Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)"

Transkript

1 Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) Regeringen Januar 2004

2 NORDISK MILJØMÆRKNING Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Telefon: Handlingsplanen er udarbejdet af Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Trafikministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Publikationen kan også hentes på ministeriernes hjemmesider: Finansministeriet: Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Trafikministeriet: Økonomi- og Erhvervsministeriet: Oplag: Pris: 25,00 kr. inkl. moms ISBN: ISBN: Elektronisk udgave Design og produktion: Datagraf Auning A/S Trykt i Danmark, januar 2004 af: Datagraf Auning A/S Økonomi- og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Hjemmeside: 541 Tryksag 166

3 Indholdsfortegnelse Forord Bedre offentlig-privat arbejdsdeling OPP et instrument til at gå nye veje OPP ikke et mål i sig selv OPP kan anvendes på mange områder Rammerne for OPP hvor står vi? Initiativkatalog Initiativ 1. Statslige pilotprojekter Initiativ 2. Krav om OPP-vurdering på det statslige område.. 21 Initiativ 3. Initiativ 4. Initiativ 5. Pulje på 25 mio. kr. til at fremme regionale pilotprojekter på trafikområdet Pulje på 6 mio. kr. til at fremme pilotprojekter på bygge- og boligområdet Klare retningslinjer for kommuners fritagelse fra lånedeponeringsreglerne Initiativ 6. Rammeaftale med kvalificerede OPP-rådgivere.. 26 Initiativ 7. OPP-vejledninger og standardkontrakter Initiativ 8. OPP-vindue på 28 Initiativ 9. Sektoranalyser for anvendelse af OPP Initiativ 10. Kompetenceenhed for OPP på bygge- og boligområdet

4 Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)

5 Forord Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service til borgerne. Anvendelsen af private leverandører kan give øget effektivitet og fleksibilitet. Regeringen ønsker derfor at fremme nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og den offentlige sektor. Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) er én blandt flere nye organisationsformer, som den offentlige sektor skal blive bedre til at anvende. Brugen af OPP er ikke et mål i sig selv, men en hensigtsmæssig brug af OPP kan føre til innovation, øget kvalitet og effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer. Regeringen har allerede introduceret en række tiltag med henblik på at opnå en fornuftig brug af OPP bl.a. i vækststrategien Vækst med vilje (2002), Investeringsplanen (2003) og Vækst, viden og investeringer (2003). Med denne handlingsplan kommer regeringen med en række nye initiativer. Initiativerne skal være med til at understøtte, at det bliver naturligt for det offentlige at anvende OPP, når det er hensigtsmæssigt til gavn for alle parter. Regeringen 9

6 Bedre offentlig-privat arbejdsdeling Regeringen ønsker en effektiv offentlig sektor, der kan levere service af høj kvalitet på den mest omkostningseffektive måde. En bevidst brug af konkurrence og nye former for offentlig-privat samarbejde kan være med til at sikre, at den offentlige opgaveløsning er organiseret hensigtsmæssigt og effektivt, herunder at der er den rette arbejdsdeling mellem det offentlige og den private sektor. En god arbejdsdeling betyder, at det offentlige og private supplerer hinanden med deres respektive kompetencer. En god offentlig-privat arbejdsdeling er vigtig, da den kan være med til at sikre øget innovation og effektivitet i de offentlige ydelser. Det er et grundlæggende princip for regeringen, at det offentlige bør bruge markedet til at finde en god offentlig-privat arbejdsdeling. Inddragelse af markedet og private kompetencer i udførelsen af de offentlige opgaver kan ske på flere måder. På nogle områder kan borgeren få friere valgmuligheder. På andre områder, hvor der er veludviklede private markeder, kan traditionel udlicitering være vejen frem. På områder præget af bl.a. længerevarende og sammenhængende ydelser, kan Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) være den mest hensigtsmæssige samarbejdsform. OPP et instrument til at gå nye veje Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er et instrument til at løse en offentlig opgave i et samarbejde mellem det offentlige og private aktører 1). OPP kan ses som en form for udlicitering, der bl.a. er kendetegnet ved, at finansiering, design, etablering og drift sammentænkes i udbuddet af projektet, og at projektet igangsættes på baggrund af en systematisk, økonomisk funderet deling af risici mellem den offentlige og private part. Dertil kommer, at en væsentlig del af investeringerne er private, og at der opereres med en løbende betaling for opgaven ofte over en længere årrække, fx 30 år. Effekten ved at anvende OPP afhænger af det enkelte projekt og dets målsætninger. OPP er især relevant ved større og længerevarende an- 1)Internationalt er OPP bedre kendt som Private Finance Initiative (PFI) og/eller Public Private Partnership (PPP), og det dækker over en række samarbejdsmodeller, fx DBFO (Design, Build, Finance and Operate) og BOOT (Build, Own, Operate, Transfer). 10

7 lægsopgaver, hvor også driftsopgaver indgår. Grundlæggende er styrkerne ved OPP, at: OPP er baseret på en helhedsvurdering af, hvordan en opgave løses mest hensigtsmæssigt bl.a. via en sammenkædning af finansiering, udvikling, etablering og drift. OPP kan i højere grad end traditionel udlicitering give rum til innovation både i organiseringen og håndteringen af de offentlige opgaver. OPP indebærer et stærkt fokus på en hensigtsmæssig ansvarsfordeling og dermed en bedre udnyttelse af de offentlige og private kompetencer, så disse supplerer hinanden bedst muligt. OPP kan være med til at styrke forberedelsen og gennemførelsen af projekter, så de holder sig inden for de opstillede tids- og budgetrammer ved at give den private investor de rette incitamenter til at kontrollere opgaveløsningen. En hensigtsmæssig brug af OPP kan således bidrage til at skabe innovation og bedre kvalitet i den offentlige service, samtidig med at OPP kan bidrage til en mere effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer. Internationale erfaringer indikerer endvidere, at OPP kan bidrage til, at offentlige projekter overholder tidsfrister og budgetter. Samarbejde efter OPP-modellen kan ydermere være en kilde til videndeling og kompetenceudveksling mellem den offentlige og den private sektor. Det kan bidrage til, at de offentlige ydelser gentænkes og nyudvikles samtidig med, at private virksomheder får adgang til nye markeder. Når en opgave organiseres som OPP, bliver tilrettelæggelsen af opgaven overvejet nøje, og ydelsens kvalitet og pris bliver specificeret. Dermed bliver der skabt øget gennemsigtighed omkring de reelle omkostninger, der er forbundet med at levere offentlige ydelser. En sådan gennemsigtighed er en vigtig forudsætning for, at det offentlige løbende kan vurdere, om opgaverne er tilrettelagt mest hensigtsmæssigt, og om markedet inddrages bedst muligt i opgaveløsningen. OPP ikke et mål i sig selv Det skal være naturligt for det offentlige at overveje OPP på lige fod med andre modeller for offentlig-privat samarbejde. OPP skal bruges, hvor det fremmer kvalitet, effektivitet, innovation og professionalisering i den offentlige opgavevaretagelse. 11

8 Boks 1. Processen i et OPP-projekt Afklaring af behov og strategi Forberedelse af udbud Udbud Kontrakt Drift af projektet Et OPP-projekt indeholder de samme faser som ved et traditionelt udbud. Indholdet i faserne og varigheden af dem er imidlertid anderledes, hvorfor der også er andre omkostninger forbundet med at gennemføre de enkelte faser. Forberedelsen af OPP-udbudet vil ofte rumme nye udfordringer for den offentlige udbyder. I stedet for at stille krav til input, eksempelvis valg af byggemateriale eller rengøringstimer, flyttes fokus over på outputsiden og dermed endemålene for projektet. Endvidere lægges der relativt mere vægt på at fastlægge de rette incitamentsstrukturer ved at identificere og prissætte risici, succeskriterier mv. Men OPP er ikke et mål i sig selv. Ufornuftige projekter bliver ikke bedre af at blive gennemført som OPP. Brugen af OPP skal sammenholdes med de samfundsmæssige konsekvenser, herunder mulighederne for styring af de offentlige udgifter. OPP skal alene anvendes til at understøtte effektive og rentable projekter og ikke til finansiel spekulation. Det offentlige har et ansvar for, at fremtidens skatteborgere ikke kommer til at bære byrderne af investeringer foretaget i dag. OPP kan anvendes på mange områder Internationalt er OPP blevet anvendt på en række områder, der spænder fra infrastruktur over sport og kultur til sundhed og forsvar. De potentielle fordele ved at anvende OPP kan variere fra område til område. Men i princippet kan OPP anvendes inden for en meget bred vifte af områder. Udbygning af infrastrukturen er et af de områder, hvor der i udlandet er høstet flest erfaringer med anvendelsen af partnerskaber, fx anlæg af veje, broer, tunneler og jernbaner. Det er typisk her, de fleste andre lande med formulerede OPP-strategier og -programmer er startet. Det skyldes dels, at landene har haft et væsentligt behov for at opgradere disse områder og dels, at der på infrastrukturområdet har været erfaringer at bygge videre på. 12

9 Internationale erfaringer viser, at anvendelsen af OPP i forbindelse med infrastrukturprojekter kan give bedre anlægsstyring, jf. boks 2. Incitamenterne til at overholde budgetter og tidsplaner styrkes i et OPP-projekt som følge af en mere hensigtsmæssig og klar ansvarsfordeling mellem det offentlige og den private part. OPP kan ligeledes sikre en mere rationel tilrettelæggelse af vedligeholdelse af aktiverne. Boks 2. Britiske erfaringer med styring af projekter Den engelske rigsrevision, National Audit Office, offentliggjorde i februar 2003 en undersøgelse af, om anvendelsen af OPP inden for større projekter kan give mere værdi for pengene. Merværdien blev målt på, hvorvidt budgetter og tidsplaner blev overholdt i OPP-projekter sammenlignet med traditionelt gennemførte projekter. Selv om budgetter og tidsplaner ikke giver et fuldt billede af projekternes succes, er begge forhold særdeles vigtige dimensioner i forhold til projekternes gennemførelse. Undersøgelsen viste, at: 70 pct. af projekterne uden anvendelse af OPP var væsentligt forsinkede. Omvendt var kun 24 pct. af OPP-projekterne forsinkede. Heraf var 92 pct. kun forsinkede i op til 2 måneder, mens 8 pct. blev afsluttet meget sent. 73 pct. af projekter igangsat uden anvendelse af OPP blev dyrere end budgetteret. Omvendt blev kun 20 pct. af OPP-projekterne dyrere end budgetteret størstedelen af disse fordyrelser skyldtes i øvrigt nye bestillinger fra offentlig side efter kontraktindgåelsen. Kilde: HM Treasury, (2003): PFI: Meeting the Investment Challenge Bygninger og bygningsdrift, herunder kontorbyggerier, fængsler, kasernebygninger og -anlæg, skoler, daginstitutioner og hospitaler er et voksende OPP-område i bl.a. Holland og Storbritannien. På dette område står den private leverandør som minimum for anlæg og efterfølgende drift og vedligehold af byggerierne. Der kan være mange fordele forbundet med anvendelse af OPP på dette område. Integrationen af ansvaret for byggeri og den efterfølgende bygningsvedligeholdelse samt eventuelt drift af de tilhørende servicefunktioner såsom vagt, rengøring, kantinedrift mv. giver den private part økonomiske incitamenter til at lave løsninger, der er gode og billige både i byggefasen og ved den efterfølgende drift. Den offentlige sek- 13

10 tor vil desuden kunne drage nytte af stordriftsfordele, hvis flere opgaver sættes i udbud samlet. Byomdannelse og byfornyelsesprojekter kan også være væsentlige indsatsområder for OPP. Omdannelse af et helt byområde er kendetegnet ved et stort kapitalbehov samt behov for en koordineret indsats (fx i form af en helhedsplan for området), der sikrer synergieffekter. OPP's fordele ligger i, at der kan åbnes op for nye ideer til en effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af arealer og bygninger gennem inddragelse af private kompetencer. På lidt længere sigt kunne man også forstille sig muligheder for anvendelsen af OPP på de mere traditionelle offentlige serviceområder, fx plejeboliger, daginstitutioner og handicapområdet. På disse områder kan det være relevant at opbygge et privat marked, og OPP kan tænkes som et instrument hertil. Den private part kan ud over at bygge og vedligeholde bygningerne levere den offentlige serviceydelse og dermed opbygge en ekspertise, der kan danne grundlag for et privat marked. Rammerne for OPP hvor står vi? Regeringen har allerede igangsat en række initiativer med henblik på at fremme anvendelsen af OPP i den offentlige sektor, jf. boks 3. Boks 3. Udvalgte initiativer på OPP-området Regeringen har etableret to puljer på i alt 200 mio. kr. for 2003 og Puljerne er afsat til amter og kommuner, der kan søge om dispensation fra lånedeponeringsreglerne, når de igangsætter et OPP-projekt. Der er blevet udviklet en første generation af en såkaldt Public Sector Comparator (PSC) og en Public Private Comparator (PPC). Begge kan bruges som værktøjer til at vurdere det økonomiske rationale ved at anvende OPP. På det statslige byggeområde udvikles der OPP-vejledninger og -retningslinjer, bl.a. i form af en standardkontrakt. Det kan forbedre grundlaget for, at OPP kan overvejes som løftestang ved større statslige byggeinvesteringer, jf. Staten som bygherre (2003). 14

11 I investeringsplanen 2003 samt trafikaftalen af 5. november 2003 blev det besluttet, at staten vil medvirke til at OPP-teste en række pilotprojekter. Pilotprojekterne skal være med til at opbygge erfaringer med OPP, herunder afdække barrierer. Dette er skridt på vejen mod en hensigtsmæssig brug af OPP. Der er imidlertid endnu kun meget få erfaringer med OPP i Danmark, og endnu er ingen OPP-projekter i reel drift. Erfaringer fra andre lande peger på, at den største udfordring for, at OPP kan anvendes hensigtsmæssigt, er at opbygge de rette kompetencer til fx at vurdere, planlægge og gennemføre et OPP-projekt. Det gælder i såvel den offentlige som i den private sektor. Dette betyder, at opstarts- og transaktionsomkostninger i forbindelse med at planlægge, udbyde og gennemføre et OPP-projekt i dag kan være så høje, at de udgør barrierer for, at markedet for OPP udvikles. De internationale erfaringer bekræfter, at især de første OPP-projekter vil være dyre at igangsætte. Men de første OPP-projekter bør ses som fornuftige investeringer og lærepenge, der på sigt kan være med til at fremme en mere effektiv anvendelse af samfundets ressourcer. Regeringen gennemfører derfor nu en række nye initiativer jf. boks 4, der skal understøtte brugen af nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og den offentlige sektor. De enkelte tiltag skal samlet bidrage til at: Fjerne eller mindske barrierer for hensigtsmæssig anvendelse af OPP. Øge antallet af områder, hvor OPP kan anvendes. Bidrage til at opbygge og udvikle kompetencerne i både det offentlige og det private. Fremme udviklingen af et velfungerende marked for OPP. 15

12 Boks 4. Nye initiativer Initiativ 1. Statslige pilotprojekter: Et nyt fængsel, et nyt magasin for Rigsarkivet mv. og et antal vejprojekter undersøges med henblik på, om de vil være hensigtsmæssige at organisere som OPP-projekter. Initiativ 2. Krav om OPP-vurdering på det statslige område: Alle større statslige bygge-, anlægs- og forsyningsprojekter skal testes for, om de bør organiseres som OPP-projekter. Initiativ 3. Regionale pilotprojekter på trafikområdet: Der er afsat en pulje på 25 mio. kr., hvorfra amter og kommuner kan søge om tilskud til undersøgelser af, om regionale trafikprojekter med fordel kan realiseres som OPP. Initiativ 4. Pilotprojekter på bygge- og boligområdet: Der er afsat en pulje på 6 mio. kr. til at fremme iværksættelse af pilotprojekter på bygge- og boligområdet. Initiativ 5. Klare retningslinjer for kommuners fritagelse fra lånedeponeringsreglerne: Initiativet skal sikre øget gennemsigtighed i forhold til kommuners fritagelse fra deponeringsreglerne i forbindelse med OPP. Initiativ 6. Rammeaftale med kvalificerede OPP-rådgivere: Staten og kommunerne sikres mulighed for at købe professionel rådgivning til en fordelagtig pris. Initiativ 7. OPP-vejledninger og standardkontrakter: Der udvikles en række vejledninger og standardkontrakter, der vil blive stillet til rådighed for offentlige og private aktører. Initiativ 8. OPP-vindue på For at understøtte erfarings- og vidensdeling om OPP åbnes et særligt OPP-vindue på den eksisterende udbudsportal. Initiativ 9. Sektoranalyser for anvendelse af OPP: Der udarbejdes en række analyser, der skal bidrage til at afdække potentielle områder, hvor OPP kan være en nyttig organisationsform. Initiativ 10. Kompetenceenhed for OPP på bygge- og boligområdet: En ny kompetenceenhed skal fremme iværksættelse af pilotprojekter og opbygning af kompetencer blandt markedets aktører. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal sikre en løbende koordinering, evaluering og opfølgning på handlingsplanens initiativer. 16

13 Initiativkatalog

14 Initiativ nr. 1 Statslige pilotprojekter Formål At opbygge konkrete erfaringer og afdække eventuelle barrierer for en hensigtsmæssig anvendelse af OPP. Indhold Regeringen har udvalgt nedenstående konkrete projekter på det statslige område med henblik på at undersøge, om de vil være hensigtsmæssige at organisere som OPP-projekter: Fængsel i Østdanmark. Nyt magasin for Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og Det Kongelige Bibliotek. Vejprojekter i trafikaftalen af 5. november Projekterne er valgt på baggrund af en første vurdering af deres OPPegnethed. Projekterne ligger inden for forskellige opgaveområder og er forskellige i deres volumen, hvilket danner udgangspunkt for en bred erfarings- og kompetenceopbygning. Pilotprojekterne supplerer de to pilotprojekter, der indgår i investeringsplanen 2003 et parkeringsanlæg i Ørestad og en tunnel ved Roskilde Fjord. Nyt fængsel i Østdanmark Som led i aftalen om finansloven for 2004 er det besluttet at opføre et nyt lukket fængsel med mindst 250 pladser i Østdanmark. Der er afsat 80 mio. kr. i til planlægning, projektering og udbud af det nye statsfængsel. Selve byggeriet forventes gennemført i perioden Der er gode erfaringer med OPP på fængselsområdet i bl.a. Storbritannien De væsentligste fordele ved at bruge OPP i forbindelse med etableringen af et nyt fængsel ligger i, at den offentlige myndighed kan koncentrere sig om de centrale opgaver. Det kan fx være overvågning og rehabilitering, mens anlægget og den efterfølgende bygningsvedligeholdelse samt visse støttefunktioner kan overlades til en privat leverandør. 18

15 Fængselsdrift er kendetegnet ved et meget stort kapitalapparat, der kun ved betydelige investeringer kan ombygges til andre formål. Integrationen mellem drift og byggeri betyder, at der bliver økonomiske incitamenter til at lave løsninger, der også er omkostningseffektive og fleksible i driftsfasen. Nyt magasin for Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og Det Kongelige Bibliotek Som led i finanslovaftalen for 2004 blev der indgået aftale om etablering af nye magasiner på Kalvebod Brygge til Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og Det Kongelige Bibliotek. Til formålet er afsat 565 mio. kr. på finansloven for I forbindelse med byggeopgaven og den forestående flytning vil det være relevant at overveje organiseringen og tilrettelæggelsen af opgaverne for et rigsarkiv. Der er tale om et meget omfattende projekt, hvor der grundet den meget pladskrævende arkivdrift vil være behov for at sikre en meget tæt kobling mellem den måde byggeriet designes på og de efterfølgende driftsomkostninger. Det er derfor relevant at overveje OPP som organisationsform, herunder hvorvidt det er hensigtsmæssigt at lade den private part forestå de tekniske og logistiske dele af selve arkivdriften i en længere årrække. Den private part vil med den tætte kobling mellem ansvaret for anlæg og drift få et incitament til at tænke totaløkonomisk i udformningen af et nyt rigsarkiv i forhold til at kunne optimere den efterfølgende bygningsdrift og -vedligeholdelse. Vejprojekter i trafikaftalen I trafikaftalen af 5. november 2003 er der blandt andet truffet beslutning om gennemførelse af en række vejprojekter, eksempelvis 1. etape af Bording-Låsby og Frederikssundsmotorvejen samt 2. og 3. etape af Holbæk-Vig. Der nævnes desuden en række potentielle projekter, hvortil der skal udarbejdes et detaljeret beslutningsgrundlag før en eventuel endelig beslutning om gennemførelse. I dag anvendes primært fagentrepriser ved gennemførelsen af statslige vejprojekter. Et skridt i retning af øget inddragelse af den private sektor i gennemførelsen af vejprojekter er totalentrepriser, som bortset fra finansieringselementet kan siges at være en variant af OPP-modellen. 19

16 I forbindelse med den videre udmøntning af de i trafikaftalen nævnte projekter, vil det blive vurderet, i hvilket omfang og hvordan private aktører skal inddrages, herunder om der er projekter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at anvende OPP. Andre projekter Som en del af regeringens byggepolitik skal relevante statslige byggerier fra 2004 testes systematisk for, om de bør iværksættes som OPP. Dette krav bredes ud til også at dække anlægs- og forsyningsprojekter, jf. initiativ 2. Disse analyser må forventes at medføre, at der vil blive igangsat yderligere konkrete OPP-projekter i de kommende år. Tidsplan Undersøgelserne af, om projekterne er egnede til at gennemføre som OPP, igangsættes i Ansvar Ressortministerierne har ansvaret for projekterne. 20

17 Initiativ nr. 2 Krav om OPP-vurdering på det statslige område Formål At fremme brugen af OPP i større statslige bygge-, anlægs- og forsyningsprojekter. Indhold Som en del af regeringens byggepolitik skal relevante statslige byggerier fra 2004 testes systematisk for, om de bør iværksættes som OPP. Håndteringen af disse krav udmøntes i en bekendtgørelse med tilhørende vejledning, som offentliggøres primo I vejledningen fastlægges retningslinjer for, hvornår det er relevant at teste et projekt, ligesom der gives retningslinjer for, hvordan en systematisk vurdering foretages. Med denne handlingsplan bredes kravet om testning desuden ud til også at dække anlægs- og forsyningsprojekter. Dette krav funderes i eksisterende krav i Budgetvejledningen. For at lette udvælgelsen af relevante projekter og sikre en systematisk vurdering laves en vejledning til at håndtere dette. Vejledningen vil blive en del af Finansministeriets Økonomi-Administrative Vejledning (ØAV). Tidsplan Bekendtgørelsen og vejledningen om statslige byggeprojekter foreligger primo Vejledningen vedrørende andre statslige anlægs- og forsyningsprojekter vil foreligge medio Ansvar Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finansministeriet. Trafikministeriet. 21

18 Initiativ nr. 3 Regionale pilotprojekter på trafikområdet Formål Initiativet skal fremme iværksættelsen af regionale pilotprojekter på trafikområdet ved at bidrage til undersøgelser af, om regionale og lokale trafikprojekter kan realiseres som OPP. Indhold I forlængelse af trafikaftalen af 5. november 2003 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. (OPP-Trafikpuljen), hvorfra amter og kommuner kan søge om tilskud til dækning af visse transaktionsomkostninger i forbindelse med at teste og igangsætte OPP-pilotprojekter på trafikområdet. For at komme i betragtning skal kommunen eller amtet indsende en ansøgning, der indeholder en beskrivelse af projektet, herunder en godtgørelse af det trafikale behov, en foreløbig vurdering af den samfundsøkonomiske rentabilitet samt en foreløbig vurdering af relevansen ved en OPP-organisering. De regionale pilotprojekter under OPP-Trafikpuljen er regionale/lokale projekter, hvor ansvaret planlægningsmæssigt og økonomisk er forankret hos den regionale myndighed. Staten ønsker alene at fremme samarbejdet mellem offentlige og private parter. Foranalysen udarbejdes således ikke med henblik på en eventuel senere statslig medfinansiering af projekterne. Tidshorisont Puljen er afsat under Trafikministeriet med forventet udmøntning i perioden Ansvar Trafikministeriet. 22

19 Initiativ nr. 4 Pilotprojekter på bygge- og boligområdet Formål Initiativet skal bidrage til, at kommuner og amter iværksætter pilotprojekter, der afprøver OPP og OPP-lignende elementer på bygge- og boligområdet. Indhold Der etableres en pulje på 6 mio. kr. over 3 år til at understøtte kommuner og amter, der ønsker at iværksætte et hensigtsmæssigt OPP-pilotprojekt eller et projekt, der indeholder OPP-lignende elementer. En kommune eller et amt kan ansøge om at få del i puljen med henblik på at få dækket visse af de ekstra omkostninger, der vil være forbundet med at teste og anvende OPP på bygge- og boligområdet i startfasen. En forudsætning for at få del i puljen er, at den enkelte kommune eller amt melder deres erfaringer tilbage, så de kan indgå i en generel opbygning af viden om barrierer og muligheder for OPP i Danmark. Derved skabes et fortsat bedre grundlag for at anvende OPP hensigtsmæssigt. Tidshorisont Puljen er afsat under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ordningen vil være gældende fra medio Ansvar Økonomi- og Erhvervsministeriet. 23

20 Initiativ nr. 5 Klare retningslinjer for kommuners fritagelse fra lånedeponeringsreglerne Formål Sikre øget gennemsigtighed i forhold til kommuners fritagelse fra lånedeponeringsreglerne i forbindelse med OPP. Indhold Regeringen vil lægge op til, at der i økonomiaftalerne for 2005 med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen afsættes særlige lånerammer til offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. I økonomiaftalerne for 2003 og 2004 er der for hvert af årene afsat særlige lånepuljer på 100 mio. kr. til offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Ansøgningerne på disse puljer har vist, at der i kommuner og amter er usikkerhed omkring, hvad der kræves for at opnå dispensation fra lånebekendtgørelsens deponeringsregler via puljerne. Forudsat at der opnås en aftale i forbindelse med økonomiaftalerne for 2005, vil der derfor fremlægges klare retningslinjer for, hvilke oplysninger og krav, der stilles til kommunerne og amterne, i forbindelse med ansøgning om fritagelse af lånedeponering. Retningslinjerne vil indgå i tilskudsvejledningen for Retningslinjerne vil fx kunne omfatte indberetning af, hvori det offentlig-private samarbejde består og konkretisering af, hvilke effektiviseringer kommunen/amtet forventer i forbindelse med projektet. Kommuner og amter skal således beskrive, hvorvidt og hvordan den private aktør er involveret i finansiering, design, etablering og drift af projektet. I forbindelse med økonomiaftalerne for 2005 vil det endvidere overvejes i respekt for puljestørrelsen at opstille en vejledende procentsats for kommuners og amters fritagelse for lånedeponering ved OPP- 24

21 projekter. For at imødegå risikoen for, at fritagelsen forsøges anvendt til mere traditionel lånefinansiering af anlægsprojekter, skal projekterne stadig underkastes en individuel behandling i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvorefter en eventuel konkret dispensation vil blive meddelt. Tidshorisont Initiativet kan implementeres medio Ansvar Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 25

22 Initiativ nr. 6 Rammeaftale med kvalificerede OPP-rådgivere Formål Initiativet skal skabe mulighed for professionel OPP-rådgivning til en fordelagtig pris. Indhold Der gennemføres et rammeudbud for OPP-rådgivning. På den baggrund udarbejdes en rammekontrakt med en række kvalificerede rådgivningsog konsulentvirksomheder på OPP-området. Rammekontrakten vil give statslige og kommunale aktører, der vil forberede og gennemføre et OPP-projekt, en mulighed for at købe professionel rådgivning til en fordelagtig pris. Rammekontrakten vil dermed bidrage til at sænke omkostningerne, der i markedets startfase kan være relativt høje, og derfor udgøre en barriere for anvendelsen af OPP. Tidshorisont Rammeudbuddet planlægges gennemført primo Ordningen gælder for en 3-årig periode. Ansvar Finansministeriet med inddragelse af Trafikministeriet og Økonomiog Erhvervsministeriet. 26

23 Initiativ nr. 7 OPP-vejledninger og standardkontrakter Formål Vejledninger og standardkontrakter skal sikre, at private tilbudsgivere og offentlige udbydere får lettere ved at anvende OPP. Indhold Der udvikles en række OPP-vejledninger og standardkontrakter, der bliver stillet til rådighed for kommunale, amtslige, statslige og private aktører. Vejledningerne vil bl.a. omfatte: Proces- og planlægningsguide. Udbudsprocesser. Kontraktudformning. Finansierings- og betalingsmekanismer. Økonomisk styring. Testning af OPP som løsningsmodel. Standardkontrakterne vil særligt forholde sig til de områder, hvor OPP afprøves i Danmark. Udviklingen af kontrakter og vejledninger vil ske på baggrund af de internationale erfaringer. Målet er, at standardkontrakterne dækker et forsat bredere spektrum af opgaveområder over de kommende år. Tidshorisont Arbejdet foregår fra Ansvar Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finansministeriet. Trafikministeriet. Arbejdet gennemføres med inddragelse af de relevante ressortministerier. 27

24 Initiativ nr. 8 OPP-vindue på Formål OPP-vinduet på udbudsportalen skal understøtte erfarings- og videndeling om OPP. Indhold I dag er en central kilde til information om offentlig-privat samspil, herunder erfaringer med og trin for trin vejledninger i traditionel udlicitering og udbudsbaserede service-partnerskaber mv. Der åbnes et særligt OPP-vindue på Vinduet vil indeholde OPP-vejledninger og standardkontrakter samt anden information om OPP, herunder OPP-cases fra både ind- og udland. Tidshorisont Udvidelsen af udbudsportalen påbegyndes primo Vinduet forventes åbnet medio Ansvar Økonomi- og Erhvervsministeriet. 28

25 Initiativ nr. 9 Sektoranalyser for anvendelse af OPP Formål Initiativet skal bidrage til at afdække potentielle områder, hvor OPP kan være en nyttig organisationsform. Indhold Der udarbejdes en række analyser, som vurderer grundlaget for at anvende OPP og OPP-lignende udliciteringsformer på en række opgaveområder. Analyserne vil fx kunne berøre områder som sundhed, trafik, byfornyelse og byomdannelse, ældreboliger, vand og kloak, forsvaret og en række velfærdsområder. Analyserne vil også inddrage udenlandske erfaringer. Tidshorisont Analyserne udarbejdes Ansvar Finansministeriet. Relevante ressortministerier bliver inddraget i analysearbejdet. 29

26 Initiativ nr. 10 Kompetenceenhed for OPP på bygge- og boligområdet Formål Kompetenceenheden skal fremme iværksættelse af pilotprojekter og opbygning af kompetencer. Derudover skal enheden understøtte en hensigtsmæssig anvendelse af OPP og driftspartnerskaber med fokus på byggeri, vedligeholdelse og renovering af almennyttige boliger, handicapboliger, skoler, institutioner samt byomdannelse og -fornyelse. Indhold En enhed i Erhvervs- og Boligstyrelsen vil understøtte opbygning af OPP-relevante kompetencer blandt markedets aktører. Enheden vil sikre en fokuseret indsats i forhold til: Fordeling af puljen på bygge- og boligområdet. Udarbejdelse af standardkontrakter og vejledninger. Udarbejdelse af analyser. Koordinering af videndeling og erfaringsopsamling. Udbygning af Fremme etablering af netværk for virksomheder og myndigheder med interesse i OPP mv. Tidshorisont Enheden etableres primo Ansvar Økonomi- og Erhvervsministeriet. 30

27

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

Erfaringerne med offentligeprivate

Erfaringerne med offentligeprivate Erfaringerne med offentligeprivate samarbejdsformer Signe Primdal Rahbek Slots- og Ejendomsstyrelsens mission Ejendomsvirksomhed vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP). At tilvejebringe kontorlokaler

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 3. december 2009 Annette Walter Projektchef OPP og finansiering COWI 1 Agenda OPP som organisationsform Hvad menes med privat finansiering?

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Markedsundersøgelse vedrørende. Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedrørende. Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedrørende nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev Informationsmateriale 27. februar 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33

Læs mere

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Bygningsstyrelsens OPP projekter Rigsarkivet Det første statslige OPP projekt. Tinglysningsretten i Hobro: Det første statslige

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN INDHOLD 03 05 11 15 FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN FORORD Regeringen ønsker en offentlig sektor, hvor der er åbenhed

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver 30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver OPP = Offentligt-Privat Partnerskab UK: PPP = Public Private Partnership (tidligere PFI = Private Finance Initiative) F: PPP

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger OPP/OPS status og perspektiver Ved Torben Brøgger 2 Status Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber: Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet,

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. olhe@kora.dk Analyse og Forskning Analyse og Forskning Udfordringer i forhold til udbud og arbejdspladser

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) Budskabet 1. Pilen peger i retning af flere partnerskaber 2. Partnerskaber

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse 2013 Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-519-2

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013 OPP KKR Hovedstaden 16. april 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012: 139 mia. kr. 2017:

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere