så virkelighedsnær løsning som muligt. Syddjurs Kommune arbejder tæt sammen med Mørke Distriktsråd omkring projektet men uden input og arbejde fra byens borgere kan projektet ikke realiseres. Mørke, Ommestrup, Dagstrup & Bale Husstandsomdelt flyer der indledte borgerinddragelsesprocessen som optakt til byfornyelsesprogrammet. SIDE 12 - Byfornyelsesprogram

13 Workshop Ideskabelon Hvorfor er dette en god ide? - Et samlende element der kan få gaderummet til at fremstå som en helhed på trods af bagved liggende huse af meget balndet karakter - Branding af byen som en attraktiv by - Dæmpning af hastigheden - Større sikkerhed for alle trafikanter - Fortove og cykelstier, der lever op til vejreglernes anbefalinger - Lukning af huller i facaderækken - Skabe et mere intimt rum og dermed positiv oplevelse af byen både for byens gæster og indbyggere Hvad er det konkret jeg ønsker? En begrønning og indsnævring af hovedgaden ved udnyttelse af det tilstedeværende arealoverskud i vejtracéet til langsgående plantebede med store vejtræer. Der kan anlægges plantebede i begge sider eller i vejens sydside, så træernes skygge falder ud over vejbanen og ikke ind i over de langsliggende ejendomme. Alternativt udlægges store felter (såkaldte superplantehuller) til plantning af store vejtræer. DKK: Det kan koste fra flere millioner til anslået kr, alt efter hvilken model der vælges Ideejer: Rikke Nordmann, Tema: Hovedgaden Andet: Endnu et alternativ er at plante på privat grund i de mange huller der er i facaderækken langs vejen. Det er Vejdirektoratet, der ejer vejen, og fortove/cykelstier trænger til vedligehold, så muligvis kan man få dem med i et samarbejde om en omlægning af profilet Foto, tegning, illustration. Se ved hæftede fil Ideskabelon mailes til Mørke Distriktsråd på: Eksempel på de Idéskabeloner som deltagerne i workshoppen efterfølgende renskrev og fremsendte til Distriktsrådet. SIDE 13 - Byfornyelsesprogram

14 Kommunikation & Formidling Kommunikationsstrategi Flyers og annoncer Invitatoner til borgermøder og workshops har været husstandsomdelt og annonceret i den lokale ugeavis. Alle kanaler vil fortsat anvendes i den kommende proces, hvor de ad hoc nedsatte arbejdsgrupper vil videreudvikle de konkrete forslag og idéer i samarbejde med relevante interessenter og Syddjurs Kommune. Processen vil blive holdt så åben som muligt og alle har mulighed for at deltage aktivt eller kommentere på de foreslåede projekter. Aktionsgruppen Skønne Mørke vil løbende afvikle mindre happenings og events, der skaber synlighed omkring byfornyelsen og måske i miniskala tester nogle af de foreslåede idéer. Branding og Markedsføring En del af områdefornyelsesprojektet bliver udarbejdelse af en strategi for markedsføring og branding af Mørke med henblik på at tiltrække nye tilflyttere. Områdefornyelsens fysiske forbedringer og projekter vil indgå i den kampagne, som igangsættes efterfølgende, og rækkefølgen og formidlingen af de udvalgte projekter vil understøtte markedsføringsstrategien. Udover de midler, der er afsat til udviklingen af byens nye image udadtil, er der etaleret en pulje til aktiviteter. Puljen er tiltænkt aktiviteter som initiativgruppen Skønne Mørke eller andre borgergrupper kunne tænkes at afholde til markering og synliggørelse af den fysiske forbedring af Mørke, som skabes gennem områdefornyelsen. Digital plan Byfornyelsesprogrammet er foruden denne pdf udformet som en digital plan, der kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside byfornyelse. Under hvert enkelt fokusområde kan man følge projektets udvikling, herunder formålet og hvilke succeskriterier, der er forbundet med hvert enkelt projekt samt det tilhørende budget. Byfornyelsesprogrammet der således ikke trykt, men kan hentes på kommunens hjemmeside, eller læses i on-line versionen. Digitale platforme Mørke Distriktsråd har oprettet byens egen hjemmeside, hvor borgerne kan holde sig orienterede om, hvad der sker i byen. Det lokale blad 8544 udgives af frivillige kræfter, baseret på salg af annoncer og sponsorater og omdeles til samtlige husstande i postdistriktet. Aktionsgruppen Skønne Mørke har oprettet en facebook gruppe, hvor information om arrangementer publiceres og emner diskuteres. Dernæst har byen oprettet en facebook gruppe 8544 Mørke. Der har i opstart og borgerinddragelsesprocessen været informeret om områdefornyelsensprocessen på begge sites, og der orienteres løbende om projektets udvikling. Distriktsrådet har oprettet en fælles mailboks, hvor alle borgernes forslag og idéer sendes ind: Projektet formidles derudover via Syddjurs Kommunes hjemmeside: Byfornyelse. Husstandsomdelt flyer der indledte borgerinddragelsesprocessen som optakt til byfornyelsesprogrammet. SIDE 14 - Byfornyelsesprogram

15 SIDE 15 - Byfornyelsesprogram

16 Indsatsområdet Omdannelse af erhvervsområde Der udarbejdes lokalplan for nyt stationsnært bolig område Hundeluftergård Agillity Mødested Illustrativ placering af stiforløb. Endeligt tracé ikke fastalgt. BoligNYT Aktivitetshus/ Mødested? Torv Beplantning Belysning Info-stander Stationsområdet Beplantning Belysning Markedsplads Laderstation Elbil Hedegaard Agro Hovedkontor Mødested / Aktivitetshus / Café? Parallelt udarbejdes Branding en strategi for markedsføring og branding af Mørke Parallelt med den fysiske forskønnelse af Mørke udarbejdes en strategi for markedsføring og branding af Mørke Den Gl. Kro Mødested/ Café Aktivitetshus? Bygninger der foreslåes nedrevet på sigt. Hovedgaden Begrønning Indsnævring Belysning Ophold Byparken Skab mere lys Beplantning beskæres Grøn kile Parkmæssig grøn forbindelse mellem hovedgaden og Byparken Byfortætning Helhedsplan for omdannelse af randbebyggelse langs Hovedgaden. Fitness station Motionssti Illustrativ placering af stiforløb. Byparken Legeplads Borde & Bænke Pavillon Grill Børnehuset Nyt mødested/ Aktivitetshus? Endeligt tracé ikke fastalgt. Fitness station Cirkeltræning Motionssti Multibane Belysning WEBcam Motionssti Afmærkede løberuter Oversigtskort over indsatser og aktiviteter. Ikke i fast mål. SIDE 16 - Byfornyelsesprogram

17 Indsatsområdet Støtteberettige foranstaltninger og aktiviteter Indsatsområdet Området der søges støtte til udgør hele byen, men indsatsen koncentreres især omkring hovedvejen og stationsområdet samt byparken (se kortet på modstående side). Nedenstående er den udvalgte essens af, hvad Mørkes borgere igennem borgerinddragelsesprocessen er kommet frem til af ønsker til byens udvikling. Bymiljø & Trafikale forbedringer Hovedgaden indgår som selvstændigt byrum i sammenhæng med de tværgående forbindelseslinier, der ønskes genskabt eller forstærket. Den del af hovedgaden nærmest stationen rummer de største udfordringer i forhold til tomme og udtjente boliger og erhverv, og vil have et primært fokus. Stationsområdet udgør et naturligt centrum i byen, men rummer ikke den tyngde eller det liv, man ville forvente i en stationsby. Med den kommende letbanen og evt. stigning i frekvens, vil stationsområdet på sigt være attraktivt for bosætning. Det udtjente erhvervsområde ved stationsvej indgår som del af en stationsnær byomdannelse og byfortætning. Desuden ønskes yderligere byfortætning i nærheden af stationen. Omdannelse af udtjente stationsnære erhvervsområder. Byfortætning af randbebyggelsen langs med hovedgaden. Der kan tænkes yderligere nedslag, der enten kobler de primære byrum sammen eller skaber nye oplevelser på ruten. Forskønnelse af hovedgaden, herunder etablering af torve, pladser og opholdsarealer samt begrønning. Indsatsen vil dog have fokus på Rute 21 som del af den overodrnede infrastruktur på Djursland, hvor fortsat mobilitet ogfremkommelighed er i højsædet. Oprydning og forskønnelse af bebyggelsen langs med hovedgaden. Forskønnelse af stationsområdet som byens centrum, herunder aktivering af byrummet, opholdsmuligheder, markedsplads / torv. Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen. Eksempelvis en grøn kile som ny forbindelse på tværs af hovedgaden og i forlængelse af Byparken Byparken indgår som det store centrale bynære grønne rum, hvis potentiale langt fra er udnyttet. Byparken. Aktivering, tilgængelighed, synlighed. Mulighed for leg og ophold. Socialt og Kulturelt Det fælles mødested, foreningshuset / aktivitetshuset bør placeres centralt i byen, dvs. i området omkring stationen. Huset skal indeholde en café og butik eller lignende aktivitet, samt møderum og aktivitetslokaler, som byens foreninger og borgere kan bruge. Et bredt samarbejde mellem foreninger og institutioner, og et sted at mødes. Social sammenhængskraft Landsbypedel. Frivillighedskoordinator. Sport/Idræt Motionsstier afmærkede og suppleret med fitness-stationer. Multibane i tilknytning til sportsplads og klubhus. Pulje til aktiviteter Events og Happenings skal fortsætte så fokus holdes på de planlagte aktiviteter. Skal samtidig skabe opmærksomhed på byen og sætte Mørke på landkortet. Støtte til små hurtige projekter. Branding & Markedsføring Mørke har et dårligt navn og rygte, og der skal arbejdes med et nyt brand og image for byen. De gode sider ved byen skal fremhæves og markedsføres. På de kommende sider beskrives de enkelte indsatser og aktiviter, herunder støtteberettigede foranstaltninger. For hvert projekt er der udarbejdet et budget der angiver andelen af de samlede byfornyelsesmidler samt en skønsmæssig angivelse af forventede indtægter fra sponsorater, fonde og frivilligt arbejde. Lys i Mørke LYS skal være et gennemgående tema - såvel fysisk som i overført betydning, og vil i en eller anden form indgå i alle projekter. SIDE 17 - Byfornyelsesprogram

18 Hovedgaden - som den kunne se ud... SIDE 18 - Byfornyelsesprogram

19 Hovedgaden Trafik & Bymiljø Hovedvejen: torve, pladser, opholdsarealer, begrønning, forskønnelse Hovedvejen belaster byen med støj og tung, gennemkørende trafik mellem Ebeltoft og Randers og Auning og Århus, og det har længe ikke været attraktivt at investere i ejendommene på denne strækning. Der er i forbindelse med et sikker-skolevejs projekt etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader og zoner med 60 og 40 km/t. Det er dog stadig utrygt at krydse hovedvejen og færdes langs med den. En måde at bekæmpe trafikkens negative indflydelse på Randersvej-Ebeltoftvej kunne være at skabe smukke lommeparker eller nye opholdssteder med ny belægning, ny beplantning og nye muligheder for ophold, hvor sidevejene er blændet af, eller hvor dårlige bygninger rives ned. Indsnævret vejtracé Det foreslås at vejudlægget reduceres, og der plantes træer i den ene eller i begge sider. Et indsnævret vejudlæg vil virke hastighedsdæmpende og få bilisterne til intuitivt at Budget OMRÅDEFORNYELSE sætte farten ned, og samtidig give dem en anden oplevelse af at kører igennem byen. Etableres der kun beplantning i den ene side anbefales det at være i vejens sydside, så træernes skygger falder ud på vejbanen. Sidearealerne foreslåes anvendt til superplantehuller, der udgør vandreservoir/regnvandsbassiner ved skybrud. En del ad hovedgaden vil være oversvømmet viser skybrudskortet, og projektet kunne evt. blive en del af en klimatilpasningsplan. Superplantebedet skulle være et gennemgående grønt element med blomster og stedsegrøn underbeplantning. Der skal stadig være mulighed for parkering langs med vejen. Hovedgadens lange ubrudte linie er et visuelt meget stærkt element og i den ideelle plan indgår træerne i hele gadens udstrækning. Belysning skal indgå som et visuelt element. Evt. i trækronerne eller som en lav pullertbelysning, der fremhæver det lange udbrudte kig. Dialog med overordnede myndigheder Hovedvejen er en del af statsvejen Rute 21 mellem Randers og Ebeltoft, og der er taget initiativ til en dialog med Vejdirektoratet, da en omlægning vil kræve deres tilladelse. Rute 21 udgør en væsentlig del af den overordnede infrastruktur på Djursland, hvor fortsat mobilitet og tilgængelighed er i højsædet. Udfordringen bliver at sikre fremkommeligheden på hovedvejen, samtidig med at gaderummet gøres mere indbydende til ophold. Beplantningen vil udgøre det samlende element, der kan få gaderummet til at fremstå som en helhed, på trods af de bagvedliggende huse af meget blandet karakter. Samtidig skabes et mere intimt byrum og dermed en positiv oplevelse af byen, både for byens gæster og byens egne indbyggere. Ny farveskala Facaderne langs Hovedgaden er foreslået malet i mangfoldige farver, der kunne skabe en helt unik og særlig gennemkørsel af Mørke. Det nye farverige look kunne gøre byen kendt. Forslaget vil indgå i det videre arbejde omkring helhedsplanen. Sponsorat fra malerfirma undersøges. Ejere kan evt. søge om tilskud via byfornyelsesmidler. Hovedgaden Områdefornyelse Fonde / Private midler Frivilligt arbejde Skitseprojekt for hovedgaden inkl. grønne forbindelser Træer og ny belægning Belysning Facadefarver Budget Samlet budget SIDE 19 - Byfornyelsesprogram

20 Forbindelser på tværs Trafikale foranstaltninger Grøn kile Samtidig med hovedgadeprojektet arbejdes med etablering af tværgående forbindelseslinier. Der foreslåes en grøn kile, der forbinder Byparken med Hovedgaden, ligesom der foreslås mindre lommeparker og pauser i det trafikerede byrum. Denne grønne forbindelse på tværs af hovedgaden placeres mellem Byparken og kroen på den ene side og biografen og genbrugsbutikken på den anden side. Nedrivningerne vil skabe en ny forbindelse på tværs af den lange lige hovedgade, der evt. brydes af en rundkørsel med en stor lysmast. Med den grønne kile bliver der skabt en forbindelse mellem parken og det nye torv, der spænder ud over gaderummet og binder byen sammen på tværs. Forbindelsen kan evt. fortsætte af en eksisterende sti til Dagli Brugsen i det bagvedliggende område ud til stationsvej. Med etableringen af den grønne kile fjernes tre bygninger, der alle er nedslidte og i dårlig stand. Nedrivningen vil i sig selv bidrage til en forbedring af det indtryk af Mørke, som man efterlades med, når man passerer igennem byen. Nedrivningerne kan alene ske efter nærmere aftale med ejerne, evt. gennem opkøb. Etableringen af den grønne kile kan således kun gennemføres efter nærmere aftale med samtlige ejere der berøres. En af bygningerne, der er beliggende i den grønne kile nedrives med midler fra Landsbypuljen Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen Byen opleves som delt i to af den stærkt trafikerede hovedlandevej mellem Randers og Ebeltoft. Selvom trafikmængden er faldende udgør hovedgaden stadig en trafikal barriere. Selvom der for få år tilbage blev gennemført et sikkert skolevej projekt med hævede flader og hastighedsdæmpning til 40 km/t, er det stadig problematisk og usikkert at krydse hovedvejen. Et særlig problematisk sted er overgangen mellem skolen og hallen. En engageret halbestyrelse har arrangeret afhentning af de mindste børn, så de bliver ledsaget af større børn, når de skal i hallen til fritidsaktiviteter efter skoletid. Det er fortsat et ønske at der fokuseres på at skabe bedre trafiksikkerhed mellem skolen og hallen, og sikre overgange over hovedvejen. Selvom hovedgaden er trafiksikker i vejlovens forstand, så opleves gaderummet hverken trygt eller rart. Og fordi gaderummet ikke opleves som et rart sted at opholde sig i, foregår livet langt derfra - ved idrætshallen, ved skolen og i byparken. Steder som ikke er synlige for den forbipasserende, der derfor oplever Mørke som en inaktiv, trist og død by. Billede af genbrugsbutikken, Ebeltoftvej 7 Bedre skiltning Det er foreslået, at der skal være en tydeligere skiltning eller markering af de institutioner og anlæg, der er placeret i områderne bag hovedgaden, så forbipasserende får indtryk af alle de faciliteter og aktiver, byen rummer. Gaderummet og især bebyggelsen langs med hovedgaden vil, hvis de gives et løft, være et skilt i sig selv. Billede af Landevejskroen, Ebeltoftvej 8 Billede af Landevejskroen, set fra bagsiden ved Parkvej SIDE 20 - Byfornyelsesprogram

21 Den grønne kile Ny pladsdannelse evt. ny butiksbebyggelse med plads til parkering Ny grøn forbindelse mellem Hovedgaden og Byparken SIDE 21 - Byfornyelsesprogram

22 Stationsområdet Bymiljø Forskønnelse og beplantning I forbindelse med et igangværende projekt; Parker & Rejs, der udarbejdes i relation til letbanen og i samarbejde med Midttrafik, vil der blive udarbejdet forslag til forbedring af parkeringsforholdene, og en ensretning af design og byrumsinventaret, samt en forskønnelse af det resterende stationsområde i form af beplantning og bedre muligheder for ophold og ventefaciliteter. Pendlerport til Djursland Byen har en god tilgængelighed i forhold til såvel kollektiv som privat transport. Stationen betjener byen med togafgange mod hhv. Aarhus og Grenaa hver time. Inden 2017 overgår strækningen til letbanedrift med muligheder for mange flere stop i århusområdet, og på sigt mulighed for halvtimes drift. Pendlingstiden til Aarhus med tog er 36 min. og i bil er den ca. 25 min. Budget OMRÅDEFORNYELSE Fremtidens pendlere benytter både elbiler og kollektiv transport - alt efter deres formål med turen. Når de skal pendle på arbejde, tager de typisk letbanen, da det er nemt og der kører flere i timen. Derudover undgås at bruge spildtid i lange bilkøer i rush hour. Togturen kan ydermere bruges til at slappe af, lade op eller arbejde. Mørke Stationsområde skal gøres attraktivt for at tiltrække pendlere der bor i køreafstand fra stationen. Her er et af de naturlige tiltag opstilling af laderstationer til elbiler, som kan holde og lade op, mens pendleren er på arbejde. Projektet videreudvikles og tænkes ind i områdefornyelsen med henblik på ekstern finansiering. Jernbanetorvet Det nuværende torv, der danner afslutning af stationsområdet mod hovedvejen skal forskønnes, evt. ved ændret beplantning, belægning og beysning. Torvet og parkeringsarealet tænkes anvendt som markedsplads. Der foreslåes indrettet en café i nærheden af stationen. Informationstavle Der opsættes en infotavle/plakatsøjle på torvet, som samtidig bliver en markering af byens centrum og mødested. Hundeluftergård Det grønne græsareal langs med banen foreslås indrettet til hundeluftegård. Området er allerede indhegnet og nærheden til banen gør, at området ikke er egnet til egentlige bymæssige aktiviteter. Hundejere kan mødes og lade deres hunde løbe frit og lege, uden gene for andre, hvis de efterlader noget på græsset. Byfortætning Bebyggelsen i stationsområdet kan med de nuværende kommuneplanrammer fortættes med bebyggelse i op til 3 etager og med et varieret boligudbud kombineret med erhverv, herunder butikker. Med omdannelse af den stationsnære del af erhvervsområdet ved Stationsvej kan der skabes et nyt attraktivt byområde. Se side 31. Stationsområdet Områdefornyelse Fonde / Private midler Frivilligt arbejde Torvet, belægninger, inventar Infotavle/Plakatsøjle Hunde-lufter-gård (modsat banelegemet) timer Beplantning timer Elbil laderstation - projektudvikling Belysning Budget Samlet budget SIDE 22 - Byfornyelsesprogram

23 Stationsområdet Mørke Station Hundeluftergård Laderstation Elbil Beplantning Dagli Brugsen Hedegaard Agro Hovedkontor Parkering / Markedsplads Jernbane Torvet Infotavle SIDE 23 - Byfornyelsesprogram

24 Byparken GIS Byparken Målforhold 1:1000 Dato 24/ Outdoor fitness + afmærkede stier Sø gøres tilgængelig Borde og bænke Legeplads Overdækket uderum Grillområde Beplantning udtyndes Cowi Borde og bænke Evt. mindre hundeområde SIDE 24 - Byfornyelsesprogram

25 Byparken Bymiljø Byparken. Aktivering, tilgængelighed, synlighed Børnetallet er stigende og der er potentielt mange besøgende og brugere af byparken. Men byparken er ikke synlig i bybilledet og heller ikke i borgernes opfattelse af byen. Der skal fokuseres på forbedret tilgængelighed til og aktivering af parken i form af nye funktioner og forbedringer af eksisterende. Eksempelvis en ny legeplads, motionsredskaber og et samligssted, som kan bruges ved byfester eller andre større arrangementer. Budget OMRÅDEFORNYELSE Legeplads Der er et stort behov for en legeplads i parken, der er indbydende, spændende og udfordrende for legebørn i alle aldre. Legepladsen i parken er i dag en trist plads i skyggen, som ikke indbyder til leg eller samvær. Det er pinligt at byen ikke har en legeplads, når vi gerne vil tiltrække tilflyttere, børnefamilier mv. Vi skal have trækplaster, hvor der sprudler af liv. Et sted, hvor hele byen kan mødes i leg og samvær. Et sted, hvor børnehaven og vuggestuen og dagplejen også kan komme - og hvor familier kan mødes og de ældre kan omgive sig med glæde og grin. Der er behov for en stor satsning, så også folk udefra kan se, vi prioriterer liv, samvær og legeglæde. En udfordrende, spændende og skøn legeplads/aktivitetsområde i solen og i centrum af byen. Legepladselementerne skal være af høj kvalitet. Det skal være pænt at se på og inspirerende at bruge. Der skal være noget for alle aldre. Naturmaterialer kombineret med holdbare sjove løsninger. Evt. en karrusel, gummiunderlag, klatretårn og legehus/legehytter. En stor sandkasse med gynger. Sjove, smukke og kreative bænke, der er inspirerende at se på og behagelige at sidde på og i. Øvrige ønsker: Overdækning / Hytte / Pavillon. Grillområde. Borde og bænke. Gerne unikke former og specielle for Mørke. Sø aktiveres og gøres tilgængelig. Træer opstammes. Beplantning udtyndes. Toilet. Hunde-lufter-gård. Byparken Områdefornyelse Fonde / Private midler Frivilligt arbejde Legeplads Hytte og grillområde Borde og bænke timer Belysning Multtoilet Oprydning og beskæring timer Budget Samlet budget inkl. ekstern finansiering SIDE 25 - Byfornyelsesprogram

26 Aktivitetshus Socialt & Kulturelt Nye rammer for Sociale og Kulturelle aktiviteter I Mørke er et rigt foreningsliv samt flere kulturelle foreninger, eksempel en strikkeklub, en bogklub, en madklub, en kunstforening m.fl. Hvor idrætsforeningen og spejderne har klubhuse, har de kulturelle foreninger ingen fysiske lokaler, hvor de kan samles og afholde arrangementer. I stedet må de leje sig ind i lokaler i hallen, som dog ikke lever op til foreningernes kulturelle niveau, og forventninger om bl.a. lys og akustik. De indledende arbejder, der er gennemført forud for denne ansøgning, har afdækket et behov for, at der skabes fysiske lokaler til afholdelse af kulturelle arrangementer, og som mødested for de lokale foreninger, der ikke indgår i samarbejdet under den lokale idrætsforening. Sognegården anvendes bla. til mødeaktviteter for byens borgere, ligesom Juniorklubben Solgården anvendes til fællesspisninger. Desuden findes der på aktivitetcenteret lokaler, hvor ældreklubben mødes. Men byen savner et fælleshus, et moderne forsamlingshus, der kan danne ramme om sociale og kulturelle aktiviteter for hele byen. Ambitionen med at skabe et aktivitetshus er at samle aktiviteterne og skabe synergier, hvilket vil give grundlag for etableringen af nye små virksomheder, der kan udnytte at mange folk vil få deres gang i aktivitetshuset. Forslag til indhold : Andelsbageri Café Klub lokaler Lektiecafé Mødelokaler Køkken Bogcafé Genbrugsbiblioket Gårdbutik Galleri Legestue til dagplejere Café, butik og samlingssted Mørke har brug for et mødested - en café - hvor vi kan mødes hele året over en kop kaffe og en snak. Caféen skal samtidig være et samlingspunkt for borgere, som kan udstille og få solgt deres hjemmelavede produkter. Keramik, strik, honning, brød, foto, kunst m.v. Mød os i Mørke - hele året rundt. Hedegaard Agros administrationsbygning ved stationsvej Mørke BAZAR i den tidligere Bolig NYT ved Stationen Kastanjehuset, den kommunale børnehave på Parkvej Det tidligere gæstgiveri på Stationsvej SIDE 26 - Byfornyelsesprogram

27 Aktivitetshus Det skal være et sted til spontane og uforpligtende møder, men også til små arrangementer, som fyraftensmøder, strikkeklubmøder m.v. Et sted for kulturformidling og socialt samlingspunkt for byens borgere. Konkrete forslag til placering Der er fra byens borgere peget på følgende muligheder, som vil blive undersøgt nærmere i følgende projektforløb: Det tidligere Bolig Nyt Placeringen er velegnet, da den ligger centralt i forhold til hovedgaden og bymidten. Borgerhuset foreslåes indrettet til internet café og bibliotek samt mødelokaler, der også kan anvendes til kurser. Caféen kan drives af frivillige. Man medbringer selv øl og vin. Brugsen og købmanden kan levere forplejning ved arrangementer. Den synlige beliggenhed af kulturhuset vil bidrage til billedet af Mørke som levende by. Kastanjehuset, kommunal børnehave Den nuværende daginstitution ved Parkvej er for lille i forhold til børnetallet i Mørke, og der planlægges derfor at opføre en ny børnehave et andet sted i byen. Bygningen ejes af Syddjurs Kommune, og det er uklart, hvilket formål bygningen skal have fremover. Placeringen tæt ved Byparken gør børnehuset særligt anvendeligt til byens mødested og aktivitetshus. Der indledes en dialog om muligheden for at byen kan overtage bygningerne til offentlige og kulturelle formål. Hedegaard Agro Det tidligere hovedkontor for Hedegaard Agro har stået tom siden Bygningen er med stor sandsynlighed bevaringsværdig og fortæller en væsentlig historie om virksomhedens betydning for Mørke. Bygningens placering tæt ved superbrugsen og stationsområdet gør huset velegnet som byens samlingssted. Distriktsrådet har været i en indledende dialog med ejerne Hedegaard Agro, der gerne vil afhænde deres bygningsaktiviteter i byen. Det tidligere gæstgiveri ved stationen Placeringen overfor stationen giver mulighed for venteværelse samt et positivt indblik for de forbipasserende, som viser, at der er liv i Mørke. Samtidig er det tæt på hovedgaden og parkeringspladserne ved stationen. Her kan også laves aftensmadsordning/hentning, hvor travle borgere kan hente dagens ret. Bageri er også en mulighed. Driften af caféen skal ske ved frivillighed eller ved en forpagter. Budget OMRÅDEFORNYELSE Medborgerhus Områdefornyelse Fonde / Private midler Frivilligt arbejde Køb af ejendom Ombygning/Istandsættelse timer Inventar IT timer Køkken Drift opstart Budget Samlet budget inkl. ekstern finansiering timer SIDE 27 - Byfornyelsesprogram

28 Sport & Bevægelse Socialt Mørke Hallen ombygning Mørke IF fik i år 2010 tildelt kr. fra LAG Djursland og Syddjurs Kommune til forbedringer og tilbygninger til hallen, blandt andet en omdannelse af depotlokale på første sal til et aktivitets- og møderum med balkon med VIP udsigt over halgulvet. Der findes forholdsvis mange idrætsgrene under Mørke IF, bl.a. gymnastik, håndbold, fodbold, floorball, folkedans, tennis og en løbeklub, og alle benytter den nyligt udvidede hal som deres samlingssted. Men der mangler udendørs faciliteter, så som en multibane, udendørs fitness stationer og en sammenhængende motionsrute. Fitness stationer De udendørs fitness stationer etableres ud fra et ønske om at gøre det attraktivt for medlemmer såvel som ikke- medlemmer af idrætsforeningen at benytte Mørke og de meget naturskønne omgivelser på en aktiv måde. Fitness stationerne tænkes udført i naturmaterialer og placeres i tilknytning til løberuterne. En station i parken kan give parken lidt mere liv, og give mulighed for at bruge parken på flere måder, evt. motivere til mere motion. Motionsstier Der er et ønske om at etablere afmærkede løberuter/motionsstier med forskellige længder. Der foreslåes en motionssti rundt om mosen i stil med Egå Engsø. (Fra Gl. Mørkevej, rundt om Mørke Mose og op til Mosevej/Lykkenvej. ) Multibane På arealet mellem fodboldbaner og idrætshal ønskes placeret en multibane. Der monteres et live kamera, styret af censorer, så man med sin mobil kan tjekke ud, om der er noget i gang, man ikke skal gå glip af. Billederne er fra byens årlige sommerfest Mød os i Mørke Budget OMRÅDEFORNYELSE Sport/Idræt Områdefornyelse Fonde / Private midler Frivilligt arbejde Løberute - Skiltning timer Multibane timer WEB CAM timer Motion/Fitnessstationer timer Belysning Opsætning Budget Samlet budget inkl. ekstern finansiering timer SIDE 28 - Byfornyelsesprogram

29 Frivillighed Social sammenhængskraft og lokalt engagement Lokal civilsamfundskoordinator Selvom der netop nu i Mørke er en stor gruppe af ildsjæle og frivillige, er man bevidste om, at frivilligeheden ikke skal gå ind og blive et driftmiddel, og at frivilligheden skal plejes og støttes. Derfor er der opstået tanker om at ansætte en frivilligkoordinator og en bypedel. Fælles PR og Markedsføring Målet med en frivillighedskoordinator er en fælles koordinering af aktiviteter, så overlap undgås. Der mangler overblik og synlighed. Mange tiltag og projekter strander fordi Aktivitetskalender - Årsplan 2013 MÅNED AKTIVTET STED Januar Bodega Bold Hallen (MIF) Februar Fastelavn Kirken Marts Visionsdag Hallen (Distriktsråd) April - Maj Skønne Mørke Hovedgaden (Blomsterkasser) Juni Byfest Hele byen Juli Ferie August Mød os i Mørke Hele byen September Legens Dag FDF Oktober Øko-Most-Dag Kirken November Julefrokost Hallen (MIF) December Juletræstænding Kirken FORSLAG til nye aktiviteter: Fællesspisning, Fælles gåture, Sportsdag Fyraftenmøder, Sogneaftener Picnic for hele byen PR og omtale halter, og det ikke når ud til andre end de samme cirkler. En koordinator kunne samle og have overblik over byens tiltag, projekter, aktiviteter og branding., og kunne stå for information, kommunikation og markedsføring samt kontakt til medier og vedligeholdelse af kommunikationsplatforme. Bypedel En bypedel kunne holde byen pæn, ren og velholdt, og holde øje med byen og parken, og udfylde et tomrum mellem kommunen og det private. Kommunens vedligeholdelse er minimal, og bliver mindre og mindre hvert år. Hvis vi vil have et højere vedligeholdelsesniveau, må vi selv lægge kræfterne i. Bypedellen kunne tage sig af al pynten - alt det ekstra; blomsterne, malingen osv. Bypedellen kunne være en pensionist, en ledig, en skoleelev eller en gruppe af frivillige, og skulle være lønnet, evt. i et samarbejde med kommunens beskæftigelsesområde i form af skånejob, flexjob eller de nye nyttejobs, der skal tilbydes unge under 25. Bypellen og frivillighedskoordinatoren kunne indgå i aktivitetshusets drift, evt. som del af en kommunal ordning, eksempelvis PGU. Syddjurs Kommunes Landdistriktspolitik henviser til Bypedelordninger i andre kommuner, og det foreslås at gennemføre en bypedelordning i Mørke som et forsøgsprojekt. Budget Pulje til aktiviteter Mindre projekter, events og formidling Der afsættes en pulje til mindre aktiviteter, der skal sikre at løbende er fokus på områdefornyelsesprojektet, eksempelvis ved at yde støtte til mindre byforskønnelsesprojekter som Ryd op i Mørke, hvor borgerne på eget initiativ gennemføre en oprydning af byens offentlige rum, veje, grønne arealer mv. Puljen kan ligeledes yde tilskud til arrangementer og events, der skaber synlighed og debat om den igangværende områdefornyelse, eksempelvis Markedsdagen Mød os i Mørke. Laserlysprojektet Puljen kan ligeledes støtte aktiviteter, der understøtter den strategi for branding og markedsføring, der udvikles parallelt med områdefornyelsesprojektet. Eksempelvis Laserlys projektet. Idéen til projektet opstod på en af de afholdte workshops, og er en visualisering af LYS I MØRKE ved etablering af laserlysforbindelser mellem de højeste punkter i bybilledet som skorstene, siloer, Kirken m.v. Pulje til aktiviteter, events og mindre projekter LYS I MØRKE - Laserlysprojektet I alt Samlet budget SIDE 29 - Byfornyelsesprogram

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård

Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård Oplæg til opstart af en områdefornyelsessag i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer Ryomgård Distriktsråd og Erhvervsforening Side 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nyt boligområde som del af omdannelse og forskønnelse af området omkring Stationen i Mørke.

Nyt boligområde som del af omdannelse og forskønnelse af området omkring Stationen i Mørke. Syddjurs Kommune Mørke den 9. september 2013 Plan, Udvikling og Kultur Hovedgaden 77 8410 Rønde Mrk. Kommuneplan 2013 Nyt boligområde som del af omdannelse og forskønnelse af området omkring Stationen

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Det grønne bånd - letbanebyerne. Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013. Debatmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17.

Det grønne bånd - letbanebyerne. Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013. Debatmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17. Det grønne bånd - letbanebyerne Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013 Debatmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17.00 SIDE 2 Det grønne bånd - letbanebyerne Syddjurs kommunes vækst- og

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Det grønne bånd - letbanebyerne

Det grønne bånd - letbanebyerne Det grønne bånd - letbanebyerne Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013 SIDE 2 Det grønne bånd - letbanebyerne Syddjurs kommunes vækst- og landområder Det overordnede princip for

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING - Projektet gør Rønde til en attraktiv by at bosætte sig i. Styrken er i det grønne, som er tæt på boligområder og handelsliv skille regionale - Det er tilpasset Rønde i forhold

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input.

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input. Letbanestandsested i Thorsager Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om Kollektiv trafik

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

DESIGN - OPSAMLING PÅ WORKSHOP 2

DESIGN - OPSAMLING PÅ WORKSHOP 2 #1 BOLIGER, HANDEL OG TOMME BYGNINGER Generelt Boliger: Mange lejeboliger er forholdsvis dyre, der er mangel på mindre og billigere lejeboliger, bl.a. til unge. Der mangler også ældreboliger, og de må

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Lokalplan nr. 003, 009 og 018 Butikker i facaderne, ingen nye boliger Banker og liberale erhverv max.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Fremtidens Skanderborg 2001 Vision: Skanderborg by attraktiv for nuværende og kommende borgere virksomheder

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere