Lærervejledning. Indledning. Målgruppe og fag. Formål. Varighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Indledning. Målgruppe og fag. Formål. Varighed"

Transkript

1 Lærervejledning Indledning Sustainable 2.0 er et digitalt læremiddel om klima og bæredygtighed til folkeskolens udskoling til ipad og web. Det er udviklet ud fra de forenklede fælles mål (beskrives senere) og kommer bredt omkring den globale opvarmning, ressourceknaphed, bæredygtighed, klimaforandringer, menneskets rolle, konkret handling mv. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning omkring didaktik, og læremidlet er blevet kvalitetssikret af fagfolk. Målgruppe og fag Målgruppen er folkeskolens udskoling (7.-9. klasse), og læremidlet er udviklet til fagene Biologi, Geografi og Samfundsfag (samt tværfaglige forløb) ud fra de forenklede fælles mål, hvilket uddybes i et senere afsnit. Lærermidlet vil også kunne tilpasses naturfagene og Samfundsfag i 10. klasse (enkelte dele kan også benyttes i faget Natur/Teknologi på mellemtrinnet). Formål Formålet med læremidlet er, at eleverne får en faglig, teoretisk viden om klimaudfordringen, og de processer, der ligger bag, samt hvordan mennesket er med til at påvirke klimaet. Et formål er også, at indholdet er relevant for eleverne, hvilket er tænkt ind gennem gennem konkrete cases, multimodalitet, kobling mellem formel og uformel læring, differentiering af undervisningen, 'vidste du, at'-bokse, kreative interaktioner, virkelighedsnære opgaver mv. Der er tale om en løsningsorienteret tilgang med aktuelt indhold, hvor eleverne får handlekompetencer inden for de forskellige kapitler, der gennemgås i materialet. Derudover styrkes elevernes digitale dannelse bl.a. gennem øvelser, interaktive elementer samt læremidlets fokus på multimodalitet. Varighed Undervisningen kan vare fra få lektioner (hvis man vælger kun at fokusere på en begrænset del af læremidlet) og op til et helt skoleår, hvis man bruger læremidlet som grundbog i et længere forløb om klima og bæredygtighed. Ved et længere forløb kan man med fordel evt. benytte læremidlet i en periode, der strækker sig over flere klassetrin inden for det givne fag. Læremidlet kan også bruges som afsæt for en projektopgave. 1

2 Nogle øvelser er opbygget således, at man som lærer enten kan vælge, 1) at eleverne forholdsvis hurtigt skal løse dem, eller 2) at der skal være plads til mere fordybelse og refleksion i løsningen, så kompleksiteten øges, og øvelsernes besvarelser bliver udfoldet og uddybet. Læringsmål Kapitel 1: Indledning. Lærermidlet præsenteres for eleven, og indholdet gennemgås. Kapitel 2: Drivhuseffekten og kulstofkredsløbet. Her lærer eleven om den teoretiske baggrunden for global opvarmning, og hvad opvarmningen skyldes. Det sker gennem en præsentation af drivhuseffekten, drivhusgasser og kulstofkredsløbet, og hvordan de naturligt spiller sammen; f.eks. gennem planters fotosyntese. Kapitel 3: Menneskets påvirkning. Eleven lærer her, hvordan vi mennesker påvirker kulstofkredsløbet og den globale opvarmning gennem forskellige aktiviteter. Eleven lærer bl.a., hvordan man gennem iskerneboringer kan spore atmosfærens indhold af drivhusgasser flere millioner af år tilbage, og hvordan en større mængde drivhusgasser i atmosfæren kan sammenlignes med stigningen i Jordens temperatur. Eleven lærer også om, hvordan vi efter industrialiseringen er begyndt at udlede drivhusgasser som aldrig før; bl.a. pga. afbrændingen af fossile brændsler af for at få energi. Eleven lærer desuden, at der kan produceres energi på alternative måder; f.eks. gennem vedvarende energi. Kapitel 4: Klimaforandringerne. I dette kapitel lærer eleven om klimaforandringerne og internationale mål om, at temperaturen max. må stige med 2 C for, at konsekvenserne ikke bliver for alvorlige. I kapitlet lærer eleven også om scenarier for verdens fremtidige klima ud fra forskellige antagelser om, hvor mange drivhusgasser, der vil blive udledt. Eleven får også et indblik i konkrete klimaforandringer forskellige steder i verden og beskriver nogle af de selvforstærkende effekter, der kan finde sted, hvis den globale opvarmning bliver for voldsom. Kapitel 5: Forbrugets rolle. Her lærer eleven om den gennemsnitlige danskers CO2-fodaftryk fordelt på forskellige kategorier. Eleven lærer også om skjult udledning, som især hænger sammen med vores køb af ting og sager produceret i andre lande. Eleven præsenteres endvidere for fire familier, der har fået deres CO2-udledning kortlagt ud fra deres forbrug og præsenteres for konkrete råd til, hvordan 2

3 man kan forbruge mere bæredygtigt. Kapitel 6: Naturressourcer. I kapitlet her lærer eleven om naturressourcer og om, hvordan mange ikke kan regenereres og er begrænsede. Endvidere lærer eleven, hvordan verdens befolkningstal og middelklasse vokser, som betyder, at der i fremtiden kommer til at være en endnu større efterspørgsel på varer, der kræver flere naturressourcer at producere - og energi i det hele taget. Bæredygtighed er et nøgleord, og der er eksempler på forskellige varer og produkters livscyklus. Kapitel 7: Affald og genbrug. Eleven præsenteres for nogle af de vigtigste elementer i affaldets historie, og hvordan affald håndteres med fokus på forbrænding. Plastik bliver brugt som eksempel på et materiale, der mange steder ikke genanvendes på en bæredygtig måde. Eleven lærer også om genbrug og genanvendelse, hvor ting kan få et nyt liv i stedet for at blive brændt eller ende på lossepladsen. Endvidere lærer eleven om, hvordan mange virksomheder og forbrugere ser produkter som havende et lineært forløb, hvor en vare bliver købt, brugt og smidt ud igen. Eleven lærer også om, at det er muligt at tænke i et cirkulært forløb, hvor grundprincippet er, at så mange ressourcer som muligt bliver brugt igen og igen frem for at ende som affald. Kapitel 8: Fødevarer. I dette kapitel lærer eleven, hvordan fødevarer har en stor klimabelastning. Eleven lærer bl.a. om fødevarers livscyklus, og hvad der her udleder drivhusgasser (som f.eks. køers udledning af methan, skovrydning til foderproduktion og transport) samt hvor meget vand der bruges til at producere forskellige fødevarer. Eleven lærer også om konkrete klimaaftryk for fødevarer, og hvordan man kan nedbringe udledningen ved at spise efter årstiderne og undgå madspild. Forenklede fælles mål Læremidlet er udviklet med henblik på, at man som lærer nemt og overskueligt kan opfylde de forenklede fælles færdigheds- og vidensmål inden for de forskellige fag (dybdegående information om, hvilke faser der helt konkret opfyldes i de enkelte kapitler kan findes sidst i lærervejledningen): Geografi: Jordkloden og dens klima (undersøgelse og perspektivering) Globalisering (undersøgelse, modellering og perspektivering) Naturgrundlag og levevilkår (undersøgelse, modellering og perspektivering) 3

4 Kommunikation Fysik/kemi Stof og stofkredsløb (undersøgelse, modellering, perspektivering) Energiomsætning (undersøgelse, perspektivering) Jorden og universet (undersøgelse, perspektivering) Produktion og teknologi (undersøgelse, modellering, perspektivering) Kommunikation Biologi: Økosystemer (modellering, perspektivering) Anvendelse af naturgrundlaget (perspektivering) Kommunikation Samfundsfag: Økonomi (privatøkonomi og forbrugeradfærd, økonomisk vækst og bæredygtighed) Sociale og kulturelle forhold (social differentiering) Samfundsfaglige metoder Læremidlet understøtter desuden følgende tværgående temaer: It og medier; der er defineret som værende et undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer. Innovation og entreprenørskab, hvor eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Didaktik Den nyeste forskning, og de nyeste metoder inden for didaktik og pædagogik, danner grundlag for læremidlets udformning og bagvedliggende strukturer og dynamikker. Den digitale tilgang er fra starten tænkt ind som understøttende for elevernes læring, og læremidlet er præget af interaktivitet, hvor eleverne er i centrum; bl.a. i forhold til opgaver/modeller/undersøgende arbejde/cases mv. Undervisningsmaterialet kommunikerer gennem flere modaliteter (tekst, interaktive figurer, 4

5 animationer, billeder, videoer osv.), som kan igangsætte forskellige former for abstraktion hos eleverne. Det medfører, at der sker en differentiering af undervisningen, så flere elever får mulighed for at bearbejde det faglige indhold på forskellig vis, så sandsynligheden øges for, at eleverne lærer bedre, og der sker en vidensforankring. Der lægges i vægt på: at eleverne arbejder praktisk og tværfagligt for at styrke deres innovative kompetencer at gøre det faglige stof relevant og nærværende gennem nutidige, håndgribelige eksempler, som eleverne kan relatere sig til, så deres viden og interesse inden for fagområdet styrkes. Desuden indtænkes en række interaktive elementer samt opgaver og øvelser til de enkelte kapitler, hvor eleverne kan få styrket deres kompetencer og kreativitet. Det er Klimaambassadens erfaring, at jo mere tilgængeligt og indbydende undervisningsmaterialet er lavet, desto større chance er der for, at de unge også tager det til sig. Derudover er det essentielt, at der formidles ny viden på området gennem en praksisorienteret tilgang, hvor relevansniveauet for eleverne er højt. Interaktive og engagerende opgaver, forsøg og eksemplificeringer er derfor være et grundelement i læremidlet. Et andet vigtigt punkt er, at formel og uformel læring bliver koblet, så viden ikke kun tager udgangspunkt i læreren og lærerbogen men også i eksperter uden for skolen, internettet, byens rum, elevernes hverdagsteknologier osv. Det er altså vigtigt med prioriteringen af elementer, hvor den konkrete aktivitet er i centrum, men hvor fokus stadig er på elevens faglige læring. Det er vigtigt, at eleverne kan identificere sig med det faglige stof, så de føler, at der er en mening med at beskæftige sig med indholdet at det er relevant. Derfor er eleverne i centrum for at skabe interesse. 5

6 Geografi: Færdigheds- og vidensmål Kompetenceområde Undersøgelse Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold: Eleven har viden om klimazoner og plantebælter* (Kapitel 3.1 og 4) Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik: Eleven har viden om produktionskæder (Kapitel 6.2) Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår: Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget (Kapitel 6) Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår: Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger (Kapitel 3.1 og 4) Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre: Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer (Kapitel 6) Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre: Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse (Kapitel 5 og 6) Eleven kan med modeller beskrive produktions og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort: Eleven har viden om modeller, der beskriver global arbejdsdeling (Kapitel 5 og 6) Modellering Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og rige lande: Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande (Kapitel 4.1) Perspektivering Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding: Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer (Kapitel 6) Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb: Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb (Kapitel 2.3 og 3) Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning: Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og klimamodeller (Kapitel 4, 5, 6 og 7) * Læremidlet forholder sig ikke konkret til plantebælter Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund: Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed (Kapitel 5, 6, 7 og 8) Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse: Eleven har viden om begrebet bæredygtighed (Kapitel 6 og 7) Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget: Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse (Kapitel 3, 5, 6 og 7 Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse: Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (Kapitel 4 og 6)

7 Fysik/kemi: Færdigheds- og vidensmål Kompetenceområde Stof og kredsløb Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi Undersøgelse Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser: Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber (Kapitel 2.3 og 6.1) Eleven kan undersøge energiomsætning: Eleven har viden om energiformer (Kapitel 3.2, 3.3 og 3.4) Eleven kan forklare data fra målinger på atmosfæren og vand i kredsløb*: Eleven har viden om havstrømme, vandets kredsløb og atmosfæriske fænomener (Kapitel 3.1) Eleven kan undersøge fødevareproduktion: Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer (Kapitel 8) Eleven kan analysere dele af stofkredsløb: Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb* (Kapitel 2.3) Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer: Eleven har viden om energiforsyning (Kapitel 2.1, 3.3 og 3.4) Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer: Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse (Kapitel 6 og 7) Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder: Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser (Kapitel 5 og 6) Eleven kan visualisere vands kredsløb og Jordens energistrømme: Eleven har viden om Jordens energistrømme (Kapitel 2.3 og 3.1) Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg: Eleven har viden om forsynings-, rensnings-* og forbrændingsanlæg (Kapitel 3.3 og 7.2) Eleven kan fremstille og tolke repræsentationer af processer i Jordens systemer: Eleven har viden om Jordens magnetfelt*, vejrsystemer og klima (Kapitel 3.1 og 4) Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund: Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger (Kapitel 5, 6 og 7) Eleven kan forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår: Eleven har viden om klimaændringer og vejrfænomener (Kapitel 4) Eleven kan beskrive sammenhænge mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling: Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud (Kapitel 3.2) Modellering Perspektivering Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner: Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer (Kapitel 2.3 og 6.1) Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning: Eleven har viden om ændringer i atmosfærens sammensætning (Kapitel 2.3 og 3 Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden: Eleven har viden om energikilder og energiomsætning ved produktion og forbrug (Kapitel 3 og 5) Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer: Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer (Kapitel 3 og 4) Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet: Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet (Kapitel 3.2, 3.3 og 3.4) Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt: Eleven har viden om teknologi i industri og landbrug (Kapitel 5, 6, 7 og 8) Eleven kan diskutere udvikling i samfundets energiforsyning: Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov (Kapitel 3 og 5.1) Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed: Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget (Kapitel 5, 6 og 7) * Læremidlet forholder sig ikke konkret til vand i kredsløb, nitrogens kredsløb, Jordens magnetfelt samt rensningsanlæg

8 Biologi: Færdigheds- og vidensmål Kompetenceområde Modellering Økosystemer Anvendelse af naturgrundlaget Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer: Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb (Kapitel 2) Eleven kan med modeller af økosystemer forklare energistrømme: Eleven har viden om energikrævende livsprocesser hos organismer i økosystemer (Kapitel 2) Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb: Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og energistrømme (Kapitel 2 og 3) Perspektivering Eleven kan sammenligne karakteriske danske og udenlandske økosystemer: Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer (Kapitel 2 og 4) Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer: Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (Kapitel 8 Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion: Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion (Kapitel 8) Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt: Eleven har viden om naturforvaltning (Kapitel 8)

9 Samfundsfag: Færdigheds- og vidensmål Kompetenceområde Politik International politik Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden: Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i (Kapitel 4.1) Økonomi Privatøkonomi og forbrugeradfærd Økonomisk vækst og bæredygtighed Eleven kan diskutere rollen som forbruger: Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder (Kapitel 5) Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst: Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst (Kapitel 6) Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder: Eleven har viden om privatøkonomiske begreber (Kapitel 5) Kultur Sociale og kulturelle forhold Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper: Eleven har viden om kultur og kulturbegreber (Kapitel 5)

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan formulere en 1. Eleven formulerer og belyser en problemstilling, der tager udgangspunkt problemstilling

Læs mere

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven kan

Læs mere

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x KOSMOS C Færdigheds- og vidensmål Atomfysik Himmel og jord Energi på vej Elektronik og styring Kemiske metoder Kemisk produktion Madens kemi Kemi, menneske og samfund Naturfaglige undersøgelser Eleven

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at Eleven kan undersøge enkle

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Se også listen med "idéer og links til energiundervisnng" via ESCO-fanebladet på Intra. Fælles Mål n/t efter 2.klasse Teknologi og ressourcer i hverdagen

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke FYSIK/KEMI Stof og stofkredsløb Eleverne kan gøre rede for hvilke faktorer, der har indflydelse på problemstilling fra en af fagteksterne Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af bæredygtighed med særligt

Læs mere

A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016

A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016 A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Perspektivering Naturgrundlag og Uge 22 46 Eleven kan levevilkår perspektivere geografi Eleven kan

Læs mere

Årsplan for Naturfag i overbygningen.

Årsplan for Naturfag i overbygningen. Årsplan for Naturfag i overbygningen. Den fælles naturfagsprøve i 9. klasse en realitet. Det betyder, at biologi, geografi og fysik-kemi har en fælles årsplan. Årsplanen indeholde 4 områder som eleverne

Læs mere

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi Fysik og Kemi Kompetencemål: Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi Perspektivering: Eleven

Læs mere

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi KOSMOS A KOSMOS B Færdigheds- og vidensmål Start på fysik Stofegenskaber Tryk og opdrift Elektricitet Start på kemi Stoffer i hverdagen Grundstoffer og kemiske forbindelser Ild Sol, Måne og stjerner Magnetisme

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Udvalgte videns- og færdighedsmål for arbejde med fokusområdet Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Alle de naturfaglige mål, der er fælles for naturfagene på 7.-9. klassetrin Naturfaglige

Læs mere

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren Til læreren Energi og læring Energiforsyning nu og i fremtiden Udskoling 7. 9. klasse Forord - til læreren Velkommen til Energi og læring - Energitraileren I Energitraileren har vi samlet forskellige materialer,

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Geografi-Mars Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Jordens sfærer -En introduktion til geografi Værd at vide om vejret Undersøgelse Undersøgelser i naturfag:

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Årsplan for Fysik-Kemi i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra forskellige forløb om centrale emner. Tre af forløbene er tværfaglige med biologi og geografi, så de leder frem mod den mundtlige fællesfaglige

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Globalisering Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens forbrugsvares vej

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

Verdensmålene for en bæredygtig udvikling - i en klimakontekst

Verdensmålene for en bæredygtig udvikling - i en klimakontekst Verdensmålene for en bæredygtig udvikling - i en klimakontekst Lærervejledning Indledning målgruppe Verdensmålene for en bæredygtig udvikling - i en klimakontekst er et interaktivt læremiddel til web ipad

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

BIOLOGI. Strålings indvirkning på organismers levevilkår. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Strålings indvirkning på organismers levevilkår. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Elevene skal opnå viden om forskellige 1. Eleven kan nævne forskellige Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at Eleven kan undersøge

Læs mere

Lærervejledning, Indledning, Målgruppe,og,fag, Formål,

Lærervejledning, Indledning, Målgruppe,og,fag, Formål, Lærervejledning, Indledning, Sustainable2.0eretdigitaltlæremiddelomklimaogbæredygtighedtilfolkeskolensudskolingtil ipadogweb,ogdeterproduceretafdengrønnetænketankconcito sklimaambassade. Læremidleterudvikletudfradeforenkledefællesmål(beskrivessenere)ogkommerbredt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

Energiomdannelse og energiproduktion Fjernvarme Skolerejse

Energiomdannelse og energiproduktion Fjernvarme Skolerejse 9 klasse Geografi Fysik/kemi Biologi 33-34 Arbejde med Fysikpakken til EV3 (,4,0) 33-41 (37,5 time,50 lek) Klassen bruger 1 uge på skolerejse, naturfagene medgår kun begrænset, evt. i større grad, hvis

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, kl.

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, kl. BIOLOGI Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9. kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Elevene skal opnå viden om forskellige 1. Eleven kan nævne

Læs mere

Naturfag i spil 23.november Ulla Hjøllund Linderoth

Naturfag i spil 23.november Ulla Hjøllund Linderoth Naturfag i spil 23.november 2016 Ulla Hjøllund Linderoth ul@fvc.dk Xplore på tværs En del af Xplore til Naturfag og Matematik http://ixplore-paa-tvaers.geografforlaget.dk/ Xplore fagsystemer Sammenhængende

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Fokus på de fire naturfaglige kompetencer

Fokus på de fire naturfaglige kompetencer Fokus på de fire naturfaglige kompetencer Ved planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen frem mod prøven skal de naturfaglige kompetenceområder være i fokus. Nedenfor er beskrevet

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten: Besøg DOLL s lyslaboratorier i Hersted Industripark Fag Klassetrin Natur/teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi Mellemtrin og udskoling Varighed

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Lærervejledning. Vandets vej. - for 7. klasserne i Varde Kommune.

Lærervejledning. Vandets vej. - for 7. klasserne i Varde Kommune. Lærervejledning Vandets vej - for 7. klasserne i Varde Kommune. Efterår 2016 Vandets vej Denne lærervejledning er tiltænkt som en støtte til dig, der har ansvaret for 7. klassernes deltagelse i DIN Forsynings

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Fællesfaglige fokusområder Fælles Mål Fokusområder Datalogning

Fællesfaglige fokusområder Fælles Mål Fokusområder Datalogning Fællesfaglige fokusområder Fælles Mål Fokusområder Datalogning Pæd. konsulent UCN Center for Undervisningsmidler Medlem af arbejdsgruppen for forenkling af Fælles Mål Formand af opgavekommissionen for

Læs mere

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Årsplan for Marienlystskolen Biologi i 7.e og 7.b Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Forløb nr. 1. Ferskvand Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9.kl.

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9.kl. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Partikler, bølger og Elevene skal opnå viden om forskellige 1. Eleven kan nævne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget Natur/teknologi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle

Læs mere

Vejr og klima Råstoffer Energi. Befolkning Erhverv

Vejr og klima Råstoffer Energi. Befolkning Erhverv GEOS A GEOS B GEOS C GEOGRAFI Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse) Kort og godt Den levende jord Danmark på overfladen Befolkning Erhverv Vejr og klima Råstoffer Energi Fødevareproduktion og bæredygtighed

Læs mere

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Vonsild Skole Hvilke årgange deltog? 5. og 8. årgang Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Projektet Hvorfor er Lillebælt udnævnt

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget Natur/teknologi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at udvikle undervisningen

Læs mere

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Lærervejledning til 7.-10. klasse Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Gennem Skolen ta r Skraldets forløb Affaldsudfordringen

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Carbons kredsløb. modelleringskompetencen som udgangspunkt for et fællesfagligt forløb

Carbons kredsløb. modelleringskompetencen som udgangspunkt for et fællesfagligt forløb Carbons kredsløb modelleringskompetencen som udgangspunkt for et fællesfagligt forløb Workshop D Carbons kredsløb er en central model, når elever skal forstå og forholde sig til Den enkeltes og samfundets

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Workshop G Fællesfaglig naturfagsundervisning frem mod den fælles prøve

Workshop G Fællesfaglig naturfagsundervisning frem mod den fælles prøve Workshop G Fællesfaglig naturfagsundervisning frem mod den fælles prøve Workshoppens indhold Hvordan kan en fællesfaglig naturfagsundervisning praktiseres i vekselvirkning med den enkeltfaglige undervisning?

Læs mere

Eksempel på opgivelse til fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi/mbb-cfu

Eksempel på opgivelse til fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi/mbb-cfu Eksempel på opgivelse til fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi/mbb-cfu Undervisningen er gennemført som en vekselvirkning mellem enkeltfaglige forløb og fællesfaglige forløb. I de fællesfaglige

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Årsplan for Natur og teknologi: 5. klasse

Årsplan for Natur og teknologi: 5. klasse Årsplan for Natur og teknologi: 5. klasse Retten til ændringer forbeholdes Eleverne skal i faget naturteknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til

Læs mere

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Gasser Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Gasser er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Temaet består

Læs mere

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Mål for workshoppen Bliv dus med de fællesfaglige fokusområder, som læseplanerne for udskolingens naturfag kalder de fælles forløb, der skal være mindst 6 af i løbet af 7.-9.

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Demografi og erhverv Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at verdens Eleven kan analysere

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Til læreren. Energi og læring. Klog på energien begrib begreberne. Udskoling klasse

Til læreren. Energi og læring. Klog på energien begrib begreberne. Udskoling klasse Til læreren Energi og læring Klog på energien begrib begreberne Udskoling 7. 9. klasse Til læreren Velkommen til Energi og læring - Energitraileren I Energitraileren har vi samlet forskellige materialer,

Læs mere

Lærervejledning - Fremtidsgrøn

Lærervejledning - Fremtidsgrøn Lærervejledning - Fremtidsgrøn Besøg på ARC for 5.-7. klasse 14. marts 2016 Side 1 af 5 Indhold Formål med besøget Vigtigt! Praktisk info Besøgsprogram Før og efter besøget Lærer dine opgaver Forberedelsesmateriale

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Naturfag med udfordringer

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Naturfag med udfordringer Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Naturfag med udfordringer November 2014 Fælles mål Naturfag med udfordringer Målsætning Naturfag med udfordringer bygger videre på elevernes arbejde

Læs mere

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer.

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Økosystemer Niveau: 9. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Der tages udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer, regnskov

Læs mere

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Energi Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: I forløbet Energi arbejdes med de grundlæggende energibegreber, der er baggrundsviden for arbejdet med forløbet Energiteknologi. Forløbet består

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand GENNEM viden oplevelse r UNDERVISNINGSTILBUD 0.-10. klasse Faglighed og mo tivation i autentiske lærin gsmiljøer vand mærk! lugt! smag! Undervisningen understøtter folkeskolens Forenklede Fælles Mål. Alle

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Årsplan. Geografi 7 d

Årsplan. Geografi 7 d Årsplan Geografi 7 d 2015-2016 1 Kort og godt Periode Uge 36,37,38, 39,40,41,43,44 Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

UNDERVISNING I ENERGIFORBRUG OG ENERGIFORSYNING. To naturfaglige undervisningsforløb til 8. klasse. Center for Undervisningsmidler Bornholm

UNDERVISNING I ENERGIFORBRUG OG ENERGIFORSYNING. To naturfaglige undervisningsforløb til 8. klasse. Center for Undervisningsmidler Bornholm UNDERVISNING I virkeligheden ENERGIFORBRUG OG ENERGIFORSYNING To naturfaglige undervisningsforløb til 8. klasse Center for Undervisningsmidler Bornholm Denne folder er udgivet af CFU Bornholm, Professionshøjskolen

Læs mere

Del- og slutmål for faget geografi.

Del- og slutmål for faget geografi. Del- og slutmål for faget geografi. Delmål for faget Geografi efter 8. klassetrin beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter beskrive det globale vandkredsløb placere de væsentligste elementer

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Lærervejledning. Til Klimaudfordringenoogddetgglobale Syd Udviklet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Lærervejledning. Til Klimaudfordringenoogddetgglobale Syd Udviklet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Lærervejledning Til Klimaudfordringenoogddetgglobale Syd Udviklet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Sustainable.dk - lærervejledning til Klimaudfordringen og det globale Syd Klimaudfordringen

Læs mere

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af?

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af? Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klasse) Hvad kan sten fortælle? Hvorfor har Danmark broer? Hvor bliver affaldet af? Hvordan lever man sundt? Hvad var der før mobilen? Hvor lever isbjørnen? Kender du

Læs mere

Mål for forløb - overbygningen På tur i vildmarken

Mål for forløb - overbygningen På tur i vildmarken Fysik/kemi 7.-9. klasse Mål for forløb - overbygningen Forenklede Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Undersøgelse Undersøgelser i naturfag Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4.

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4. Forenklede Fælles Mål og årsplanlægning i natur/teknologi men? 1) Hvordan lærer elever bedst muligt? 2) Hvordan lærer elever mest muligt? 3) Hvordan kan elever støttes i deres læring? 4) Hvordan kan elever

Læs mere

Globale mønstre Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Globale mønstre Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af Guds skaberværk i hele dets mangfoldighed, herunder de naturgivne og kulturskabte

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

SUKKER FREMSTILLING FÆLLESFAGLIGT

SUKKER FREMSTILLING FÆLLESFAGLIGT Sukker i : Ja sukker Frugt fructose Alt slik Sodavand Kager Arbjedsspørgsmål: Er det sundt? Hvor kommer det fra? 1 Kemien og fysikken Sukkers biologi? Hvor dyrkes sukker? handel og transport? Er der hold

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Årsplan Geografi Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget geografi i 7. Klasse benytter grundbogen og aktivitetsbogen som fælles nævner i klasseundervisningen. Ved siden af arbejdet med bogen vil

Læs mere

FFFO og prøverne. Fra Big bang til moderne menneske i de fællesfaglige fokusområder

FFFO og prøverne. Fra Big bang til moderne menneske i de fællesfaglige fokusområder FFFO og prøverne Fra Big bang til moderne menneske i de fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Fagene fysik/kemi, biologi og geografi skal periodevis samarbejde om at gennemføre mindst seks

Læs mere

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner Metallernes kemi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Metallernes kemi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbene Atomer og molekyler, Atomet

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Besøgsprogram Introduktion Udvaskningsforsøg med slagge Affaldets vej igennem forbrændingsanlægget

Besøgsprogram Introduktion Udvaskningsforsøg med slagge Affaldets vej igennem forbrændingsanlægget Miljølaboratoriet, er et supplement til undervisningen i emnerne affald, genbrug, miljø og energi. ARC lægger vægt på at gå i dialog med eleverne, og gennem hands-on oplevelser at give dem en forståelse

Læs mere

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave 1 Indhold Indledning 3 Projektarbejdsforløbet 4 Valg af overordnede naturfagsområder 5 Vejledning af eleverne 6 Formulering af problemstillinger

Læs mere

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Færdigheds- og vidensmål DANSK Danskfagets iden3tet og rolle indeholder en dannelsesdimension forstået i en na

Læs mere

Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3

Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3 Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Emneoversigt... 3 Geografi/biologi:... 6 Beskrivelse... 6 Mulig emneoversigt:...

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere