Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og Jens Johansen Side 1 af 26

2 Samlet vurdering X 1. Forholdene er meget tilfredsstillende. Der kan være udviklingspunkter, som tilbuddet skal arbejde med til næste tilsyn 2. Forholdende er tilfredsstillende. Der gives enkelte påbud som det forventes at botilbuddet har rettet op på inden næste års tilsyn 3. Forholdene er ikke tilfredsstillende / bekymrende. Der gives påbud, som det forventes at botilbuddet har rettet op på indenfor 3 6 måneder, hvor der vil blive gennemført opfølgende tilsyn 4. Forholdende er kritisable / uacceptable. Der gives påbud og botilbuddet kommer under skærpet tilsyn Tilsynsresultat Opfølgning på udviklingspunkter og / eller påbud fra sidste tilsyn: Tilsynet gav ved sidste års anmeldte tilsyn tre udviklingspunkter og ved det uanmeldte tilsyn 12. september 2013 blev der givet et påbud. Krummebækgaard har fulgt op på alle tre udviklingspunkter, dog afstedkommer udviklingspunkt 1 et nyt udviklingspunkt. Der er fulgt op på påbuddet givet ved det uanmeldte tilsyn. Vurdering: Tilsynet vurderer, at Krummebækgaard har arbejdet meget tilfredsstillende og meget målrettet med udviklingspunkterne og påbuddet givet ved de to tidligere tilsyn. Både ledelse og medarbejdere har stor fokus på fortsat udvikling af fagligheden og selve organisationen. Medarbejderne sikres løbende relevant kompetenceudvikling. Side 2 af 26

3 Stedets nye ledelsesstruktur har givet botilbuddet et mærkbart løft. Sygefraværet er faldet og personaleflowet er mindsket. Der arbejdes kontinuerligt på at renovere ejendommene og skabe nye aktiviteter. Stedet har fokus på at anvende IT i hverdagen og gøre eleverne fortrolige med fx brugen af ipad og relevante apps. Udviklingspunkter: Tilsynet giver følgende tre udviklingspunkter Krummebækgaard bør foretage enkelte ændringer i den nyudarbejdede procedure vedr. værgemål og i deres pjece beskrive tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Krummebækgaard anbefales at tilbyde medarbejderne mulighed for ekstern supervision. Det anbefales, at alle medarbejderne ved hvor brandmateriellet findes i alle huse. Påbud: Ingen. Handleplan: Ingen. Side 3 af 26

4 Indholdsfortegnelse Tilsynsresultat... 2 Formål med tilsynet Ved tilsynet er følgende personer interviewet Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Interview med leder vedr. fysiske rammer Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Interview med leder vedr. tilbuddets eleverne Interview med eleverne Telefoniske interviews med pårørende Interview med medarbejdere Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Side 4 af 26

5 Formål med tilsynet. Vordingborg Kommune har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til, at føre tilsyn med kommunens tilbud. Tilsyn på private botilbud gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud nr af 16. december fra Socialministeriet. Der skal føres tilsyn med om institutionen fortsat arbejder i henhold til det med Vordingborg Kommune indgåede godkendelsesgrundlag med hensyn til pædagogik, fysiske rammer, medarbejdere og økonomi. Formålet med tilsynet er angivet som: At sikre, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, At sikre at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. At bidrage til at fastholde og udvikle den samlede kvalitet i tilbuddene på kort og lang sigt ved at afdække potentielle udviklingsområder. At give information til driftsledelse, bestyrelse og den politisk organisation om, hvordan tilbuddene løser de kommunale opgaver. At give borgere og deres pårørende mulighed for at blive hørt. At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Tilsynet omfattede: Interview med ledelsen Interview med medarbejdere Interview med eleverne Interview med pårørende Besigtigelse af de fysiske rammer på adressen 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Forstander Bent Legaard og teamleder Line Rhode Medarbejdere Tre medarbejdere Elever Tre første års elever. Pårørende To pårørende begge samtaler foregik telefonisk, da de pårørende ikke havde mulighed for at komme til Krummebækgaard på dagen. Side 5 af 26

6 2. Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Emne Er der fulgt op på eventuelle udviklingspunkter og/eller påbud fra tidligere tilsyn Grundlag Der blev ved sidste års tilsyn givet tre udviklingspunkter Udviklingspunkt 1 Det anbefales, at der sættes fokus på at give medarbejderne større viden om værgemål; herunder overveje udarbejdelse af interne retningslinjer for samarbejdet med de elever som er under værgemål og deres værger. Værgemål har været drøftet og ledelsen har udarbejdet en procedure for samarbejde med værgerne. Tilsynet har enkelte kommentarer til proceduren og anbefaler ligeledes at Krummebækgaard i deres pjece beskriver tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Udviklingspunkt 2 Det anbefales, at der sættes fokus på at videreudvikle medarbejdernes viden om lovgivningen og kommunens procedure omkring indberetning af utilsigtede hændelser. Krummebækgaard har udarbejdet deres egen supplerende procedure til den af Psykiatri- og Handicapsekretariatet fremsendte arbejdsgang. Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard er opmærksom på at begrebet Utilsigtede hændelser handler om andet end blot medicin. Udviklingspunkt 3 Det anbefales, at arbejdet med at udarbejde og opdatere interne retningslinjer for fx stresspolitik, mobning, politianmeldelse og lignende fortsættes. Der er udarbejdet en mobbepolitik og der arbejdes stadig med udarbejdelse af diverse politikker og procedurer Der blev ved det uanmeldte tilsyn 12. september 2013 givet et påbud. Påbud: Krummebækgaard skal ophøre med brugen af individuelle elevkontrakter og kontakte alle de anbringende kommuner og sikre sig, at der ikke er sendt lignende kontrakter til dem fra Krummebækgaard Krummebækgaard har siden det uanmeldte tilsyn kontaktet de anbringende kommuner. Der er ikke blevet sendt lignende elevkontrakter til andre kommuner end Hillerød. Krummebækgaard har udarbejdet en procedure for udarbejdelse af supplerende aftaler til handleplanen og afskaffet begrebet kontrakter. Side 6 af 26

7 3. Interview med leder vedr. fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af tilbuddet Grundlag Krummebækgaard er et privat botilbud i henhold til servicelovens godkendt til i alt 16 elever, hvoraf 4 må være under 18 år, jf. servicelovens 142, stk.7. Botilbuddet består af boenheder samt en STU del, der benævnes værkstedsskole. Botilbuddet er for unge mellem 16 og 23 år med særlige behov, såsom bogligt svage, unge med ADHD, seksuelt krænkede, følelsesramte og/eller sent udviklede. Der er i øjeblikket 12 elever, hvoraf 2 er under 18 år. Krummebækgaard ligger i naturskønne omgivelser i Askeby på Møn. Bostedets hovedbygning er en over 200 år gammel gård, som er sat i stand af forstanderparret. Der hører jord, dyr og have til stedet. Beskrivelse af fysiske rammer og udnyttelse heraf Krummebækgaard, Bakkehøjvej 19 - hovedbygningen: Hele gården fremstår meget velholdt. Der er pænt, rent og hyggeligt i alle lokaler. Den ene længe fungerer som forstanderens private bolig. Derudover er der kontorer, administration og fællesfaciliteter til forskellige aktiviteter bl.a. undervisning og møder. Hvide Længe, Dammegade 25: Godkendt til 7 elever der bor for tiden 6 elever. Det meste af huset er ny restaureret. Eleverne deles om to toiletter og bad. Beboelseshuset fremstår pænt, og resten af gården, som nu er fællesområde for alle eleverne, fremstår ligeledes nyrestaureret og i flot stand. Der er blandt andet et stort rum, hvor der foregår fællesspisning og andre aktiviteter samt en stor sal til spil og andre større aktiviteter. Der er et stort og godt indrettet køkken. Nattevagtens værelse findes i dette hus. Det Gule Hus, Dammegade 27: Plads til 3 elever der er for tiden 3 eleverne. Der er 1 værelse i stueetagen og 2 på 1. sal. Kirstinelund, Fanefjordgade 74: Godkendt til 5 eleverne der bor for tiden 4 eleverne. Der er 2 værelser i stueetagen og 3 værelser på 1. sal. Huset fremstår pænt og rent. Den godkendte nedrivning af en tilbygning til stuehuset er blevet gennemført. Side 7 af 26

8 Ledelsen oplyser at der stadig er etableret lejemål i nedennævnte selvstændige boliger i nærområdet, hvor eleverne har egen selvstændig lejekontrakt og får socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85, fra medarbejdere ansat på Krummebækgaard. Disse boliger har ikke noget med det øvrige godkendte botilbud at gøre og der føres ikke tilsyn med lejemålene. Ledelsen oplyser, at enhederne holdes fuldstændigt separat både økonomisk og personalemæssigt. Beboerne fra disse lejemål anvender dog fællesfaciliteterne og deltager i stedets fællesmøder, da de er sammen med botilbuddets elever i STU tilbuddet. 85 oversigt Ravnemosegaard: Plads til tre lejere i to separate lejligheder der bor pt. en person. ville gerne sige den op. Men er forstanderen er stadig lidt bekymret over hvem der måske kunne flytte ind, da der har været dårlige erfaringer med en tidligere beboer med en stor hund. Maries Hus: Der bor ingen i øjeblikket, men der er plads til fire. Nr. 133 Fanefjordgade er nedlagt. Lykkesholm: Nyligt indkøbt gård i Tostenæs med plads til fire lejere. Der er ved at blive anlagt en ATV bane til brug for alle Krummebækgaards elever. Ved rundgang observeres stemning kommunikation igangværende aktiviteter rengøring og hygiejne vedligeholdelse af ejendommen Alle huse virker velholdte. Ved en rundgang i husene observeres en hyggelig og afslappet stemning. Der er en respektfuld dialog mellem medarbejdere og elever. Fællesarealerne er lyse og indbydende, og boligerne fremstår hyggelige og personligt indrettede af den enkelte elev, så der virker hjemligt. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende alle steder. Beredskabsplanen evakueringsplan afholdelse af brandøvelser har medarbejderne førstehjælpskurser? De udarbejdede beredskabsplaner hænger i de enkelte huse. Der laves brandøvelser én gang om året med faste mødesteder. Årets brandøvelse er nyligt afviklet, og brandmateriellet er blevet gennemgået. Der er etableret ekstra stiger til første sals boligerne, der skal give mulighed for flugt gennem vinduerne. Alle medarbejdere har gennemført to dages førstehjælpskursus med hjertestarter undervisning. Side 8 af 26

9 Krummebækgaard søger hos Røde Kors om at få hjertestarter etableret på Hvide Længe, til gavn både for eleverne og botilbuddets naboer. 4. Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Emne Botilbuddets målgruppe Grundlag Målgruppen er i godkendelsen beskrevet som unge fra år, der har særlige behov. De særlige behov kan skyldes identitets- og adfærdsmæssige problemer, eventuelt begrundet i vanskelig opvækst, psykiske lidelser eller seksuelle krænkelser. Stedet modtager ikke unge krænkere, udadreagerende unge, aktive misbrugere eller unge, der begår alvorlig kriminalitet. Der har dog været flyttet en ung ind, hvor det efterfølgende har vist sig at vedkommende havde et misbrug. Der blev iværksat en aktiv indsats i samarbejde med kommunens Center for Rusmidler. Det opleves at målgruppen er blevet tungere. Man skal have det virkelig dårligt, hvis man får tilbudt et botilbud af sin kommune. Mange sent udviklede unge får i stedet socialpædagogisk støtte i eget hjem i egen kommune, Værdigrundlag Krummebækgaard har udarbejdet et skriftligt værdigrundlag, hvori det fremgår, at nøgleordene er: ligeværd, involvering, troen på at det kan lykkes. Målet med et ophold på Krummebækgaard er, at den enkelte elev får hovedrollen i sit eget liv. Værdigrundlaget kendes og efterleves af alle medarbejderne. Der afholdes møder én gang om ugen med drøftelse af etik hvor der er mulighed for at sætte flere ord på værdierne. Ligeværdighed er vigtigt i arbejdet med de unge. Der bruges en del tid på at give de unge en forståelse for hinandens handicap. Der foregår varsomme drøftelser med de unge, med fokus på etik. Side 9 af 26

10 Hvis eleverne forstår hinandens reaktioner kan konflikter afværges / forebygges. De unge når oftest til at kunne tale om deres handicaps og kunne præsentere sig selv over for nye elever. Ole Sylvester Jørgensen i KBH. privat praktiserende psykiater ADHD + autister. Pædagogisk målsætning Der arbejdes fortsat med motivations- og relationsarbejde, hvor det pædagogiske, undervisnings- og behandlingsmæssige arbejde dokumenteres ved hjælp af billedmæssig dokumentation, som den unge selv er med til at udarbejde og fremlægge. Stedet kunne godt ønske, at der blev brugt endnu flere billeder. Der er blevet arbejdet med Kompasset siden august måned i år version børn og unge. Krummebækgaard er blevet inspireret af arbejdet i Københavns Kommune. Ledelsen ønsker at der på sigt skal blive mere substans i beskrivelserne af de unge. Hvis det bliver landsdækkende at arbejde med diagrammer, i forhold til de unge er Krummebækgaard klar til at bruge skabelonerne. Botilbuddet bruger samtaleterapi (NLP), når der er områder eleverne kan have svært ved at tale om. Elevernes samtaler med stedets NLP terapeut er en succes. Botilbuddet har fokus på botræning, som er fast skemalagt. Målet er, at den unge kan klare sig selvstændigt i egen bolig. Der arbejdes med positiv personlighedsudvikling, færdighedsindlæring i forbindelse med at klare sig i egen bolig, tilegnelse af sociale kompetencer og erhvervelse af sunde fritidsinteresser. Botilbuddet lægger vægt på, at der ikke benyttes for meget fagsprog overfor de unge. Stedet benytter sig af en metode, som de kalder motorvejen, som dokumenterer udviklingen med den unge. Der arbejdes ligeledes med Enneagrammet. Forstanderen deltager i et fagligt netværk i Region Sjæl Side 10 af 26

11 land hvor STU, botilbud, sagsbehandlere og UU vejledere deltager. Der bliver gennemført undervisning for eleverne i Enneagrammet i slutningen af november måned ved Steen Johansen fra Resco. Cirkus panik har været ude på Krummebækgaard. Det har bidraget til at eleverne er blevet bedre til at læse hinanden og andre og derved undgå konflikter. De teoretiske referencer Der følges ikke nogen specielle teoretiske referencer. De pædagogiske metoder Stedet anvender anerkendende pædagogik og relationspædagogik. Organisering af stedet antal medarbejdere faggrupper Femten ansatte inkl. forstander Fire faste vikarer Forstander uddannet lærer. En konstitueret daglig leder anden uddannelse. Fire pædagoger En pædagogmedhjælper To pædagogstuderende To lærere En rengøringsassistent En kontoruddannet En økonomimedarbejder En dyrepasser Fire faste vikarer De tre af de fire faste vikarer er pædagogstuderende. Der er blevet ansat en samtaleterapeut mere som endnu ikke er startet. Stedet NLP terapeut har samtaler med eleverne, men bruges også til supervision af medarbejderne. Den interne supervision bruges også i forhold medarbejdernes privatliv. Den nye struktur har været et plus for Krummebækgaard. Teamlederne har fin føling med, hvad der foregår i alle husene. Det giver ro blandt medarbejderne. Det overvejes, om der også skal være en teamleder for STU delen. Side 11 af 26

12 Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn Indkøb af gården Lykkesholm. Skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker for medarbejderne alkohol rygning fravær mobning stress Rygereglerne efterleves efter gældende regler. Der er udarbejdet en personalehåndbog, hvor alle retningslinjer er samlet. Ledelsen har nyligt revideret alle retningslinjer. Der er udarbejdet en mobbepolitik siden sidste års tilsyn. Alle medarbejderne har fået et eksemplar og mobning vil være et tema på årets MUS samtaler. Der har været en episode vedr. mobning, som øjeblikkelig blev taget op. Det er en løbende proces, at have fokus på mobning. Stedets politik vedr. stress er ikke beskrevet. Der tages hånd om medarbejderne i stressede situationer og der tilbydes supervision ved stedets terapeut. Der er udarbejdet en trivselsundersøgelse. Praksis vedr. sygemeldinger er beskrevet i ansættelseskontrakten. Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard udarbejder en fraværspolitik. Medicinhåndtering kendskab til gældende lovgivning interne retningslinjer/instrukser ordination/bestilling forsvarlig opbevaring dispensering og administration udlevering bortskaffelse procedure ved utilsigtede hændelser medarbejdernes forudsætninger opdaterede medicinoversigter tilsynets observationer Der er interne retningslinjer for medicinhåndteringen. Der er to medarbejdere som er medicinansvarlige og doserer medicinen. De medicinansvarlige anvender nu medicinmodulet i Planner 4 You. Der er udarbejdet procedure for håndtering af utilsigtede hændelser bagest i medicinhåndbogen. Stedet er bekendt med at der skal indberettes UTH vedr. medicin, men har ikke haft behov for dette. Der er nu blevet opsat et skab, hvor den doserede medicin opbevares, så det kun er de medicinansvarlige som har adgang til selve medicinskabet. Side 12 af 26

13 5. Interview med leder vedr. tilbuddets eleverne Emne Elevsammensætning aktuel belægning evt. ændringer Grundlag Der er i øjeblikket fjorten elever på Krummebækgaard, som iflg. lederen alle er indenfor målgruppen. Ledelsen er trods svære tider meget bevidst om, at der ikke skal flytte elever ind, som falder udenfor målgruppen. Nye elever får lov at opholde sig på Krummebækgaard en kortere periode, før der træffes beslutning om, at de skal flytte ind. Hvis det efter noget tid alligevel viser sig, at eleven ikke falder til på Krummebækgaard, drøftes dette med handlekommunen. Det kan give stedet store udfordringer, hvis en elev under eller efter opholdet på Krummebækgaard spreder historier om andre elever eller medarbejdere. De nye sociale medier er i denne sammenhæng ligeledes en udfordring. Administration af elevmidler kommunens/intern procedure administrationsaftaler Krummebækgaard arbejder stadig målrettet med at synliggøre fordelingen af ansvar for økonomi, således at det er nemmere for både medarbejdere og eleverne at deltage i samarbejdet omkring administration af elevernes midler. Der er blandt andet med den nye struktur med koordinatorer i de enkelte huse lagt et større ansvar for styring af udgifterne for det enkelte hus, således at eleverne kan få et større indblik, hvad det egentlig koster at have en bolig. Der udarbejdes aftaler med den enkelte elev vedrørende administration af deres økonomi, der tager hensyn til at formålet med opholdet på Krummebækgaard er at eleverne skal kunne klare sig i egen bolig. Sidste år gennemgik forstanderen også stedets økonomi med både medarbejdere og elever. Samtykkeerklæringer En eventuel samtykkeerklæring ligger på den enkelte elevs journal. To gange om året afholder Krummebækgaard et forældremøde, hvor der bl.a. tales om elevernes rettigheder. Det har foreløbig vist sig at være et godt tiltag, da en god dialog kan afklare eventuelle forskellige uklarheder, før der opstår problemer. Tilsynet anbefaler at beskrive lidt mere om stedets forventninger til forældre samarbejdet i deres pjece Side 13 af 26

14 Værgemål hvor mange eleverne er under værgemål aktuelle ansøgninger Der er i øjeblikket ingen af eleverne, der har værge. Ledelsen er dog bekendt med en ansøgning om nyt værgemål. Tilsynet anbefaler at Krummebækgaard foretager enkelte ændringer i den nyudarbejdede procedure vedr. værgemål og at de i deres pjece beskriver tilbuddets forventninger til evt. værger, som skal samarbejde med stedet. Elevindflydelse hvordan inddrages eleverne elevmøder/råd Der er stor fokus på at medinddrage eleverne i så mange forhold som muligt, mhp at lære dem at kunne klare sig selv i egen bolig. Der afholdes Husmøder i de enkelte huse én gang om ugen, hvor husets elever deltager sammen med det personale, der er tilknyttet huset. Én gang om måneden afholdes der et aftenmøde, hvor alle elever deltager i den første time. Eleverne holder et formøde om eftermiddagen. Efter aftenmødet er der fællesspisning og efterfølgende personalemøde. Alle medarbejdere deltager også vikarer, da det er vigtigt at få skabt en ensartet kultur på Krummebækgaard. Det er meget vigtigt for eleverne, at der gives ensartede svar fra alle medarbejdere. Der afholdes to årlige møder mellem eleverne, deres forældre og ledelsen. Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd Krummebækgaard lægger stor vægt på et godt samarbejde med de pårørende. De pårørende bliver ligeledes inviteret med til møderne om elevernes handleplaner, hvis eleverne ønsker dette. Ved samarbejde med pårørende til elever over 18 år er man fra stedets side meget opmærksom på at respektere elevernes ret til selvbestemmelse. Kost og motion kostpolitik elevernes indflydelse og deltagelse fokus på motion Tre dage om ugen er der morgenmotion. De dage hvor eleven ikke motionerer, er der IT / ipad undervisning. Én gang om ugen er der mulighed for deltagelse i Zumba stedets næste projekt er afrikansk dans. Krummebækgaard har megen fokus på både kost og motion, da dette også er et vigtigt element i de unges mulighed Side 14 af 26

15 for at klare sig i eget hjem. Der tales meget om kost og kostplaner i de enkelte huse, og de unge er med til at lave mad. Fedt af projektet er ved at blive retænkt til tre nye elever. Projektet har været en succes. Krummebækgaard har dog i øjeblikket flere elever som er undervægtige. Der serveres, som noget nyt, varm mad til frokost. Handleplaner hvordan udarbejdes handleplaner? inddragelse af eleverne og evt. andre. hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Der udarbejdes handleplaner stedet bruger betegnelsen elevplaner i overensstemmelse med stedets politik om motorvejen Der følges op på planerne én gang årligt eller oftere, hvis der er behov for dette. Der bliver altid taget kontakt til hjemkommunen, hvis der sker noget, som kræver omgående handling. Ved udarbejdelsen af en handleplan inddrages både eleverne og deres pårørende, hvis eleverne ønsker dette. Der lægges vægt på at udvikle eleverne gennem en dialog, hvor der sættes både mål og delmål for at udvikle eleverne i positiv retning. Det er en vigtig forudsætning for succes, at eleverne føler sig inddraget samt føler, at der bliver stillet relevante krav og mål. Kontrakt betegnelsen er blevet afskaffet på foranledning af det uanmeldte tilsyn i september Dokumentation kendskab til gældende lovgivning hvordan dokumenteres der? løbende opfølgning tilsynets observationer Der er kendskab til gældende lovgivning omkring dokumentation. Der dokumenteres løbende i elevens journal. Der arbejdes hele tiden blandt medarbejderne på at sikre den relevante mængde dokumentation, så der ikke bliver skrevet hverken for lidt eller for meget. Dokumentationen opleves som et godt redskab til at understøtte fagligheden. Aktiviteter generelt i dagligdagen tilrettelæggelse og formål Der foregår dagligt mange forskellige aktiviteter på stedet. Tilsynet har fået tilsendt en aktivitetsplan, med mange varierende tilbud. Side 15 af 26

16 med aktiviteter interne og eksterne aktivitetstilbud Der udarbejdes individuelle skemaer til den enkelte elev ud fra egen handleplan. Klagesager aktuelle klagesager procedure for behandling og opfølgning på klager Der har ikke været nogen klagesager. Stedet underretter tilsynet samt hjemkommunen, hvis der kommer en klage. Ryge, alkohol og narkotika politikker for områderne information til eleverne Stedet har en politik på de nævnte områder, og det er klart for både medarbejdere og elever, hvilken holdning der er gældende på Krummebækgaard. Alle eleverne bliver før indflytning gjort bekendt med de gældende regler. 6. Interview med eleverne Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag Eleverne oplever Krummebækgaard som en rigtig god skole. Alle tre er meget glade for at bo på Krummebækgaard. Oplevelsen af hjemlighed Krummebækgaard føles som et hjem. Én af eleverne giver udtryk for at føle sig mere hjemme på Krummebækgaard end hos forældrene. Fysiske rammer tilfredshed med værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Eleverne er glade for deres værelser. Der er lidt delte meninger om, hvorvidt værelserne kunne være større. Én elev har rigtig mange ting med og kunne godt bruge mere plads. Alle bruger fælleslokalerne flittigt. Man bliver bedre til at tage ansvar for oprydning mv. Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? Ingen af de tre elever får medicin, men hører fra nogle af de andre at de får hjælp af medarbejderne. Side 16 af 26

17 Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? Alle medarbejderne er meget lette at tale med, selvom der selvfølgelig altid vil være nogle, man passer bedre sammen med. Eleverne oplever, at Bent (forstanderen) er rigtig god til at hjælpe. Dialogen er god. Alle føler, at de bliver lyttet til og forstået. Medarbejderne taler altid pænt til eleverne. De hjælper nogle gange med at få eleverne til at blive gode venner igen efter en konflikt. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Krummebækgaard har fokus på sund mad. Der findes aldrig usund mad i fælles køleskabet. Eleverne tænker meget over hvad der bliver spist. Køkkeneleverne bestemmer, hvordan menuen skal være, men man kan godt komme med forslag til menuen. Hvis man ikke kan lide et måltid, kan man altid tage en rugbrødsmad. Eleverne beskriver, hvordan der bliver løbet. Den ene elev løber 3 km x 2 ugentlig og cykler 7 km en tredje dag. Der bliver også spillet fodbold. Det er dog meget forskelligt, hvor aktive eleverne er. Hvis man ikke vil løbe om morgenen, må man i stedet gå. Man bliver nødt til at sygemelde sig hele dagen, hvis man ikke vil motionere. Man kan ikke bare pjække. Der kan selvfølgelig laves individuelle aftale, hvis man har ondt i et knæ el. lign. Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Eleverne taler om, at de gerne vil have lidt flere udendørsaktiviteter. Der var flere aktiviteter i starten, måske fordi det nu er ved at blive efterår. Alle glæder sig til ATV banen på Lykkesholm Den ene elev syntes, det var hyggeligt med spil om aftenen i fælleslokalet. Nu er det mest om fredagen. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der elevmøder andet Eleverne oplever at der bliver lyttet til ønsker og forslag. De er fremkommet med nye ideer til værksstederne som er blevet taget alvorligt og indført. De skal snart ned at se en ny gartneruddannelse i Self i Nykøbing. Side 17 af 26

18 Aften møderne er gode. Det er rart, at alle er til stede. Der er hver mandag husmøder i de enkelte huse. Handleplaner er I med til at udarbejde jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan De tre elever har ikke været så længe på Krummebækgaard og har derfor endnu ikke arbejdet med deres handleplaner. Samarbejde og indflydelse for pårørende Den ene elev som er over 18 år giver udtryk for, at det er rart, at man bliver spurgt om ens forældre skal inddrages. Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magtanvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Ingen af eleverne kender til reglerne om magtanvendelse. Da tilsynsførende forklarer, hvad der forstås ved en magtanvendelse, giver alle tre elever udtryk for, at de aldrig har oplevet det på Krummebækgaard. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Alle tre ville tale med deres kontaktperson eller forstanderen, hvis de var utilfredse. Tilsynet forklarer, at man både ville kunne klage til sin sagsbehandler i handlekommunen og til Vordingborg Kommune, men at det selvfølgelig er godt, hvis man kan løse evt. problemer med medarbejderne på Krummebækgaard. 7. Telefoniske interviews med pårørende Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag Begge pårørende er meget tilfredse med Krummebækgaard. Alt tyder på at det er et godt sted, da det kan være svært at få lokket den unge hjem i weekenden. Den ene pårørende var meget negativ fra starten, da handlekommunen traf nogle meget hurtige beslutninger vedr. indflytningen. Men hendes negative holdning blev hurtigt vendt og hendes barn har nu boet i to år på Krummebækgaard. Side 18 af 26

19 Oplevelsen af hjemlighed Krummebækgaard opleves som et hjem. Fysiske rammer tilfredshed med værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer OK alt er ikke nyt, men sådan er det jo også hjemme. Der er en god stemning på Krummebækgaard. Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? Krummebækgaard har bakket op om den medicinske behandling. Den ene pårørende oplever at der er opnået meget fine resultater. Der er en fin dialog med familien. Man føler sig lyttet til. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? Der har været en god dialog fra begyndelsen. Begge pårørende føler sig inddraget og informeret. Man føler sig velkommen på stedet. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Oplever at der bliver serveret god og sund mad hører ikke noget negativt til trods for at den unge er meget kræsen. Det er godt at der er fokus på motion. Aktiviteter OK de skal helst være gratis da den unge er nærig. Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Der er mulighed for mange forskellige slags aktiviteter. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der elevmøder andet Man føler sig hørt. Eleverne virker trygge og intet opleves som tabu. Handleplaner Den ene pårørende føler sig ikke inddraget hører heller Side 19 af 26

20 er I med til at udarbejde jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan ikke fra kommunen. Den anden føler sig inddraget og er blevet spurgt om at deltage i handleplansmøde. Samarbejde og indflydelse for pårørende Fint samarbejde. Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magt anvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Den ene pårørende mangler viden om, hvad magtanvendelse er. Har ikke hørt om situationer, hvor der er brugt magtanvendelse. Den anden pårørende kender reglerne. Der har på et tidspunkt været en magtanvendelse og pårørende blev orienteret i forbindelse med indberetningen. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Den ene pårørende mangler kendskab til, hvem der kan klages til og om hvad. Den anden pårørende ville altid kontakte Bent i første omgang, og hvis dette ikke havde effekt, ville handlekommunen blive kontaktet. Tilsynet orienterer om at Vordingborg Kommune også kan kontaktes. 8. Interview med medarbejdere Emne Arbejdsliv på botilbuddet har I en god arbejdsplads er I glade for at gå på arbejde Grundlag Den ene medarbejder er blevet ansat for nyligt og har tidligere arbejdet på en ungdomsskole. Det var en stor ændring at skulle arbejde på Krummebækgaard, men opleves som meget positivt. Alle tre synes at det er dejligt at se, at de unge udvikler sig. Det er hårdt arbejde, men det er en gave, når tingene lykkes. Krummebækgaard fungerer godt. Alle tre er glade for stedet, både for arbejdet med eleverne og deres udvikling og kollegerne. Side 20 af 26

21 Alle tre er glad for at gå på arbejde Målgruppen er blevet dårligere, de magter ikke så meget som tidligere. Den ene medarbejder kom for snart to år siden fra børneområdet og skulle vænne sig til en noget dårligere normering på voksenområdet. Mange af eleverne er voksne på papiret, men er stadig børn. Det opleves som et plus at arbejde med unge, der gerne selv vil være på stedet i stedet for at være anbragt, da man som medarbejder føler, at man sammen med den unge kan gøre en forskel. Det er et spændende arbejde, men der kræves meget af medarbejderne. Der er altid støtte fra ledelsen hvis der er travlhed. Det værste er ens egen dårlige samvittighed, som kan spiller ind og være en faktor til stress. Der er altid mulighed for en god sparring i ledelsen og der er altid lydhørhed overfor medarbejdernes udfordringer. Den nye struktur med teamledere/koordinatorer er godt. Der bliver fulgt op på problemer/ spørgsmål og der er mulighed for god sparring med teamlederne. Det er et godt tiltag med de nye koordinatorer i den nye struktur. Det skulle lige falde på plads, men opleves som et godt tiltag, som vil blive endnu bedre på sigt. Der bliver mere ansvar og nærhed, så der bliver fulgt nemmere op på tingene. Det er også nemmere at vide, hvem man skal gå til. Strukturen medfører en bedre og mere effektiv kommunikation blandt personalet. Teamlederne giver svar med det samme. Man oplever aldrig håbløse situationer Der opleves at være fart over feltet med nye udfordringer hele tiden, hvilket er positivt. Værdigrundlag og målsætning Tydeligt i hverdagen. Som nyansat får man let øje på værdierne i det daglige arbejde. Alle bakker op om de fælles mål og værdier. Alle går helhjertet ind i opgaven. Side 21 af 26

22 Man bakker hinanden op, og der bakkes op om beslutninger. Alle bruger hinanden meget. Værdigrundlaget er kendt blandt medarbejderne, der oplever, at man også fra alle sider efterlever værdigrundlaget og målsætningen i hverdagen. Teoretiske referencer Medarbejderne oplyser, at de ikke arbejder ud fra nogen speciel teoretisk reference, men fortæller om, hvordan man arbejder med de unge, hvilket stemmer overens med de oplysninger, som ledelsen tidligere har givet om samme emne. Eleverne er så forskellige, at én referenceramme ikke ville give mening. Pædagogiske metoder Anerkendende tilgang og involvering. Der bliver taget stilling til den enkeltes situation. Man lytter til eleverne og behandler dem som voksne forskellige individer. Man inddrager eleverne i alle beslutninger. Man er meget bevidst om at arbejde anerkendende. Det opleves blandt personalet, at man er opmærksom på, at man kun optager unge indenfor målgruppen. Der er et fint samarbejde med psykiatrien. Det opleves, at der kan være forskellige holdninger til omfanget af den unges behov for hjælp. Medarbejderne er meget bevidste om deres rolle. I starten af opholdet på Krummebækgaard går vi foran eleven i midten af opholdet går vi ved siden af og til sidst går vi bag og ser på alt det, de har lært. Medarbejderne synes de er rigtig gode til at dokumentere den faglige indsats og behov. Kommunikation og omgangstone i tilbuddet hvordan taler I til eleverne og med hinanden? Der er en god tone både mellem elever og medarbejdere. Der er humor i dagligdagen men altid en god omgangstone. Man tør som ny medarbejder spørge, hvis man er usikker. Der er et trygt og godt arbejdsmiljø. Man viser omsorg for hinanden. Alle er som regel glade. Side 22 af 26

23 Samarbejde og dialog med ledelse føler I jer lyttet til af ledelsen får I anerkendelse fra ledelsen Der opleves at være en god dialog og et godt samarbejde med ledelsen. Ledelsen er god til at anerkende medarbejdernes arbejde. Der afholdes en årlig MUS samtale, hvor der lyttes til medarbejderens ønske om faglig udvikling. Der gives intern supervision, men det opleves at der kunne være brug for en neutral person udefra til supervision af medarbejderne. Vigtigt at få præciseret en evt. supervisors rolle. Der blev afholdt et godt personalearrangement i sommer, med medarbejdere og familier. Mulighed for kompetenceudvikling kurser efteruddannelse Der er høj faglighed blandt medarbejderne. Der er mulighed for mange kurser og udvikling. Der er et ønske om at afholde kurser i Autisme. To medarbejdere har deltaget i grundkursus om autisme. Der er altid mulighed for deltagelse i mindre kurser. Kurser skal relatere sig til botilbuddet. Alle har for nyligt deltaget i førstehjælpskursus. Der opleves, at være lydhørhed fra ledelsens side om medarbejdernes ønsker om kompetenceudvikling. Mulighed for hjælp og støtte til eleverne i hverdagen får eleverne det de skal have ift. lovgivning og kommunens værdier? Det opleves, at de unge får flere støttetimer fra deres handlekommuner ved hjælp af god dokumentation. Handleplaner hvordan udarbejdes de? hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Eleverne er selv med til at formulere deres mål. Der foregår en afklaring de første 12 uger, hvor eleven bor på Krummebækgaard. Det opleves som et godt redskab i samarbejdet med alle involverede parter. Der er opfølgning på handleplanerne i samarbejde med eleverne. Side 23 af 26

24 Aktiviteter generelt i dagligdagen tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne aktivitetstilbud Der foregår rigtig mange aktiviteter for eleverne på Krummebækgaard, nogle gange næsten for mange. Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd? Der er et godt samarbejde med de pårørende. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse hvordan løses konflikter? hvordan forebygges vold? registreres riv, spark, bid? Den anerkendende tilgang og dialogen forebygger konflikter. Det gør en stor forskel at eleverne er frivilligt på Krummebækgaard Der er nultolerance overfor mobning og vold. Der opleves ikke at være nogen problemer på dette punkt. Medarbejderne oplyser, at man hele tiden arbejder på at have en dialog med den unge frem for at skabe en konflikt. Der forekommer ikke hændelser med bid, riv eller lignende. Men det ville blive dokumenteret og registreret, hvis det forekom. Magtanvendelse kendskab til gældende lovgivning? kendskab til kommunens vejledning? hvornår kan det være nødvendigt at anvende magt? oplever I nogen dilemmaer? Hvilke? Der er kendskab til lovgivningen vedrørende magtanvendelse. Medarbejderne føler sig godt rustet til at håndtere en eventuel sag med magtanvendelse. Der har været en enkelt episode, som er blevet indberettet. Tilsynet anbefaler at emnet drøftes løbende selvom der sjældent er behov for brug af magt. APV kendskab psykisk fysisk Der opleves ingen problemer på dette punkt. APV en er kendt. Man tager evt. problemer op med sin teamleder eller Bent. Beredskabsplanen Der hænger beredskabsplaner i husene, som eleverne og Side 24 af 26

25 evakueringsplan afholder I brandøvelser? Har I deltaget i førstehjælpskurser? husmedarbejderen kender. Medarbejderne ved ikke, hvornår der har været holdt brandøvelse og der er usikkerhed om brandmateriel i andre huse end ens eget husene. Tilsynet anbefaler at medarbejderne går brandmateriellet igennem i alle huse, så alle ved hvor det findes. Kendskab til skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker alkohol rygning fravær mobning stress Der er kendskab til stedets politikker mv. Medicinhåndtering kendskab til gældende lovgivning interne retningslinjer/instrukser ordination/bestilling forsvarlig opbevaring dispensering og administration udlevering bortskaffelse procedure ved utilsigtede hændelser medarbejdernes forudsætninger Arbejdsgangene omkring medicinen er klare. Krummebækgaard har to medarbejdere med medicinansvar, og det er altid dem der står for dokumentationen og medicindoseringer. Lovgivningen er kendt. Procedure ved utilsigtede hændelser er kendt. Vikarer og nye medarbejdere Brug af vikarer modtagelse og oplæring af vikarer og nye medarbejdere Der anvendes faste vikarer., men der bruges ikke vikarer ret meget. Der er en følordning for de nye medarbejdere også vikarer. Alle vikarer er med det månedlige aftenmøde. Standard for hygiejne Alle har deltaget i fødevarehygiejne kursus. Der er tænkt over tingene fx sprit på kontorerne. Der er behov for handsker i flere størrelser. De tre medarbejdere aftaler at bestille dette hjem. Side 25 af 26

26 9. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Rapporten Rapporten er sendt til høring på Krummebækgaard 11. november 2013 Side 26 af 26

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard. Dato for tilsyn: 12 september 2013 kl.

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard. Dato for tilsyn: 12 september 2013 kl. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Værkstedsskolen Krummebækgaard Dato for tilsyn: 12 september 2013 kl. 10:00 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Bent

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Ole Råsø og bestyrelsesmedlem Ditte Råsø

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Ole Råsø og bestyrelsesmedlem Ditte Råsø Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Bostedet Dyssemosen Dato for tilsyn: 13. marts 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Ole Råsø og bestyrelsesmedlem Ditte

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Botilbud: Rosengården Dato for tilsyn: 23. september 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander John Dalsgaard Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2013 Kommunale og private botilbud

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2013 Kommunale og private botilbud Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2013 Kommunale og private botilbud Botilbud: Teaterbygningen Fanefjord Dato for tilsyn: 12. november 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Tilsyn foretaget af: Jens Johansen

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Værkstedsskolen Krummebækgaard Dato for tilsyn: 5. april 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Bent Legaard Tilsyn

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Botilbud: 21 eren Dato for tilsyn: 15. april 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Lars Bundgaard Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2012. Botilbud: Bo og Naboskab Møn Topasvænget, Sankelmarksvej og Stårbyhus

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2012. Botilbud: Bo og Naboskab Møn Topasvænget, Sankelmarksvej og Stårbyhus Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2012 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Topasvænget, Sankelmarksvej og Stårbyhus Dato for tilsyn: 6. og 7. november 2012 Botilbuddet er repræsenteret

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Private botilbud 2013 Botilbud: 21 eren Dato for tilsyn: 15. april 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Lars Bundgaard Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : DNS, Det nødvendige seminarium UANMELDT TILSYN DEN: 19.12.2012 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 8. august 2013 Sagsnummer 2013040110EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER BAKKEHUSET Center

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere