Virksomhedsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsbeskrivelse"

Transkript

1 Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens opbygning og funktion... Side 5 - Organisation og ledelse - Personale - Struktur - De tre huse - Aktivitets- og værestedet - Samarbejdspartnere 5. Værdigrundlag... Side 7 6. Visioner... Side 7 7. Mål for det kommende år... Side 8 - Handleplaner - Kontaktpersonordningen - Brugerindflydelse 8. Afslutning... Side 10 Side 2

2 1. Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Bofællesskabet Kirsten Marie. Adresse Vinkelvej 3-5, 2800 Kgs. Lyngby. Telefon Fax Hjemmeside Institutionstype Selvejende bofællesskab med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. 24 etværelses lejligheder. Aktivitets- og værested med 30 pladser pladser til bofællesskabet - 15 pladser til udefra kommende brugere Personalenormering 16,8 fuldtidsstilling. Bestyrelsen for Servicedelen Jørgen B. Schmidt, formand. Sten Langvad, næstformand. Lene Kaspersen. Jytte Christiansen. Peter Clemmesen Bestyrelsen for Boligdelen Jørgen B. Schmidt, formand. Lene Kaspersen, næstformand. Jytte Christiansen. Sten Langvad Peter Clemmesen Forstander Bodil Nielsen (Skovgaard) Organisatorisk tilhørsforhold Er en del af Fonden Mariehjemmene, Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup. Side 3

3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie Bofællesskabet Kirsten Marie startede 15. marts 1999 og afløste bl.a. det privat ejede Pensionat Søvighus, som Fonden Mariehjemmene overtog driften af 1. oktober Bofællesskabet Kirsten Marie har indgået driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at bofællesskabet som selvejende institution har forpligtet sig til at yde støtte og omsorg til sindslidende borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune mod at kommunen dækker alle udgifter hertil indenfor et aftalt budget. Bofællesskabet består af 24 boliger med et tilknyttet aktivitets- og værested etableret efter lov om almene boliger m.v. 3. Institutionens grundlæggende opgaver Formål Bofællesskabet Kirsten Marie har til formål: At medvirke til at voksne mennesker med funktionsnedsættelse på grund af psykiske lidelser hjælpes til, i egen bolig i eller udenfor bofællesskabet, at opbygge/fastholde en positiv livssituation. At give den enkelte mulighed for, i egen bolig i eller udenfor bofællesskabet og ud fra egne præferencer, at leve i et accepterende, støttende og udviklende miljø. Aktivitets- og værestedet har til formål: At skabe og udvikle socialt samvær og aktiviteter, der målrettet og pædagogisk skal forsøge at forbedre de sindslidendes daglige tilværelse. At give brugerne mulighed for at indgå i et socialt samvær og om muligt opbygge og vedligeholde ressourcer, så indlæggelse i videst muligt omfang undgås. Aktivitet- og værestedet kan samtidig indgå i bofællesskabets udslusningspolitik, så beboere, der fraflytter, kan benytte stedet som en naturlig tilknytning. Ligeledes og omvendt kan det være stedet, hvor mulige fremtidige beboere kan komme for at lære bofællesskabet nærmere at kende. Målgruppe Bofællesskabets målgruppe er: Lyngby-Taarbæk borgere med funktionsnedsættelse på grund af psykiske lidelser og med behov for støtte til stabilisering af psykiske- og sociale forhold og udvikling af personlige ressourcer. Alder ved indflytningen er ca år. Aktivitets- og værestedets målgruppe er: 15 beboere i Bofællesskabet Kirsten Marie og 15 sindslidende borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bor i egen bolig udenfor Bofællesskabet Kirsten Marie. Aldersgrænse for tilknytning til aktivitets- og værestedet er 65 år. Side 4

4 4. Institutionens opbygning og funktion Organisation og ledelse Ejendommen er etableret som en selvejende almen boligorganisation Kirsten Marie(ejendom). Servicefunktion er etableret som en selvejende institution Kirsten Marie(service) med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Den selvejende almene boligorganisation Kirsten Marie(ejendom) ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Heraf er 3 medlemmer udpeget af Lyngby-Taarbæk kommune og 2 medlemmer er udpeget af Fonden Mariehjemmene. Servicefunktion er etableret som en selvejende institution Kirsten Marie(service) og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Heraf er 2 medlemmer udpeget af Lyngby-Taarbæk kommune og 3 medlemmer er udpeget af Fonden Mariehjemmene. Fonden Mariehjemmene, Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup er ansat som forretningsfører for ejendommen og som udfører af administrative opgaver for Servicefunktion. Bestyrelsen har ansat en forstander, der varetager den daglige ledelse af såvel boligorganisationen som serviceinstitutionen. Personale Personalegruppen i bofællesskabet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, ergoterapeuter og sygehjælpere ansat i fuld- eller deltidsstillinger. Personalet har til opgave aktivt at medvirke til beboernes trivsel i bofællesskabet. Aktivt at deltage i samvær med beboerne og de praktiske opgaver og aktivt at yde støtte og vejledning til den enkelte beboer. I normeringen indgår timer til altmuligmand og rengøring samt timer til en psykiatrisk konsulent til supervisering af personale. Herudover er der tilknyttet 6 timelønnede tilkaldevikarer. Personalegruppen i aktivitets- og værestedets består af en daglig leder (ergoterapeut), beskæftigelsesvejleder, tegne/malelærer, afspændingspædagog og musiker. I samråd med brugerne har personalet til opgave at tilrettelægge aktiviteter og socialt samvær. Struktur Bofællesskabet er organiseret i tre adskilte huse med henholdsvis 10, 10 og 4 et værelses boliger forbundet med aktivitets- og værestedet. Husene med 10 boliger og aktivitets- og værestedet er bygget i to etager og huset med 4 boliger er i én etage. Alle boliger er indrettet med bad, toilet og trinettekøkken. I hvert af husene med 10 boliger er der tillige indrettet fælles køkken/spisestue, hvor måltiderne tilberedes og indtages og en opholdsstue, hvor der er mulighed for at se tv og have socialt samvær. Side 5

5 Huset med 4 boliger har fælles kombineret køkken/spise- og opholdsstue. I denne bygning ligger tillige et kombineret forstanderkontor og mødelokale. I hvert af husene er der indrettet et lille samtalerum. Aktivitets- og værestedet består af 2 lokaler. I stueetagen er et lokale indrettet med køkken og benyttes til kreative aktiviteter. På 1. sal er et lokale indrettet som en opholdsstue, hvor der er mulighed for socialt samvær og mere passive aktiviteter. I kælderetagen under aktivitets- og værestedet er der bl.a. indrettet et fælles vaskeri. Bygningerne er placeret således, at de danner en lukket have, der beskytter mod støj og indsigt. De tre huse er meget forskellige i deres formål og aktiviteter. De daglige gøremål og opgaver er tilrettelagt efter beboerens ressourcer til at kunne indgå heri. De tre huse Bofællesskabet Omsorg/støtte - 4 boliger ( HUS A ) Beboeren tilbydes megen støtte til almindelig daglig livsførelse. Der gives beboeren mulighed for trygge rammer og let opnåelig kontakt med professionel støtte/vejledning. I videst muligt omfang støtte/vejledes beboeren til at bryde en ønsket isolation og indgå i et fællesskab. Der gives mulighed for og støtte/vejledning i, at beboeren indgår i og overholder aftaler. Bofællesskabet Aktivt kollektiv - 10 boliger ( HUS B ) Beboeren tilbydes støtte/vejledning i at leve eget liv i sin egen lejlighed. Beboeren tilbydes støtte/vejledning i almindelig daglig livsførelse og til løsning af fælles opgaver. Beboeren tilbydes støtte/vejledning til/i samvær i et socialt miljø og til at have længerevarende kontakt med andre. Der er tilbud om professionel støtte/vejledning i dag- og aftentimerne. Bofællesskabet Pensionatet - 10 boliger ( HUS C ) Beboerne tilbydes støtte/vejledning til at indgå i et socialt miljø og have længerevarende kontakt med andre. Der tilbydes støtte/vejledning i almindelig daglig livsførelse. Der stilles ikke krav om deltagelse i større, daglige opgaver. Beboerne tilbydes trygge og kontinuerlige rammer. Der er tilbud om professionel støtte/vejledning, men ikke nødvendigvis hele tiden. Aktivitets- og værestedet Stedet skal fungerer som et aktivitetssted, hvor brugerne kan deltage i forskellige aktiviteter som madlavning, rengøring, kreative aktiviteter, udflugter, arrangementer mm. Og som et værested, hvor brugerne kan komme helt uforpligtende og købe en kop kaffe eller et måltid mad, læse en avis og få social kontakt. Inden for denne ramme kan stedet bruges efter den enkeltes behov, ønsker og formåen. Aktivitets- og værestedets aktiviteter skal køre efter et fast ugeprogram for at sikre det forudsigelige og overskuelige. Der vil blive lagt vægt på opbygning af traditioner. En af funktionerne vil være den daglige madlavning. Brugerne forventes at deltage efter formåen i planlægning, indkøb, fremstilling, borddækning og oprydning. Brugerne vil tillige blive inddraget i rengøring og vedligeholdelse af aktivitets- og værestedet. Side 6

6 Herudover vil der være forskellige aktiviteter baseret på brugernes ønsker og behov. Det kan være syning, tegning, maling, motionsgruppe, havegruppe, udflugter, EDB, livshistoriefortælling, undervisning, spil, højtlæsning, musiklytning mm. Der er en ugentlig åbningstid på 45 timer på hverdage. Hvis der opstår behov, kan åbningstider om aftenen og søndagen komme på tale. Samarbejdspartnere Bofællesskabet Kirsten Maries primære samarbejdspartner er Lyngby-Taarbæk Kommune. Ud over løbende kontakt med kommunens tre handicaprådgivere, afholdes en gang om året statusmøde mellem den enkelte beboer, en handicaprådgiver og Bofællesskabet Kirsten Marie. Hver måned afholdes et visitations- og samarbejdsmøde med deltagelse af Lyngby-Taarbæk Kommune, Distriktspsykiatrisk Center, København Amts Sygehus i Gentofte samt kommunens øvrige socialpsykiatriske tilbud. Der samarbejdes med Distriktpsykiatrisk Center, beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der afholdes møde hver 2. måned i Bofællesskabet Kirsten Marie med Centrets overlæge. Der samarbejdes efter den enkelte beboers ønske med pårørende og offentlige myndigheder. 5. Værdigrundlag - At der vises respekt og gives plads til den enkelte beboers personlighed, behov og ønske for udvikling. - At beboere og personale har medindflydelse og medansvar for det sociale fællesskab, de praktiske opgaver og graden af involvering. - At der udvises tolerance og accept, stilles krav og gives støtte til den enkelte beboer. - At der er fokus på ressourcer frem for begrænsninger. - At beboerens bolig respekteres som ukrænkelig og at fællesarealerne benyttes efter ønske. 6. Visioner At Kirsten Marie er et bofællesskab: - hvor beboerne ved støtte/vejledning får lyst til og bliver i stand til at tage ansvar for og hånd om egen og fællesskabets tilværelse. - hvor beboerne inden for bofællesskabets rammer skaber, justerer og afprøver nye ideer. - hvor der i personalegruppen skabes mulighed for videreudvikling i takt med den udvikling, de krav og behov, der stilles i og uden for bofællesskabet. Side 7

7 At aktivitets- og værestedet Kirsten Marie er et sted: - hvor brugerne får mulighed for at fungere i en social sammenhæng. - hvor brugerne inden for stedets rammer skaber, justerer og afprøver sociale relationer. - hvor der i personalegruppen skabes videreudvikling i takt med den udvikling, de krav og behov, der stilles i og uden for aktivitets- og værestedet. På vegne af personale og ledelse Bodil Skovgaard forstander Side 8

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Virksomhedsplan 2014-2016 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 03

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej

2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej DSI NETTET I Jægersborgvej 19. 1, 2800 Kgs. Lyngby., telefon 4587 3583 www.nettetlyngby.dk 2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej Adresse Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 39 B, st th, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 22 52 35 78 Leder Susanne

Læs mere