HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950"

Transkript

1 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 1950

2 < ^ 4 O o o

3 M U S E E T S K O M I T É Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM., formand. Direktør J. A. KØRBING*, K. af Dbg., DM., næstformand. Grosserer, konsul ERIK ANDERSEN*, R. af Dbg., DM. Professor, dr. phil. AXEL E. CHRISTENSEN. Direktør Louis E. GRANDJEAN. Kaptajn H. P. HAGELBERG, R. af Dbg., DM. Orlogskaptajn P. HOLCK, R. af Dbg., DM. Museumsinspektør, mag. art. CHR. AXEL JENSEN, R. af Dbg. Skibsreder E. B. KROMANN. Direktør for Statens Bygningsvæsen O. K. LARSEN, R. af Dbg. DM. Direktør, cand. jur. EILERT MAEGAARD, R. af Dbg., DM. Direktør K. H. OLDENDOW, K. af Dbg., DM. Direktør, dr. techn. CHR. OVERGAARD, K. af Dbg., DM. Professor, dr. techn. C. W. PROHASKA*, R. af Dbg. Borgmester SIGURD SCHYTZ*. De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Komiteens sekretær: Fuldmægtig I Handelsministeriet FRANK ESTRUP. Personale: Museets leder: Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM. Museumsinspektør: Cand. mag. HENNING HENNINGSEN. Skibsteknisk konsulent: Civilingeniør, cand. polyt. KNUD E. HANSEN. Sekretær: Fru OLLIS KLEM. Kontorassistent: Frk. JOHNNA HANSEN. Kustoder: AUG. NIELSEN og H. ECKHAUSSEN.

4 DEPARTEMENTSCHEF JOHS. DALHOFF y\ a Handels- og Søfartsmuseets komite samledes til sit forårs- A møde den 15. april forelå der fra komiteens formand departementschef Dalhoff meddelelse om, at departementschefen på grund af alder og svagelighed Ikke ønskede at modtage genvalg til formandsposten 1 komiteen. Gennem en meget lang årrække har departementschef Dalhoff været meget nøje knyttet til museet. Departementschefen Indtrådte i oktober 1927 I museets bestyrelse, hvis formand dengang var handelsministeren. Allerede straks ved sin Indtræden blev departementschefen bestyrelsens ledende kraft. Han overtog ved Indførelsen af museets nye vedtægter af 1928 formandsposten i komiteens forretningsudvalg og blev efter få års forløb komiteens formand. Dette skete i en periode af stor betydning for museet. Ophævelsen af garnisonen på Kronborg og den derefter følgende restaurering af slottet forbedrede dettes lokaleforhold væsentligt. Departementschefen Indtrådte samtidig som museets repræsentant i Kronborgudvalget, og både her og 1 museets komite tog han sig med den største interesse af museets anliggender. Departementschefens store arbejdskraft og fremragende forhandlingsevne var af overmåde stor betydning for museet Ikke mindst 1 denne periode, da samlingernes stærke vækst og udvidelsen af museets administrative apparat krævede forhandlinger til mange sider både om lokaleforøgelsen og fremskaffelse af forøgede tilskud til museets drift såvel fra private bidragydere som gennem de offentlige tilskud.

5 Ved departementschefens tilbagetræden udtaler komiteen sin oprigtige tak for de mange års dygtige og frugtbringende arbejde ; samtidig må jeg selv have lov til at benytte lejligheden til at udtale min varme tak for mange års samarbejde. Mangfoldige problemer, der ligger uden for det daglige arbejde, har i årenes løb givet anledning til talrige drøftelser på tomandshånd mellem komiteens formand og museets leder. Ingen kan vel derfor bedre end jeg aflægge vidnesbyrd om departementschefens altid vågne Interesse for museets anliggender og for hans klare blik for den bedst mulige løsning af alle spørgsmål, der kunne give anledning til drøftelse. Departementschefen har i

6

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET o I I andels- og Søfartsmuseets samlinger er i finansåret 1949 JL Jl 50 undergået en betydelig vækst. Blandt de værdifulde gaver skal nævnes billedhuggeren Viggo Jarls buste af C. F. Tietgen, der er skænket af kunstneren. Grønlands Styrelse har deponeret en smuk og veludført model af M/S Umanak", en værdifuld helmodel af S/S Viola" 1929 er modtaget som gave fra dampskibsselskabet Torm", medens dampskibsselskabet Heimdal" har skænket halvmodeller af S/S Olaf" 1897, S/S L. H. Carl" 1898, S/S Daisy" 1907, S/S Martin Carl" 1924 og S/S Sejrø" Ved testamentarisk gave fra Ingeniør O. Storch, Charlottenlund, er modtaget et maleri af Carl Baagøe: fregatten Sjælland". Godsejer G. Sass og hustru har skænket et maleri af I. T. Locher: barkskibet Emma", rederiet M. W. Sass & Sønner. Fra D.S.B. er modtaget en del materiale, der belyser Istransporten over Store Bælt. Af Nyborg Skibsværft ved C. E. K. Jensen, er skænket en samling konstruktionstegninger, medens en anden samling konstruktionstegninger hidrørende fra A. V. Buhls værft er skænket af Frederikshavns Skibsværft og Flydedok A/S, tegninger fra Rasmus Møllers værft i Fåborg er modtaget fra ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn, ligesom ingeniør Wm. H. Jansen, Hellerup, har givet tegninger til sine konstruktioner Snekkerstenjollen" og Dragørjollen". Fru Christiane Jensen, København, har skænket et maleri af Lappegrundens fyrskib samt en gammel søkikkert, der har været anvendt af helsingørske lodser gennem flere slægtled. Fra skibskonstruktør Otto Benzon, København,

8 11 Viggo Jarls buste af G. F. Tietgen. er modtaget en original spadserestok med målinddelinger, der har været benyttet af giverens bedstefader, skibsbygmester E. C. Benzon, Nykøbing F. under udvælgelsen af egestammer til skibsbygning. Kunstmaler Einar Johansen, København, har skænket en fornøjelig skitsebog fra krydseren Valkyrien"s togt i Arkivalsk materiale er modtaget fra Skandinavisk Antikvariat, København, Jørgen Petersen, Sejrø, Østerbros Antikvarboghandel ved Ejnar Jørgensen, Trondhjems Sjøfartsrnu-

9 12 seum, samt konsulinde Harriet Briinnich, Helsingør. Større og mindre samlinger af fotografier er skænket af slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg, direktør Just Møller, Rungsted, forvalter Bøgh Hansen, København, museumsinspektør Henning Henningsen, Helsingør, G. Vognsen, København, kustoderne August Nielsen og H. Eckhausen, Helsingør, rederiet J. Lauritzen, København, Aktuel Billedcentral, København, den socialdemokratiske provinspresse, fru Kirstine Nielsen, Ejsing samt pastor Kure, Assens. Nogle billeder med helsingørske motiver er foræret af fru toldkasserer Gerhard Nielsen, Helsingør. Tømrermester Aksel Johannesen, Snekkersten, har skænket en medalje fra verdensudstillingen i Chicago Gennem lektor Marius Hansen, Nakskov, er som gave fra fru K. M. Hansen, Lindelse, skænket en malmlysestage, der efter traditionen har været benyttet om bord på Ostindisk Compagnis fregat Norske Løve", som i 1707 strandede ved Lambavik på Færøerne under udrejse til østen. Begivenheden vakte stor opsigt på Færøerne og blev skildret i en folkelig vise, der endnu er bevaret i erindringen og stadig synges på Færøerne, hvor sådanne folkelige sange som. bekendt Indtil vore dage har bevaret deres livskraft. Endvidere er to interessante manuskripter skænket til museets arkiv: fiskeskipper Chr. Olesens dagbog fra rejsefærden med kutteren Unna" L 53 fra Thyborøn til Montevideo til den så meget omtalte danske fiskerikampagne I Uruguay, der er skænket af den danske fiskerkoloni i Uruguay samt skibsreder, direktør i Ø.K. Chr. Schmlegelows erindringer fra ungdomstiden nedskrevet af fætteren, professor dr. med. Ernst Schmiegelow; sidstnævnte manuskript er skænket af direktør Arne Schmiegelow. Ved køb er bl. a. erhvervet nogle gamle tryk vedrørende Asiatisk Kompagnis historie, heriblandt især skibspræsten Huusmanns beretning fra kinafareren Cronprins Christians" togt til Canton , hvis heldige udfald var stærkt medvirkende til kompagniets oprettelse i 1732, en samling kobberstik med portrætter af personligheder inden for dansk handel I det 18. årh., en samling kobberstukne skibsbilleder, en samling håndtegninger med danske, norske og svenske orlogs- og han-

10 !3 i T i}mi Model af S/S Viola. delsflag fra begyndelsen af det 19. årh., en trykt fartplan for H/S Ophelia" og H/S Hamlet" 1873 samt en værdifuld samling skibsbilleder m. ni.: blyantstegning af Carl Baagøe (parti fra Vedbæk), 15 stkr. tegninger af gallionsfigurer og agterspejle tegnet af J. D. Petersen og hans søn professor Magnus Petersen, farvelagt tegning af Jakob Petersen: kuffen Adventure" af Dragør, farvelagt tegning af Sjostrom: kuffen Johanne" af Holstebro, maleri af Th. Møller: S/S Georg" og S/S Constantin" (D.F.D.S.), gouache af L. Robbert: S/S A. N. Hansen" af København samt blyantstegninger af Carl Baagøe: H/S Frederik VII" samt prospekt fra fiskerlejet Lynæs. Museets opmåler, bådebygger Chr, Nielsen, Fejø, har været på Bornholm, hvor følgende lokale småskibstyper er blevet opmålt: spejlbåd Jacob" af Melsted, ca. 1880, spejlbåd fra Boderne, spejlbåd Odin" af Gudhjem. 1892, fiskerbåd Jens" bygget i Gudhjem ca. 1880, Duen" af Christiansø, 1890, Frederik" af Hasle 1899 samt Håbet", S. E. 174 af Listed, bygget i Svaneke Af andre opmålinger er fra Chr. Nielsen modtaget: Kerteminde jolle 1884, 25 fods dæksbåd Ruth" af Kerteminde 1878, krage jolle fra Guldborg 1880, drivkvase Margrethe", M 116 af Marstal 1897 samt en isbåd fra Storebælt Museet har forskellige modeller i arbejde. Chr. Nielsen er I færd med en model af en kåg fra Gudenåen, som han tidligere

11 i4 har opmålt, lokomotivfører Møller Pedersen, Randers, er i gang med en serie modeller i skala i :200, der belyser hovedtræk af skibets udvikling, og som er beregnet til afdelingen for skibsbygning. Modelerer Erik Werge arbejder på en model af fregatten Disco" 1777, som vil blive skænket museet af selskabet Handels- og; Søfartmuseets Venner". Det var tanken, 35 O at denne model skulde have været færdig til sommersæsonen 1950, men en række andre forefaldende arbejder har desværre forsinket færdiggørelsen af modellen. Endelig er under bestilling et par kopler af danske skibstyper, der forefindes i Altona Museum: en kuf fra Haderslev samt en Elbevert. Sidstnævnte er tilbudt som gave fra Jørgen Pades Mindelegat", der administreres af Foreningen til Søfartens Fremme". Til disse tomodeller er efter ansøgning givet indførselstilladelse fra Varef orsyningsdirektoratet. Det bør endelig nævnes, at museet har deponeret en rækkegenstande på Marinestuen i Helsingør, der i årets løb er indrettet i passkriver Trentwedels smukke gamle gård ved Helsingør Statshavn, og som i øvrigt er en af landets smukkeste og mest stemningsfulde marinestuer. På Hørsholm Museum er deponeret admiral Richelieus siamesiske admiralsflag. Københavns havn har meddelt, at havnen selv fremtidig ønsker at disponere over den store model af Københavns havn, som i en. årrække har været deponeret på museet. Udover de ovennævnte gaver har museet haft den glæde at modtage en række bevillinger fra forskellige fonds, institutioner og firmaer. Bidragyderne er Otto Mønsteds Fond, Tuborgfondet, Dansk Dampskibsrederiforening, Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, De danske Spritfabrikker og Grønlands Styrelse, der tilsammen har ydet kr Endvidere har en kreds af redere ydet kr. 6457,69. Deres rederier er følgende : Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866, Dampskibsselskabet Dannebrog", Det danske Kulkompagni, Det danske Petroleums Aktieselskab, De danske Sukkerfabrikker, Det Forenede Dampskibsselskab, De forenede Kulimportører, Franck & Tobiesen, Dampskibsselskabet Hetland", Holm & Wonsild, M. Jebsen, Store Nordiske Telegraf Selskab,,

12 l 5 Tegning til gallionsfigur Heimdal" (J. Magnus Petersen] Dampskibsselskabet Orient", Dampskibsselskabet Pacific", A. E. Sørensen, Svendborg, Dampskibsselskabet Viking" samt Det Østasiatiske Kompagni. Endvidere har en kreds af firmaer inden for shipping-branchen støttet museet og dets venneselskab ved at yde bidrag til udgivelsen af musets årbog i form af tilskud eller annoncer. Museet udtaler herved sin erkendtlige tak til såvel disse bidragydere som til alle de forannævnte givere, der har bidraget på forskellig vis til forøgelse af museets samlinger, arkiv og bibliotek.

13 16 Museumsbesøget omfatter i finansåret , hvoraf betalende og gratis. Der er således tale om en betydelig stigning i forhold til det foregående år. Stigningen omfatter dog udelukkende gratisbesøget, der som bekendt omfatter danske skoleklasser under lærers vejledning, navigationsskoler, handelsskoler og andre specielle studiebesøg. Entreindtægten har andraget kr ,05, en væsentlig stigning i forhold til tidligere, hvilket skyldes en ny entreordning på slottet, der trådte 1 kraft den 1. Juli 1949, og hvorved en mindre forhøjelse af taksterne fandt sted, samtidig med at der gennemførtes et nyt fordelingstal mellem museet og boligministeriets seværdigheder på slottet. Museet takker myndighederne, der ved deres Imødekommenhed på denne måde har ydet deres bidrag til forbedring af museets økonomi. Museets komite har holdt møde den 7. juli og den 22. november 1949 samt den 15. april På sit novembermøde behandlede komiteen et forslag til nye vedtægter for museet. Disse stadfæstedes af handelsministeriet den 11. januar 1950 øg trådte straks 1 kraft. Da museets mangeårige formand, departementschef Dalhoff, på grund af alder og svagelighed ikke ønskede at modtage genvalg som formand, har departementschef H. Jespersen overtaget formandskabet i komiteen. De nye vedtægter indførte et forretningsudvalg. I dette er foruden formanden indtrådt komiteens næstformand direktør J. A. Kørbing samt grosserer, konsul Erik Andersen, professor dr. techn. C. W. Prohaska og borgmester Sigurd Schytz. Komiteens sekretær, fuldmægtig H. Christoffersen er pa grund af længere tids bortrejse fratrådt sekretærvirksomheden. I hans sted er fuldmægtig Frank Estrup, Handelsministeriet, tiltrådt sorn sekretær. Museets venneselskab har 1 årets løb haft den sorg at miste ;sin mangeårige I museets anliggender meget Interesserede formand skibsreder Willie C. K. Hansen. I hans sted er professor, Ar. techn. C. W. Prohaska tiltrådt som selskabets formand. Museet har i det forløbne år udfoldet stærke anstrengelser for at redde Danmarks sidste brig, grønlandsfareren Tjalfe" fra ophugning. Det har været tanken at søge den bevaret for

14 u -i ' Kuf Adventure" af Dragør. Farvelagt tegning af Jacob Petersen. eftertiden og at anbringe den på sin gamle plads ved Langelinie, indeholdende en samling til belysning af sejladsen på Grønland gennem tiderne og under tilsyn dels af museet dels af Grønlands Styrelse. Desværre har planen Ikke kunnet gennemføres, og Tjalfe" er nu blevet ophugget ved Helgolandsværftet i Helsingør. Museet udtaler herved sin varme tak til skibsreder A. P. Møller, der har vist. denne sag sin meget store Interesse ved at købe skibet og stille en betydelig sum til rådighed for skibets restaurering. Denne tak gælder ligeledes Det Forenede Dampskibsselskab og Det Østasiatiske Kompagni, der offervilligt har støttet disse planer. Skibsreder A. P. Møller har nu skænket briggen til museet for at dette eventuelt kunde bevare de dele af skibet, som I særlig grad har dettes Interesse. Også Grønlands Styrelse og Københavns Havnevæsen, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og Ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen takkes for deres værdifulde hjælp under forhand- 2 ÅRBOG 1950

15 Ungerne om denne sag, ligesom museet udtaler sin oprigtige tak over for Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise, der har ydet gratis bugsering af Tjalfe" fra København til Helsingør og i øvrigt har tilbudt at yde gratis bugsering til og fra det værft, hvor skibets restaurering var påtænkt, over for Helsingør havneudvalg, der har fritaget Tjalfe" for havnepenge under skibets ophugning I Helsingør samt over for skibsbygmester Hansen, Helgolandsværftet, der udfører ophugningen for kostpris. Af det daglige arbejde på museet skal især nævnes registreringen af museets genstande ved museumsinspektør Henningsen. I finansårets løb er registreret 2739 museumsnumre, hvortil foreløbig er udskrevet stikordssedler til navne- og sagregistret til ca. 450 numre. I Søhistoriske registratur, museets omfattende billedarkiv, er katalogiseret 2283 numre. Bibliotekets tilvækst I årets løb omfatter 580 numre, hidrørende fra gaver, køb eller bytteforbindelser. Antallet af de sidstnævnte øges stadig. Endelig er en samling avisudklip med maritime emner på nogle tusind stykker opklæbet på kvartark for senere at blive sagligt grupperede. Disse udklip, der især vedrører nyere skibe, men også omfatter notitser og større artikler med historiske emner, er et udmærket supplement til Søhistoriske registratur. Museets kommitterede, direktør Louis E. Grandjean, der tidligere ydede assistance ved visse særarbejder, såsom udarbejdelse af et søhistorisk kilderegister, har fratrådt dette arbejde og er nu Især behjælpelig ved redaktionen af museets årbog og Søhistoriske Skrifter". Museet har som tidligere af sit håndbibliotek udlånt speciallitteratur til et stort antal lånere gennem folkebibliotekerne og Statens Bibliotekstilsyn. Det har ligeledes i en lang række tilfælde været en kreds af særligt Interesserede behjælpelig ved besvarelse af Indsendte forespørgsler, ligesom det har ydet hjælp til fremskaffelse af modelbyggere til udførelse eller restaurering af skibsmodeller I privat eje. De forbedrede rejseforhold har bevirket et betydeligt større besøg af udlændinge 1 Indeværende sommer. Bl. a. besøgtes

16 i9 museet den 30. august af The Institute of Naval Architects" og samme dag af den engelske undervisningsminister, mr. Tomlinson. Den 16. september aflagdes besøg af 22 Italienere, der under Det danske Selskab"s auspicier var på studierejse 1 Danmark. Den 7. oktober besøgtes museet af en delegation af norske pressefolk. Blandt andre besøg skal nævnes kontorchef i det franske handelsministerium Le Bourgeois. På de kulturhistoriske museers årsmøde og Dansk historisk Fællesforenings repræsentantmøde i København den oktober var museet repræsenteret ved museumsinspektør H. Henningsen og sekretær fru Ollis Klem. Den førstnævnte deltog tillige I et i forbindelse hermed afholdt lokalhistorisk kursus, der har interesse for museumsarbejdet. Museumsdirektør Klem har deltaget i arbej dsudvalgsmøder I den danske sektion af Skandinavisk Museumforbund" til forberedelse af forbundets kongres i Trondheim sommeren 1950 samt i et forhandlingsmøde den 21. august af danske museumsmænd i Århus I forbindelse med et bestyrelsesmøde i Dansk kulturhistorisk Museumsforening. Direktør Klem har 1 maj afholdt et kursus for kommunelærere fra Helsingør og Tikøb kommuner til belysning af museets materiale og Kronborg slots arkitektur i lighed med tilsvarende kursus, der tidligere har været afholdt på Frederiksborg. Kursuset fandt stor tilslutning og vil formentlig blive gentaget ad åre. Efter opfordring fra udstillingskomiteen bidrog museet på udstillingen Skibet" 1 Forum den 19. august 4. september med et større antal modeller og andre genstande, der opstilledes I en særlig afdeling Museum" på udstillingen, ligesom der også udlåntes en serie fartøjsmodeller til udstillingens fiskeriafdeling. I museumsafdelingen opstilledes desuden Bombebøssen", der 1 udstlllingstlden Indsamlede et beløb af kr. 385,03 til sømandsstifteisens formål. I anledning af udstillingen udsendte museet en turistbrochure, der tryktes i danske og engelske eksemplarer. Oplaget af museets fortrinlige propagandaplakat, der tegnedes af Sikker Hansen og skænkedes museet af selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner" er nu næsten opbrugt.

17 20 Museets genopstilling efter krlgsevakuerlngen havde for samlingernes første halvdels vedkommende en nogenlunde permanent karakter. Større nyanskaffelser medfører naturligvis altid ændringer i opstillingerne, og nedlæggelsen af museumsdirektør Klems tidligere kontor 1 nordfløjen har desuden medført ikke ubetydelige ændringer for disse ældre afdelingers vedkommende, således som det omtaltes I sidste årsberetning. De opstillinger, som det var muligt at give materialet efter 1850 samt særafdelingerne for skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen etc, kunde imidlertid ikke blive endelige, da det gulvareal, som står til rådighed, ikke rækker til en tilstrækkelig fyldig redegørelse for udviklingen. Museet håber på, at det i nærmere fremtid vil blive muligt at udvide dets areal, så meget mere som det har tilbud på adskillige, meget værdifulde erhvervelser, der især vil belyse skibstyper fra det 20. årh. Endelig er museet overmåde dårligt stillet med hensyn til studiesamling og magasin, og da betryggende magasinforhold er af livsvigtig betydning for ethvert velforsynet og velordnet museum, er museets myndigheder indstillet på i den kommende tid at sætte meget stærkt ind for en forbedring af disse forhold.

18 21 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS DRIFTSREGNSKAB UDGIFT Administration og drift: Lønninger m. m ,76 Rengøring af lokalerne 2.190,22 Opvarmning af lokalerne 1.500,00 Kontorhold og diverse udgifter 4.388, ,63 Museets samlinger : Indkøb af museumsgenstande ,39 Modtagne gaver , ,39 Transport og arbejdspenge 2.529,06 Tyveri-, ulykkes- og ansvarsforsikring 414,78 INDTÆGT Kr ,86 Indtægt ved forevisning ,05 Statens tilskud, ,00 Private bidrag: kontanter ,69., gaver , > 6 9 Renter 776,06 Underskud 3.845,06 Kr ,86 De forannævnte bidrag fordeler sig således: Otto Mønsteds Fond 5.000,00 Tuborgfondet 2.000,00 Dansk Dampskibsrederiforening 1.000,00 Grønlands Styrelse 600,00

19 22 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier I Danmark 2.000,00 De danske Spritfabrikker 200,00 En kreds af redere 6.457,69 Kr ,69 Aktiver Passiver Bank- og Spare- Vindings- og kassebeholdning ,22 tabskonto: Kassebeholdning... 9 x 9)35 Overført fra ,63 -r- Underskud fra ,06 Kr ,57 Kr ,57 Handels- og Søfartsmusetet på Kronborg, d. 30. april H. JESPERSEN / KNUD KLEM Driftsregnskab og status er, efter at være sammenholdt med de Indsendte kassebilag, fundet overensstemmende med de af museet førte bøger. København, d. 29. maj FRANK ESTRUP /

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« Q4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG o ^^^ UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 195 i Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN Vald. Pedersens Bogtrykkeri København MUSEETS

Læs mere

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3 m O M-. S PQ < co co Oyoft^ rt "< OH H w w t/3 P ^ ^ Q O HH C/3 NJ W ffi Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN

Læs mere

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1 o 2 to 1-1 w O pq C/3 \ 1 PSJ PQ z o P4 SA m c/3 O l H fai_i P4 O PQ G

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER HELSINGØR 1944 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG OG SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944 MUSEETS K O M I T É Departementschef

Læs mere

og Louis E. GRANDJEAN

og Louis E. GRANDJEAN o ^ tf o. CO O w w h rt < oo rt Q O CO Redaktion : KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN VALD. PEDERSENS

Læs mere

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri > pi tø L( J 00 !> A NM > d w OO I o GO IS D3 ^ > o 3N fri C/i 2 o Pi cl, D< STI ^ O i' SJ f it o 2. A fe}! u =- in IA ^ SJ A (ji (S ti 0;- rii, A) O w oo I o en oo O M hl C-1 CO ^ CO w,_q 00 W o OO hrj

Læs mere

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseets ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et LO pq Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: årbog Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et brigrigget fartøj, hvilket er i modstrid med de

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1943

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER HELSINGØR 1943 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG OG SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1943 MUSEETS KOMITÉ Departementschef JOHS.

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Omslagsbilledet: Fabrikmester Ole Judichærs forslag 1701 til opførelse af et tårn med vippefyr på Anholt Knob. - Fyrdirektoratet.

Omslagsbilledet: Fabrikmester Ole Judichærs forslag 1701 til opførelse af et tårn med vippefyr på Anholt Knob. - Fyrdirektoratet. o cat o OD Omslagsbilledet: Fabrikmester Ole Judichærs forslag 1701 til opførelse af et tårn med vippefyr på Anholt Knob. - Fyrdirektoratet. Cover: Ole Judichærs design for the erection of a lighthouse

Læs mere

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q o pq P4 o-y^ CT> IT) -< PQ O pq O f-l ØD JD C/3 P4

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«

barx' t 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c« G > pi c«xn W d O 5! td O O ORC/ JX^^4 c. g c«w w H 00 < W ZJ w s C/3 w f c«j?1 > w w " td > 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 30.april 2012 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. 7. maj 2012 Tilstede: Borgmester

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige O oo Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige sømænd og deres efterladte. - Handels- og Søfartsmuseet.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 250303-1 dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

VEDTÆGT. for. Handbjerg Marina Fonden

VEDTÆGT. for. Handbjerg Marina Fonden VEDTÆGT for Handbjerg Marina Fonden 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Handbjerg Marina Fonden. Fonden er oprindeligt stiftet den 12/6 2006 som Den selvejende institution Handbjerg Marina, der

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Følgende bestemmelser regulerer strukturen for Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab samt valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 16.30 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger Fuldstændig rapport 10.10.2001 23:00 Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger CVR-nr.: 15238712 Navn: HUMMEL A/S Stiftelsesdato:

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

F U N D A T S (VEDTÆGTER) FONDEN HAARBY-HALLERNE

F U N D A T S (VEDTÆGTER) FONDEN HAARBY-HALLERNE 36810-NSK-BB Udkast den 09.11.2015 Kaj Møller Nielsen Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Illum-Johansen Sesilie Schroll Munk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66.

Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66. 147 Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66. SØMANDSFASTELAVNSF ESTER I sejlskibsperiodens tid lå skibsfarten stille i vintermånederne,

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere