LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET"

Transkript

1 LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I GODERUP VEDTAGET

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens forhold til ~vrig planlægning 3 Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens bestemmelser... S 1. Lokalplanens formål oka al plan området... S 3. Områdets anvendelse... S 4. Udstykning... S 5. Vejforhold, byggelinier og parkering... s 6. Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtrzden... S 8. Hegning, beplantning og ubebyggede arealer St~jforhold 510. Forudsætninger for ibrugtagen... s11. Grundejerforening Vedhæftet: Kortbilag l. Område og anvendelse Kortbilag 2. Illustrationsplan

3 Loka lplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens vedtaqelse oq offentliqq0- relse af den endeliqe lokalplan m: eiendomme, der er omfattet af planen, ifmlge kommuneplanlovens 531 kun bebygges eller imvriqt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan 0 l fortsztte som hidtil. Lokalplanen medfarer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæq med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afviqelser kan kun qennemf~res ved tilvejebrinqelse af en ny lokalplan.

4 LOKALPLANENS FORHOLD TIL 0VRIG PLANLEGNING I 1973 blev gennemfart en byqgemodninq for parcelhuse omkring Markv~nqet i Gaderup. Den vestligste del med 10 grunde blev færdiqbyggemodnet oq alle husene er ldag opfart. Den astligste del med l2 qrunde blev ikke fuldt byggemodnet, men al bygqemodninq, undtagen færdigg~relse af veje med kantsten og færdiqe belæqninger er udfart. Vandledninqer, spildevandsledning, vejbelysning og bundlag i veje er således udfart. Lokalplanen omfatter denne astlige del af området. området ligger, i lighed med resten af G~derup,i landzone og de opfarte bebyggelser er godkendt af by- oq landzonemyndigheden. De sidste qrunde blev ikke endeligt godkendt til bebygqelse af zonemyndiqheden, oq sagen blev i perioden frem til kommuneplanlæqninqen henlagt for nærmere overvejelser om fremtidiqe anvendelse. I forbindelse med revisionen af komrnuneplanen i 1985, har Lejre kommune overtaget zonelovskompetancen for Gaderup, og således også for det aktuelle område. oka al plan området grznser op til jernbanen Roskilde- Korsar. På jernbanelinien er der meqet trafik, oq sporene ligger på en forholdsvis h ~ dæmninq. j I komrnuneplanen er arealet udlagt til handværkeromrade med tilknyttet bolig (en ejer- eller funktionærbolig pr. ejendom). Ifalge den netop vedtagne, reviderede kommuneplan er bebyggelsesprocenten fastlagt til maksimalt 40. Virksomhederne på området må ikke medfare szrlige genevirkninger i forhold til omgivelserne, og der skal udlages et plantebalte mellem den eksisterende parcelhusbebyggelse og håndværkerområdet. Området skal vejforsynes direkte fra Gaderupvej.

5 KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen lægger særlig vægt p5 at skabe et hensigtmæssigt omrade for mindre industri, handværksog servicevirksomheder, og at sikre færrest mulige gener for nabobebyggelserne ved Markvænget. Til hver ejendom kan der opfmres en boliq for personer med tilknytning til virksomheden. Parceller kan udstykkes med et grundareal på mindst l300 m2 og hajest 3300 m2. Bygninger til erhvervsformål på de parceller der liqger nærmest boligerne ved Markvænget, skal placeres indenfor nogle byggefelter, således at der kan holdes en passende afstand til de eksisterende boliger og erhverv. Langs skellet mod boligerne ved Markvænget skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte i en bredde af ca. 5 m og i en h~jde af 4-5 m. En grundejerforening skal have ansvar for vedligeholdelse af disse beplantninger. Biltrafik til og fra området skal ske via en ny vejtilslutning til G~derupvej. Bygningsh~jden må være op til 8,5 meter. Skorstene og lignende kan dog tillades opfmrt i st~rre h~jde. Der fastsattes endeligt maksimum-grænser for den stcajudsendelse der må finde sted fra den enkelte virksomhed.

6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I G0DERUP I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgarelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved falgende bestemmelser for det i g 2 nævnte område. Lokalplanen har til ormal at fastlægge omrsdets anvendelse til erhvervs orm&l for mindre industri, handværks- og servicevirksomheder eller lignende. Ved udformning af lokalplanens bestemmelser har det herudover især været væsentligt at sikre at eventuelle gener for omgivelserne (staj, lugt, rag og anden forurening) bliver mindst mulige. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede bilag nr. l, og omfatter matr. nr. 3aa, - Gaderup By, Glim, samt alle parceller der efter den 3. maj l985 udstykkes herfra. Bemærkning: Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området må kun anvendes til erhvervsformål, med tilhmrende bolig jvf. s3 stk. 3. Der må kun opfmres eller indrettes bebyggelse eller udfares erhverv som falgende : Fabrikation, værksteds- eller håndvarksvirksomhed, lager- og handelsvirksomhed, samt anden servicevirksomhed der efter kommunalbestyrelsens skan naturligt kan finde indpas i området. Der må ikke indenfor området udmves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må st llles særlige beliggenhedskrav, jvf. mil jabeskyttelsesloven kapitel 5, herunder virksomhed, der giver anledning til væsentlige stm j- og luf tforureninqeller lugtgener og som derfor bmr placeres i betydelig afstand fra forureningsfmlsomme områder.

7 P; hver enkelt ejendom må der opfares eller indrettes én bolig når denne anvendes som bolig for indehaver, portner, bestyrer eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Der udlægges areal til afskærmende beplantningsbælter som vist med særlig signatur på kortbilag UDSTYKNING Udstykning må kun ske efter en af kornrnunalbestyrelsen godkendt udstykningsplan og således at skellinier mellem de enkelte parceller ligger vinkelret på vejskel. Ingen parcel må udstykkes starre end 3300 mz eller mindre end 1300 m*. g 5. VEJFORHOLD, BYGGELINIER OG PARKERING Der udlægges areal til offentlig vej m.v., som vist på kortbilag 1, i en bredde af 10 m. Vejen må kun tilsluttes den offentlige kommunevej Gaderupvej. Fra den offentlige bivej Markvznget må der ikke etableres adgang til området for biltrafik. P& Markvænget etableres vendeplads som angivet på kortbilag l. Ved det offentlige vejareals udmunding i G~derupvej fastlægges der som vist på kortbilag l oversigtslinier. Langs vejskel iavrigt pålægges der byggelinier som angivet på kortbilaget. På hver ejendom skal der efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde anlægges de til virksomheden nadvendige parkeringspladser for personog lastbiler. 6. BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Bebyggelse og andre anlæg, herunder garager, anlæg til oplag o. lign., til erhvervsformål m.v., (dvs. til alle andre formål end boligformål) må kun opf0- res og indrettes indenfor byggefelter, der på kortbilag 1 er vist med krydsskravering. Bebyggelse til boligformål, herunder garager, carporte, udhuse og lign. bygninger, der knytter sig til den enkelte bolig, må kun placeres indenfor de byggefelter, der på kortbilag l er vist med krydsskravering eller med skråskravering. *) *) Ved skel mod jernbanen, samt ved nye skel der fremkommer som f~lge af udstykningen af området jvf. s4 stk. 1, er bygningsreglementets almindelige bestemmelser herudover gældende.

8 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 40. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over det af kommunalbestyrelsen fastsatte niveauplan. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade at skorstene, antennemaster og lignende slanke bygningskonstruktioner opfares i starre hajde end 8,5 m. S 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN S 8. HEGNING, BEPLANTNING OG UBEBYGGEDE AREALER Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer som efter kommunalbestyrelsens skan virker skæmmende. Skiltning må kun finde sted i et efter kommunalbestyrelsens skan sadvanlig omfang for den pågældende virksomheds art, og efter godkendelse i hvert enkelt tilfælde. De på kortbilag 1 viste afskærmende beplantningsbælter etableres i en bredde og med en artssammensætning principielt som angivet på kortbilag 2. Arealerne må ikke.bebygges eller anvendes til nogen form for parkering, oplag el. lign. Beplantningshlterne skal vedligeholdes som txtte, hegnslignende bælter i et ensartet przg og i en h~jde af 3-4 m over niveauplan. Beplantningsbælterne kan, på den side der vender mod den enkelte ejendom, suppleres af tæt, dadt hegn eller evt. hegnsmur i en hajde af maksimalt 3 m. Dvrige ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende, gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagning af materialer m.v. skal overholdes. Bebyggelse, anlæg m,v. til erhvervsmæssige formål skal udformes og indrettes under hensyntagen til at der fra den enkelte ejendom udsendes mindst mulig staj over naboskel, - særligt over skellet A-B-C (vist på kortbilag 1) beliggende i lokalplanområdets vestlige grænse.

9 Byggetilladelse, eller tilladelse til ændret anvendelse, af en ejendom eller en eller flere bygninger, kan kun opnås såfremt den fra virksomheden hidharende stajudsendelse ikke efter kommunalbestyrelsens skan eller efter foretagne målinger vil overstige f~lgende grænser, målt over skellet A-B-C, vist på kortbilag 1: - Mandag-fredag kl samt lardag k1 7-14: 45 d b(~) - Mandag-fredag kl , lardag kl samt san- og helligdage k1 7-22: 40 db(a) - Alle dage kl. 22-7: 35 db(a) Til kontrol med at stajvilkårene overholdes skal virksomheden på forlangende af kommunalbestyrelsen, efter at anlægget er taget i brug, lade foretage målinger af virksomhedens bidrag til stajniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingen skal foretages efter gældende retningslinier. Ved bebyggelse til boligformål, skal det gennem bebyggelsens placering og indretning m.v., sikres at eventuelle stajgener fra jernbanen nedbringes i overensstemmelse med reglerne herom i Bygningsreglementet (BR 82, kapitel stk. 1). * Bemærkning: Kommunalbestyrelsen har herudover i medfar af miljareglementet mulighed for at regulere stajforurening såvel som anden forurening, såfremt det sk~nnes nadvendigt FORUDSETNINGER FOR IBRUGTAGEN Området må ikke tages i brug til den i 53 nzvnte anvendelse farend: - den i 5 5 stk. 1 nævnte vej er anlagt for så vidt angår fortov, befæstet karebaneareal, udkarsel til Ciaderupvej, samt lukning af adgangen til Markvznget. - de i 5 3 stk. 4 og i 5 8 stk. 2 angivne beplantningsbælter er etableret. Når halvdelen af de udstykkede parceller er solgt, skal der oprettes en grundejerforening, med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen forestår vedligeholdelsen af de i 5 8 stk. 1 angivne beplantningsbzlter. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Udvendige antenner må ikke opsættes, når tilslutnirig til et fællesantenneanlæg er muligt.

10 Pataleret FfØlge nærværende lokalplan har alene kommunalbestyrelsen i Lejre kommune. Saledes vedtaget af Lejre kommunalbestyrelse den 23. juni M&- Anton etersen Km. direktør!%t!-.r,,-. A? =c*, s- LL. Ji: ~, i ~~~~:~ ~ A- ' ~ t ~ ~ i - Li- :nr+grt &, :7;02, 1989 Lyst L~JET :r. 14.j37

11 C P FOR LOMLPLAN KORTBILAG NR. 1 OMBADETS ANVENDELSE l: l.ooc LQKALPMN NR. 25 LEJRE KOMMUNE

12 EPWNlillINChSDkL F TE/? ; 7J0AN, NA UR, TQfiT, MD SNEhYER, FJEL DK I65-1 5YDdhFl- TILLIGE I-/'AUEL KORTBILAG NR. 2 LOKALPMN MR. 25 LEJRE KOMMUNE

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere