Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Ingen Birthe Laustrup Carstensen

2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 218. Godkendelse af dagsorden Ansættelsesudvalg - Skoleleder Ansager Skole Optagelse af elever fra andre kommuner i folkeskolerne i Varde Kommune Procedure for modtageklasserne Redegørelse for specialundervisningen i folkeskolen Lokalt valgfag: Danmark i globaliseringen Sammensætning af "Fællesrådet" - efter høringsmøde NUSSA implementering og kompetenceudvikling Orientering: Udviklingen i antal børn i SFO i skoleåret 2014/ Kommissorium vedr. Ungdomsskolen Kommissorium for Uddannelsesforum Flere vuggestuepladser i Varde by Etablering af 0-2 års pladser i Billum Børnehave Etablering af 0-2 års pladser i Lundparken, Lunde Etablering af Billum Børneby Flygtninge og børn med anden etnisk baggrund Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Orientering: Drenge- og Ungecampen Socialtilsynets rapport for Døgninstitutionen Tippen - februar Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitik Dagsordener til dialogmøder for skoler og dagtilbud Omlægning af ressourcer i Børn, Unge og Familieafdelingen Drøftelse af budget 2016 og budgetoverslagsårene Formandsbeslutning: Anlægs- og renoveringspuljen - Kastanjehaven Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 494

3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6927 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 495

4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Ansættelsesudvalg - Skoleleder Ansager Skole Dok.nr.: 7899 Sagsid.: 15/3028 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Skoleleder Birthe Christensen har valgt at gå på pension ved udgangen af indeværende skoleår. I forbindelse med ansættelse af ny skoleleder på Ansager Skole skal der nedsættes et ansættelsesudvalg, som ifølge kompetenceplanen sammensættes således: Skolechefen Medarbejderrepræsentant Repræsentant fra skolebestyrelsen Repræsentant fra fagudvalget Den nye skoleleder forventes ansat pr. 1. august 2015 Retsgrundlag Kompetencefordeling ved ansættelse og afsked Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Generelt tværgående princip vedr. kompetencefordeling vedr. ansættelse og afsked /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalgsformand Per Rask Jensen udpeges til ansættelsesudvalget. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 496

5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Optagelse af elever fra andre kommuner i folkeskolerne i Varde Kommune Dok.nr.: 7903 Sagsid.: 15/3948 Initialer: olho Åben sag Sagsfremstilling Folkeskolelovens 36 stk. 3 angiver at forældre har krav på at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis det kan ske inden for de rammer Byrådet har fastsat. Skolerne i Varde Kommune modtager hvert år et mindre antal henvendelser fra forældre bosat i andre kommuner der ønsker deres barn optaget på én af kommunens skoler. Henvendelserne kommer typisk fra forældre der har bopæl tæt på Vardes kommunegrænser, og derfor ofte har kortere afstand til den ønskede skole i Varde end til egen distriktsskole. På baggrund af konkrete henvendelser vedrørende indskrivning af barn i kommende børnehaveklasse fra forældre fra andre kommuner bør der tages stilling til, hvorledes sådanne henvendelser skal håndteres. Forvaltningens vurdering Henvendelser om optagelse på en skole i Varde Kommune fra forældre med bopæl i en anden kommune vil typisk dreje sig om de skoler, der ligger tæt på kommunegrænserne. På baggrund af den demografiske udvikling i Varde Kommune er der på de fleste af skolerne i disse områder en klassekvotient, der skaber rum, for at ønskerne kan imødekommes. Folkeskolelovens 17 angiver at elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets start normalt ikke må overstige 28 elever. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal - dog ikke over 30. Såfremt anmodninger om optagelse på tværs af kommunegrænser imødekommes vil det således først ved 28 elever medføre udgifter til deling af de pågældende klasser. Derudover gøres opmærksom på, at såfremt forældre ønsker deres barn optaget på en anden skole end den distriktsskole de tilhører, så er de selv ansvarlige for transport og eventuelle udgifter i forbindelse hermed. Forvaltningen vurderer, at det set over en årrække vil være udgiftsneutralt at sige ja til henvendelser fra forældre i andre kommuner om indskrivning af barn i en folkeskole i Varde Kommune. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi ---- Side 497

6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til om ønsker om optagelse af elever fra andre kommuner i folkeskolerne i Varde Kommune generelt skal imødekommes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Det indstilles til Byrådet, at optagelse af elever fra andre kommuner i folkeskolerne i Varde Kommune generelt imødekommes. Side 498

7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Procedure for modtageklasserne Dok.nr.: 7827 Sagsid.: 11/4654 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Tilflyttere fra udlandet har uanset statsborgerskab ret til indskrivning i folkeskolen og undervisningspligt, hvis opholdet i Danmark forventes at vare i mindst 6 måneder jf. folkeskolelovens 32. Varde Kommune etablerer basisundervisning i dansk som andetsprog jf. bekendtgørelsens 4. Basisundervisning i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i en almen klasses undervisning med rimeligt udbytte. Varde Kommune yder basisundervisning i dansk som andetsprog i form af modtageklasser, som er placeret på Brorsonskolen. Der er tale om undervisning, der i sit udgangspunkt er rettet mod at lære dansk sprog og kultur og samfundsforhold. Ifølge bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006, om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog skal basisundervisningen imidlertid ophøre senest efter 2 års undervisning, hvorefter eleverne skal være fuldt udslusede i en almindelig klasse på distriktsskolen med supplerende støtte i dansk som andetsprog. Der er udarbejdet forslag til procedure og vejledninger for modtageklasserne doknr indeholdende: Basisundervisning for modtageklasser, jf. folkeskoleloven Organisering af undervisning i modtageklasser, jfr. bekendtgørelse nr. 31 Procedure for indskrivning af elever til modtageklassen Procedure og principper for besøgsklasser Procedure til udslusning af elever til distriktsskolen Vejledninger Forvaltningens vurdering Det er vurderingen, at kommunen bør have en godkendt procedure for modtageklasserne for at sikre ensartethed og sikre, at eleverne får den bedst mulige undervisning i modtageklasserne, og fortsætter en høj kvalificeret undervisning samt god integration ved udslusning til distriktsskolen. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi Ingen Høring Ingen Side 499

8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilag: 1 Åben Procedure/vejledninger for modtageklasserne i Varde Kommune 82508/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at procedurer og vejledninger for modtageklasserne godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Procedurer og vejledninger blev godkendt. Side 500

9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Redegørelse for specialundervisningen i folkeskolen Dok.nr.: 7821 Sagsid.: 13/5791 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Folkeskoleloven forpligter kommunerne til at give specialundervisning til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen. Specialundervisningen kan ske inden for rammerne af den almindelige klasse eller som undervisning i særlige specialklassetilbud. Forudsætning for at en elev har ret til specialundervisning i folkeskolen er, at der udarbejdes en pædagogisk psykologisk vurdering, som klart peger på specialpædagogiske behov. Specialundervisning har et omfang af mindst 9 timer/uge. Specialundervisning kan indeholde forskellige ydelser f.eks.: Rådgivning af forældre Anvendelse af særlige undervisningsmaterialer/tekniske hjælpemidler Særlig faglig/pædagogisk tilrettelæggelse af undervisningen Særligt fokus på arbejdsmetoder og funktioner afhængigt af elevens individuelle behov Personlig assistance Særlige andre aktiviteter til fremme af elevens læring Specialundervisning i den almindelige klasse iværksættes i et samarbejde mellem forældrene og den enkelte skole og indarbejdes i elevens uddannelsesplan (elevplan). Specialundervisning i særligt specialklassetilbud sker i samarbejde med forældrene og efter visitation, hvor visitationsudvalget i Varde Kommune forestår visitationen til det enkelte tilbud. Alle elever i specialtilbud er visiteret i enighed med forældrene. Varde Kommune driver efterstående specialklassetilbud: Tilbud Målgruppe antal elever 2015/16 Lykkesgårdskolen Elever med generelle (helhedsskole) indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole Elever med specifikke (helhedsskole) indlæringsvanskeligheder Næsbjerg Skoles Elever med sproglige taleklasser vanskeligheder Tippens interne skole Entréen Elever med særlige specifikke indlæringsvanskeligheder Elever med specifikke og sociale vanskeligheder Udviklingstendens ( ) 92 tydelig nedadgående tendens 11,4% * 50 svagt stigende tendens +1,9% * 16 uforandret 18 uforandret 7 uforandret Herudover samarbejdes med Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejen Kommune og Billund Kommune om særlige elevbehov. Et mindre antal elever med meget vidtgående handicap undervises på grundlag af inklusionsindsatsen i den almindelige klasse på skoler i Varde Kommune med særlig økonomisk støtte *kilde: Ledelsesinformation, Varde Kommune marts 2015 (absolutte tal for det enkelte tilbud). Side 501

10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning For elever i de enkelte tilbud tilvisiteres daglig kørsel mellem hjem og skole. Kørslen kan enten være offentlig transport eller særlig skolekørsel. Afhængig af elevens bopæl vil køretid og afstande være længere end hos den gennemsnitlige elev i folkeskolen. Specialundervisningen hviler på folkeskoleloven og ligestiller elever med særlige behov med alle andre elever i folkeskolen. Det betyder, at der i specialundervisningen undervises i samme fagrække og med samme mål som i folkeskolen i øvrigt. Alle elever i specialtilbud vurderes i samarbejde med forældrene mindst 1 gang årligt med henblik på en belysning af elevens fortsatte undervisningsbehov i det enkelte specialtilbud. Det er en primær målsætning at udvikle uddannelsesparathed hos alle elever. Den procentvise udvikling i elevtilgangen til specialtilbuddene på Lykkesgårdskolen og Tistrup Skole tilsvarer ikke proportionalt elevtilbagegangen generelt i kommunen. For Lykkesgårdskolen gælder det, at nuværende 2015 visitationsniveau repræsenterer en ca. 50% reduktion af visitationspraksis i årene 2007/2008/2009. Om 3 år vil faldet i elevtallet på Lykkesgårdskolen således være tydeligt højere end det generelle fald i elevtallet i kommunen. For Tistrup Skole er der tale om en procentuel stigning, som ikke tenderer mod at falde. Dette har ikke baggrund i visitationspraksis men i følgende tydelige tendenser: Tilflytning til Varde Kommune af familier med børn, som har allerede inden tilflytningen har gået i specialklasse. Anbringelse i Varde Kommune af plejebørn, som allerede inden anbringelsen har gået i specialklasse. Denne form for tilflytning er geografisk fordelt primært i kommunens nordlige del. Endnu bedre skole i Varde Kommune med høj inklusion Reformen giver nogle nye muligheder i inklusionsindsatsen og derfor er tilgangen af elever til specialtilbuddene faldende og vil falde yderligere og meget tydeligt over de næste år. På landsplan står kommunerne og skolerne imidlertid ifølge Kommunernes Landsforening over for en stor opgave. Med målet om at 96% af eleverne i 2015 kan gå i en almindelig folkeskole, er der stadig et stykke vej for flere af kommunerne tallene fra KL for 96 kommuner viser, at 19 kommuner har en inklusionsprocent på under 94%. 41 kommuner har en inklusionsprocent på mellem 94% og 96%, mens 36 kommuner har en inklusionsprocent på 96% eller derover. Varde Kommune tilhører gruppen af 36 kommuner med en inklusionsprocent over 96%. Dette tal skal ses i relation til, at Varde i modsætning til flere andre kommuner i denne gruppe har fastholdt det fulde specialundervisningstilbud med specialtilbud både i den almindelige klasse og i specialiserede tilbud. Forvaltningens vurdering Undervisningsbehovene i specialundervisningen er ikke knyttet til særlige diagnoser men alene til den pædagogisk psykologiske vurdering. Dette har baggrund i, at en specifik diagnose ikke nødvendigvis udløser særlige undervisningsbehov. Samtidigt vil der være elever uden specifikke diagnoser, som netop har særlige undervisningsbehov. Elever som visiteres til specialklassetilbud vil ofte have undervisningsbehov, som fremtræder på baggrund af flere problematikker. Visitationen tager ved henvisning til specialklassetilbud udgangspunkt i den problematik hos eleven, som vurderes som den primære eller den problematik, som påvirker læringen mest. Ved visitation er der altid Side 502

11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning tale om en individuel vurdering af, hvilket undervisningstilbud eleven vurderes at profitere bedst af. For de enkelte specialklassetilbud i Varde Kommune er der forskellige målgrupper: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Denne målgruppe indeholder elever, som har vanskeligheder, som vil påvirke læringen i enhver læringssituation. Gruppen kan meget overordnet opdeles i følgende hovedgrupper: Elever med generelle kognitivt betingede indlæringsvanskeligheder Elever med massive udviklingsbetingede indlæringsvanskeligheder Elever med autismespektrum forstyrrelser i forbindelse med anden gennemgående indlæringsvanskelighed Elever med fysiske handicaps i forbindelse med anden gennemgående indlæringsvanskelighed Elever med generelle indlæringsvanskeligheder visiteres til Lykkesgårdskolen, evt. andet skoletilbud uden for Varde Kommune Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder Denne målgruppe indeholder elever, som har vanskeligheder, som vil påvirke læringen på enkeltstående områder. Gruppen kan meget overordnet opdeles i følgende hovedgrupper: Elever med ADHD problematikker Elever med udviklingsforstyrrelser i forhold til adfærd, kontakt og trivsel Elever med følelsesmæssige vanskeligheder Elever med autismespektrum forstyrrelser med specifikke indlæringsvanskeligheder Elever med andre socio emotionelle vanskeligheder Den overvejende del af gruppen visiteres til Tistrup Skole. Ved særlige sociale vanskeligheder Entréen. Tippens interne skole ved særlige andre vanskeligheder Elever med specifikke tale/sproglige vanskeligheder Elever i indskolingen klasse med specifikke tale/sproglige vanskeligheder visiteres, hvor behovet er vidtgående til Næsbjerg Skoles taleklasse. Sproglige vanskeligheder er manglende sprogforståelse, manglende udtalefærdighed og manglende alderssvarende sprogproduktion. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK 665 af , særligt 20, stk. 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand BEK 693 af Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder BEK 702 af Økonomi Specialtilbuddene finansieres gennem den af Byrådet besluttede klassetildelingsmodel, som tager udgangspunkt i en klassestørrelse på 8 elever i det generelle tilbud og 6 elever i det specifikke tilbud. Side 503

12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Høring Ændringer i specialtilbuddene høres efter samme regler som de almindelige tilbud i folkeskolen. Juridisk er specialafdelingerne en del af den pågældende skole. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det specialpædagogiske tilbud til elever i folkeskolen fortsat består i inklusion i den almindelige klasse og i undervisning i de særlige specialklassetilbud på baggrund af forældreønsker og en pædagogisk/psykologisk vurdering af, hvorledes elevens individuelle specialpædagogiske behov bedst opfyldes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 504

13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Lokalt valgfag: Danmark i globaliseringen Dok.nr.: 7761 Sagsid.: 13/8191 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Skolereformen af august 2014 lægger op til øget fokus på omverdenen og samarbejde med erhvervsrettede miljøer. De lokalt oprettede valgfag giver mulighed for at sætte fokus på særlige undervisningsområder. Der søges hermed på vegne af Tistrup Skole om godkendelse af valgfaget Danmark i globaliseringen. Valgfaget henvender sig til elever på 7.-9.klassetrin. Valgfaget sigter mod at give eleverne forståelse for, hvorledes globaliseringen påvirker det danske samfund, erhvervsliv globalt og lokalt. Globaliseringen påvirker fritidsliv, normer, krav, natur og kompetencer uanset, hvilken fremtid eleven vælger. Det lokale valgfag er udførligt beskrevet i doknr Forvaltningens vurdering Det foreslåede valgfag er meget centralt i forhold til elevernes almindelige horisont og forberedelse på de udfordringer, som en globaliseret verden stiller til fremtidens unge. Det foreslåede valgfag støtter og supplerer undervisningen i andre af skolens fag og giver pædagogiske muligheder for samarbejde med partnere uden for skolen. Konsekvens i forhold til visionen Vi i naturen ser udviklingen i Varde Kommune i en lokal og global kontekst. Dette perspektiv er ligeledes indeholdt i fagplanen for det foreslåede valgfag, særligt i forhold til miljø og energi. Retsgrundlag Bekendtgørelse om lov om folkeskolen LBK 665 af ,1 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Valgfag: Danmark i globaliseringen 36104/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den fremlagte fagplan for det lokale valgfag Danmark i globaliseringen godkendes. Side 505

14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Fagplanen blev godkendt. Side 506

15 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Sammensætning af "Fællesrådet" - efter høringsmøde Dok.nr.: 7706 Sagsid.: 13/16529 Initialer: olho Åben sag Sagsfremstilling Udvalget besluttede den 3. februar 2015 at afholde et høringsmøde med skolebestyrelsesformændene for kommunens skolebestyrelser om etablering af et fælles rådgivende organ for skolevæsnet og reglerne herfor under henvisning til folkeskolelovens 41 stk. 4 og Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen kapitel 7, 20. Høringsmødet blev afholdt den 4. marts 2015 med deltagelse af bestyrelsesformænd/ næstformænd fra 9 af kommunens skoler samt repræsentanter for Udvalget for Børn og Undervisning, direktøren for Børn og Unge samt skolechefen. På mødet blev udkast til regler for fællesrådet præsenteret og drøftet og der blev valgt repræsentanter fra skolebestyrelsesformændene til Fællesrådets forretningsudvalg. Dagsorden (doknr ), referat (doknr ) samt opsamling (doknr ) fra høringsmødet er vedlagt som bilag. Udvalget genoptager behandlingen af regler for sammensætning og funktion af Fællesrådet med henblik på endelig beslutning herom. Såfremt det besluttes at nedsætte et fælles rådgivende organ, vil Styrelsesvedtægten for Varde Kommunens skolevæsen skulle tilrettes i overensstemmelse hermed og regler for Fællesrådet vil skulle indgå som bilag i styrelsesvedtægten. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at forslaget om etablering af et fælles rådgivende organ for skolevæsnet Fællesrådet - blev positivt modtaget af de deltagende skolebestyrelsesformænd. Det blev under drøftelserne fremhævet at Fællesrådet ikke alene vil kunne understøtte en direkte dialog mellem skolebestyrelserne og Udvalget for Børn og Undervisning, men også skabe et forbedret grundlag for dialog og erfaringsudveksling mellem skolebestyrelserne indbyrdes gennem det fælles netværk. På baggrund af de fremsatte udsagn kunne det overvejes om den i udkast til regler for Fællesrådet beskrevne sammensætning er optimal i forhold til opfyldelse af skolebestyrelsesformændenes ønsker til - og opfattelse af - mulighederne og perspektiverne for Fællesrådet. Retsgrundlag Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen Økonomi Ingen Side 507

16 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Høring Der er afholdt høringsmøde den 4. marts Bilag: 1 Åben Fællesrådet - udkast til retningslinjer for etablering og virksomhed 5505/15 2 Åben indbydelse til høringsaften - Fællesråd - for SB-formænd 4. marts 15871/ Åben Referat fra høringsmøde 4.marts 15 - fællesorgan skoler 31040/15 4 Åben Fællesorgan skoler - hørinngssvar skolebestyrelsesrepræsentanter 31018/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om hvorvidt der skal etableres et fælles rådgivende organ for skolevæsnet og i givet fald reglerne herfor, at Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen konsekvensrettes i overensstemmelse med beslutningen. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Det vedtoges at etablere et fælles rådgivende organ Fællesrådet. Samtidig blev retningslinjerne godkendt, dog foretages enkelte tilretninger i forhold til de faldne bemærkninger. Styrelsesvedtægten konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Side 508

17 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning NUSSA implementering og kompetenceudvikling Dok.nr.: 7857 Sagsid.: 10/4356 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Projekt NUSSA (Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet) blev afsluttet pr. 31. december Formålet med NUSSA er at opbygge psykosociale ressourcer gennem leg hos børn i alderen 6-12 år, så børnene øger deres relationelle ressourcer og selvindsigt og bliver mere robuste overfor psykiske stressfaktorer. En antagelse er, at vi som en langsigtet effekt vil opleve, at børn og unge får nedsat deres affektive filter, så de åbner for og indtager læring væsentlig bedre. Dette vil positivt styrke livskvaliteten og højne potentialerne for fastholdelse i en ungdomsuddannelse. I projektet NUSSA har målgruppen været børn af flygtninge og danske veteraner. I udvikling og udbredelse af legeprogrammet i Varde Kommune kan målgruppen udvides til alle børn, som har emotionelle udfordringer. Programmet lægger op til at arbejde både implicit og eksplicit med emotioner. NUSSA-tilbuddet videreføres i øjeblikket på Ølgod Skole. Blåvandshuk Skole starter næste år og Brorsonskolen påtænker videreførelse af NUSSA i modtageklasse i skoleåret 2015/2016. Med henvisning til de positive resultater fra projektperioden arbejdes der i øjeblikket på implementering af NUSSA på flere skoler og dagtilbud samt uddannelses- og træningsprogram for personale. Uddannelsen giver netop forudsætninger for at anvende den rette tilgang, eftersom den terapeutiske tilgang er afgørende for programmets effekt. Forvaltningen har søgt trepartsmidler til uddannelsesforløbet og forventer at ca. 30 personaler kan uddannes inden udgangen af Status er, at vores oprindelige udbyder Afdeling for traume- og torturoverlevere (ATT) ikke længere kan varetage uddannelse af personale, da udviklingsafdelingen er nedlagt. ATT har overgivet uddannelsesforløbet til Susan Hart. Susan Hart har leveret det teoretiske bidrag til NUSSA-manualen, er psykolog og specialist godkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi. Der henvises til beslutning i Udvalget for Børn og Undervisning den 16. december 2014 doknr (Evaluering af NUSSA). Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der bør uddannes personale på skoler og dagtilbud for her igennem at kunne gennemføre NUSSA-legeprogrammet og udvikle den forbyggende indsats for børn mellem 5-12 år som udviser behov for en styrkelse af mentaliseringsevnen og det emotionelle udviklingsniveau. Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af NUSSA-legeprogrammet til nogle dagtilbud kan tilføre børnene i før-skolegrupper personlig modning gennem NUSSA. Børnene vil Side 509

18 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning gennem dialog og leg styrkes i evnen til at tilpasse sig nye omgivelser og indgå i nye relationer som de vil møde i skolen. Forvaltningen vurderer, at NUSSA uddannelsesforløbet kan gennemføres forår 2016, og at tilbuddet kun rulles ud på de dagtilbud og skoler, hvor der er et behov for styrke børns emotionelle udvikling. Retsgrundlag Intet Økonomi Kompetenceudviklingen i skoler og dagtilbud finansieres af trepartsmidler. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Evaluering af Projekt NUSSA /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der uddannes personale på skoler og dagtilbud med henblik på gennemførelse af NUSSA-legeprogrammet og derved udvikle den forebyggende indsats for børn mellem 5-12 år som udviser behov for en styrkelse af mentaliseringsevnen og det emotionelle udviklingsniveau, at uddannelsesforløbet varetages af psykolog Susan Hart. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 510

19 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Orientering: Udviklingen i antal børn i SFO i skoleåret 2014/2015 Dok.nr.: 7948 Sagsid.: 15/4235 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Til orientering forelægges en skematisk oversigt over udviklingen i antal børn i SFO i skoleåret 2014/2015. Som en del af budgetforudsætningerne for budget 2015 blev det skønnet, at ca. 20% af børnene på eftermiddagsmodul ville fravalgte SFO efter 1. august 2014 p.g.a. folkeskolereformen, hvilket udgjorde ca. 192 børn. Fra 5. september 2013 til 5. september 2014 er det samlede børnetal i SFO faldet med 188 børn fordelt med -7% på fuldtidsmodul, -15% på eftermiddagsmodul og +254% på morgenmodul. I doknr fremgår udviklingen i skoleåret 2014/15. Heraf fremgår det, at der er sket en markant stigning på morgenmodulet mod yderligere fald på fuldtids- og eftermiddagsmodulet. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Udvikling i antal børn i SFO i skoleåret /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om udviklingen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 511

20 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Kommissorium vedr. Ungdomsskolen Dok.nr.: 7722 Sagsid.: 15/1790 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Folkeskolereformen af august 2014 har som et primært sigte at udvikle skolens arbejdsformer, samarbejde og sammenhæng til det omkringliggende samfund. Varde Kommunale Ungdomsskole er en del af denne udfordring. Ungdomsskolens lovgrundlag stiller krav om, at Ungdomsskolen indgår i samarbejde med kommunens folkeskoler om opfyldelse af såvel folkeskolens som Ungdomsskolens mål. Ungdomsskolen har hidtil opfyldt dette mål dels gennem undervisningstilbud, som har forstærket den faglige undervisning i folkeskolen og dels undervisningstilbud i fag/aktiviteter, som lå uden for folkeskolens fagramme. Herudover har Ungdomsskolens arrangeret en række events, som f.eks. Beach Party. I Varde er SSP organisationen ligeledes tilknyttet Ungdomsskolen. Herudover er Ungdomsskolen fra skoleåret 2015/16 ansvarlig for driften af kommunens ungdomsklubber, med undtagelse af Samuelsgården i Oksbøl. Ungdomsskolen er organisatorisk opbygget som en selvstændig skole med skoleder, bestyrelse og afdelingsledere med en områdetilknytning bestående af 3 områder Helle- Ølgod, Blåvandshuk-Nørre Nebel og Varde. Det er et mål i kommunen, at alle unge optages og gennemfører en ungdomsuddannelse og at alle unge oplever og deltager i et ungdomsmiljø, som fremmer trivsel, sundhed og fælleskab. Ungdomsskolen er sammen med folkeskolerne, ungdomsuddannelserne en del af det partnerskab, som fremmer disse måls opfyldelse. Med henblik på at analysere Ungdomsskolens fremtidige sammenhæng, udbud og organisation foreslås nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde forslag til fremtidig profil for Varde Kommunale Ungdomsskole. Forslag til kommissorium kan ses i doknr I forslag til kommissoriet er der beskrevet en proces- og tidsplan og en projektorganisering af analysearbejdet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at kommissoriet vil fremme afdækningen af fagligtpædagogiske og organisatoriske udviklingsmuligheder for Varde Kommunale Ungdomsskole og SSP i forhold til: bekendtgørelsen for ungdomsskoler, elevudviklingen i Varde Kommune, skolereformen af 2014, erhvervsskolereformen, sociale indsatsområder i Varde Kommune, udvikling af gode ungdomsmiljøer i og uden for skolen, uddannelsesindhold uden for/inden for folkeskoleloven, events, organisatorisk struktur og samarbejde med skoler, familieafdeling, Side 512

21 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning jobcenter, ungdommens uddannelsesvejledning, myndigheder, forældre, foreninger og virksomheder. Konsekvens i forhold til visionen Kommissoriet og kommissoriets arbejdsopdrag ligger inden for visionen i forhold til at fremme erhverv, fritid og oplevelse, hvor naturen er tænkt ind som en ramme for enhver aktivitet. Kommissoriet hviler på alle forudsætninger som lagt i Vi i naturen. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK 375 af 4. april 2014 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kommissorium - Varde Kommunale Ungdomsskole 18040/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til Kommissorium for udvikling af fremtidig profil for Varde Kommunale Ungdomsskole godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Kommissoriet blev godkendt. Udvalget ser gerne at skolens aktiviteter støtter op om erhvervsskolereformen. Det anbefales projektgruppen at søge inspiration hos andre kommuner. Side 513

22 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Kommissorium for Uddannelsesforum Dok.nr.: 7977 Sagsid.: 15/1964 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Aktuelt har Sergentskolen henvendt sig med interesse for kontinuerligt samarbejde med Varde Kommunes uddannelsesinstitutioner og uddannelsesinstitutioner beliggende i lokalområdet. Herudover har der på baggrund af de seneste reformer (skolereform, erhvervsskolereform og kontanthjælpsreform) vist sig stigende behov for koordinering og dermed mødeaktivitet på kryds og tværs mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner og Varde Kommune. Det foreslås med baggrund heri, at der nedsættes et Uddannelsesforum i Varde. Uddannelsesforummet har til formål, at danne platform for netværk på tværs af kommunens uddannelsesinstitutioner. I Uddannelsesforummet kan uddannelsesmæssige udfordringer, problemstillinger og muligheder drøftes. Uddannelsesforummets arbejde kan udmøntes i konkrete initiativer og samarbejde til supplering af de nuværende aktiviteter. Uddannelsesforummet er samarbejds- og sparringpartner for Varde Kommune i forbindelse med udvikling og implementering af nye initiativer og indsatser på uddannelsesområdet. Netop uddannelsesområdet er et vigtigt strategisk indsatsområde i forhold til at indfri ambitionerne i skolevisionsstrategien og erhvervs- og beskæftigelsespolitikken. Forslaget til sammensætningen af Uddannelsesforummet afspejler dette. Det overordnede mål er, At skabe bæredygtige og handlekraftige netværk, som kan fremme og højne uddannelsesniveauet i landsdelen, At andelen af unge på kontanthjælp falder og At fremme samarbejdet mellem offentlige og private initiativer i en helhedsorienteret indsats. Uddannelsesforum Varde har overordet set til opgave at fremme det beskrevne formål og mål. Konkrete opgaver er beskrevet i kommissoriet. Uddannelsesforum Varde holder 2 ordinære møder årligt. De videregående uddannelser i Esbjerg inddrages ved ét af de årlige møder, og der inviteres til et tættere samarbejde med Esbjerg Kommune på uddannelsesområdet. Uddannelsesforum Varde foreslås sammensat af: ledelsesrepræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i lokalområdet, repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager, politisk repræsentation (borgmesteren, formand for Udvalget for Børn og Undervisning samt formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration) repræsentation fra forvaltningen. Forslag til kommissorium for Uddannelsesforum Varde fremlægges til godkendelse. Direktionen har den 8. april 2015 besluttet at anbefale etablering af Uddannelsesforum Varde. Side 514

23 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er fælles gensidig interesse for deltagelse i et uddannelsesforum blandt uddannelsesaktørerne i landdelen med henblik gennemførelse af uddannelsesstrategiske initiativer. Herudover vurderes, at et sådan forum vil kunne understøtte øvrige initiativer på uddannelsesområdet til gavn for borgere og erhvervsliv. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Der foretages ikke høring, men de nævnte uddannelsesinstitutioner inviteres til deltagelse i Uddannelsesforum Varde. Bilag: 1 Åben Udkast til kommisorium for Uddannelsesforum Varde 19839/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Undervisning samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, at det indstilles til Byrådet, at kommissorium for Uddannelsesforum Varde Kommune godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Kommissoriet blev godkendt Side 515

24 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Flere vuggestuepladser i Varde by Dok.nr.: 7974 Sagsid.: 15/4172 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Der er generelt set et faldende børnetal i Varde Kommune. Aktuelt er der dog mangel på 0-2 års pladser i Varde by i såvel dagpleje som vuggestue. Det betyder, at der pt. er ventelister og forældre tilbydes pladser udenfor Varde by med ret til overflytning, når der igen er pladser. På den baggrund foreslås, at der i en midlertidig periode fra 1. maj 2015 til 1. august 2016 laves en midlertidig opnormering i antallet af vuggestuepladser i Varde by via udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer: 4 pladser i Højgårdsparken 4 pladser i Varde Vest, afdeling Lysningen 2 pladser i Varde Vest, afdeling vuggestuen Isbjergparken 2 pladser i Firkløveret, afdeling Østervang. Der vil, som det fremgår af ovennævnte, ikke være anlægsudgifter forbundet med den midlertidige håndtering. Forvaltningens vurdering Den aktuelle efterspørgselssituation i Varde by er ikke gunstig i forhold til at være et attraktivt bosætningssted. P.t. er efterspørgslen på vuggestuepladser noget større end kapaciteten, og når efterspørgslen på vuggestuepladser ikke kan imødekommes, kan der alene tilbydes 5.barnspladser i dagplejen i Varde by, alternativt dagplejepladser uden for Varde by. Situationen med aktuel mangel på 0-2 års pladser i Varde by kan imødekommes ved midlertidig oprettelse af 12 pladser i de eksisterende fysiske rammer i institutioner, hvor der i forvejen er vuggestuepladser. På grund af det faldende børnetal er der bygningskapacitet til at konvertere fra børnehavepladser til vuggestuepladser, hvorved fleksibiliteten imellem vuggestuepladser og børnehavepladser i de aldersintegrerede institutioner udnyttes. Dagplejen har mindre fleksibilitet jf. hver dagplejer skal have 4 børn. Der er aktuelt ansat endnu en dagplejer i Varde by. Det vurderes, at dette er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Da ventelisten er dynamisk, kan der ikke opgives et eksakt og validt tal for ventelistens størrelse. Som forældre kan man være skrevet op til flere tilbud, og der er ikke noget juridisk bindende heri, og antallet af børn varierer konstant (til- og fraflytning og flere fødte børn m.v.). Retsgrundlag Dagtilbudsloven. Side 516

25 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi Etableringsudgifter: Der tildeles et etableringsbeløb på kr. pr. plads som et éngangsbeløb. Beløbet dækker udgifter til barnevogne, møbler, andet inventar og legepladsudstyr mv. Ved 12 pladser udgør dette et beløb på 12 x kr., svarende til en etableringsudgift på kr. I det omfang allerede indkøbt udstyr i kommunen kan anvendes, sker dette. Driftsudgifter: Forskellen i driftsudgift mellem en vuggestueplads og en dagplejeplads er kr. (netto) pr. plads pr. år. Driftsudgiften for 12 vuggestuepladser er netto kr./år svarende til forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads. De samlede udgifter vil i 2015 udgøre kr. Beløbet dækker etableringsudgifter og driftsudgifter fra 1. maj Driftsudgiften for perioden 1. januar 31. juli 2016 på kr. indarbejdes i budgettet for Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der etableres 12 vuggestuepladser i Varde by som beskrevet, at etableringsudgifterne udgør kr. pr. plads svarende til kr. at driftsudgifterne for 12 pladser udgør kr. svarende til forskellen mellem udgifterne til 12 dagplejepladser og 12 vuggestuepladser, at udgifterne i 2015 finansieres indenfor udvalgets område som følge af det faldende børnetal jfr. prognosen pr. 15. januar 2015, at driftsudgiften på kr. i 2016 indarbejdes i budgettet for Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 517

26 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Etablering af 0-2 års pladser i Billum Børnehave Dok.nr.: 7746 Sagsid.: 14/15121 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling På møde den 20. november 2014 mellem formand og næstformand i Udvalget for Børn og Undervisning, direktør Børn og Unge og repræsentanter fra Billum Børneby blev det - foranlediget af faldende børnetal aftalt at igangsætte en konkret proces med henblik på at etablere 0-2 års pladser i Billum Børnehave efter Starup modellen. På den baggrund har direktør og dagtilbudschef afholdt 3 workshopmøder lokalt i Billum Børnehave med repræsentanter fra bestyrelse, ledelse og medarbejdere i dagplejen og børnehaven samt de faglige organisationer. På workshopmøderne er der, udover 0-2 års pladser i en aldersintegreret 0-6 års institution efter Starup modellen, også udarbejdet forslag om 0-2 års pladser i en 0-10 års institution. Med henblik på at opnå mere eksakt viden om borgernes interesse for 0-2 års pladser i henholdsvis dagplejen, et 0-6 års tilbud og et 0-10 års tilbud, er der gennemført en undersøgelse i målgruppen af forældre til børn i alderen 0-3 år i Billum og børn på venteliste til vuggestuen i Skovmusen i Oksbøl. Forud for undersøgelsen er der udsendt et informationsbrev til forældrene med beskrivelse af den kommende undersøgelse samt en kort beskrivelse af dagplejen, 0-2 års pladser i et 0-6 års tilbud og i et 0-10 års tilbud. Undersøgelsen er foregået telefonisk via rundringning til forældrene, og forældrenes svar figurerer anonymt i undersøgelsen. Der er i alt 40 borgere i Billum og omegn, der har deltaget i undersøgelsen. Heraf har 13 borgere børn i alderen 0-3 år, der ikke går i et dagtilbud. 5 borgere, heraf en fra Oksbøl tilkendegiver at de ville vælge en 0-2 års plads i et aldersintegreret 0-6 års dagtilbud og 4 borgere, heraf 1 fra Oksbøl, tilkendegiver at de ville vælge et 0-10 års tilbud frem for dagpleje. Forvaltningens vurdering Formålet med oprettelse af 0-2 års pladser er at optimere driften og sikre tilbuddene i Billum på baggrund af et faldende børnetal. Prognosen for Billum viser, at oprettelse af aldersintegrerede pladser i Billum Børnehave ikke vil kunne sikre et børnetal på 35 børn fremadrettet, og det vil således fortsat skulle påregnes, at der betales for tomme pladser, hvis prognosen holder stik. Således vil der ifølge prognose pr. 23. marts være ca. 24 børn i 2015/16 og ca. 16 børn i 2016/17. Med etablering af fire 0-2 års pladser vil børnetallet i 2015/16 (forudsat pladserne besættes) være 32 børn og i 2016/17 ca. 25 børn, svarende til henholdsvis 3 og 10 tomme pladser. Fødselstallet for Billum for 2014 var 4 børn og der er i 2015 pr. 24. marts født 0 børn i Billum. Der er således ikke baggrund for oprettelse af flere end 4 pladser på nuværende tidspunkt. Side 518

27 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Med baggrund i undersøgelsen blandt forældre i Billum/Oksbøl-området vurderes, at der er interesse for pladserne blandt forældrene uanset om det er i et 0-6 års tilbud eller et 0-10 års tilbud. Undersøgelsens konklusion fremgår af dok Parallelt til beslutningerne om oprettelse af 0-2 års pladser i Starup og Horne anbefaler forvaltningen oprettelse af fire 0-2 års pladser i Billum Børnehave i et 0-6 års tilbud. En eventuel beslutning om at udvide tilbuddet til 0-10 års pladser bør følge af det videre arbejde med etablering af Billum Børneby og udvikling i børnetal m.v. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Etableringsudgifter: Ved 4 pladser: 4 x kr. pr. plads, svarende til kr. som et éngangsbeløb. Beløbet dækker udgifter til barnevogne, møbler, andet inventar og legepladsudstyr mv. Etableringsudgiften foreslås finansieret indenfor udvalgets budget. Driftsudgifter: Der tildeles en ressource svarende til en faktor på 2,06 af en børnehaveplads (svarende til tildelingen til en vuggestueplads) og forældrebetalingstaksten bliver kr., svarende til 25% i forældrebetaling. Taksten er baseret på, at de 0-2 årige i et fuldt aldersintegreret tilbud til forskel fra børn i en vuggestuegruppe, har madpakke med i institutionen. Mindstetildeling til Billum Børnehave er til 35 børn, hvorfor der ikke vil være ekstra driftsudgifter til fire 0-2 års pladser, idet børnetallet ikke vil komme over 35 enheder. Høring Der foreslås høring i perioden april 2015 ved følgende parter: FOA Varde BUPL Sydjylland Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbuddet Ved Vesterhavets bestyrelse og MED-udvalg Udviklingsrådet for Varde Opland FællesMED Børn og Unge Bilag: 1 Åben Opsamling fra workshopmøder i Billlum 6002/15 2 Åben Prognoser bhv 2014/ /13 3 Åben Høringsbrev om etablering af 0-2 års pladser i Billum Børnehave 45533/15 4 Åben Analyse af undersøgelse i Billum 49787/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter som beskrevet, og at sagen genoptages til udvalgets møde den 5. maj 2015 med henblik på endelig stillingtagen. Side 519

28 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forslaget sendes i høring som beskrevet. Side 520

29 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Etablering af 0-2 års pladser i Lundparken, Lunde Dok.nr.: 7947 Sagsid.: 15/4234 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede den 7. oktober 2014 eventuel etablering af aldersintegrerede tilbud i bl.a. Lunde doknr I den forbindelse blev det besluttet at lade forvaltningen sondere mulighederne yderligere for at iværksætte tiltag i forhold til det faldende børnetal i Lunde. Efterfølgende er det lokalt afdækket muligheden for at etablere et samarbejde imellem Lunde og Kvong, hvilket ikke har været muligt. Forvaltningen har hos leder og bestyrelsesformand forespurgt om der var interesse for en undersøgelse blandt forældre i lighed med undersøgelsen i Billum. Dette har man ikke ønsket, idet det opfattes som tilstrækkeligt med den indgivne interessetilkendegivelse. Forvaltningens vurdering Forslag om etablering af aldersintegrerede pladser skal ses på baggrund af det faldende børnetal og holdes ikke op imod kvaliteten i dagplejen, idet der er tale om 2 forskellige tilbud, som begge har en kvalitet kommunen kan stå inde for. Det fastsatte etableringsbeløb på kr. pr. plads er det samme som ved oprettelse af vuggestuegrupper, hvor det har vist sig tilstrækkeligt. Beløbet følger den almindelige prisfremskrivning. Der forventes kun minimale udgifter til justering af de fysiske rammer, som kan ansøges dækket af anlægs- og renoveringspuljen for skoler og dagtilbud, som det er beskrevet i doknr Såfremt det besluttes at oprette 0-2 års aldersintegrerede pladser, anbefaler forvaltningen maksimalt 4 pladser, jf. at det svarer til en dagplejer og at det giver mulighed for at tilbyde både dagpleje og 0-2 års pladser i Lunde. Ved en fritvalgsordning kan der opstå en situation, hvor 0-2 års pladserne ikke fyldes op, hvorfor der både vil være udgifter til 0-2 års pladser og dagplejepladser med deraf følgende merudgift. Ligeledes kan efterspørgslen på 0-2 års pladserne vise sig større end de 4 pladser, hvorved der kan opstå venteliste. Ved oprettelse af 0-2 års aldersintegrerede pladser bør håndtering af personalesituationen aftales med de forhandlingsberettigede organisationer. Der bør foretages en evaluering af tilbuddet efter 1 år. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Der tildeles en ressource svarende til en faktor på 2,06 af en børnehaveplads (svarende til tildelingen til en vuggestueplads) og forældrebetalingstaksten bliver kr., Side 521

30 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning svarende til 25 % i forældrebetaling. Taksten er baseret på, at de 0-2 årige i et fuldt aldersintegreret tilbud til forskel fra børn i en vuggestuegruppe, har madpakke med i institutionen Der afsættes et éngangsbeløb på kr. pr. plads til etableringsudgifter. Ved 4 pladser udgør dette beløb kr. Beløbet dækker udgifter til barnevogne, møbler, andet inventar og legepladsudstyr m.v. Prognosen for Lunde pr. 15. januar viser et gennemsnit på 28 børn i såvel 2014/15 og 2015/16. Udgiften kan således finansieres af det vi i dag betaler til tomme pladser og sparet udgift i dagplejen. Høring Der foreslås høring i perioden april 2015 ved følgende parter: FOA Varde BUPL Sydjylland Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg Blaabjergegnens bestyrelse og MED-udvalg Blaabjerg Udviklingsråd FællesMED Børn og Unge Bilag: 1 Åben BU-udvalget : Evt. etablering af aldersintegrerede tilbud /14 i Lunde og Horne 2 Åben Høringsbrev om etablering af 0-2 års pladser i Lundparken 47819/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter som beskrevet, og at sagen genoptages til udvalgets møde den 5. maj 2015 med henblik på endelig stillingtagen. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forslaget sendes i høring som beskrevet. Side 522

31 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Etablering af Billum Børneby 2015 Dok.nr.: 7836 Sagsid.: 07/10527 Initialer: olho Åben sag Sagsfremstilling Efter et ønske fra forældrerepræsentanter ved Billum Skole og børnehaven i Billum blev der den 20. november 2014 afholdt et møde mellem formand og næstformand for Udvalget for Børn og Undervisning, direktøren for Børn og Unge samt forældrerepræsentanter fra Billum skole og dagtilbud. Formålet med mødet var at drøfte et lokalt ønske om etablering af "Billum Børneby", med fælles ledelse og bestyrelse for skole og dagtilbud i Billum, hvor tilbuddet organisatorisk fortsat er placeret under Blåvandshuk Skole, idet Billum Skole er en filialskole til Blåvandshuk Skole med fælles ledelse og bestyrelse. Billum børnehave er organisatorisk en del af dagtilbuddet Ved Vesterhavet", hvorunder områdeledelse og forældrebestyrelse henhører. Det blev besluttet at forvaltningen som første skridt, skulle undersøge de lovmæssige formalia i forhold til etablering af konstruktionen. Folkeskolelovens 24 a angiver at Byrådet kan beslutte at etablere fælles ledelse mellem små skoler og dagtilbud i lokalområder. Små skoler defineres i denne sammenhæng som skoler med normalt ikke over 300 elever. Da elevtallet for den organisatoriske enhed Billum Skole og Blåvandshuk Skole udgør 628 elever fremsendte forvaltningen den 15. januar 2015 en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet i forhold til det i loven anførte elevtal. Den 10. marts 2015 modtog forvaltningen svar fra Undervisningsministeriet om, at etablering af Billum Børneby under de beskrevne organisatoriske betingelser ikke vil være i strid med gældende lovgivning. Loven forudsætter at den nuværende forældrebestyrelse ved dagtilbuddet "Ved Vesterhavet" samt den nuværende skolebestyrelse ved Blåvandshuk Skole skal have lejlighed til at udtale sig om den påtænke beslutning. Ligeledes forudsættes det, at der skal indgå forældrerepræsentanter for henholdsvis skole og dagtilbud i bestyrelsen for en kommende fælles organisation. Forvaltningens vurdering På baggrund af ovenstående og såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med etablering af Billum Børneby, er det forvaltningens vurdering, at der bør igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at beskrive de nærmere vilkår for etableringen med inddragelse af relevante repræsentanter for forældre i skoler og dagtilbud, ledelse for skoler og dagtilbud, medarbejdere i skole og dagtilbud samt forvaltningsrepræsentanter. Der skal udarbejdes oplæg til politisk beslutning om bl.a. valg til fællesbestyrelse ledelsesmæssige forhold medarbejder forhold økonomiske vilkår pædagogiske vilkår etc. Side 523

32 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til "Tids- og procesplan" for dette udredningsarbejde (doknr ). Forvaltningen er opmærksom på at det udarbejde udkast til tids- og procesplan er tidsmæssigt komprimeret. Det er sket på baggrund af et møde med ledelsesrepræsentanter fra Blåvandshuk og Billum skole, hvor det var vurderingen at et valg til en kommende fællesbestyrelse med fordel kunne gennemføres i perioden august til oktober Såfremt dette skal imødekommes, og såfremt der skal gives den fornødne tid til at indhente lovkrævede udtalelser fra de nuværende bestyrelser, er det nødvendigt at arbejdet gennemføres som angivet i tids- og procesplanen. Opmærksomheden henledes dog på at der intet lovgivningsmæssigt er til hinder for at fastsætte et senere tiltrædelsestidspunkt for en ny fællesbestyrelse, idet loven angiver at fællesbestyrelsens funktionsperiode, uanset tiltrædelsestidspunkt, vil være til tidspunktet hvor der gennemføres ordinære valg til kommunens øvrige skoler (2018). Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi Der vil skulle ske en omfordeling af ledelsesressourcer, idet den overordnede ledelse for Billum Børnehave flyttes fra dagtilbuddet Ved Vesterhavet til Blåvandshuk Skole. Oprettelsen af Billum Børneby sker inden for de nuværende tildelingskriterier til skole og dagtilbud i øvrigt. Høring Det fremgår af folkeskolelovens 24 a, at skolebestyrelsen ved berørte skoler samt forældrebestyrelsen ved berørte dagtilbud skal have lejlighed til at udtale sig, inden beslutning om fælles ledelse mellem skoler og dagtilbud træffes. Det fremgår af bemærkningerne til loven at Byrådet ikke er bundet af udtalelserne fra skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne. Bilag: 1 Åben Tids- og procesplan etabelering af Billum Børneby /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om iværksættelse af eventuel proces om etablering af Billum Børneby, og at der i givet fald tages stilling til den udarbejdede tids- og procesplan. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Det vedtoges at arbejde videre med etablering af Billum Børneby og på den baggrund blev forslaget til tids- og procesplan godkendt. Side 524

33 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Flygtninge og børn med anden etnisk baggrund Dok.nr.: 7858 Sagsid.: 15/2888 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Udvalget fik den 3. februar 2015 en status på startpakken for flygtningebørn. Udvalget ønskede i den forbindelse en genoptagelse af sagen, når der er overblik over antal 0-6 årige flygtningebørn i I forbindelse med et møde i integrationsrådet den 18. februar 2015 har forvaltningen fået i opdrag at frembringe et overblik over fordelingen af børn med anden etnisk baggrund end dansk i kommunens dagtilbud. Status på antal nye flygtningebørn: 7 børn i 0-6 års alderen er på nuværende tidspunkt ankommet. Der arbejdes aktuelt på anvisning af dagtilbudsplads til disse børn. Yderligere 3 børn ankommer den 14. april og forventes at få bopæl i Varde by. 15 børn er endnu ikke ankommet til Danmark (familiesammenføring er ansøgt). Samlet set forventes på nuværende tidspunkt, at der vil ankomme ca. 25 børn i alderen 0-6 år i Fordeling af børn med anden etnisk baggrund end dansk i kommunens dagtilbud pr. 1. marts 2015: Dagplejen: Max 2 dagplejere i kommunen har flere end 50% børn med anden etnisk baggrund (et skøn fra Pladsanvisningen) Vuggestuer: I kommunens vuggestuer er der i alt 22 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Disse børn er hovedsagelig i Isbjergparken, Lysningen og Skovbrynet hvor der er henholdsvis 10 af 32 børn - 4 af 16 børn og 4 af 11 børn. Børnehaver: I kommunens børnehaver er der 135 børn med anden etnisk baggrund end dansk og der er 29 forskellige nationaliteter. Alle tosprogede børn i alderen 3-6 år er i dagtilbud. Der er markant flest børn i Lysningen, hvor der pt. er 29 af 55 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Naturligvis i Ansager er det eneste dagtilbud, som pt. ikke har tosprogede børn. Fordeling af nationaliteter i børnehaverne: I landdistrikterne har børnene hovedsagelig østeuropæisk baggrund. I Varde, Ølgod og Oksbøl har hovedparten af børn med anden etnisk baggrund end dansk en flygtningebaggrund, og disse børn er fordelt i Børnehuset Lysningen, Vestervold Børnehave, Børnehuset Sønderallé, Skovbrynet og Skovmusen. De private børnehaver er ikke medtaget, da kommunen ikke anviser pladser til disse. Side 525

34 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Forvaltningens vurdering Status på antal nye flygtningebørn: De seneste år er der kommet ca. 5 flygtningebørn årligt til Varde Kommune. I 2015 kom der dog 6 børn. Med de nye tal forventes der at komme ca. 25 børn i alderen 0-6 år. Det er forvaltningens klare vurdering, at Startpakken er en god investering der bør fortsætte, idet vi ser, at børnene får en tryg start og hovedparten af børnene efterfølgende klarer sig uden yderligere støtte. Fordeling af børn med anden etnisk baggrund end dansk i kommunens dagtilbud pr : I Varde Kommune har vi den største koncentration af børn med anden etnisk baggrund i Lysningen med 4 af 16 vuggestuebørn og 29 af 55 børnehavebørn. Personalet i Lysningen har på baggrund af den store andel af børn med anden etnisk baggrund opnået en høj grad af viden og kompetencer i forhold til at arbejde målrettet pædagogisk med netop denne gruppe børn, hvilket i udstrakt grad vurderes at kompensere sammensætningen af børnegruppen. Forvaltningen har undersøgt hvordan andre kommuner håndterer fordelingen af børn med anden etnisk baggrund end dansk. Eksempelvis har Albertslund Kommune siden 2005 haft som princip, at ingen børnehaver skal have over 36% tosprogede børn. Det har dog ikke været muligt at håndhæve princippet, hvorfor man nu arbejder på at nedbringe antallet af tosprogede børn, hvor der er over 50% tosprogede børn. Albertslund Kommune har ikke undersøgt effekten af indsatsen. Det fremgår af Dagtilbudslovens 27, at forældre skal have ret til at tilkendegive ønsker om konkrete dagtilbud. I vejledningen til dagtilbudsloven står samtidig, at retningslinjerne for optagelse fastsættes ud fra lokale forhold og inden for rammerne af pasningsgarantien kan tage hensyn til forskellige forhold, herunder bl.a. sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet og dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads med videre. Det fremgår ligeledes at dagtilbuddet som led i formålsbestemmelsen skal understøtte integration i det danske samfund og blandt andet bør sikre en fordeling af børn, der kan understøtte tosprogede børns sproglige stimulering. Der er således lovhjemmel til at fordele børn efter etnicitet. I praksis opleves dog generelt mange udfordringer ved forsøg på at fordele børnene mere jævnt i daginstitutionerne, herunder at forældrene ikke ønsker en plads i en institution, der ikke ligger i deres nærmiljø, hvor børnenes naturlige legekammerater er og derfor i nogen udstrækning vælger at flytte børnene til den lokale institution, så snart dette er muligt. Forvaltningen vurderer, at en mere ligelig fordeling bør ske af frivillighedens vej og kan understøttes med en øget synliggørelse af de muligheder, der ligger i tilbudsviften via bedre information til forældrene, herunder om betydningen af en mere jævn fordeling for integrationen. Forvaltningen vil i samarbejde med Pladsanvisningen intensivere indsatsen herfor. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Side 526

35 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud efter 19, stk. 2-4, og 21, stk. 2 og 3, herunder for ansøgning om optagelse, jf. dog 27 a. Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud. Økonomi Startpakken: Startpakken er finansieret af puljen på kr. til sprogstimulering i Dagtilbud. Der er ca. 105 børn som modtager sprogstimulering hvert år. Herudover kan der finansieres udgifter til startpakke til 5 børn årligt. Den maksimale udgift til startpakken pr. barn med den højeste tildeling udgør kr. Med ca. 25 børn i alderen 0-6 år kommer startpakken under pres. Det samlede forbrug på området følges i forhold til finansieringen. Ifølge Socialministeriet udløser startpakken ikke statsrefusion. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Integrationsrådet : Drøftelse af daginstitutioner i Varde by. 2 Åben Fordeling af børn med anden etnisk baggrund end dansk i 0-6 års alderen pr / /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning og sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Udvalget ønsker en intensivering af præsentationen af den samlede tilbudsvifte og dermed af frivillig vej at sikre muligheden for en mere hensigtsmæssig fordeling af børn med anden etnisk baggrund i dagtilbuddene i Varde by. Side 527

36 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Dok.nr.: 7854 Sagsid.: 15/1577 Initialer: memn Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges oplæg til brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud, herunder tidsplan for gennemførelse, bearbejdning og opfølgning (doknr ). Der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) for dagtilbud efter samme metode som den seneste undersøgelse i 2013, det vil sige gennem en kvantitativ undersøgelse efter design fra KL s tilfredshedsportal og med KL som løbende sparringspartner. Oplæg til gennemførelse, bearbejdning og opfølgning: Med anvendelse af KL s spørgeskema og tilfredshedsportal, vil det være muligt at generere resultater på: - Institutionsniveau - Kommunalt/centralt niveau - Sammenlignende niveau med andre kommuner Desuden kan sammenlignes med resultatet fra BTU på dagtilbud fra Målgruppe: Alle forældre med børn i dagtilbud i kommunal og selvejende dagtilbud fra 0-6 år. Derudover gøres det valgfrit for de private tilbud at deltage i undersøgelsen. Spørgeskema (doknr ): KL s spørgeskema indeholder faste spørgsmål (med fed i spørgeskemaet), som skal spørges til, hvis der vil sammenlignes med andre kommuner og med brugertilfredshedsundersøgelsen for dagtilbud i Spørgeskemaet indeholder også valgfrie spørgsmål (øvrige spørgsmål i skemaet), der på forhånd er valideret. Afslutningsvis kan der stilles lokale spørgsmål og der er desuden mulighed for at åbne kommentarfelter. Spørgeskemaet kan udsendes elektronisk via SurveyXact (elektronisk redskab til spørgeskemaundersøgelser). Det foreslås, at der anvendes faste og et antal valgfrie spørgsmål. Derudover dannes der i forvaltningen lokale spørgsmål til videst mulig afdækning af aftalestyringens 3 fælles mål. De valgfrie spørgsmål valideres ved mindre pilotundersøgelse internt i forvaltningen forud for den endelige brugertilfredshedsundersøgelse. Tidsplan: Opstart, udarbejdelse af spørgeskemaer og forberedelse af dataindsamling forventes gennemført i perioden marts-juni Tidsplanen lægger op til, at dataindsamlingen sker fra 24. august til 23. oktober. Herefter vil rapportering, opfølgning og anvendelse kunne ske i perioden november januar Forvaltningens vurdering Det anbefales at anvende KL s spørgeskema og Tilfredshedsportal, idet skemaet er valideret og der er mulighed for sammenligning med andre kommuner. Side 528

37 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Det anbefales, at målgruppen er alle forældre til børn i alderen 0-6 år i kommunale og selvejende dagtilbud. Det anbefales, at det er valgfrit for private tilbud at deltage i undersøgelsen. Det anbefales, at der i spørgeskemaet anvendes de faste spørgsmål, et antal valgfrie spørgsmål samt et antal lokalt udarbejdede spørgsmål, således at aftalestyringens mål i videst mulig udstrækning evalueres. Det anbefales at anvende et enkelt åbent kommentarfelt afslutningsvis i undersøgelsen. Resultaterne herfra vil dagtilbudslederne modtage i særskilt ikke-offentligt tilgængeligt dokument. Tidsplanen er udarbejdet med baggrund i KL s procesguide. Eksempelvis anbefales det at bruge god tid på fristen for respondenternes svar, idet det ved en kvantitativ undersøgelse er afgørende at svarprocenten er høj (over 60%), hvis resultaterne skal kunne anvendes. Der fremlægges foreløbige resultater på kommuneniveau inden udgangen af 2015, mens den endelige analyse og resultaterne på dagtilbudsniveau fremlægges januar Retsgrundlag Intet Økonomi Udgifter til gennemførelse af undersøgelsen afholdes indenfor det eksisterende budget. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Spørgeskema - dagtilbud 40572/15 2 Åben Procesguide KL - brugertilfredshedsundersøgelse 40571/15 3 Åben Tidsplan for brugertilfredshedsundersøgelse 29140/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at målgruppen for undersøgelsen er alle forældre med børn i alderen 0-6 år i kommunale og selvejende dagtilbud, at det er valgfrit for de private tilbud, om de vil deltage i undersøgelsen, at spørgeskemaet indeholder de faste og valgfrie spørgsmål, at forvaltningen udarbejder lokale spørgsmål relateret til aftalestyringens mål, at udvælgelsen af de valgfrie spørgsmål kvalificeres af forvaltningen, at tidsplanen for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen i dagtilbud godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 529

38 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Orientering: Drenge- og Ungecampen Dok.nr.: 7905 Sagsid.: 15/3117 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I konsekvens af ny erhvervsskolereform: Faglært til fremtiden vedtog fagudvalgene Udvalget for Børn og Undervisning, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed i marts 2014 at igangsætte et tværorganisatorisk projekt, der skal imødekomme intentionerne i reformen og fremme unges valg af erhvervsuddannelser. Udvalgene har i juni 2014 vedtaget en projektplan herfor. Til udvalgets orientering er der på denne baggrund nu igangsat arbejde om afholdelse af 2 camps: DrengeCampen og UngeCampen. Begge camps er målrettet fagligt udfordrede drenge og er inspireret af LøkkeFondens gode resultater fra projekt Drengeakademiet. Begge camps har således fokus på at imødekomme problematikken om, at drenge generelt klarer sig dårligere end piger i folkeskolen. DrengeCampen og UngeCampen har dog et styrket fokus på at skabe overgang mellem camps og folkeskole. DrengeCampen består af en uges læringscamp for omkring 20 drenge i klasse. Udover at sætte drengene selv i spil, er forældrene en vigtig løftestang for at sikre en den gode læringsudvikling. Derfor inviteres forældrene også til at deltage ved start og slut på DrengeCampen. Således kan forældrene blive klogere på de elementer fra campen, som de kan bruge til at forstærke og fastholde drengenes lyst til at lære hjemme. DrengeCampen afholdes i uge 32 i 2015 (mandag til fredag) på Øse Efterskole og følges op af en weekend fællescamp for drengene og deres forældre i november 2015 for at sikre os den gode progression hen over skoleåret. UngeCampen består af en 3 ugers læringscamp for omkring 30 drenge i 7., 8. og 9. klasse. På UngeCampen findes drengenes bedste strategier til læring, der skrues op for troen på egne evner og styrker - og arbejde med det drive og den fokuserede energi, der skal til for at accelerere deres læreproces. På UngeCampen inviteres forældrene også med undervejs. UngeCampen finder sted på Skovlund Efterskole i uge 5, 6 og Desuden inviteres drengene på procamp i oktober 2015 og en eftercamp i maj Generelt om begge camps Begge camps er gratis for de deltagende drenge og forældre. Drengene ansøger sammen med deres forældre om deltagelse i begge camps. Der oprettet en hjemmeside om begge camps på Retsgrundlag Det samlede lovgrundlag for folkeskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne herunder ny folkeskolereform og erhvervsskolereform. Økonomi Initiativet finansieres af afsatte midler til erhvervsskoleprojektet til at støtte konkrete initiativer, der fremmer udvikling af nye samarbejdsformer og metoder. Side 530

39 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 531

40 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Socialtilsynets rapport for Døgninstitutionen Tippen - februar 2015 Dok.nr.: 7846 Sagsid.: 15/3718 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Den 1. januar 2014 overgik tilsynet med Døgninstitutionen Tippen fra kommunen til Socialtilsyn Syd i konsekvens af ny Lov om socialtilsyn. Den første tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd (modtaget februar 2015) forelægges hermed udvalget til orientering. Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Tippens tilbud fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet har siden udarbejdet endnu en tilsynsrapport (marts 2015), som endnu ikke er endeligt godkendt, men i øjeblikket er til høring ved Tippen. I forbindelse med overgangen til ny tilsynsmyndighed i januar 2014 skal der samtidig indenfor 2 år ske godkendelse af Tippen. Begge tilsynsrapporter (februar og marts) indgår som en del af grundlaget for godkendelsen. Den endelige godkendelse af Tippen forventes i løbet af foråret. Udvalget for Børn og Undervisning vil da blive orienteret om godkendelsen og den endelige tilsynsrapport (marts 2015). Forvaltningens vurdering Socialtilsynets tilsynsrapport (februar 2015) giver en meget god bedømmelse af Tippen på stort set alle parametre. I forhold til parameter Økonomi er der en lavere pointscore. Dette vurderes dog ikke, at være en alvorlig mangel, men er en teknikalitet, der i hovedsagen handler om, at der ikke er forelagt særskilt regnskab, idet tilbuddet er en del af den kommunale virksomhed og parameteret derfor ikke kan bedømmes. Tilsynsrapporten, der i øjeblikket er til høring ved Tippen (marts 2015), indeholder i store træk samme bedømmelse. Denne forelægges udvalget, når den er endeligt godkendt af Socialtilsynet. Den vedlagte tilsynsrapport (februar 2015) giver på denne baggrund ikke anledning til, at der iværksættes særlige tiltag på Tippen. Retsgrundlag Lov om socialtilsyn Økonomi Ingen Side 532

41 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Høring Tippen ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport Tippen februar Socialtilsyn Syd 40834/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at tilsynsrapport (februar 2015) fra Socialtilsyn Syd drøftes i forhold til, om der skal iværksættes særlige tiltag. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Rapporten blev taget til efterretning. Der iværksættes ingen særlige tiltag. Side 533

42 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitik Dok.nr.: 7967 Sagsid.: 13/13901 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitikken blev den 18. marts 2015 godkendt af Direktionen til politisk behandling i udvalgene for Social og Sundhed, Børn og Undervisning, Arbejdsmarked og Integration samt Plan og Teknik, idet politikken berører områder inden for alle disse fire udvalg. Direktionen godkendte desuden, at styregruppens forslag til strategier, som styregruppen mener, bør udarbejdes i tilknytning til politikken, også sendes videre til udvalgene til politisk behandling. Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitikken er en af Varde Kommunes 12 overordnede visionspolitikker. Politikken formulerer følgende vision for området er Mennesket før handicappet, sindslidelsen eller graden af udsathed. Politikken beskriver 6 overordnede politiske målsætninger for området: Tilgængelighed og sammenhæng Dagtilbud, skole, beskæftigelse og uddannelse Bolig og hjemmeliv Fritid, idræt og kultur Forebyggelse og tidlig indsats Sociale relationer Velfærdsteknologi For at omsætte de politiske målsætninger til handling udarbejdes strategier for henholdsvis handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Heri beskrives de enkelte indsatsområder, og der opstilles konkrete succeskriterier og mål. Forvaltningen anbefaler, at følgende strategier udarbejdes: Strategi for voksne indenfor psykiatriområdet Strategi for voksne udviklingshæmmede Strategi for voksne indenfor senhjerneskadeområdet Strategi for voksne indenfor udsatteområdet Strategi for børn og unge indenfor handicapområdet Strategi for tilgængelighed i forhold til handicap-, psykiatri og udsatteområdet. Desuden anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes et værdipapir for Varde Kommunes møde med handicappede, sindslidende og udsatte borgere, samt disses pårørende. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitikken og de underliggende strategier, som foreslås i udarbejdet i tilknytning til politikken, giver et godt fundament for det videre arbejde med de tre områder, både i forhold til børn, unge og voksne. Det er desuden forvaltningens vurdering, at en bred politisk behandling af Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitikken vil give det bedste afsæt for det videre arbejde med strategier under politikken. Side 534

43 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Konsekvens i forhold til visionen Forvaltningen forventer, at arbejdet med en øget tilgængelighed vil føre til, at handicappedes adgang til naturen lettes. Desuden tænkes visionen naturligt ind i arbejdet med de øvrige strategier. Retsgrundlag Politikken dækker meget bredt handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Økonomi Ingen. Høring Der er blevet afholdt høring om politikken. Bilag: 1 Åben Strategier under Handicap-, psykiatri- og udsattepolitikken 9992/15 2 Åben Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik - endeligt udkast 13007/15 3 Åben Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik 38555/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalgene for Social og Sundhed, Børn og Undervisning, Arbejdsmarked og Integration samt Plan og Teknik godkender Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitikken samt forslag til strategier. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Politikken og strategierne blev godkendt. Side 535

44 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Dagsordener til dialogmøder for skoler og dagtilbud Dok.nr.: 7537 Sagsid.: 14/11498 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til dagsorden for dialogmøder med dagtilbud den 18. maj 2015 og skoler den 19. maj Dagsordnerne kan suppleres med eventuelle dagsordenspunkter fra udvalget. Dialogmøderne på børne- og ungeområdet afholdes i foråret 2015 i begyndelsen af budgetprocessen for budget 2016, så der er mulighed for at drøfte mål og temaer, der kan have betydning for budgettet. På denne baggrund fremlægges forslag til dagsorden for dialogmøder med dagtilbud (doknr ) og skoler (doknr ). Retsgrundlag Aftalestyring Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Dagtilbud) 21935/15 2 Åben Dagsorden - Dialogmøde kl (Skoler) 21938/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at yderligere punkter til dagsordner for dialogmøderne drøftes, og at endelig dagsorden for dialogmøder med skoler og dagtilbud fastlægges. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Dagsordenen for dagtilbud blev godkendt. Dagsordenen for skoleområdet suppleres med status på implementering af skolereformen og etablering af klubtilbud. Dialogmødernes varighed ændres til kl Side 536

45 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Omlægning af ressourcer i Børn, Unge og Familieafdelingen Dok.nr.: 7980 Sagsid.: 15/3787 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Med baggrund i øgede kvalitetskrav og kvalitetssikring har Børn, Unge og Familieafdelingen været nødt til at prioritere ansættelse af 2 fagkoordinatorer ved at omlægge 2 stillinger på myndighedsområdet. Kvalitetssikringen er et led i Barnets reform samt overgrebspakken. Fagkoordinatorerne har til opgave: At kvalitetssikre sager, som skal i Børn og Unge-udvalget, At følge op på, at der handles i underretninger, At børnefaglige undersøgelser udarbejdes inden for de lovgivningsmæssige tidsfrister, At sikre den faglige kvalitet i sagsarbejdet generelt set. Omlægningen betyder imidlertid, at den enkelte socialrådgiver har fået flere sager. Samtidig anvender Børn, Unge og Familieafdelingen set i sammenligning hermed relativt mange ressourcer på interne udviklingskonsulenter. Det anbefales derfor, at der flyttes ressourcer i form af én stilling fra udviklingsområdet til myndighedsområdet. Herved bliver antallet af sager pr. rådgiver nedsat (og BUF kommer tættere på sagsantallet i omkringliggende kommuner og det anbefalede fra Dansk Socialrådgiverforening), således at arbejdspresset nedsættes for socialrådgiverne. Udover den ovenfor foreslåede flytning af ressourcer, omlægges desuden en anbringelseskonsulentstilling til en socialrådgiverstilling på myndighedsområdet. Forvaltningens vurdering En omlægning af økonomiske midler fra udviklingsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen til myndighedsområdet vil styrke kvalitetssikringen af det børnefaglige arbejde og nedbringe arbejdspresset hos socialrådgiverne. Udviklingsarbejdet tilpasses de ændrede vilkår dels øges samarbejdet på tværs i Børn og Unge i forhold til udviklingsprojekter og udvikling af kerneydelsen, dels tilsiger erfaringen, at udvikling er tæt koblet til daglig drift. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Der overføres kr. fra konto til konto Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, Side 537

46 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning at der i Børn, Unge og Familieafdelingen overføres kr. fra udviklingsområdet (konto 5) til en styrkelse af myndighedsområdet (konto 6). Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling. Side 538

47 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Drøftelse af budget 2016 og budgetoverslagsårene Dok.nr.: 7847 Sagsid.: 15/2459 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Udvalget godkendte den 3. marts 2015 tidsplan for fagudvalgets budgetproces for 2016 (doknr ). På baggrund heraf lægges op til en overordnet og fortsat drøftelse af visioner og fokuspunkter indenfor udvalgets område i forhold til langsigtet planlægning frem til 2019 med hensyn til drift og anlæg samt i relation til budget Retsgrundlag Styrelsesloven og økonomiregulativ Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning 24569/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der sker en fortsat drøftelse af ønsker til budget Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Drøftet. Side 539

48 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Formandsbeslutning: Anlægs- og renoveringspuljen - Kastanjehaven Dok.nr.: 7766 Sagsid.: 14/14954 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med udvalgets prioritering og godkendelse af anlægs- og renoveringsprojekter blev udvalgsformanden bemyndiget til at træffe afgørelse i sag om reetablering af adgangsvej og parkeringsplads til Næsbjerg Børnehave (Kastanjehaven). Kastanjehavens ansøgning/overslag fremgår af doknr Udvalgsformanden har den 9. marts 2015 godkendt ansøgningen. Endelig og ajourført oversigt vedr. anlægs- og renoveringspuljen doknr Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi Der resterer kr. i anlægs- og renoveringspuljen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning vedr. retablering af udenomsarealer v. Kastanjehaven 31607/15 (Næsbjerg Børnehave) 2 Åben Ansøgninger til anlægs- og renoveringspuljen /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at formandsbeslutningen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 540

49 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Dok.nr.: 7760 Sagsid.: 15/66 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Evaluering af besigtigelsesturen den 23. marts KL s tredje politiske møde om folkeskolen den 29. april doknr (invitation) og doknr (program) Formandens orientering til pressen Orientering ved direktøren Konference i Fredericia mandag den 21. september om bæredygtig skoleledelse med de canadiske skoleforskere Andy Hargreaves og Alan Boyle Udvalgets årshjul doknr Ansættelser siden sidst inden for Børn og Unge Orientering ved udvalgets medlemmer Bilag: 1 Åben Årshjul Udvalget for Børn og Undervisning 34635/15 2 Åben KL: Invitation til tredje politiske møde om folkeskolen /15 3 Åben KL:: Program for tredje politiske møde om folkeskolen /15 4 Åben Konference i Fredericia - Bæredygtig skoleledelse 50471/15 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 541

50 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 219. Ansættelsesudvalg - Skoleleder Ansager Skole 1. Generelt tværgående princip vedr. kompetencefordeling vedr. ansættelse og afsked. (767382/12) 221. Procedure for modtageklasserne 1. Procedure/vejledninger for modtageklasserne i Varde Kommune (82508/13) 223. Lokalt valgfag: Danmark i globaliseringen 1. Valgfag: Danmark i globaliseringen (36104/15) 224. Sammensætning af "Fællesrådet" - efter høringsmøde 1. Fællesrådet - udkast til retningslinjer for etablering og virksomhed (5505/15) 2. indbydelse til høringsaften - Fællesråd - for SB-formænd 4. marts 2015 (15871/15) 3. Referat fra høringsmøde 4.marts 15 - fællesorgan skoler (31040/15) 4. Fællesorgan skoler - hørinngssvar skolebestyrelsesrepræsentanter (31018/15) 225. NUSSA implementering og kompetenceudvikling 1. Evaluering af Projekt NUSSA (171035/14) 226. Orientering: Udviklingen i antal børn i SFO i skoleåret 2014/ Udvikling i antal børn i SFO i skoleåret (169528/14) 227. Kommissorium vedr. Ungdomsskolen 1. Kommissorium - Varde Kommunale Ungdomsskole (18040/15) 228. Kommissorium for Uddannelsesforum 1. Udkast til kommisorium for Uddannelsesforum Varde (19839/15) 230. Etablering af 0-2 års pladser i Billum Børnehave 1. Opsamling fra workshopmøder i Billlum (6002/15) 2. Prognoser bhv 2014/2015 (115281/13) 3. Høringsbrev om etablering af 0-2 års pladser i Billum Børnehave (45533/15) 4. Analyse af undersøgelse i Billum (49787/15) 231. Etablering af 0-2 års pladser i Lundparken, Lunde 1. BU-udvalget : Evt. etablering af aldersintegrerede tilbud i Lunde og Horne (132339/14) 2. Høringsbrev om etablering af 0-2 års pladser i Lundparken (47819/15) 232. Etablering af Billum Børneby Tids- og procesplan etabelering af Billum Børneby 2015 (5202/15) 233. Flygtninge og børn med anden etnisk baggrund 1. Integrationsrådet : Drøftelse af daginstitutioner i Varde by. (19136/15) 2. Fordeling af børn med anden etnisk baggrund end dansk i 0-6 års alderen pr (39610/15) 234. Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 1. Spørgeskema - dagtilbud (40572/15) 2. Procesguide KL - brugertilfredshedsundersøgelse (40571/15) Side 542

51 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Tidsplan for brugertilfredshedsundersøgelse (29140/15) 236. Socialtilsynets rapport for Døgninstitutionen Tippen - februar Tilsynsrapport Tippen februar Socialtilsyn Syd (40834/15) 237. Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitik 1. Strategier under Handicap-, psykiatri- og udsattepolitikken (9992/15) 2. Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik - endeligt udkast (13007/15) 3. Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik (38555/15) 238. Dagsordener til dialogmøder for skoler og dagtilbud 1. Dagsorden - Dialogmøde kl (Dagtilbud) (21935/15) 2. Dagsorden - Dialogmøde kl (Skoler) (21938/15) 240. Drøftelse af budget 2016 og budgetoverslagsårene Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning (24569/15) 241. Formandsbeslutning: Anlægs- og renoveringspuljen - Kastanjehaven 1. Ansøgning vedr. retablering af udenomsarealer v. Kastanjehaven (Næsbjerg Børnehave) (31607/15) 2. Ansøgninger til anlægs- og renoveringspuljen 2015 (10195/15) 242. Gensidig orientering 1. Årshjul Udvalget for Børn og Undervisning (34635/15) 2. KL: Invitation til tredje politiske møde om folkeskolen (41029/15) 3. KL:: Program for tredje politiske møde om folkeskolen (41030/15) 4. Konference i Fredericia - Bæredygtig skoleledelse (50471/15) Side 543

52 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Per Rask Jensen Keld Jacobsen Stig Leerbeck Susanne Bergmann Marianne Bruun Kristiansen Tina Agergaard Hansen Arne Lindberg Callesen Side 544

53 Bilag: Generelt tværgående princip vedr. kompetencefordeling vedr. ansættelse og afsked. Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

54 Dato 18. marts 2013 Dok.nr /12 Sagsnr. 10/3815 Ref. Flka/Beon/Giki Erstatter dok.nr.:198498/ / Kompetencefordeling vedr. ansættelse og afsked Konkrete individuelle overenskomstmæssige og løn- og personalejuridiske forhold skal naturligvis overholdes. Herudover har Varde Kommune besluttet principper for ansættelse og afsked. Besluttede principper: Ved enhver ansættelse og afskedigelse har den ansættelses- og afskedigelsesansvarlige det overordnede ansvar for et kompetent og korrekt ansættelses- eller afskedigelsesforløb. Ansvaret omfatter blandt andet: Planlægning af ansættelsesforløb Udformning af job- og personprofil samt stillingsannonce Nedsættelse og inddragelse af ansættelsesudvalg Afholdelse af ansættelsessamtaler Indhentning af referencer Løn- og ansættelsesvilkår Overholdelse af gældende overenskomster/aftaler, kommunens værdigrundlag samt løn- og personalepolitikker Opfølgning på eventuel prøvetid Overholdelse af varsler ved afskedigelse Den ansættelses- og afskedigelsesansvarlige har i den forbindelse ret til at få rådgivning af Personaleafdelingen om personalemæssige forhold som fx overenskomstmæssige, personalejuridiske eller andre løn- og personalepolitiske forhold. Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget sammensættes efter nedenstående kompetenceplan. Der kan indkaldes flere deltagere af hensyn til repræsentativiteten, men udvalget bør ikke blive for stort. Der skal altid mindst deltage én medarbejderrepræsentant. Ansættelsesudvalget indstiller til den ansættelsesansvarlige. Den ansættelsesansvarlige har ansvaret for indhentning af referencer. Politisk deltagelse i ansættelsesudvalg For nogle af stillingerne er der forudsat en politisk deltagelse i ansættelsesudvalget. For øvrige lederstillinger fra aftaleholderniveauet og op efter, er der et tilbud om politisk deltagelse i form af repræsentanter fra udvalget i ansættelsesudvalgene. Ved ønske om deltagelse rettes henvendelse til den ansættelsesansvarlige. Tjenestemandsansættelse Tjenestemandsansættelse må kun finde sted, når overenskomst/aftale foreskriver det, eller hvis Økonomiudvalget træffer beslutning om det. Dok.nr /Giki 1/4

55 Uansøgt afsked Ved indgribende personaleretlige sanktioner eller uansøgt afsked skal den ansættelses- og afskedigelsesansvarlige være særlig opmærksom på at søge tidlig rådgivning hos Personaleafdelingen. Løn i opsigelsesperioden I forbindelse med nednormeringer beholder staben/afdelingen/institutionen de nødvendige lønmidler til de(n) opsagte medarbejder(e) i opsigelsesperioden. Såfremt medarbejderen fratræder tidligere reduceres lønsummen dog fra denne dato. Ovenstående passus dækker kun lønudgiften i den bedst opnåelige opsigelsesperiode. Såfremt en stabschef/aftaleholder ikke får opsagt medarbejderen rettidigt, er den udvidede opsigelsesperiode for egen regning. Kompetenceplan ved ansættelse og afskedigelse (Gælder for kommunale enheder. Der skal tages hensyn til de specielle forhold, der kan gælde for selvejende institutioner) Ansættelse/afskedigelse af Ansættelses- og afskedigelsesansvarlig Repræsentanter i ansættelsesudvalget Direktionen Byrådet Repræsentanter fra direktionen En repræsentant for de administrative chefer En repræsentant for aftaleholderne To medarbejdere Borgmester og relevant udvalgsformand Sekretariatschef Økonomichef Personalechef Kommunaldirektørens område Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren En repræsentant for aftaleholderne En medarbejder repræsentant En teamleder Borgmesteren Dagtilbudschef Skolechef Direktørområde Børn og Unge Direktøren Direktøren En repræsentant for aftaleholderne En medarbejder repræsentant Formand for fagudvalg 2/4

56 Aftaleholdere på Tippen Den kommunale tandpleje Børn, unge og familie PPR Skoleledere, her under lederen af ungdomsskolen Ledere af daginstitutioner og dagpleje Direktøren Direktøren En repræsentant for aftaleholderne En medarbejder repræsentant En repræsentant fra fagudvalget Skolechefen Skolechefen En medarbejder repræsentant Repræsentanter fra skolebestyrelsen En repræsentant fra fagudvalget Dagtilbudschefen Dagtilbudschefen En medarbejder repræsentant En repræsentant fra fagudvalget Repræsentanter fra brugerbestyrelsen Administration- og udførerchef Teamleder for arbejdsmarked og integration Sundhedschef Borgerservicechef Aftaleholder på området Direktørområde Social og Sundhed Direktøren Direktøren En repræsentant for aftaleholderne En medarbejder repræsentant Formanden for fagudvalget Direktøren Direktøren En repræsentant for aftaleholderne En medarbejder repræsentant Fagudvalget forespørges, om det ønsker repræsentation i ansættelsesudvalget 3/4

57 Projektchef Sekretariatschef Aftaleholder på området Direktørområde Plan, Kultur og Teknik Direktøren Direktøren En repræsentant for aftaleholderne En medarbejder repræsentant Formanden for fagudvalget Direktøren Direktøren En repræsentant for aftaleholderne En medarbejder repræsentant Fagudvalget forespørges, om det ønsker repræsentation i ansættelsesudvalget Øvrige ledere og medarbejdere Øvrige ledere Medarbejdere Relevant Aftaleholder Ansættelsesansvarlige (kan delegeres til medarbejderens nærmeste leder med personaleansvar) Nærmeste leder med personaleansvar (fx teamleder) En medarbejder (flere kan udpeges af hensyn til repræsentativiteten) På områder med brugerbestyrelser: Brugerrepræsentant fra bestyrelsen. Ovenstående kan fraviges efter aftale med ansættelsesansvarlig eller kommunaldirektøren. Er godkendt af: Udsendt til Lederforum: Aftalestyregruppen Direktionen / Lagt på Intraforum: Lederforum Økonomiudv./Byråd_/ Bilaget er afløst af nyt dok.nr. 4/4

58 Bilag: Procedure/vejledninger for modtageklasserne i Varde Kommune Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82508/13

59 Dato 17.marts 2015 Dok.nr Sagsnr. 11/4654 Ref. heim Procedurer og vejledninger for modtageklasserne i Varde Kommune. Modtageklasserne i Varde Kommune Tilflyttere fra udlandet har uanset statsborgerskab ret til indskrivning i folkeskolen og undervisningspligt, hvis opholdet i Danmark forventes at vare i mindst 6 måneder jf. folkeskolelovens 32. Modtageklasserne giver eleverne basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisning gives til elever, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne deltage i den almindelige klasseundervisning. Der er tale om undervisning, der i sit udgangspunkt er rettet mod at lære sprog. Ifølge "Bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog" skal basisundervisningen imidlertid ophøre senest efter 2 års undervisning, hvorefter eleverne skal være fuldt udslusede i en almindelig klasse evt. med supplerende støtte i dansk som andetsprog. Modtageklasserne i Varde Kommune har elever med meget forskellige skolebaggrunde, lige fra børn der aldrig har gået i skole, til børn og unge med alderssvarende skolegang fra hjemlandet. Fælles for eleverne er imidlertid, at de nu skal i gang med at lære det danske sprog med henblik på et videre skoleforløb i Danmark. En ganske særlig gruppe tosprogede er de sent ankomne børn /unge, der kommer til Danmark efter de er fyldt 13/14 år. Disse unge vil ikke nødvendigvis kunne tilegne sig dansk på et niveau, der sætter dem i stand til at følge undervisningen i en almindelig klasse inden for 2 år og kan derfor få ekstenderet basisundervisning i udvidet modtageklasse. Med henblik på, at eleverne hurtigst muligt skal udsluses i en almindelig klasse skal indholdet i undervisningen også være rettet mod folkeskolens fagrække, og undervisningen bør inddrage de arbejdsformer, der kendetegner undervisningen på de tilsvarende klassetrin. 1/12

60 Procedurer Procedure for modtageklasserne i Varde Kommune Varde Kommune etablerer basisundervisning i dansk som andetsprog iflg. bekendtgørelsens 4 og i Folkeskoleloven. Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt udbytte. Basisundervisning kan gives i 2 former, enten i modtageklasser eller på hold. Modtageklasser kan have op til 12 elever og spændet mellem eleverne kan højst være 3 klassetrin. Hold med basisundervisning kan omfatte op til 7 elever og har ingen begrænsning på aldersforskel mellem eleverne. Varde Kommune giver basisundervisning i modtageklasser, hvilket danner grundlaget for elevens undervisning på samme måde som en almindelig klasse med særlig fokus på dansk sprog, kultur og samfundsforhold. Bekendtgørelse 31, om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog Det er i bekendtgørelsen fastsat, at elevtallet i modtagelsesklassen ved skoleårets start ikke må overstige 12. Baggrunden for dette maksimum er, at der i sådanne klasser som oftest undervises elever med meget forskellige forudsætninger, for så vidt angår alder og modersmål. Desuden findes der i klasserne både elever, som lige har startet indlæringen af dansk, og elever, som har deltaget i undervisningen i dansk som andetsprog gennem længere tid. Undervisningen må derfor differentieres i endnu videre omfang end i almindelige klasser. Undervisningen tilsigter at give eleverne grundlæggende færdigheder i dansk som andetsprog, som beskrevet i de nye Fælles Mål for dansk som andetsprog Sprogundervisningen i dansk som andetsprog for elever med behov for basisundervisningen skal i videst muligt omfang koordineres og integreres med de øvrige fag og med den klasse, eleven senere forventes placeret i. Aldersfordelingen i modtageklasserne i Varde Kommune er i øjeblikket således: LMO indskoling (1. kl. - 3.kl.), MMO (4. kl. - 6.kl.) og SMO (7. 9./10. kl.) Eleven skal udsluses til distriktsskolen med sproglig støtte, så snart det er hensigtsmæssigt - ifølge Fælles Mål for basisunderisning. Eleverne må maksimalt opholde sig i modtageklassen i 2 år. Er de sent 2/12

61 ankomne gælder andre forhold. Langt de fleste tosprogede elever udsluses til distriktsskolen i lokalområdet Procedure for indskrivning Indskrivning af elever som flytter direkte fra udlandet Disse elever er oftest uden kendskab til dansk og skal derfor henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog efter Bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog 4: elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning. Denne vurdering er uafhængig af f.eks. elevens modersmål, oprindelsesland og årsag til opholdet i Danmark. Henvisning til basisundervisning vil i Varde Kommune betyde indskrivning i en modtageklasse Familier omfattet af integrationsloven: Tosprogskonsulenten kontakter familieguiden for oplysninger om familien. Tosprogskonsulenten laver vurdering af barnets sproglige kompetencer og familiens historik. Vurderes eleven til modtageklasse indkalder tosprogskonsulenten til velkomstmøde på Brorsonskolen. Familier ikke omfattet af integrationsloven: Så snart skoleafdelingen, distriktsskolen eller Brorsonskolen får en henvendelse omkring skoleindskrivning af en elev, der ikke er omfattet af integrationsloven, kontaktes kommunens tosprogskonsulent. Tosprogskonsulenten aftaler et møde med den pågældende familie på elevens distriktsskole. Tosprogskonsulenten bestiller tolk hertil. Tosprogskonsulenten sprogscreener/vurderer eleven og afdækker tidligere skolegang. Vurderer tosprogskonsulenten, at eleven kan begynde direkte på distriktsskolen, kontakter denne ledelsen om at indkalde et velkomstmøde. I fald det af tosprogskonsulenten vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at eleven i en periode skal være tilknyttet modtageklasse, retter tosprogskonsulenten henvendelse til Brorsonskolen for indskrivning. Indskrivning af elever som tilflytter fra anden kommune Tosprogskonsulenten indkalder til samtale med elev og forældre og laver en vurdering af barnets sproglige kompetencer. Til samtalen indhentes forældrenes accept til at indhente oplysninger (i form af en pædagogisk beskrivelse) om eleven fra tidligere skole, så disse oplysninger kan tilgå den modtagende skole. Elever der tilflytter fra anden kommune og ikke omfattet af integrationsloven: Disse elever har oftest gået i modtageklasser eller almindelige klasser i folkeskolen i den tidligere kommune og kan dermed indskrives på tilsvarende klassetrin på distriktsskolen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være tale om elever, som kommer fra modtageklasser eller undervisning i asylcentre. 3/12

62 Unge sent ankomne: Unge, som ved ankomst til Danmark er fyldt 16 år eller har gennemført 9 års skolegang i hjemlandet, er omfattet af Varde Kommunes procedure om sent ankomne unge og indskrives på Lær Dansk af Ungdomsskolen i samarbejde med tosprogskonsulenten. Disse elever skal derfor ikke indskrives i folkeskolen. Procedure for modtageklasser i Varde Kommune Formål, organisering og besøgsklasser. Formål: At eleven i modtageklassen får tilknytning til en almindelig klasse med henblik på permanent udslusning til distriktsskolen. Modtageklasser i Varde Kommune (LilleMO, MellemMO og StoreMO) Modtageklassen er tilknyttet hhv. indskolingen, mellemtrin og udskolingen i forhold til afdelingens møder, aktiviteter og planlægning i øvrigt. Hurtigst muligt og inden for 2 måneder i modtageklassen skal eleven tilknyttes en besøgsklasse, der matcher elevens muligheder for videre udvikling fagligt og socialt. Modtageklasselæreren skaber kontakten til besøgsklassen i samråd med ledelsen og årgangens lærere, og planlægger det videre forløb for den enkelte elev: I modtageklassen og besøgsklassen skal den faglige og pædagogiske tilgang til eleven vægtes højt således: at elevens faglige og sociale kompetencer tilgodeses i forhold til hvilke fag eleven kan deltage i i besøgsklassen at timetallet og det faglige indhold i besøgsklassen afstemmes med elevens formåen i forhold til elevens ressourcer at modtageklasselæreren løbende sætter nye læringsmål for eleven tilpasset de Nye Fælles Mål for basisundervisning i dansk som andetsprog at der to gange årligt afholdes elevkonference med skoleledelsen, modtageklasselæreren, PPR, tosprogskonsulent og evt. læsekonsulent for vurdering af elevens faglige og sociale mål med henblik på udslusning til distriktsskolen eller fastsættelse af nye læringsmål som kan fremme elevens progression i læringen Det er kontaktlærerens ansvar, at eleven bliver bekendt med skolegangen i modtageklassen og i besøgsklassen (hvilke fag klassen har, indhold i fagene, klassens regler m.v.), således at eleven bliver tryg og oplever en god skoledag med højt fagligt udbytte. 4/12

63 Organisering af undervisning På forvaltningsniveau: Når en elev henvises til undervisning i en modtagelsesklasse, skal der samtidig afsættes en plads til eleven i en almindelig klasse (besøgsklasse) på samme skole og etableres et tilhørsforhold til denne klasse. Tosprogskonsulenten indkalder og afholder kommunale netværksmøder for dansk som andetsprogslærere 2-3 gange årligt, hvor modtageklasselærerne er forpligtede til at deltage. Tosprogskonsulenten står til rådighed med rådgivning og vejledning i forbindelse med planlægning og udførelse af undervisningen. På Skoleniveau: Skolelederen påser, at undervisningen og indholdet af undervisningen i modtagelsesklasserne varetages af lærere, der har de nødvendige kompetencer i undervisning i dansk som andetsprog. Udslusning til alderssvarende besøgsklasse inden for 2 måneder efter indskrivning jf. Bekendtgørelsens, stk. 2. Procedure og principper for besøgsklasser på Brorsonskolen Modtageklassens lærere vurderer i samråd med skolens ledelse hvornår en elev er klar til besøgsklasse (fag og lektionstal) dog senest 2 mdr. efter indskrivning. Modtageklassens lærere kontakter den aktuelle årgangs klasselærere for sammen med dem, at finde den rigtige klasse for eleven. Drejer det sig om en kommende Brorsonskole distriktselev, skal man være opmærksom på, at besøgsklassen bliver elevens kommende klasse ved fuld udslusning. Ledelse og tosprogs-koordinatorer på skolen orienteres, når eleven starter i besøgsklassen. Modtageklasselæreren informerer faglæreren i besøgsklassen om besøgseleven. Ledelsen sørger for at hele klasseteamet orienteres om den nye besøgselev. Der skal ske en evalueres hver 2. mdr. i forløbet af elevens udbytte i besøgsklassen. Transport af modtageklasseelever Hvor modtagelsesklasseskolen ikke er distriktsskole, tilbydes eleven transport med bus eller taxa efter nærmere fastsatte regler. Kørselskoordinering (bus og taxa) varetages af Varde kommunes kørselskontor. Skolen udsteder buskort til de elever, der er berettigede dertil. 5/12

64 Vejledninger Vejledning til udslusning af elever til distriktsskolen Udslusningsskabelon - dok. nr Modtageklassernes lærere vurderer 2 gange årligt og i samarbejde med skoleledelsen og tosprogskoordinatoren på skolen, hvornår eleven er parat til at begynde i en almindelig klasse på distriktsskolen. Der er meget stor forskel på, hvornår den enkelte elev er klar til denne udslusning. Nogle kan allerede begynde efter ganske få måneder, mens andre skal have en lidt længere periode modtageklassen. For sent ankomne elever (13/14 årige) gælder anden procedure. (Dok.nr ) Eleverne i modtagelsesklassen vurderes hvert ½ år med henblik på udslusning til distriktsskolen. Ved udslusning danner en sprogscreening grundlag for om eleven er klar til udslusning. Varde Kommune benytter UVM s Vis hvad du kan til sprogscreening. Se evt. mere på denne hjemmeside: Ved udslusning på modtageskolen vægtes besøgsklassen som stamklasse og overflytningen sker i samarbejde mellem kontaktlærerne. Ved udslusning til distriktsskolen er ledelsen ansvarlig for kontakt til distriktsskolens ledelse. Kontaktlæreren for modtageklassen udarbejder sprogscreeningsresultater ved alle udslusninger til en almindelig klasse på distriktsskolen. Resultaterne må højst være en måned gammel i overdragelsen. Screeningsresultater og de udfyldte papirer sendes til modtagende skole fra Brorsonskolens kontor. Overdragelsesmøde mellem de 2 skolers kontaktlærere aftales og ledelse og evt. DSA lærer deltager. Eleven tilbydes supplerende sprogstøtte på distriktsskolen på lige fod med skolen andre tosprogede elever med behov for sprogstøtte. Kontaktlæreren udfylder oplysninger om elevens personlige, faglige og sociale karakterer. Oplysninger om forældresamarbejdet udfyldes ligeledes af kontaktlæreren. Kontaktlæreren fra modtagende skole og modtage-kontaktlæreren aftaler en mødedato. På mødet uddybes bemærkningerne i de tilsendte papirer og en ny mødedato aftales. Mødet afholdes på den modtagende skole. Forældrene og eleven skal inviteres til dette møde. På dette møde aftales startdato. 6/12

65 Vejledning til det gode Skole-hjemsamarbejde Alle forældre kan gøre en forskel for deres barns skolegang også selvom de ikke kan sproget. Fakta er, at omkring 25 procent af forskellene i elevernes resultater, kan forklares med forældrenes engagement. Derfor er det vigtigt, at skolen erkender, at alle forældre er en resurse. Skolen bør samtidig få de tosprogede forældre til at forstå, at de skal involvere sig i barnets skoleliv for eksempel ved at tale med dem om skoledagen og komme til forældremøderne. Det kan være en stor udfordring, som ofte kræver, at skolen griber skole-hjem-samarbejdet an på helt nye måder. UVM foreslår, at skolerne især fokuserer på følgende tre områder, når de udvikler skole-hjem-samarbejdet: Klar kommunikation: Kommuniker klart og tydeligt med de tosprogede forældre, så misforståelser undgås. Pak ikke budskaberne ind. Hvis Fatima har problemer med at læse, må læreren fortælle det ligeud, frem for at indlede samtalen med forældrene med, hvor sød og social Fatima er. Brug en tolk, når det er nødvendigt for at sikre, at budskaberne bliver forstået. Afstem forventningerne: Vær tydelig over for forældrene og fortæl, hvad de kan forvente sig af skolen, og hvad skolen forventer sig af dem. En invitation til et forældremøde er for eksempel i skolens optik ikke frivillig, men det kan en invitation sagtens være i forældrenes øjne. En del tosprogede forældre kommer fra andre skolekulturer, hvor det ikke er forældrenes opgave at støtte undervisningen og forholde sig til sociale problemer i klassen. Derfor er det meget vigtigt, at skolen fra første klassetrin informerer forældrene om skolens værdier, og hvad de kan forvente af skolen. Forklar forældrene, at det er normalt at have en dialog med skolen også selvom der ikke er problemer. Forældre som ressource: Betragt altid forældrene som en ressource og lad dem forstå, at de er det. Selvom forældrene ikke kender sproget, kan de sagtens sætte sig ned med barnet, åbne bøgerne og tale om, hvad det har lært i skolen, og hvad lektierne handler om. Al erfaring viser, at man lærer mest, når man sætter ord på det man bliver undervist i. Sørg derfor for at give de nydanske forældre de nødvendige redskaber, så de kan støtte deres børns skolegang. Det gode forældremøde: Skolen og forældrene har et fælles projekt når de mødes til forældremødet - den bedst mulige skole for barnet og klassen! Et forældremøde etableres for at skabe dialog mellem alle på mødet - mellem lærerne og mellem de andre forældre i klassen. Derfor er det afgørende at forældrene modtages positivt og føler sig trygge og tilpasse, således at alle føler lyst til at deltage igen ved næste møde. Et forældremøde handler ikke om, at blive enige, men om at blive klogere på de andre forældre og klogere på klassens sociale og faglige processer i klassen. For at skabe en god første oplevelse af forældremødet, er det en god ide, at finde et "fælles tredje" - noget som er nyt for alle deltagere. Derved vil forældrene føle de kommer til mødet og får ny viden og nye oplevelser. 7/12

66 Der kan gøres mange ting for det gode forældremøde. Et godt redskab og en god guide fyldt med inspiration til at engagere forældre aktivt på forældremødet er: Værktøjskassen Forældremødet Værkstøjkassen indeholder konkrete metoder til at planlægge og gennemføre forældremødet på en ny, anderledes og inkluderende måde. Den indeholder en konkret drejebog og guide til det gode forældremøde. Du finder værktøjskassen her: Du kan anvende værktøjskassen uanset om du har tosprogede elever i klassen eller ej. Tolkning: Folkeskoleloven 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder. I forældresamarbejdet i modtageklasserne, er der oftest brug for at benytte en tolk, da der i forældresamtaler vil opstå fagsprog og nye begreber som er ukendte for ny-ankomne familier. Det er vigtigt at forældre og elever og de professionelle alle bliver forstået i samtalen. Derfor bør det altid overvejes om behovet for tolk. Børn må ALDRIG tolke for voksne, søskende eller andre. Udgifterne til tolke bliver dækket af central pulje i Varde Kommune. Skulle der være problemer med tolkens udførelse af tolkningen, anmodes rekvirenten om at underrette Borger service, Varde Kommune eller Tosprogskonsulenten Litteratur & Henvisninger: Faghæfte 19, Fælles Mål 2009, Dansk som andetsprog Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=24998 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning. UVM håndbogserie nr UVM har mange nyttige publikationer om tosprogede elever og skole-hjemsamarbejde lige til at downloade. har flere nyttige film: Velkommen til den danske folkeskole 8/12

67 Dansk som andetsprog i folkeskolen Den sproglige dimension i alle fag. Kontakt: Tosprogskonsulent, skoler Heidi Jacobi Madsen, Varde Kommune. Mail: Tlf.nr , Mobil nr Vejledning til Skolen med modtageklasser (lærere/pædagoger/skoleledelse) Overordnet skal der udarbejdes en plan for hver elev med arbejdet i modtageklassen, i lighed med den plan lærerne i almindelige klasser laver for deres undervisning. Dansk som andetsprog basisundervisning er derfor en sproglig bro til skolens hverdag og skolens fag. Et nuanceret og varieret skolesprog bygger på udvikling af både elevernes mundtlige og skriftlige sprog. Dansk som andetsprog arbejder derfor med de 4 sprogfærdigheder: 1. Lytte 2. Tale 3. Læse 4. Skrive Se Ud fra de 4 hovedområder i de Nye Fælles Mål skal der - inden for 2 måneder udarbejdes en sprogprofil/sprogportræt på eleven og opstilles Læringsmål for hver enkelt elev. Læringsmål opstilles for hver enkelt elev inden for dele af nedenstående områder: 9/12

68 begrebsudvikling ordforråd, passivt og aktivt lytteforståelse sproglige udtryk og vendinger genreforståelse synonymer, antonymer, homonymer rim, rytme, sange, ordspil bogstavernes navn, form og lyd analyse /syntese tekstlæsning tekstforståelse fortælling, frit og bundet skriftlig formulering Retstavning Sproglig refleksion: tekstiagttagelse, genrer eventyr o. lign. udvikle bevidsthed om ordvalg udvikle bevidsthed om forskel på tale- og skriftsprog arbejde med grammatik, der har betydning for elevernes mundtlig og skriftlige fremstilling nuancer i sproget, og valg af ordforråd ved mundtlighed og skriftlighed 10/12

69 Vejledning til Indskrivningssamtale i modtageklasse. Tosprogskonsulenten indkalder til velkomstsamtalen og bestiller tolk. Inden en indskrivningssamtale med tosprogede elevers forældre finder sted, bør det sikres, at den der står for samtalen faktisk kan kommunikere med eleven og forældrene. Derfor bør der altid bestille tolk, med mindre skolen har sikkerhed for, at (begge) forældrene taler tilstrækkeligt dansk til at kunne forstå relevante oplysninger og spørgsmål samt selv stille og besvare spørgsmål på hensigtsmæssig vis. Skriftlig indkaldelse til samtalen bør ligeledes fremsendes både på dansk og med oversættelse til modersmålet hvis muligt. Såvel skriftlig som mundtlig tolkning bestilles hos kommunens tolkeansvarlige. Vær opmærksom på, at der kan være leveringstid på tolkning. Det er vigtigt, at samtalen foretages af en pædagogisk uddannet person; skoleledelse, tosprogskonsulenten eller en funktionslærer, som har fået opgaven uddelegeret, dette sikrer professionel til til den gode start og det gode skole/hjemsamarbejde.. Under samtalen er det vigtigt at få oplysninger om blandt andet: elevens familierelationer (fx Bor eleven hos forældrene? Hvem har forældremyndigheden?) elevens opvækst (fx Har eleven være adskilt fra mor? Udsat for traumatiske oplevelser?) elevens tidligere skolegang (fx Kan eleven læse og skrive modersmålet? Har eleven tilegnet sig det latinske alfabet? Hvilke fag har eleven været undervist i?) Anvend skema dok. Nr Hvis det under samtalen vurderes, at henvisning til modtageklasse bliver relevant, bør forældrene orienteres kort om følgende: kommunens procedure og lovgrundlaget som indebærer, at der er tale om henvisning til basisundervisning/modtageklasse via central visitering (der er ikke tale om et frivilligt tilbud) at modtageklasser består af elever med mange forskellige modersmål, som alle er begyndere i dansk (max. 12 elever i en klasse) at eleverne i modtageklassen vil modtage intensiv / effektiv undervisning i dansk som andetsprog samt undervisning i almindelige skolefag af lærere, som er særligt erfarne og kvalificerede hertil at de inden for højst 3 måneder vil blive integreret gradvis (først i de nemmeste fag) i almindelig alderssvarende dansk klasse og normalt senest efter 2 år udsluses til distriktsskolen. Og at begge dele selvfølgelig altid foregår i samarbejde med forældrene. 11/12

70 at modtageklasserne er placeret på centralt beliggende skoler, og eleverne har ret til transport (efter de normale regler for alder og afstand) at modtageklasserne er inddelt efter alder (spænder over højst 3 klassetrin) Nyt statusmøde etableres efter eleven har gået i modtageklassen i 1 måned, hvor der følges op på elevens trivsel og læring. At eleven ikke vil have et fuldt udviklet dansk sprog ved udslusning til distriktsskolen At eleven fortsætter på distriktsskolen med sproglig støtte 12/12

71 Bilag: Valgfag: Danmark i globaliseringen Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36104/15

72 Fagets navn: Danmark i globaliseringen Klassetrin: klassetrin Antal timer: 60 timer /år Fagets formål: Det er fagets formål at skabe forståelse for globaliseringens og dens indvirkning på arbejdsliv, kulturelt liv og dagligdagen i Danmark, herunder forståelse for globale udfordringer i forhold til klima, miljø og økonomisk, kulturelt og politisk samarbejde på tværs af nationalstaterne. Det er herudover et formål at faget medvirker til at understøtte fagligheden i udskolingens andre fag som f.eks. engelsk, tysk, geografi, samfundsfag, historie, kemi-fysik, biologi. Fagets mål: Det er fagets mål at give viden om og forståelse af globaliseringens hovedtemaer med henblik på at eleverne kan vurdere politiske, kulturelle, erhvervsmæssige, sproglige, miljømæssige eller økonomiske spørgsmål i forhold til emnets relation til en global kontekst. Det er herudover fagets mål hos eleverne at udvikle en praktisk orienteret bevidsthed omkring betydningen af at tænke og handle globalt som borger, forbruger eller som erhvervsaktiv. Fagets målgruppe: Faget henvender sig til elever i klasse i folkeskolen, som har ønske om at arbejde med globale emner med relation til fagene i folkeskolen og til emner, som vil være centrale for elevernes fremtidige dagligdag som borgere og erhvervsudøvende. Fagets indhold: Faget består af temaer, som efter elevgruppens interesser kan tones i særlige retninger. Der er således mulighed for valg og fravalg blandt de 12 hovedtemaer. Den faglige bredde vil være sikret, når en elev i undervisningen har arbejdet med 4 hovedtemaer. 1. Globaliseringen og EU EU, institutionerne og deres relation til de nationale institutioner Det indre marked, den frie bevægelighed for arbejde og kapital Den sociale dimension i EU 2. Globalisering og miljø Klima og klimainitiativer Miljø og miljøtrusler Miljø og NGO Danmark som miljøforegangsland 3. Globalisering og ressourcer Energiforbrug og energikilder Energiformer, vedvarende og begrænsede Ressourcer, geografi og økonomisk kredsløb

73 Danmark som energiproducent 4. Globalisering, medier og information Internettet som kulturel og økonomisk faktor Viden og nyhedsformidling i globalt perspektiv Worldwide kommunikation 5. Globalisering og kulturforståelse Globalt kulturelt fællesskab Globale kulturelle forskelligheder Hofstede modellen 6. Globalisering og migration Klima Konflikter Økonomi Ressourcer Boom 7. Globalisering og fred Konflikter i forskellige verdens dele Globale initiativer for fred Danmarks rolle i forhold til fredsbevarende/fredsskabende indsatser 8. Globalisering og globale virksomheder med globale brands Coca Cola Nike Adidas Sony Mercedes Microsoft Apple Lego Novo Nordisk Ecco 9. Danmark i globaliseringen Specialiseringen af erhvervslivet i forhold til international konkurrence Samhandel Danmarks globale image Landbrug Transport Den danske model i globaliseringen LO og DI som medspillere i globaliseringen 10. Casestudier og udvalgte lande i forhold til globaliseringen Kina USA Japan Japan Rusland Indien Brasilien Nigeria Sydafrika

74 Et af EU landene 11. Globalisering og sport OL som globaliseret event Sportsstjerner og idoldyrkelse Sport som økonomisk/erhvervsmæssig faktor 12. Globalisering og mellemfolkelige organisationer NGO og deres betydning for den globale udvikling Fagets arbejdsformer: Der arbejdes i lærerstyrede og elevstyrede aktiviteter. Der lægges vægt på, at elevernes læring sker gennem opgaveløsning af autentisk materiale. Der arbejdes individuelt og i grupper. Der indgår virtuelle medier i arbejdet. Samarbejde: Der samarbejdes på grundlag af den åbne skole med institutioner og virksomheder, som har globale aktiviteter. Der indgår mindst et virksomhedsbesøg på en lokal virksomhed med globale aktiviteter. Elevens forventede udbytte: Viden og forståelseskompetencer Eleven forstår globaliseringens påvirkning af dagliglivet i Danmark Eleven forstår globaliseringens lokale påvirkning af livet i Danmark Kognitive kompetencer Eleven forstår omverdenen ud fra en global forståelse Eleven reflekterer over egne holdninger og handlinger Praktiske kompetencer Eleven kan analysere globaliseringens påvirkning af egne omgivelser Eleven kan foretage globalt bæredygtige valg Tværfaglige kompetencer Eleven forbinder faget med andre fag og sin hverdag Eleven vælger senere uddannelse ud fra sin viden om globaliseringens påvirkning af arbejdslivet Dokumentation af elevens udbytte: Elevens dokumenterer sit udbytte gennem en mundtlig fremlæggelse af et særligt emne. Fremlæggelsen understøttes af et elektronisk materiale, som eleven selvstændigt har sammenstillet. Fremlæggelsen kan ske individuelt eller i gruppe. Fagets sammenhæng med skolereformen Faget styrker den åbne skole, tværfaglig progression og nye arbejdsformer i folkeskolen Dato for fagplan:

75 Bilag: Fællesrådet - udkast til retningslinjer for etablering og virksomhed Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5505/15

76 Bilag til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen om: Sag nr Dok nr Ref. olho sammensætning af fælles rådgivende organ for kommunes skolevæsen. Fællesrådet Under henvisning til folkeskolelovens 41 og Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen kapitel 7, 20, etableres et fælles rådgivende organ for kommunes skolevæsen. Det rådgivende organ benævnes Fællesrådet. Fællesrådet har til formål at sikre en dialog omkring de områder, der i henhold til folkeskoleloven er beskrevet som Byrådets ansvars- og kompetenceområde. Fællesrådet etableres og fungerer under nedenstående retningslinjer: 1. Fællesrådet er ikke, jf. folkeskolelovens og Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen tillagt beslutningskompetence, men er alene et rådgivende organ. 2. Fællesrådet består af skolebestyrelsesformændene (eller en anden forældrerepræsentant for skolebestyrelsen), Udvalget for Børn og Undervisning, direktøren for Børn og Unge samt skolechefen. Forvaltningen yder sekretariatsbistand til fællesrådet. 3. Der kan ad hoc og efter behov inviteres yderligere deltagere til Fællesrådets møder, eksempelvis repræsentanter fra skoleledergruppen, det undervisende personale og/eller elevrådene. 4. Der afholdes 2 årlige ordinære møder i Fællesrådet. Fællesrådet kan herudover indkaldes ekstraordinært, såfremt der opstår behov herfor. Tidspunktet for de ordinære møder fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af mødeplanen for Udvalget for Børn og Undervisning. 5. Fællesrådets møder ledes af formanden for Udvalget for Børn og Undervisning 6. Fællesrådet vælger af sin midte et forretningsudvalg, der består af 3 skolebestyrelsesformænd, formanden for Udvalget for Børn og Undervisning der er formand for forretningsudvalget samt direktøren for Børn og Unge. Direktøren for Børn og Unge er sekretær for forretningsudvalget. 7. Forretningsudvalget udarbejder dagsorden og indkalder til de ordinære møder i Fællesrådet.

77 9. Dagsorden til ordinære møder i Fællesrådet udsendes senest 2 uger før det fastlagte mødetidspunkt i Fællesrådet. Punkter der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden eller sekretæren for forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før det fastlagte mødetidspunkt i fællesrådet 10. Der udarbejdes og udsendes kort referat fra møder i Fællesrådet.

78 Bilag: indbydelse til høringsaften - Fællesråd - for SB-formænd 4. mar ts 2015 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15871/15

79 sag , dok 15871/15 Til: Skolebestyrelsesformænd i Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning har - blandt andet på baggrund af et ønske fra flere skolebestyrelser - udarbejdet et udkast til retningslinjer for et fælles rådgivende organ for skolevæsnet i Varde Kommune: Fællesrådet. Med henblik på at drøfte det udarbejdede udkast til retningslinjer og give skolebestyrelserne lejlighed til at udtale sig herom indbydes til et møde: Onsdag den 4. marts 2015 kl Mødet afholdes på Borgercenter Varde (mødelokale 1 i kælderen), Frisvadvej 35, Varde. Hvis skolebestyrelsesformanden er forhindret i at deltage, kan skolebestyrelsen sende et andet forældrevalgt medlem til mødet. I mødet deltager udover de indbudte skolebestyrelsesformænd medlemmerne fra Udvalget for Børn og Undervisning, direktøren for Børn og Unge, og repræsentant fra skoleafdelingen Såfremt udkastet til regler for Fællesrådet godkendes vil der på mødet blive valgt 3 skolebestyrelsesformænd som repræsentanter til det i reglerne omtalte forretningsudvalg. Dagsorden: 1. Velkomst og rammesætning v/udvalgsformand Per Rask Jensen 2. Præsentation og drøftelse af det udarbejdede forslag til retningslinjer for Fællesrådet 3. Valg af 3 skolebestyrelsesformænd til Fællesrådets forretningsudvalg (jf. ovenstående) 4. Emner til fremtidige møder 5. Eventuelt Tilmelding til mødet (navn og skole) skal ske til konsulent Ole Holdgaard, Skoleafdelingen, på mail senest mandag den 2 marts Med venlig hilsen: Per Rask Jensen formand for Udvalget for Børn og Undervisning Bilag: Udkast til Sammensætning af fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen Fællesrådet

80 Bilag: Referat fra høringsmøde 4.marts 15 - fællesorgan skoler Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31040/15

81 Dok.nr Sag 13/16529 Referat fra høringsmøde den 4. marts 2015 vedr. etablering af Fællesorgan for skolebestyrelsesformænd ved Varde Kommunes skoler Mødedeltagere: Bent Jensen, bestyrelsesformand Ølgod Skole Rikke M. Petersen, næstformand Ansager Skole Morten Andersen, bestyrelsesformand Næsbjerg Skole Dorthe M. Poulsen, bestyrelsesformand Blåbjergskolen Bjarne Tarp, bestyrelsesformand Nordenskov Skole Søren Andersen, bestyrelsesformand Sct. Jacobi Skole Tonny Lauridsen, bestyrelsesformand Janderup Skole John Bonde, bestyrelsesformand Thorstrup Skole Thomas Deleuran, bestyrelsesformand Brorsonskolen Per Rask Jensen, udvalgsformand Børn og Undervisning Keld Jacobsen, næstformand Børn og Undervisning Tina Agergaard Hansen, udvalgsmedlem Børn og Undervisning Stig Leerbeck, udvalgsmedlem Børn og Undervisning Arne Lindberg Callesen, udvalgsmedlem Børn og Undervisning Flemming Skaarup, skolechef Louise Raunkjær, direktør. Referat fra mødet: 1) Velkomst udvalgsformand Per Rask Jensen, der bød velkommen til høringsmødet vedrørende etablering af Fællesrådet og ridsede baggrund og formål op. Vedlagt PPT dokument 30602/15). Sagsnr _Do knr _v1_fællesrådet - ppt til høringsmøde 4. marts 2015.PPTX 2) Præsentation og drøftelse af det udarbejdede forslag til retningslinjer for Fællesrådet De formelle rammer om fællesrådet blev gennemgået, se dokument 30602/15. Herefter blev etablering af rådet drøftet. Høringsinput fremgår af dokument 31018/15 og disse fremsendes til Udvalget for Børn og Undervisnings behandling af sagen den 14. april 2015, hvor der tages endelig beslutning i sagen. Sagsnr _Do knr _v1_fællesorgan skoler - hørinngssvar skolebestyrelsesrepræsentanter.docx Herudover blev almindelige høringer og procedurer herfor drøftet; høringer foretages fortsat på vanlig vis, jf. lovgivningen. Fællesorganen supplerer den dialog, der er i andre fora herunder aftalestyringen. 1

82 Dok.nr Sag 13/ ) Valg af 3 skolebestyrelsesformænd til Fællesrådets forretningsudvalg. Følgende blev valgt: Bent Jensen, Ølgod Skole Søren Andersen, Sct. Jacobi Skole og Bjarne Tarp, Nordenskov Skole. 4) Emner til fremtidige møder: Følgende emner blev nævnt ikke prioriteret rækkefølge: Sikker skolevej-problematikken Forvaltning af tilsynsforpligtelsen Tildeling fx i forbindelse med toning af valgfag i overbygningen. Hvis man lykkes med at rekruttere mange elever skan man risikere at sige nej, da man ikke får ekstra ressourcer Økonomi, struktur mv. som nævnt i materialet. 5) Eventuelt: Intet til referatet. Referent: Louise Raunkjær. Kontaktoplysninger på skolebestyrelsesformænd: Bent Jensen, bestyrelsesformand Ølgod Skole Maria Sølund Knudsen, bestyrelsesformand Ansager Skole Lars Jull, bestyrelsesformand Lykkesgårdskolen Thomas Andreasen, bestyrelsesformand Årre Skole Morten Andersen, bestyrelsesformand Næsbjerg Skole Thomas D. Hansen, bestyrelsesformand Brorsonskolen Dorthe M. Poulsen, bestyrelsesformand Blåbjergskolen Carsten Aagaard Nielsen, bestyrelsesformand Blåvandshuk Skole Bjarne Tarp, bestyrelsesformand Nordenskov Skole Søren Andersen, bestyrelsesformand Sct. Jacobi Skole Tonny Lauridsen, bestyrelsesformand, Janderup Skole John Bonde, bestyrelsesformand Thorstrup Skole Kim Bilgaard Jensen, bestyrelsesformand Alslev Skole Anette Kallestrup Christensen, bestyrelsesformand Outrup Skole Winnie Lolk Pallesen, bestyrelsesformand Horne-Tistrup Skolerne Michael Schilling, bestyrelsesformand Agerbæk-Starup Skole 2

83 Bilag: Fællesorgan skoler - hørinngssvar skolebestyrelsesrepræsentanter Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31018/15

84 Dok.nr Sag 13/16529 Opsamling fra høringsmøde den 4. marts 2015 vedrørende etablering af Fællesorgan for skolebestyrelsesformænd ved Varde kommunes skoler Deltagende skolebestyrelsesrepræsentanter: Bent Jensen, bestyrelsesformand v. Ølgod Skole Rikke M. Petersen, næstformand v. Ansager Skole Morten Andersen, bestyrelsesformand Næsbjerg Skole Dorthe M. Poulsen, bestyrelsesformand Blåbjergskolen Bjarne Tarp, bestyrelsesformand Nordenskov Skole Søren Andersen, bestyrelsesformand Sct. Jacobi Skole Tonny Lauridsen, bestyrelsesformand, Janderup Skole John Bonde, bestyrelsesformand Thorstrup Skole Høringsinput/tilkendegivelse fra bestyrelsesrepræsentanter ved mødet: Brugervinklen styrkes. Det er positivt med et sådant organ med bred repræsentation fra alle skolebestyrelser og udvalget for Børn og Undervisning. Der bliver mulighed for at komme op i helikopteren. Man kan blive styrket i rollen som bestyrelsesformænd ved at mødes med hinanden. Fællesorganet har manglet. Tidligere kunne der kun sendes respons tilbage til politikerne via skolelederen, og det har nok hæmmet lidt. Vi har ikke haft mulighed for at diskutere tingene i fællesskab. Derfor er det godt med denne mulighed fremover. Det må være en fordel for politikerne og administrationen, da man som bestyrelsesformand kommer med noget andet og har en idé om, hvordan en skole skal se ud. Godt at få netværk med de øvrige bestyrelsesformænd alle har samme opgave og der kan så fremover ske sparring på kryds og tværs. Fint med to årlige møder. Det skulle være rigeligt. Det er en fordel at komme tættere på det politiske. Det er positivt med et direkte talerør, så tingene kan komme ucensureret frem, og der kan drøftes ting i fortrolighed mellem bestyrelsesformænd og politikerne. Referent: Louise Raunkjær.

85 Bilag: Evaluering af Projekt NUSSA Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

86 Evaluering af Projekt NUSSA Dok.nr.: 6873 Sagsid.: 13/15496 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges evalueringsrapport af udviklingsprojektet NUSSA. Evalueringsrapporten er i 2 dele; Implementering i Varde Kommune og effektevaluering af NUSSA-metoden. Udviklingsprojektet NUSSA har været målrettet soldater- og flygtningebørn i alderen 6-12 år. Projektet er gennemført på 3 skoler (Ølgod Skole, Brorsonskolen, Blåvandshuk Skole) i perioden Udviklingsprojektet NUSSA har været et samarbejde mellem Varde Kommune og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark. Projektets formål: Formålet med udviklingsprojektet NUSSA har været at udvikle en metode til forebyggelse af traumatisering hos børn i familier præget af traume. I projektet er der konkret arbejdet med en forebyggende metode, som kan opbygge og styrke børnenes ressourcer gennem struktureret leg, så børnene øger deres relationelle ressourcer og selvindsigt - og dermed blive mere robuste overfor psykiske stressfaktorer. Målet har også været, at børnene understøttes og styrkes både fysisk og mentalt, så børnenes læring og emotionelle resurser styrkes. Metoden hedder NUSSA og står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Metodens hovedfokus er, at pædagoger og lærere arbejder med børnenes evne til: Mentalisering - evnen til at forstå egen og andres adfærd som udtryk for mentale tilstande som tanker og følelser - at kunne se sig selv udefra og andre indefra. Affektregulering - evnen til automatisk og bevidst at regulere sine emotioner og til at indgå i sociale relationer. Evalueringens overordnede resultater: Evalueringsrapporten peger på, at NUSSA kan styrke evnen til mentalisering hos børn med lave ressourcer og lav trivsel, dvs. affektregulering og indgåelse i sociale relationer. Endvidere peger evalueringen på, at de positive resultater afhænger af, at implementeringen af NUSSA er tro mod legeprogrammet såvel som NUSSA-tilgangen som terapeutisk praksis. Og ikke mindst er god og struktureret implementering af metoden i organisationen væsentlig. Evalueringsrapporten viser ligeledes, at forløbet har haft en positiv effekt på elevernes trivsel og emotionsbevidsthed. Eleverne har samlet set rykket sig så meget undervejs i NUSSA forløbet, at elevgruppen ved projektets afslutning formodes at være tæt på at have et alderssvarende emotionsbevidsthedsniveau. Det vurderes derfor, at NUSSAforløbet har haft konkret og positiv effekt på affektregulering og sociale relationer, at programmet har bevirket en forbedring af emotionsbevidstheden hos den deltagende børnegruppe 1

87 Evalueringen peger også på, at en række indsatser har betydelig relevans for god implementering af og brug af NUSSA s metoder i Varde Kommune såvel som i andre kommuner. I hovedtræk er rammer, struktur og god planlægning af NUSSA-forløbet afgørende. Organiseret, informativ implementering med tydelig og god kommunikation mellem projektleder og samarbejdsparter er væsentlig. Samarbejde mellem frontpersonalet, skolernes personale og skolens ledelser er også meget vigtige indikatorer for et succesfuldt resultat. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at NUSSA-forløbet har haft en konkret og positiv effekt på affektregulering og sociale relationer, hvilket har bevirket, at programmet har medført en forbedring af emotionsbevidstheden hos den samlede deltagergruppe i NUSSA. Det vurderes også, at implementeringen af NUSSA i Varde Kommune er forløbet tilfredsstillende. Samlet set vurderes tilbuddet unikt til målgruppen. I forhold til det fremadrettede anbefales, at de igangværende skoler fortsat tilbyder NUSSA til eleverne. Herudover kan det overvejes, om tilbuddet skal rulles yderligere ud. Der skal planlægges uddannelse, koordinering og opfølgning i relation til det fortsatte arbejde med NUSSA. Videreføres NUSSA på det nuværende niveau vil opgaven kunne løses indenfor det afsatte budgets rammer. Medarbejderressourcen ligger på skolerne og tages af den tildelte ressource. Tilsvarende med tovholderfunktion i PPR og Skoleforvaltningen. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Afsluttende evaluering_projekt NUSSA.pdf.PDF /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at resultaterne af slutevalueringen af implementeringen i Varde Kommune og effekten af NUSSA-metoden drøftes og tages til efterretning, at der tages stilling til niveau for videreførelse af NUSSA-tilbuddet i Varde kommune. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Resultaterne og effekten blev drøftet og taget til efterretning. NUSSA-tilbuddet videreføres på de igangværende skoler og forvaltningen beskriver mulighederne for udbredelse. 2

88 3

89 Bilag: Udvikling i antal børn i SFO i skoleåret Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

90 Sagsnr _Doknr _v1_Udvikling i antal børn i SFO i skoleåret XLS Udviklingen i antal børn i SFO i skoleåret 2014/15 Antal børn i SFO Antal børn, heldags Antal børn, morgen Antal børn, eftermiddag Antal børn, i alt Antal mulige i 0.- Dæknings 3. kl. grad Antal børn, heldags Antal børn, morgen Antal børn, eftermiddag Antal børn, i alt Antal mulige i 0.- Dæknings 3. kl. grad Antal børn, heldags Antal børn, morgen Antal børn, eftermiddag Antal børn, i alt Antal mulige i 0.- Dæknings 3. kl. grad Antal børn, heldags Antal børn, morgen Antal børn, eftermiddag Antal børn, i alt Antal mulige i 0.- Dæknings 3. kl. grad Antal børn, heldags Antal børn, morgen Antal børn, eftermiddag Antal børn, i alt Antal mulige i 0.- Dæknings 3. kl. grad Agerbæk SFO , , , , ,73 Alslev SFO - Huset , , , , ,90 Ansager Skoles SFO , , , , ,57 Billum Skoles SFO , , , , ,39 Blåvandshuk SFO , , , , ,19 Brorsonskolens SFO , , , , ,37 Horne Skoles SFO , , , , ,73 Janderup Skoles SFO , , , , ,62 Lunde-Kvong SFO , , , , ,91 Lykkesgårdsskolens SFO , , , , ,17 Nordenskov SFO , , , , ,67 Næsbjerg SFO , , , , ,92 Nørre Nebel SFO , , , , ,38 Outrup SFO , , , , ,32 Sct. Jacobi Skoles SFO , , , , ,77 Starup SFO , , , , ,66 Thorstrup Skoles SFO , , , , ,42 Tistrup Skoles SFO , , , , ,22 Ølgod Skoles SFO , , , , ,66 Årre SFO , , , , ,67 Samlede tal , , , , ,19 50,8% 0,6% 48,6% 100,0% 52,1% 2,2% 45,7% 100,0% 50,0% 3,2% 46,8% 100,0% 47,9% 4,1% 45,6% 97,6% 46,9% 4,7% 45,3% 96,9% Ændring Ændring i forhold til 5/ ,3% 1,6% -2,9% -2,1% 1,0% 1,1% -4,2% 1,9% -0,1% -5,2% 2,5% -0,4% I forhold til 5/ Den 15. oktober er en udmeldelsesdato, derfor er tallene opgjort pr. 16. oktober Den 15. marts er en udmeldelsesdato, derfor er tallene opgjort pr. 16. marts Dok

91 Bilag: Kommissorium - Varde Kommunale Ungdomsskole Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18040/15

92 Sag 15/1790 Dok: Kommissorium for udvikling af fremtidig profil for Varde Kommunale Ungdomsskole 1.0. Kommissoriets formål: Skolevæsenet i Varde Kommune har gennem de sidste år undergået en tydelig pædagogisk og organisatorisk udvikling med særlig fokus på at: implementere folkeskolereformen, udvikle spændende ungdomsmiljøer og skabe sammenhæng til ungdomsuddannelse, social kontekst og arbejdsmarked, tilpasse skolestruktur til befolkningsudviklingen. Varde Kommunale Ungdomsskole er en vigtig del af denne udvikling, derfor iværksættes dette kommissorium for at sikre den fremtidige profil Kommissoriets mål: Kommissoriet sigter mod at afdække fagligt-pædagogiske og organisatoriske udviklingsmuligheder for Varde Kommunale Ungdomsskole og SSP i forhold til: bekendtgørelsen for ungdomsskoler, elevudviklingen i Varde Kommune, skolereformen af 2014, erhvervsskolereformen, sociale indsatsområder i Varde Kommune, udvikling af gode ungdomsmiljøer i og uden for skolen, uddannelsesindhold uden for/inden for folkeskoleloven, events, organisatorisk struktur og samarbejde med skoler, familieafdeling, jobcenter, ungdommens uddannelsesvejledning, myndigheder, forældre, foreninger og virksomheder Beskrivelse af Varde Kommunale Ungdomsskoles lovgrundlag Varde Kommunale Ungdomsskole drives på baggrund af Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK 375 af https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelsen lægger vægt på, at ungdomsskolen medvirker til såvel at udvikle kundskaber som almen demokratisk dannelse for aldersgruppen år. Bekendtgørelsen foreskriver, at ungdomsskolen indgår samarbejde med kommunens

93 folkeskoler om opfyldelse af såvel ungdomsskolens mål som folkeskolens mål. Bekendtgørelsen omfatter ungdomsskoletilbuddet som følgende aktiviteter: Almen undervisning Prøveforberedende undervisning Specialundervisning Undervisning for unge indvandrere Heltidsundervisning Andre aktiviteter ifølge af kommunens ungdomspolitik Danskundervisning for nyankomne udlændinge mellem år Undervisning i folkeskolens fag klassetrin, herunder brobygning, heltidsundervisning og prøveafholdelse Klub og anden fritidsvirksomhed Færdselslære og undervisning i knallertkørsel Ungdomsskolen drives på baggrund af kommunens plan for ungdomsskolevirksomhed, hvori indgår angivelse af lederstillinger og antal ungdomsskolebestyrelser. Ungdomsskolen kan have selvstændig leder og bestyrelse eller have fælles leder og fælles bestyrelse med en folkeskole. Bekendtgørelsen nævner følgende stillingsbetegnelser: ungdomsskoleinspektør, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolen er finansieret gennem det af kommunen fastsatte årsbudget Beskrivelse af Varde Kommunale Ungdomsskoles nu-situation Ledelsen: Varde Kommunale Ungdomsskole er en selvstændig Ungdomsskole, som ledes af en ungdomsskoleinspektør og en ungdomsskolebestyrelse. Udover ungdomsskolevirksomhed er der tilknyttet ansvar for SSP arbejdet (3 SSP medarbejdere). Varde Kommunale Ungdomsskole har en ledelsesstruktur, som tager udgangspunkt i 5 lokalområder, som de fremstod inden kommunalreformen, med i alt 3, 13 ledelsesårsværk. Ledelsen understøttes af 1 administrativ medarbejder For 2015 administreres et samlet budget på kr Aktiviteterne A. Undervisning: Undervisningsaktiviteterne udbydes i samarbejde med kommunens skoler i de enkelte lokalområder i Varde og omfatter en lang række tilbud af kortere eller længere varighed. Udbuddet kan sammenfattes i efterstående hovedgrupper: Almen/faglig undervisning: idræt. drama, hjemkundskab, IT, medier, motor, fysik, kemi, styling, jagt og friluftsliv, knallertkørekort, traktorkørekort, førstehjælp, håndværksfag, sprog Explorer/action: Blå mandag, outdoor rappelling, explorer Teambuilding:10iCampus Studierejser: Paris, London

94 Specialundervisning: lektiehjælp for særlige grupper, prøveforberedelse, læse/stavekursus, livsstilsundervisning Samarbejde om valgfag i Folkeskolen: Ungdomsskolen leverer delydelser til en række valgfag i folkeskolerne i Varde Kommune Undervisning i samarbejde med Produktionsskolen Vest: Ungdomsskolen forestår prøveforberedende i Dansk, Engelsk og matematik B. Events: Beach Party, 2 gange årligt De enkelte aktiviteter betjenes af lærere, som ungdomsskolen ansætter og af frivillige Det aktivitetsafhængige budget for 2015 er for ovenstående aktiviteter: Varde afdeling: kr. Helle/Ølgod: kr. Blåvandshuk/Blåbjerg: kr. Junior- og Ungdomsklubber I Ungdomsskolens aktiviteter indgår junior- og ungdomsklubber, fordelt på lokalområderne i Kommunen Juniorklubber: Alslev, Billum, Agerbæk, Ansager, Næsbjerg, Nr. Nebel, Outrup, Starup, Tistrup, Ølgod, Årre. Ungdomsklubber: Agerbæk, Nr. Nebel, Janderup, Ølgod, Varde Ungdomsklub, Specialklubben i Varde og Krumtappen Varde: I klubtilbuddene er ansat: 18 timelønnede klubledere og 65 andre timelønnede klubmedarbejdere Budget for aktiviteten 2015: kr. Fra skoleåret gælder ny klubstruktur, som har følgende form: Juniorklubberne udgår af Ungdomsskolens aktivitetsområde og overgår til den enkelte skole, som herefter er ansvarlig for driften af den enkelte juniorklub. Juniorklubberne finansieres gennem et grundbeløb og et aktivitetsbestemt taxameter Ungdomsklubber oprettes på overbygningsskoler som en ungdomsskoleaktivitet. Der oprettes en fælles ungdomsklub for skolerne i Varde by. Samuelsgårdens ungdomsklub i Oksbøl fortsætter som en aktivitet under Blåvandshuk Skole. Ungdomsklubber finansieres gennem et grundbeløb og et aktivitetsbestemt taxameter. Samuelsgården har særlig økonomi.. Andre aktiviteter:

95 Ungdomsskolen varetager herudover en række andre aktiviteter f.eks. i samarbejde med Ungerådet, Lærdansk, UU Varde, Beredskabsforbundet. Det er aktiviteter under projektnavne som strandrensning, friluftsaktiviteter, indvandrerpiger, musik mv. Gearkassen, Rene Boulevarder, Blok 22, BIG Time, Musical projekt SSP: SSP ungekonsulenterne arbejder for at sikre, at alle unge i Varde Kommune for støtte til at holde sig fri af misbrug, kriminalitet og risiko for social udgrænsning. SSP samarbejder med skoler, sociale tilbud, myndigheder og lokale netværk Der er ansat 3 konsulenter Budget for 2015 inkl. Dusørordning: kr Fremtidens udfordringer De kommende år vil i Varde Kommune indeholde store udfordringer i forhold til både at udvikle målrettede kompetencer, uddannelsesparathed og demokratisk dannelse og sikre at målene bliver opfyldt i de miljøer, som giver mest læring. Der kan nævnes følgende forhold, som har påvirket og stadigt vil udfordre læringsformer/indhold og organisatoriske rammer: Ungegruppen år vil de kommende år opleve et væsentligt fald, som både vil indebære, at der i absolutte tal være et stadigt svagere deltagergrundlag, som også vil påvirke strukturerne i de lokale samarbejdspartnere. Et faldende deltagergrundlag vil potentielt stille krav om koncentration af aktiviteter. Skolereformen af 2014 har udvidet kravene til aktiviteter i folkeskolen med krav om nye undervisningsformer, den åbne skole, mulighed for etablering af valgfag, som rækker fra den demokratiske dannelse til færdighedsbaseret læring, styrket sammenhæng mellem fagene og det omgivende samfund og fremfor alt en længere skoledag, som sigter mod at imødekomme meget differentierede læringsmål for børn og unge. Herudover er skolereformen ledsaget af en række særlige indsatsområder: Bevægelse, sundhed, trivsel, naturvidenskab, talentudvikling. Skolereformen indebærer ligeledes, at lærere i folkeskolen har høj grad af tilstedeværelse på skolen. Skolereformen indebærer således, at såvel aktivitetsformer som aktivitetsindhold forener såvel prøveforberedende som dannelsesrettede aktiviteter. Der er ligeledes sket en styrkelse af skolernes ledelser gennem fokus på værdigrundlag, aftalestyring og iværksættelse af fælles pædagogiske initiativer. Folkeskolereformen har herudover givet skoleledelserne klare mål, som er tydeliggjort i den fælles indsatsplan Endnu bedre skole i Varde Kommune. Erhvervsskolereformen sætter optagelseskrav til alle unge, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse. Dette sætter fokus på skolernes indsats for de faglige resultater, samarbejde med ungdomsuddannelser, brobygning, erhvervstilbud og særlige aktiviteter som f.eks. arbejdspraktik for unge med behov for særlig motivationsfremme. Herudover udvikling af 10. klasses forløb med meget høj grad af differentiering af indholdet, herunder det særlige EUD10 forløb. Herunder etablering af understøttende undervisning i tæt tilknytning til den daglige undervisning og etablering af særlige aktiviteter for elever, som foreløbigt ikke vurderes uddannelsesparate, herunder feriekurser. Specialundervisningen i Varde Kommune er blevet koncentreret på færre skoler, hvor de mest omfattende tilbud udbydes som helhedsskole med 40 timeres åbningstid og dermed plads til såvel faglighed, alsidig udvikling og fællesskab, herunder etablering af specialtilbud, som forener skolemæssig og social indsats. STU uddannelsen er ligeledes blevet stærkt udviklet i Varde Kommune med almen dannelse, praktiske færdigheder, erhvervssamarbejde og klubaktivitet.

96 Varde Kommune har opstillet en vision for udviklingen i Varde Kommune Vi i naturen, denne vision stiller krav om, at skolernes aktiviteter tydeligt udstråler visionens indhold. Varde Kommune har målrettet arbejdet for at etablere et konstruktivt ungdomsmiljø på Campus i Varde. 10iCampus er i høj grad et tilbud som fremmer unges færdighedstilegnelse og almene dannelse med henblik på personlig udvikling, uddannelsesparathed, sammenhæng til ungdomsuddannelser og fremtidig stabil tilknytning og lige chancer i uddannelse, personligt liv og i arbejdslivet. Campus Varde udgør fysisk og psykisk fællesskab for alle unge i Varde Kommune, uagtet i hvilket lokalområde de har deres hjem Der vil fortsat bestå i en udfordring i at forebygge gennem tidlig indsats, at unge forlader folkeskolen med færdigheder, som ikke skaber forudsætninger for mesterlære eller ungdomsuddannelse. Denne opgave vil udgøre et væsentligt indsatsområde for den enkelte skole i Varde Kommune I skoleåret udgår juniorklubaktiviteten af ungdomsskolens regi. Ungdomsklubaktiviteterne i Varde Kommune vil være opdelt på Ungdomsskolen og Samuelsgården. Overvejelser om fremtidig børneog ungdomskultur er baggrunden for denne organisering. Varde Kommune forventes i lighed med andre danske kommuner at modtage flygtninge med behov for sproglig, praktisk og kulturel læring Kommissoriets arbejdsform og arbejdsfordeling Kommissoriet opdrag opfyldes gennem en arbejdsgruppe, som har til mål, at udarbejde forslag til hvorledes Varde Kommunale Ungdomsskole i forhold til kommissoriets formål/mål bedst muligt inden for lovgrundlaget vil kunne blive til størst mulig fremme af børn og unges læring, dannelse og trivsel i Varde Kommune. Arbejdsgruppens forslag forelægges en styregruppe, som accepterer, ændrer arbejdsgruppens oplæg og endeligt færdiggør arbejdet til politisk forelæggelse. Arbejdsgruppen består af: Skolekonsulent Bent Graversen Afdelingsleder Svend Åge Hansen Afdelingsleder Lis Boe Hansen Skoleleder Kenneth Bjerre Skoleleder Karen Mortensen 2 medarbejderrepræsentant fra ungdomsskolen/ssp Styregruppen består af: Direktør Louise Raunkjær Skolechef Flemming Skaarup Skoleleder Inger Marie Kristensen Konst. ungdomsskoleinspektør Jens Peter Olesen Konst. leder af Børn, Unge og Familieafdelingen Marianne Kjærgaard Schmidt 1 repræsentant fra Ungdomsskolens bestyrelse 5.0. Resultatmål Der sigtes mod, at styregruppen kan aflevere til politisk behandling forslag til plan for Varde Kommunes ungdomsskolevirksomhed i henhold til bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 4 og under inddragelse af erfaringerne fra den hidtidige ungdomsskolevirksomhed og den profil, som bedst måtte imødekomme fremtidens udfordringer i Varde Kommune.

97 Der sigtes mod, at styregruppens arbejde er afsluttet juni Mødeplan for arbejdsgruppen og styregruppen Arbejdsgruppen: kl kl kl Styregruppen: kl kl kl Politisk forelæggelse Udvalget for Børn og Undervisning april-møde 2015 Forslag til plan for Varde Kommunes Ungdomsskolevirksomhed fremlægges på Udvalget for Børn og Undervisnings juni-møde 2015.

98 Bilag: Udkast til kommisorium for Uddannelsesforum Varde Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19839/15

99 Dato Dok.nr Sagsnr Ref. siko Kommissorium for Uddannelsesforum Varde Formål: Uddannelsesforum Varde har til formål at danne platform for netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner i Varde området. I Uddannelsesforummet kan uddannelsesmæssige udfordringer, problemstillinger og muligheder drøftes. Uddannelsesforummets arbejde kan udmøntes i konkrete initiativer og samarbejde til supplering af de igangværende aktiviteter. Uddannelsesforummet er samarbejds- og sparringpartner for Varde Kommune i forbindelse med udvikling og implementering af nye initiativer og indsatser på uddannelsesområdet. Netop uddannelsesområdet er et vigtigt strategisk indsatsområde i forhold til at indfri ambitionerne i skolevisionsstrategien samt erhvervs- og beskæftigelsespolitikken. Forslaget til sammensætning af Uddannelsesforummet afspejler dette. Mål Det overordnede mål er at skabe bæredygtige og handlekraftige netværk, som kan fremme og højne uddannelsesniveauet i landsdelen, andelen af unge på kontanthjælp falder og fremme samarbejdet mellem offentlige og private initiativer i en helhedsorienteret indsats. Opgaver: Uddannelsesrådet har følgende opgaver: - At fastholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Varde Kommune med henblik på at understøtte et forpligtende fællesskab omkring uddannelse - At fastholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet med henblik på at understøtte et forpligtende fællesskab omkring uddannelse og erhvervsfremme - At drøfte muligheder for udvikling af læringsstrategier på uddannelsesinstitutionerne - At medvirke til at sikre fastholdelse og begrænse frafald på uddannelsesinstitutionerne - At tage løbende initiativ til større eller mindre arrangementer med et uddannelsespolitisk indhold for en bredere kreds af interesserede (eksempelvis et årligt foredrag eller lign.) Uddannelsesforummet forventer at holde to årlige møder. Ved et af møderne inddrages de videregående uddannelser i Esbjerg, og der inviteres til et tættere samarbejde med Esbjerg på uddannelsesområdet. 1/2

100 På møderne dagsordensættes relevante emner, jf. formål, mål og opgaver. Arbejdsformen varieres alt afhængig heraf. Deltagerkreds: Uddannelsesforum Varde sammensættes af: Ledelsesrepræsentanter fra uddannelsesinstitutioner: Varde Gymnasium Varde Handelsskole Varde Produktionsskole 10iCampus Sergentskolen i Varde Social og Sundhedsskolen i Esbjerg Rybners VUC Vest 2 repræsentanter fra arbejdsmarkedsparter (en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside) 3 repræsentanter fra det politiske niveau (borgmesteren, formanden for Udvalget for Børn og Undervisning samt formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration) Repræsentanter fra den kommunale forvaltning: Leder af UU Varde Skolechef Borger og Arbejdsmarkedschef Chef for Børn og Forebyggelse Direktør for Børn og Unge Direktør for Social og Sundhed Uddannelsesforummet kan invitere andre parter til at deltage i et eller flere af forummets møder. Ad hoc-grupper: Uddannelsesforummet kan nedsætte ad hoc-grupper til at arbejde med specifikke områder. I ad hocgrupperne kan alle relevante aktører inddrages. Uddannelsesforummet fastlægger kommissoriet for ad hoc-gruppernes arbejde. Koordinering: Sekretariat Børn og Unge varetager sekretariatsopgaver for Uddannelsesforummet. 2/2

101 Bilag: Opsamling fra workshopmøder i Billlum Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6002/15

102 Dok Sag Anbr Workshopmøder i Billum Børnehave Tema: 0-2 års pladser i Billum Børnehave Deltagere: Ida Sørensen FOA, dagplejeleder Hanne Hansen, dagplejepædagog Kirsten Saxild, dagplejer Jette Tarbengaard, forældrebestyrelsesrepræsentant i dagplejen Andreas Dideriksen, dagtilbudsleder Espen Kilmark, daglig leder Annette Bendixen, forældrebestyrelsesrepræsentant i Dagtilbuddet Ved Vesterhavet Knud Ole Sindkjær, direktør Louise Raunkjær, dagtilbudschef Anette Brodde Afbud: Merete Lauesen FTR BUPL og forældrebestyrelsesrepræsentant i Dagtilbuddet Ved Vesterhavet Anni Bentsen Louise Raunkjær bød velkommen og redegjorde for baggrunden for processen omkring 0-2 års pladser i Billum Børnehave: På baggrund af prognosen for børnehavens børnetal har udvalget for Børn og Undervisning besluttet, at der skulle tages kontakt til de lokale repræsentanter fra dagtilbuds- og skolebestyrelserne i forhold til drøftelse af, om der var interesse for at arbejde med etablering af aldersintegreret til bud i Billum. - Billum Børnehave er under 35 børn, som er minimumstildelingen til daginstitutioner. I kommunens tildelingsmodel følger pengene barnet men når der er under 35 børn, gives der penge til børn, der ikke bliver passet. Opdraget er at finde løsninger, der kan optimere driften af børnehaven og dermed bevare et lokalt tilbud. Parallelt hermed er der en proces i gang omkring etablering af Billum Børneby (som filialskole til Blåvandshuk kombineret med samdrift af skole- og dagtilbud). Anette Brodde gav et oplæg som afsæt for workshoppens arbejde: Proces høring beslutning Igangsættelse af en proces med lokale interessenter: : workshopmøde i Billum med generering af ideer : workshopmøde i Billum med afsæt i drøftelserne på første workshopmøde : udvalgsbehandling med oplæg til høring : Forslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter (Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg, Bestyrelse og MED-udvalg i Dagtilbuddet Ved Vesterhavet, de faglige organisationer mfl.) : Udvalgsbeslutning Fødselstal en fælles udfordring 2011: 7 børn 2012: 7 børn 2013: 6 børn 2014: 4 børn Prognose for Billum Børnehave

103 : gennemsnit/år: 32, : gennemsnit/år: 23, : gennemsnit/år: 16, : gennemsnit/år: 12,67 * *børn januar juni ej født endnu Dagplejen i Billum Aktuelt 5 kommunale dagplejere 3 dagplejere pr. sommer 2015 Aktuelt 16 dagplejebørn, heraf 7 fra Billum 2 børn på venteliste til dagplejen: 1.6 og Gruppedrøftelser idégenerering På baggrund af gruppedrøftelser fremkom følgende forslag: Udvidet SFO 0-10 år + juniorklub i Billum (med års integrerede pladser) jf. den betragtning, at skole, børnehave og SFO er hinandens forudsætninger. Optimerer udnyttelse af ressourcer og synergieffekt. Dagplejen i Billum og Oksbøl slås sammen (kan ske ved intern beslutning i dagplejen). Dette med henblik på, at alle børn fortsat skal have mulighed for at komme i legestue og den faglige sparring imellem dagplejerne. Bevare Billum Børnehave i Ved Vesterhavet og intensivere samarbejdet på tværs af afdelingerne. Dette kan blandt andet ske ved at køre børnene imellem matriklerne og dermed udnytte de pædagogiske muligheder og de fysiske rammer til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling Det meget lave børnetal i Billum på sigt betyder, at der vil være få børn på samme alder at spejle sig i og knytte venskaber med, dette vil kunne løses i det tværgående samarbejde med Skovmusen. Dette harmonerer dog ikke med idéerne bag etablering af Billum Børneby, hvor der foretrækkes at arbejde sammen tværgående imellem børnehave og SFO i Billum. Oprette 0-2 års pladser à la Starup og Horne. Etablere 0-2 års aldersintegrerede pladser i Billum Børnehave med samme ressourcetildeling som til vuggestuepladser. Det er en udfordring, at der dels kun står 2 børn på venteliste til dagplejen, dels at der fortsat vil være under 35 børn i Billum Børnehave. Undersøgelse blandt forældre i forhold til ønsker holdt op imod antallet af børn. De lokale fortalte at nogle forældrene er begyndt at overveje, om der er nok kammerater for deres børn fx i Billum børnehave. Det blev derfor aftalt, at det nok kunne være en idé at spørge de kommende forældre til dagpleje, børnehave og skole, hvad de fortrækker. I undersøgelsen skal de faktiske forventede børnetal beskrives. jf. at alle mødedeltagere var lettere overraskede/chokerede

104 over prognoser for børnehaven og fødselstallet de seneste Aftaler i forhold til workshop den 20. januar 2015 På workshoppen den 20. januar har forvaltningen et foreløbigt udkast med til gennemførelse af undersøgelse blandt forældre i Billum. På workshoppen arbejdes videre med en kvalificering af udkast til undersøgelse og plan for gennemførelse samt tidsplan Opsamling på workshop den 20. januar 2015 Forvaltningens udkast til undersøgelse og tidsplan for undersøgelsen blev drøftet og kvalificeret. Forud for udsendelse af undersøgelsen sendes det spørgeskemaet ud til projektgruppen til endelig godkendelse. Annette Bendixen og Knud Ole Sindkjær forpligter sig på at melde tilbage. Undersøgelsen finder sted i uge 8 og 9 og forventes færdig i uge 10 hvorefter projektgruppen indkaldes til nyt møde, hvor resultaterne forelægges og drøftes forud for udvalgsbehandling. Udvalgsbehandling flyttes på baggrund af tidsplan for undersøgelsen til den 14. april Tidsplan for høring skal ligeledes justeres. Opsamling fra afsluttende møde den 12. marts Forvaltningen gennemgik analysen af forældreundersøgelsen som viser stor tilslutning til dagplejen men også, at der er en interesse for 0-2 års pladser i Billum Børnehave. 5 borgere, heraf en fra Oksbøl tilkendegiver at de ville vælge en 0-2 års plads i et aldersintegreret 0-6 års dagtilbud og 4 borgere, heraf 1 fra Oksbøl, tilkendegiver at de ville vælge et 0-10 års tilbud frem for dagpleje. Workshopgruppen står inde for processen og undersøgelsen. Forvaltningen laver indstillingen til udvalget og workshop gruppens deltagere står frit ift. høring. Høringsperioden bliver så vi fortsat kan nå udvalgsbehandling efter høring den 5. maj jf. oprindelig tidsplan. Afslutningsvis blev processen evalueret. Der var sammenfattende en opfattelse af, at det har været en god proces. Der har været respekt om hinandens områder, god tone, gode input og mange perspektiver, og det er oplevelsen, at det har været fint lavpraktisk og konkret. En forælder gav udtryk for, at det kom bag på hende, at der skulle laves en undersøgelse, idet hun havde den opfattelse, at det var besluttet, at der skulle oprettes 0-2 års pladser ved mødet med udvalgsformand og næstformand samt direktør forud for processen. Anette Brodde fortæller, at dette møde ikke var et beslutningsmøde, idet beslutninger træffes i udvalget og, at undersøgelsen var en beslutning i workshopgruppen. Anette understreger, at dette viser hvor vigtigt det er, at være tydelig i kommunikationen og vil tage denne læring med fremadrettet.

105 Bilag: Prognoser bhv 2014/2015 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

106 SKOVMUSEN Faktiske tal for 2014/2015 Skovmusen august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn , , ,58 Deltid ,33 < 3 år 0,5 0, / , ,3 65,8 68,8 72, , , udm 30/9 1 udm 16/ fuld tid 4/3 (1 søsk) (1 søsk) =18/5 vuggestuen ,25 Max 12 børn 1 2 udm 28/2 1 udm 30/4 2 nye Prognosen for 2014/2015 pr Skovmusenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,50 Deltid 0,00 < 3 år 0,5 0, / , ,56 Nye børn , =18/8 34 skolebørn vuggestuen ,00 Max 12 børn 2 udm. 28/2 1 1 barn allerede på venteliste Tror på at der nok skal komme en mere Prognosen for 2015/2016 pr Skovmusenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid ,00

107 < 3 år 0, / ,8 68,8 69,8 71,8 73,8 75,8 75,8 77,8 80,8 82,8 83,8 84,8 76,22 Nye børn ,00 18 skolebørn 1 søsk/tidl søsk 1 søsk/tidl søsk 2 søsk/tidl søsk 2 søsk/tidl søsk 2 søsk/tidl søsk 1 søsk/tidl søsk 1 søsk/tidl søsk forældres ønske forældres ønske 1 f/vuggestue 1 f/vugg+1ønske 1 f/vuggestue vuggestuen ,00 Max 12 børn 1 udm 30/9 1 udm 31/10 1 udm 31/12 2 udm 31/3 3 udm 30/4 1 udm 31/5 1 udm 30/6 1 Prognosen for 2014/2015 pr Skovmusenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,42 Nye børn ,00 34 skolebørn vuggestuen ,00 Max 12 børn 2 udm. 28/2 1 1 barn allerede på venteliste Tror på at der nok skal komme en mere Prognosen for 2014/2015 pr Skovmusenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,58 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,58 Nye børn ,00

108 vuggestuen ,42 Max 12 børn3 nye 1 ny 1 udm. 28/2 Faktiske tal for 2012/ med overflytning til Oksbøl bhv fra maj 2014 Skovmusen august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 70 69, , ,85 Deltid 0 0,00 < 3 år 0,5 0, / , , , =16/9 heraf 1 som egentlig var tiltænkt Oks bh heraf 1 søsk heraf 2 søsk heraf 1 søsk = 9/9 0 Til Oksbøl bhv udm 15/9 87 garderober 40 pladser i skovhytten (store børn)

109

110

111 OKSBØL BØRNEHAVE Faktiske tal 2014/2015 Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn , ,71 Deltid 0,00 < 3 år 0, / , , udm 15/2 (080110) Prognose for 2014/2015 pr Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,75 Nye børn ,00 15 skolebørn 1 ud 2 ud 2 ud 2 ud. 44,25 2 oversiddere (meddelt 19/5) Se begrundelse nedenfor Prognose for 2015/2016 pr Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,33 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,33 Nye børn ,00 18 SKOLEBØRN SØSK Prognose for 2014/2015 pr Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75

112 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,75 Nye børn ,00 17 skolebørn Ventelistebørnene til Skovmusen og Oksbøl bhv. : Pladsanvisningen har i flere tilfælde sat prioritet på efter adresse og efter hvor søskende har været indmeldt. Jeg kan derfor ikke være 100% sikker på at det er hvad forældrene i sidste ende ønsker og vælger. I prognosen har jeg indregnet at 6 af de 24 børn ikke indmeldes i oksbøl børnehave (1. sept, 3 okt. 1. November, 1. februar -tilfældigt udvalgt). Det giver et gennemsnit på 41,08 som I første gang vil være det prognosetal der fremgår af opgørelsen. På møde med Anette Brodde 6/ blev dette anbefalet. 15/5-2014/dvho Prognose for 2014/2015 pr Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid 0 0 0,00 < 3 år 0, / ,83 Nye børn ,00 17 skolebørn Ventelistebørnene til Skovmusen og Oksbøl bhv. : Pladsanvisningen har i flere tilfælde sat prioritet på efter adresse og efter hvor søskende har været indmeldt. Jeg kan derfor ikke være 100% sikker på at det er hvad forældrene i sidste ende ønsker og vælger. I prognosen har jeg indregnet at 3 af de 22 børn ikke indmeldes i oksbøl børnehave (sept. November, januar -tilfældigt udvalgt). Det giver et gennemsnit på 40,58 som I første gang vil være det prognosetal der fremgår af opgørelsen. På møde med Anette Brodde 6/ blev dette anbefalet. 16/1 2014/dvho Faktiske tal 2013/2014 Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 41 42, , ,94 Deltid 0,00 < 3 år 0, / , , , heraf 1 9/9 1 nej tak (Romeo) start 15/1 Fra skovmusen

113 Maja udm 30/9 flygtninge start 16/1 Hvis de 3 Skovmusen børn ikke overflyttes ender den på 46,73 Hvis flygtningebarnet ikke starter i Oksbøl bhv + 4 fra skovmusen = 46,94 Hvis flygn.barnet starter + 4 overflyttere fra Oksbøl= 47, overfl 46,98

114 enfor

115 gang

116 BILLUM BØRNEHAVE Faktiske tal 2014/2015 Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 31 31, ,54 Deltid 0,00 < 3 år 0, / , ,54 Nye børn ,00 11 skolebørn 1 udm 31/10 Prognose for 2014/2015 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,83 Nye børn ,00 11 skolebørn Prognose for 2015/2016 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 0,00 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,00 Nye børn ,00?? Skolebørn skal vente 1 år Prognose for 2015/2016 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,67 Deltid 0,00

117 < 3 år 0, / ,67 Nye børn ,00 13 skolebørn Prognose for 2014/2015 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,83 Nye børn ,00 11 skolebørn Prognose for 2014/2015 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,83 Nye børn ,00 13 skolebørn Faktiske tal 2013/2014 Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,33 Deltid ,25 < 3 år 0, / ,8 33,8 34, ,53 Nye børn ,00 6 skolebørn på fuldtid 25/10 2 udm 31/5

118 OUTRUP BHV Faktiske tal 2014/2015 Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn , ,04 Deltid , ,63 < 3 år 1 0, / ,8 64,6 67, ,4 66,9 67,4 70,9 71,4 72,4 73,4 77,4 69,27 Nye børn ,00 22 skolebørn 1=deltid den 16/11=deltid 1 udm 31/ heraf 2 deltid 1 udm 31/12 1 udm 11/1 Garderobepladser 95 Prognose 2014/2015 pr Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 63,8 67,8 67,8 67,8 67,8 68,8 70,8 72,8 73,8 74,8 79,8 69,88 Nye børn ,00 22 skolebørn heraf 2 deltid Prognose 2015/2016 pr Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,92 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 52,8 53,8 56,8 56,8 56,8 58,8 58,8 60,8 62,8 66,8 67,8 58,72 Nye børn ,00 26 SKOLEBØRN heraf 2 deltids

119 Prognose 2014/2015 pr Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,00 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 66,8 70,8 70,8 70,8 70,8 71,8 73,8 75,8 76,8 77,8 82,8 72,80 Nye børn ,00 21 skolebørn heraf 2 deltid Prognose 2014/2015 pr Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,00 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 65,8 69,8 69,8 69,8 69,8 70,8 72,8 74,8 75,8 76,8 81,8 71,80 Nye børn ,00 (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) 22 skolebørn heraf 2 deltid (silas venter) Prognose 2014/2015 pr Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,00 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 63,8 67,8 67,8 67,8 67,8 68,8 70,8 72,8 73,8 74,8 79,8 69,80 Nye børn ,00 (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk)

120 24 skolebørn heraf 2 deltid 2 overflyttere fra Lundparken Med overflytning til Lundparken pr /2015 Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 60,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 62,8 62,8 62,8 63,8 64,8 62,22 Nye børn ,00 (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) (1 søsk) Til Lunde skolebørn heraf 2 deltid 2 overflyttere fra Lundparken Faktiske tal 2013/ hvis alle ikke søsk børn sendes til Lunde Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 58, ,25 71,5 73,75 74, ,38 Deltid 5 5 4,5 4 3, ,56 < 3 år 0, / , ,85 74,7 76,35 76,9 77,4 78,4 78,4 79,4 80,4 80,4 75,23 Nye børn ,00 heraf 1 19/8 heraf 1 21/10 heraf 1 16/11 søsk søsk søsk søsk deltid udm 15/10 Thea fuld tid 9/12 Børn til Lunde NEJ tak- valgt Billum Faktiske tal 2013/2014 Outrup august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms.

121 BH-børn 58, ,25 71,5 73, , ,71 Deltid 5 5 4,5 4 3, ,56 < 3 år 0, / , ,85 74,7 76,35 77,4 78,4 78,4 78,4 79,4 81,9 81,4 75,56 Nye børn ,00 heraf 1 19/8 heraf 1 21/10 heraf 1 16/11 (heraf 1 20/1) søsk søsk (heraf 1 26/5) deltid udm 15/ udm 19/1 2 udm 15/2 1 udm 31/3 Thea fuldtid 9/12 1 udm 15/6

122 Aftalt på møde at alle ikke søsk.børn fra 1/ sendes til Lundparken/Mælkevejen På udvalgsmøde januar 2014 er det besluttet at Lundparken ikke skal fyldes op til 35.

123 MÆLKEVEJEN - NR.NEBEL Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 47,6 46,6 47,6 49,6 52,6 52,6 54,6 55,6 56,6 57,6 59,6 52,35 Nye børn ,00 heraf 1 16/8 2 udm 30/9 1 udm 31/12 Vuggestuebørn 2,5 3, ,5 8, , ,50 Max ,17 Vuggestuen 1= 16/8 1=16/9 1=15/12 1=12/1 1=deltid 1 udm 28/2 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 45, ,79 Deltid ,33 < 3 år 1 0, / ,6 48,6 49,6 48,8 51,6 53,8 54,8 56,8 57,8 57,8 58,8 60,8 53,98 Nye børn ,00 heraf 1 15/ Marianna på fuld tid 30 skolebørn Vuggestuebørn 2,5 5, ,98 Max 12 Vuggestuen 3 (1=16/8) 3(1=8/9, 1=16/9) 1 udm Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms.

124 BH-børn ,58 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 45,6 46,6 49,6 49,6 51,6 51,6 51,6 52,6 56,6 56,6 56,6 51,18 Nye børn ,00 16 skolebørn Vuggestuebørn ,92 Max 12 Vuggestuen 1 udm 31/12 2 udm 30/4 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 45,8 46,8 46,8 48,8 50,8 51,8 52,8 53,8 53,8 54,8 56,8 50,63 Nye børn ,00 30 skolebørn Prognose 2014/2015 pr Mælkevejenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 40,8 41,8 41,8 43,8 45,8 46,8 47,8 48,8 48,8 49,8 51,8 45,63 Nye børn ,00 29 skolebørn Prognose for 2014/2015 pr

125 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 41,8 42,8 42,8 44,8 46,8 47,8 48,8 49,8 49,8 50,8 52,8 46,63 Nye børn ,00 30 skolebørn Faktiske tal 2013/2014 Mælkevejenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 52, , , ,83 Deltid ,25 < 3 år 0,75 0, / ,675 54,8 57,8 57,8 63,3 66,8 67,8 69,55 69,8 71,6 72,6 72,6 64,93 Nye børn ,00 heraf /8=0,75 (heraf 1 16/12) (1 søsk) heraf 1 10/3 heraf 1 deltid søsk udm 15/8=0, dum 11/8

126 LUNDPARKEN - LUNDE Faktiske tal 2014/2015 Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 25,6 26,6 28,6 28,6 28,6 26,6 26,6 28,6 28,6 30,6 32,6 28, ,00 2 udm 31/1 Prognose 2014/2015 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 25,6 26,6 28,6 28,6 28,6 29,6 29,6 30,6 31,6 33,6 34,6 29,35 Nye børn ,00 11 skolebørn heraf 1 deltid Prognose 2015/2016 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,25 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 25,6 26,6 26,6 27,6 28,6 28,6 28,6 28,6 29,6 30,6 30,6 27,85 Nye børn ,00 10 skolebørn Prognose 2014/2015 pr

127 Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 25,6 26,6 28,6 28,6 28,6 29,6 29,6 30,6 31,6 33,6 34,6 29,35 Nye børn ,00 11 skolebørn heraf 1 deltid Prognose 2014/2015 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,4 24,4 25,4 27,4 27,4 27,4 28,4 28,4 28,4 29,4 31,4 32,4 27,82 Nye børn ,00 Prognose 2014/2015 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,33 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,4 24,4 25,4 27,4 27,4 27,4 28,4 28,4 28,4 29,4 31,4 31,4 27,73 Nye børn ,00 12 skolebørn heraf 1 deltid Forudsætter at de 2 "Outrup"-børn der er tilbudt Lundparken vælger overflytning til Outrup 1/8 Prognose 2014/2015 pr med børn fra Outrup for at hive gennemsnit op på 35 Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms.

128 BH-børn ,92 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,4 27,4 31,4 33,4 33,4 33,4 35,4 36,4 38,4 40,4 42,4 46,4 35,32 Nye børn ,00 12 skolebørn heraf 1 deltid Fra Outrup Forudsætter at de 2 "Outrup"-børn der er tilbudt Lundparken vælger overflytning til Outrup 1/8 Faktiske tal 2013/ hvis alle ikke søsk børn fra Outrup sendes til Lunde Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 31 31, , ,81 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,2 34,45 34,2 33,2 31,7 33,2 33,2 33,2 34,2 35,2 35,2 36,2 34,01 Nye børn ,00 heraf 1 deltid 2 udm 31/8 1 udm 31/10 1 udm 8/9 Børn fra Outrup Nej tak - valgt Billum Faktiske tal 2013/2014 Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 31 31, , ,73 Deltid ,42 < 3 år 0, / ,2 34,45 34,2 33,2 31,7 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,46 Nye børn ,00 heraf 1 deltid 2 udm 31/8 1 udm 31/10 1 udm 30/11 1 udm 15/12 1 udm 8/9

129 Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 80,8 81,8 82,8 82,8 83,8 84,8 84,8 86,8 88,8 90,8 93,8 84,97 Nye børn ,00 1 udm 30/ Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,58 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,58 Nye børn ,00 28 skolebørn heraf 1 deltid Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 62,8 66,8 69,8 69,8 73,8 76,8 77,8 77,8 77,8 78,8 80,8 72,97 Nye børn ,00

130 33 skolebørn Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid 0 0,00 < 3 år 0, / ,42 Nye børn ,00 28 skolebørn heraf 1 deltid Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,25 Deltid 0 0,00 < 3 år 0, / ,25 Nye børn ,00 26 skolebørn (heraf 1 deltid)

131 HORNE Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 31, , ,00 Deltid 0,00 < 3 år 0, / , , ,00 Nye børn ,00 1 udm 10/8 1 udm 31/10 12-jan Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,33 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,33 Nye børn ,00 15 skolebørn heraf 1 deltid Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,17 Nye børn ,00 12 skolebørn Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms.

132 BH-børn ,33 Deltid 0 0,00 < 3 år 0, / ,33 Nye børn ,00 13 skolebørn heraf 1 deltid Faktiske tal 2013/2014 Horne august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn 33, , , , ,23 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,05 34,8 34,3 33,8 35,8 37,8 37,8 39,8 40,3 39,8 42,3 45,8 38,03 Nye børn ,00 1 udm 11/8 1 udm 13/10 heraf 1 start 26/3 (heraf 1 17/6)

133 ANSAGER BHV Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid ,92 < 3 år 1 0, / ,3 62,6 64,6 63,6 64,6 64,6 65,6 65,6 68,6 69,6 70,6 72,6 66,08 Nye børn , =deltid 1 udm 31/10 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,25 Deltid ,00 < 3 år 1 0, / ,3 62,8 63,8 63,8 63,8 63,8 64,8 64,8 66,8 67,8 68,8 70,8 65,18 Nye børn , skolebørn heraf 1 deltid Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,58 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 49,8 49,8 50,8 53,8 55,8 55,8 56,8 56,8 59,8 62,8 63,8 55,38 Nye børn ,00 26 skolebørn heraf 1 deltids Prognose for 2014/2015 pr

134 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08 Deltid ,92 < 3 år 0, / ,8 59,8 60,8 60,8 60,8 60,8 61,8 61, ,8 64,8 66,8 61,82 Nye børn ,00 18 skolebørn heraf 1 deltid Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,00 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 58,6 59,6 59,6 59,6 59,6 60,6 60,6 61,6 62,6 63,6 64,6 60,60 Nye børn ,00 21 skolebørn heraf 2 deltid Faktiske tal 2013/2014 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid ,92 < 3 år 0, / ,4 61,4 61,4 66,2 67,2 67,2 68,2 68,6 70,6 72,6 72,6 73,6 67,08 Nye børn ,00 2 udm 28/ udm fuld tid 24/2

135 Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,58 Deltid 0,00 < 3 år 1 1 0, / ,5 40, ,83 Nye børn ,00 1 udm 31/8 1 udm 30/9 1 udm 31/10 1 udm 30/11 1 udm 31/12 1 udm 31/1 4 udm 28/2 1 udm 31/3 1 udm 30/4 (020911, =11/8) Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08 Deltid 0,00 < 3 år 1, , / ,25 38, ,40 Nye børn ,00 2 udm 31/7 1 udm 31/8 1 udm 30/9 1 udm 31/10 1 udm 30/11 1 udm 31/1 4 udm 28/2 1 udm 31/3 1 udm 30/4 ( /8) Prognose for 2015/ august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,33 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,33 Nye børn ,00 1 udm 31/7 2 udm 31/8 2 udm 30/9 1 udm 31/10 2 udm 30/11 3 udm 31/12 2 udm 31/1 3 udm 31/5 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83

136 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,83 Nye børn ,00 2 udm 31/7 1 udm 31/8 1 udm 30/9 1 udm 31/10 1 udm 30/11 1 udm 31/1 4 udm 28/2 1 udm 31/3 1 udm 30/4 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,17 Nye børn ,00 2 udm 31/7 1 udm 31/8 1 udm 30/9 1 udm 31/10 1 udm 30/11 1 udm 31/1 4 udm 28/2 1 udm 31/3 1 udm 30/4 Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,67 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,67 Nye børn ,00 1 udm 31/7 2 udm 31/8 1 udm 30/9 1 udm 31/10 1 udm 30/11 3 udm 31/12 2 udm 31/1 1 udm 28/2 3 udm 31/5 Prognose for 2016/2017 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,42 Nye børn Ej født børn endnu til børnehavestart april ,00 1 udm 31/7 2 udm 30/9 2 udm 31/10 1 udm 31/3 1 udm 31/5

137 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,17 Nye børn ,00 2 udm 31/7 1 udm 31/8 1 udm 30/9 1 udm 31/10 1 udm 30/11 1 udm 31/1 4 udm 28/2 1 udm 31/3 1 udm 30/4 Faktiske tal 2013/2014 august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn , , ,25 Deltid 0,00 < 3 år 0, / , , ,25 Nye børn ,00 1 udm 31/8 4 udm 30/9 6 udm 30/11 2 udm 31/12 2 udm 31/1 (1 opstart 16/3) heraf 1 13/5 1 junibarn udm 31/7 1 udm. 31/3

138 Agerbæk Børnehus Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts BH-børn ,5 72 Deltid < 3 år / , , Vuggestuebørn 8, , Max 12 børnehaven udm 31/10 1 udm 30/ Vuggestuen udm 30/11 3 udm 31/1 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år / Vuggestuebørn 8, Max 12 børnehaven skolebørn 2 udm 31/7 Vuggestuen 2 (1=15/8) 1 1 udm 30/ udm 31/1 2 udm 31/7 Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år / Vuggestuebørn Max 12

139 børnehaven skolebørn Vuggestuen 1 udm 31/8 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Vuggestuebørn 8, Max 12 børnehaven skolebørn Vuggestuen 2 (1=15/8) 1 1 udm 30/11 2 udm 31/1 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Vuggestuebørn 9, Max 12 børnehaven skolebørn Vuggestuen 2 (1=15/8) 1 1 udm 30/11 2 udm 31/1 Faktiske tal 2013/2014 august september oktober november december januar februar marts BH-børn , Deltid < 3 år 2, / ,75 67,5 67, ,

140 Vuggestuebørn 11, Max 12 Børnehaven børn 1/8 og 3 15/8 heraf 1 16/ =1/ =1/9 1 udm 28/ =15/8 1 udm 30/ =1/8 Vuggestuen 1 = 15/8 0 2 udm 28/2

141 april maj juni juli Gnms ,38 0,00 0, , , ,00 1 udm 30/4 1 udm 30/6 april maj juni juli Gnms ,75 0,00 0, , , ,00 1 udm 30/6 april maj juni juli Gnms ,08 0,00 0, , ,83

142 ,00 1 udm 30/4 april maj juni juli Gnms ,58 0,00 0, , , ,00 1 udm 30/6 april maj juni juli Gnms ,67 0,00 0, , , ,00 1 udm 30/6 april maj juni juli Gnms. 77,25 76, ,02 0,00 0,54 77,25 76, ,83

143 10 9 6,5 7 10, ,00 heraf 1 22/4 2 udm 30/4 1 udm 14/5 1 udm 31/3 1 udm 30/4 3 udm 31/5 1=16/6 1

144 ÅRRE BØRNEHAVE Faktiske tal 2014/2015 Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn 46, Deltid < 3 år 1 1 0, / , ,5 50,5 51, Nye børn =18/ =16/ Prognose for 2015/2016 pr Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn Skoleudsættelse (heraf 1 18/8) 20 skolebørn Prognose for 2015/2016 pr Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn Skoleudsættelse Prognose for 2014/2015 pr. 1/ Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ ,8 44,8 44,8 45,8 46,8 49,8 51,8 52,8 Nye børn

145 20 skolebørn Prognose for 2015/2016 pr. 1/ Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ ,8 51,8 55,8 56,8 60,8 61,8 64,8 64,8 Nye børn skolebørn (årg 2009) Prognose for 2016/2017 pr. 1/ Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn (årg 2010) heraf en deltid Prognose for 2014/2015 pr Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid 0 < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn heraf 1 deltid Faktiske tal 2013/2014 Årre bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn 47, , , Deltid 0, < 3 år 2013/ ,9 48,8 52,05 56,8 56,3 58,8 57,8 58,6 Nye børn (opstart 16/8) heraf 1 21/10 1 udm 15/12 3 udm 31/1 På deltid 1 udm 15/8

146

147 april maj juni juli Gnms ,79 0 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms. 0,00 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms ,75 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms , ,00 0,00 58,8 62,8 62,8 63,8 52, ,00

148 april maj juni juli Gnms , ,00 0,00 65,8 67,8 69,8 70,8 61, ,00 april maj juni juli Gnms , ,00 0, ,50 0 Børnene ikke født endnu 9,00 april maj juni juli Gnms ,50 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms ,5 63, , ,96 0,00 59,6 61,3 63, , ,00 (heraf 1 12/5) heraf 1 16/6 1 udm 31/5(deltid)

149 300410=fuldtid 1/5

150 Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts BH-børn 132, , Deltid < 3 år / ,05 141,8 140,8 144,05 149,8 154,3 155,8 156,8 vuggestuen ,5 12 Max 12 børn Børnehaven heraf 1 25/8 heraf udm 30/9 heraf 1 10/ udm 15/9 1 udm 15/11 1 udm 31/12 Vuggestuen udm 30/11 2 udm 31/1 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ ,8 135,8 140,8 142,8 149,8 151,8 153,8 155,8 vuggestuen Max 12 børn Børnehaven udm. Vuggestuen udm 30/11 2 udm 1/2 Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ vuggestuen Max 12 børn Børnehaven

151 Vuggestuen 1 1 udm 31/8 2 udm 30/9 1 udm 31/10 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ vuggestuen Max 12 børn Børnehaven Vuggestuen 2 udm 30/11 1 udm 1/2 Prognosen for 2013/2014 pr Ølgod august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år vuggestuen 11, Max 12 børn 2013/ ,8 138,8 140,8 141,8 147,8 150,8 152,8 155,8 Nye børn indr Casbian Vuggestuen 1 1 udm 28/2

152 april maj juni juli Gnms ,54 1 0, ,79 0,08 159,8 132, , , ,00 forv. 59 skolebørn heraf 1 deltid 1 udm 30/4 1 udm 31/5 2 april maj juni juli Gnms ,92 1 0, ,79 0,00 159,8 133, , , ,00 57 skolebørn ud 15/5 heraf 1 deltid 1 udm 1/5 1 udm 1/6 april maj juni juli Gnms , ,79 0,00 0, , , , ,00

153 Fov. 43 skolebørn april maj juni juli Gnms ,83 0,00 0, , , ,00 54 skolebørn ud 15/5 1 udm 1/4 1 udm 1/5 1 udm 1/6 april maj juni juli Gnms ,58 1 0, ,79 0, ,79 163,8 143, , ,00 51 børn årg 07/08 heraf 1 deltid sfo 15/5 (indregnet 2 oversiddere) 1 udm 31/3 1 udm 30/4 2 udm 30/6

154 Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts BH-børn 24,75 26, , Deltid < 3 år 2014/ ,75 26, , Nye børn =11/8 1=8/9 1=17/11 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2015/ Nye børn skolebørn Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid

155 < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn Faktiske tal 2013/2014 august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2013/ Nye børn

156 april maj juni juli Gnms ,50 0,00 0, ,50 7,00 april maj juni juli Gnms ,00 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms ,50 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms ,00 0,00 0, ,00 5,00 april maj juni juli Gnms ,00 0,00

157 0, ,00 4,00 april maj juni juli Gnms. 29,25 28, ,31 0,00 0,00 29,25 28, , ,00 opstart 22/4 5 udm 15/5 til Ølgod sfo

158 Børnehave før tid 2013 januar februar marts april maj juni juli aug BH-børn Deltid < 3 år , , /2015 1,5 4,5 4,5 4,5 6,75 7,5 3 4, =23/ =1/ =1/ =1/ =1/ =1/ =1/ =1/ =23/ =1/ =1/ =1/ =1/ =4/ =1/ =17/ =1/ =13/ =12/ =16/ =15/ =16/ =27/5 Børnehave før tid 2014 januar februar marts april maj juni juli aug BH-børn Deltid < 3 år 0 0 0, , / ,75 1,5 1,5 3 1,5 7,875 Møllehuset Møllehuset Agerbæk Agerbæk Agerbæk Mælkevejen Møllehuset Skovmusen ½ Naturligvis skovbrynet 1/4 Starup 2x 0,75 Årre

159 september oktober november december Gnms. 0,00 0,00 5,5 1,5 2,65 Tilbagemelding til Dagplejen 24/ ,25 2, , =1/ =15/ =1/ =1/ =16/ =26/9 0,00 september oktober november december Gnms. 0,00 0, ,65 Tilbagemelding til Dagplejen 16/ ,5 4,5 1,5 2,47 Ølgod x2 Starup Agerbæk Årre 0,00 Starup x2 Starup Årre

160 gplejen 24/ gplejen 16/

161 PROGNOSE FOR OKSBØL-BY Prognose for 2014/2015 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn , , ,92 Deltid ,33 < 3 år 0,5 0, / , ,3 109,8 114,8 121, ,25 Nye børn 0,00 Prognose for 2015/2016 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,50 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,50 Nye børn ,00 37 skolebørn Prognose for 2016/2017 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,08 Nye børn ,00 41 skolebørn årg 2010

162 Prognose for 2017/2018 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,00 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,00 Nye børn Børnene ej født endnu 8, Fødte børn - ej opskrevet 38 skolebørn årgang 2011 Prognose for 2014/2015 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,58 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,58 Nye børn ,00 1 udm 30/9 (incl tvill) Prognose for 2015/2016 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,50 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,50 Nye børn ,00

163 37 skolebørn årgang 2009 Prognose for 2016/2017 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,58 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,58 Nye børn ,00 40 skolebørn årgang 2010 Børnene ej født endnu Prognose for 2014/2015 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,42 Nye børn ,00 (incl tvill) Prognose for 2015/2016 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,17 Nye børn ,00 37 skolebørn årgang 2009

164 Prognose for 2016/2017 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,50 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,50 Nye børn ,00 39 skolebørn årgang 2010 Børnene ej født endnu

165 PROGNOSE FOR BILLUM Prognose for 2014/2015 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn , ,10 Deltid 0,75 0,06 < 3 år 0, / , ,15 Nye børn ,00 11 skolebørn udm 6/4 Prognose for 2015/2016 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,92 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,92 Nye børn ,00 12 skolebørn årg 2009 Prognose for 2016/2017 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,08 Nye børn ,00

166 12 skolebørn årg 2010 Prognose for 2017/2018 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,50 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,50 Nye børn Børn ej født endnu 3,00 6 skolebørn årg 2011 Prognose for 2014/2015 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,42 Nye børn ,00 11 skolebørn Prognose for 2015/2016 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,67 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,67

167 Nye børn ,00 13 skolebørn årg 2009 Prognose for 2016/2017 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,58 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,58 Nye børn ,00 12 skolebørn årg 2010 Prognose for 2017/2018 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,67 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,67 Nye børn Børn ej født endnu 1,00 6 skolebørn årg 2011 Prognose for 2014/2015 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid 0,00 < 3 år 0,00

168 2014/ ,83 Nye børn ,00 11 skolebørn Prognose for 2015/2016 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,00 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,00 Nye børn ,00 13 skolebørn årg 2009 Prognose for 2016/2017 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,75 Nye børn ,00 11 skolebørn årg 2010 Børnene ej født endnu

169 Prognose for 2014/2015 pr Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn 2 oversiddere (meddelt 19/5) 1 ny/tilflytter Prognose for 2015/2016 pr Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2015/ Nye børn skolebørn årg 2009 Prognose for 2016/2017 pr Oksbøl bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2016/ Nye børn skolebørn årg 2010 Børnenes prioritering af børnehaveønske er gjort ud fra adresse eller hvor søskende går/tidl. Har gået.

170 april maj juni juli Gnms ,75 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms ,92 0,00 0, , ,00 år/tidl. Har gået. april maj juni juli Gnms ,42 0,00 0, ,42 1 4,00 Børnene ej født endnu

171 Faktiske tal 2013/2014 august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2013/ ,4 61,4 61,4 66,2 67,2 67,2 68,2 68,6 Nye børn udm 28/ fuld tid 24/2 Prognose for 2014/2015 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år / ,3 60,8 61,8 61,8 61,8 61,8 62,8 62,8 Nye børn skolebørn heraf 1 deltid Prognose for 2015/2016 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid 0 < 3 år 2015/ Nye børn skolebørn heraf 1 deltid Prognose for 2016/2017 pr august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2015/ Nye børn

172 25 skolebørn

173 april maj juni juli Gnms , ,92 0,00 70,6 72,6 72,6 73,6 67, ,00 1 udm april maj juni juli Gnms , ,92 0, ,8 66,8 68,8 63, ,00 april maj juni juli Gnms ,67 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms ,92 0,00 0, , ,00

174 Børnene ej født endnu

175 LUNDPARKEN Prognose 2014/2015 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,83 Deltid ,58 < 3 år 0, / ,6 25,6 26,6 28,6 28,6 28,6 26,6 26,8 27,8 29,8 30,8 32,8 28,10 Nye børn ,00 2 udm 31/1 1 udm 28/2 Prognose 2015/2016 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,00 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,8 26,8 27,8 27,8 28,8 30,8 30,8 30,8 30,8 31,8 33,8 33,8 29,80 Nye børn ,00 9 skolebørn (forv 1 oversidder) Prognose 2016/2017 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,75 Nye børn ,00 Ej skrevet op 1 Fødte børn ej skrevet på venteliste endnu - forventer opstart??? skolebørn heraf 1 deltid Prognose 2017/2018 pr

176 Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,17 Nye børn ,00 1 Fødte børn ej skrevet på venteliste endnu - forventer 1opstart??? Børn ej født endnu 6 skolebørn KVONG BØRNEHAVE Pladsanvisningen har ikke venteliste til Kvong bhv. Jeg har taget udgangspunkt i de indmeldte børn dd. Samt listen over fødte børn i Lunde - Kvong i perioden. Prognose 2014/2015 pr Kvong august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,92 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,92 Nye børn ,00 Prognose 2015/2016 pr Kvong august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,08 Nye børn ,00 13 skolebørn Prognose 2016/2017 pr Kvong august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms.

177 BH-børn ,83 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,83 Nye børn ,00 3 skolebørn Prognose 2017/2018 pr Kvong august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,08 Nye børn ,00 6 skolebørn Børn ej født endnu Prognose 2014/2015 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,42 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,6 25,6 26,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 30,6 30,6 32,6 34,6 29,02 Nye børn ,00 Prognose 2015/2016 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,33 Deltid ,00 < 3 år 0,00

178 2015/ ,6 28,6 29,6 29,6 30,6 31,6 31,6 31,6 32,6 32,6 33,6 34,6 30,93 Nye børn ,00 10 skolebørn Ej skrevet op - forventer (forv 1 oversidder) Prognose 2016/2017 pr Lundparkenaugust september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,25 Deltid ,00 < 3 år 0, / ,25 Nye børn ,00 Ej skrevet op skolebørn heraf 2 deltid KVONG BØRNEHAVE Pladsanvisningen har ikke venteliste til Kvong bhv. Jeg har taget udgangspunkt i de indmeldte børn dd. Samt listen over fødte børn i Lunde - Kvong i perioden. Prognose 2014/2015 pr Kvong august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,17 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,17 Nye børn ,00 Prognose 2015/2016 pr Kvong august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,08

179 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,08 Nye børn ,00 13 skolebørn Prognose 2016/2017 pr Kvong august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli Gnms. BH-børn ,75 Deltid 0,00 < 3 år 0, / ,75 Nye børn ,00 5 skolebørn

180 PROGNOSE FOR OKSBØL BØRNEHAVE Prognose for 2014/2015 pr OKSBØL august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn ønske tidl. Søsk tvill=ønske Dette er en prognose, hvor jeg kun har indregnet nuværende søskendebørn, tidligere søskendebørn og børn hvo som 1. prio. Der er flere børn på ventelisten, men som ikke aktivt at valgt en bestemt børnehave. Nogle af disse vil også blive kender ikke deres reelle ønske og derfor har jeg ifølge aftale med Susanne i første omgang IKKE indregnet dem /dvho

181 april maj juni juli Gnms ,75 0,00 0, , ,00 1 søsk Tidl søsk 1 søsk 2=ønske Tvill=tidl søsk re søskendebørn og børn hvor forældrene har valgt Oksbøl bhv e. Nogle af disse vil også blive tilbudt Oksbøl bhv, men jeg omgang IKKE indregnet dem.

182 Prognose for 2014/2015 pr Horne august september oktober november december januar februar marts BH-børn 31, Deltid < 3 år 2014/ , Nye børn udm 11/8 Prognose for 2015/2016 pr Horne august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2015/ Fødte børn ej på venteliste 1 10 skolebørn (forventer 1 oversidder) Prognose for 2016/2017 pr Horne august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2016/ Nye børn Fødte børn ej på venteliste skolebørn

183 april maj juni juli Gnms ,21 0,00 0, ,21 1 4,00 april maj juni juli Gnms ,33 0,00 0, , ,00 1 2,00 april maj juni juli Gnms ,67 0,00 0, , ,00 4,00

184 Prognose for 2014/2015 pr Horne august september oktober november december januar februar marts BH-børn 31, , Deltid < 3 år 2014/ , , Nye børn udm 11/8 Prognose for 2015/2016 pr Horne august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2015/ skolebørn (forventer 1 oversidder) Prognose for 2016/2017 pr Horne august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2016/ Nye børn Fødte børn ej på venteliste 1 13 skolebørn

185 april maj juni juli Gnms ,75 0,00 0, ,75 1 4,00 april maj juni juli Gnms ,17 0,00 0, , ,00 april maj juni juli Gnms ,00 0,00 0, , ,00 1 2,00

186 Faktiske tal 2014/2015 august september oktober november december januar februar marts BH-børn 132, , Deltid < 3 år 2014/ ,05 141,8 140,8 144,05 149,8 151,8 153,8 155,8 Børnehaven heraf 1 25/8 heraf udm 30/9 heraf 1 10/11 1 udm 15/9 1 udm 15/11 Prognose tal 2015/2016 august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2015/ Børnehaven

187 april maj juni juli Gnms ,21 1 0, ,79 0,00 159,8 132, , ,00 59 skolebørn april maj juni juli Gnms , ,54 0,00 0, , , ,00 41 skolebørn

188 PROGNOSE FOR BILLUM Prognose for 2014/2015 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2014/ Nye børn skolebørn Prognose for 2015/2016 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2015/ Nye børn skolebørn årg 2009 Prognose for 2016/2017 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2016/ Nye børn skolebørn årg 2010 Prognose for 2017/2018 pr Billum bhv august september oktober november december januar februar marts BH-børn Deltid < 3 år 2016/ Nye børn Børn ej født endnu 6 skolebørn årg 2011

189 april maj juni juli Gnms ,42 0,00 0, ,42 1 4,00 april maj juni juli Gnms ,67 0,00 0, ,67 4,00 april maj juni juli Gnms ,58 0,00 0, ,58 5,00 april maj juni juli Gnms ,67 0,00 0, ,67 1,00

190 Bilag: Høringsbrev om etablering af 0-2 års pladser i Billum Børnehave Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45533/15

191 Til: Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg Dagtilbuddet Ved Vesterhavets bestyrelse og MED-udvalg - FOA Varde BUPL Sydjylland Fælles MED Børn og Unge - Udviklingsrådet for Varde Opland Udvalget for Børn og Undervisning Bytoften 2, 6800 Varde Tlf Den 14. april 2015 Dok. nr Sagsnr Høring om oprettelse af et aldersintegreret 0-2 års tilbud i Billum Børnehave Udvalget for Børn og Undervisning har på møde den 14. april 2015 besluttet at sende forslag om oprettelse af 0-2 års pladser i Billum Børnehave i høring. Forslaget går konkret ud på, at der i Billum Børnehave oprettes 4 pladser for børn i alderen 0-2 år som et fuldt aldersintegreret tilbud, svarende til en reduktion i Dagplejen på én dagplejer. Et fuldt aldersintegreret tilbud indebærer, at institutionen ikke opdeles i en traditionel vuggestuegruppe og børnehavegruppe, men i stedet opdeles i grupper på tværs af alderen 0-6 år. Der tildeles en ressource svarende til en faktor på 2,06 af en børnehaveplads (svarende til tildelingen til en vuggestueplads) og forældrebetalingstaksten bliver kr., svarende til 25 % i forældrebetaling. Taksten er baseret på, at de 0-2 årige i et fuldt aldersintegreret tilbud til forskel fra børn i en vuggestuegruppe, har madpakke med i institutionen. Der afsættes et éngangsbeløb på kr. pr. plads til etableringsudgifter. Ved 4 pladser udgør dette beløb kr. Beløbet dækker udgifter til barnevogne, møbler, andet inventar og legepladsudstyr mv. Udmøntningsforslag, herunder pædagogiske rammer, ressourcetildeling, serviceniveau og takst er beskrevet i vedlagte dokument. 1/2

192 Forslaget sendes hermed i høring, hvorefter Udvalget for Børn og Undervisning behandler de indkomne høringssvar forud for endelig beslutning på udvalgsmøde den 5. maj Fristen for indsendelse af høringssvar er tirsdag den 28.april kl Høringssvar sendes til Birthe Laustrup Carstensen, mail: Med venlig hilsen Per Rask Jensen Formand for Udvalget for Børn og Undervisning Vedlagt: Dok nr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud 2/2

193 Bilag: Analyse af undersøgelse i Billum Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49787/15

194 Dok Analyse af undersøgelse i Billum vedrørende 0-2 års pladser Nærværende analyse af en undersøgelse der er foretaget i forhold til hvorvidt der blandt forældre med børn i alderen 0-3 år i Billum og omegn er interesse for, at der etableres et tilbud for de 0-2 årige i Billum Børnehave. I uge 8 blev der foretaget opringninger til borgere i Billum og omegn med medblik på at undersøge forældrenes interesse i forskellige løsningsmodellerer der er udarbejdet i samarbejde med en lokal gruppe. 0-2 års pladser i et 0-6 års aldersintegreret tilbud Oprettelse 0-2 års aldersintegrerede pladser i Billum børnehave. Et fuldt aldersintegreret tilbud fra 0-6 år indebærer at institutionen ikke opdeles i en traditionel vuggestuegruppe og børnehavegruppe, men i grupper på tværs af alderen 0-6 år. Eksempelvis i grupper med 0-4 årige og 4-6 årige. Forældrebetalingen for en 0-2 års plads udgør kr. svarende til 25 % af driftsudgiften. Beregning af forældrebetalingen er inklusiv bleer, men eksklusiv vuggestuemad, idet børnene skal have madpakke med. En 0-10 års institution Oprettelse af 0-2 års aldersintegrerede pladser i Billum Børnehave, der slås sammen med SFO en i en 0-10 års institution. Dette ud fra den betragtning, at skole, børnehave og SFO er hinandens forudsætninger. Forældrebetalingen for en 0-2 års plads udgør kr. svarende til 25 % af driftsudgiften. Forældrebetalingen er inklusiv bleer, men eksklusiv vuggestuemad, idet børnene skal have madpakke med. Der er i alt 40 borgere, der har deltaget i undersøgelsen. Heraf har 13 borgere børn i alderen 0-3 år, der ikke går i et dagtilbud. Nedenstående er et sammentræk af undersøgelsen, der vil indgå i analysen som væsentlige elementer. Spørgsmål 10 Påtænker du/i at dit/jeres barn mellem 0-3 år skal gå i dagtilbud? Er barnet for eksempel skrevet op et sted? Billum borgere: Oksbøl borgere

195 Hvilket dagtilbud påtænker du/i at vælge? Billum borgere Oksbøl/Janderup borgere Analyse: De adspurgte Billum borgere ønsker at have deres børn i dagplejen lokalt, hvilket også er gældende for de adspurgte i Oksbøl. Undersøgelsen viser at det, der har betydning for Billum borgerne i deres valg af dagtilbud er kendskab til dagtilbuddet, en lokal tilknytning til Billum og samværet med de samme børn op til skolealderen. Yderligere er afstanden fra hjemmet til dagtilbuddet også en væsentlig faktor i forældrenes valg. I Oksbøl har afstanden fra hjemmet til dagtilbuddet også en betydning for valget af dagtilbud, men den væsentligste faktor er dog forældrebetalingen.

196 Spørgsmål 12 Hvis det var en mulighed eller havde været en mulighed at vælge mellem en dagplejeplads og en 0-2 års plads i Billum børnehave, hvad var dit/jeres valg så faldet på? Oksbøl borgere Billum borgere Spørgsmål 13 Hvis det var/havde været en mulighed at vælge mellem en dagplejeplads og en 0-2 års plads i en 0-10 års institution, hvad var valget så faldet på? Billum Børnehave Oksbøl borgere Analyse: De adspurgte Billum borgere er delte i deres besvarelse. 50 % ønsker dagplejen og 50 % ønsker en 0-2 års plads i Billum Børnehave. Den % del der ønsker dagplejen, har en bekymring i forhold til at 0-2 års pladser ikke er regulære vuggestuepladser og at Billum Børnehave ikke er egnet til vuggestuepladser. De giver samtidig udtryk for at prisen er for høj. Ud af de 20 adspurgte Oksbøl borgere, er der én der ønsker en 0-2års plads i Billum Børnehave. De øvrige, undtagen én, ønsker dagplejen. Argumenter for at vælge en dagplejeplads lokalt er at der er få børn og hjemlige rammer, hvilket vurderes som bedst for små børn. Man er meget glade for dagplejen. Dagplejen er en rolig start på institutionslivet. Vuggestue/0-2 års pladser er for voldsom en start og der er for stor en aldersspredning fra 0-6 år.

197 Konklusion. Undersøgelsen viser, at der er stor tilslutning til dagplejen, men også at der er en interesse for 0-2 års pladser i Billum Børnehave. 5 borgere, heraf en fra Oksbøl tilkendegiver at de ville vælge en 0-2 års plads i et aldersintegreret 0-6 års dagtilbud og 4 borgere, heraf 1 fra Oksbøl, tilkendegiver at de ville vælge et 0-10 års tilbud frem for dagpleje. Der bliver dog udtrykt en bekymring for, at 0-2 års pladser ikke er vuggestuepladser både i forhold til 0-6 års og i forhold til 0-10 aldersintegreret dagtilbud. Geografien og det kommende skolevalg har en betydning for Oksbøl borgene i forhold til et dagtilbudsvalg i Billum.

198 Bilag: BU-udvalget : Evt. etablering af aldersintegrerede tilbud i Lunde og Horne Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

199 Evt. etablering af aldersintegrerede tilbud i Lunde og Horne Dok.nr.: 6265 Sagsid.: 14/5202 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling På baggrund af prognosen pr. 15. juli 2014 hvoraf det fremgik at S/I Regnbuen i Horne, Lundparken i Lunde og Billum Børnehave kommer under 35 børn, har udvalget på møde den 12. august 2014 bedt forvaltningen tage kontakt til børnehaverne i Horne, Lunde og Billum for afdækning af interessen for etablering af et aldersintegreret tilbud. Forvaltningen har forespurgt i Lunde og i Horne. I den forbindelse er der afholdt et møde den 1. september 2014 i Horne mellem direktør, dagtilbudschef og lokale personale- og forældrerepræsentanter fra dagplejen og børnehaven. På mødet var der en fælles del med information om 0-2 års aldersintegrerede pladser og udvalgets forespørgsel om interessetilkendegivelse. Efterfølgende havde direktør og dagtilbudschef en drøftelse med hvert af de 2 områder. På mødet aftaltes, at de 2 institutionsledere og dagplejelederen ville indkalde til møder med en bredere kreds af interessenter i hvert af de 2 områder med henblik på at få lavet en interessetilkendegivelse. Billum Børnehave behandles særskilt på baggrund af Billum Børneby sagen. Overordnet er man i Horne enige om, at det vil være attraktivt at kunne tilbyde en aldersintegreret institution. Af svarene fremgår dog også, at der er forskellige perspektiver. Således gør dagplejen opmærksom på, at det bliver vanskeligere at tilpasse normeringen, hvis forældrene har/får flere valgmuligheder. Dagplejen vil gerne beholde 4 dagplejere i Horne, for at bibeholde kvaliteten og dynamikken i dagplejegruppen. I Lunde er man åben for en fremadrettet dialog med det politiske udvalg både i forhold til det konkrete spørgsmål vedr. 0-2 års pladser samt den generelle udfordring med få børn i området. Der udtrykkes bekymring for den foreslåede normering, som er mindre end vuggestuenormeringen. Prognose for Lundparken : gennemsnit/år: 29, : gennemsnit/år: 30, : gennemsnit/år: 26,25 Fødselstal for Lunde/Kvong 2011: : : : 10 (pr. 2. oktober) Prognose for Regnbuen : gennemsnit/år: 33, : gennemsnit/år: 30, : gennemsnit/år: 31,67 Fødselstal for Horne 2011: : 8 1

200 2013: : 8 (pr. 2. oktober) Forvaltningens vurdering Forslag om etablering af aldersintegrerede pladser skal ses på baggrund af det faldende børnetal og holdes ikke op imod kvaliteten i dagplejen, idet der er tale om 2 forskellige tilbud, som begge har en kvalitet Varde Kommune kan stå inde for. På baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at arbejde videre med etablering af fuldt aldersintegrerede 0-2 års pladser i Regnbuen i Horne og Lundparken i Lunde. Såfremt det besluttes at oprette 0-2 års aldersintegrerede pladser anbefaler forvaltningen maksimalt 4 pladser, jf. at det svarer til en dagplejer og at det giver mulighed for at tilbyde både dagpleje og 0-2 års pladser i de 2 områder. Ved en fritvalgsordning kan der opstå en situation, hvor 0-2 års pladserne ikke fyldes op, hvorfor der både vil være udgifter til 0-2 års pladser og dagplejepladser med deraf følgende merudgift. Ligeledes kan efterspørgslen på 0-2 års pladserne vise sig større end de 4 pladser, hvorved der kan opstå venteliste. På baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser, foreslår forvaltningen at tildelingen bliver den samme som til en vuggestueplads, hvilket vil give bedre betingelser i forhold til at levere den kvalitet, der beskrives i dok Takst og driftsudgifter vil herved svare til en vuggestueplads, dog undtaget udgiften til mad, idet det fortsat forudsættes, at børnene har madpakker med. Ved oprettelse af 0-2 års aldersintegrerede pladser bør håndtering af personalesituationen aftales med de forhandlingsberettigede organisationer. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Tildeling og takst ved 1,75: Tilbuddet er foreslået med en ressource svarende til faktor 1,75 af en børnehaveplads, med en takst på kr., svarende til 25 % i forældrebetaling. Forskellen mellem udgiften til en dagplejeplads og en fuldt integreret plads udgør kr./barn, svarende til kr. for 4 pladser. Tildelingen til et 0-2 års barn i et aldersintegreret tilbud på 1,75 af en børnehaveplads = kr./barn/år, svarende til en normering på 7,35 time/barn/uge pr. 1. januar 2015 (tallene tager udgangspunkt i en gennemsnitsløn, hvorfor der vil være variationer). Tildeling og takst ved 2,06: Såfremt tildelingen skal være som til en vuggestueplads vil denne være 2,06 og forældrebetalingen udgøre kr. svarende til 25 % uden vuggestuemad men med bleer. Forskellen mellem udgiften til dagplejeplads og en vuggestueplads udgør kr./barn svarende til kr. for 4 pladser. 2

201 Tildelingen til et vuggestuebarn på 2,06 = kr./barn/år, svarende til en normering på 8,65 time/barn/uge pr. 1. januar 2015 (tallene tager udgangspunkt i en gennemsnitsløn, hvorfor der vil være variationer). Etableringsudgifter ved 4 pladser: 4 x kr. pr. plads, svarende til kr. som et éngangsbeløb. Beløbet dækker udgifter til barnevogne, møbler, andet inventar og legepladsudstyr mv. Etableringsudgiften kan finansieres af anlægs- og renoveringspuljen for skoler og dagtilbud. Finansiering: I Lunde og Horne børnehaver tildeles der til 35 børn selvom den faktiske prognose for 2014/15 siger henholdsvis 29 og 33 børn. Udgiften kan finansieres af det vi i dag betaler til tomme pladser og sparet udgift i dagplejen. Høring ---- Bilag: 1 Åben Bestyrelsen i Blåbjergegnens Dagtilbud - Tilbagemelding vedr /14 års pladser i Lundparken 2 Åben Brev fra forældre til barn i dagplejen i Horne & S/I Regnbuens /14 bestyrelse 3 Åben Budget 2015: Prognose for børnetallet for dagtilbudsområdet pr / Åben Tildeling til integrerede pladser - Økonomisk opstilling /14 5 Åben Beskrivelse og udmøntning af aldersintegreret 0-6 års tilbud 85261/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der - på baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser - tages stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med oprettelse af 0-2 års aldersintegrerede pladser i Regnbuen og Lundparken. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Arne Lindberg Callesen For så vidt angår S/I Regnbuen i Horne vedtoges at sende forslaget om oprettelse af aldersintegrerede pladser i høring ved bestyrelse og MED-udvalg i dagpleje og børnehave, FællesMED Børn og Unge, Borgerforening og Udviklingsråd samt ved de faglige organisationer. For så vidt angår Børnehaven Lundparken i Lunde vedtoges at lade forvaltningen sondere mulighederne yderligere for at iværksætte tiltag i forhold til det faldende børnetal i Lunde. Udvalget besluttede at fastholde en minimumstildeling på 35. 3

202 Marianne Kristiansen (A) stemte imod at der arbejdes videre med oprettelse af aldersintegrerede pladser på de beskrevne præmisser. 4

203 Bilag: Høringsbrev om etablering af 0-2 års pladser i Lundparken Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47819/15

204 Til: Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg Blaabjergegnens bestyrelse og MED-udvalg - FOA Varde BUPL Sydjylland Blaabjerg Udviklingsråd Fælles MED Børn og Unge - Udvalget for Børn og Undervisning Bytoften 2, 6800 Varde Tlf Den 14. april 2015 Dok. nr Sagsnr. 15/42341 Høring om oprettelse af et aldersintegreret 0-2 års tilbud i Lundparken Udvalget for Børn og Undervisning har på møde den 14. april 2015 besluttet at sende forslag om oprettelse af 0-2 års pladser i Lundparken i høring. Forslaget går konkret ud på, at der i Lundparken oprettes 4 pladser for børn i alderen 0-2 år som et fuldt aldersintegreret tilbud, svarende til en reduktion i Dagplejen på én dagplejer. Et fuldt aldersintegreret tilbud indebærer, at institutionen ikke opdeles i en traditionel vuggestuegruppe og børnehavegruppe, men i stedet opdeles i grupper på tværs af alderen 0-6 år. Der tildeles en ressource svarende til en faktor på 2,06 af en børnehaveplads (svarende til tildelingen til en vuggestueplads) og forældrebetalingstaksten bliver kr., svarende til 25 % i forældrebetaling. Taksten er baseret på, at de 0-2 årige i et fuldt aldersintegreret tilbud til forskel fra børn i en vuggestuegruppe, har madpakke med i institutionen. Der afsættes et éngangsbeløb på kr. pr. plads til etableringsudgifter. Ved 4 pladser udgør dette beløb kr. Beløbet dækker udgifter til barnevogne, møbler, andet inventar og legepladsudstyr mv. Udmøntningsforslag, herunder pædagogiske rammer, ressourcetildeling, serviceniveau og takst er beskrevet i vedlagte dokument. 1/2

205 Forslaget sendes hermed i høring, hvorefter Udvalget for Børn og Undervisning behandler de indkomne høringssvar forud for endelig beslutning på udvalgsmøde den 5. maj Fristen for indsendelse af høringssvar er tirsdag den 28.april kl Høringssvar sendes til Birthe Laustrup Carstensen, mail: Med venlig hilsen Per Rask Jensen Formand for Udvalget for Børn og Undervisning Vedlagt: Dok nr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud 2/2

206 Bilag: Tids- og procesplan etabelering af Billum Børneby 2015 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5202/15

207 Tids- og procesplan vedrørende etablering af Billum Børneby Sag nr Dok. nr Ref.: olho TIDSPUNKT AKTIVITET INVOLVERER/ANSVARLIG uge 3 Afklaringsmøde med skoleledelsen Skoleledelsen/forvaltning Blåvandshuk/Billum Skole 15. januar 2015 Dispensationsansøgning vedr. Forvaltningen folkeskolelovens 24a 10. marts 2015 Svar på dispensationsansøgning UVM (ansøgning godkendt) Uge11-13 Udarbejdelse af tids- procesplan, Forvaltningen samt indbydelse til interessenter om deltagelse i udarbejdelse af rammer, struktur og retningslinjer for Billum Børneby Uge 13 Sagsfremstilling m/v til politisk Forvaltningen udvalgsbehandling af tids- og proces-plan m.v. 14. april 2015 Udvalgsbehandling af tids- og Udvalget for Børn og Undervisning procesplan 16. april møde med interessenter omkring Billum Børneby. Struktur, økonomi, indhold m.v. Der nedsættes evt. en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe der udarbejder oplæg. Alternativt aftales møderække med interessenter Forvaltningen, Faglige organisationer, Billum skole/børnehave, Blåvandshuk skole, repræsentanter fra Billum m.fl. Uge Udarbejdelse af oplæg /sagsfremstilling vedr. etablering af Billum Børneby 5. maj 2015 Udvalgsbehandling af oplæg til etablering af Billum Børneby 6. maj 31. maj Oplæg sendes til udtalelse hos skolebestyrelse og børnehavens forældrebestyrelse 2. juni 2015 Udvalgsbehandling af oplæg til etablering af Billum Børneby efter udtalelse Forvaltningen, Faglige organisationer, Billum Skole/børnehave, Blåvandshuk Skole, repræsentanter fra Billum m.fl. Udvalget for Børn og Undervisning Forvaltning/bestyrelser Udvalget for Børn og Undervisning 24. juni 2015 Oplæg behandles i ØK Udvalget for Økonomi og Erhverv 30. juni 2015 Oplæg behandles i Byråd Byråd august oktober 2015 Blåvandshuk Skole. Billum Børnehave Gennemførelse af valg til fællesbestyrelse på hhv. Blåvandshuk Skole og i Billum Børnehave. Ved skolen skal Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse i Varde Kommune følges. Regler for valg af forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet fastsætter Byrådet selv. Funktionsperioden for de siddende bestyrelser i henholdsvis børnehave og skole forlænges til 1. oktober 2015.

208 1. oktober 2015 Ny fællesbestyrelse tiltræder. Den nye fællesbestyrelses funktionsperiode fastsættes til 2018, således at nyvalg til bestyrelsen fremover følger termin for skolebestyrelsesvalg ved kommunens øvrige skoler. Blåvandshuk Skole/Billum Børnehave

209 Bilag: Integrationsrådet : Drøftelse af daginstitutioner i Varde by. Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19136/15

210 Drøftelse af daginstitutioner i Varde by. Dok.nr.: 7505 Sagsid.: 15/1825 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Sanela Zizak, V. Landevej, Varde anmoder i skrivelse om, at der sættes fokus på, at børn i udsatte positioner kunne fordeles i daginstitutionerne i Varde By, således at man fra barnets start i daginstitutionslivet tager hånd om, at barnet og familien vil få mulighed for at kunne spejle sig i og knytte relationer til ganske almindelige danske og vardensiske gennemsnitfamilier. Børnehuset Lysningen, beliggende i Vestparken, Lysningen 11, 6800 Varde er et dagtilbud på almenområdet normeret til 56 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Børnehusets børn bor som hovedregel i Boulevardbebyggelserne (Vestparken, Isbjergparken og Lerpøtparken) og Lysningen, enkelte bor på de omkringliggende villaveje. Boulevardbebyggelsen er kendetegnet ved, at beboernes status og alder giver en skævvridning sammenlignet med det øvrige Varde kommune. I Boulevardbebyggelsen er der en stor repræsentation af personer med anden etnisk herkomst end dansk. I Boulevardbebyggelsen udgør andelen 44.8%. I Børnehuset Lysningen udgør denne andel 49,12% Retsgrundlag Ingen Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Skrivelse fra Zanela Zizak om at udsatte portioner fordeles i daginstitutioner ne i Varde By /15 Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at der foretages en drøftelse af børn i udsatte positioner kunne fordeles i daginstitutionerne i Varde By. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Sahra Abdi, Samah Tahah, Ida Sørensen, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Johan Evensen 1

211 Rådet støtter ideen ang. en bedre fordeling af børnene med anden etnisk baggrund en dansk i Varde bys daginstitutioner. Sagen fremsendes til orientering i Udvalget for Børn og Undervisning. 2

212 Bilag: Fordeling af børn med anden etnisk baggrund end dansk i 0-6 års alderen pr Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39610/15

213 Fordeling af børn med anden etnisk baggrund end dansk i 0-6 års alderen i Varde Kommunes dagtilbud pr Dagtilbud Normeret antal børn Nationalitet Antal Skovbrynet, Ølgod 139 Sri-Lanka 1 Burma 9 Syrien 4 Rumænien 3 Ukraine 1 Holland 1 Polen 1 Zambia 1 Svalereden, Lindbjerg 27 Holland 3 Ukraine 1 Møllehuset, Tistrup 84 Rumænien 1 Columbia 1 Agerbæk børnehus 69 Burma 2 Polen 1 Litauen 1 HolmeÅhuset, Starup 37 Ukraine 2 Årre børnehave 54 Holland 1 Teglhuset, Nordenskov 52 Litauen 1 Bosnien 1 Kastanjehaven, Næsbjerg 81 Tyskland 2 Rumænien 1 Letland 1 Trinbrættet, Sig 50 Ukraine 1 Hedevang, Alslev 78 Rumænien 1 Polen 1

214 Dagtilbud Normeret antal børn Nationalitet Antal Børnehuset Sdr. Allé, Varde 44 Polen 3 Bosnien 2 Afghanistan 1 Kosovo 1 Iran 1 Vestervold, Varde 53 Bosnien 5 Burma 1 Polen 1 Iran 3 Somalia 1 Børnehuset Lysningen, Varde 55 Afghanistan 3 Tyrkiet 4 Bosnien 9 Somalia 1 Irak 2 Grønland 1 Palæstina 3 Libanon 2 Syrien 2 Burma 1 Rumænien 1 Kærhøgevej, Varde 75 Somalia 2 Norge 1 Regnbuen, Horne 33 Letland 1 Tyskland 2 Østervang, Varde 61 Afghanistan 1 Smørhullet, Varde 73 Polen 1 Rumænien 1

215 Dagtilbud Normeret antal børn Nationalitet Antal Søndermarken, Varde 68 Litauen 2 Bosnien 1 Slovenien 1 Kina 1 Holland/Kina 1 Letland 1 Højgårdsparken, Varde 50 Congo 1 Outrup børnehave 69 Holland 1 Bosnien 1 Polen 4 Ukraine 1 Mælkevejen, Nr. Nebel 53 Polen 3 Tyskland 2 Dansk (færøsk sprog) 1 Congo 1 Letland/Iran 1 Lundparken 29 Letland 1 Holland 1 Maldiverne/Holland 1 Oksbøl børnehave 44 Polen 1 Skovmusen, Oksbøl 66 Afghanistan 2 Syrien 2 Tyskland 1 Billum børnehave 31 Estland 1 Svalehuset, Janderup 56 Rumænien 1 Burma 1

216 Dagtilbud Normeret antal børn Nationalitet Antal Vuggestuen Isbjergparken Vuggestuen Lysningen 12 (16 pt.) 4 Vuggestuen Østervang 12 0 Vuggestuen Højgårdsparken 16 1 Søndermarken 32 0 Vuggestuen Skovmusen, Oksbøl 12 2 Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod 11 4 Vuggestuen Agerbæk børnehus 8 0 Vuggestuen Nr. Nebel 4 1 Dagplejen (max 2 dagplejere har flere end 50 % bø Dok. nr

217 plejere har flere end 50 % børn med anden etnisk baggrund)

218 Bilag: Spørgeskema - dagtilbud Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40572/15

219 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Sept SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. 1 Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2, 5, 7-12, 14-19, 22-27, 28-31, 33-39, 40-43,

220 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 45-46, 48 og

221 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I XXX KOMMUNE Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår fortroligt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dagtilbuddet. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. For børn i særlige dagtilbud kan det være, at ikke alle spørgsmål opleves relevante fx spørgsmål om valg af tilbud. Du er sikret fortrolighed! Alle oplysninger der indsamles i forbindelse med undersøgelsen, bliver behandlet fortroligt. Oplysningerne anvendes, så svar fra enkeltpersoner ikke kan genkendes. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen XXX Kommune 3

222 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 1. Aktiviteterne i dagligdagen 2. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kom- petencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motori- ske udvikling 6. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig 7. tryg og glad Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns 8. behov Den tid, personalet har til dit barn 9. Personalets engagement i hverdagen 10. Personalets omsorg for dit barn 54. Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 11. Personalets faglige niveau 12. Personalet pædagogiske indsats i forhold til dit barn Samarbejdet med personalet De følgende spørgsmål handler om din tilfredshed med samarbejdet med personalet. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 13. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 14. Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 55. Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 15. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 16. Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 17. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 18. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4

223 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Børnene imellem I denne del spørger vi til din tilfredshed med relationerne mellem børnene og personalets indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 19. Dit barns forhold til de andre børn 20. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 21. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 22. [Hvis barnet er +3 år/børnehave] Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv De fysiske rammer De følgende spørgsmål omhandler de fysiske rammer i dagtilbuddet. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 23. Åbningstiderne 24. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 25. De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 26. Rengøringsstandarden 27. Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) Eventuel frokostmåltid 28. Tilbydes der et frokostmåltid i daginstitutionen eller dagplejen? Sæt ét kryds Ja Gå til spørgsmål 29 Nej Gå til spørgsmål 32 HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 29. Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? Kun relevant for daginstitutioner 5

224 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 30. Er frokostmåltidet arrangeret af kommunen eller af forældrebestyrelsen? Sæt ét kryds Kommunen Forældrebestyrelsen Ved ikke 31. Er frokostmåltidet leveret udefra eller tilberedt i institutionen? Sæt ét kryds Leveret udefra Tilberedt i institutionen Ved ikke Din samlede tilfredshed Det næste spørgsmål handler om din samlede tilfredshed med dagtilbuddet. HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 32. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Fleksibilitet og valgmuligheder De følgende spørgsmål omhandler fleksibiliteten og valgmulighederne i kommunen. 33. Har du inden for det seneste år skullet vælge dagtilbudsplads til dit barn, [BARNETS NAVN]? fx i forbindelse med at barnet er startet i institution eller har skiftet institution? Ja Gå til spørgsmål 34 Nej Gå til spørgsmål 37 6

225 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Nedenstående spørgsmål besvares kun af forældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 34. Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) 35. Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 36. Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række Mege t tilfred s Tilfreds Hverke n tilfreds / utilfred s Utilfreds Mege t utilfred s Ved ikke/ ikke relevan t 37. Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 38. Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 39. Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagpleje- pladsen Valg af institutionsplads I denne del spørger vi ind til valget af dagtilbud. 40. Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? Sæt ét kryds Den var 1. prioritet Den var 2. prioritet Den var 3. prioritet Havde ingen særlige ønsker Pladsen var uønsket Det er ikke muligt at prioritere i kommunen. 41. I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller naturlige skift pga. overgang til fx børnehave eller skole. Sæt ét kryds I høj grad (gå til spørgsmål 42 og 43) I nogen grad (gå til spørgsmål 42 og 43) Hverken/eller (gå til spørgsmål 44) I mindre grad (gå til spørgsmål 44) Slet ikke (gå til spørgsmål 44) Ved ikke (gå til spørgsmål 44) 7

226 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 42. Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte dagtilbudsplads. Sæt ét kryds Dagpleje Vuggestue Aldersintegreret institution Børnehave 43. Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte dagtilbudsplads. Sæt eventuelt flere krydser Manglende trivsel Adfærdsproblemer Den pædagogiske indsats Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud Niveauet for forældrebetaling Den etniske/sociale sammensætning Ideologiske/religiøse årsager Andre årsager Om dig og dit barn Her i den sidste del af spørgeskemaet er der en række spørgsmål om dig og dit barn. 44. Hvad er barnets alder? Notér venligst alder pr. dags dato. Sæt ét kryds mdr mdr mdr. 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år og derover 8

227 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 45. Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primære husstand, (inklusiv [BARNETS NAVN])? Sæt ét kryds eller derover 46. I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand (inklusive [BARNETS NAVN])? Sæt ét eller flere krydser 0 2 år 3 5 år 6 9 år år år 18 og derover 47. Hvad er dit barns køn Sæt ét kryds Dreng Pige 48. Hvad er dit køn? Sæt ét kryds Mand Kvinde Ønsker ikke at oplyse 49. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse 8

228 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 50. Hvor længe har dit barn været indskrevet i dagtilbuddet? Sæt ét kryds 6 måneder eller kortere tid 7-11 måneder 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7 år eller længere tid 51. Hvad er din civilstand Sæt ét kryds Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse 52. Hvad er din alder? Notér venligst alder pr. dags dato år 53. Hvad er din højest fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds Skole klasse Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX) (2-3årig ungdomsuddannelse) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social og sundhedsassistent) Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (fx, økonoma, maskintekniker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (fx folkeskolelærer, teknikumingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (universitetsuddannede, fx læge, gymnasielærer, jurist, ingeniør, forsker (ph.d.)) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Tak for hjælpen 9

229 Bilag: Procesguide KL - brugertilfredshedsundersøgelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40571/15

230 Procesguide Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau i kommunerne Forældre til børn i dagtilbud, folkeskoler, SFO og fritidsordninger Elever i folkeskolen Brugere af hjemmehjælp Økonomisk Sekretariat, KL November 2011

231 Baggrund og målgruppe for brugertilfredshedsundersøgelserne 10 pilotkommuner har i medvirket til at udvikle og afprøve et koncept til at belyse brugernes tilfredshed i kommunerne på institutionsniveau. På baggrund af dette projekt blev regeringen og KL i økonomiaftalen for 2011 enige om at anbefale kommunerne at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet hvert andet år blandt målgrupperne nedenfor. - Forældre til børn i dagtilbud, i folkeskolen (inkl. specialklasser), i SFO eller i fritidshjem - Elever i folkeskolen i klasse - Modtagere af hjemmehjælp Til disse målgrupper er der udviklet fælleskommunale koncepter med faste spørgeskemaer, hvor der dog er mulighed for at tilføje egne lokale spørgsmål. Kommunerne anbefales i økonomiaftalen at benytte dette fælleskommunale koncept. Der etableres i 2012 et it-system, der gør det muligt at sammenligne egne resultater på de faste spørgsmål i spørgeskemaerne med andre kommuners resultater. Hermed får kommunerne mulighed for at benchmarke egne resultater i forhold til andre kommuner. Denne procesguide er baseret på, at de udviklede spørgeskemaer benyttes hvert andet år til at lave en totalundersøgelse af ovenstående målgrupper. Udover ovennævnte målgrupper er der udviklet spørgerammer til brug på plejebolig-, handicap- og klubtilbudsområdet. Disse er dog ikke del af anbefalingen om brugertilfredshedsundersøgelser i økonomiaftalen. For mere viden om disse områder se Kvalitetsportalen. Når man skal gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, er der forskellige faser i gennemførelsen. For at få det bedste udbytte af undersøgelsen er det vigtigt, at hver fase gennemføres tilfredsstillende. De seks faser, som gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse her er opdelt i, kan ses i figuren nedenfor. Figur 1: Faser i gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse Opstart - Opstartsmøde Forberedelse af dataindsamling - Tilrettelæggelse af forløbet - Forankring i kommunen - Informationsmateriale - Udtræk og håndtering af respondentlister Spørgeskema - Design af spørgeskemaet - Oversættelse Dataindsamling - Indsamlingsmodeller - Opfølgning på svarprocenter Rapportering - Institutionsrapporter Opfølgning og anvendelse - Kommunerapport - Resultatoversigt - Opfølgning institutioner - Opfølgning centralt 8-10 uger 6-8 uger 5 uger (2 uger for institutionsrapporter) Side 1 af 12

232 Fase 1 til 3 kan gennemføres sideløbende, mens de efterfølgende faser kræver, at de foregående faser er gennemført. Nedenfor uddybes indholdet af hver af de seks faser. Fase 1: Opstart Når I som kommune ønsker at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, skal I som noget af det første tage stilling til, hvorvidt I selv ønsker at gennemføre hele undersøgelsen, eller om I vil anvende en ekstern leverandør i nogle eller alle faser af undersøgelsen. Eksempelvis kan det for nogle kommuner være relevant at inddrage eksterne leverandører til at hjælpe med at udforme det præcise undersøgelsesdesign og tilpasse spørgeskemaerne, til dataindsamlingen og til analyse/rapportering af besvarelserne. Uanset om man vælger, at kommunen selv gennemfører hele undersøgelsen, eller man inddrager en ekstern leverandør i processen, er det vigtigt, at der både inddrages personer med tilstrækkelige metodiske kompetencer og personer med betydelig indsigt i fagområdet. Opstartsmøde og tilrettelæggelse af forløbet Det anbefales, at en brugertilfredshedsundersøgelse overordnet er styret og koordineret på forvaltningsniveau, enten af en eller flere personer i staben eller i et fagkontor. Dette skal sikre, at der er nogen på et overordnet niveau, der har et overblik over gennemførelsen af hele undersøgelsen. Projektopstarten indledes med et møde, hvor det overordnede projektdesign, tidsplan med ansvarsfordeling og andre praktiske detaljer vedrørende undersøgelsen aftales med den eksterne leverandør og/eller blandt medarbejderne i kommunen. Punkter, der kan være relevante at drøfte på dette møde, ses i boksen nedenfor. - Den overordnede tidsplan - Opgavedeling mellem forvaltning, institutioner og evt. ekstern leverandør - Udtræk og håndtering af respondentdata - Proces for udarbejdelse af endeligt spørgeskema - Dataindsamlingsproces - Rapportering af undersøgelsen - Forankring af undersøgelsen i kommunen, kommunikationsstrategi - Strategi for løbende opsamling af erfaringer fra undersøgelsen og evt. en afsluttende evaluering af forløbet Forankring i kommunen og udsendelse af informationsmateriale Det er væsentligt at tænke på en bred forankring af undersøgelsen i kommunen allerede i starten af projektet. En tidlig forankring kan være med til at forbedre både gennemførelsen af undersøgelsen, den efterfølgende opfølgning og anvendelsen af resultaterne i kommunen. Her skal alle aktører i den samlede styringskæde tænkes ind, det vil sige både politikere, forvaltningsniveau, institutionsledere, medarbejdere og forældre/brugere. I boksen nedenfor ses nogle gode råd i forbindelse med forankringen i kommunen. Side 2 af 12

233 - Der kan etableres en ledelsesmæssig og faglig forankring af undersøgelsen ved at oprette en styregruppe for undersøgelsen - Gennemfør en målrettet information og involvering af alle nøgleaktører så tidligt som muligt også forud for undersøgelsens gennemførelse - Vælg en differentieret tilgang til information/involvering, så den tilpasses de forskellige aktører. Hermed menes eksempelvis, at den egentlige inddragelse (f.eks. i forhold til spørgeskemaudformning) oftest kun bør omfatte de decentrale ledere og ikke frontmedarbejdere - Giv de decentrale ledere ansvaret for at informere og evt. inddrage medarbejderne tidligt i forløbet - Lav en plan over hvornår de forskellige aktører skal informeres om hvad. På Kvalitetsportalen findes en beskrivelse af nogle af de gevinster der er ved at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser for henholdsvis brugere, institutioner, kommune og politikere. Det kan være relevant inspirationsmateriale, når forskellige aktører skal have formålet med at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse beskrevet. Af konkrete aktiviteter for at informere om brugertilfredshedsundersøgelsen, kan man som kommune eksempelvis igangsætte følgende aktiviteter: - Telefonisk og skriftlig kontakt til institutionsledere for at fortælle om undersøgelsens formål og tidsplan. Det er vigtigt, at institutionslederne videreformidler oplysninger om undersøgelsen til medarbejderne, så usikkerheder om at blive målt kan mindskes. - Indledende fællesmøder/workshops med institutionsledere eller andre centrale parter - Roadshow, hvor centrale personer informerer ved f.eks. personalemøder på de enkelte institutioner - Plakater til ophængning på institutionerne med information om undersøgelsen, baggrunden og formålet Fase 2: Indhente data om respondenter I denne fase skal dataindsamlingen forberedes, hvilket indebærer at finde frem til de relevante respondenter (deltagere i undersøgelsen) og at sikre sig, at man har de rigtige informationer om dem og institutionerne. Denne opgave bliver typisk mere kompleks end forventet. Udtræk og håndtering af respondentlister For at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelserne skal der etableres en database med de nødvendige oplysninger om respondenterne, adresser, evt. forældres navne, hvilke(n) institution/tilbud respondenterne er tilknyttet mv. Ligeledes er det nødvendigt at etablere en retvisende organisationsstruktur, der afspejler, hvordan kommunens institutionsstruktur er opbygget, f.eks. opdeling i områder/distrikter, underopdeling af institutioner i afdelinger mv. Den efterfølgende rapportering vil som oftest følge organisationsstrukturen, hvorfor det er vigtigt, at strukturen etableres i overensstemmelse med den faktiske struktur i kommunen. Erfaringerne viser, at kommunen med fordel kan bestille selve dataudtrækket via kommunens systemleverandør. Undtaget er dog skoleområdet, hvor kommunerne ofte kan udtrække oplysningerne i den nødvendige kvalitet. Side 3 af 12

234 Efter den første leverance af data, er der ofte et forholdsvist stort og tidskrævende arbejde i forbindelse med at kvalitetssikre data, så de danner det bedst mulige grundlag for dataindsamlingen. En af opgaverne i kvalitetssikringen af data er håndteringen af børn til skilte forældre, hvor det skal afklares, hvilken forælder henvendelsen skal sendes til. Dette gøres i praksis ved at samkøre oplysningerne om barnets adresse/efternavn med forældrenes adresse/efternavn. Herved sikres, at henvendelsen om brugertilfredshedsundersøgelsen rettes til den forælder, som barnet bor hos. I praksis besværliggøres arbejdet af, at adresserne ikke nødvendigvis er skrevet på samme måde. Såfremt det ikke er muligt at få leveret en adressenøgle (en unik kode for hver husstand), kræver det manuelle gennemløb af data. Boksen nedenfor viser forskellige andre måder til at kvalitetssikre de udtrukne oplysninger om de relevante personer. Eventuelle mangler eller uoverensstemmelser skal så vidt muligt rettes, da det ellers besværliggør den efterfølgende analyse. - Kontrollér, at der for hver bruger fremgår cpr-nummer, navn og adresse - Kontrollér, at de rette oplysninger om enheden (institution/tilbud) og eventuel underenhed (afdeling/leverandør) findes i datafilen. Kontrollér ligeledes, at de øvrige udtrukne oplysninger er korrekte - Slet eventuelle dubletter. Dubletter kan eksempelvis opstå, hvis en bruger på hjemmeplejeområdet modtager hjælp/pleje fra flere leverandører - Kontrollér, at datafilen indeholder alle de informationer, som kommunen ønsker at anvende i den efterfølgende analyse Fase 3: Spørgeskema De enkelte spørgeskemaer, som er tilgængelige på Kvalitetsportalen under Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, er overordnet opbygget med fire grupper af spørgsmål: - Faste spørgsmål: En fast grundstamme på seks til 10 tilfredshedsspørgsmål, der skal indgå i alle undersøgelserne de er fremhævet med fed skrift i spørgeskemaerne - Baggrundsspørgsmål: fem til 10 spørgsmål afhængigt af respondentgruppen. Det anbefales, at disse spørgsmål indgår i alle undersøgelserne - Valgfrie spørgsmål: Et katalog af kvalitetssikrede spørgsmål, som kommunen efter eget valg kan medtage - Lokale spørgsmål: Spørgsmål, som kommunen selv formulerer De faste spørgsmål sikrer, at der etableres et benchmarkgrundlag på tværs af de kommuner, der gennemfører brugertilfredshedsundersøgelserne, så den enkelte kommune som minimum kan benchmarke sig med andre kommuner på denne gruppe af spørgsmål. Med de valgfrie og lokale spørgsmål sikres det samtidig, at undersøgelsen kan tilpasses den enkelte kommune og afdække særlige lokale forhold, initiativer mv. De enkelte kommuner vil altså kunne sammensætte spørgeskemaer, så de bedst muligt modsvarer de specifikke ønsker, man har i kommunen. Det anbefales, at kommunen i den forbindelse tilrettelægger et forløb, hvor der sker en decentral stillingtagen til udvalg/formulering af de valgfrie og lokale spørgsmål i fora med deltagelse af forvaltninger og decentrale ledere. Side 4 af 12

235 En involvering af medarbejderne vil kræve uhensigtsmæssigt mange ressourcer set i forhold til det forventede udbytte. Medarbejderne skal dog kende til listen af spørgsmål forud for igangsættelsen. Øvrige aktører bør også involveres (det politiske niveau, faglige organisationer, bestyrelser mv.), men primært til orientering. Nedenstående boks omhandler gode råd i forbindelse med spørgeskemakonstruktionen. - Af hensyn til svarkvalitet og svarprocent er det vigtigt at begrænse antallet af spørgsmål. Det anbefales, at der maks. er 30 spørgsmål i et spørgeskema - Før man begynder at formulere egne lokale spørgsmål i kommunen er det værd at overveje, om der ikke er nogle af de eksisterende spørgsmål, der dækker behovet. Dels er de valgfrie spørgsmål testet og kvalitetssikret, dels giver anvendelsen af de eksisterende spørgsmål det bedste grundlag for efterfølgende sammenligninger på tværs af kommuner - Overvej kritisk hvilke spørgsmål brugere/forældre kan svare på. Erfaringer har vist at spørgsmål som nedenstående giver mange ved ikke -svar o Tilfredshed med bestyrelsens arbejde, information fra bestyrelse og indflydelse på bestyrelsen o Tilfredshed med pædagogiske læreplaner o Tilfredshed med specifikke ydelser/tilbud - Gennemfør en kvalitetssikring af lokale spørgsmål, evt. ved at lave en pilotundersøgelse blandt et mindre udsnit brugere (10-15 personer) Åbne svarmuligheder Spørgeskemaerne indeholder som udgangspunkt ikke et åbent kommentarfelt, det vil sige en mulighed for, at brugerne kan skrive kommentarer. Kommunen kan vælge selv at tilføje et åbent kommentarfelt. Erfaringsmæssigt er der procent af respondenterne, der benytter muligheden for at supplere med en kommentar, hvis man laver et åbent kommentarfelt. Brugernes kommentarer kan samtidig være et nyttigt input for institutionen/kommunen i forhold til at bidrage til dybere tolkning af resultaterne og som input til det videre kvalitetsudviklingsarbejde. Hvis man vælger at inkludere et åbent kommentarfelt, er der dog samtidig en række forhold, som man skal være opmærksomme på, eksempelvis tidsforbruget i forbindelse med analysen af kommentarerne. Feltet benyttes som nævnt typisk af kun procent. af respondenterne, men gives ofte stor opmærksomhed i opfølgningen. Andre muligheder for at dække behovet for uddybning kan også være at institutionerne inviterer brugerne til dialogmøder, fokusgrupper eller lignende, hvor institutionen kan få nuanceret resultaterne, og brugere kan få lejlighed til at uddybe deres besvarelser. Sammenlignet med et kommentarfelt er dette dog dels ikke anonymt, dels kræver det yderligere ressourcer fra brugernes side. Oversættelse Af hensyn til svarprocenten kan det være relevant at oversætte spørgeskema og følgebrev til de mest udbredte fremmedsprog. Oversættelserne kan være med til at sikre, at man får en højere svarprocenter med bred repræsentation inden for respondentgruppen. Side 5 af 12

236 Med tiden vil følgeskrivelser samt de faste og valgfrie spørgsmål blive tilgængelig på engelsk, arabisk og tyrkisk på Kvalitetsportalen under Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Fase 4: Dataindsamling Dataindsamlingen bør tilrettelægges, så der opnås en høj svarprocent, som er bredt funderet i alle institutioner/distrikter og blandt alle forældregrupper/brugergrupper. Det er afgørende for at sikre et solidt datagrundlag i den enkelte institution/tilbud, som kan danne et tilfredsstillende grundlag for undersøgelsens anvendelse i kvalitetsudviklingen. Som målsætning anbefales det, at den samlede svarprocent tilstræbes at være over 70 % og som minimum 60 %. Svarprocenten på de enkelte institutioner/distrikter skal ligeledes gerne som minimum være 60 %. Ligeledes bør man tilstræbe, at brugerne/eleverne/forældrene i så vid udstrækning som muligt selv besvarer spørgeskemaet uden en interviewer eller oversætter. Derudover kan det anbefales, at respondenterne i så vid udstrækning som muligt svarer elektronisk på spørgeskemaet, da det mindsker ressourceforbruget i forbindelse med udsendelse af papirspørgeskemaer og indtastning af data. I forhold til brugere af hjemmehjælp vil det dog stadig være nødvendigt at udsende papirspørgeskemaer. Forældre og brugere af hjemmehjælp I dette afsnit beskrives et forslag til dataindsamlingsprocessen for forældre til børn i dagtilbud, folkeskole, SFO og fritidshjem samt for brugere af hjemmehjælp. Indsamlingsprocessen til undersøgelse af elever i folkeskolen vendes der tilbage til i næste afsnit. Figur 2: Proces for dataindsamling ift. forældre og brugere af hjemmehjælp 1. Udsendelse af introduktionsbrev (evt. spørgeskema) 2. Udsendelse af rykkerbrev 3. Telefonisk rykkerrunde Som det ses i figuren ovenfor, er det første skridt i dataindsamlingen, at der udsendes et introduktionsbrev (eksempel findes på Kvalitetsportalen under Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser ). Hvis man har mulighed for at udlevere brevene til forældre i daginstitutioner eller udsende introduktionerne via mail, skoleintra eller børne-intra kan det nedbringe omkostningerne i dataindsamlingen betydeligt. I introduktionsbrevet skal undersøgelsens formål samt tidsfrister fremgå, og der skal enten være et link til et internetbaseret spørgeskema, eller der skal vedlægges et papirspørgeskema og en frigjort svarkuvert. I brevet bør det desuden beskrives, hvor respondenterne kan henvende sig med eventuelle spørgsmål (hotline). Hvis man udsender et link til et elektronisk spørgeskema kan man overveje at give respondenterne mulighed for at få tilsendt et papirspørgeskema, hvis de ønsker det. Skriv introduktionsbrevet på kommunens brevpapir, gerne med borgmesterens underskrift, og send det i kommunens kuverter. Side 6 af 12

237 Der bør i hele perioden være en mulighed for respondenterne til at henvende sig med spørgsmål enten via mail eller telefon til enten en ekstern leverandør eller personer i kommunen. Efter cirka to uger udsendes et rykkerbrev til de forældre, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaet (eksempel findes på Kvalitetsportalen under Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser ). I rykkerbrevet bør man igen orientere om, at der kan udsendes et papirspørgeskema, hvis det ønskes. For brugere af hjemmehjælp er anbefalingen dog, at man undlader at udsende rykkerbrev og i stedet går direkte til den telefoniske opfølgningsrunde. Efter yderligere 1-2 uger igangsættes en telefonisk opfølgningsrunde, hvor der ringes til de forældre/brugere, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaet. Her opfordres forældrene/brugerne til at besvare undersøgelsen, og man kan eksempelvis give dem mulighed for at få tilsendt et nyt link til undersøgelsen via mail (hvis de ikke længere har brevet), eller de kan afgive besvarelsen som et telefoninterview. Den telefoniske kontakt kan med fordel rettes mod de institutioner/distrikter, hvor svarprocenten på det givne tidspunkt er lavest. Den telefoniske opfølgning kan vare i 3-4 uger, indtil man har opnået en tilfredsstillende svarprocent. Et alternativ til den telefoniske rykkerrunde er at udsende endnu et rykkerbrev. Dette vil også højne svarprocenten, men erfaringer viser, at den telefoniske kontakt er mere effektiv. Når dataindsamlingen er afsluttet skal papirspørgeskemaer indtastes, og der skal laves en samlet datafil, hvor respondenterne er anonymiserede. Folkeskoleelever i klasse Når I ønsker at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse blandt folkeskoleelever i klasse, er det første skridt at informere de deltagende skoler om undersøgelsen og den måde, som undersøgelsen skal køre på. Herefter skal der udarbejdes en database med fortegnelse over klassebetegnelser og antal elever i de enkelte klasser. I henhold til disse lister fremsender forvaltningen derefter én samlet pakke til skolelederen med en konvolut til hver af skolens klasser påsat klassens navn. Hver konvolut skal indeholde en kort vejledning til klasselæreren med kontaktoplysninger til en hotline-funktion ved eventuelle spørgsmål, et spørgeskema til orientering, samt breve til de enkelte elever med unikke links (eksempel kan på Kvalitetsportalen under Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser ). Klasselæreren tager klassen med i et it-lokale, hvor hver elev får udleveret brevet med sit navn på, hvor internetadressen til undersøgelsen og den unikke nøgle fremgår. Med disse oplysninger kan eleverne udfylde spørgeskemaerne. Afhængigt af svarprocenten kan der foretages 2-3 telefoniske rykkere til skolernes kontaktpersoner. Erfaringerne fra skolerne viser dog, at det er relativt nemt at sikre en høj svarprocent, når eleverne tages med i et it-lokale og skal besvare skemaet. På skoler, hvor man blot udleverer brevene til eleverne, bliver svarprocenter typisk lavere. Hvordan opnås en høj svarprocent? Det er som beskrevet vigtigt med en høj svarprocent, hvis der skal sikres et robust datagrundlag til de efterfølgende analyser. Nedenfor er der opridset forskellige yderligere metoder, der kan være med til at højne svarprocenten. Side 7 af 12

238 - Sikre kendskab til undersøgelsens baggrund og formål, hvilket fremmer fokus på undersøgelsen hos både forældre/brugere samt institution og medarbejdere - Sikre medarbejdernes og decentrale lederes opbakning med en god forudgående information og inddragelse, hvilket kan resultere i deres aktive medvirken til opfølgning på forældre/brugere, der ikke har svaret - Give institutionerne/lederne løbende opdatering om deres svarprocent (evt. lave et online svarbarometer) - Lave en konkurrence om at opnå højest svarprocent - I institutioner kan ledere og medarbejdere hjælpe ved at henvende sig direkte til forældrene/brugere, udsende nyhedsbreve, s samt lave opslag på intranet mv. med information om undersøgelsen, opfordring til at svare samt information om udviklingen i institutionens svarprocent o Eks: En institution lod børnene kaste en bold i en kurv, når deres forældre havde svaret. Det gav et visuelt udtryk for svarprocenten og gjorde det nemmere for ledere og medarbejdere at opfordre forældrene til at svare Fase 5: Rapportering I forhold til afrapporteringen er det afgørende at sikre en lettilgængelig, handlingsorienteret og vedkommende rapportering, som virker understøttende for de opfølgende aktiviteter, som rapporteringen i sidste ende skal danne grundlag for på institutionsniveau og på centralt niveau. Der kan laves mange forskellige typer af rapportering. I de følgende gennemgås tre typer af rapporter, som ofte vil være relevante at lave. - Institutions- /tilbudsrapporter: En rapport til hver enkelt institution/tilbud indeholdende institutionens egne resultater og sammenligning (benchmark) med overliggende niveauer, f.eks. kommunen samlet set - Resultatoversigt i Excel: En samlet oversigt med institutionsresultater målrettet det centrale niveau i kommunen - Kommenteret hovedrapport: Dybdegående, kommenteret kommunerapport blandt andet med tværgående analyser, sammenligning med andre kommuner samt identifikation af mulige indsatsområder på kommunalt niveau. Målrettet det centrale niveau i kommunen Nedenfor gives en mere detaljeret indholdet i de forskellige typer af rapporteringer. Det er desuden muligt at finde eksempler på rapporterne på Kvalitetsportalen under Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Institutions-/tilbudsrapporter Til hver enkelt defineret organisatorisk enhed i kommunen udarbejdes en rapport med enhedens resultater. Af hensyn til kvalitetsudviklingen er det centralt, at rapporteringen sker på de for kommunen relevante niveauer. Nedenfor skitseres et eksempel på indhold og struktur i en institutionsrapport. Side 8 af 12

239 Forside: Med kommunelogo, institutionsnavn, antal besvarelser og svarprocent Indledning: Kort introduktion til undersøgelsen samt en vejledning til rapportens opbygning og vejledning til læsning af resultaterne Styrker og indsatser: Illustration af de fem spørgsmål, hvor der højeste/laveste score samt de fem spørgsmål med størst afvigelse i forhold til benchmark (pos./neg.). Benchmark kan fastsættes på det overliggende organisatoriske niveau, fx et område eller kommunen Samlet tilfredshed: Spørgsmålet vedr. samlet tilfredshed benchmarkes i forhold til eks. et område, hele kommunen eller et landsgennemsnit Resultater på spørgsmål i temaområder: Svarene på spørgsmålene vist i temagrupper, eks. pædagogisk indsats, fysiske rammer osv. Det skal afklares, hvordan institutionsrapporterne leveres til de enkelte institutioner/tilbud i kommunen. En mulighed er at distribuere rapporterne via til institutionslederne med link til en rapportportal, hvor lederne har adgang til den/de relevante rapporter. Som udgangspunkt skal ledere kun have adgang til rapporter i deres respektive ansvarsområder. Som supplement eller alternativ kan rapporterne leveres på CD. I forbindelse med distribution af rapporterne bør modtagerne have mulighed for at kontakte en hotline, hvis de fx har spørgsmål til metode og tolkning af resultaterne, ekstrabestillinger mv. Resultatoversigt I resultatoversigten samles resultaterne for de enkelte institutioner/tilbud i en samlet oversigt for alle kommunens institutioner/tilbud, eventuelt opdelt på områder, hvis antallet af enheder bliver for stort. I forhold til at give et godt overblik anbefales det at præsentere resultaterne som gennemsnitsscore på hvert spørgsmål og med farvemarkering, der angiver, om det enkelte resultat ligger over eller under gennemsnittet. Erfaringerne viser, at resultatoversigten giver et godt overblik centralt i kommunen, hvor den bidrager til at identificere best practice og eventuelle institutioner/tilbud, hvor der er behov for særlig opmærksomhed. Erfaringen viser, at der ofte er ganske store forskelle i resultaterne i en kommune, hvorfor denne oversigt kan være særdeles nyttig i det opfølgende arbejde. Hovedrapport Formålet med hovedrapporten er at give en kommenteret sammenfatning af de centrale resultater på det kommunale niveau. Samtidig er det relevant i rapporten at inkludere mere dybdegående og tværgående analyser end de, der er inkluderet i institutions-/tilbudsrapporterne, herunder at se på spredningen på tværs af institutioner/tilbud, på tværs af brugernes karakteristika og på tværs af institutionskarakteristika (f.eks. tilbuds- /institutionstype, størrelse, mv.). Flere kommunale forvaltninger og politikere har desuden haft stor nytte ud af en analyse af mulige fremadrettede indsatsområder på kommuneniveau. Udgangspunktet for analysen er, at for at styrke brugernes samlede tilfredshed vil det være mest hensigtsmæssigt at sætte ind på områder, der betyder relativt meget for tilfredsheden, og Side 9 af 12

240 som brugerne samtidig vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. Analysen er baseret på anvendelse af mere avancerede statistiske analyser (faktor- og regressionsanalyse), hvor det afdækkes, hvilke områder der i større/mindre grad har betydning for brugernes overordnede tilfredshed med institutionen/tilbuddet. På dette grundlag opstilles en såkaldt prioriteringsmatrice, der kombinerer områdernes betydning og tilfredshed. Analysen bidrager med inspiration til, hvilke områder kommunen kan arbejde videre med på centralt plan. Hovedrapporten fungerer som et godt redskab på forvaltningsniveauet og på det politiske niveau i kommunen, og identifikationen af mulige indsatsområder, giver en merværdi ud over den viden, der indgår i institutions- /tilbudsrapporterne. Rapporten bør udarbejdes i et letlæseligt format, der både kan læses selvstændigt og samtidig er velegnet i præsentationssammenhæng. Et eksempel på indholdet i en hovedrapport vises i figuren nedenunder. Samlede resultater - Overordnet tilfredshed med eks. dagtilbud i kommunen. - Resultater på overordnede temaområder - Fokus på styrker og udfordringer, hvor scores der hhv. højt og lavt? - Benchmark med andre kommuner Tværgående resultater - Overblik over spredningen i tilfredshed på tværs af institutioner/tilbud - Resultater på tværs af institutionskarakteristika, f.eks. tilbudstype, størrelse mv. - Resultater på tværs af karakteristika for forældre/elever/brugere, f.eks. herkomst, uddannelse mv. Inspirationskilder - Oversigt over de primære indsatsområder, hvor tilfredsheden sættes overfor brugernes prioriteringer af områderne. På hvilke områder er der muligheder for forbedringer, der kan arbejdes med på centralt niveau? Forside: Med kommunens logo, institutionens navn, antal besvarelser og svarprocent Indledning: Kort introduktion til undersøgelsen samt en vejledning til rapportens Anonymitet i rapporteringen opbygning og vejledning til læsning af resultaterne Det er i rapporteringen Styrker og vigtigt indsatser: huske Illustration på, respondenter af fem højest/lavest er garanteret scorende fuld anonymitet. spørgsmål samt Personoplysninger skal således behandles de fem fortroligt, spørgsmål og med det størst anbefales, afvigelse at der i forhold ikke til formidles benchmark resultater (pos./neg.). i grupper Bench-pmark kan fastsættes på det overordnede organisatoriske niveau, f.eks. et område mindre end fem personer. eller kommunen Som kommune skal man i rapporteringen og eventuel offentliggørelse af resultater generelt være opmærksom på, at resultaterne Samlet kan være tilfredshed: omfattet Spørgsmålet af persondatalovens benchmarkes regler. i forhold hvis til der eks. i et resultaterne område og hele indgår oplysninger, der vedrører en identificeret kommunen. eller identificerbar fysisk person. Som udgangspunkt må personoplysninger fra brugertilfredshedsundersøgelser Resultater på spørgsmål ikke offentliggøres i temaområder: uden Svarene personens på spørgsmålene samtykke. vist i temagrupper, eks. pædagogisk indsats, fysiske rammer osv. Problemstillingen vil kunne forekomme, såfremt brugertilfredshedsundersøgelsen indeholder spørgsmål som Hvor tilfreds er du med klasselærerens faglige evner, og man i rapporteringen efterfølgende offentliggør resultater på de enkelte klasser. Her vil resultaterne direkte kunne henføres til en identificerbar person. Et andet eksem- Side 10 af 12

241 pel kan være spørgsmål om institutionslederen, hvor man efterfølgende offentliggør resultater på institutionsniveau. Hvis man vælger at inkludere et åbent kommentarfelt i undersøgelsen, skal der foretages en anonymisering af kommentarerne (fjernet personnavne mv.), således at det ikke er muligt at henføre kommentaren til den person, der har skrevet den, og ligeledes heller ikke er muligt at henføre kommentaren til en given ansat. Fase 6: Opfølgning og anvendelse Opfølgning på resultaterne fra de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser er afgørende for, at undersøgelserne kan bidrage til at styrke kvaliteten af de leverede kommunale serviceydelser. Opfølgningen skal have fokus på, hvordan undersøgelsen skal bruges i praksis. Resultaterne kan bruges både politisk og lokalt, og det er vigtigt at have tilrettelagt en proces, der sikrer, at der sker opfølgning på alle niveauer. Det er centralt, at det i kommunen overvejes, hvordan resultaterne formidles, da resultaterne kan skabe stærke reaktioner blandt de berørte medarbejdere. Særligt er der behov for at have en plan for at håndtere tilbud/institutioner, der scorer lavt i undersøgelsen. De kan have behov for en særlig støtte eller uddybende forklaringer af undersøgelsens resultater og fremgangsmåde. Opfølgningen vil ofte foregå på vidt forskellige måder i de forskellige led i styringskæden, og det er vigtigt at foretage en opfølgningsproces, der er målrettet de forskellige niveauer. Et forslag til formidling og orientering til de forskellige niveauer vises i tabellen nedenfor. Niveau Pressen og omverdenen Politikerne Forvaltningen Ledere og medarbejdere Brugere/forældre Type af orientering/rapportering Pressemeddelelse, evt. pressemøde Orientering, ledelsesresume, evt. præsentation Hovedrapport, resultatoversigt, præsentation af og dialog om resultaterne Institutions-/tilbudsrapport, præsentation af og dialog om resultaterne Orientering af evt. bestyrelser i institutioner, omdeling af flyers med sammenfatning af resultater Det politiske niveau Kommunalpolitikerne bør informeres før undersøgelserne offentliggøres, så de er klar til at håndtere eventuelle negative pressehistorier eller utilfredse forældre. Resultaterne forelægges det relevante fagudvalg. Præsentationen af resultaterne for det politiske niveau skal være på et overordnet niveau og give oplysninger om, hvilke initiativer der påtænkes iværksat/er iværksat. Det er vigtigt, at resultaterne formidles på et så overordnet niveau, at de fremstår overskueligt. Her kan det eksempelvis være en god ide at præsentere indsatsområder og de fem spørgsmål, hvor kommunen samlet klarer sig henholdsvis bedst og dårligst. Det er desuden politisk interessant at sammenligne kommunens egne resultater med andre kommuners resultater. Side 11 af 12

242 Forvaltningsniveauet Hvad angår forvaltningsniveauet, bør opfølgningen ud over forvaltningens ansvar i relation til den politiske forelæggelse knyttes til dialogen med de decentrale institutionsledere. Resultaterne kan kobles til kommunens styring af tilbud/institutioner, fx med mål- og rammestyringen og/eller kontraktstyringen mellem forvaltning og institution/tilbud. Organisatorisk vil det være i dette dialog- og ledelsesrum, at opfølgningen er forankret. Forvaltningen skal i den sammenhæng være opmærksom på, at resultaterne fra brugerundersøgelsen sjældent kan stå alene. Oplevet kvalitet er én ud af flere indikatorer i forhold til den samlede kvalitetsvurdering, som også rummer faglig og organisatorisk kvalitet. Undersøgelserne skal derfor følges op af supplerende refleksion, evt. analyse og ikke mindst dialog, før målrettet handling kan iværksættes. Resultaterne kan desuden anvendes i forskellige organisatoriske fora, som man arbejder med i kommunerne. Det kan være diverse råd med interessenter, dialog med faglige organisationer og lign. Institutions-/tilbudsniveauet og brugerne I tråd med at ansvaret for formidling i flere kommuner lægges ud til de enkelte enheder (og dermed primært lederen), er det også op til lederen at organisere den lokale opfølgning mest hensigtsmæssigt. Brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater vil ofte blive betragtet af både ledere og medarbejdere som en oplagt mulighed for at gå i dialog med brugerne om den videre udvikling af kvaliteten af ydelserne. Resultaterne kan opleves som en anledning til at få øjenåbnere i forhold til, hvor der skal sættes ind. Lederne kan dog have vanskeligheder ved at arbejde med resultaterne, hvorfor forvaltningen kan hjælpe med sparring og opfølgning i denne proces. Det kan i den sammenhæng være vigtigt også at minde lederne om at give en anerkendende tilbagemelding til medarbejderne, når institutionen har opnået gode resultater. Overvej desuden, om der kan skabes organisatoriske strukturer, der styrker erfaringsudveksling. Eksempelvis har en kommune haft god erfaring med at sætte skoler sammen parvis i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporter, da det skabte mulighed for at lære af hinanden og yde sparring internt mellem kommunens institutioner. Dette kunne også være en mulighed i opfølgningen på brugertilfredshedsundersøgelser. Det er desuden hensigtsmæssigt, at resultaterne bliver formidlet og drøftet i institutionernes bestyrelser og med de andre brugere. Derved får brugerne (herunder bestyrelsesmedlemmerne) mulighed for at sætte flere ord på undersøgelsens resultater, så institutionen får et mere nuanceret billede af, hvad der skal handles på. Derudover kan de forskellige fora for personale, fx personalemøder, pædagogiske råd og lignende anvendes. Den lokale presse Der kan udsendes en pressemeddelelse vedrørende undersøgelsens resultater, og eventuelt afholdes et pressemøde. Hvis der tidligere er lavet sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på området, vil det være relevant at stille den nye undersøgelses resultater op imod den tidligere undersøgelse. Det kan forventes, at medierne vil være interesserede i at få identificeret de institutioner/tilbud, som klarer sig relativt dårligst i undersøgelsen. Erfaringen er dog, at hvis kommunen undlader at lave en rangordning, så vil de lokale medier sjældent selv gøre arbejdet for at opstille rangordningen, selv om institutionerne offentliggør deres resultater. Nogle kommuner vælger i stedet at offentliggøre, hvilke institutioner der har flyttet sig relativt mest (både i positiv og negativ retning) siden sidste brugertilfredshedsundersøgelse på området. Foruden dette kan brugertilfredshedsundersøgelserne også bruges til at skabe gode historier i den lokale presse og til at imødegå historier om dårlige enkeltsager. Side 12 af 12

243 Bilag: Tidsplan for brugertilfredshedsundersøgelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29140/15

244 Dato Dok.nr Sagsnr Ref. memn Tidsplan 2015 BrugerTilfredshedsUndersøgelse (BTU) i dagtilbud Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en konsulent fra sekretariatet Børn og Unge (Mette Matthisson), en konsulent fra dagtilbud (Edith Ravnborg Nissen) og konsulent fra skoleafdelingen (Vibe Maria Sloth Glahder) samt administrativ bistand fra dagtilbudsafdelingen. Der er derudover søgt efter en akademisk praktikant med BTU som hovedopgave. Arbejdsgruppen mødes løbende med dagtilbudschefen og sekretariatschefen. Samtidig følger chefgruppen og dagtilbudsledergruppen sagen løbende. Tid Indhold Aktører Kronologisk tidsplan Februar Udarbejdelse af tidsplan 5. marts 2015 Opstartsmøde i dagtilbudsafdelingen: Marts - Drøftelse af tidsplan og kommunikationsplan. Inddragelse af aktører: - KOMUD - Seruminstituttet - Tabulex - Ekommune Dagtilbudsafdelinge n Arbejdsgruppe Dagtilbudschef Marts/april 14. April (Deadline 26/3) Planlægning af nødvendig støtte til besvarelse af spørgeskemaer - Tolkebehov - Ipad/computer til rådighed i forbindelse med hentning/aflevering af børn Sagsfremstilling til behandling af: - Skal private institutioner inddrages - Tidsplan godkendes Tidsplan for gennemførelse, bearbejdning og opfølgning på undersøgelsen (Sagsfremstillingen klar 1-2 uger inden) Udvalget for Børn og Undervisning. 1/4

245 17. april 2015 Præsentation til dagtilbudsledermøde: April/maj Marts / april April-juni - Tidsplan og kommunikationsplan fremlægges - Orientering om mulighed for tolkebistand - Forventninger til dagtilbudsledere - Orientering til lokale MED-udvalg - Orientering til lokale bestyrelser - Orientering på personalemøder - Lokale initiativer til høj svarprocent og lokale kontaktpersoner. Forankring af BTU - Dagtilbudslederne informerer og inddrager medarbejdere og forældre tidligt (MED-udvalg, forældrebestyrelser). - Lokale kontaktpersoner meldes ind. - Udarbejdelse af lokale spørgsmål - Sørg for at der spørges til alle læreplanstemaer og til aftalestyringens mål - Udvælge de valgfrie spørgsmål - Kommentarfelt? Indhente data på respondenter (evt. tabulex) Hvad skal bruges: - Barnets navn - Adresse - CPR - Forældres fulde navne - Forældres mailadresse - Dagtilbud - Afdeling/institution/børnehave/vuggestue Arbejdsgruppe Dagtilbudschef Dagtilbudsledere Arbejdsgruppe, dagtilbudschef, sekretariatschef Arbejdsgruppe, Dagtilbudschef, Dagtilbudskonsulent Arbejdsgruppen, Dagtilbud Hvordan håndteres flere forældre pr. barn, skilsmisser og plejeforældre: Ét link til dén forælder, hvor barnet bor hos mor, hvis der er oplysninger på to forældre på samme adresse. Plejeforældrene får spørgeskemaet. Hvis begge forældre ønsker at svare oprettes et ekstra skema for barnet. Maj Pilotundersøgelse af lokale spørgsmål Arbejdsgruppe 8. maj Kontaktoplysninger til lokale BTU-kontaktpersoner sendes til 19. juni Liste over lokale initiativer til at nå en høj svarprocent sendes til Dagtilbud Dagtilbud Juni Spørgeskema uploades i SurveyXact Arbejdsgruppe 2/4

246 Juni Plakater og følgebrev hertil udarbejdes Arbejdsgruppe Juni Opret brevskabeloner og tidsplan for udsendelse i SurveyXact Juni Øve i at trække rapporter i ekommune.net Mette/Arbejdsgruppe Juni Udarbejde pressemeddelelse om opstart Mette/Arbejdsgruppe Juni Udsende liste om lokale initiativer Mette/Arbejdsgruppe Juni-August August SurveyXact-forberedelse - Upload af spørgeskema og respondenter Brev om undersøgelsen sendes til dagtilbudsledere og/eller kontaktpersoner Indhold: - Dato for undersøgelsen. - At der kun sendes til en forælder men at det er muligt at få et ekstra skema, hvis der er ønske om det. - At der stilles computere/ipads til rådighed. - Mulighed for tolkebistand - Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe (Der informeres samtidig om brevets indhold på ledermødet) August Udsendelse af plakater til dagtilbud Arbejdsgruppe August Udsendelse af pressemeddelelse om opstart Arbejdsgruppe Første ledermøde i august 24. august 23. oktober Orientering af dagtilbudsledere om udsendelse af spørgeskema, ophængning af plakater. Dagtilbudsledere informerer medarbejdere, Medudvalg og forældrebestyrelser om undersøgelsen. Undersøgelsen sættes i gang - Følgebrev (mails) - Følg op på svarprocent og afsendelse af rykkere - Telefonopkald om svarprocent og rykkere til kontaktpersoner/ledere. - Teknisk support - Mulighed for udsendelse af papirskema - Arbejdsgruppe, Dagtilbudschef, Dagtilbudsledere. Arbejdsgruppe Oktober Upload af data til e-kommune (tager en uge cirka) Arbejdsgruppe November Udtræk af overordnede og lokale rapporter Arbejdsgruppe December Udarbejdelse af pressemeddelelse for offentliggørelse af overordnet rapport 3/4

247 December December Efter udvalgsmøde Januar 2016 Januar Foreløbige resultater for - Chefgruppen - Dagtilbudsledere Sagsfremstilling - Foreløbige resultater Offentliggørelse af overordnede resultater, pressemeddelelse og info på hjemmeside Lokale rapporter og kommentarrapporter til dagtilbud Manual til behandling af data til dagtilbudsledere - Sendes sammen med lokale rapporter Fra Skole: Bør indeholde: - Retningslinjer for upload af lokale rapporter på hjemmesider - Forventninger og vejledning til behandling af resultater - Behandling af kommentarrapporter Arbejdsgruppen Chefgruppen Dagtilbudsledere Arbejdsgruppe Udvalget for Børn og Undervisning Arbejdsgruppe Arbejdsgruppen Dagtilbud Arbejdsgruppen Februar Dagtilbud informerer lokalt om lokale resultater Dagtilbud Januar - Lokal opfølgning og løbende bistand ved behov Arbejdsgruppen 4/4

248 Bilag: Tilsynsrapport Tippen februar Socialtilsyn Syd Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 14. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40834/15

249 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Døgninstitutionen Tippen Tiphedevej Ansager Side 1 af 25

250 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 0 til 23 år (anden udviklingsforstyrrelse) 0 til 23 år (seksuelt krænkende adfærd) 0 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder) 0 til 23 år (seksuelt overgreb) 0 til 23 år (dømt til strafferetslig foranstaltning) 0 til 23 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 0 til 23 år (indadreagerende adfærd) 0 til 23 år (autismespektrum) 0 til 23 år (voldeligt overgreb) 0 til 23 år (udadreagerende adfærd) 0 til 23 år (omsorgssvigt) Side 2 af 25

251 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen 0 til 23 år (andet overgreb) 0 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse) 0 til 23 år (depression) 0 til 23 år (angst) 0 til 23 år (andet socialt problem) 0 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 0 til 23 år (personlighedsforstyrrelse) 0 til 23 år (forandret virkelighedsopfattelse) 0 til 23 år (spiseforstyrrelse) 0 til 23 år (stressbelastning) 0 til 23 år (selvskadende adfærd) Pladser i alt: 86 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Kåre Abelsen (Socialtilsyn Syd) Side 3 af 25

252 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Dato for tilsynsrapport: Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd vurderer, at Døgninstitutionen Tippen lever op til den fornødne kvalitet i Kvalitetsmodellens 7 temaer. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 25

253 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynsrapport 2013 Aktivitets - arbejds- og uddannelsesoversigt Statusudtalelser Handleplaner Udviklingsplaner Udviklingsforum Oversigt over personale i tilbuddet Straffeattester Observation Gennemgang af de fysiske rammer. Interview Interviewkilder Der har været interview med ledelsen, medarbejdere samt borgere. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 25

254 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Kåre Abelsen Valhalla Bulderby Tippens Interne Skole Knasten Varde STU-Center (Særlig tilrettelagt uddannelse) Mælkevejen Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 25

255 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 25

256 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsynet kan ved gennemgang af dokumentation og ved samtale med ledelse og personalet, bekræfte at tilbuddet har meget fokus på den enkeltes borgers uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet kan bekræfte at de investerer meget tid i, at støtte den enkelte i deres videre udvikling og på en sådan måde at de står rustet til at møde en selvstændig hverdag efter opholdet i tilbuddet. B/U går i henholdsvis intern og ekstern skole, foruden at der er nogle unge der er i beskæftigelse/praktik forløb. Tilbuddet lever op til de mål hvad der er sat for uddannelse og beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddets socialpædagogik bygger på at de har meget fokus på den enkelte borger og hvor støtten til den enkelte i forhold til uddannelse og beskæftigelse(stu), udgår en stor del af det daglige arbejde. Der tilbydes også hjælp fra tilbuddet i form af hjælp til skolearbejdet i deres fritid mm. Side 8 af 25

257 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet foranstalter ved alle indskrivninger af nye borgere, procedure hvor der også bliver lavet planer for fremtidige skole og/ beskæftigelse af den enkelte. Disse fremadrettede behandlingsplaner vedr. skole/beskæftigelse bliver løbende evalueret sammen med borgeren sådan, at der kan laves justeringer undervejs der er i samsvar med den enkelte borgers niveau og formåen. Alle elever i tilbuddet skal og er i undervisnings, uddannelse eller beskæftigelse. De forskellige tilbud omfatter folkeskole og 10. klasse, STU, gymnasium og social og sundhedsuddannelse. Undervisningstilbuddene er på intern skole og på undervisningstilbud der forefindes i det omgivende samfund. Der lægges stor vægt på fra tilbuddets side, at den enkelte får den faglige ballast der skal til for, at kunne klare på sigt et selvstædigt liv. Tilbuddet har egen intern skole hvor den enkelte borger gennemfører folkeskolen. herudover bliver der i tilbuddet stillet ekstra hjælp i form af hjælp til skole arbejdet i de tilfælde hvor dette er nødvendigt for, at prøve at gennemføre folkeskolens pensum. Alle borgere i tilbuddet har et stabilt fremmøde til undervisning og/eller beskæftigelse. Tilbuddets ansatte arbejder hele tiden og gennem deres socialpædagogik med det, at kunne motivere i forhold til at dygtiggøre sig i skolen og i evt. beskæftigelse. Side 9 af 25

258 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilbuddet kan ovenfor socialtilsynet bekræfte og dokumentere, at der bruges mange kræfter på, at hele tiden og gennem socialpædagogik at motivere til at styrke den enkeltes selvstændighed og selvværd og på en sådan måde, at den enkeltes relationer til andre bliver styrket. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed På Tippen arbejdes der med socialpædagogik for, at motivere til at styrke den enkeltes selvstændighed og selvværd og på en sådan måde, at den enkeltes relationer til andre bliver styrket. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad Tilbuddet udarbejder ved indskrivningen plan for skole og fritid med udgangspunkt i handleplan, 50 og den enkelte borgers ønsker i de tilfælde disse kan lade sig gøre. Ovenfor nævnte mål bliver løbende evalueret og justeret gennem samtale med kontaktpædagog og ved fastlagte status møder hvor der også bliver evalueret og justeret i forhold til forventninger i forhold til udvikling mm. Alle borgere i tilbuddet indgår i relationer udenfor huset. Langt de fleste borgere deltager i fritidsaktiviteter så som gymnastik, ridning, spejder, mm., der ligger udenfor tilbuddet og hvor de Side 10 af 25

259 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema Gns. bedømmelse opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) skal deltage på lige linje med andre borgere der ikke er tilknyttet tilbuddet. Dog er det nogle af borgerne i tilbuddet der ikke kan profitere på, at være i relationer udenfor huset f.eks. på grund af angst eller anden problemstillinger hvor relationer med andre ville være uhensigtsmæssigt. I disse tilfælde bliver foranstaltet fritidstilbud på matriklen. Alle beboere har kontakt til egen familie, venner mm. Alle indskrevne borgere har kontakt med egen familie og venner. Herudover er der ugentlig/daglig kontakt til pårørende pr. telefon eller ved fysisk besøg på inst. Familie må efter aftale og i den udstrækning dette er muligt have familie medlemmer til overnatning i weekend. Der bliver investeret en hel del i, at borgerne i tilbuddet har en god og positiv relationer til netværk og den øvrige familie. Socialtilsynet får ved besøget bekræftet, at alle borgere i tilsynet der kan og som mentale kan bære, at have fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet, bliver tilbudt og motiveret til at komme ud i det omkringliggende samfund for gennem denne aktivitet, at blive socialiseret sammen med andre borgere og hvor det er normaliteten der er dominerende. Tilbuddet kan bekræfte at langt de fleste borgere i tilbuddet har venskaber udenfor tilbuddet. Dette gennem skolekammerater, fritidsinteresser, mm. Borgerne må også gerne tager venner med hjem på besøg eller overnatte hos venner mm, alt efter aftale med tilbuddet. Tilbuddet gør meget ud af at skabe nogle rammer for den enkelte der er så normale som muligt. Alle borgerne i tilbuddet har to kontaktpædagoger, mand/kvinde, på en sådan måde at de altid kan få tag på en voksen, at snakke med eller få hjælp af. Den fortrolige voksne er den der snakker med og hjælper den enkelte borger i tilbuddet i hverdagen og ikke mindst laver aftaler med pårørende. Med hensyn til kontakt til anbringelseskommunen, bliver dette varetaget af tilbuddets socialrådgiver. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Målgruppe, 5 Socialtilsynet kan gennem dokumentation fra tilbuddet Side 11 af 25

260 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen metoder og resultater og gennem dialog med borgere, ledelse og personale, konkludere at tilbuddets teoretiske fundament og pædagogiske indsats er meget målrettet målgruppen og hvor de pædagogiske metoder hele tiden bliver anvendt og hvor dette på sigt giver positive resultater. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddets behandlingsarbejde er baseret på forskellige evidensbaserede metoder hvor fundamentet er en anerkendende og støttende tilgang til borgerne. Tilbuddets teoretiske fundament i tilbuddets pædagogiske indsats tager afsæt i teori om barnets udvikling. Tilbuddets pædagogiske praksis består i at kortlægge personlighedsskader i forhold til relevante domæne og at oprette og udvikle barnets kompetencer inden for domænet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsyn syd kan ved besøget konstatere at tilbuddet har en faglig tilgang og metoder der er kendt af personalet i tilbuddet. En socialpædagogik der grundlæggende bygger på anerkendelse og tolerance overfor den enkelte borger og deres pårørende. En tilgang der har som mål, at skabe en udvikling i respektfuldt samarbejde med barnet eller den unge og dennes familie. Tilbuddet kan bekræfte at de dokumenterer resultater med udgangspunkt i helt klare mål der på forkant er aftalt ved påbegyndelse af et behandlingsophold. Alle børn og unge der er i tilbuddet får en udredning og kortlægning af de forskellige problematikker, for på denne måde, at kunne målrette den daglige socialpædagogik der skulle være med til at skabe udvikling hos den enkelte borger. Det socialpædagogiske arbejde med den enkelte bliver løbende evalueret og justeret sådan, at den enkelte kan profitere optimalt på anbringelsen. Indikator 03.c: Tilbuddet kan 5 (i meget Tilbuddet kan overfor socialtilsynet bekræfte og dokumentere positive resultater i forhold til de Side 12 af 25

261 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold høj grad opfyldt) opgaver der skal løses for de enkelte. Tilbuddet hjælper børn og unge med adfærdsmæssige, vanskeligheder ved at tilbyde støtte, vejledning og omsorg i trygge og overskuelige rammer. Tilbuddet arbejder ud fra det enkelte barns behov. Dagligdagen tilrettelægges, så der tages hensyn til borgerens forskelligheder og hvor der lægges vægt på et trygt, stabilt og omsorgsfuldt miljø for den enkelte og hele børne - og unge gruppen. Opgaven bliver varetaget af en velfungerende organisation, bestående af ledelse, socialrådgiver, psykolog og pædagoger, og ikke mindst pedel og økonoma der hele tiden er tæt på borgerne for at give omsorg og støtte. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet socialpædagogik indbefatter også medinddragelse og indflydelse hvor den enkelte borger på sigt kan tilegne sig en indre styring og en opbyggelse af eget selvværd der vil gøre hverdagen mere overskueligt og nemmere for den enkelte. Borgeren har som udgangspunkt indflydelse på alle ting rundt eget liv, dog begrænset af realisme, økonomi og hvad der lade sig gøre i og udenfor tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Tilbuddet prøver med alle midler at alle borgere føler sig hjemme og er trygge med personalet og omgivelserne. Den enkelte borger får sit eget værelse, som de indretter og udsmykker sammen med personalet. Der lægger stor vægt på at skabe trygge, tillidsvækkende og omsorgsfulde rammer for den enkelte. End videre arbejdes det med en socialpædagogik der bygger på struktur, faste rammer og en velordnet hverdag hvor borgeren lærer at indgå i fælles regler og rutiner, samtidigt som de bliver hørt, respekteret og anerkendt. Tilbuddet giver udtryk for at har meget fokus på, at skabe et autentisk hjemligt miljø hvor der er nogle stærke relationer mellem borgerne og personalet i tilbuddet. Borgerne bliver inddraget i mange beslutninger hvor de voksne er garanter for, at borgerne bliver mødt med empati og på en meget omsorgsfuld måde. Indflydelse gør sig også gældende i forhold til forældresamarbejde, skole, fritidsaktiviteter, mm. Side 13 af 25

262 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynets samlede vurdering er at tilbuddet på alle måder er velorganiseret og har meget fokus på, at den enkelte borger får den støtte, hjælp og vejledning der er behov for og hvor den støtter sundhed og trivsel hos den enkelte og deres pårørende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet kan ved besøget konstatere at der er en gruppe borgere der er glade for sit ophold i tilbuddet og som er trygge ved personalet. Dette skabes i tilbuddet ved, at den enkelte borger bliver medinddraget i eget liv og hvor der er en fremadrettet udvikling og hvor der skabes succesoplevelser og hvor borgeren vokser med de daglige opgaver. Borgerne giver også udtryk for at de er glade for tilbuddet og føler sig imødekommet og respekteret for den de er, hvad der giver dem tryghed og trivsel. Tilbuddet modtager borgere, der har brug for et behandlingsforløb og hvor der samtidigt bliver foranstaltet udredning og kortlægning af de forskellige problematikker den enkelte borger bærer rundt på. I dette forløb skal tilbuddet samtidigt hjælpe borgeren med adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, herunder tilbyde de sundhedsydelser der er påkrævet for, at løse opgaven med den enkelte. I denne proces har tilbuddet sin egen psykolog, socialrådgiver mm., der er med til at løfte opgaven sammen med det øvrige personale i tilbuddet. Tilbuddet arbejder ud fra det enkelte borgers behov. Dagligdagen tilrettelægges og hvor der tages hensyn til den enkelte borgers forskellighed og hvor borgerens fysiske og mentale sundhed indgår. Tilbuddet har i denne anledning en beskreven politik der beskriver at den enkelte kan tilmelde sig fritidsaktiviteter udenfor huset der er med til, at styrke den enkeltes sund. Ligeledes er der fra tilbuddets side beskrevet politikker der dækker alt fra kost - politik, rygepolitik, vold, ulykker, mm. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet Socialtilsynet kan konstatere at tilbuddet består af 4 afd. henholdsvis Valhalla, Bulderby, Mælkevejen og Knasten, Side 14 af 25

263 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen forebygger og håndterer magtanvendelser hvor man fra tilbuddet side allerede her er opmærksom på, at plaseringen af borgere bliver i en afdeling hvor borger gruppe matcher hinanden, hvorved man bl.a. undgår magtanvendelser. Tilbuddet bruger også meget tid på at være på forkant og forebygger i form af klar og struktureret hverdag der er med til, at skabe ro og oversigt. Tilbuddet kan endvidere dokumentere nedskrevne regler der skal være med til undgå magtanvendelser i tilbuddet. Alle ansatte i tilbuddet er bekendt med magtanvendelsescirkulæret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Med hensyn til magtanvendelser, har tilbuddet i indeværende år haft 12 magtanvendelser og hvor dette har været overfor borgere der i perioder har haft det dårligt og hvor dette har udløst en uhensigtsmæssig adfærd. Jf. tilbuddet socialpædagogik er det meget bevågenhed på, at der undgås magtanvendelser i tilbuddet. I de tilfælde hvor der sker, bliver disse episoder diskuteret og evalueret, for herigennem at kunne drage lære af oplevelserne på en sådan måde, at man på et senere tidspunkt kan undgå disse. Magtanvendelsescirkulæret er kendt af alle ansatte i tilbuddet. Alle magtanvendelæser i tilbuddet bliver dokumenteret og efterfølgende diskuteret og evalueret med henblik på læring og bedring og ikke mindst for fremtidigt, at kunne finde andre metoder for at undgå disse. Magtanvendelser kan også gøres til genstand til drøftelse ved p-møderne hvor de involverede kan få gennem drøftet episoden og hvad man kan sætte i stedet for at ende i disse situationer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Jf. magtanvendelsescirkulæret og tilbuddets interne regler bliver der løbende foretaget forebyggelse i forhold til overgreb i tilbuddet. Videre er der udfærdiget procedure for hvor dan personale skal håndterer evt. overgreb og ikke mindst hvem der skal kontaktes mm. Side 15 af 25

264 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet har løbende meget opmærksomhed på at ingen i tilbuddet bliver udsat for overgreb, det være sig mellem borgerne i tilbuddet, eller mellem borger og en af de ansatte i tilbuddet. Ledelsen kan ligeledes bekræfte at i det tilfælde hvor det evt. kunne ske overgreb af nogle art i tilbuddet har tilbuddet nedskrevne procedure for hvordan personalet handler, hvem kontaktes og i øvrigt hvem gør hvad. Tilbuddets ledelse og personale er bekendt med magtanvendelsescirkulære og ligeledes de interne regler der forefindes i forhold til overgreb, og hvilke retningslinjer man i sådanne tilfælde følger. Ovenfor nævnte retningslinjer er tilpasset målgruppen på den enkelte afdeling og bliver løbende evalueret og justeret sådan, at den hele tiden er afstemt i forhold til målgruppen i den enkelte afdeling. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilbuddet er Varde kommunes kommunale tilbud. Tilbuddet modtager borgere fra hele landet og er som døgninstitution åbent hele året. Tilbuddet er organisatorisk placeret i forvaltningen Børn og Unge. Ledelsen i tilbuddet består af forstander, afdelingsledere og fremstår for socialtilsynet som en meget velfungerende og reflekterende ledelse i forhold til tilbuddet og dennes borgere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ledelsen fremtræder overfor socialtilsynet og gennem deres grundige dokumentation, som et en meget kompetent ledelse der løbende tilegner sig ny viden i forholds til målgruppe, samtidigt som de motiverer personalegruppen til løbende at tilegne sig ny viden, der vil være til berigelse af målgruppen i tilbuddet. Side 16 af 25

265 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ledelsen fremtræder overfor socialtilsynet og gennem deres grundige dokumentation, som et en meget kompetent ledelse der løbende tilegner sig ny viden i forholds til målgruppe, samtidigt som de motiverer personalegruppen til løbende at tilegne sig ny viden, der vil være til berigelse af målgruppen i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet har ovenfor socialtilsynet fremlagt dokumentation for en ledelse der har en solidt og relevant uddannelse der strækker sig fra læreruddannelse, speciallæreruddannelse, skoleleder, pædagogisk uddannelse, mm, mv. Uddannelser der på alle måder er relevante i forhold til at drive tilbuddet og hvor borgerne bliver sat i "Høj" sædet. Herudover har ledelse benyttet sig af og vil benytte sig af fremtidige kurser der vil bevirke, at ledelsen hele tiden er på forkant i forhold til udvikling og behandling af tilbuddets borgere og ledelse af personale. Ledelse og personale i tilsynet giver udtryk for, at det er af største nødvendighed at de har sit forum med supervision, hvor de kan få vendt problemstillinger der løbende komme til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde. Den samlede personalegruppe i tilbuddet giver også udtryk for, at det for dem hænger sammen med at give udtryk for høj faglighed i tilbuddet, at der også er foranstaltet supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsyns helt klare samlede vurdering at vi her et tilbud der på alle måder fører en kompetent drift. Det være sig i forhold til at løfte den socialpædagogiske opgave med borgerne og deres pårørende, eller med at videreudvikle de kompetencer der efterspørges hos personalet, herunder kursus og efteruddannelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad Tilbuddet arbejder ud fra det enkelte barns behov, hvor dagligdagen planlægges på en sådan måde, at de enkelte borgere bliver hørt og set i tilbuddet. Borgerne har hele tiden tilgang til og kontakt med personale der har de relevante kompetencer og som kender den enkelte borger. Personale består af forstander, socialrådgiver, psykolog og pædagoger der alle arbejder med det fælles mål, at sørge for omsorg, klarhed og stabilitet til den enkelte borger. Ledelsen og personalet i tilbuddet kan bekræfte ovenfor socialtilsynet at der en meget lidt udskiftning i tilbuddet og hvor de mener dette skyldes et meget godt psykisk arbejdsmiljø hvor den Side 17 af 25

266 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) enkelte ansatte føler sig hørt, set og værdsat. Ledelsen i tilbuddet kan bekræfte at de har et prosent-vis meget lavt sygefravær, hvad de mener skyldes et meget velorganiseret tilbud hvor der er plads til den enkelte til at blive hørt og være en del af et fællesskab med stor faglighed og hvor der stadigt er udvikling. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Tilbuddet kan fremvise og dokumentere alle de kompetencer der skal til for, at løfte, videreudvikle og varetage det daglige socialpædagogiske opgaver i tilbuddet og hvor de fører til udvikling hos et samlet personale og den enkelte borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet kan ud fra tilsendt materiale og dokumentation og gennem dialog med ledelse og personale der består af, afdelingsledere, pædagoger, psykolog, socialrådgiver, sekretær, pedel, køkkenleder, håndværker, rengørings. ass, omsorgsmedhjælpere samt 4 studerende, bekræfte at vi her taler om et tilbud der har alle de relevante kompetencer der skalk til for, at løfte målgruppens behov og fremtidige udvikling på en forsvarlig måde. Side 18 af 25

267 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd får bekræftet under sit tilsyn, at alle af de ansatte i tilbuddet der deltager i behandlingsarbejdet med borgerne, har en uddannelse der relaterer sig til arbejde med udsatte unge. behandlingsarbejdet er baseret på forskellige evidensbaserede metoder, hvor det grundlæggende er en anerkendende og støttende tilgang til borgeren. Det er socialtilsynets helt klare fornemmelse og iagttagelse efter besøget og gennem dialog med de ansatte, at medarbejderne har alle de relevante kompetencer der skal til for at arbejde med og løfte opgaven med arbejdet med borgerne til et højt fagligt niveau. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,3 Tilsynet vurderer, at der er tale om et kommunalt tilbud. Som følge heraf har det ikke været muligt at vurdere indikator 11.a og 11.c. I forhold til indikator 11.b. vurderes det, at der for 2014 ikke har været et rimeligt forhold mellem omsætning og dækningsgrad, men at indsendt budget for 2015 viser, at, at der for indeværende år er et rimeligt forhold mellem omsætning og dækningsgrad. Tilsynet vurderer, at der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor det formodes at kommunen til enhver tid vil Side 19 af 25

268 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen understøtte bostedet økonomisk. Afledt heraf anses bostedets økonomi som bæredygtigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor der for 2013 ikke er aflagt særskilt regnskab med tilhørende revisionspåtegning. Indikatoren kan som følge heraf ikke bedømmes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor der for 2013 ikke er aflagt særskilt regnskab med tilhørende revisionspåtegning. Indikatoren kan som følge heraf ikke bedømmes. Jf. modtaget budget for 2014 blev der budgetteret med en omsætning på t.kr. og et negativt dækningsbidrag 855 t.kr. Budget 2015 er modtaget den 14. januar Der er endnu ikke sket budgetgodkendelse, men den fremsendte budgetansøgning udviser en forventet omsætning på t.kr. og et positivt dækningsbidrag på 1,1 mio. kr. samt et forventet overskud på 357 t.kr. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets Tilsynet skønner det afsatte beløb til kurser og supervision tilstrækkeligt. Side 20 af 25

269 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen målgruppe Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad opfyldt) Der er afsat kr. i 2014 og kr. i 2015 til kompetenceudvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Med de foreliggende oplysninger er det ikke muligt for nuværende at konkludere på kriterium 13. Det forventes, at indikatoren kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for Der er tale om en kommunal institution. Som følge heraf foreligger der ikke regnskab for Forholdet er deraf ikke bedømt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt) Der foreligger ikke et regnskab for 2013, hvorfor det ikke er muligt at foretage ovennævnte sammenholdelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Tilbuddet fremstår som et hele, men hvor der er opdelt i mindre afdelinger. Afdelinger der giver præg af "hjemlig" hygge og hvor der er taget hensyn til målgruppe og alder i det enkelte bo-afdeling. Dette gør sig også gældende på Side 21 af 25

270 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen de fysiske rammer udendørs, hvor der er opstillet legeredskaber og andet som borgerne kan anvende og have glæde af ved udendørs ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tippen fremstår som et tilbud, hvor der er opdelt i mindre afdelinger. Afdelinger taget hensyn til målgruppe og alder i det enkelte bo-afdeling. Dette gør sig også gældende på de fysiske rammer udendørs. Der er opstillet legeredskaber og andet som borgerne kan anvende og have glæde af ved udendørs ophold. Tilbuddet fremstår som borgerens hjem, med hjemlige og hyggelige rammer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet er delt op i mindre afdelinger, der hver især fungerer selvstændigt. Hver afdeling har sit eget hus med køkken, spisestue, opholdsrum og værelser. Hver enkelt borger i tilbuddet har sit eget værelse, hvor der er indrettet alt efter hvilke ønsker den enkelte har. Tilbuddet lægger meget stor vægt på at skabe trygge, tillidsvækkende og omsorgsfulde rammer for den enkelte borger. Tilbuddets socialpædagogik bygger på at der skabes struktur, faste rammer og en velordnet og overskuelig hverdag, hvor borgeren lærer at indgå i fælles regler og rutiner og lærer af at socialiseres sammen med de andre borgere. De fysiske rammer i tilbuddet bliver på alle måder tilpasset så de passer til målgruppen i tilbuddet. Skulle der være specielle og særlige behov bliver disse selvfølgelig imødegået og tilpasset i den udstrækning dette er hensigtsmæssigt i forhold til helheden og den samlede gruppe af borgere. Er der særlige behov på den enkelte borgers værelse vil dette være oplyst ved indskrivning og imødegået, i den udstrækning dette er hensigtsmæssigt og kan lade sig gøre økonomisk. Tilbuddet lægger mange kræfter i at skabe nogle "hjemlige" rammer, det være sig i fælles arealer som på den enkelte borgers værelse. Nogle rammer der løbende bliver opdateret og vedligeholdt så de fremstår de en nydelig måde. Der er også igangsat udvidelse der gør det muligt for pårørende, at komme på besøg med Side 22 af 25

271 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen overnatning og hvor familien kan være sig selv og øve sig, at være en samlet familie. Side 23 af 25

272 Tilbud: Døgninstitutionen Tippen Side 24 af 25

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 10. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00-15:40 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen Per Rask

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: 7:45-9:20 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge Referat fra OvergangsMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Materielgården i Sig Louise Raunkjær, Anette Brodde,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 12. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 12. april 2016 Mødetidspunkt: 13:00-15:40 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30-9:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ikke fastlagt Per Rask Jensen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og kommentarer fra udvalg efter første behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt med bilag

NOTAT. Spørgsmål og kommentarer fra udvalg efter første behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt med bilag NOTAT Spørgsmål og kommentarer fra udvalg efter første behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt med bilag 25. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004655-7 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 7. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00-14:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere