REGULATIV for Fredericia Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV for Fredericia Kommune"

Transkript

1 REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011

2 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv Snerydning Glatførebekæmpelse Renholdelse offentlige veje, stier mv Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtigelser Private fællesveje og stier Andre veje Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser Generelle bestemmelser RENHOLDELSE Omfang Urenhedskategorier Fredericia Midtby og indfaldsveje Maskinel fejning af kørebaner Renholdelse af cykelstier ekskl. Midtby og indfaldsveje Renholdelse af parkeringspladser mv. udenfor Midtby og ind- faldsveje Renholdelse af fortove ekskl. Midtby og indfaldsveje Renholdelse - opsamling af affald på belægning Renholdelse af vejrabatter ekskl. Midtby og indfaldsveje Renholdelse af rastepladser På rastepladser omfatter renholdelsen hele arealet, også græsarealer og be plantninger Øvrige fejeopgaver Tømning af affaldskurve ekskl. Midtby Ukrudtsbekæmpelse Omfang Generalt Renholdelse ved arrangementer Bilagsoversigt: Bilag A: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Bilag I: Beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål Kommunens vinterberedskab Plan for udførelse af renhold Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser Skema til brug for tilsyn ved forsømmelige grundejere Brev til brug ved overdragelse af grundejerforpligtigelser med tilhørende blanket Forslag til annonce Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje side 2

3 Regulativ for Fredericia Kommune December Indledning I henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (herefter benævnt loven ), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 2000, lov nr. 431 af 6. juni 2005 ( 68) hhv. lov nr. 583 af 24. juni 2005 ( 4), påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. I medfør af lovens 2-6 har Fredericia Byråd efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunen værende veje, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinier. Fredericia Kommune udfører vintertjeneste på Vejdirektoratets cykelstier langs Egeskovvej mellem Ryttergrøftvejen og Egeskov Skovvej. Vejdirektoratet har tiltrådt, at stierne vintervedligeholdes efter nedenstående retningslinjer, ligesom grundejeres forpligtelser ligeledes er gældende for hovedlandevejene i kommunen, for såvel renholdelse som vintervedligeholdelse. Veje og stier og pladser i Fredericia kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (1 til 4) hhv. 2 vinterstiklasser (1 og 2). Beskrivelse af klassificeringen fremgår af bilag A. De enkelte veje og stiers placering i klassificeringen fremgår af oversigtskort vist på kommunens hjemmeside. Nærmere oplysninger om vinterberedskabet og klassificeringen fremsendes gerne, fra Vej og Park, Fredericia kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter nærværende regulativ. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer. Beredskabstjenesterne har dog altid mulighed for at rekvirere vejbestyrelsen til rydning i forbindelse med akut udrykningskørsel. Beredskabet er etableret i tiden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. Servicemål for vintertjenesten fremgår af bilag A, mens vejbestyrelsens vinterberedskab er beskrevet i bilag C. side 3

4 Regulativ for Fredericia Kommune December Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybderne fra 5 til 8 cm afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse. KØREBANER: Vintervejklasse 1: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Vintervejklasse 2: Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl og Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Vintervejklasse 3: Snerydning kan foretages når klasse 1 og 2 er afsluttet og kun på hverdage indenfor normal arbejdstid. Vintervejklasse 4: Sneryddes ikke. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse 1: Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl og 18.00, i forhold til stiens afbenyttelse. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 3 til 5 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Vinterstiklasse 2: Sneryddes ikke. GENERELT: Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene A og C. Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. side 4

5 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen. For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand Grundejernes forpligtelser I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til lovens 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende regulativs punkt 6. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. I gågader har grundejeren rydningspligt, men rydning foretages helt eller delvist af kommunen efter særlige retningslinier. Denne rydning betales af grundejeren efter byrådets beslutning, i medfør af 10 i lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. 2.2 Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver KØREBANER: Vintervejklasse 1: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og tider af døgnet, og foretages ved præventiv saltning. Vintervejklasse 2: Glatførebekæmpelse igangsættes ved konstateret glatføre på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl til Vintervejklasse 3: Glatførebekæmpelse kan foretages ved konstateret glatføre når klasse 1 og 2 er afsluttet og kun på hverdage indenfor normal arbejdstid Vintervejklasse 4: Der saltes eller gruses ikke på disse veje. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse 1: Glatførebekæmpelse igangsættes i forhold til stiens afbenyttelse, alle dage i tidsrummet fra kl til Vinterstiklasse 2: Glat føre bekæmpes ikke. GENERELT: Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene A og C. side 5

6 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand Grundejernes forpligtelser Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår bekæmpelse af glat føre. 3. Renholdelse offentlige veje, stier mv. 3.1 Vejbestyrelsens opgaver Rengøring af alle offentlige veje, stier foretages af kommunen efter en fastlagt plan. Uden for byer og bymæssig bebyggelse har kommunen pligt til at holde parkerings- og rastepladser rene. På veje uden for byer og bymæssig bebyggelse skal kommunen kun foretage den rengøring, der er nødvendig af hensyn til færdselssikkerheden. Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor, se bilag D. 3.2 Grundejernes forpligtigelser I byer og bymæssige bebyggelser skal grundejere rengøre fortove og stier - med mindre der ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene, jfr. lovens 6, stk. 1. Adgangsbegrænsningen skal være tinglyst. Grundejerens renholdelsespligt udføres efter lovens 13 samt byrådets forskrifter, jfr. Bilag D. 4. Private fællesveje og stier I byer og bymæssig bebyggelse: I medfør af lovens 7 har Byrådet bestemt, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, for- side 6

7 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 tov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Private fællesveje og stier på landet: I medfør af lovens 8 bestemmelse har Byrådet besluttet, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier på landet udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. Ejerne af ejendomme, der er vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private fællesveje, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt Andre veje I medfør af lovens 9 har Byrådet bestemt, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af skov- og klitveje, veje på havneområder og andre lignende veje som er åbne og har væsentlig betydning for offentlig færdsel, udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. Ejere af private veje som beskrevet i lovens 9, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Pligten træder i kraft når kommunen har givet ejerne af de pågældende veje en individuel underretning om, at deres vej er omfattet af beslutningen, jf. lovens 9, stk Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens 11, 12 og 13, stk. 1 og 2: Vedr. snerydning: 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe, læskure ved busholdepladser og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. side 7

8 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 I henhold til lovens 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser herudover følgende: at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Vedr. glatførebekæmpelse: 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser herudover følgende: at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og snarest muligt efter førets indtræden, ved anvendelse af grus eller lignende, og at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse. Vedr. renholdelse: Grundejerens pligt til rengøring af "færdselsarealer": (Lovens 13, stk. 1-2) Grundejerne har pligt til at holde færdselsarealer rene. Pligten omfatter følgende: at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. 7. Generelle bestemmelser En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person af drage omsorg for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke side 8

9 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse (lovens 14). Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter 20 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af kommunen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens 16). For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012 og erstatter hidtil gældende regulativ af 8. oktober side 9

10 TRAFIKVEJE BILAG A Vejklasse Vintervejklasse Kørebaner Vejtype Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Klasse 1 Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, eksempelvis statsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is Efter snefald: Snesjap Løs sne Fastkørt sne Efter fygning: Snedriver Spærret 0 timer 0 timer 2 timer 2 timer 0 timer 2 timer 0 timer Klasse 2 Omfatter trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, eller afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, de højest prioriterede fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.l. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres normalt dog kun mellem kl og Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse (saltning) igangsættes ved konstateret glat føre, indenfor nævnte tidsinterval. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Følgende tider er gældende i tidsrummet mellem kl og 18.00: Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is 3 timer 3 timer Efter snefald: Snesjap 4 timer Løs sne 4 timer Fastkørt sne Se note 1) Efter fygning: Snedriver Spærret 2) 4 timer 0 timer side 10

11 Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse 1 og 2. Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres dog kun på hverdage indenfor normal arbejdstid. LOKAL- VEJE Kørebaner Vejtype Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål TRAFIK- VEJE BILAG A Vejklasse Vintervejklasse Klasse 3 Omfatter trafikveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af den lokale nærtrafik, eksempelvis øvrige fordelingsveje i industri- og boligområder, samt øvrige P-pladser o.l. Klasse 4 Omfatter blinde boligveje, lokalveje til enkeltbruger områder og mindre boligveje. Saltes/gruses ikke. Sneryddes ikke. 1) 2) Såfremt Fastkørt sne opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, evt. ved udspredning af grus for forbedring af friktionen. Den anførte tid for Spærret kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen. Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt, det bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået. side 11

12 BILAG A Vinterstiklasse/ Stitype KLASSE 1: Stier med nogen betydning for afvikling af trafikken: Offentlige stier. Fortove med kommunal vinterforpligtelse. Busstopsteder. Stier og fortove Servicemål Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage i tidsrummet mellem kl og kl ,i forhold til stiens afbenyttelse. 1) Glatførebekæmpelse (saltning) igangsættes ved konstateret glat føre, indenfor nævnte tidsinterval. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 3 til 5 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Følgende tider er gældende i tidsrummet mellem kl og 18.00, hvor saltning hhv. snerydning udføres: Ved glatføre uden sne: Rimfrost 4 timer Is 4 timer Efter snefald: Snesjap Løs sne Fast sne 6 timer 6 timer 6 timer Efter fygning: Snedriver Spærret 2)+3) 6 timer 0 timer KLASSE 2: Sneryddes og glatførebekæmpes ikke. Øvrige stier. 1) Servicemål kan dog differentieres efter stiernes afbenyttelse på hverdage hhv. i weekenden, samt tidspunkt på døgnet (fx ved busperroner). 2) Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret i den ene vejside efter snefygning. 3) Den anførte tid for Spærret kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen. side 12

13 BILAG C Fredericia kommune etablerer årligt et vinterberedskab i perioden 15. oktober til 15. april. Veje og stier m.v. er inddelt i et antal ruter for glatførebekæmpelse og snerydning. Overvågning af veje og stier sker i samarbejde med Vejdirektoratet. Ved hjælp af et glatførevarslingssystem og inspektion af veje og stier, vurderer vagthavende, om kommunen skal iværksætte glatførebekæmpelse og/eller snerydning, samt omfanget af ruter der skal kaldes ud. Vagthavende registrerer udkaldene i en logbog. Kørselen for glatførebekæmpelse og snerydning udføres, dels af eksterne vognmænd/entreprenører, dels af kommunens Entreprenørgård. side 13

14 BILAG D 1. RENHOLDELSE 1.1 Omfang Renholdelse omfatter følgende opgaver: Renholdelse af Fredericia Midtby og indfaldsveje Maskinel gadefejning Renholdelse af pladser, stier, heller, omfattede fortove og enkelte andre faste belægninger for snavs og affald. Øvrige fejeopgaver, herunder opfejning eller opsamling af spildt affald Ukrudtsbekæmpelse af veje og pladser med brostensbelægning, på stier, på grusarealer og på fortove (hvor renholdelse er Vej og Parks ansvar) Renholdelse af vejudstyr (inventar) Tømning af affaldskurve Fjernelse af døde dyr Private veje og private fællesveje er ikke omfattet. Stier kan være cykelstier eller gangstier eller kombinerede cykel- og gangstier. Cykelstier adskilt fra kørebanen med cykelstribe betragtes ikke som stier langs veje. Stier i grønne områder er omfattet. Fjernelse af graffiti udføres som bestillingsopgave. 1.2 Urenhedskategorier I nærværende entreprise er følgende affaldstyper defineret: Type Løst snavs Mindre affald Let affald Større affald Definition Omfatter eksempelvis: pløre, jord, sand, grus, støv og lignende. Omfatter eksempelvis: papir- og plaststumper, cigaretskod, ispinde, kapsler, småsten og lignende. Samt for belægninger: visne blade, græs-afklip, kviste. Omfatter eksempelvis: papir, pap (bl.a. pizzabakker), plast, glasskår, dåser, bægre, metal, træ, grene, sten, mindre byggeaffald, organisk affald (bl.a. hundelorte) og lignende. Omfatter eksempelvis: renovationssække, kasser, cykler, hårde hvidevarer, møbler, byggeaffald, større grene, bundter af aviser, blade og tryksager, flasker. side 14

15 BILAG D Farligt affald Affald, der kræver særlig håndtering såsom: kanyler, sprøjter, kemikalierester, medicinrester. 1.3 Fredericia Midtby og indfaldsveje (Udføres i henhold til Kvalitetsstandard for renhold og pleje i Fredericia) 1.4 Maskinel fejning af kørebaner Standardopgave Udførelseskrav Primære veje fejes 6 gange årligt langs kantsten. Lokalveje (boligveje, industriveje mv.) fejes 2 gange årligt langs kantsten. Løvfaldsstrækninger fejes 1 2 gange ekstra efter behov på hele arealet med løv. Langs kantsten må der i 1 1,5 m bredde efter fejning ikke forekomme snavs og affald. Efter fejning skal synligt ukrudt være fjernet i muligt omfang. Kantsten mod midterrabatter og langs heller skal fejes samtidig med normal fejning. Gennemgang i midterheller fejes 1 2 gange årligt. Beskrivelse Omfattede veje fremgår af tegning nr.. Ved indvendige hjørner fejes så langt som muligt. Omfattede veje fremgår af tegning nr. - Ved indvendige hjørner fejes så langt som muligt. Omfatter kun få steder. På kort? Større affald opsamles og bortskaffes før fejning. Fejning skal tilstræbes gennemført, når der er færrest mulige antal parkerede biler langs kantsten. Gennemgange i midterheller kan fejes dagen før maskinel fejning, så affald fjernes af fejemaskinen. Fejning udføres med ukrudtsbørste af stål på fejemaskinen. Stor maskine med stålwirer. Mellem maskine med fladstålsbørster. På strækninger med dårlig asfalt løftes stålbørsten. side 15

16 BILAG D Spærreflader skal fejes samtidig med normal fejning i fejemaskinens fejebredde (ca. 1 m bredde). Spærreflader inde i byområder fejes 1 gang årligt på hele arealet. På vejens midterareal skal større affald fjernes. Let affald må kun forekomme enkelte steder. Glasskår skal fjernes. Jord og sand i større mængde skal fjernes. På visse strækninger udenfor byområder fejes med traktor og frontkost i løvfaldstid. Normalt ligger der ikke affald på midterareal, men chaufføren skal være opmærksom herpå og fjerne affald mv. som anført. Omfatter især skovstrækninger jf. kortbilag. Fejning skal udføres med selvopsugende fejemaskine, der kan feje både mod højre og venstre på kørebaner. Fejemaskinen skal kunne udføre ukrudtsbekæmpelse langs kantsten samtidig med ordinær fejning. Der tillades anvendt fejemaskine med ukrudtsbørste (stål). Når der er sne eller is på arealet, der skal renholdes, skal der ikke foretages maskinel fejning. Det samme gælder efter saltning af veje. Maskinel fejning i perioder med vintervejr skal gennemføres under hensyn til vejr og føre og til udførelse af vintertjeneste, således at fejeindsatsen er formålstjenlig. 1.5 Renholdelse af cykelstier ekskl. Midtby og indfaldsveje Standardopgave Udførelseskrav Stier langs primære veje fejes 6 gange pr. år jævnt fordelt i perioden 1. marts 1. januar. Øvrige stier i byområder fejes gange pr. år jævnt fordelt i perioden 1. marts 1. januar. Stier uden for byområder fejes 2 gange årligt (gennemsnit). Især skovstrækninger. Efter fejning må der ikke forekomme let affald og større affald. Mindre affald og snavs må ikke forekomme i tydelige ansamlinger. Beskrivelse Fejning med selvopsugende fejemaskine. Fejning med selvopsugende fejemaskine. Fejning med frontkost. side 16

17 BILAG D 1.6 Renholdelse af parkeringspladser mv. udenfor Midtby og indfaldsveje (Fredericia Idrætscenter,.. ) Standardopgave Udførelseskrav Plads ved Fredericia Idrætscenter fejes hver torsdag hele året. Beskrivelse Fejning med selvopsugende fejemaskine på kommunens del af arealet. 1.7 Renholdelse af fortove ekskl. Midtby og indfaldsveje Standardopgave Udførelseskrav Øvrige omfattede fortovsstrækninger fejes/renholdes 1 gang pr. år jævnt fordelt i perioden 1. april 1. december. Efter fejning/renholdelse må der ikke forekomme let affald og større affald. Mindre affald og snavs må ikke forekomme i tydelige ansamlinger. Beskrivelse 1.8 Renholdelse - opsamling af affald på belægning Standardopgave Udførelseskrav Opsamling af affald i forbindelse med vejeftersyn jf. pkt Efter opsamling må der ikke forekomme større affald og ingen let affald i form af bægre, dåser, papir, plast og lignende (størrelse over ca. 25 cm 2 ). Beskrivelse Omfattede veje, stier, fortove og pladser fremgår af tegning nr. 1.9 Renholdelse af vejrabatter ekskl. Midtby og indfaldsveje Standardopgave Udførelseskrav Rabatter i byområder renholdes 1 gang om måneden. Rabatter uden for byskilt langs større veje renholdes 2 gange årligt samt efter behov. Beskrivelse Større affald, grene, plast, papir, pap, dåser, glas/glasskår, døde dyr mv. fjernes. Større, skæmmende affald fjernes. side 17

18 BILAG D Rabatter langs andre veje renholdes ud fra eget tilsyn, borgerhenvendelser mv. Rabatter renholdes derudover 1 gang årligt på særlig renholdelsesdag. Supplerende renholdelse af rabatter mv. sker 1 dag årligt arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Entreprenørgården deltager og dækker de områder, som ikke dækkes af DN. For rabatter uden for byer er der ikke rutinemæssig renholdelse, men der samles affald efter henvendelse/konstatering Renholdelse af rastepladser På rastepladser omfatter renholdelsen hele arealet, også græsarealer og be plantninger. Standardopgave Udførelseskrav Renholdelse 1 gang om ugen i perioden 1. april 1. oktober. Renholdelse 1 gang hver måned i perioden 1. oktober 1. april. Efter renholdelse må der ikke forekomme større affald og let affald, der er synligt fra befærdede arealer. Mindre affald må ikke forekomme i tydelige ansamlinger. Affaldskurve tømmes med samme frekvens. Beskrivelse 1.11 Øvrige fejeopgaver Standardopgave Udførelseskrav På bestilling udføres supplerende kantstensfejning. På udkald skal der foretages renholdelse, opsamling af affald på vejarealer. Ved udkald aftales hvilket materiel, der skal indsættes. Ved akut udkald skal renholdelse påbegyndes senest 2 timer efter udkald. Ved øvrige udkald skal renholdelse udføres senest den følgende arbejdsdag. Beskrivelse Typisk er der akutte udkald pr. år. Udføres under rammebeløb. side 18

19 BILAG D 1.12 Tømning af affaldskurve ekskl. Midtby Standardopgave Udførelseskrav Affaldskurve ved banegården skal tømmes 2 gange om ugen Øvrige affaldskurve skal tømmes henholdsvis 1 gang om ugen og 1 gang hver anden uge. Beskrivelse De omfattede affaldskurve fremgår af liste. De omfattede affaldskurve for hver tømningsfrekvens fremgår af liste. Affaldskurvene med stor åbning skal være forsynet med plastpose. Affalds kurve med lille indkaståbning behøver ikke plastpose. Ny plastpose isættes, udfoldes helt og stoppes godt ned i affaldskurven og det skal sikres at den ikke flyver bort i blæsevejr og at posen forbliver foldet over kanten. Entrepre nørgården skal levere plastposer. Plastposerne skal have et større volumen end affaldskurven således at posen kan trækkes et stykke ned uden på kan ten. Hvis der er løst affald ved affaldskurve skal dette opsamles og fjernes. Med "løst affald" menes: affald, som af forskellige årsager (blæst, fugle, overfyldt affaldskurv mv.) er kommet op af affaldskurven igen affald, som er smidt i nærheden af affaldskurven affald af typen let affald (papir, pap, plast, bægre, dåser, glasskår og tilsvarende) og større affald. For papir, pap og plast gælder dette for størrelse over ca. 25 cm2. Denne opsamling af affald omfatter et areal inden for en afstand på ca. 3 m fra affaldskurven. Arealet omfatter offentligt areal, herunder fortov og eventuel beplantning i skel. På rastepladser skal der opsamles på hele arealet Ukrudtsbekæmpelse Omfang Under renholdelse hører bekæmpelse af ukrudt og anden uønsket plante vækst for følgende arealer: Faste belægninger med øvrig belægning omfattende brosten, chaussesten, betonbelægningssten, fliser mv. på gader, pladser, stier, heller, chaussestensbånd uden om rundkørsler og omfattede fortovsstrækninger. Grusarealer, hovedsageligt stier (grusveje og pladser) Asfaltbelægninger, herunder indvoksning over asfaltkant. På selve asfaltfladen er der normalt kun behov for ukrudtsbekæmpelse enkelte steder. side 19

20 BILAG D Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten af asfaltveje gennemføres ved fejning uden for denne entreprise. Hvis effekten heraf ikke er tilstrækkelig træffes der aftale med Entreprenørgården om ukrudtsbekæmpelse langs kantsten som termisk bekæmpelse Generalt Der tillades anvendt maskine med ukrudtsbørste (stål) til fjernelse af ukrudt langs kantsten/belægningskant og på granitbelægninger. Stålkoste/børste må ikke anvendes til fejning/ukrudtsbekæmpelse på belæg ninger af beton. Derudover kan ukrudt fjernes ved termisk bekæmpelse. Bekæmpet ukrudt skal fjernes fra arealerne ved mekanisk bekæmpelse. Støvgener skal minimeres i videst muligt omfang. Pesticider og andre ikke godkendte kemiske midler må ikke benyttes. På grusarealer kan der benyttes mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse, asfaltbelægning Standardopgave Udførelseskrav Ukrudtsbørstning foretages samtidig med fejning. Primære veje: Termisk bekæmpelse 2 3 gange årligt. Omfattede strækninger fremgår af kort nr.. Lokalveje: Termisk bekæmpelse foretages på udvalgte strækninger jf. kort nr. med anført hyppighed. Beskrivelse Ved ukrudtsbørstning fjernes ukrudt i muligt omfang. Umiddelbart efter termisk bekæmpelse skal alt ukrudt på strækningen være bekæmpet. Ved ukrudtsbrænding kan afbrændt ukrudt efterlades på arealet Ukrudtsbekæmpelse, faste belægninger med fuger Faste belægninger med fuger kan eksempelvis være fliser, klinker, betonsten og natursten. Arealerne omfatter kørebaner, stier, pladser, fortove, heller mv. Standardopgave Udførelseskrav Heller langs primære veje: Bekæmpelse 1 gang årligt. Beskrivelse Umiddelbart efter termisk bekæmpelse skal alt ukrudt på strækningen være bekæmpet. side 20

21 BILAG D Heller langs lokalveje: Bekæmpelse ved ekstraordinært behov. Fortove og øvrige arealer: Bekæmpelse ved ekstraordinært behov. Ved ukrudtsbrænding kan afbrændt ukrudt efterlades på arealet. Mos og firling (Sagina sp). betragtes ikke som ukrudt, hvis det kun findes i fugen og ikke er højere end belægningens overflade. Ukrudtsbekæmpelsen vil typisk skulle foretages termisk enten ved brug af gas eller damp. Der kan dog også anvendes børster efter nærmere aftale med tilsynet Ukrudtsbekæmpelse, løse belægninger Løse belægninger omfatter belægninger af eksempelvis grus, stenmel, skærver og perlesten beregnet til færdsel og ophold. Standardopgave Udførelseskrav Grusveje og pladser: De på kort viste strækninger bekæmpes for ukrudt 2 gange årligt. Beskrivelse Ukrudtsbekæmpelsen kan foretages ved mekanisk bekæmpelse som overslæbning eller lignende Renholdelse af udstyr Renholdelse af kantpæle Standardopgave Udførelseskrav Langs indfaldsveje skal kantpæle holdes rimeligt rene. Langs øvrige veje foretages vask af kantpæle efter behov, svarende til ca. 50 % af kantpælene årligt. Algebegroning skal fjernes Renholdelse af skilte Standardopgave Udførelseskrav 1 gang årligt vaskes de skilte, som er meget tilsmudsede. Fjernelse af plakater og graffiti aftales særskilt. Beskrivelse Vask af kantpæle 2 gange årligt. Beskrivelse Efter vask skal skiltene fremstå rene og uden algebegroning. side 21

22 BILAG D Renholdelse af buslæskue Standardopgave Udførelseskrav 1 gang årligt vaskes de buslæskure, som er meget tilsmudsede. Busstander skal rengøres samtidigt. Fjernelse af plakater aftales særskilt. Beskrivelse Efter vask skal buslæskure fremstå rene og uden algebegroning Fjernelse af graffiti Standardopgave Anstødelig graffiti skal fjernes straks med godkendte midler. Bestillingsopgave Entreprenørgården skal på bestilling fjerne øvrig graffiti. Herudover har Myndighed aftale med eksternt firma om fjernelse af graffiti Renholdelse af autoværn Bestillingsopgave Entreprenørgården skal på bestilling afrense autoværn for smuds og algebegroning Renholdelse ved arrangementer Renholdelse indenfor arrangementsstedet udføres af arrangør eller på dennes regning (efter bestilling). Renholdelse af vejarealer for ekstra affald ved trafik til og fra arrangementet hører under Entreprenørgården under normal renholdelse. Der er følgende faste arrangementer: 6. juli - arrangement Ekstra opgaver udføres til særskilt afregning: Bülows Plads, rester fra bål fjernes om aftenen den 5. juli. Landsoldatpladsen rives om morgenen den 6. og 7. juli. Flagning med flagalle på Vestre Ringvej ved messecenter samt? Afspærringsudstyr stilles til rådighed. Sommerrock (primo juni) side 22

23 BILAG D Ca. 10 scener forskellige steder i Fredericia. Ekstra opgaver udføres til særskilt afregning. Renhold om dagen tages under normal turnus. Ekstra renhold med 4 mand fra kl. 14 til 24 samt 2 fejemaskiner derefter. Hannerupløbet Sidste søndag i august. Opsætning af afspærring Opsætning, tømning og nedtagning af ekstra affaldsspande. side 23

24 BILAG E Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser Domspraksis viser p.t., at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl til 22.00, dog mht. glatføre principielt hele døgnet. Dagen efter snefald gives vejledning/påtale. Er påtalen fulgt tilsendes forsømmelige grundejeres et skriftligt påbud, og der tages foto af det pågældende areal. Efterleves påbuddet ikke foranlediger kommunen det manglende arbejde udført ved privat entreprenør med efterfølgende regning til grundejeren. I situationer, hvor der konstateres livsfarligt glatføre på fortov, hvor ejeren tydeligvis ikke har opfyldt sine grundejerforpligtigelser, kan der uden yderligere varsel rekvireres entreprenør til at udføre glatførebekæmpelse. Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud, vil der uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med samtidig foto af det pågældende færdselsareal. Således vedtaget den 8. oktober Fredericia Byråd side 24

25 BILAG F PÅBUD Ren- og vintervedligeholdelse af veje Nummer Byrådet har ud fra lovgivningen på området bestemt, at grundejerne langs en offentlig vej eller en privat fællesvej skal holde rent på fortove og stier ud for deres ejendom. Tilsvarende har grundejerne pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ved glat føre. På private fællesveje gælder de nævnte forpligtelser tillige kørebanen. Desværre konstaterede undertegnede, at grundejerforpligtelsen ikke var overholdt på ejendommen Adresse Dato Klokkeslæt Derfor meddeles De herved påbud, jf. omstående bestemmelse om Dato Straks Snarest muligt og senest Klokkeslæt at have udført følgende Snerydning Grusning eller anden glatførebekæmpelse Opsamling af papiraffald, brugt emballage, Fejning med samtidig fjernelse af det sammenfejede anden forurening Bortlugning af ukrudt med samtidig fjernelse af det bortlugede Andet Vedrørende Fortov Sti Privatvejskørebane ud for Deres ejendom, idet kommunen efter denne frist kan lade arbejdet udføre med efterfølgende regning til ejendommens ejer og/eller foretage politianmeldelse. Til slut henvises til den på bagsiden trykte lovtekst og klagevejledning. Skulle der herudover være tvivlsspørgsmål, kontakt venligst kommunens vejvæsen på telefon Telefonnummer Med venlig hilsen Vejmyndigheden side 25

26 BILAG F Udklip af Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997, om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje med senere ændringer 5, stk.1: I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti [jf. 11 til 14] Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt for gående færdsel. 7, stk.1: I byer og bymæssig bebyggelser påhviler det inden for områder, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, efter forhandling med politiet, ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti at rydde vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen (stien) samt at renholde vejen (stien) [ ] 11: Den snerydningspligt der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. (Domspraksis viser, at pligten til snerydning ligger i tidsrummet ca. kl til 22.00) 12: Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign. 13: Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fællesarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdselen samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. (Domspraksis viser, at pligten til fjernelse af affald og andet, der er særlig forurenende, ligger i tidsrummet ca. kl til 22.00) 14: En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen eller, for så vidt angår private fællesveje og private veje, vedkommende kommunalbestyrelse. 16: Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter denne lov, føres af vejbestyrelsen eller f.s.v. angår private fællesveje og private veje vedkommende kommunalbestyrelse, Fredericia Kommune. Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning. Tilsynsmyndigheden kan foretage politianmeldelse af grundejerens manglende overholdelse af sin forpligtelse efter denne lov. I øvrigt henvises til det til enhver tid gældende "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" hvor nærmere forskrifter for udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse er beskrevet. Hvis De ønsker at klage over dette påbud, skal klagen være indgivet skriftligt til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K, senest 4 uger efter, at påbudet er meddelt. Påbudet kan kun påklages f.s.v. angår det retlige spørgsmål. En klage har således ikke opsættende virkning for påbuddet, medmindre klagemyndigheden (Vejdirektoratet) tillægger påbudet opsættende virkning. De skal således efterkomme kravene i påbudet her og nu. side 26

27 BILAG G Eksempel på brev med tilhørende blanket, kan benyttes ved overdragelse af grundejerforpligtigelser: Navn: Adr.: Post nr.: Vedr. Overdragelse af grundejerforpligtigelser. Byrådet har besluttet at pålægge ejere af ejendomme i byer og bymæssige bebyggelser, der grænser til en offentlig vej eller sti, at ren- og vintervedligeholde fortov og sti ud for ejendommen. Ligeledes er grundejerne i de bymæssigt bebyggede områder i kommunen, der grænser til en privat fællesvej eller sti, pålagt at ren- og vintervedligeholde vejen/stien ud for ejendommen. I henhold til Lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (LBK.nr. 714 af 11/9 1997) ændret ved lov nr. 292 af 28/4 2000, kan en grundejer jf. 14 overdrage til en anden at sørge for opfyldelsen af de forpligtigelser, der påhviler grundejeren. Såfremt De ønsker at overdrage Deres grundejerforpligtigelser til en anden, bedes omstående skema udfyldt og med de fornødne underskrifter returneret til Fredericia Kommune, Vej og Park, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Afslutningsvis skal det oplyses, at i henhold til lovens 16 er det Fredericia Kommune, der fører tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtigelser efter denne lov, og om fornødent kan lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning. Med venlig hilsen Fredericia Kommune side 27

28 BILAG G Overdragelse af grundejerforpligtigelser Undertegnede ejer af ejendommen Ejendommens adresse Ejendoms nr. Ejers navn Ejers private bopæl Tlf. nr. overdrager hermed fra den / 20 ren- og vintervedligeholdelsespligten ud for nævnte ejendom til nedennævnte (ejerens underskrift) Ren- og vintervedligeholdelsesforpligtiges navn Bopæl Tlf. nr. Undertegnede erklærer herved, at jeg fra ovennævnte dato har overtaget pligten til renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser m.v. (Ren- og vintervedligeholdsforpligtigedes underskrift) NB: Ændringer af ovennævnte forhold skal skriftligt meddeles til: Fredericia Kommune Vej og Park Gothersgade Fredericia side 28

29 BILAG H Forslag til annonce Ren- og vintervedligeholdelse af veje Det gør kommunen Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra veje/stiens betydning for færdslen. De kan læse nærmere om kommunens udførelse af vintervedligeholdelsen og renholdelse af de offentlige vejarealer i kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse, som findes på kommunens hjemmeside: og som også gerne fremsendes til interesserede. Det gør grundejeren I byer og bymæssig bebyggelse har Byrådet pålagt ejerne af ejendomme, der grænser til: En offentlig vej eller sti, at renholde fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde fortov (sti) for sne ud for ejendommene. En privat fællesvej eller sti, at renholde vej og fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde sne ud for ejendommene. Hvornår skal opgaven klares? Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, feje asfalterede, brolagte eller flisebelagte færdselsarealer samt fjerne affald og andet, der er særlig forurenende. Domspraksis viser p.t., at denne renholdelsespligt ligger i tidsrummet ca. kl til Den pligt, der påhviler grundejerne at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus/salt. Grundejerne har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Domspraksis viser p.t., at pligten til snerydning og glatførebekæmpelse ligger i tidsrummet ca. kl til En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom, eller i nærheden af ejendommen bosat person, at udføre de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Aftalen skal være skriftlig og skal fremsendes til kommunens godkendelse. side 29

30 BILAG H Manglende renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse Tilsynet med, at grundejerne udfører der pligter, føres af kommunen, som, hvis det skønnes nødvendigt, kan lade arbejdet udføre for grundejernes regning og/eller foretage anmeldelse til politiet. Forsømmelsen kan ifølge reglerne medføre bøde. Har De spørgsmål venligst ring Har De som grundejer spørgsmål om pligternes omfang, hvilken type vej, De bor ved el. lign., er De velkommen til at ringe til Vej og Park, tlf Har De spørgsmål om den kommunale udførelse af ren- og vintervedligeholdelsen, er De velkommen til at ringe til Entreprenørgården, tlf side 30

31 BILAG I Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (Lbk nr. 714 af 11. september 1997) Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer, der følger af lov nr. 466 af 10. juni Bestemmelserne gælder først fuldt ud fra den 1. januar 1998, jf. nævnte lovs 5, stk. 1, der er gengivet i bekendtgørelsens slutning. Kapitel 1 Definitioner 1. Ved offentlige veje forstås i denne lov de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat, amtskommune eller kommune i henhold til lov om offentlige veje. Stk. 2. Ved offentlige stier forstås i denne lov færdselsarealer, som fortrinsvis er forbeholdt almindelig gående, cyklende og ridende færdsel, og som administreres af stat, amtskommune eller kommune i henhold til lov om offentlige veje. Stk. 3. Ved vejbestyrelse forstås i denne lov den myndighed, under hvis administration den pågældende vej eller sti henhører i henhold til lov om offentlige veje. Stk. 4. Ved private fællesveje og stier forstås i denne lov de veje, gader, broer, pladser og stier, der uden at være offentlige, jf. stk. 1 og 2, tjener som færdselsarealer for flere ejendomme, der er særskilt matrikuleret og i særlig eje, samt i øvrigt de færdselsarealer, som i henhold til lovgivningen om private fællesveje betragtes som private fællesveje og stier. Kapitel 2 Offentlige veje og stier 2. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsede ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Stk. 3. Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra snerydningsforpligtelsen. Stk. 4. Vejbestyrelsen kan på de til vejene grænsende arealer lade opstille flyttelige sneskærme eller træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på vejarealet. side 31

32 BILAG I Stk. 5. Kan rydning af en vej ikke gennemføres umiddelbart, kan vejbestyrelsen uden for byer og bymæssige bebyggelser lade etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende marker. Stk. 6. Såfremt foranstaltninger efter stk. 4 og 5 medfører tab og ulemper, fastsættes erstatningen i mangel af mindelig overenskomst af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i i lov om offentlige veje. 3. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at træffe foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, på hvilke strækninger, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge foranstaltninger mod glat føre skal træffes. Nærmere retningslinjer for foranstaltningernes gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. 4. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Stk. 3. Uden for byer og bymæssig bebyggelser omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt - bortset fra parkerings- og rastepladser o.lign. - alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 5. I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 7. Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt for gående færdsel. Stk. 2. Forpligtelser pålagt grundejere efter stk. 1 kan begrænses efter vejbestyrelsens bestemmelse og kan højst omfatte 10 m af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal. Gangtuneller og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal. Stk. 3. Såfremt amtsrådet er vejbestyrelse, kan dette overlade til vedkommende kommunalbestyrelse at træffe de i stk. 1 angivne bestemmelser. Stk. 4. Om de i henhold til stk. 1 trufne beslutninger skal der ske kundgørelse i et eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen. 6. Forpligtelser efter 5 kan ikke pålægges ejere af ejendomme ved vejstrækninger, hvortil der i henhold til en adgangsbegrænsning, der er etableret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene. side 32

33 BILAG I Stk. 2. Forpligtelser efter 5 kan dog pålægges ejerne af ejendomme ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem til udelukkende eller overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde. Stk. 3. Forpligtelser efter 5 kan kun pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, ved hvilke anlæggets beliggenhed ved vejen udnyttes eller kan udnyttes, og for hvilke der ikke er givet afkald på udnyttelse af beliggenheden ved vejen. Som udnyttelse af en vejstrækning betragtes også benyttelse af overgange, der alene tjener anlæggets drift. Såfremt der i øvrigt er givet afkald på udnyttelsen af beliggenheden ved vejen, kan forpligtelser efter 5 med hensyn til overgange, der alene tjener anlæggets drift, dog kun pålægges for strækningen ud for overgangen med et tillæg af 10 m til hver side. Kapitel 3 Private fællesveje og stier i byer og bymæssige bebyggelser 7. I byer og bymæssige bebyggelser påhviler det inden for områder, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, efter forhandling med politiet, ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti at rydde vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen (stien) samt at renholde vejen (stien) i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet begrænse eller helt ophæve grundejernes forpligtelser i henhold til stk. 1, såfremt det skønnes forsvarligt under hensyn til færdslens ringe omfang. Stk. 3. Om de i henhold til stk. 1 og 2 trufne beslutninger skal der ske kundgørelse i et eller flere af de blade, som har almindelig udbredelse i kommunen. Kapitel 4 Private fællesveje og stier på landet 8. Med hensyn til private fællesveje og stier på landet kan kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at de personer, der er vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private fællesveje, skal rydde vejene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre samt renholde vejene. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes bestemme, at arbejdet helt eller delvis skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 7. Stk. 2. Om beslutning efter stk. 1 skal der ske kundgørelse i et eller flere af de blade, som har almindelig udbredelse i kommunen. Kapitel 5 Private veje 9. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet med hensyn til skov- og klitveje, veje på havneområder og andre lignende veje, som er åbne for offentlig færdsel og side 33

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa...

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa... Page 1 of 9 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse 2.1 Snerydning 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 2.1.2 Grundejernes

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje LBK nr 1103 af 16/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3538 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537 af 21/12/2010

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2009-2010 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Indledning... 4

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2013 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1. Indledning 4 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser VINTERREGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser November 2012 Aarhus Kommune 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV REGULATIV i henhold til lov nr. 714 af 11. september 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1 Indholdsfortegnelse: I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER... 3 A. Snerydning... 3 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012 REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser UDGAVE 2012 1 C:\PdfProcessorWork\ce6a6095-89bb-4aeb-ba12-29ed51e5df6f.doc Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune REGULATIV TMU.møde den 29.08.07 Bilag til pkt. 02.04 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 14. august 2007 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 1 1. Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV PARADIGMA FOR REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse... 2 2.1 Snerydning.... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune REGLER FOR Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 3. oktober 2012 Roskilde Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Park og Vej Sagsbehandler: Leif Kronblad Dato: 8. november 2005 Vintervedligeholdelse REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Af 7. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Byrådet, oktober 2015 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Læs mere

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1 Rubrik Regulativ 1. oktober 2014. 1 Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Offentlige veje, stier og pladser 3 Private fællesveje og stier, samt

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser OKTOBER 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Snerydning 4. Glatførebekæmpelse 5. Materiel 6. Mandskab 7. Vagtberedskab 8.

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. oktober 2016 Indhold 1. ALMENT... 3 2. Kommunens pligter kommunevej og offentlige stier m.v., der administreres af kommunalbestyrelsen... 4 3. Grundejerens pligter offentlige

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune.

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2. FAABORG-MIDTFYNS KOMMUNES PLIGTER PÅ KOMMUNEVEJE, PLADSER

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje Vallensbæk Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Vallensbæk Kommune i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2016 2 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1

Læs mere

Holstebro kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Holstebro kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv...3 2.1 Vejbestyrelsens opgaver...3 2.2 Grundejernes forpligtigelser...5 3. Renholdelse offentlige veje, stier mv...7 3.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2

Læs mere

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune Januar 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indhold 1. GENERELT... 3 2. VEJMYNDIGHEDENS

Læs mere

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 1 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 2 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 4 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 4 2.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 2 BILLUND KOMMUNES PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 125452-14_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Regulativ

Læs mere

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Lemvig kommune Januar 2016 Dette regulativ træder i kraft den 1. februar 2016, og afløser

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune REGULATIV for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune Rev. december 2014 0 1 Hørsholm Kommune Center for Teknik Ådalsparkvej

Læs mere

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (Til samtlige vejbestyrelser) CIR nr 135 af 06/12/1985 (Gældende) Den fulde tekst Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV PARADIGMA FOR REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse... 2 2.1 Snerydning.... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere