Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring"

Transkript

1 Dansk Standard DS udgave Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

2 DS København DS projekt: ICS: Deskriptorer: styring af infektionshygiejne,forebyggelse af sygehuserhvervet infektion,nosokomiel infektion,principper,rengøring, kvalitetskontrol Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS-publikationstyper DANSK STANDARD udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau eller er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau og har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau og ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau og ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr. fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet at A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 Indholdsfortegnelse Forord Introduktion Emne og anvendelsesområde Normative referencer Definitioner Krav Infektionshygiejnesystem Relevante risikofaktorer Kritiske styringspunkter Kritiske grænser Planlægning Rengøringsproces Visuel inspektion af renhed efter endt rengøring Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsprocesser Personlig hygiejne Rengøringsudstyr Opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler Krav til måle- og observationsmetoder Krav til personaleansvar og -uddannelse Anneks A (normativt) Hygiejneniveauer Anneks B (normativt) Optørring af spild og forureninger med menneskelige udskillelser Anneks C (informativt) Vurderingsskema for rengøringsområder Anneks D (informativt) Oversigt over risikofaktorer, kritiske styringspunkter og kritiske grænser Anneks E (informativt) Kategorisering af kritiske grænser Anneks F (informativt) Referencer og baggrundslitteratur

4 Forord Denne standard: er udarbejdet af standardiseringsudvalget S-354 Hygiejne i sundhedssektoren er udarbejdet som et samarbejdsprojekt mellem Statens Serum Institut (SSI) og Dansk Standard (DS), idet Sundhedsministeriet har ydet et væsentligt tilskud til finansiering af udviklingsarbejdet har været offentliggjort til høring i perioden til er en del af DS 2451, som for tiden består af følgende dele: DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 1: Krav til procedurer i almen lægepraksis Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 3: Krav til brug af intravaskulære katetre Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 4: Krav til overvågning og udredning af udbrud, foretaget af en klinisk mikrobiologisk afdeling Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til infektionsprofylakse ved brug af urininkontinenshjælpemidler til engangsbrug Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 7: Krav til brug af katetre, der efterlades som urinvejsdrænage Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 9: Krav til indkøb og vedligehold af teknisk og medicinsk-teknisk udstyr Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 11: Krav til behandling af fødevarer herunder transport og servering Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker DS er blevet til og er tilpasset under sagkyndig bistand af arbejdsgruppe S-354/DS-A2 bestående af: Rengøringschef Henning Skotte, Rengøringsafdelingen, KAS Gentofte, ordførende for arbejdsgruppen Farmaceut Vickie Backer, DiverseyLever Økonoma Susanne Christensen, Bystævneparken Amtshygiejnesygeplejerske Conni Ehlert, Sønderborg Sygehus Planlægningschef Henrik Hviid, DiverseyLever Servicekonsulent Annette Johansen, Dansk Service Rådgivning Overlæge Nikolaj Mortensen, Hillerød Sygehus Udviklingschef Anne-Lise Schjønning, ISS Danmark Konsulent Jan Stiigskær, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service. Annekserne A og B i standarden er normative, mens annekserne C, D, E og F er informative. 4

5 Introduktion Denne standard beskriver krav til forebyggelse af infektioner gennem rengøring. Kravene i standarden er baseret på videnskabelig dokumentation eller bred enighed baseret på erfaring blandt specialister på områderne rengøring og infektionsforebyggelse i sundhedssektoren. Standarden omfatter principper for rengøring og kvalitetskontrol og henvender sig til institutioner i sundhedssektoren, fx sygehuse/hospitaler, plejehjem, patienthoteller, lægepraksis og tandlægepraksis, leverandører af rengøringsydelser, leverandører af rengøringsudstyr og -midler samt fabrikanter af medicinsk udstyr og inventar. Rengøring i sundhedssektoren tjener flere formål: at rengøringen opfylder krav til den visuelle kvalitet af det udførte arbejde i henhold til DS/INSTA 800, Rengøringskvalitet at fjerne smitstof fra overflader og derved forebygge spredning af mikroorganismer, der frembyder risiko for at fremkalde infektioner at vedligeholde inventar, vægge og gulve og at medvirke til at overvåge og melde om fejl i installationer eller skader, som skal udbedres. For at opfylde ovennævnte forhold skal lokaler og inventar rengøres. Rengøringens omfang afhænger af, hvad lokaler og inventar bruges til, og omfanget gradueres derfor efter en fastsat plan. Denne plan skal opfylde tre hensyn: Rengøringen skal opfylde krav til kvalitet af det udførte arbejde. Her henvises til DS/INSTA 800. Rengøringen skal udføres tilstrækkeligt hyppigt til, at lokaler og inventar fremtræder rene. Til vurdering heraf kan DS/INSTA 800 også anvendes. Planen skal tage højde for uforudset forurening af lokaler og inventar, hvad enten forureningen kan rumme risiko for smitte eller af andre grunde er uønsket. Risikoen for smitte knytter sig langt overvejende til uheld med spild og forurening med menneskelige udskillelser (fx blod, sekret, ekskret), som kan indeholde store mængder af mikroorganismer. Denne risiko for smitte skal derfor fjernes straks. Med denne standard er det muligt at fastlægge niveauer for renhed af overflader samt få anvist arbejdsprocesser, der fører til opnåelse af de fastlagte hygiejneniveauer. Niveauer og arbejdsprocesser for rengøring og kvalitetskontrol medvirker til at fjerne smitstof og bidrager derved til forebyggelse af infektioner. Denne standard kan også anvendes på en række beslægtede områder som fx laboratorier, børneinstitutioner og skoler. 5

6 1 Emne og anvendelsesområde Denne standard beskriver krav til rengøring af belysning nær patienten, lejer, vaske, armaturer, anden sanitet, greb, borde, stativer, tekniske installationer nær patienten og øvrige tekniske installationer. Optørring og eventuel desinfektion efter spild og forurening med menneskelige udskillelser (fx blod, sekret og ekskret) er behandlet i anneks B. Denne standard omfatter ikke rengøring af kirurgiske instrumenter og børnelegetøj. Denne standard dækker ikke centralkøkken og centralvaskeri. Emner som arbejdsmiljø og affaldshåndtering er dækket af eksisterende lovgivning og omfattes ikke af denne standard. 2 Normative referencer Normative referencer er henvisninger til andre standarder og publikationer, hvis bestemmelser i form af daterede eller udaterede referencer gælder for denne standard. Disse normative referencer er anført de relevante steder i teksten, og publikationerne er nævnt nedenfor. Når daterede referencer ændres eller revideres, vil ændringen eller revisionen ikke gælde for denne standard, medmindre der udgives et tillæg eller en revideret udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af den pågældende publikation. DS/INSTA 800 DS 2450 DS DS Rengøringskvalitet Målesystem til bedømmelse af rengøringskvalitet Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Krav til ledelsessystemet Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren. Den centrale afdeling for sygehushygiejne, Statens Serum Institut. 3 Definitioner I denne standard gælder følgende definitioner: 3.1 affald Urenheder, der kan samles op. NOTE Eksempler på affald er papirstumper, blade og cigaretskod. 3.2 aftalegrundlag Aftale i såvel privat som offentligt regi, der indgås mellem udbyder (kunde) og leverandør om rengøring og eventuelle rengøringsrelaterede serviceopgaver. 3.3 anden sanitet Område, hvor menneskelige udskillelser (fx sekret, ekskret og blod) bortskaffes. NOTE Eksempler på typer af anden sanitet: Toilet, bidet, udslagskumme inkl. betjeningsarmatur. 3.4 armatur Enhed for blanding af vand. NOTE Eksempler på typer af armaturer: Blandingsbatteri, brusehoved, doseringsanlæg. 6

7 3.5 belysning nær patienten Belysning, som er placeret indtil en meter fra patientområdet. NOTE Eksempler på belysning nær patient: Operationslampe, undersøgelseslampe. 3.6 bord Opbevaringssted (for ting) med eller uden hjul. NOTE Eksempler på typer af borde: rullebord, sengebord, skrivebord, spisebord, laboratoriebord. 3.7 desinfektion Proces, der dræber patogene mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion. 3.8 ekskret Afføring, urin og opkast. 3.9 fladesnavs (tørt eller vådt) Fastsiddende urenheder, som ikke skyldes skade eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse på ikke afgrænsede områder af en overflade (det vil sige sammenhængende urenheder på et større areal). NOTE Eksempler på fladesnavs: ophobede eller nedtrådte urenheder, kalk- og rustbelægninger, fedtfilm, pleje- eller rengøringsmidler, nikotin samt skridmærker i større omfang samt ujævnheder i overfladebehandlinger greb Gribepunkt, som berøres med hænderne. NOTE Eksempler på typer af greb: dørgreb, gelænder, vægmonteret greb, håndgreb på skabe, skuffer o.l., sengegalge hygiejnisk hånddesinfektion Indgnidning af et egnet hånddesinfektionsmiddel på tørre hænder kritisk grænse Værdi/kriterium, der adskiller det acceptable fra det uacceptable kritisk styringspunkt Sted, udstyr, proces, aktivitet eller andet, for hvilket en etableret tilfredsstillende styrende foranstaltning kan forebygge eller fjerne risikofaktorer eller mindske deres tilstedeværelse til et acceptabelt niveau leje Vandret flade, hvor patienten/klienten opholder sig. NOTE Eksempler på typer af lejer: seng inkl. afvaskbar madras, sengegalge og sengehest, båre, briks, vugge, kuvøse, stol, taburet, kørestol, transportstol, bækkenstol, badestol/badeskammel, kravlegård, operations- og undersøgelsesleje. 7

8 3.15 løst snavs Mindre partikler, som ikke let kan hvirvles op. NOTE Eksempler på løst snavs: grus, sand, jord, aske, fibre, hudskæl, hår, spindelvæv, døde insekter og rester af fødevarer pletter (tørre eller våde) Fastsiddende urenheder, som ikke skyldes skade eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse på afgrænsede områder af en overflade. NOTE Eksempler på pletter: spild af fødevarer, skjolde, rande, nedtrådt tyggegummi, streger, skridmærker og fingermærker rengøring Metode, der fjerner smuds, støv og andre urenheder, så overflader fremstår synligt rene og æstetiske, vedligeholdelse af overflader sikres, og mikroorganismernes antal reduceres, så ophobning, ophvirvling og opformering undgås rengøringsproces 1 Fugtig overtørring med rent vand tilsat rengøringsmiddel og mekanisk bearbejdning af overfladen med ren klud rengøringsproces 2 Våd rengøring med rent vand tilsat rengøringsmiddel, mekanisk bearbejdning af overfladen og eftertørring med ren klud risikofaktor Forhold, som disponerer til infektioner, og for hvilket der gennem risikoanalyse og/eller erfaringer kan påvises et behov for styring eller risiko for infektion ved mangel på styring risikograd I hvor høj grad smitstof kan overføres til modtagelig vært sanitet Vask, armatur og anden sanitet sekret Væske fra sår, dræn, næse, mund, svælg, nedre luftveje, mave-tarm-system og genitalia samt sæd smitstof Mikroorganismer, som kan give anledning til infektion smitte Overførsel af smitstof fra en smittekilde til en modtagelig vært. 8

9 3.26 smittekilde Smitstoffets opholdssted, hvorfra det overføres til en modtagelig vært smittevej Den aktuelle rute fra smittekilden til patienten stativ Fast eller mobilt udstyr til ophængning af væsker, operationsservietter, bækkener samt til ophæng af poser til affald eller snavs. NOTE Eksempler på typer af stativer: Sengemonteret dropstativ, væg/kulisseskinnemonteret dropstativ, mobilt dropstativ, stativ til operationsservietter, bækkenstativ, affaldsstativ, linnedstativ støv Fine, mindre partikler, der kan danne et lag på objektoverfladen, og som kan ophvirvles tekniske installationer nær patient Apparatur placeret indtil en meter fra patientområdet, herunder apparatur til undersøgelse, behandling eller pleje af patient. NOTE Eksempler på typer af tekniske installationer nær patient: røntgenapparatur og lignende, betragterskærm, iltaggregat, sugeaggregat, anæstesisøjle, kulissestang, telefon, mobiltelefon, fjernbetjening, PC og andet IT-udstyr urenheder Affald, løst snavs, støv, pletter, fladesnavs, blod, sekret og ekskret. NOTE De enkelte typer af urenheder er defineret særskilt vask Inventar, som anvendes til en våd proces. NOTE Eksempler på typer af vaske: Håndvask, lægevask, køkkenvask, udslagsvask, laboratorievask, instrumentvask, badekar inkl. betjeningsarmatur, fødebadekar øvrige tekniske installationer Apparatur til undersøgelse, behandling eller pleje af patient, placeret mere end en meter fra patientområdet. NOTE Eksempler på typer af øvrige tekniske installationer: stikkontakter, afbrydere, belysning i øvrigt. 4 Krav 4.1 Infektionshygiejnesystem Organisationen skal indføre et infektionshygiejnesystem med henblik på at forebygge infektioner forårsaget af smitteoverførsel på grund af mangelfuld rengøring. Infektionshygiejnesystemet skal opfylde kravene i DS

10 4.2 Relevante risikofaktorer Følgende relevante risikofaktorer er fastlagt: spild og forurening med blod, sekret og ekskret ophobning af støv, affald og løst snavs. 4.3 Kritiske styringspunkter For risikofaktorerne spild og forurening med blod, sekret og ekskret er kritiske styringspunkter beskrevet i anneks B. For risikofaktorerne ophobning af støv, affald og løst snavs er følgende kritiske styringspunkter fastlagt: planlægning rengøringsproces visuel inspektion af renhed arbejdsgange i forbindelse med rengøringsprocesser personlig hygiejne rengøringsudstyr opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler. 4.4 Kritiske grænser Dette afsnit beskriver krav og anbefalinger. Ved beskrivelse af krav anvendes ordene skal eller må i formuleringen. Ved beskrivelse af anbefalinger anvendes ordet bør. En oversigt over risikofaktorer, kritiske styringspunkter og kritiske grænser findes i anneks D. I anneks E findes en oversigt over de kritiske grænser, deres kategorisering og litteraturreferencer. For risikofaktorerne spild og forurening med blod, sekret og ekskret er kritiske grænser beskrevet i anneks B. For risikofaktorerne ophobning af støv, affald og løst snavs er kritiske grænser beskrevet i indeværende afsnit Planlægning Hygiejneniveauer a) Hvert lokale i institutionen (fx sygehuset) skal indplaceres i et af de fem hygiejneniveauer: Hygiejneniveau 5: Specielt renhedskrævende undersøgelses-, behandlings-, pleje- og produktionsområder. Hygiejneniveau 4 og 3: Primært patientrelaterede områder. Hygiejneniveau 2 og 1: Primært ikke-patientrelaterede områder. NOTE 1 Hygiejneniveau 5 vedrører lokaler, hvor rengøringen primært har til formål at fjerne/minimere risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. NOTE 2 Hygiejneniveau 4 og 3 vedrører lokaler, hvor rengøringen har til formål at efterlade et pænt og acceptabelt helhedsindtryk og nedsætte risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. NOTE 3 Hygiejneniveau 2 og 1 vedrører lokaler, hvor rengøringen har et æstetisk formål. Niveauet gælder for lokaler, hvor pleje eller behandling af patienter ikke finder sted. b) Indplacering i hygiejneniveau skal være i overensstemmelse med anneks A. NOTE 4 I hvert af lokalerne er der en vis sandsynlighed for forekomst af blod, sekret, ekskret, støv, affald og/eller løst snavs. Dette betegnes som en risikofaktor og er markeret med et X i anneks A. NOTE 5 Der er i lokalerne udvalgt 10 rengøringsområder, hvor det er sandsynligt, at smitstof kan forekomme. Hvis der er en risiko for, at smitstof kan videreføres fra pågældende område til en modtagelig vært, er dette angivet med en risikograd, tallet 3, 2 eller 1, således at smitterisikoen til en modtagelig vært er størst ved 3 og mindst ved 1. 10

11 Rengøringsniveauer a) Kvaliteten af rengøringsniveauet for hygiejneniveau 5 skal være i overensstemmelse med niveau 5 som beskrevet i DS/INSTA 800:2000, 4.1. b) Kvaliteten af rengøringsniveauet for hygiejneniveau 4 og 3 skal som minimum være i overensstemmelse med niveau 4 som beskrevet DS/INSTA 800:2000, 4.1. c) Kvaliteten af rengøringsniveauet for hygiejneniveau 2 og 1 bør være i overensstemmelse med niveau 3 som beskrevet i DS/INSTA 800:2000, Rengøringens omfang Rengøringens omfang skal afhænge af, hvad lokaler og inventar bruges til under hensyn til følgende: a) Rengøringen skal opfylde krav til den visuelle kvalitet af det udførte arbejde i henhold til DS/INSTA 800:2000, 4.1. b) Rengøringen skal udføres tilstrækkeligt hyppigt til, at lokaler og inventar opfylder de angivne krav i DS/INSTA 800:2000, 4.1. c) Rengøringen skal endvidere tage højde for uforudset forurening af lokaler og inventar Vurdering af rengøringskvalitet a) Der skal udarbejdes et program for visuel bedømmelse af rengøringskvaliteten på de enkelte rengøringsområder under hensyntagen til status og vigtighed af rengøringsprocesser og de rengjorte områder. b) Programmet skal fastlægge hyppigheden af visuelle bedømmelser. NOTE 1 Visuel bedømmelse af rengøringskvaliteten bør foretages mindst fire gange årligt. c) Visuel bedømmelse skal foretages umiddelbart efter afsluttet rengøring og være i overensstemmelse med DS/INSTA 800:2000, 4.2. d) Til registrering af rengøringskvaliteten kan skemaet i DS/INSTA 800:2000 s anneks C anvendes. NOTE 2 DS/INSTA 800 beskriver to hovedprincipper visuel kontrol og objektive målinger. Standarden kan anvendes til fastlæggelse af en ønsket kvalitet samt til kontrol af den opnåede rengøringskvalitet. Standarden skitserer fem kvalitetsniveauer, der er udtryk for den rengøringskvalitet, man ønsker at opleve visuelt. De fem kvalitetsniveauer i DS/INSTA 800 er indarbejdet i denne standard som hygiejneniveauer, hvor de enkelte lokaletyper indgår alt efter de krav, der er til rengøringskvaliteten. NOTE 3 DS/INSTA 800 indeholder følgende objektive målinger: måling af støv på overflader, måling af hygiejniske forhold, måling af friktion, måling af glans, måling af statisk elektricitet, måling af overflademodstand. e) Der skal udarbejdes et program for vurdering af, om rengøringshyppigheden er tilstrækkelig. f) Den visuelle bedømmelse af genbesmudsningen skal foretages, før rengøringen påbegyndes. NOTE 4 Vurdering af rengøringskvaliteten kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet til bedømmelse af genbesmudsningen. Dette kan gøres for at tage stilling til, om rengøringshyppigheden er tilstrækkelig. g) Til vurdering af hygiejneniveauerne for de enkelte rengøringsområder kan skemaet i anneks C anvendes Aftalegrundlag a) Rengøringsprocessen skal fastlægges i et aftalegrundlag, der skal være i overensstemmelse med DS 2450:2001, 7.4. b) Følgende skal fastlægges i aftalegrundlaget: fastlæggelse af rengøringsprocesser for de enkelte rengøringsområder antal rengøringsdage hygiejneniveauer omfanget af rengøringsobjekter inden for de enkelte hygiejneniveauer 11

12 tidspunkt(er) for opnåelse af det aftalte hygiejneniveau visuelle og objektive målemetoder hyppighed af målinger omfang af målinger måletidspunkter hvem, der deltager i kvalitetskontrollen måleparametre for rengøringsrelaterede serviceopgaver. c) De i b) nævnte punkter i aftalegrundlaget skal godkendes af infektionshygiejneorganisationen, der er beskrevet i DS 2450:2001, Rengøringsproces a) Som rengøringsproces skal vælges: rengøringsproces 2 eller rengøringsproces 1 eller støvsugning. b) Rengøringsproces for det enkelte rengøringsområde skal vælges under hensyntagen til: hygiejneniveau og risikograd, jf. anneks A genbesmudsning bedømt visuelt før rengøring, jf ,f). c) For rengøringsområder med risikograd 3 eller 2 skal rengøringsproces 1 eller 2 anvendes. d) Støvsugning må ikke anvendes i hygiejneniveau 5, 4 og 3. e) Ved støvsugning skal anvendes støvsuger med Hepa/mikrofilter. f) For de enkelte rengøringsområder med risikograd 1 bør rengøringsproces 1 eller 2 anvendes. g) Ved høj besmudsning i hygiejneniveau 5, 4 og 3 bør rengøringsproces 2 anvendes frem for rengøringsproces 1. NOTE Kravene betyder, at der i rengøringsområder med risikograd 1 i hygiejneniveau 2 og 1 bør anvendes rengøringsproces 1 eller 2, mens støvsugning kan anvendes. For alle andre kombinationer af risikograder og hygiejneniveauer foreskriver kravene, at rengøringsproces 1 eller 2 anvendes, mens støvsugning ikke må anvendes Visuel inspektion af renhed efter endt rengøring a) Ved risikograd 3 må støv ikke kunne ses efter endt rengøring. b) Ved risikograd 2 må støv kunne anes efter endt rengøring. c) Ved risikograd 1 må støv kunne ses efter endt rengøring. d) Ved risikograd 3 må der efter endt rengøring ikke forefindes affald og løst snavs. e) Risikovurderingen i forbindelse med ovenstående skal være i overensstemmelse med anneks A. NOTE 1 Til støtte for vurdering og fastsættelse af forekomst af støv findes der speciel tape til formålet. Vejledende grænser er følgende: For at støv ikke kan ses efter endt rengøring (risikograd 3), må der højst findes 1 % støv. For at støv kan anes efter endt rengøring (risikograd 2), må der højst findes 2 % støv. Den mængde støv, som må kunne ses efter endt rengøring (risikograd 1), må højst være 5 %. NOTE 2 En metode til måling af støvmængder på overflader er beskrevet i DS/INSTA 800:2000, anneks D.1. NOTE 3 Aftørring med et hvidt klæde efter afsluttet rengøring kan være en hjælp til at give en indikation af, om støv er til stede eller ej, men metoden er ikke en kvantitativ måling af støvmængden. 12

13 4.4.4 Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsprocesser Uanset hygiejneniveau skal følgende arbejdsgange følges: a) Ved arbejdsdagens start skal anvendes rene klude, mopper, vand m.v. b) Vand til brug for rengøring skal have drikkevandskvalitet. c) Klude og mopper, der er gjort fugtige, samt vand brugt til rengøring skal anvendes inden 8 timer. d) Ved risikograd 3 og 2 skal der anvendes en ny ren klud for hver patient. Der skal foreligge en procedure, så rengøringsprocessen starter nær patienten, og der arbejdes væk fra patienten i faldende risikograder. e) Ved risikograd 1 kan samme klud anvendes i hele rummet. NOTE 1 Klude og mopper kan være af forskelligt materiale. Ingen af materialerne erstatter brug af rengøringsmiddel. NOTE 2 Der bør foreligge en instruktion for personalets håndtering af afbrydelse af smitteveje i forbindelse med rengøring og korrekt håndhygiejne Personlig hygiejne Håndhygiejne a) Almindelig håndvask skal være i overensstemmelse med DS b) Fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker må ikke bæres på hænder og underarme. c) Der skal anvendes egnede handsker. d) Krav til handsker skal fastsættes af organisationen Arbejdsdragt (Uniformering) a) Der skal tages en ren arbejdsdragt på ved arbejdsdagens begyndelse. b) Der skal skiftes til ren arbejdsdragt ved synlig forurening med blod, sekret og ekskret. c) Der skal skiftes til en ren arbejdsdragt umiddelbart før rengøring på afdelinger, hvor der er krav om dette (fx på operationsafdeling og brandsårsafdeling) Rengøringsudstyr a) Rengøringsudstyr (maskiner, vogne, spande, fremførere o.l.) skal have glatte overflader med et minimum af samlinger, skruer, knæk, fordybninger m.m., så rengøringsudstyret kan holdes fri for urenheder. b) Rengøringsudstyr skal kunne tåle daglig aftørring med sæbevand, evt. spuling med vand. c) Ved anvendelse af flergangstekstiler (mopper, klude m.m.) skal vask og håndtering af disse være i overensstemmelse med DS d) Der bør foreligge en instruktion for rengøring og vedligehold af rengøringsmaskiner Opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler a) Rengøringsudstyr og -artikler skal opbevares, så forurening til og fra omgivelser undgås. b) Der skal forefindes rum til opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler. c) Der bør være adgang til følgende: vand udslagsvask og/eller gulvafløb 13

14 hylder til rengøringsmidler og rekvisitter skab til rene klude og mopper fornøden plads til opbevaring af det nødvendige rengøringsudstyr. NOTE 1 DS/INF 485:2000 giver på side vejledning om, hvordan rengøringsrum kan indrettes (1). NOTE 2 Af infektionshygiejniske og arbejdsmiljømæssige grunde bør rummet være forsynet med udluftning og/eller ventilation. 5 Krav til måle- og observationsmetoder Se 8.2 i DS 2450: Krav til personaleansvar og -uddannelse Se 6.2 i DS 2450:

15 Anneks A (normativt) Hygiejneniveauer Vertikalt nævnes lokaletyper. Horisontalt nævnes risikofaktorer og rengøringsområder. For hver lokaletype er angivet med X, hvorvidt risikofaktorerne kan forekomme. For hver lokaletype er angivet risikograd med et tal mellem 1 og 3. Risikograd 3: Smitstof kan i høj grad overføres til modtagelig vært. Risikograd 2: Smitstof kan i middelsvær grad overføres til modtagelig vært. Risikograd 1: Smitstof kan i lav grad overføres til modtagelig vært. A.1 Hygiejneniveau 5 Specielt renhedskrævende pleje/behandlingsområder eller -arealer og produktionsområder. Hygiejneniveau 5 vedrører rum, hvor rengøringen primært skal fjerne/minimere risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. Lokaletyper i hygiejneniveau 5 Blod Risikofaktorer Sekret Ekskret Rengøringsområder Autoklaverum X X 2 2 Brandsårsstue X X X X X Fraktioneringsrum X X X Fødestue X X X X X Intensivstue X X X X X Knoglemarvstranspl. stue X X X X X Laboratorier, speciel X X Lokale for steril produktion/pakning X X Lægevask X X Støv Mælkekøkken på afsnit X X X Operationsstue X X X X X Præmaturstue, kuvøsestue X X X X X Rum for genteknologi X X Affald og løst snavs Sterildepot, lokale for steril opbevaring X X Stue for beskyttet isolation X X X X X Belysning nær patient Leje Vask Armatur Anden sanitet Greb Bord Stativer Tekniske installationer nær patient Øvrige tekniske installationer 15

16 A.2 Hygiejneniveau 4 Primært patientrelaterede områder/arealer. Hygiejneniveau 4 vedrører rum, hvor rengøringen skal efterlade et pænt og acceptabelt helhedsindtryk og nedsætte risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. Lokaletyper i hygiejneniveau 4 Blod Risikofaktorer Sekret Ekskret Støv Affald og løst snavs Belysning nær patient Leje Vask Rengøringsområder Afsnitskøkken X X Bad X X X X X ) Dialyserum X X X X X Gang, operation X X Laboratorium X X X X X Medicinstue/-rum X X Omklædning, operation X X Opvågningsstue X X X X X Prøvetagning X X X X X Puslerum X X X X X Rent depot X X Sektionsstue X X X X X Skadestue X X X X X Skyllerum/urent depot X X X X X Spisestue X X Svømmebassin med birum X X X X X Terapirum, fys./ergo. X X Toilet X X X X X Vagtrum, operation X X Armatur Anden sanitet Greb Bord Stativer Tekniske installationer nær patient Øvrige tekniske installationer 1) Bruser/bad til brandsårspatienter har risikograd 3. 16

17 A.3 Hygiejneniveau 3 Primært patientrelaterede områder/arealer. Hygiejneniveau 3 vedrører rum, hvor rengøringen skal efterlade et pænt og acceptabelt helhedsindtryk og nedsætte risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. Lokaletyper i hygiejneniveau 3 Blod Risikofaktorer Sekret Ekskret Støv Affald og løst snavs Belysning nær patient Leje Vask Rengøringsområder Behandlingsrum X X X X X Gang, patient X X 2 Isolationsstue X X X X X Kabine X X Legestue X X Omklædning, patienter X X Personalerum X X Rengøringsrum X X Røntgenrum X X X X X Seks-timersstue/Morsrum X X X X X Sengeredningscentral, rent område X X (inkl. vugger) Sengestue X X X X X Spisestue/Kantine X X Undersøgelsesrum X X X X X Vagtrum/Vagtværelser X X Armatur Anden sanitet Greb Bord Stativer Tekniske installationer nær patient Øvrige tekniske installationer 17

18 A.4 Hygiejneniveau 2 Primært ikke-patientrelaterede områder/arealer. Hygiejneniveau 2 vedrører rum, hvor rengøringen har et æstetisk formål. Niveauet gælder for lokaler, hvor pleje eller behandling af patienter ikke finder sted. Lokaletyper i hygiejneniveau 2 Blod Risikofaktorer Sekret Ekskret Støv Affald og løst snavs Belysning nær patient Leje Vask Rengøringsområder Auditorium X X 1 1 Automatcafé X X Bibliotek X X Depot X X Elevator, gangareal v. elevator X X 1 1 Forhal X X 2 Gang X X 2 Garderobe X X Indgangsparti X X Kapel X X Kontor X X Mødelokale, konferencerum X X Mørkekammer X X 2 2 Omklædning, personale X X Opholdsstue, dagligstue X X Rygerum X X 1 Trappe, primær X X 1 Undervisningslokale X X Venteværelse X X 1 1 Armatur Anden sanitet Greb Bord Stativer Tekniske installationer nær patient Øvrige tekniske installationer 18

19 A.5 Hygiejneniveau 1 Primært ikke-patientrelaterede områder/arealer. Hygiejneniveau 1 vedrører rum, hvor rengøringen har et æstetisk formål. Niveauet gælder for lokaler, hvor pleje eller behandling af patienter ikke finder sted. Lokaletyper i hygiejneniveau 1 Blod Risikofaktorer Sekret Ekskret Støv Affald og løst snavs Belysning nær patient Leje Vask Rengøringsområder Armatur Anden sanitet Greb Bord Stativer Tekniske installationer nær patient Øvrige tekniske installationer Altan X X Arkiv X X Fjerndepot, lager X X Gang, kælder X X Kølerum X X 1 Loftrum X X Skaktrum X X 1 1 Tagterrasse X X Teknikrum X X 1 Trappe, sekundær X X Værksted X X

20 Anneks B (normativt) Optørring af spild og forureninger med menneskelige udskillelser B.1 Relevante risikofaktorer Den relevante risikofaktor er: Spild og forureninger med blod, sekret og ekskret. B.2 Kritiske styringspunkter For ovenstående risikofaktor er følgende kritiske styringspunkter fastlagt: planlægning rengørings- og desinfektionsproces visuel inspektion af renhed efter endt rengøring arbejdsgange i forbindelse med rengøringsprocesser personlig hygiejne rengørings- og desinfektionsudstyr opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler. B.3 Kritiske grænser B.3.1 Planlægning a) Organisationen skal tage stilling til, hvilken personalegruppe der skal foretage optørring af spild og forurening med menneskelige udskillelser. b) Organisationen skal tage stilling til, hvilke områder der skal omfattes af kravene i dette anneks. Områderne skal mindst omfatte belysning nær patienten, lejer, vaske, armaturer, anden sanitet, greb, borde, stativer, tekniske installationer nær patienten og øvrige tekniske installationer. B.3.2 Rengørings- og desinfektionsprocesser a) Spild og forurening med menneskelige udskillelser (blod, sekret og ekskret) skal optørres/fjernes straks eller snarest muligt. b) Ved større mængder spild dvs. spild, der ikke kan fjernes i en arbejdsgang skal der foretages efteraftørring med et egnet desinfektionsmiddel. c) Der skal foretages rengøring enten som rengøringsproces 1 eller 2 i overensstemmelse med d) Processerne a), b) og c) skal udføres i den nævnte rækkefølge. B.3.3 Visuel inspektion af renhed efter endt rengøring Blod, sekret og ekskret må ikke forefindes efter endt rengøring. B.3.4 Se B.3.5 Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsprocesser Personlig hygiejne 20

21 B Håndhygiejne a) Der skal anvendes medicinske engangshandsker i overensstemmelse med DS b) Handskerne skal aftages straks efter endt procedure. c) Der skal foretages almindelig håndvask eller hygiejnisk hånddesinfektion efter brug af medicinske engangshandsker. d) Hvis hænderne er synligt forurenede, efter handskerne er taget af, skal der foretages almindelig håndvask med efterfølgende hygiejnisk hånddesinfektion. e) Almindelig håndvask og hygiejnisk hånddesinfektion skal være i overensstemmelse med DS B Arbejdsdragt (Uniformering) Der skal skiftes til ren arbejdsdragt ved synlig forurening med blod, sekret og ekskret. B.3.6 B Se Rengørings- og desinfektionsudstyr Rengøringsudstyr B Desinfektionsudstyr a) Anvendte optørringsmaterialer skal være til engangsbrug. b) Anvendte desinfektionsmidler skal være optaget i afsnit C, Overfladedesinfektion i Råd og Anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren. B.3.7 Se Opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler B.3.8 Krav til måle- og observationsmetoder Se 8.2 i DS 2450:2001. B.3.9 Krav til personaleansvar og -uddannelse Se 6.2 i DS 2450:2001. Personale, der skal foretage optørring af spild og forurening med menneskelige udskillelser, skal have modtaget særlig oplæring. 21

22 Anneks C (informativt) Vurderingsskema for rengøringsområder Hygiejneniveau: Lokalenr.: Type af lokale: Dato: Signatur: Risikofaktorer Hygiejneniveau Rengøringsområder Blod Sekret Ekskret Støv Affald og løst snavs godkendt Belysning nær patient Leje Vask Armatur Anden sanitet Greb Bord Stativer Ses Anes Ses Anes Ja Nej Kritiske grænser Risikofaktorer Risikograd Kritiske grænser Blod 3, 2 og 1 Intet Sekret 3, 2 og 1 Intet Ekskret 3, 2 og 1 Intet Intet Støv Affald og løst snavs Bemærkninger: 3 < 1 % Anes < 2 % Ses < 5 % 3 Intet 2 Anes 1 Ses 2 1 Tekniske installationer nær patient Øvrige tekniske installationer X = Markerer forekomst. NOTE Risikograderne i anneks A skal ligge til grund for, hvorvidt et lokale er godkendt eller ej. 22

23 Anneks D (informativt) Oversigt over risikofaktorer, kritiske styringspunkter og kritiske grænser Tabel D.1 - Skematisk oversigt over standardens risikofaktorer, kritiske styringspunkter og kritiske grænser for rengøring ANVENDELSESOMRÅDE RISIKOFAKTORER KRITISKE STYRINGSPUNKTER Rengøring KRITISKE GRÆNSER Støv Planlægning Affald og løst snavs Rengøringsproces Visuel inspektion af renhed Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsprocesser Personlig hygiejne Rengøringsudstyr Opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler 23

24 Tabel D.2 Skematisk oversigt over standardens risikofaktorer, kritiske styringspunkter og kritiske grænser for optørring og forurening med menneskelige udskillelser ANVENDELSESOMRÅDE RISIKOFAKTORER KRITISKE STYRINGSPUNKTER Optørring af spild og forurening med menneskelige udskillelser KRITISKE GRÆNSER Blod Planlægning B.3.1 Sekret Rengørings- og desinfektionsproces B.3.2 Ekskret Visuel inspektion af renhed efter B.3.3 endt rengøring Arbejdsgange i forbindelse med B.3.4 rengøringsprocesser Personlig hygiejne B.3.5 B B Rengørings- og desinfektionsudstyr B.3.6 B B Opbevaring af rengøringsudstyr B.3.7 og -artikler 24

25 Anneks E (informativt) Kategorisering af kritiske grænser Hver enkelt kritisk grænse er kategoriseret i en af følgende kategorier og er modificeret efter (2): Kategori (I): Stærkt anbefalede foranstaltninger, som ved gode, kontrollerede kliniske studier har vist effektivt at kunne reducere risikoen for nosokomielle infektioner. Kategori (II): Anbefalede foranstaltninger, som af logiske eller teoretiske grunde betragtes som effektive og sandsynligvis reducerer risikoen for nosokomielle infektioner. Kategori (III): Foranstaltninger anerkendt som god klinisk praksis. Der findes ikke videnskabelig dokumentation for, at risikoen for nosokomielle infektioner reduceres. I denne standard er foranstaltninger af kategori II medtaget som krav, mens en række foranstaltninger af kategori III er medtaget som anbefalinger. Standarden indeholder ikke foranstaltninger af kategori I. RISIKO- STYRINGSPUNKTER KRITISKE KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III FAKTORER GRÆNSER Rengøring Støv Planlægning Affald og løst snavs a b c a b c d e f g Rengøringsproces a b c d e f g 25

26 RISIKO- STYRINGSPUNKTER KRITISKE KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III FAKTORER GRÆNSER Visuel inspektion af renhed Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsprocesser Personlig hygiejne Rengøringsudstyr a b c d Opbevaring af rengørings udstyr og -artikler a b c Optørring af spild af og forurening med menneskelige udskillelser Blod Planlægning B.3.1 Sekret Rengørings- og desinfek- B.3.2 tionsproces Ekskret Visuel inspektion af renhed B.3.3 efter endt rengøring Arbejdsgange i forbindelse B.3.4 med rengøringsprocesser Personlig hygiejne B.3.5 Rengørings- og desinfek- B se tionsudstyr ovenfor B Opbevaring af rengørings- B.3.7 se udstyr og -artikler ovenfor 26

27 Anneks F (informativt) Referencer og baggrundslitteratur Referencer 1. DS/INF 485:2000. Anvisning for indvendig rengøring og vedligehold 2. Pearson ML, Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for prevention of intravascular device-related infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17 (7): Baggrundslitteratur 3. Allen KD, Anson JJ, Parsons LA, Frost NG. Staff carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (EMR- SA 15) and home environment: A case report, J Hosp Infect 1997; 35: Blythe D, Keenlyside D, Dawson SJ, Galloway A. Environmental contamination due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), J Hosp Infect 1998; 38: Dancer SJ. Mopping up hospital infection, J Hosp Infect 1999; 43: Danforth D, Nicolle LE, Hume K, Alfieri N, Sims H. Nosocomial infections on nursing units with floors cleaned with a disinfectant compared with detergent, J Hosp Infect 1987; 10: Griffith CJ, Cooper RA, Gilmore J, Davies C, Lewis M. An evaluation of hospital cleaning regimes and standards, J Hosp Infect 2000; 45: Hall CB, Douglas RG Jr. Modes of transmission of respiratory syncytial virus, J Pediatr 1981; 99: Kumari DN, Haji TC, Keer V, Hawkey PM, Duncanson V, Flower E. Ventilation grilles as a potential source of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) causing an outbreak in an orthopedic ward at a district hospital, J Hosp Infect 1998; 39: Loudon KW, Coke AP, Burnie JP, Shaw AJ, Oppenheim BA, Morris CQ. Kitchens as a source of Aspergillus niger infection, J Hosp Infect 1996; 32: Musa EK, Desai N, Casewell MW. The survival of Acinetobacter calcoaceticus inoculated on fingertips and on formica, J Hosp Infect 1990; 15: Noble MA, Isaac JL, Bryce EA, Roscoe DL, Roberts FJ, Walker M et al. The toilet as a transmission vector of vancomycin-resistant enterococci, J Hosp Infect 1998; 40: Oie S, Kamiya A. Survival of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) on naturally contaminated dry mops, J Hosp Infect 1996; 34: Råd og anvisninger om forholdsregler ved isolation og pleje af patienter med smitsomme sygdomme. Den centrale afdeling for sygehushygiejne, Statens Serum Institut, 3. udgave Sanderson PJ, Rawal P. Contamination of the environment of spinal cord injured patients by organisms causing urinary-tract infection, J Hosp Infect 1987; 10: Sanderson PJ, Weissler S. Recovery of coliforms from hands of nurses and patients: activities leading to contamination, J Hosp Infect 1992; 21: Stacey A, Burden P, Croton C, Jones E. Contamination of television sets by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), J Hosp Infect 1998; 39: Wilcox MH, Cunniffe JG, Trundle C, Redpath C. Financial burden of hospital-acquired Clostridium difficile infection, J Hosp Infect 1996; 34: Teare EL, Corless D, Peacock A. Clostridium difficile in district general hospitals, J Hosp Infect 1998; 39: Werry C, Lawrence JM, Sanderson PJ. Contamination of detergent cleaning solutions during hospital cleaning, J Hosp Infect 1988; 11: Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, Miljø- og Energiministeriet. 27

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 3. udgave 2011-03-14 Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality System for establishing and assessing cleaning quality DS/INSTA

Læs mere

Beskrivelse af kontrolskema for rengøring for Sygehus Vendsyssel - Udgave 01/01-2014

Beskrivelse af kontrolskema for rengøring for Sygehus Vendsyssel - Udgave 01/01-2014 Lokaletyper med kvalitetsniveau, hygiejneniveau og rengøringsinstruktion Reng inst Hygiejne niveau 5 og Kvalitetsniveau 5 5.01 Fødestue, Præmaturstue og Kuvøsestue 5.02 Intensivstue efter udskrivning og

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne Dansk standard DS 2451-2 2. udgave 2011-01-03 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne Infection control in the health care sector Part 2: Requirements for hand hygiene

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet DS-information DS/INF 418-2 1. udgave 2014-02-11 Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet for bygninger Calculation of heat loss from buildings Part 2: Calculation of

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Dansk standard DS/OHSAS 18002 2. udgave 2009-08-07 Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

FORSLAG / DRAFT DSF 2451 10:2010

FORSLAG / DRAFT DSF 2451 10:2010 FORSLAG / DRAFT DSF 2451 10:2010 Forslagsnr.: Draft no.: M221041 Forslaget bygger på: The draft is based on: (IDT = identisk med/identical to EQV = baseret på/equivanent to MOD = modificeret/modified)

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug Dansk standard DS 2451-8 2. udgave 2013-04-17 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug Infection control in the health care sector

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Tilgængelighed for alle

Tilgængelighed for alle Dansk Standard DS 3028 1. udgave Godkendt: 2001-06-08 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Tilgængelighed for alle General accessibility DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit)

Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit) Dansk standard DS/EN 1563+A1 2. udgave 2004-02-26 Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit) Founding Spheroidal graphite cast irons DS/EN 1563+A1 København DS projekt: 54816 ICS: 77.140.80 Deskriptorer:

Læs mere

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Dansk standard DS 1537 1. udgave 2014-04-30 Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Execution of special geotechnical works Ground anchors Testing DS 1537 København DS projekt: M279429

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 DS-information DS/INF 165 2. udgave 2011-12-22 Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 Reinforcing steel for concrete structures Identification

Læs mere

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Dansk standard DS 475 2. udgave 2012-11-19 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Code of Practice for trenching for underground pipes and cables DS 475 København DS projekt: M264782 ICS: 93.020 Første

Læs mere

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner DS-information DS/INF 1990 1. udgave 2012-04-24 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner Consequences classes for building constructions DS/INF 1990 København DS projekt: M258329 ICS: 91.070.10; 91.080.01

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014 Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 04 efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 45 del 0 Rapport over intern ekstern audit på Amager Hospital Indhold. Resultatskema af intern ekstern audit.

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 2. udgave 2003-09-26 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: 51386 ICS: 93.080.20 Deskriptorer: brolægning,belægningsarbejder,kørebanebrolægning,knoldebrolægning,

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk standard DS 2451-5 2. udgave 2014-05-14 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer

Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer Dansk standard DS/ISO 23599 1. udgave 2012-04-03 Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer Assistive products for blind and visionimpaired persons Tactile walking

Læs mere

Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst

Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst DS-information DS/ISO/TR 14292 1. udgave 2012-04-02 Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst Health informatics Personal health records Definition, scope and context

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Systemrutediagrammer samt rørog instrumentdiagrammer Udformning og symboler

Kølesystemer og varmepumper Systemrutediagrammer samt rørog instrumentdiagrammer Udformning og symboler Dansk standard DS/EN 1861 2. udgave 2000-12-15 Kølesystemer og varmepumper Systemrutediagrammer samt rørog instrumentdiagrammer Udformning og symboler Refrigerating systems and heat pumps System flow diagrams

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Dansk Standard DS/EN 12597 1. udgave 2001-09-18 Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Bitumen and bituminous binders Terminology DANSK STANDARD Danish Standards Association Kollegievej 6 DK-2920

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej nr. 50

Læs mere

Pjece om god rengøring i pleje- og ældreboliger. Ældre KViK. til KViKKE medarbejdere

Pjece om god rengøring i pleje- og ældreboliger. Ældre KViK. til KViKKE medarbejdere Marts 2012 Pjece om god rengøring i pleje- og ældreboliger F O A F A G O G A R B E J D E Ældre KViK til KViKKE medarbejdere Kravspecifikation og Vejledning for infektionshygiejnisk Kvalitetsrengøring i

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Dansk standard DS/ISO

Dansk standard DS/ISO Dansk standard DS/ISO 3951-1 2. udgave 2007-04-17 Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation Del 1: Specifikation af enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

14/03/2016. Rengøring set i et tværfagligt perspektiv. Hvorfor er jeg inviteret i dag?

14/03/2016. Rengøring set i et tværfagligt perspektiv. Hvorfor er jeg inviteret i dag? Rengøring set i et tværfagligt perspektiv Hvorfor er jeg inviteret i dag? Kommer fra AAUH Rengørings- og serviceafdelingen med ca. 400 ansatte Arbejder i afdelingens ledelse med kvalitet og strategi Har

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Dansk standard DS 8001 1. udgave 2005-07-11 Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Integrated management systems DS 8001 København DS projekt: M202624 ICS: 03.120.10; 13.020.10;

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

Lever din rengøring og hygiejne op til standarden?

Lever din rengøring og hygiejne op til standarden? Lever din rengøring og hygiejne op til standarden? Undervisning Rådgivning Auditering Personcertificering Lever din rengøring og hygiejne op til standarden? Hvem er vi? Glad Consulting er en konsulentvirksomhed,

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Metode til at måle gears energieffektivitet

Metode til at måle gears energieffektivitet Dansk Standard DS 2410 1. udgave 2002-05-14 Metode til at måle gears energieffektivitet Method for determining energy efficiency for gear units DS 2410 København DS projekt: 48576 ICS: 21.200 Deskriptorer:

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Kvalitet i rengøring SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Sonja Jakobsen, AMU-Fyn Jette Nissen, ZBC December 2015

Kvalitet i rengøring SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Sonja Jakobsen, AMU-Fyn Jette Nissen, ZBC December 2015 SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Sonja Jakobsen, AMU-Fyn Jette Nissen, ZBC December 2015 Undervisningsministeriet (December 2015). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Lektion 3: Kriterier til adskillelse af det acceptable fra det uacceptable inden for styring af infektionshygiejne

Lektion 3: Kriterier til adskillelse af det acceptable fra det uacceptable inden for styring af infektionshygiejne Lektion 3: Kriterier til adskillelse af det acceptable fra det uacceptable inden for styring af infektionshygiejne teori og praksis Kursus i intern survey i Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk Standard DS 1500 1. udgave 2002-08-05 Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Natural playground equipment Playground elements Safety requirements and test methods

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR RENGØRING I HOSPITALS- OG PRIMÆRSEKTOREN, HERUNDER DAGTILBUD OG SKOLER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR RENGØRING I HOSPITALS- OG PRIMÆRSEKTOREN, HERUNDER DAGTILBUD OG SKOLER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR RENGØRING I HOSPITALS- OG PRIMÆRSEKTOREN, HERUNDER DAGTILBUD OG SKOLER Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2015 Indholdsfortegnelse 1 Forord...

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål Dansk standard DS/EN 10149-3 2. udgave 2009-03-05 Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål Hot-rolled

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Guide i god rengøring i pleje- og ældreboliger. Ældre KViK

Guide i god rengøring i pleje- og ældreboliger. Ældre KViK Februar 2012 Guide i god rengøring i pleje- og ældreboliger F O A F A G O G A R B E J D E Ældre KViK Kravspecifikation og Vejledning for infektionshygiejnisk Kvalitetsrengøring i pleje- og ældreboliger

Læs mere

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Dansk standard DS 475 2. udgave 2012-11-19 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Code of Practice for trenching for underground pipes and cables DS 475 København DS projekt: M264782 ICS: 93.020 Første

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Hospitalshygiejne. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Hospitalshygiejne. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Jette Nissen Januar 2014 Undervisningsministeriet (januar 2014). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Jette

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 1600

Dansk Standard DS/EN 1600 Dansk Standard DS/EN 1600 2. udgave Godkendt: 2001-03-01 Tilsatsmaterialer til svejsning Beklædte elektroder til manuel metallysbuesvejsning af rustfrie og varmebestandige stål Klassifikation Welding consumables

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger Dansk standard DS 3090 1. udgave 2014-02-27 Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger The commissioning process in buildings Installation services in new buildings

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 3. udgave 2011-03-14 Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality System for establishing and assessing cleaning quality DS/INSTA

Læs mere

Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata Dansk standard DS 2399 2. udgave 2006-07-07 Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata Effluence control Control computation of effluence data DS 2399 København DS projekt: M212961 ICS: 13.060.30

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark

Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark Dansk standard DS 2426 4. udgave 2011-01-03 Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark Concrete Materials Rules for application of EN 206-1 in Denmark DS 2426 København DS projekt: M253247

Læs mere

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber Dansk standard DS 13000 1. udgave 2007-05-31 Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber Measurement of buildings, concepts of area and volume DS 13000 København DS projekt: M213158 ICS: 91.010.30;

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Arbejde under spænding Minimumafstande for A.C.-systemer i spændingsområdet 72,5 kv til 800 kv Beregningsmetode

Arbejde under spænding Minimumafstande for A.C.-systemer i spændingsområdet 72,5 kv til 800 kv Beregningsmetode Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61472:2013/AC:2015 1. udgave 2015-12-14 Arbejde under spænding Minimumafstande for A.C.-systemer i spændingsområdet 72,5 kv til 800 kv Beregningsmetode Live working Minimum

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Dansk standard Rettelsesblad DS/EN ISO 4254-7/AC 1. udgave 2010-11-16 Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Agricultural machinery Safety Part 7: Combine harvesters,

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere