D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september Kl Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september 2010. Kl. 16.00. Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø"

Transkript

1 D A G S O R D E N Onsdag den 22. september 2010 Kl Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen Olesen

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Ny patientklagelov forslag til model for tilrettelæggelsen af dialogsamtaler 3 2. Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning Rengøring Resultater fra intern audit 7 4. Borgerrettede arrangementer på regionens virksomheder 9 5. Status og videre proces med arbejdet for at sikre tilgængelighed for handicappede på regionens virksomheder Orientering om klagesagsoversigt 2. halvår Meddelelser og gensidig orientering Eventuelt 17 2

3 Den 22. september 2010 SAG NR. 1 NY PATIENTKLAGELOV FORSLAG TIL MODEL FOR TILRETTE- LÆGGELSEN AF DIALOGSAMTALER SAGSFREMSTILLING På serviceudvalgets møder i første halvdel af 2010 orienteredes om status for lovændringer på patientklageområdet. Lovforslaget, der blev vedtaget den 3. juni 2010, indebærer, at der pr. 1. januar 2011 oprettes et nyt klageorgan kaldet Patientombudet og et Disciplinærnævn, der træder i stedet for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Patientombudet skal behandle klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed og Disciplinærnævnet skal behandle klager over sundhedspersoners faglige virksomhed. Samtidig med oprettelsen af disse klageinstanser indføres en pligt for regionerne til at tilbyde patienter, der klager over en sundhedsfaglig ydelse, en dialogsamtale. Serviceudvalget har på sit møde den 18. maj 2010 besluttet at komme med forslag til regionsrådet om, hvordan lovbestemmelserne om dialog med patienter, der klager over den sundhedsfaglige behandling, konkret kan gennemføres. Herunder også rammerne for den kommende dialogmulighed. En i regionen administrativt nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra hospitalerne, fra Region Hovedstadens Psykiatri og fra stabene på regionsgården har udarbejdet et forslag til model for gennemførelse af dialogsamtaler, når patienter klager over den sundhedsfaglige behandling på regionens hospitaler og de psykiatriske centre. Forslaget fremgår af vedlagte notat af 16. september I bilagene 2 og 3 er beskrevet henholdsvis det retlige grundlag for dialogen og arbejdsgruppens kommissorium og tidsplan. Af notatet fremgår, at der foreslås følgende model og overordnede principper for tilrettelæggelse af dialogsamtaler på regionens hospitaler og psykiatriske centre: Decentral håndtering af dialogen Dialogen med patienter og pårørende varetages som hovedregel af den hospitalsafdeling/-klinik eller det psykiatriske center, hvor patienten er eller har været i behandling 3

4 Håndtering af dialogen er en ledelsesopgave Patienterne skal opleve, at ledelsen af hospitalsafdelingen/-klinikken eller centret tager ansvar for den behandling, der klages over. Ansvaret for dialogsamtalen og efterlevelsen af de øvrige principper skal derfor forankres hos afdelings-, klinik- og centerledelse Genoprette tilliden Hospitalsafdelingen/ klinikken og det psykiatriske center skal gennem dialogsamtalen med patienterne og de pårørende søge at genoprette deres tillid til sundhedsvæsenet. Dette skal bl.a. ske ved at give de pågældende, der klager, en god forklaring på det, de er utilfreds med og evt. en undskyldning Et anerkendende og lærende system Patienterne skal opleve et system, der kan anerkende og lære af sine fejl samt ændre konkret adfærd og kommunikation Med forslaget lægges der op til, at hospitalsdirektionerne ved regionens hospitaler og direktionen ved Region Hovedstadens Psykiatri indenfor de af regionsrådet fastlagte rammer og centralt fastsatte retningslinjer har ansvaret for, hvordan tilrettelæggelsen og gennemførelse af dialogen med patienter/pårørende, der klager over den sundhedsfaglige virksomhed på de enkelte hospitaler og de psykiatriske centre, sker. Det kan oplyses, at forslaget til model er drøftet i virksomhedsdirektørkredsen den 16. september 2010, og at forslaget med de af serviceudvalget givne anbefalinger foreslås forelagt forretningsudvalget og regionsrådet på møder i oktober måned Opmærksomheden henledes på, at der snarest vil blive taget skridt til at orientere om lovændringen og specielt de nye dialogsamtaler bl.a. via regionens hjemmeside, Hovedsagen og andet. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 16. september 2010 Et nyt patientklagesystem indførelse af dialogsamtaler 2. Det retlige grundlag for dialogen af 2. september Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. dialogsamtaler af 14. juni

5 Den 22. september 2010 SAG NR. 2 REGION HOVEDSTADENS PATIENTKONTOR ÅRSBERETNING 2009 SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede på møde i juni måned at udsætte behandlingen af Region Hovedstadens Patientkontors Årsberetning 2009 med henblik på indhentelse af en udtalelse fra serviceudvalget. I forbindelse med regionsrådets behandling af sagen blev der bl.a. stillet spørgsmål til betjeningen af patientvejlederfunktionen ved Helsingør Hospital. De stillede spørgsmål har givet anledning til, at der i den for regionsrådet i juni 2010 forelagte årsberetning er indføjet en række supplerende bemærkninger om betjeningen af patientvejlederfunktionen ved Helsingør Hospital. I kapitel 2 i det redigerede udkast til årsberetning er der således indføjet følgende tekst: Tanken bag den fysiske placering af patientvejlederne på hospitalerne er, som ovenfor nævnt, at gøre det let for patienterne at søge råd og vejledning mv. I forbindelse med patientvejlederens sygdom, mødevirksomhed eller ferie er den decentrale placering imidlertid sårbar. Koncern Sekretariatet forsøger derfor i disse situationer at tilrettelægge arbejdet således, at de øvrige patientvejledere varetager den fraværendes funktion, idet der bl.a. på den fraværendes telefon henvises til regionens øvrige patientvejledere. Denne arbejdstilrettelæggelse forudsætter imidlertid, dels at den fastsatte instruks for telefon og mailservice ved en patientvejleders fravær efterleves, dels at der ikke opstår tekniske problemer f.eks. i telefonsystemet. Koncern Sekretariatet kan konstatere, at der i 2009, bl.a. på grund af tekniske problemer i telefonsystemet, har været problemer i forhold til patientvejlederbetjeningen af Helsingør Hospital. I forbindelse med den ovennævnte vakance blev der på patientvejlederens automatiske telefonsvarer henvist til patientvejlederne på regionens øvrige hospitaler. Den patientvejleder, der herefter modtog opkaldet, skulle så yde det ønskede råd og vejledning. Hvad angår s skulle de fast besvares af en bestemt patientvejleder. Det har imidlertid vist sig, at der beklageligvis gentagne gange har været tekniske problemer med telefonsystemet på Helsingør Hospital, bl.a. ved strømudfald, lige- 5

6 som der også har været problemer med retvisende skriftlige informationer ved patientkontoret på Helsingør Hospital. Problemerne med telefonsystemet medførte bl.a., at de indtalte telefonbeskeder, som skulle lede patienter og pårørende videre til regionens øvrige patientvejledere, blev slettet. I stedet blev der givet en misvisende besked på engelsk. Selvom der - så snart det blev opdaget - blev indtalt en ny besked, så var der desværre patienter mv., der fik denne misvisende besked hvilket er meget beklageligt. Koncern Sekretariatet har på baggrund af ovenstående erfaring været ekstra opmærksom på at påse, at de telefonsystemer, som regionens patientvejledere benytter sig af, fungerer, således at patienter og pårørende, der henvender sig telefonisk til patientkontorerne får informative og retvisende beskeder udenfor åbningstiderne. Endvidere har Koncern Sekretariatet sat fokus på den skriftlige information på stedet i tilfælde af patientvejlederens fravær samt for tilbagemelding ved s i forbindelse med fravær. Hertil kommer, at der, som der fremgår af det vedhæftede udkast til årsberetning, er indføjet supplerende bemærkninger på henholdsvis side 8 og side 12. Det er administrationens indstilling, at serviceudvalget med disse supplerende bemærkninger anbefaler, at regionsrådet godkender årsberetningen for 2009 med henblik på fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Beslutning fra regionsrådets møde den 22. juni 2010 sag nr Udkast til årsberetning 2009 af september

7 Den 22. september 2010 SAG NR. 3 RENGØRING RESULTATER AF INTERN AUDIT SAGSFREMSTILLING I regionsrådets behandling af auditresultaterne fra den eksterne audit af rengøringen vinteren 2009/2010 indgik i beslutningen, at serviceudvalget skal følge op på området. Serviceudvalget fik derfor på møde den 9. juni 2010 en grundig orientering om arbejdet på rengøringsområdet, herunder også metode, proces og resultater hidtil. Udvalget deltog endvidere i en audit med henblik på i praksis at blive bekendt med metoden. På den baggrund ønskede udvalget at følge resultaterne af de kommende audits nøje. I perioden maj juni 2010 blev den første interne auditering på rengøringsområdet gennemført i regionen. Denne auditering foretages af regionen egne uddannede auditører, som auditerer ved en anden virksomhed end den de er ansat ved. 12 hospitaler og 13 psykiatriske centre var igennem audit. Forud for undersøgelserne er gået en omfattende uddannelsesindsats af regionens rengøringspersonale, en indsats som regionsrådet afsatte 18 millioner kroner til i forbindelse med budgetproces Formålet har været at klæde personalet på til at rengøre og måle efter de strenge DS/INSTA krav, som regionen selv har pålagt sig årligt at blive vurderet efter af uafhængige eksterne eksperter. Denne første interne auditering var en pilotafprøvning foretaget af interne auditører med beskeden erfaring inden for den type undersøgelser. Derfor er det ikke muligt at sammenligne direkte med resultaterne fra den eksterne auditering i december 2009 januar Vurderingen er, at der har været tale om en god og positiv læreproces, hvor en række centrale medarbejdere på regionens virksomheder har fået en større forståelse for kravene til rengøringen. Dermed er processen med til at fastholde det fokus på god rengøring, som vi ønsker i Region Hovedstaden. Selvom resultaterne fra den eksterne og den interne auditering altså ikke umiddelbart bør sammenlignes, så antyder nogle af tallene dog, at indsatsen på regionens virksomheder siden den eksterne auditering, som blev offentliggjort i februar 2010, på flere områder kan have båret frugt. Helt overordnet set var antallet af godkendte rum på hospitalerne i gennemsnit 32,7 % i den interne auditering (mens den var 23,65 % i den eksterne), og antallet af 7

8 godkendte rum på de psykiatriske centre var 28,6 % (mens den var 14 % i den eksterne). Der er således stadig langt til målsætningen om 100 % godkendte operations- og intensivstuer og 70 % godkendelse af de øvrige lokaler. For såvel hospitalernes som psykiatriens områder var der udvalgt et antal lokaler af forskellig art til auditering. Disse lokaler var klassificeret i henhold til rengørings - og hygiejnestandarderne, f.eks. en operationsstue skal godkendes på niveau 5, højeste niveau, mens et venteværelse godkendes på niveau 2 på hygiejneområdet og niveau 3 på rengøringsområdet. Alle niveauerne fra 2 5 er beskrevet i de anførte standarder. Resultaterne fremgår af vedlagte rapport, bl.a. kan der findes en oversigt over godkendelsesprocent for hver enkelt virksomhed og for hver enkelt lokaletype. Desuden beskrives hvilke problemstillinger, auditørerne har påpeget, og som har medvirket til afvisning af lokalerne. Fokus denne gang har som nævnt været på den interne læringsproces, og der har i det store og hele været positive tilkendegivelser og meget brugbare kommentarer om auditprocessen fra de involverede. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Hovedrapport Intern Ekstern audit af rengøringskvalitet og hygiejne på Region Hovedstadens Hospitaler 2. Hovedrapport Intern Ekstern audit af rengøringskvalitet og hygiejne i Region Hovedstadens Psykiatri 8

9 Den 22. september 2010 SAG NR. 4 BORGERRETTEDE ARRANGEMENTER PÅ REGIONENS VIRKSOM- HEDER SAGSFREMSTILLING Med regionsrådets beslutning i maj 2010 om tillægskommissorier for udvalgene, fik serviceudvalget følgende opgave: Med henblik på at øge fokus på regionens dialog med borgerne, vil udvalget kortlægge hvad der afholdes og planlægges af borgerrettede arrangementer på virksomhederne (som f.eks. Åbent Hus, Øjendag etc.). Udvalget vil på den baggrund komme med forslag til en fælles model for arrangementer af den type. Målet er at sætte fokus på regionens indsats og udvikling samt at skabe øget dialog med borgere og patienter både fagligt og politisk. Vedlagte notat samler kort de indmeldinger, virksomhederne har givet på spørgsmål om, hvad de har afholdt eller påtænker at afholde af den type arrangementer. Af notatet fremgår, at de fleste virksomheder afholder sådanne arrangementer men på forskellig vis. Det foreslås, at serviceudvalget drøfter idéer til en fælles model for borgerrettede arrangementer i regionen i 2011, hvor målet er at byde regionens borgere indenfor. Herunder også, hvordan demokratiaspektet kan inddrages i forbindelse med politisk deltagelse, dialog og bidrag til arrangementer. En fælles model for arrangementer lokalt på virksomhederne kunne eventuelt spille ind til - og sammen med - større arrangementer på regionsniveau. Bl.a. blev der i forbindelse med aftalen vedr. budget 2011 afsat midler til en fælles regional sundhedsdag. Dertil kommer, at Demokratiudvalget i Danske Regioner drøfter afholdelse af borgertopmøder eller lignende i regionerne. Af aftalen af 9. september 2010 vedr. budget 2011 fremgår følgende: Der afsættes 1,5 mio. kr. til en fælles regional sundhedsdag, hvor regionens samlede ekspertise vedr. sundhed, sygdom, teknologi og forskning samles. Målet er at skabe interesse om regionens samlede indsats ved at give borgerne et billede af det store fællesskab, som Region Hovedstaden er, og at alle medarbejdere bliver stolte af deres arbejdsplads. 9

10 KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 14. september 2010 Borgerrettede arrangementer på virksomhederne 10

11 Den 22. september 2010 SAG NR. 5 STATUS OG VIDERE PROCES MED ARBEJDET FOR AT SIKRE TIL- GÆNGELIGHED FOR HANDICAPPEDE PÅ REGIONENS VIRKSOM- HEDER SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede i april 2010 proces og tidsplan for udarbejdelse af en handicappolitik for regionen med fokus på tilgængelighed til og på - regionens hospitaler, centre og institutioner. Med beslutningen blev en del af arbejdet med politikken forankret hos serviceudvalget med involvering af relevante brugerorganisationer og regionens Dialogforum for Handicap. Sideløbende med udformning af en handicappolitik for regionen, er administrationens arbejde med tilgængelighed fortsat. Dette arbejde er en udløber af budget 2009, hvor det blev besluttet at gennemføre et serviceeftersyn på regionens virksomheder vedrørende tilgængelighed. Resultaterne af serviceeftersynet, som blev forelagt regionsrådet i december 2009, viste plads til forbedringer. På den baggrund er der siden udarbejdet en mere detaljeret kortlægning, prioriteringsvejledning og procesplan for forbedring af tilgængelighed på regionens virksomheder. Konkret er der nu ved at blive udarbejdet lokale og konkrete handleplaner på virksomhederne. I den forbindelse gennemføres et kursus i handicaptilgængelighed for de involverede, og der udarbejdes centralt både prioriteringsvejledning og priskatalog til hjælp for virksomhedernes arbejde. På møde i serviceudvalget den 9. juni 2010 besluttede serviceudvalget at indbyde Dialogforum for Handicap og evt. andre interesserede til brainstorming og drøftelse af de centrale problemstillinger for handicappede i kontakten med regionens virksomheder. Dette med henblik på arbejdet med en handicappolitik for Region Hovedstaden. Formanden påtænker at indkalde til møde den 27. oktober 2010 kl Serviceudvalget besluttede endvidere på mødet i juni at bede administrationen sikre, at større investeringer, der vurderes nødvendige som følge af regionens tidligere foretagne serviceeftersyn vedr. tilgængelighed og det opfølgende arbejde med handleplaner, beregnes og lægges frem, så de kan indgå i en prioriteringsdrøftelse i forbindelse med budgetlægning for I aftalen af 9. september 2010 vedr. budget 2011 fremgår følgende om tilgængelighed: 11

12 Region Hovedstadens hospitaler er ikke hensigtsmæssigt indrettet med henblik på de handicappedes færden på hospitalerne. Partierne er enige om: At der afsættes i alt 5 mio. kr. til forbedring af handicappedes adgang til regionens virksomheder. Beløbet afholdes af renoveringspuljerne på henholdsvis drifts- og investeringsbudgetterne. Pengene øremærkes til et hospital, der får funktion som demonstrationshospital for tilgængelighed og på den måde fungerer som løftestang for samarbejde med virksomheder, der udvikler nye digitale, tekniske eller teknologiske løsninger på tilgængelighedsproblemer. Serviceudvalget skal sammen med bruger- og pårørendeorganisationer fremkomme med forslag til forbedringer. På den baggrund foreslås, at serviceudvalget drøfter, hvordan udvalget vil gribe det videre arbejde med handicappolitikken an, herunder også ift. forberedelse af dialogen med handicaporganisationerne og Dialogforum for Handicap, i første omgang på mødet den 27. oktober I aftalen af 9. september 2010 vedr. budget 2011 er der også afsat midler til at skabe bedre overblik over viden på hjælpemiddelområdet. Af aftalen fremgår: Hjælpemiddelområdet er en jungle for patienter, pårørende, kommuner og ofte også for det sundhedsfaglige personale på hospitalerne. Der er stor forskel på, hvad patienter tilbydes og hvordan de informeres om hjælpemidler. Der afsættes kr. til et samarbejdsprojekt med patientforeninger og andre relevante parter. Målet er at opbygge én fælles indgang til relevant viden på området. Vidensbanken skal være en webbaseret portal med adgang for alle interesserede. Det foreslås, at serviceudvalget drøfter, hvordan dette samarbejde igangsættes herunder muligheden af at drøfte sagen indledende med patientforeninger og andre relevante parter i forbindelse med dialogmødet vedr. handicappolitikken den 27. oktober KONKLUSION 12

13 Den 22. september 2010 SAG NR. 6 ORIENTERING OM KLAGESAGSOVERSIGT FOR 2. HALVÅR 2009 SAGSFREMSTILLING På serviceudvalgets møde den 10. februar 2010 blev udvalget orienteret om organiseringen af klagesagsområdet samt om lovforslag om patientklagesystemet, som blev vedtaget af Folketinget den 3. juni 2010 med ikrafttræden den 1. januar Serviceudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2010, at udvalget halvårligt skal orienteres om udviklingen i regionens klagesagsopgørelse, samt at udvalgsformanden en gang i kvartalet gennemser en måneds klager og svar, hvorefter konkrete sager på formandens initiativ kan tages op til drøftelse i udvalget. Til brug for serviceudvalgets drøftelse af den fremadrettede håndtering og behandling af patientklager vedlægges klagesagsoversigterne for 2. halvår Til sammenligning er der på oversigten anført totaler for de foregående tre halvår, dvs. fra 1. halvår 2008 og fremefter. For hvert enkelt hospital er der tillige anført et patienttal, der indikerer, hvor mange patientkontakter hospitalerne har haft i form af antal indlæggelser, ambulante besøg og skadestuebesøg i 2. halvår Flemming Pless har gennemgået et større antal klagesager fra 2009 og frem. Denne gennemlæsning har resulteret i en drøftelse med administrationen om forbedringer af kommunikationen mellem klagende patient og hospitalerne. Klageoversigternes indhold Skema 1 omhandler en oversigt over patientskader, der er omfattet af patientforsikringsordningen, ansvarsskader uden for patientforsikringsordningen og antallet af sager om bortkomne og beskadigede ejendele. De to sidstnævnte sagsområder behandles af hospitalsadministrationerne. De sager, hvor patienter klager over, at de er kommet til skade i forbindelse med hospitalsbehandling og derfor mener sig berettiget til erstatning, henhører under Patientforsikringen. Nærmere oplysninger om antallet og karakteren af patientforsikringssager i Region Hovedstaden kan ses i Patientforsikringens årsberetning. Årsberetningerne fra er tilgængelige på Skema 2 omhandler en oversigt over klager over sundhedspersonalets faglige virke, manglende overholdelse af patientrettigheder og befordring eller godtgørelse af udgifter til befordring, dvs. den gruppe af klager, der kan indbringes for Sundhedsvæsnets Patientklagenævn. Nærmere oplysninger om antallet og karakteren af pati- 13

14 entklagenævnssager kan ses i nævnets årsberetning. Årsberetningerne fra er tilgængelige på Skema 3 omhandler en oversigt over klager over servicen ved regionens hospitaler, psykiatrien og den præhospitale indsats. Skema 1a, 2a, og 3a er inddelt tilsvarende, men vedrører klager, der er stilet til den øverste politiske eller administrative ledelse frem for direkte til hospitalerne. Til orientering dækker kolonnen Andet på skema 3 og 3a bl.a. over sager, hvor patienter søger om refusion af udgifter til behandling. Det kan dreje sig om refusion af udgifter til behandling på privathospital, fx sager hvor patienten af egen drift har valgt at blive behandlet i privat regi uden at være blevet omvisiteret via regionen. Punktet Andet dækker derudover klager vedr. andre aspekter af patienternes forløb, fx mangelfuld rengøring eller utilfredshed med hospitalsmaden. På skema 3a er der indsat en ny kolonne EU-sager vedrørende sager, hvor patienter søger forhåndsgodkendelse til dækning af udgifterne til behandling i EU eller søger refusion for egne udgifter til behandling i EU. Baggrunden for patientens valg af behandling i privat regi eller i andre EU-lande kan være, at ventetiden efter patientens opfattelse har været for lang i det offentlige. Refusions- og forhåndsgodkendelsessager indeholder derfor ofte en underliggende klage over forhold på hospitalerne. Det kan også skyldes, at patienten selv mener at skulle have en behandling, som hospitalet imidlertid ikke mener, at der er lægelig indikation for. Udviklingen i antallet af klagesager Der er i 2. halvår 2009 sket et fald i det samlede antal af klager vedrørende sundhedspersoners faglige virke og patientrettigheder (skema 2 og 2a). Dog er der gennem de seneste fire halvår sket en stigning i antallet af serviceklager (skema 3). Der har i 2. halvår 2009 været en stigning i antallet af klager over den præhospitale indsats (skema 3a). Det kan bl.a. skyldes opstartsvanskeligheder omkring omstruktureringen af ambulancetjenesten den 1. oktober 2009 med omlægning af vagtfunktionen og indgåelse af nye leverandøraftaler. En stor del af klagerne vedrører således alarmcentralens håndtering af opkald, samt ventetid på ambulancer og klager over ventetid på den liggende befordring. Der har i 1. halvår 2010 været langt færre klager over den præhospitale indsats, hvorfor det store antal klager i 2. halvår 2009 som nævnt må anses for relateret til omlægningen af området. Punktet Mammografi (skema 3a) omfatter klager over ventetid på svar i forbindelse med gennemførelsen af regionens screeninger i det nationale mammografiscreeningsprojekt. 14

15 Psykiatri I rækken Psykiatri vises en samlet oversigt for alle 12 psykiatriske centre. Der er i 2. halvår 2009 sket et betydeligt fald i antallet af klager over sundhedspersoners faglige virke og patientrettigheder i psykiatrien. Særligt for psykiatrien er, at den del af behandlingen, der vedrører tvang, er tæt lovreguleret, og at der er en særskilt klageadgang over anvendelsen af tvang til Det Psykiatriske Patientklagenævn under Statsforvaltningen. Nærmere oplysninger om antallet og karakteren af patientforsikringssager i Region Hovedstaden kan ses i Det Psykiatriske Patientklagenævns årsberetning. Årsberetningerne fra er tilgængelige på KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Klagesagsoversigt for 2. halvår 2009 samt patienttal (antal indlæggelser, antal ambulante besøg og antal skadestuebesøg) 15

16 Den 22. september 2010 SAG NR. 7 MEDDELELSER OG GENSIDIG ORIENTERING 1. Siddende patienttransport tilbagemelding på udvalgets drøftelser og forslag 2. Kalenderaftaler for sidste udvalgsmøde i 2010 og møder i første halvår

17 Den 22. september 2010 SAG NR. 8 EVENTUELT 17

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 13. oktober Kl Regionsgården, mødelokale H5

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 13. oktober Kl Regionsgården, mødelokale H5 D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET Onsdag den 13. oktober 2010 Kl. 15.00 Regionsgården, mødelokale H5 Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen Olesen Indholdsfortegnelse

Læs mere

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 17. marts Kl Regionsgården, mødelokale H 5. Møde nr. 2

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 17. marts Kl Regionsgården, mødelokale H 5. Møde nr. 2 D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET Onsdag den 17. marts 2010 Kl. 15.00 Regionsgården, mødelokale H 5 Møde nr. 2 Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Jannie Hjerpe Lene Kaspersen Lise Rask Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale D A G S O R D E N Onsdag den 14. april 2010 Kl. 15.00 Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene

Læs mere

Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort)

Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort) D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort) Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, Mødelokale H6 MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Glostrup Hospital, Hovedindgangen ved receptionen

Glostrup Hospital, Hovedindgangen ved receptionen D A G S O R D E N Onsdag den 16. marts 2011 Kl. 16.00 20.00 Glostrup Hospital, Hovedindgangen ved receptionen Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen

Læs mere

DAGSORDEN SERVICEUDVALGET. Onsdag den 21. september 2011. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården, H5

DAGSORDEN SERVICEUDVALGET. Onsdag den 21. september 2011. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården, H5 DAGSORDEN Onsdag den 21. september 2011 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården, H5 Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen Olesen Indholdsfortegnelse Side: 1.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt)

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 18. december 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) Møde nr. 6 Medlemmer:

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej nr. 50

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET. Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET. Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 Møde nr. 7 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 29. september 2011. Kl. 17.00 19.30 på Regionsgården i H7. Møde nr. 14. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 29. september 2011. Kl. 17.00 19.30 på Regionsgården i H7. Møde nr. 14. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 29. september 2011 Kl. 17.00 19.30 på Regionsgården i H7 Møde nr. 14 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech

Læs mere

Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen)

Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen) DAGSORDEN Onsdag den 17. november 2010 Kl. 15.30 Herlev Hospital, Mødelokale 53 K1 (3. sal i ambulatoriet ved skadestuen) Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL har den 21 december 2016 modtaget udkast til lovforslag om

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 31. august 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 13 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Lene

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010 Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Hvorfor ny lov? Det er for svært at finde vej i klagesystemet.

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F)

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O Udarbejdet af: Nina Egesborg og Inge Marie Holland Instruksnavn: Vejledning - arbejdsgang ved behandling af Dato: 10. juli 2008 patientklager Sektor: UAG Revideret

Læs mere