AS ABF BL høringssvar lejelovsforslag BOSAM BH DL DE DU ED Huslejenævnsforeningen Jens Frederik Hansen KL KK Louise Faber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS ABF BL høringssvar lejelovsforslag BOSAM BH DL DE DU ED Huslejenævnsforeningen Jens Frederik Hansen KL KK Louise Faber"

Transkript

1 Brevdato Afsender Modtagere Akttitel Samlede høringssvar Identifikationsnummer Versionsnummer 1 Ansvarlig Vedlagte dokumenter Dokumenter uden PDFversion (ikke vedlagt) Aktdokument DOKUMENT IKKE MEDTAGET AS ABF BL høringssvar lejelovsforslag BOSAM BH DL DE DU ED Huslejenævnsforeningen Jens Frederik Hansen KL KK Louise Faber Udskrevet

2 A d v o k a t r å d e t Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal København K KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 16. november 2012 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over forslag til lov om ændring af lov om leje, midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Ved af har Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag. Indledningsvis bemærkes, at høringsmaterialet er fremsendt med en frist på 19 dage til afgivelse af et svar. Advokatrådet skal hertil bemærke, at en sådan frist i realiteten udelukker en nærmere stillingtagen til de forslag, der er indeholdt i høringsmaterialet. Det må på den baggrund påregnes, at en række myndigheder og organisationer reelt ikke har mulighed for at udfylde den funktion som høringspart, som det lovforberedende arbejde normalt trækker på som led i kvalitetssikringen af ny regulering og som led i en almindelig, demokratisk proces. Advokatrådet skal desuden henvise til, at regeringen i sit regeringsgrundlag under overskriften god regeringsførelse blandt andet har anført, at Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketinget sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister, der sikrer, at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer. Samt at høringssvar og et høringsnotat med ministeriets bemærkninger foreligger i god tid forud for førstebehandlingen. Advokatrådet finder det på den anførte baggrund særdeles beklageligt, at man i denne sag har udsendt høringsmaterialet med en så kort frist. Advokatrådet har foretaget en summarisk gennemgang af det fremsendte og har ikke umiddelbart indholdsmæssige bemærkninger til høringssagen. Med venlig hilsen Torben Jensen 1

3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K København, den 12. november 2012 J.nr Høringssvar ABF har med tak modtaget forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger m.v. i høring, og har følgende kommentarer. ABF er generelt positivt indstillet overfor det fremsatte lovforslag. ABF finder især den del af forslaget som vedrører forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger interessant. Det er af stor betydning for andelshavere, at de har et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser en udlejning af deres andelsbolig har. Fremleje af en andelsbolig sker typisk, fordi andelshaveren er nødt til at være midlertidigt væk fra boligen f.eks. pga. sygdom, udstationering eller midlertidig forflyttelse og altså ikke i spekulations øjemed. Da lejelovgivningens lejefastsættelse er uoverskuelig for ikke professionelle, og det dermed er nærmest umuligt som andelshaver at fastsætte lejens størrelse korrekt, bifalder ABF denne del af lovforslaget. ABF finder dog, at størrelsen af brugerbetalingen er i overkanten. Forslaget om kommunal indbringelse af sager for huslejenævnet er typisk ikke aktuelt for private andelsboligforeninger, da deres ejendomme generelt er meget velholdte og løbende vedligeholdes, men ABF støtter ideen om at forbedre boligforholdene i landdistrikterne generelt. Den del af lovforslaget som vedrører frakendelsesordningen og udleje af almene boliger ses ikke at berøre private andelsboligforeninger, hvorfor vi ingen kommentarer har til denne del af forslaget. Med venlig hilsen Mette Dyregaard Juridisk konsulent ABF er nteresseorgani i sationen for de private andel sboligforeni nger. ABF varet ager foreni ngernes interesser over for pol itikere og myndigheder. ABF ti lbyder desuden j uri disk og økonomi sk rådgivni ng, kurser, arrangementer og medl emsbladet ABFnyt.ABF har mere end 4800 medl emsforeninger og repræsenterer knap andel shavere.

4

5 Side 1 af 1 Vandkunsten 3, 4.sal 1467 København K Tlf Telefax Postgiro Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglovgivning 19. november 2012 Vedr. høring over lovforslag, j.nr Vi har ingen bemærkninger til forslag om kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene og udvidelse af frakendelsesordningen. Vedr. forslaget om udlejning af almene boliger, har vi ingen bemærkninger til at boliger der ikke kan udlejes i stedet udlejes til erhverv. Imidlertid er det helt uacceptabelt såfremt der gives mulighed for videreudlejning til beboelse herunder at sådanne udlejninger skal underlægges erhvervslejeloven. Hvis boligen vil kunne udlejes til almindelige boligformål bør der slet ikke gives mulighed for at det kan praktiseres via et spekulativt mellemled og til en leje der fastsættes efter erhvervslejeloven. Vedr. forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og andelsboliger: Vi er imod dette forslag. I stedet bør Huslejenævnene offentliggøre en statistik over huslejeniveauerne. I spørgsmål vedr. forhåndsgodkendelser vil der ikke være nogen til at repræsentere lejeren under sagen, hvilket helt forudsigeligt vil have tendens til at medføre et højere lejeniveau. Retssikkerhedsmæssigt vil det også stille lejeren dårligere, da lejeren jo afskæres fra efterfølgende at få sagen behandlet i Huslejenævnet. Med venlig hilsen Jørgen Hemmingsen BOSAM BOSAM Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark

6 Til: By, Bolig og Landdistrikter Cc: Martin Preisler Knudsen (Sagsbehandler, Boliglovgivning), Lars Gerstrøm (Sagsbehandler, Boliglovgivning) Fra: Emne: SV: Lovforslag i høring Sendt: :04:59 Tak for det fremsendte høringsmateriale. Bygherreforeningen har ikke umiddelbart kommentarer til materialet. Venlig hilsen Henrik L. Bang direktør, PhD Bygherreforeningen - Borgergade København K - T F W Fra: Lars Gerstrøm Sendt: 2. november :53 Til: KL Kommunernes Landsforening; ABF; Bosam-Boligforeningerne Sammenslutning i Danmark; Bygherreforeningens info; Danmarks Lejerforeninger; Dansk Byggeri; Grundejernes Investeringsfond; Lejernes Landsorganisation Danmark; Boligselskabernes Landsforening; Lars Heilesen; Den Danske Dommerforening; Forsikring og Pension; Hans Henrik Edlund, professor Emne: Lovforslag i høring (MBBL Id nr.: ) Vedlagt fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger(kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og udlejning af almene boliger m.v.), høringsbrev af d.d. samt høringsliste. Med venlig hilsen Lars Gerstrøm Fuldmægtig Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Tlf. direkte

7 DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: FAX: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglovgivning Gl. Mønt København K Høringssvar pr. til: og Roskilde, den 19. november 2012 Vedrørende Lovforslag i høring (MBBL Id nr.: ), j.nr Hermed fremsendes Danmarks Lejerforeningers høringssvar til ovennævnte. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger. Vores bemærkninger følger opdelingen i præsentationen af lovforslaget: 1. Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene. 2. Udvidelse af frakendelsesordningen. 3. Forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder. 4. Udlejning af almene boliger. Ad 1. Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene (LL 106 a) Vi anerkender intentionerne i forslaget, men lovforslagets bemærkninger kan tyde på, at forslagets forfattere ikke har været opmærksomme på de muligheder der eksisterer med byggelovens regler: I bemærkningerne betones lejeforholdets privatretlige karakter og at kommunen ikke har adgang til at indbringe en sag om bygningens dårlige stand for huslejenævnet, samt begrænsningerne i kondemneringsreglerne efter byfornyelsesloven. Byggeloven omtales slet ikke i denne forbindelse. Huslejenævnets kompetence er imidlertid primært juridisk, og sager om en bygnings dårlige stand bør snarere behandles af en myndighed med byggeteknisk indsigt. Huslejenævnet forekommer dermed mindre egnet på dette punkt end kommunens tekniske forvaltning, som har ansatte med den fornødne tekniske fagkundskab, og som med byggelovens bestemmelser rent faktisk også har anvendelige beføjelser. På trods af de gode intentioner finder vi at forslaget rammer ved siden af. Det som lovforslaget vil kunne bibringe af redskaber har kommunerne i forvejen via byggeloven. Forslaget kunne med fordel omformes til en styrkelse af kommunernes muligheder efter byggeloven, og en tilskyndelse til at kommunerne gør brug af disse. Ad 2. Udvidelse af frakendelsesordningen LL 113 a Vi kan støtte dette forslag. Side 1 af 2

8 Ad 3. Forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder mv.. (LL 59 d, BRL 25 d) Før vi kommenterer på forslagets indhold, må vi principielt markere, at vi ikke finder det hensigtsmæssigt at bestemmelser om forhåndsgodkendelse af denne art placeres i lejelovgivningen: Den nuværende lejelovgivning er i bund og grund af privatretlig karakter, hvor reglerne forudsætter en tvist mellem parterne. Huslejenævnene er tvistenævn, hvor en sag har to modstående parter. Med hensyn til forslagets indhold, så er der to aspekter vi vil fokusere på: Det første er, at lejelovgivningen gennem årene har udviklet sig ved knop-skydning, så det i dag er de færreste udlejere der kender den lovlige pris på en lejebolig før en given boligudlejning. Det er forståeligt at det for ejerlejlighedsejere er ønskeligt på forhånd at kende den øvre grænse for lejens størrelse. Men det samme gælder naturligvis også alle andre, der påtænker at udleje boliger. Derfor forekommer det skævt, at udtage én lille gruppe bolig-udlejere og give dem særligt favorable muligheder. Det andet indholdsmæssige aspekt handler om, at gældende niveau for den lovlige leje skabes i retspraksis som resultat af parternes indsats under sagerne for huslejenævn og boligret. Forhåndsgodkendelsessager er sager med udlejer som eneste part. Der er ingen til at repræsentere lejers interesser under sagen. Forhåndsgodkendelsesinstituttet har således en indbygget ubalance, der uundgåeligt vil få en skæv effekt i den konstante prisbrydning mellem lejere og udlejere. Dette vil generelt føre til for høj forhåndsgodkendte leje-niveauer. Følgen vil bla. være, at et stigende antal indflyttere efterfølgende prøver huslejeniveauet gennem retssager. Altså øget belastning af retssystemet og mulighed for at ejerlejlighedsejerne efterfølgende bliver skuffede alligevel. Vi finder således at forslaget udgør et uhensigtsmæssigt redskab til at opnå den forudsigelighed, som er forslagets forståelige hensigt. Vi vil derfor i stedet pege på den alternative mulighed der består i, at forpligte huslejenævnene til at offentliggøre statistik over godkendte huslejeniveauer. Statistikker, som både ejerlejligheds-ejere og andre udlejere kan tage bestik efter. Der kan fastsættes nærmere rammer for kategorisering af lejlighedstyper og terminer for offentliggørelse, som øger bruger-venligheden for både udlejerne og lejerne. Et sådant system ville være proces-besparende, i modsætning til det foreslåede. Ad 4. Udlejning af almene boliger (LL 1, ALL 1, ALBL 161) Vi kan støtte disse forslag, men ser det gerne præciseret, at slut-udlejningen til beboerne skal ske efter den private bolig-lejelovgivning. Med venlig hilsen Bodil Kjærum, Landsformand Henrik Stougaard, landssekretær Side 2 af 2

9

10 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K 19. november 2012 Vedr. sagsnr høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, midlertidig regulering af boligforholdene m.fl. Danske Udlejere vil herved kommentere det ved brev af den udsendte lovforslag på følgende måde: Ad LL 1 stk. 6: Danske Udlejere har ikke indsigelser imod, at udlejning af ustøttede plejeboliger til kommunen eller regionen, overføres til Erhvervslovgivningen idet det dog må bemærkes, at Folketinget for kort tid siden afskaffede den private udlejers mulighed for at udleje lokaler til kommuner og regioner efter Erhvervslejelovens regler. Ministeriet opfordres derfor til, at revurdere den lovændring, der blev indført ved L , således at konkrete lejemål mellem en privat udlejer og kommuner / regioner og evt. andre, kan være omfattet af Erhvervslejeloven. Ad. LL 59 d og BRL 25 d: Uanset de gode intentioner som ligger bag forslaget om indførelse af en ordning om forhåndsgodkendelse af huslejen i parcelhuse / ejerlejligheder og som skal sikre ejeren, mod en nedsættelse af huslejen, er det en illusion at tro, at dette kan ske gennem Huslejenævnet. Der findes jo ikke special-regler for, hvorledes huslejen i parcelhuse / ejerlejligheder skal / må fastsættes. Huslejenævnet skal foretage en tilbudsgående undersøgelse af hvilke regler i lejelovgivningen, som skal anvendes i forbindelse med lejefastsættelsen, derunder om der er tale om et småhus eller om lejefastsættelsen skal ske efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Dernæst vil det være Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom Fredensgade 30, 8000 Århus C. Tlf.: Fax:

11 problematisk om reglerne i BRL 4 stk. 3 (80 %-ejendomme) finder anvendelse, ligesom reglerne i BRL 15 a, skal vurderes. Ved evt. udarbejdelse af skyggebudgetter, skal der tillige udføres et meget omfattende arbejde omkring udførte forbedringsarbejder tilbage til 1973, hvilket arbejde ikke giver sikkerhed for, at den af Huslejenævnet godkendte leje er det maksimale beløb, som en udlejer kan opkræve. Formålet med ordningen må jo være, at ejeren får godkendt den mest gunstige husleje og ikke blot får meddelt et beløb, som i hvert fald kan godkendes som en lovlig leje. Det forekommer ikke forsvarligt, at den leje som Huslejenævnet fastsætter ikke kan indbringes og evt. forhøjes af Boligretten. Er Huslejenævnet iøvrigt erstatningsansvarlig, hvis huslejen fastsættes til et for lavt / forkert beløb? Under hensyntagen til det meget store arbejdspres og lange sagsbehandlingstider der p.t. er i de fleste huslejenævn, vil den konkrete udlejer, som står foran at skulle udleje sin bolig, ofte ikke have tid og råd til at afvente sagsbehandlingen i Huslejenævnet. Udgiften på kr pr. sag, jf. BRL 39 stk. 1, 3. pkt. ses i øvrigt at overskride de normale takster for at få behandlet en sag ved Huslejenævnet, hvorfor beløbet bør reduceres betydeligt ligesom der bør fastsættes en maksimal sagsbehandlingstid. Det bør samtidig vurderes om der skal ske udvidelse af nævnsmedlemmernes arbejdstid derunder om det gebyr der indbetales til Huslejenævnet tilfalder Kommunen eller om nævnsmedlemmerne skal have del deri. Som et alternativ til Ministeriets forslag, skal Danske Udlejere, bringe i forslag, at der i stedet indføres en regel om, at en lejer, der har lejet en bolig, som er omfattet af Ministeriet forslag, ikke efterfølgende kan kræve huslejen nedsat i henhold til lejelovgivningens regler hverken med tilbagevirkende kraft eller for fremtiden. Reglerne i Aftaleloven kan lejer selvfølgelig anvende, hvis der er tale om ganske urimelige vilkår. Dertil kommer tillige, at lejere jo har mulighed for inden indgåelse af lejeaftalen at forhøre sig hos lejerorganisationer og Huslejenævn m.fl. i relation til om den konkrete leje er umiddelbar rimelig eller ej. Der er således ikke konkrete grunde til i de heromhandlede tilfælde at tilkende disse lejere en særlig fortrydelsesret. I starten af 1990-erne var følgende regel indført i LL 53 stk. 3: Uanset stk. 1 og 2, kan dog fraviges i en tidsbestemt lejeaftale, der indgåes efter den 14. april 1991 og udløber senest den 31. december 1994, når lejeforholdet angår en beboelseslejlighed i en ejendom, der pr. 15. april 1991 alene består af denne beboelseslejlighed, jf. dog stk. 6. Det er dog en betingelse, at lejligheden tidligere har været beboet af udlejeren, eller at det godtgøres, at lejligheden er erhvervet med egen beboelse for øje, eller at udlejeren som panthaver har erhvervet den som led i retsforfølgning mod ejendommen. Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom Fredensgade 30, 8000 Århus C. Tlf.: Fax:

12 LL 53 stk. 6 havde følgende ordlyd: Ejeren af en ejendom, der pr. 15. april 1991 ikke indeholder flere lejligheder eller rum end 2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, kan tilsvarende anvende bestemmelsen i stk. 3 for den lejlighed i ejendommen, som han selv har beboet. Tilsvarende regler var indsat i BRL 15a stk. 1 og stk. 2. Disse regler fra 1991 bør kunne give inspiration til andre regler end de foreslåede, evt. blot til en genindførelse og gerne udvidet til, tillige at være gældende, uanset om der er aftalt tidsbestemt lejemål eller ej, og uanset om der er anført noget derom i lejekontrakten. Når det efterfølgende konstateres, at en udlejning er sket af en udlejer, der er kommet i klemme som anført i ovennævnte paragraffer, bør det være således, at lejeren der har været fuldt ud bekendt med vilkårene inden underskift ikke kan fragå aftalen, medmindre der er tale om ugyldigheds-grunde i henhold til Aftalelovens regler. Ad LL 106a: Kommunerne har allerede på nuværende tidspunkt mulighed for at indbringe sager for Huslejenævnet og der ses ikke at være behov for at udvide denne ordning. Hvor der er tale om socialt svage lejere vil der ofte være tale om situationer, hvor der betales boligstøtte og Kommunen kan derigennem få prøvet huslejens størrelse, og dermed også vedligeholdelsesstanden. Huslejen kan i grove tilfælde ansættes til kr. 0,00. Hvis lokaler udlejes ulovligt foreligger der allerede i anden lovgivning mulighed for at skride ind overfor sådanne. Det skal fremhæves, at Danske Udlejere ikke har noget ønske om, at beskytte uefterrettelige udlejere af den type som Ministeriet ønsker at ramme med forslaget men forslaget giver så vide rammer, at ordningen ikke findes acceptabel. Det er i øvrigt noteret, at lovforslaget fremsættes som følge af artikler i dagspressen, der vel ikke kan betragtes som repræsentative. Ministeriet opfordres derfor selv til, at undersøge omfanget af evt. misbrug af reglerne inden der sker lovændringer. Danske Udlejere har intet imod, at Huslejenævnene i uregulerede kommuner tildeles de samme muligheder, som Huslejenævn i de regulerede kommuner i relation til, at pålægge udlejere påbud om at udføre nærmere opregnede vedligeholdelsesarbejder. Danske Udlejere supplerer i øvrigt gerne ovennævnte. Med venlig hilsen DANSKE UDLEJERE Keld Frederiksen Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom Fredensgade 30, 8000 Århus C. Tlf.: Fax:

13 Sendt pr. til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglovgivning Gl. Mønt København K Dato 20. november 2012 Jour. nr.: Ref: PEV Juridisk konsulent Peter Vetlov Telefon Deres j. nr Udkast til lovforslag om ændring af lov om leje, midlertidig boligregulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og udlejning af boliger til virksomheder m.v.) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 2. november 2012 sendt lovforslag om ændring af lov om leje, midlertidig boligregulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger i høring. For så vidt angår lovforslagets 1, nr. 2 samt 2, nr. 1 er Ejendomsforeningen Danmark positiv over for forslaget om, at en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver kan anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af lejen. Det skal imidlertid bemærkes, at der i lovforslaget vedrørende energisparepakken (fremsendt i høring den 2. november 2012) også er fremsendt et forslag til en 59 d, dog med et andet indhold. I nærværende høringssvar er det 59 d, vedrørende forhåndsgodkendelse, der vil blive behandlet. Ejendomsforeningen Danmark skal dog bemærke, at ministeriet bør sikre, at Folketinget kun kommer til at behandle et forslag til ændring af 59 d. Forslaget til en godkendelsesordning retter sig udelukkende mod privatpersoner, der ønsker at udleje deres tidligere bolig, som de i lyset af den nuværende finanskrise ikke har mulighed for at afhænde. I det lys er Ejendomsforeningen Danmark af den opfattelse, at forslaget vil få begrænset effekt, idet en brugerbetaling på kr. vil afholde mange private fra at anmode om forhåndsgodkendelsen. Det foreslås derfor at brugerbetalingen enten helt udgår eller reduceres til et væsentlig mindre beløb.

14 Det er ejendomsforeningen Danmarks principielle opfattelse, at brugerbetalingen skal være den samme, uanset om man som privat ønsker af få forhåndsgodkendt en husleje i forbindelse med udlejning af sin lejlighed, eller om man som lejer ønsker at indbringe egen husleje for huslejenævnet. I det omfang brugerbetalingen for forhåndsgodkendelsen reduceres væsentligt, er det Ejendomsforeningen Danmarks forventning, at ordningen vil blive anvendt i et større omfang. Dette vil imidlertid kunne medføre en øget tilstrømning af sager i huslejenævnene, således at der må forventes øget sagsbehandlingstid, medmindre der afsættes ressourcer til at behandle de indkomne sager. Efter lovforslagets 1, nr. 3 gives kommunen adgang til at indbringe sag om vedligeholdelsesmangler og huslejens størrelse for huslejenævnet. Efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse er det ikke kommunens opgave at indbringe sager om vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet idet bemærkes, at der allerede i vid udstrækning findes mulighed i byggeloven 14 samt i byfornyelsesloven 75 a for kommunerne til at udstede påbud om vedligeholdelsesarbejder, hvorfor endnu en bestemmelse i lejeloven kan forekomme overflødig. Derudover frygter Ejendomsforeningen Danmark, at det kan lede til en glidebane i forhold til retssikkerheden, hvis kommunen gives adgang til indbringelse af sager for huslejenævnet i selvsamme kommune. Med henvisning til lovforslagets 1, nr. 4 er Ejendomsforeningen Danmark tilfreds med, at der sker den anførte skærpelse af frakendelsesordningen i forbindelse med udlejning i det omfang, at det alene får betydning for den situation hvor 1) udlejer lejer ud til ulovligt formål og 2) den situation, hvor udlejer ikke bringer et ulovligt lejeforhold til ophør. Såfremt det en vedtagelse af lovforslaget får den følge, at udlejere kan miste retten til at administrere, hvis lejer, uden udlejers vidende, anvender lejemålet ulovligt, kan Ejendomsforeningen Danmark ikke støtte forslaget. Med venlig hilsen Torben Christensen Direktør 2

15 Husleje- og beboerklagenævnsforeningen Århus 20. november 2012 Bemærkninger til forslag om lov om ændring af lov om leje m.fl. love (kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og udlejning af almene boliger til virksomheder) Ad 1, nr. 2, og 2, nr. 1 antal boliger: Efter forslagets ordlyd gælder retten til at indhente en forhåndsbesked kun for ejere, der ikke ejer flere end én udlejet ejerbolig. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at bestemmelsen kun skal gælde for ejere, om kun ejer eller har brugsret til én lejlighed, som påtænkes udlejet. Foreningen antager, at nævnene skal tage udgangspunkt i forholdene på det tidspunkt, hvor der bliver indgivet anmodning om forhåndsgodkendelse. På dette tidspunkt må det formodes, at den bolig, som forhåndsgodkendelsen vedrører, endnu ikke udlejet. Udlejeren kan således efter bestemmelsens ordlyd men ikke efter bemærkningerne på indbringelsestidspunktet allerede eje ét udlejet lejemål, og derfor efter udlejning af det lejemål, som forhåndsgodkendelsen vedrører, have i alt to udlejede lejemål. Hvis ikke denne fortolkning har været tilsigtet, vil det være hensigtsmæssigt at ændre ordlyden på dette punkt, så det klart fremgår, at vedkommende, der ansøger om forhåndsgodkendelse, i alt kun må udleje et lejemål, inklusive det som sagen vedrører. Ad 1, nr. 2, og 2, nr. 2 betalingens størrelse Ordningen skal efter bemærkningerne være med fuld brugerbetaling. Således fremgår følgende: Som led i ordningen foreslås, at forhåndsgodkendelsen fuldt ud betales af brugeren, Det foreslås samtidig, at ordningen finansieres ved fuld brugerbetaling for at undgå konkurrenceforvridning og Det vil dog ikke medføre kommunale merudgifter, fordi der indføres fuld brugerbetaling. I 2, nr. 2, er prisen pr. sag sat til kr. Det fremgår af bemærkningerne under punkt. 3.3., hvordan man er nået frem til dette beløb. Udgangspunktet i forslaget er, at prisen for en sag er kr. Der kalkuleres dog samtidig med, at der vil ske et mindre fald i sager om lejens størrelse, som indbringes af lejerne. Det skønnes med betydelig usikkerhed, at der vil komme 200 færre sager pr. år á en udgift på kr., hvilket skulle medføre en besparelse for kommunerne på landsplan på 0,8 mio. kr. Faldet i sagsantallet begrundes med, at huslejefastsættelsen ved forhåndsgodkendelsen ikke efterfølgende kan indbringes for nævnet af lejerne. Denne forudsætning er ikke rigtig. Når den lejlighed, som udlejer har fået forhåndsgodkendelse til, lejes ud, kan den ny lejer selvfølgelig indbringe spørgsmålet om lejefastsættelsen for nævnet. De kommende lejeres retsstilling ændres jo ikke ved de foreslåede lovbestemmelser. Huslejenævnet skal derfor træffe afgørelse i sådanne sager, men vil ved uændrede 1

16 Husleje- og beboerklagenævnsforeningen forhold være bundet af den forhåndsgodkendte leje. Hvis forhåndsgodkendelsen er af ældre dato, vil nævnet formentlig skulle besigtige igen for at konstatere, om der er uændrede forhold. Endvidere må det påpeges, at det lejedes værdi ikke en statisk størrelse, men forandrer sig over tid. Når udlejer har fået forhåndsgodkendt en husleje, er der ikke noget krav om, at udlejer nødvendigvis skal udleje til netop denne leje. Udlejer kan vælge alligevel at udleje til en højere leje og løbe den risiko, der opstår herved. Endelig er det i dag kun ca. 10 % af udlejningerne, som af lejerne indbringes for huslejenævnene i København. Det er langt fra sikkert, at det er udlejerne af de samme 10 % af lejemålene, som vælger at ansøge om en forhåndsgodkendelse af lejen. Lovforslaget vil uden tvivl gavne de såkaldte forældrekøbere. I dag indbringes sager meget sjældent vedrørende lejemål mellem forældre og børn, men forældrekøberne retter ofte uformelle henvendelser til nævnene om lejens størrelse. Forældrekøberne kan bruge forhåndsgodkendelsen til at vurdere økonomien af købet, til at sikre skatteforholdene og for at undgå tvivl om størrelsen af eventuel boligstøtte til børnene. Der må derfor forventes en mærkbar forøgelse af den samlede sagsmængde ved nævnene, da det for øjeblikket kun sjældent tjener et formål at indbringe sag for nævnene vedrørende lejens størrelse i forældrekøbslejligheder. Der er ydermere tale om omkostningstunge sager, der i alle tilfælde kræver, at nævnsmedlemmerne besigtiger det lejemål, som skal vurderes. Det kan på denne baggrund ikke accepteres, at prisen pr. sag ikke sættes til den faktiske udgift, som er mindst kr. Prisen skønnes reelt at ligge noget højere. I år 2000 blev prisen på en sag i huslejenævnet af ministeriet sat til kr. Hvis dette beløb prisreguleres, fås en udgift på ca kr. i dag. Ad 1, nr. 3: Forslaget giver anledning til at opfordre til, at indførelse af en bestemmelse svarende til boligreguleringslovens 60 vil være særdeles berettiget for lejemål, der ikke er omfattet af boligreguleringsloven, således at lejere i de mere tyndt befolkede områder, hvor alene lejeloven gælder, ligestilles med lejere i regulerede områder og på tilsvarende vis hurtigt og effektivt kan få udbedret vedligeholdelsesmangler, såfremt udlejer sidder påbud fra nævnet overhørigt. Ad bemærkningerne punkt og partsbegrebet i forhåndsgodkendelsessagerne. Det fremgår, at en forhåndsgodkendelse er bindende og kan derfor ikke ved en senere sag imellem ejerne og den kommende lejer ændres, hverken af huslejenævnet eller af retten. Det er rigtigt, at afgørelsen ikke kan ændres af huslejenævnet ved uændrede forhold og formentlig heller ikke af Ankenævnet, men det er forkert, når det fremgår, at retten ikke kan ændre afgørelsen. Boligretten er ikke bundet af nævnets forhåndsgodkendelse af lejen ved en efterfølgende sag om lejens størrelse. Det er måske ikke særligt sandsynligt, at boligretten vil ændre lejen, men det kan ikke udelukkes. Parterne i en forhåndsgodkendelsessag i huslejenævnet er udlejer og huslejenævnet. Hvis udlejer er af den opfattelse, at den leje, som nævnet når frem til, er for lav, så kan udlejer indbringe afgørelsen for boligretten. Det er huslejenævnet, som skal stævnes i en sådan sag. Selvom huslejenævnet måtte få medhold, vil huslejenævnet formentlig ikke få tillagt sagsomkostninger. Det skal der også tages hensyn til ved vurderingen af de øgede udgifter for kommunerne i forbindelse med de foreslåede bestemmelser. 2

17 Husleje- og beboerklagenævnsforeningen Vores konklusion vedrørende dette punkt er derfor. at intentionerne i de foreslåede bestemmelser er gode, men det skal hænge bedre sammen økonomisk for kommunerne. Med venlig hilsen P. f. v. Marianne Dons Hans Henrik Edlund 3

18 Den første del af lovforslaget, der omhandler lejelovens 5 er uskøn, når man henviser l en dligere gældende lov. Det er i øvrigt en uskik, at man kun kan se, hvad der er undtaget fra loven ved at slå op i andre lovtekster. Bemærkningerne burde desuden i hovedtræk skitsere de retlige konsekvenser af hhv. den ene og den anden ordning. Henset l de talrige forsøg, der på det mere grå udlejningsmarked gøres for at få udlejninger af boliger l selskaber m.v. omfa et af erhvervslejereglerne eller i hvert fald at bilde lejerne det ind så må det undre, at en regering sammensat af par er, der alle har betragtet besky else af lejere som lejelovens fornemste funk on, vil foretage en sådan udvanding. Forslaget l ny 59d er umiddelbart yderst ltalende og kunne minde om andre ordninger med bindende forhåndsbesked f.eks. inden for ska elovgivningen. Der er imidler d den betydelige forskel, at bindende forhåndsbesked indenfor ska eområdet vedrører en poten el tvist mellem myndighed og borger, medens en tvist om huslejens størrelse vedrører en tvist mellem 2 borgere. At afgøre en sådan konflikt på forhånd uden at følge grundsætningen om audi alterem partem er næppe fornu igt. Når bemærkningerne desuden antager, at en forhåndsafgørelse vil være bindende for domstolene, så går man ganske langt i retning af at lsidesæ e domstolenes prøvelsesret i henhold l grundloven. Her l kommer at en sådan afgørelse kun kan være bindende, i det omfang faktum er korrekt oplyst, og at lejemålets stand er uændret. Såfremt lejeren kan godtgøre selv en mindre forskel mellem beskrivelsen af lejemålet i den bindende forhåndsbesked og den reelle stand, så vil afgørelsen skulle tages op l fornyet vurdering. Forskellen i lejeniveau vil typisk være begrænset, men det vil føles meget mærkeligt for udlejer, dersom en bindende forhåndsbesked alligevel ikke er det, navnlig når henses l den voldsomme forskel i gebyrer for forhåndsbesked og klager. Spørgsmålet kunne formentlig a jælpes, dersom konsekvensen af den bindende forhåndsbesked ikke var helt så vidtrækkende, men så bliver ordningen naturligvis også mindre a rak v. Nogen reel grund l at loven kun skal omfa e personer, der kun udlejer en enkelt bolig, ses ikke at foreligge. For så vidt angår boligreguleringsloven 39, stk. 1, 4. punktum kan det næppe være noget synderligt problem at angive begge beløb i aktuelt niveau. Den væsentligste indvending mod de foreslåede regler må imidler d være, at der blot er tale om symptombehandling. Bemærkningerne er påfaldende tavse om årsagen l, at der opstår et lsyneladende behov for denne type regel. Det var nok mere rimeligt at forsøge at ændre boligreguleringen, så der ikke blev de store forskelle mellem den ønskede leje og den lovlige. Også forslaget l ny 106 rummer principielle spørgsmål om myndigheders kompetence. Kommunerne har inds llingsret l posten som formand og udvælger de øvrige medlemmer af nævnene. Under sådanne omstændigheder bør nævnene som udgangspunkt ikke skulle behandle sager med kommunen som part, idet der er åbenlys risiko for, at nævnets holdning vil være påvirket af et ønske om genudnævnelse. Loven indfører en triage mellem boliger, der i acceptabel stand, de kondemnable og så en ny mellemkategori, der skal bedømmes udelukkende på grundlag af besig gelse udefra. Som juridisk sagkyndig i Københavns Boligkommission (det bemærkes, at jeg ikke udtaler mig på kommissionens vegne) må jeg llade mig at bemærke, at defini onen af de omfa ede mangler, nemlig manglen, at såfremt vedligeholdelsen ikke udføres, vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte med den virkning, at bygningen nedbrydes er ganske vidtgående og kommer temmelig tæt på karakteren K2 i lstandsrapporter. Det kan næppe være hensigten og strider da også l dels mod bemærkningerne l de enkelte bestemmelser. Det er navnlig spørgsmålet om dshorisonten og omfanget af nedbrydning af andre bygningsdele, der er af betydning. Omvendt er de alvorligste af de beskrevne skader sådan, at de i København formentlig ville medføre kondemnering med deraf følgende re gheder l bl.a. genhusning af lejeren. For så vidt angår udenomsarealer, så vil de, når der er tale om parcelhuse, typisk skulle vedligeholdes af lejeren. Konsekvenserne heraf ses ikke drø et i bemærkningerne. Det fremgår ikke af bemærkningerne om man fra ministeriets side har overvejet, om borgere med bopæl i dårlige ejendomme vil have et retskrav på, at kommunen rejser sag på deres vegne. I givet fald vil sagsmængden kunne blive en ikke helt ringe belastning for visse kommuner. Ej heller på de e område synes ministeriet at have gjort sig nærmere overvejelser af årsagen l problemernes opståen. Det synes ellers oplagt, at lstedeværelsen af alterna ve boliger af bedre kvalitet ville drive de pågældende udlejere ud af markedet, og at de e formentlig ville kunne være en langt bedre løsning. Man burde måske også overveje, om der er særlige grunde l at beboerne vælger at bo i lejeboliger frem for i andre boligtyper. Med venlig hilsen Jens Frederik Hansen Cand. jur., Diploma of Legal Studies Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV

19 kopi til og Den 23. november 2012 Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og udlejning af almene boliger m.v.) KL har den 2. november 2012 modtaget ovennævnte høring. Lovforslaget opererer med 4 hovedemner: Der gives mulighed for kommunal indbringelse af sager om vedligeholdelsesmangler i udlejningsejendomme for huslejenævnene. Muligheden vedrører de boliger, der ikke kan kondemneres efter byfornyelsesloven, men hvor der er væsentlige vedligeholdelsesmangler Der gives mulighed for at udvide den frakendelsesordning, der kendes i lejeloven, så udlejere der mere end 3 gange udlejer lokaler, som efter byggeloven ikke kan betragtes som beboelse, kan frakendes retten til at udleje Der gives mulighed for, at udlejere af enkeltstående lejemål mod betaling kan få forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger Det præciseres, at udlejning af almene boliger til et selskab er omfattet af erhvervslejeloven. Jnr K04 Sagsid en 21. november Ref Jnr AKP K04 Sagsid Dir 3370 Ref AKP Weidekampsgade 10 Postboks Dir København S Weidekampsgade 10 Tlf Postboks Fax København 3371 S Tlf Fax /3 1/3 KLs sekretariat har i den forbindelse følgende bemærkninger: Kommunal indbringelse af sager om vedligeholdelsesmangler for huslejenævnene.

20 KLs sekretariat støtter, at der arbejdes med at tilvejebringe supplerende redskaber til kommunerne for at håndtere spekulative boligejere og deres metoder. Kommunerne har erfaring med, at de sager, vi her taler om, er vanskelige at håndtere, og det vil de fortsat være, selvom der med lovforslaget gives et supplerende redskab til at håndtere sagerne. KLs sekretariat finder, at bestemmelsen vil medføre øgede administrative og økonomiske. Der vil således være en klar forventning til kommunerne om, at de gør brug af muligheden for at sagerne indbringes for huslejenævnet og evt. at føre sagerne videre til boligretten. Udlejere, der udlejer boliger, som ikke kan betragtes som beboelse efter byggeloven kan fratages mulighed for at leje ud De boligejere, som bestemmelsen søges rettet mod, kan operere i flere kommuner og i flere retskredse. KLs sekretariat kan ikke umiddelbart se hvor den enkelte kommune skal få overblik over tidligere sager om udleje af lokaler til beboelse, som ikke lovligt må bebos, og som den enkelte boligejer/udlejer er idømt bødestraf efter byggeloven for. Dette manglende overblik svækker virkningen af den nye bestemmelse. Endvidere svækkes bestemmelsen evne til at gøre noget ved problemet eftersom det reelt er urealistisk, at udlejer bliver dømt tre gange på to år, da sagerne ofte trækker ud. Det bør i forhold til sidstnævnte overvejes, om forslaget skal følges op af at ændre forældelsesfristen på to år. Muligheden for at forhåndsgodkende lejens størrelse Det er relevant at indføre muligheden om forhåndsgodkendelse af lejens størrelse. Lovforslaget lægger op til, at muligheden kun skal gælde for de udlejere, der har én og ikke flere udlejningsboliger, og mod betaling for huslejenævnets behandling af sagen af ejeren af udlejningsejendommen. Umiddelbart ser det ud til, at den samme vurdering i huslejenævnene kan opnås uden at ejeren skal betale omkostningerne til huslejenævnet, såfremt udlejeren får en lejer til at indbringe sagen. Blandt andet derfor vurderes den nye regel at få begrænset virkning. Øvrige bemærkninger Helt uafhængig af det nu foreslåede, forekommer det (fortsat) ikke logisk, at der med hensyn til en reguleret kommune og en ureguleret kommune er forskel på huslejenævnets kompetence omkring pligten til at iværksætte udbedring af mangler. Hvorfor bringes princippet i Boligreguleringslovens 23, stk. 3 ikke til at gælde i en ikke reguleret kommune? Det kan vel formodes, at mange af de boliger der har de største vedligeholdelsesmangler ligger i uregulerede kommuner. 2

21 Der tages forbehold for eventuelle bemærkninger, der måtte fremkomme i forbindelse med en politisk behandling i KL samt i forbindelse med en høring af lovforslagets økonomiske konsekvenser. Med venlig hilsen Anni Kær Pedersen 3

22 Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sagsnummer / Dokumentnummer Høringssvar vedr. forhåndsgodkendelse af lejen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i mail af 2. november 2012 bedt Københavns Kommune om at komme med bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og udlejning af almene boliger m.v.) Københavns Kommune (Københavns Borgerservice De Københavnske Huslejenævn) har alene bemærkninger til de forslåede bestemmelser om forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og andelslejligheder. Lovforslagets 1, nr. 2 og 2, nr. 1. Københavns Kommune kan tilslutte sig baggrunden for forslagets fremsættelse, men finder ikke at den foreslåede økonomiske kompensation modsvarer den faktiske udgift, som vil blive pålagt kommunen. Ad 1, nr. 2 ny lejelovs 59 D, 2, nr. 1 ny lejelovs 25 d og 2, nr. 2 - betalingen I bemærkningerne er der lagt vægt på, at ordningen skal være med fuld brugerbetaling. Dette er anført i bemærkningerne følgende steder: Punkt 1. Som led i ordningen foreslås, at forhåndsgodkendelsen fuldt ud betales af brugeren. Punkt Det foreslås samtidig, at ordningen finansieres ved fuld brugerbetaling for at undgå konkurrenceforvridning, Fællessekretariatet for Huslejenævnene Personlig henvendelse: Receptionen Nyropsgade København V Telefontid: mandag fredag kl onsdag lukket Skriftlig henvendelse: Postboks København V Telefon: Bankkonto: Reg.nr Kontonr

23 Punkt 3.3. Det vil dog ikke medføre kommunale merudgifter, fordi der indføres fuld brugerbetaling. Side 2 Prisen pr. sag er ifølge bemærkningernes 2, nr. 2, fastsat til kr. Det følger af punkt 3.3 i bemærkningerne, at denne pris er fastsat med udgangspunktet i, at prisen for behandling af en sag i huslejenævnet er kr. Der kalkuleres dog samtidig med, at der vil ske et mindre fald i antallet af sager om lejens størrelse, der indbringes for huslejenævnene af lejerne. Det mindre sagsantal er med betydelig usikkerhed skønnet til at være 200 færre sager årligt á kr. pr. sag, hvilket er opgjort til en samlet besparelse for kommunerne på landsplan på 0,8 mio. kr. Faldet i sagsantallet begrundes med, at huslejefastsættelsen ikke efterfølgende kan indbringes for nævnet af lejerne. Det er Københavns Kommunes vurdering, at denne forudsætning er uholdbar. Dette begrundes i følgende forhold: Når den lejlighed, som udlejer har fået forhåndsgodkendelse til, lejes ud, kan den ny lejer på samme måde som tidligere indbringe spørgsmålet om lejefastsættelsen for nævnet. Lejernes reststilling ændres ikke ved de foreslåede lovbestemmelser. Huslejenævnet skal træffe en afgørelse i sagen, men vil ved uændrede forhold være bundet af den forhåndsgodkendte leje. Hvis forhåndsgodkendelsen er af ældre dato, vil nævnet formentlig skulle besigtige igen for at konstatere, om der er uændrede forhold. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det lejedes værdi ikke en statisk størrelse. Når udlejer har fået forhåndsgodkendt en husleje, er der ikke noget krav om, at udlejer skal udleje til denne leje. Når udlejer har fået vurderet sin udlejningsrisiko, kan udlejer vælge alligevel at udleje til en

24 højere leje. Ved udlejning af ejerlejligheder og andelslejligheder er der ingen regler i lejelovgivningen om, hvad lejen skal være ved udlejningen. Lejen kan dog nedsættes, hvis den væsentligt overstiger det lejedes værdi. Side 3 Endelig er det i dag kun ca. 10 % af udlejningerne, som af lejerne indbringes for huslejenævnene i København. Det er langt fra sikkert, at det er en del af de samme 10 % af udlejerne, som vælger at ansøge om en forhåndsgodkendelse af lejen. En stor gruppe, som vil være glad for den nye mulighed, er forældrekøberne. I dag indbringes disse sager meget sjældent. Det er forældrekøberne, som vi i huslejenævnene får flest henvendelser fra. Forældrekøberne kan bruge forhåndsgodkendelsen til at vurdere økonomien af købet, til oplysning til SKAT og til muligheden for boligstøtte. Det vil øge mængden af disse sager væsentligt. Der er tale om omkostningstunge sager, der i alle tilfælde kræver, at nævnsmedlemmerne besigtiger det lejemål, som skal vurderes. På denne baggrund vurderer Københavns Kommune, at det vil påføre kommunen væsentlige ekstraomkostninger, hvis prisen pr. sag ikke sættes til den faktiske udgift, som er mindst kr. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Københavns Kommune vurderer, at den faktiske pris for behandling af en sag i huslejenævnet skønnes reelt at ligge noget højere end kr. I år 2000 blev prisen på en sag i huslejenævnet af Ministeriet sat til kr. Hvis dette beløb pris- og lønfremskrives til 2012 niveau svarer det til en udgift på ca kr.

25 Ad bemærkningerne punkt og partsbegrebet i forhåndsgodkendelsessagerne. Det fremgår af bemærkningerne, at en forhåndsgodkendelse er bindende og kan derfor ikke ved en senere sag imellem ejerne og den kommende lejer ændres, hverken af huslejenævnet eller af retten. Side 4 Det er korrekt, at afgørelsen ikke kan ændres af huslejenævnet ved uændrede forhold og formentlig heller ikke af Ankenævnet, men det er ikke korrekt, når det fremgår, at retten ikke kan ændre afgørelsen. Boligretten er ikke bundet af nævnets forhåndsgodkendelse af lejen ved en efterfølgende sag om lejens størrelse. Det kan således ikke udelukkes, at Boligretten vil sætte lejen lavere. Parterne i en forhåndsgodkendelsessag i huslejenævnet er udlejer og huslejenævnet. Hvis udlejer er af den opfattelse, at den leje, som nævnet når frem til, er for lav, så kan udlejer indbringe afgørelsen for Boligretten. Det er huslejenævnet, som skal stævnes i en sådan sag. Selvom huslejenævnet måtte få medhold, vil huslejenævnet formentlig ikke få tillagt sagsomkostninger. Der vil med de foreslåede bestemmelser således være en risiko for, at kommunen pålægges øgede udgifter i form af sagsomkostninger. Med venlig hilsen Thomas Jakobsen Københavns Borgerservice, direktør

26 Til: Fra: By, Bolig og Landdistrikter, Martin Preisler Knudsen (Sagsbehandler, Boliglovgivning), Lars Gerstrøm (Sagsbehandler, Boliglovgivning) Louise Faber Emne: Vedr. j. nr Sendt: :33:26 Bilag: image001.png; Kære Lars Gerstrøm I dag fremsendes per post mine artikler: Fremlejetagerens retssikkerhed fra antologien: Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn, Djøf 2012 (ISBN ) og Hvem er stråmanden fra festskrift til Erik Werlauff, Djøf, 2012 (ISBN ) Begge artikler vedrører fremleje og fremlejetagerens retsstilling og indeholder betragtninger, der er relevante i forhold til lov om ændring af lov om leje, som sendt i høring under j. nr Navnlig artiklen Hvem er stråmanden behandler den seneste ændring af lejelovens 1, stk. 1, hvor ordene: uanset om lejeren er en person eller en virksomhed mv. (juridisk person) blev indsat. Ifølge forarbejderne var dette, for at forhindre den spekulationsmulighed, som beror på en utilsigtet virkning af den gældende fortolkning af erhvervslejelovens anvendelsesområde. Med forslaget opnås en ligestilling af lejeforhold om boliger, således at det ikke har betydning, om en bolig udlejes til lejerens beboelse eller med henblik på fremleje til beboelse. Ændringen medførte, at boliger omfattet af lejeloven, der udlejes til virksomheder m.v. (juridisk person) med henblik på videreudlejning til beboelse, er omfattet af lejelovens anvendelsesområde og ikke som hidtil af erhvervslejelovens anvendelsesområde. Jeg kritiserer ændringen i artiklen, da ændringen er forbundet med en del fortolkningstvivl, og da lejeloven er møntet på beskyttelse af den lejer, der selv bor i det lejede. Lejeloven er dermed ikke velegnet til at regulere den situation, hvor lejemålet skal videreudlejes af lejeren. Ændringen af anvendelsesområdet for lejelovens 1 harmonerer ikke med den nu foreslåede ændring af lov om leje af almene boliger (LAB). Ifølge udkastets 3, skal der indsættes et stk. 5 i LAB 1, hvorefter Udlejning af almene boliger til virksomheder m.v. (juridiske personer) med henblik på videreudlejning til beboelse er omfattet af lov om leje af erhvervslokaler m.v. Den situation, der skal være omfattet af lejeloven, jf. lejelovens 1, stk. 1, skal tilsyneladende reguleres af erhvervslejeloven, hvis den tilsvarende situation opstår i et lejemål omfattet af LAB. To helt ens situationer vil herefter blive reguleret af to forskellige lovgivninger: Retsforholdet mellem henholdsvis den almene boligorganisation og lejeren, der skal videreudleje, reguleres efter erhvervslejeloven, jf. ændringsforslaget og dermed et andet regelsæt end det tilsvarende retsforhold mellem den private ejendomsejer og lejeren, der skal videreudleje, der reguleres af lejeloven, jf. lejelovens 1, stk. 1. Begge retsforhold, bør reguleres af samme lovgivning enten lejeloven eller erhvervslejeloven. Ændringsforslaget aktualiserer derfor overvejelser om, hvilket regelsæt der bør regulere situationen. Jeg er enig i, at det som foreslået i nærværende udkast er mest hensigtsmæssigt, at retsforholdet reguleres af erhvervslejeloven, men det bør være ens uanset om det lejemål, der videreudlejes, i første omgang er omfattet af lejeloven eller lov om leje af almene boliger. Ændringsforslaget og de tanker, der ligger bag, synliggør derfor behovet for helt at genoverveje ændringen af lejelovens 1, stk. 1, og måske endda helt at retænke reguleringen af leje med henblik på videreudlejning. I den henseende vil jeg tillade mig at henvise til mine betragtninger i artiklen: Fremlejetagers retssikkerhed, hvoraf det fremgår, at der forsat er betydelige problemstillinger forbundet med fremleje, som der af retssikkerhedsmæssige årsager tages højde for. Med venlig hilsen Louise Faber Skole- og studieleder Den Juridiske Skole Lektor, ph.d. Louise Faber Aalborg Universitet Juridisk Ins tut Direkte: Niels Jernes vej 6b Mobil: Aalborg Øst

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KØBENHAVN K 1060 København K TLF. 33 969798 FAX 33 36 97 50 DATO: 22. januar 2013

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene,

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf.

DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf. DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf.dk Afs. Danm.Lejerf., Skt.Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 1 Offentligt FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORENING By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K Vedr.: Høring over forslag til lov om

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 2007/2 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. april 2008 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Thomas Jensen (S) og Nanna Westerby (SF) Forslag

Læs mere

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 2 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 2.1 Hvornår kan

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse.

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse. Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn 4. marts 2014 Sagsnummer 2013-0268393 / AB Dokumentnummer 2013-0268393-7 Deres ref.: - Prinsessegården - Dronningens Tværgade 32-44, Borgergade 17 A-F, 1302

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statusrapport for 2014

Statusrapport for 2014 JURIDISK KONTOR Dato: 6. maj 2015 Tlf. dir.: 4477 2881 Fax. dir.: 4477 2730 E-mail: ikj@balk.dk Kontakt: Inger Krogh-Jensen Sagsid: 00.01.10-P05-1-15 Statusrapport for 2014 Husleje- og Beboerklagenævnene

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere