Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013 Center for Borgerservice 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Målgruppe Lovgrundlag Klageadgang Sagsbehandlingsfrister Overordnede rammer for kvalitetsstandarder Egedal Kommunes værdigrundlag Overordnede visitationsprincipper Visitationsmetode Særligt i forhold til arbejdsmiljø Særligt for personlig pleje og praktisk hjælp Visitationsgrundlag Visitationskriterier Krav til leverandøren, kompetencer og værdier: Kvalitetsmål Ansvarlighed og fleksibilitet Levering af ydelserne: Fleksibel hjælp og bytteydelser: Særligt for visitation til sygeplejeydelser Visitationsgrundlag Visitationskriterier Visitationsmetode Krav til leverandøren, kompetencer og værdier Kvalitetsmål Ansvarlighed og fleksibilitet Levering af ydelser Referencer Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Specialundervisning for voksne, Kvalitetsstandard Movia handicapkørsel, Lov om Trafikselskaber

3 Kvalitetsstandard Visitation til ældreboliger, Lov om Almene boliger 54, 56 og 58a Kvalitetsstandard Personlig hjælp, Serviceloven Personlig pleje Kvalitetsstandard Personlig Hjælp, Serviceloven Ernæring Kvalitetsstandard Personlig Hjælp, Serviceloven Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Praktisk hjælp, Serviceloven Grundig rengøring Kvalitetsstandard Praktisk Hjælp, Serviceloven Rengøring Kvalitetsstandard Praktisk Hjælp, Serviceloven Tøjvask Kvalitetsstandard Praktisk hjælp, Serviceloven Indkøb Kvalitetsstandard Praktisk Hjælp, Serviceloven Udvidet indkøb Kvalitetsstandard Praktisk hjælp, Serviceloven Madservice for hjemmeboende med levering Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven Hverdagsrehabilitering Kvalitetsstandard Målrettet terapeutisk opgave i forhold til hverdagsrehabilitering, Serviceloven Kvalitetsstandard Afløsning i hjemmet, Serviceloven

4 Kvalitetsstandard Midlertidigt døgnophold, Serviceloven Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdende træning, Serviceloven Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance, Serviceloven Kvalitetsstandard Nødkald, Serviceloven Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder, Serviceloven 112 og Kvalitetsstandard Handicapbiler, Serviceloven Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard Boligindretning, Serviceloven Kvalitetsstandard Selvtræning, Serviceloven 86 og Sundhedsloven For tilbud i livsstilsværkstedet, Sundhedsloven Palliativ fysioterapi, Serviceloven Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje, Sundhedsloven Kvalitetsstandard Sygepleje, Sundhedsloven Sonde og parenteral ernæring Sygepleje, Sundhedsloven Medicin administration Sygepleje, Sundhedsloven P-dialysebehandling Sygepleje, Sundhedsloven Stomi- og kateterpleje Sygepleje, Sundhedsloven Psykisk pleje og omsorg Sygepleje, Sundhedsloven Sårbehandling

5 Sygepleje, Sundhedsloven Terminalpleje og lindrende behandling Sygepleje, Sundhedsloven Undersøgelse Sygepleje, Sundhedsloven Vejrtrækning Kvalitetsstandard Genoptræning, Sundhedsloven Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsloven 140a Kvalitetsstandard Befordring til egen læge og speciallæge, Sundhedsloven Kvalitetsstandard Vederlagsfri befordring, Sundhedsloven Kvalitetsstandard Visitation til plejebolig, Serviceloven 192a Kvalitetsstandard Madordning på plejecentre, Serviceloven 83 og 192a

6 1. Indledning Egedal Kommune har en intention om at yde en god og udviklingsorienteret indsats på sundheds- og omsorgsområde som harmonerer med de politikker, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det vil sige, et serviceniveau, hvor faglige og økonomiske hensyn til enhver tid skal være nøje afbalanceret i forhold til hinanden, så der sikres sammenhæng til det vedtagne budget på området. Styring, prioritering og udvikling er nøgleord, hvis dette skal lykkes. Det serviceniveau og de visitationsprincipper, som er formuleret i kvalitetsstandarder for sundheds- og omsorgsområdet, er et udtryk for, at Egedal Kommune vil bruge sine ressourcer på området effektivt, ansvarligt, udviklingsorienteret og troværdigt inden for de tilstedeværende økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Formålet med kvalitetsstandarderne er: Sikre at Egedal Kommunes serviceniveau på sundheds- og omsorgsområdet er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet. Beskrive kommunens serviceniveau, så borgene kan se, hvilken service den enkelte kan forvente. Sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til. Kvalitetsstandarderne fungerer som arbejdsredskaber for ledere og medarbejdere. En sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder. 2. Målgruppe Målgruppen for kvalitetsstandarderne på sundheds- og omsorgsområdet er: Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået funktionsnedsættelser. Voksne med midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået funktionsnedsættelser. I Egedal Kommune er det Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, der varetager myndighedsopgaver på området med de foranstaltninger. Administration af gældende lovgivning samt nedenstående kvalitetsstandarder varetages af 3 forskellige fagteams: Visitationsteamet Træningsteamet Hjælpemiddelteamet 3. Lovgrundlag Det overordnede formål med visitation til ydelser indenfor sundheds- og omsorgsområdet er, at borgeren bliver kompenseret eller opkvalificeret i forhold til sin funktionsnedsættelse til at kunne leve så normalt et liv som muligt i lighed med øvrige borgere i Egedal Kommune med samme alder og samme livssituation. 6

7 Lov om social service (Serviceloven) Sundhedsloven Lov om specialundervisning for voksne Lov om almene boliger Lov om trafikselskaber 4. Klageadgang Ved hver kvalitetsstandard er det angivet, hvor en eventuel klage skal sendes til. For ydelser efter serviceloven er den generelle klagevejledning: Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal afleveres til Egedal Kommune, Den Tværfaglige Myndighed. Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget denne afgørelse. Kommunen vil herefter revurdere sagen. Hvis kommunen ikke finder grund til at ændre sin afgørelse, sender kommunen klagen til Det Sociale Nævn, som herefter tager stilling til kommunens afgørelse.! 5. Sagsbehandlingsfrister Egedal Kommune har fastsat sagsbehandlingsfrister disse er tilgængelige dels på kommunens hjemmeside og dels fremgår de af de enkelte kvalitetsstandarder. Sagsbehandlingsfristen er den tid, der kan forventes at gå fra Egedal Kommune har modtaget ansøgningen og til der er truffet en afgørelse. 6. Overordnede rammer for kvalitetsstandarder De overordnede rammer for kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i Egedal Kommunes vision, værdier og de vedtagne politikker (Sundhedspolitikken, Ældrepolitikken og Handicappolitikken). Der er 3 grundlæggende forudsætninger for kvalitetsstandarderne indenfor sundheds- og omsorgsområdet: Vi overholder og følger lovgivningen. Vi holder budgettet. Vi styrer efter den vedtagne politik og kvalitetsstandarder. Hvad er en kvalitetsstandard En kvalitetsstandard skal ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder m.v.: Indeholde en beskrivelse af det serviceniveau som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Beskrivelsen af indhold, omfang og udførelse skal være præcis, og der skal samtidig opstilles kvalitetsmål (operationelle mål), som det efterfølgende er muligt for kommunalbestyrelsen af bedømme indsatsen efter. Opfølgning skal ske en gang årligt og ske på grundlag af de operationelle mål i kvalitetsstandarden, således at der følges op på de politiske mål for kommunens indsats, herunder de politiske mål for udviklingen i sygefravær og arbejdsmiljøet. Kvalitetsstandarden skal gøres til genstand for serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. 7

8 Det bagvedliggende formål med kvalitetsstandarder er således at sikre en sammenhæng mellem de politiske mål, indsatsen og de ydelser, borgeren modtager, inden for de givne økonomiske rammer. 6.1 Egedal Kommunes værdigrundlag Udgangspunktet er Egedal Kommunes 5 værdier, som i det følgende er relateret til samarbejdet mellem visitator/sagsbehandler og leverandør. 1. Respekt Indsatsen på sundheds- og omsorgsområdet tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer med respekt for disse. Alle borgere mødes og respekteres som voksne og myndige personer, hvis værdighed ikke må krænkes. Visitator/sagsbehandler og leverandører møder borgerne med respekt og ligeværdighed, og samtidig forventes det, at borgerne møder de ansatte på en positiv måde. 2. Ansvarlighed Egedal Kommune udviser ansvarlighed i indsatsen på sundheds- og omsorgsområdet. Kommunen sikrer, at der bliver handlet på de beslutninger som bliver truffet, og har fokus på borgerens retssikkerhed. Egedal Kommune sikrer, at al hjælp og støtte skal være koordineret og af høj faglig kvalitet. Samtidigt forventes det også, at borgere og pårørende påtager sig et medansvar i forhold til egen situation og udnytter egne ressourcer. 3. Engagement Egedal Kommunes visitatorer/sagsbehandlere og leverandører udviser engagement ved at sætte sig grundigt ind i borgerens situation og ved at tage ansvar for egen læring og udvikling. Det forventes, at borgeren udviser engagement ved at medvirke til belysning til egen situation. 4. Helhed Egedal Kommune har formuleret kvalitetsstandarderne således, at de giver plads til individuel målretning af indsatsen, og samtidigt at der opnås sammenhæng med andre ydelser på tværs i kommunen. For at sikre en helhedsorienteret indsats i ydelser fra kommunen, forventes det, at borgeren er åben omkring relevante oplysninger i forhold til egen situation. 5. Resultatorienteret og handlekraftig Formålet med en ydelse skal tydelig og klart angive, hvilken indsats der skal ydes for at målet kan nås. Den forventede varighed af ydelsen skal ligeledes angives. Egedal Kommune yder som udgangspunkt hjælp til, at borgeren kan klare sig mest muligt selv med mindst mulig hjælp. 8

9 7. Overordnede visitationsprincipper Det overordnede formål med ydelser til børn og voksne i forhold til sundheds- og omsorgsområdet er, at visitationskriterierne præciserer hvilke funktionsnedsættelser, der berettiger til hjælp. Herved tydeliggøres også, hvornår der kan og ikke kan ydes hjælp. Hjælpens indhold, varighed og hyppighed afgør visitator på baggrund af den individuelle vurdering af borgerens helhedssituation. Visitationskriterierne fremgår af kvalitetsstandarderne, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I visitationskriterierne indgår en vurdering af om borgeren har behov for midlertidig eller længerevarende hjælp. Visitationsprincipper: Der træffes til enhver tid konkrete, individuelle afgørelser ud fra den enkelte borgers behov. Der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Der visiteres ensartet med udgangspunkt i gældende lov og ret. Faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd, når der visiteres til tilbud. Visitator/sagsbehandler skal arbejde hen imod videst mulig udnyttelse af støtteforanstaltninger i egen bolig, hvor dette er fagligt begrundet og hensigtsmæssigt for borgeren. Borgeren skal i så vid udstrækning som muligt have et tilbud lokalt, og kun hvor dette ikke er muligt, skal tilbud udenfor kommunen benyttes. Der sættes fokus på resultater, således at indsatsen kan dokumenteres, evalueres og udvikles. På de følgende sider er visitation til ydelserne bygget op omkring samme ramme, hvor de enkelte elementer i skemaerne er beskrevet. Lovgrundlag for ydelse Mål med ydelsen Placering i budget Målgruppe Ydelsens indhold Aktiviteter, der ikke indgår ydelsen Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Egenbetaling Leverandør af ydelsen Opfølgning på indsatsen Lov og paragraf Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? Hvor er udgiften placeret. Hvilken målgruppe retter ydelsen sig mod. Aktiviteter der ydes inden for ydelsen. Aktiviteter der ikke kan ydes inden for ydelsen. Beskrivelse af hyppighed, omfang og tidspunkt på Døgnet, ydelsen kan visiteres indenfor. Beskrivelse af, hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for udløsning. Hvem kan træffe afgørelse om ydelsen. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, hvordan og hvor ofte ydelsen skal 9

10 Sagsbehandlingsfrister Afgørelse, klage- og ankevejledning Andre ydelser/foranstaltninger Særlige bemærkninger følges op. Beskriver den forventede sagsbehandlingstid efter alle oplysninger er modtaget. Beskriver hvorledes borgeren kan klage over afgørelsen. Beskrivelse af særlige forhold, f.eks. om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. Beskriver eventuelle særlige forhold, der skal være tilstede for at ydelsen kan leveres. 7.1 Visitationsmetode Borger, egen læge, hospital eller andre samarbejdsparter, retter henvendelse til Den Tværfaglige Myndighed enten mundtligt eller skriftligt med henblik på ansøgning om hjælp eller revurdering af den allerede visiterede hjælp. Oplysningerne i forhold til ansøgningen vurderes både i forhold til lovgivning og borgerens funktion og helbred samt evt. relevante oplysninger, som Egedal Kommune allerede er i besiddelse af. Visitator/sagsbehandler aftaler herefter hjemmebesøg hos borgeren. Ved besøget deltager borger og evt. pårørende, bisidder, partsrepræsentant og/eller relevant personale. Under visitationsbesøget indhenter visitator oplysninger med henblik på at udarbejde en funktionsvurdering. Dette betyder blandet andet, at borgeren bliver bedt om at beskrive eller vise, hvordan hverdagen forløber I den forbindelse tages der hensyn til borgerens netværk, idet familiens/bopælens samlede ressourcer indgår i helhedsvurderingen af borgerens behov for hjælp. I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for indhentelse af yderligere oplysninger fra f.eks. læger, leverandør eller lign. Disse oplysninger indhentes med samtykke fra borgeren. Såfremt borgeren ikke ønsker at medvirke til indhentelse af yderligere oplysninger i sagen, træffes afgørelsen på baggrund af det foreliggende grundlag. Når alle oplysninger foreligger træffer visitator en afgørelse hvoraf det fremgår, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for afgørelsen, en faglig vurdering samt en samlet afgørelse om hvorvidt borgeren er berettiget til hjælp, i hvilket omfang og hvad målet med hjælpen er. Af afgørelsen fremgår endvidere en klagevejledning. 8. Særligt i forhold til arbejdsmiljø Ifølge arbejdsmiljøloven har leverandøren pligt til at sørge for at medarbejdernes arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. 10

11 9. Særligt for personlig pleje og praktisk hjælp Bekendtgørelse nr. 810 af om lov om socialservice, og bekendtgørelse nr. 299 af om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på sundheds- og omsorgsområdet omhandler: Borgernes ret til frit valg af leverandør Kravet om, at private og kommunale leverandører skal være ligestillede i forhold til pris og kvalitet. Retten til fleksibel opgaveudførelse og retten til erstatningshjælp. Kravspecifikationer med beskrivelse af grundlaget for visitation og ydelsestildeling. 9.1 Visitationsgrundlag Visitator skal i henhold til Lov om Social Service foretage en konkret individuel vurdering af borgerens helhedssituation og i samarbejde med borgeren, afdække borgerens behov for støtte, rådgivning, vejledning og hjælp. Den personlige og praktiske hjælp og madservice skal betragtes som hjælp til selvhjælp, dvs. som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med modtageren og støtte denne i at vedligeholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Det er vigtigt at være opmærksom på det aktiverende sigte, der indgår som et væsentligt element i hjælpen. Indsatsen har som primært mål at gøre modtageren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. I vurderingen anlægges et helhedsperspektiv med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Visitator vurderer også ansøgerens mulighed for at blive mere selvhjulpen ved brug af hjælpemidler og/eller personligt netværk. Målene fremmes ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i opgaveudførelsen. 9.2 Visitationskriterier Visitationskriterierne præciserer hvilke funktionsnedsættelser, der berettiger til hjælp. Herved tydeliggøres også, hvornår der kan og ikke kan ydes hjælp. Hjælpens indhold, varighed og hyppighed afgør visitator på baggrund af den individuelle vurdering af borgerens helhedssituation. Visitationskriterierne fremgår af kvalitetsstandarderne, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I visitationskriterierne indgår en vurdering af om borgeren har behov for midlertidig eller længerevarende hjælp. 9.3 Krav til leverandøren, kompetencer og værdier: Leverandøren har ansvar for: 11

12 Minimum 85 % af medarbejderne der udfører personlig pleje har en social- og sundhedshjælper uddannelse eller en tilsvarende uddannelse, samt sundhedsfaglige og personlige kompetencer og opdateret viden på det niveau, som opgaverne kræver. At medarbejderne taler dansk og bærer billedlegitimation. At der er dokumentation for det arbejde der udføres i borgerens hjem, samt rapportere til Visitationsteamet og/eller sygeplejen, hvis der er ændringer i borgerens tilstand. At der ydes fleksibel hjemmehjælp. At der foreligger en arbejdspladsvurdering, udarbejdet af leverandøren, i borgerens hjem. At leverandørerne kommunikerer med Egedal Kommunes visitatorer i det elektroniske Omsorgsjournal (CSC Vitae Suite). 9.4 Kvalitetsmål Egedal kommunes mål er at: Aflysninger forekommer ikke fra leverandørens side. Personlig hjælp iværksættes senest 5 hverdage efter borgeren har valgt leverandør. Personlig hjælp som akut ydelse iværksættes straks. Evaluering af kvalitetsmål foretages ved egenkontrol. 9.5 Ansvarlighed og fleksibilitet Leverandøren skal udvise ansvarlighed i sin udførelse. Det skal komme til udtryk ved at leverandørens medarbejdere til enhver tid er opmærksomme på borgerens behov og tilgodeser disse i størst mulig udstrækning indenfor det grundlag, der er skabt i afgørelsen. Hjælpen udføres i samarbejde med borgeren, således at der tilstræbes denne et aktivt liv, og hjælpen ydes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og styrkelse af borgerens egenomsorg. Hjælpen og samarbejdet skal altså sigte mod at borgeren klarer sig selv bedst muligt. Således kan ydelsen være vejledende og undervisende. Egedal Kommune forventer, at leverandørerne omkring borgeren, som kommer i borgerens hjem, samarbejder, således at hjælpen ydes helhedsorienteret og med fokus på at borgeren er i centrum for ydelserne. 9.6 Levering af ydelserne: Visitator bestiller ydelserne hos den leverandør, som borgeren selv har valgt. Leverandøren kontakter borgeren og aftaler, hvornår levering skal ske. Ydelsen skal leveres +/- en time i forhold til det aftalte tidspunkt. Hvis leverandøren er forsinket eller rykkes en aftale mere end en time, skal borgeren kontaktes telefonisk. Aflysninger forekommer ikke fra leverandørens side. Borgeren har pligt til at være hjemme, når hjælperen er på besøg Fleksibel hjælp og bytteydelser: Det er muligt for borgeren at bytte de visiterede ydelser til andre ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp. 12

13 Borgeren kan ikke bytte sig til hjælp til personlig pleje, hvis borgeren ikke i forvejen er visiteret til den type hjælp. Bytteretten er forbeholdt ydelser, der kan udføres svarende til den tid den oprindelige opgave ville have taget. Det er den enkelte medarbejdere der afgør, om det er forsvarligt at fravælge den tildelte ydelse til andre ydelser. Såfremt borgeren bytter den samme ydelse mere end 3 gange skal Visitationsteamet orienteres af leverandøren med henblik på revurdering. 10. Særligt for visitation til sygeplejeydelser Bekendtgørelse af sundhedsloven (Sundhedsloven) fordrer, at Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. (LBK nr 913 af ) I Egedal Kommune udarbejdes kvalitetsstandarder og ydelseskatalog i Den Tværfaglige Myndighed, Visitationsteamet. Visitationskriterier og omfang af ydelser fastsættes med udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Visitator har en sundhedsfaglig uddannelse på bachelorniveau. Serviceniveau, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog er rammegrundlaget for al visitation og udførelse af hjemmesygepleje Visitationsgrundlag Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr 913 af ) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Visitation til sygeplejeydelser sker på baggrund af lægehenvisning Visitationskriterier Kriterier for visitation af hjemmesygepleje bestemmes af den lægelige henvisning. Hvis en borger i forvejen modtager hjælp fra Sygeplejen, Center for Sundhed og Omsorg, kan besøg i enkelte tilfælde iværksættes i samarbejde mellem visitator og hjemmesygeplejerske. Efterfølgende kontaktes den praktiserende læge. Omfang og indhold i en sygeplejeydelse kan løbende justeres gennem dialog mellem hjemmesygeplejerske og visitator Visitationsmetode Der arbejdes med en dialogbaseret BUM-model. Dette betyder adskillelse af myndighed/bestiller og leverandør af hjemmesygepleje, med fokus løbende dialog mellem parterne. Det er visitator i Visitationsteamet, Den Tværfaglige Myndighed, Center for Borgerservice, som træffer afgørelse om bevilling og iværksættelse af sygeplejeydelser. Egedal Kommunes hjemmesygepleje, Center for Sundhed og Omsorg, er leverandør på området Visitation til sygepleje kan foretages administrativt, hvor den udførende sygeplejerske foretager den endelige vurdering. 13

14 Revurdering/evaluering af sygeplejeydelser: Sygeplejersker foretager en faglig vurdering af sygeplejeydelser efter behov, dog mindst med 6 måneders mellemrum. Visitator revurderer alle borgerens ydelser en gang årligt, hvor et overblik danner grundlag for også at revurdere sygeplejeydelserne. Visitationen afsluttes med en afgørelse hvoraf det fremgår, hvilke ydelser borgeren har fået tildelt Krav til leverandøren, kompetencer og værdier Autoriserede sygeplejersker udfører komplekse sygeplejerskeydelser. Hjemmesygeplejersker samarbejder om ydelser med andre offentlige og private leverandører. Hjemmesygeplejersker samarbejder om ydelser med andet sundhedsfagligt personale i primær og sekundær sundhedssektor. Ikke-komplekse sygeplejeopgaver kan uddelegeres til social- og sundhedsassistenter. I enkelte tilfælde kan en sygeplejeydelse uddelegeres til social- og sundhedshjælpere efter individuel oplæring i specifikke ydelser hos specifikke borgere. Leverandøren har ansvar for, at hjemmesygeplejerskerne, eller andre udførere af sygeplejeydelser taler og skriver forståeligt dansk og bærer billedlegitimation. Leverandøren har ansvar for, at der er dokumentation for det arbejde der udføres i borgerens hjem. Leverandøren har ansvar for, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter har opdateret viden på de sygeplejeydelser de varetager. Leverandøren har ansvar for, at der foreligger en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. At leverandørerne kommunikerer med Egedal Kommunes visitatorer i det elektroniske Omsorgsjournal (CSC Vitae Suite) Kvalitetsmål Egedal Kommunes mål er at: Sygepleje iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. Akut sygepleje iværksættes straks. Sygeplejeydelser er dokumenteret i den elektroniske omsorgsjournal på disse 3 områder: o Sagsark o Helhedsbeskrivelse o Fokusområde 10.6 Ansvarlighed og fleksibilitet Leverandør af sygeplejeydelser skal udvise ansvarlighed i sin udførelse af sygeplejen. Det indebærer også, at sygeplejersken eller andre, der udfører sygeplejeydelser, i forhold til sin tavshedspligt og oplysningspligt, er ansvarlig for at dokumentere og indberette ændringer i borgerens behov eller andre forhold af betydning for borgerens tarv. Egedal Kommune forventer, at leverandører af sygeplejeydelser, der kommer i borgerens hjem, samarbejder både med kommunal og privat leverandører, og at hjælpen til borgeren ydes med respekt for det enkelte menneskes integritet og identitet Levering af ydelser 14

15 Visitator bestiller ydelserne hos Egedal Kommunes hjemmesygepleje. Sygeplejersken kontakter borgeren og aftaler, hvornår levering skal ske. Som udgangspunkt kan der aftales leveringstider indenfor nedenstående tidsrum: Dagvagt: formiddag/eftermiddag Aftenvagt: tidlig aften/sen aften Nattevagt: tidlig nat/midt nat/sen nat Hvis sygeplejen ikke har mulighed for at overholde de aftalte tider, kontaktes borgeren telefonisk. Borgeren har pligt til at være hjemme, når sygeplejepersonalet er på besøg Referencer De Sygeplejeetiske Retningslinjer (26. maj 2004) ICNs etiske kodeks for sygeplejersker, DSR 2001 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 268 af 18/03/2005) Bekendtgørelse af forvaltningsloven (LBK nr 1365 af 07/12/2007) Lov om røgfri miljøer (LOV nr 512 af 06/06/2007) 15

16 11. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Specialundervisning for voksne, 1 Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Mål med ydelsen Målgruppe Lov om specialundervisning for voksne 1 (Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011) Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed At afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse, både fysisk og/eller psykisk, og forbedre borgerens mulighed for at benytte kompenserende stratgier, metoder og hjælpemidler, der øger dennes aktive deltagelse i samfundslivet. Borgere over den undervisningspligtige alder med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og som følge deraf har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning til afhjælpning eller begrænsning af funktionsnedsættelsen. Den primære målgruppe voksne med bevægelseshandicap voksne med synsnedsættelse voksne med tale, stemme og sprogvanskeligheder voksne med hørenedsættelse voksne med erhvervet hjerneskade voksne med personlighedsmæssige, psykiatriske og sociale vanskeligheder voksne med psykisk udviklingshæmning/ generelle indlæringsvanskeligheder Der er ingen øvre aldersgrænse. Ydelsens indhold Borgeren må ikke kunne modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Subsidiaritets princip. Indholdet er specielt tilrettelagt i forhold til den enkelte borgers behov. Der skal foreligge en undervisningsplan med angivelse af det planlagte indhold målsætning formulering af eventuelle delmål tidsforløb dokumentation af undervisningseffekt samarbejdet med deltageren, herunder motivation afsluttende evaluering 16

17 evt. forslag om behov for yderligere undervisning herunder begrundelse Eksempler på undervisning kan være mobility og ADL undervisning for nyblinde undervisning i brug af særlige IT programmer for nyblinde undervisning med stemmetræning pga. vanskeligheder med stemmebåndene evt. efter en operation undervisning pga. stammen undervisning pga. afasi undervisning pga. dysartri undervisning i brugen af tegnsprog ved høretab undervisning med læring af kompenserende strategier pga. en hjerneskade undervisning i varmtvandsbassin undervisning i form af handicapridning Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Borgeren er ikke berettiget til at modtage kompenserende specialundervisning for voksne, hvis borgeren er berettiget til støtte efter anden lovgivning med samme formål Behandling efter Sundhedsloven Vedligeholdende træning eller genoptræning efter Serviceloven Kurser, afklaringsforløb m.v. efter Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats eller Aktivloven Samværs- og aktivitetstilbud eller andre tilbud efter Serviceloven Uddannelsestilbud efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Når Den Tværfaglige Myndighed vurderer berettigelsen til specialundervisning er der begrænsninger i bevillingsomfanget, som er med til at definere behov der ikke kan dækkes af lovgivningen: Undervisningen kan ikke ydes som en vedligeholdende funktion Undervisningen ydes ikke som kompensation for almindelige forventede ændringer i kognitive og fysiske funktioner, som naturligt opstår i forbindelse med fremskreden alder Undervisning ydes ikke som kompensation for demens, da demens betragtes som en progredierende sygdom, der ikke vis specialundervisning kan afhjælpes eller begrænses Undervisning tilbydes ikke som en forlængelse af et STU-forløb, hvis der ikke er helt klarer og åbenlyses udviklingsmuligheder i et videre undervisningsforløb efter lov om specialundervisning for voksne Borgeren vil endvidere ikke kunne modtage kompenserende 17

18 specialundervisning, hvis der findes undervisningsforløb i.h.t Folkeoplysningsloven som hensyntagende specialundervisning. Eks. undervisning i varmtvandsbassin hvis borgeren har ønske om et længerevarende forløb. Undervisning for ordblinde er ikke omfattet af lov om specialundervisning for voksne. Denne undervisning hører under VUC. Ydelsens omfang Kriterier for tildeling af indsatsen Visitations- og bevillingskompetence Der kan ikke tilbydes undervisning til hospitalsindlagte. Der kan være tale om såvel eneundervisning som holdundervisning. Undervisningen er altid tidsbegrænset og typisk kortvarig med undervisning en gang ugentlig. Undervisningsbegrebet er karakteriseret ved at undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet at undervisningen har en klar målsætning at der i undervisningen sker en planlagt progression at forløbet kan evalueres at deltageren har en aktiv medvirken Den Tværfaglige Myndighed har kompetence til at træffe afgørelse på baggrund af ansøgninger efter Lov om specialundervisning for voksne. Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, som borgeren kan få ved henvendelse til Den Tværfaglige Myndighed eller på kommunes hjemmeside. Inden afgørelse træffes vil der ofte være behov for at indhente en udredning af borgerens behov for undervisning samt læringspotentiale. Eks. udredning fra et kommunikationscenter vedr. behov for undervisning pga stemmevanskeligheder. Udgiften til denne udredning afholdes af kommunen. Egenbetaling Undervisningen er gratis for borgeren. Kan borger ikke selv befordre sig til undervisningen dækkes udgiften til transporten af Egedal Kommune. Leverandør af ydelsen Borgere med mere end 11 km. til undervisningsstedet vil få udgiften dækket af Egedal Kommune med et beløb svarende til udgiften med offentlige transportmidler med klippekort. Egedal Kommune træffer afgørelsen om hvem der skal levere ydelsen. Typiske leverandører er både offentlige og private Kommunikationscenteret i Hillerød Region Hovedstadens Kommunikationscenter Specialundervisningen ved Hans Jørgen Jensen 18

19 Dansk Blindeinstitut Specialundervisningscentret Egedammen Private leverandører skal have indgået driftsaftale med en offentlig myndighed, som har tilsyns forpligtigelse som bl.a. angår pædagogik, undervisernes kvalifikationer til specialundervisning, fornødent udstyr, lokaler, økonomi. Opfølgning på indsatsen Det vurderes løbende, i samråd med borger og udfører, hvorvidt borgeren får det forventede udbytte af undervisningen. Dette gøres ud fra undervisningsplanen og følgende kriterier Undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet Undervisningen har en klar målsætning Der sker en planlagt progression i undervisningsforløbet. Efter hvert undervisningsforløb skal der foreligge en evaluering af det afsluttede forløb. Inden yderligere afgørelse kan træffes skal der foreligge en vurdering af hvilken progression der kan forventes, hvis yderligere undervisning tilbydes. Sagsbehandlingsfrist er Klagevejledning Den forventede tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er 65 arbejdsdage. Det vil afhænge af om der er behov for indhentning af lægelige oplysninger og/eller udredning. Afgørelsen kan hvad angår retlige spørgsmål ankes til Klagenævnet for specialundervisning inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af den skriftlige afgørelse. Andre ydelser/ foranstaltninger Særlige bemærkninger I visse situationer vil der være et samarbejde med andre af Egedal Kommunes centre for at sikre en sammenhæng i kommunens tilbud til borgeren. Specialundervisning for voksne kan ikke være prøveforberedende undervisning eller et egentligt uddannelsesforløb. Borgerens boform har ikke betydning om der kan bevilges specialundervisning. 19

20 Kvalitetsstandard Movia handicapkørsel, Lov om Trafikselskaber 11 Lovgrundlag for ydelse Lov om trafikselskaber Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, lovbekendtg. nr. 412 af , hvoraf det fremgår: Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Center for Borgerservice, Den Tværfaglig Myndighed, Hjælpemiddelteamet. Borgere der er: Bosiddende i Egedal kommune Over 18 år. Ude af stand til at anvende offentlige transportmidler i form af bus Borgere der har en gangdistance udendørs på under 100 meter med ganghjælpemidler. Borgere der benytter manuel eller elektrisk kørestol udendørs og med en gangdistance på under 100 meter Borgere der kan få bevilget kørestol til udendørs brug, men som ikke ønsker lån af kørestol. Funktionsnedsættelsen skal være varig eller vurderes til at varer mere end 12 mdr. At sikre at svært bevægelseshæmmede borger, som ikke på anden vis har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter/-gøremål. At yde befordring til fritidsaktiviteter/-gøremål til svært bevægelseshæmmede borgere, der pga. varig fysisk funktionsnedsættelse ikke selv kan anvende almene offentlige transportmidler. Ydelsen omfatter: Ret til minimum 104 enkelt ture om året Der er mulighed for kørsel hele døgnet Der kan i helt særlige tilfælde bevilges ekstra ture. Dette vil gælde for borgere med et særligt 20

21 Andre ydelser/ foranstaltninger, fortsat aktivt og udadvendt liv, der ikke har andre alternative muligheder for transport. Der skal ansøges herom i kommunen. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af det særlige behov og sendes til Movia. Borger vil blive fulgt fra dør til dør, ved offentlige bygninger vil det være til aftalt hovedindgang. Borgere kan medbringe 2 hjælpemidler (dog ikke 2 eldrevne hjælpemidler). Borgere kan gratis medbringe én ledsager, hvis denne er bevilget af bopælskommunen. Borgere kan medbringe max. 2 ledsagere til halv takst. Forældre kan gratis medtage max. 2 egne børn under 12 år samt evt. klap- eller barnevogn (forældre skal selv medbringe autostol/selepude). Borgere kan medbringe 1 kuffert og 1 stk. håndbagage, evt. ledsagere må medbringe det samme. Borgere kan medbringe fører-/servicehund eller 1 stk. dyr i taske. Trappemaskine kan anvendes ved behov. Visitations- og bevillingskompetence Ydelsen omfatter ikke Borgere der har en gangfunktion udendørs, med gang-hjælpemidler på mere end 100 meter. Borgere der bor lang fra offentlige transportmidler, (men kan benytte offentlige transportmidler, hvis de boede tættere ved busstoppested eller station.) Borgere der kan benytte bil og offentlige transportmidler. Borgere der har fået bevilget støtte til køb af handicapbil. Borgere der har gangfunktion, men er synshandicappede. Borgere med psykisk handicap, med gangfunktion udendørs. Borger med bil i husstanden, hvor det vurderes at bilen kan være til rådighed til at dække en stor del af kørselsbehovet. Borger der har fået bevilget el-scooter efter 113 og denne kan medbringes i tog, er ikke omfattet af ydelsen Transport til hospital, læge, tandlæge mm.. Center for Borgerservice, Den Tværfaglig Myndighed, Hjælpemiddelteamet 21

22 Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Egenbetaling Egedal Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Alt afhængig af sagens kompleksitet og andre instansers involvering, vil sagsbehandlingstiden variere fra 15 arbejdsdage op til 3 måneder Kørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og fritids- og kulturelle aktiviteter. Der er følgende egen betaling: km er km-taksten på kr. 2,50 gældende Der er et årligt medlemsgebyr på kr. 300,00. Grundprisen for de første 10 km., er kr.35,00. Fra Over 40 km er km-taksten på kr. 1,50. Der er ikke loft over pris (ingen maksimal egenbetaling). Egenbetalingen opkræves via Movia månedsvis over Betalingsservice. Hvis borger ikke ønsker at tilmelde sig Betalingsservice pålægges et administrationsgebyr på kr. 50,00 Leverandør af ydelsen Leverancesikkerhed Myndighedens kvalitetskrav Trafikselskabet Movia, Flextrafik. Ydelsen købes af kommunen af Movia, Flextrafik som står for leverancesikkerheden. Borgere ansøger om handicapkørsel i sin bopæls Kommune Visitator i kommunen behandler ansøgningen og træffer afgørelse, der fremsendes til borger. Movia modtager bevilling fra kommunen og fremsender velkomstbrev og girokort med henblik på indbetaling af medlemsgebyr til borgeren. Ordningen kan opstartes og borgeren kan bestille kørsel senest 5 dage efter medlemsgebyret er betalt. Borger kan bestille kørsel hos Movia med 2 timers frist i tidsrummet fra kl. 8:00-16:00, (dog særlige regler for den 24. december og 31. december). Borger kan bestille kørsel op til 14 dage frem i tiden, dog 90 dage frem i tiden i forbindelse med returkørsel ved udenlandsrejser. Ved bestilling af kørsel oplyses borger det tidspunkt, hvor afhentning planlægges. Afhentningstidspunktet for den bestilte kørsel kan afvige -5/+15 minutter i forhold til det planlagte tidspunkt 22

23 Opfølgning på indsatsen Afgørelse, klage- og ankevejledning Særlige bemærkninger for turen. Ingen klagemulig, der er ikke tilknyttet noget klagenævn til lovgivningen. Klage over kørslen rettes til: Trafikselskabet Movia Flextrafik Gammel Køge Landevej Valby Borgere må påregne omvejskørsel på op til 30 min. pr. tur eller en forlængelse på op til 150 % af den direkte køretid. Kommunen kan visitere til direkte kørsel, hvis en borger ikke kan tåle omvejskørsel. 23

24 Kvalitetsstandard Visitation til ældreboliger, Lov om Almene boliger 54, 56 og 58a Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. nr af : 5, stk. 2: Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. 54: Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten. 56: Almene ældreboliger kan efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets bestemmelse lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for 24

25 boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Kommunen eller regionen betaler et beløb, som svarer til lejen for de boliger, der anvendes som aflastningsboliger. Ved lejekontraktens ophør skal boligen afleveres i samme stand som ved kontraktens indgåelse. 58 a. Ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for almene ældreboliger, jf. 5, kommunale eller regionale botilbud samt plejehjem og beskyttede boliger, jf. 108 og 192 i lov om social service, har ret til frit at vælge sådanne boliger. Retten efter 1. pkt. gælder endvidere boliger efter lov om byfornyelse eller lov om byfornyelse og boligforbedring, som er særligt indrettet for den nævnte personkreds, og boliger efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Retten til frit valg efter stk. 1 gælder uanset boligens beliggenhed. Det er en forudsætning, at betingelserne efter 54, 57 eller 58 for at få anvist en bolig er opfyldt i bopælskommunen og ved flytning til en anden kommune både i bopælskommunen og i tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering skal ske efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere. Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 1 omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal den bolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer. Hvis den pågældende ældre eller person med handicap, jf. stk. 1, dør, har en efterlevende samlever ret til at fortsætte lejeforholdet. Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Center for Sundhed og Omsorg Borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau som har behov for en særlig handicapvenlig bolig. At sikre egnede botilbud til borgere med nedsat funktionsniveau. Visitationen tager udgangspunkt i en individuel konkret vurdering af borgerens funktionsniveau og samlede helhedssituation, herunder: At nuværende bolig ikke kan forbedres med lettere boligændringer så den passer til borgers funktionsniveau At boligskiftet fremmer mulighederne for at den hjælp der eventuelt er behov for kan gives med størst mulig kvalitet og sikkerhed for borger og personale At borger opnår en højere grad af 25

26 selvhjulpenhed ved indflytning i ældrebolig At borger er forhindret i at færdes inden- eller udendørs på grund af nuværende boligs udformning Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Visitationsteamet, Boligvisitationsudvalget. Ansøgningen behandles senest 6 uger efter modtagelse i Egedal Kommune Rådgivning og vejledning Ved henvendelser rådgives og vejledes borgere og pårørende af administrative medarbejdere tilknyttet Boligvisitationsudvalget. Ved behov for uddybning af svar eller faglig vurdering inddrages Boligvisitationsudvalget Ansøgning Ansøgning sker ved henvendelse til Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Visitation Sagsbehandling, udenbys borger: Ansøgning med relevante oplysninger modtages fra anden kommune. Der fremsendes kvitteringsbrev til borger med oplysning om sagsbehandlingstid, samt oplysning om Egedal Kommunes behandling af personoplysninger Ansøgning vurderes i Boligvisitationsudvalget ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Der fremsendes skriftelig begrundet afgørelse til borger Hvis Boligvisitationsudvalget vurderer at der er begrundelse for vurdering af borgers boligbehov fremsender Boligvisitationsudvalget ansøgning og relevante oplysninger til demenskoordinator Sagsbehandling, indenbys borger: Visitator vil kontakte borger umiddelbart efter modtagelse af boligansøgning Visitator sørger for en opdateret funktionsvurdering Visitator afleverer underskrevet ansøgning samt opdateret funktionsvurdering til Boligvisitationsudvalget. Egenbetaling Borger betaler indskud og husleje som opkræves af boligselskab. Der kan søges om lån til betaling af indskud og boligstøtte. 26

27 Der opkræves desuden for forbrug el, varme og vand. Leverandør af ydelsen Leverancesikkerhed Center for Borgerservice Mødestruktur: Boligvisitationsmøde en gang hver 3. uge. Boligvisitationens deltagere: Borgers ansøgning om ældrebolig vurderes i Boligvisitationsudvalget som består af et tværfagligt team. Myndighedens kvalitetskrav Afgørelse, klage- og ankevejledning Egenkontrol af 5 visitationssager en gang årligt med henblik på kvalitetssikring af sagsbehandlingen. Tilsagn: Borgeren modtager skriftlig afgørelse fra Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Det Administrative Team Afslag: Borgeren modtager skriftlig begrundet afslag med klagevejledning fra Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Visitationen, Boligvisitationsudvalget Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Der foreligger informationsmateriale på Egedal Kommunes hjemmeside 27

28 Kvalitetsstandard Personlig hjælp, Serviceloven 83 Personlig pleje Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Udgiftsbudgettet til private leverandører er placeret i Center for Borgerservice. Udgiftsbudgettet til den kommunale hjemmepleje er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Kommunalbestyrelsen tilbyder hjælp og støtte til personlig hjælp og pleje. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller længere varende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Mål med ydelsen At hjælpe borgeren med væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. At tilrettelægge udførelsen af personlig hjælp således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At støtte borgeren i at kunne mestre sin tilværelse så godt som muligt, så borgeren bevarer livsindhold og livskvalitet. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov. Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almen tilstand. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige fornødenheder. Tilbydes ikke hjælp til personlig pleje. 28

29 Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning med henblik på at bevare eller genvinde evnen til at selvstændigt at tage vare på sig selv. Tilbydes hjælp til personlig pleje. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Tilbydes hjælp til personlig pleje. Borgeren er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller vejledning til at varetage egne behov. Tilbydes hjælp til personlig pleje. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Visitationsteamet. Der træffes afgørelse om hjælp senest 10 arbejdsdage efter ansøgning. Hjælpen omfatter bad og personlig pleje: Hjælp til personlig hygiejne: Øvre og nedre toilette/ brusebad eller sengebad. Hårvask Tand- og protesebørstning Speciel mundpleje Hudpleje Frisering Barbering Af og påklædning. Tillægsydelse til personlig hygiejne, 1 gang ugentlig: Hånd-fodpleje/ ukompliceret negleklip på hænder og fødder Rensning af negle, ører og navle. Andre ydelser til personlig pleje: Kateter- og stomi pleje: Kateterpleje 29

30 Stomipleje Poseskift, tømning af kateterpose Toiletbesøg: Hjælp til at komme på toilettet Skift af ble Anvendelse af bækken Tømning af kolbe og bækken Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: Rensning, isætning og skift af batterier efter behov i høreapparat Brillepudsning, rensning af og påtagning af kontaktlinser Af- og påtagning samt rengøring af proteser, korset og andre hjælpemidler Forflytning: Vending/lejring Forflytning fra seng/ stol eller omvendt. Forflytning ved hjælp af hjælpemidler Medicingivning: Udlevering af doseret, lægeordineret medicin, jf. retningslinjer for medicingivning i Egedal Kommune Ydelsen indeholder ikke: Karbad Levering af vaskeklude/sæbe Kompliceret fodpleje og negleklip. Håroprulning. Barbering på kroppen. Hjælp til make-up. Ved visitation vurderes borgerens behov og tildelingen af ydelser sker i samråd med borgeren. Personlig hjælp kan tilbydes uafhængig af tidspunkt på døgnet. Egenbetaling Kommentar: Ydelsen bad er udgået da det skaber forvirring hos leverandører og borgere. Bad kunne visiteres 1 x ugl. men der var ment et stort bad hvor negleklip, rens af ører etc var incl. Borgeren kan selv vælge om de vil vaskes ved vasken eller have et hurtigt brusebad det tager lige lang tid. Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. 30

31 Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af personlig hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen jf. Lov om social service 94. En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af personlig hjælp. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske hjælp i hjemmet mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager jf. Lov om social service 95 stk. 2. Ydelsen leveres primært af sundhedsfagligt uddannet personale. Elementære pleje- og omsorgsopgaver kan udføres af ufaglært personale der er instrueret til opgaven af uddannet personale. Leverancesikkerhed Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes samme dag eller en anden dag. Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. 31

32 Myndighedens kvalitetskrav Myndigheden skal sikre, at borgeren har foretaget valg af leverandør senest 2 hverdage efter visitationsbesøg Myndigheden udpeger leverandør, indtil valg af leverandør er foretaget. Efter leverandør valg er foretaget, iværksættes hjælpen indenfor 5 hverdage. Ved akut behov iværksættes hjælpen straks Ventetid fra borgerens henvendelse til visitation er 10 hverdage. Leverandøren aflyser ikke Hjælpen iværksættes senest 5 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt. Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved ændrede behov, dog mindst 1 gang om året. Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. 32

33 Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 33

34 Kvalitetsstandard Personlig Hjælp, Serviceloven 83 Ernæring Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Udgiftsbudgettet til private leverandører er placeret i Center for Borgerservice. Og udgiftsbudgettet til den kommunale hjemmepleje er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Kommunalbestyrelsen tilbyder hjælp og støtte til tilberedning, anretning og indtagelse af mad og drikke samt lettere oprydning i forbindelse med måltidet. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller længere varende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Mål med ydelsen At hjælpe borgeren med væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. At tilrettelægge udførelsen af personlig hjælp således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At støtte borgeren i at kunne mestre sin tilværelse så godt som muligt, så borgeren bevarer livsindhold og livskvalitet. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov. Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almen tilstand. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige fornødenheder tilbydes ikke hjælp til ernæring. 34

35 Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning med henblik på at bevare eller genvinde evnen til at selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren har moderat nedsat funktionsniveau og har ikke mulighed for selv at tilberede, anrette og indtage ernæring. Tilbydes hjælp til ernæring. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har betydelig nedsat funktionsniveau og har ikke mulighed for selv at tilberede, anrette og indtage ernæring Tilbydes hjælp til ernæring. Borgeren er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller vejledning til at varetage egne behov. Tilbydes hjælp til ernæring. Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Der træffes afgørelse om hjælp senest 10 arbejdsdage efter ansøgning. Hjælpen omfatter hjælp til tilberedning, anretning og indtagelse af mad og drikke samt lettere oprydning i forbindelse med måltidet: Tilberede og anrette morgenmad. Smøre snitter til middag eller aften. Varme forberedt middagsmad eller aftensmad i mikrobølgeovn. Anrette middagsmad eller aftensmad. Tilberede og anrette lettere mellemmåltider Let oprydning, samt gå ud med skrald. Opvask, en gang daglig i dagtimerne. Ophældning af drikkevarer. Hjælp til at spise og drikke. Føre væskeskema. Bestilling / indgift/ registrering af sondemad. Ydelsen omfatter ikke: Tilberedning af varm mad ud fra råvarer. Anretning og servering af mad til ægtefælle, samlever eller gæster. 35

36 Opvask og oprydning efter gæster. Ved visitation vurderes borgerens behov og tildelingen af ydelser sker i samråd med borgeren. Hjælp til ernæring kan tilbydes morgen, middag, eftermiddag og aften. Egenbetaling Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af personlig hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen jf. Lov om Social Service 94. En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af personlig hjælp. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske bistands opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager jf. Lov om Social Service 95 stk. 2. Ydelsen leveres primært af sundhedsfagligt uddannet personale. Elementære pleje- og omsorgsopgaver kan udføres af ufaglært personale der er instrueret til opgaven af uddannet personale. Leverancesikkerhed Planlagt hjælp aflyses ikke. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid 36

37 tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. Myndighedens kvalitetskrav Myndigheden skal sikre, at borgeren har foretaget valg af leverandør senest 2 hverdage efter visitationsbesøg. Myndigheden udpeger leverandør, indtil valg af leverandør er foretaget. Ved ikke akut behov iværksættes hjælpen efter aftale, dog senest 5 hverdage efter valg af leverandør er foretaget. Ved akut behov iværksættes hjælpen straks Leverandøren aflyser ikke Hjælpen iværksættes senest 5 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Ydelsen leveres primært af sundhedsfagligt uddannet personale. Elementære pleje- og omsorgsopgaver kan udføres af ufaglært personale der er instrueret til opgaven af uddannet personale. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved ændrede behov, dog mindst 1 gang om året. Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. 37

38 Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt jf. Forvaltningsloven. 38

39 Kvalitetsstandard Personlig Hjælp, Serviceloven 83 Psykisk pleje og omsorg Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Udgiftsbudgettet til private leverandører er placeret i Center for Borgerservice. Og udgiftsbudgettet til den kommunale hjemmepleje er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Kommunalbestyrelsen tilbyder psykisk pleje og omsorg. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller længere varende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Mål med ydelsen At hjælpe borgeren med væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. At tilrettelægge udførelsen af personlig hjælp således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At støtte borgeren i at kunne mestre sin tilværelse så godt som muligt, så borgeren bevarer livsindhold og livskvalitet. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almentilstand. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige fornødenheder tilbydes ikke hjælp til psykisk pleje og omsorg. 39

40 Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning med henblik på at bevare eller genvinde evnen til at selvstændigt at tage vare på sig selv. Tilbydes hjælp til psykisk pleje og omsorg. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Tilbydes hjælp til psykisk pleje og omsorg. Borgeren er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller vejledning til at varetage egne behov. Tilbydes hjælp til psykisk pleje og omsorg. Visitations- og bevillingskompetence Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Sagsbehandlingsfrister Der træffes afgørelse om hjælp senest 10 arbejdsdage efter ansøgning. Ydelsens indhold Hjælpen omfatter tryghedsbesøg, samtale og aktiverende tilbud. Psykisk hjælp og støtte: Tilsyn/omsorgsbesøg Omsorgsrelaterede opgaver: Læse breve Skrive breve Telefonopkald Samarbejde med pårørende Samtale Ydelsen omfatter ikke: At være besøgsven Ledsagelse til aktiviteter Terapeutiske tilbud. At varetage økonomiske og personlig anliggender. Ved visitation vurderes borgerens behov og tildelingen af ydelser sker i samråd med borgeren. Psykisk pleje og omsorg hjælp kan tilbydes uafhængig af tidspunkt 40

41 på døgnet. Hvis leverandørens medarbejder ikke får kontakt med borgeren ved aftalt besøg kontaktes den daglige leder. Leverandøren orienterer myndigheden samme dag. Aften, nat, weekend og helligdag kontaktes hjemmesygeplejen. Egenbetaling Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen jf. Lov om social service 94. En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske bistands opgaver i hjemme mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager jf. Lov om social service 95 stk. 2. Ydelsen leveres primært af sundhedsfagligt uddannet personale. Elementære pleje- og omsorgsopgaver kan udføres af ufaglært personale der er instrueret til opgaven af uddannet personale. Leverancesikkerhed Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller en anden dag. Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. 41

42 Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. Myndighedens kvalitetskrav Myndigheden skal sikre, at borgeren har foretaget valg af leverandør senest 2 hverdage efter visitationsbesøg. Myndigheden udpeger leverandør, indtil valg af leverandør er foretaget. Ved ikke akut behov iværksættes hjælpen efter aftale, dog senest 5 hverdage efter valg af leverandør er foretaget. Ved akut behov iværksættes hjælpen straks Leverandøren aflyser ikke Hjælpen iværksættes senest 5 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved ændrede behov, dog mindst 1 gang om året. Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale 42

43 myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 43

44 Kvalitetsstandard Praktisk hjælp, Serviceloven 83 Grundig rengøring Lovgrundlag for ydelsen: Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget: Målgruppe: Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Tilbuddene, hjælp og støtte til rengøring gives til personer med bopæl i Egedal Kommune, som på grund af midlertidigt eller længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Mål med ydelsen: At tilrettelægge udførelsen af praktisk hjælp således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov. At give borgere som selv eller med støtte varetager rengøring af eget hjem en mulighed for understøttende indsats udover den vanlige rengøring. At give leverandøren af praktisk hjælp mulighed for at sikre kontinuiteten i indsatsen, rengøring, efter Egedal Kommunes kvalitetsstandard. Kriterier for visitation: Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almentilstand, samt husstandens samlede ressourcer. Hvis der er andre i husstanden som er i stand til at udføre opgaven bevilges ydelsen ikke. Borgere, som er berettiget til at få hjælp til længerevarende rengøring efter Egedal Kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp, hvor der er brug for ekstra rengøring inden leverandøren kan opstarte med ydelsen. Borgere, som modtager hjælp og støtte til 44

45 Krav til borgere der modtager ydelsen: rengøring efter servicelovens 85, hvor der er brug for en opfølgende indsats i forhold til den pædagogiske indsats i forhold rengøring. Borgeren skal være tilstede i hjemmet og deltage i det omfang det er muligt. Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler og redskaber til rådighed, og de skal være sikkerhedsmæssige i orden. Der må ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet. Husdyr skal være lukket inde. Visitations- og bevillingskompetence: Sagsbehandlingsfrister: Ydelsens indhold: Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Der træffes afgørelse om hjælp senest 20 arbejdsdage efter ansøgningen er modtaget. Ydelsen omfatter: Oprydning før rengøring: fjerne aviser, ugeblade, tom emballage, tømning af askebæger, samling af vasketøj. Let afvaskning af døre, karme og tilgængelige paneler. Aftørring af reoler, lamper, billeder, og enkelte pyntegenstande. Støvsugning af madras. Grundig afvaskning af badeværelse. Aftørring af køkkenlåger og let aftørring af køkkenskabe. Rengøring af komfur og emhætte. Afrimning af fryser. Ydelsen omfatter ikke: Opgaver som andre medlemmer af husstanden kan klare. Rengøring efter gæster og logerende. Rengøring ved flytning og efter håndværkere. Pudsning af kobber og sølvtøj. Gardinvask. Vinduespudsning. Flytning af tunge møbler og uhåndterlige ting. Ekstra rengøring efter dyr i hjemmet. Større oprydningsopgaver. Bortskaffelse af affald. Specialrengøring som sprøjtning for skadedyr. Rengøring tilbydes i dagtimerne på hverdage, og 45

46 omfatter hjælp til rengøring svarende til en 2- rums ældrebolig, m2. Hjælpen ydes: 2-4 timer, 1 gang årligt. Egenbetaling: Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. Leverandør af ydelsen: Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen Jf. Serviceloven 94. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske bistands opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. Jvf. 95 stk. 2 i Serviceloven. Leverancesikkerhed: Leverancesikkerhed: Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller en anden dag. Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- en time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. Myndighedens kvalitetskrav: Ved akut behov iværksættes hjælpen straks 46

47 Leverandøren aflyser ikke Hjælpen iværksættes senest 10 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Opfølgning på indsatsen: Egenkontrol sker ved at leverandøren registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved behov eller senest en gang hvert andet år Afgørelse, klage- og ankevejledning: Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger: Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljøloven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 47

48 Kvalitetsstandard Praktisk Hjælp, Serviceloven 83 Rengøring Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Udgiftsbudgettet til private leverandører er placeret i Center for Borgerservice. Og udgiftsbudgettet til den kommunale hjemmepleje er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Kommunalbestyrelsen tilbyder hjælp og støtte til rengøring. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller længere varende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Mål med ydelsen At hjælpe borgeren med væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. At tilrettelægge udførelsen af praktisk hjælp således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At støtte borgeren i at kunne mestre sin tilværelse så godt som muligt, så borgeren bevarer livsindhold og livskvalitet. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov. Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almentilstand, samt husstandens samlede ressourcer. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige 48

49 fornødenheder tilbydes ikke rengøring. Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning med henblik på at bevare eller genvinde evnen til at selvstændigt at tage vare på sig selv.. Borgeren har lettere nedsat fysisk funktionsevne, og/ eller lettere behov for vejledning, kan varetage rengøring, omend med besvær, tilbydes ikke hjælp til rengøring. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har moderat nedsat funktions niveau og / eller har behov for betydelig vejledning. Tilbydes hjælp til rengøring. Borgeren er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller vejledning til at varetage egne behov. Tilbydes hjælp til rengøring. Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Der træffes afgørelse om hjælp senest 20 arbejdsdage efter ansøgning. Hjælpen omfatter rengøring af entre, stue, soveværelse, køkken og badeværelse, svarende til en ældrebolig på ca. 65 m2. Entre: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af. Stue: Støvsugning, gulvvask og tørre støv af, evt. støvsugning af udvalgte møbler. Soveværelse: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af og skift af sengetøj. Køkken: Støvsugning, gulvvask, aftørring af køkkenbord, aftørring vask og komfur. Bad: Støvsugning, gulvvask, aftørring af håndvask, toilet, fliser over håndvask og i brusekabine samt vandhaner. Pudsning af spejl. Rengøring af hjælpemidler, køleskab, mikroovn, afkalkning af kaffemaskine og elkedel. 49

50 Ydelsen omfatter ikke: Opgaver som andre medlemmer af husstanden kan klare. Rengøring efter gæster og logerende. Rengøring ved flytning og efter håndværkere. Afvaskning af paneler. Afkalkning af badeværelse. Pudsning af kobber og sølvtøj. Gardinvask. Vinduespudsning. Vende madrasser. Hovedrengøring. Oprydning. Flytning af tunge møbler. Ekstra rengøring efter dyr i hjemmet Ved visitation vurderes borgerens behov og tildelingen af ydelser sker i samråd med borgeren. Ydelserne visiteres individuelt. Rengøring tilbydes i dagtimerne på hverdage, og omfatter hjælp til rengøring svarende til en 2- rums ældrebolig, m2 Hjælpen ydes: Hver tredje uge: Støvsugning, gulvvask, tørre støv af, rengøring af køkken og badeværelse samt skift af sengetøj i op til 80 minutter pr. gang. Hver sjette uge: Rengøring af hjælpemidler, køleskab, mikroovn, afkalkning af kaffemaskine og elkedel i op til 20 minutter pr. gang. Tiden justeres efter, hvor mange af ovenstående delelementer der bevilges. Egenbetaling Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. 50

51 En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen Jf. Serviceloven 94. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske bistands opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. Jvf. 95 stk. 2 i Serviceloven. Leverancesikkerhed Leverancesikkerhed: Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller en anden dag. Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- en time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. Myndighedens kvalitetskrav Ved akut behov iværksættes hjælpen straks Leverandøren aflyser ikke Hjælpen iværksættes senest 10 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandøren registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. 51

52 Revurdering af den tildelte hjælp sker ved behov eller senest en gang hvert andet år Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 52

53 Kvalitetsstandard Praktisk Hjælp, Serviceloven 83 Tøjvask Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Udgiftsbudgettet til private leverandører er placeret i Center for Borgerservice. Og udgiftsbudgettet til den kommunale hjemmepleje er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Kommunalbestyrelsen tilbyder hjælp og støtte til tøjvask. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller længere varende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Mål med ydelsen At hjælpe borgeren med væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. At tilrettelægge udførelsen af personlig hjælp således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At støtte borgeren i at kunne mestre sin tilværelse så godt som muligt, så borgeren bevarer livsindhold og livskvalitet. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov. Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almen tilstand. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige fornødenheder tilbydes ikke tøjvask. Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning med henblik på at bevare eller 53

54 genvinde evnen til at selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren har lettere nedsat fysisk funktionsevne, og/ eller lettere behov for vejledning, men kan ikke varetage tøjvask, tilbydes hjælp til tøjvask. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren er ikke mobil og / eller har behov for betydelig vejledning. Tilbydes hjælp til tøjvask. Borgeren er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller vejledning til at varetage egne behov. Tilbydes hjælp til tøjvask. Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der træffes afgørelse om hjælp senest 20 arbejdsdage efter ansøgningen er modtaget. Hjælpen omfatter vask af borgerens tøj. Sortere tøj Tøjvask i maskine i boligkompleks. Tøjvask i borgerens vaskemaskine. Hænge tøj op. Tørre tøj i tørretumbler.. Lægge tøj sammen. Lægge tøj på plads. Ydelsen omfatter ikke: Tøjvask i hånden. Bringe og hente tøj til renseri. Strygning og rulning. Vask af tæpper, gardiner m.m.. Ved visitation vurderes borgerens behov og tildelingen af ydelser sker i samråd med borgeren. Ydelserne visiteres individuelt. Tøjvask tilbydes i dagtimerne på hverdage. Tøjvask ydes normalt med en maskinfuld, en gang om ugen 54

55 Hjælp i forbindelse med tøjvask tilbydes ikke hvis der bor personer i hustanden, der ud fra en konkret individuel vurdering, kan løse opgaven. Egenbetaling Længere varende hjælp er gratis for borgeren. Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen Jf. Serviceloven 94. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske bistands opgaver i hjemme mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager jf. 95 stk. 2 i Serviceloven. Leverancesikkerhed Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller en anden dag. Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen 55

56 senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. Myndighedens kvalitetskrav Ved akut behov iværksættes hjælpen straks Hjælpen iværksættes senest 10 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved behov eller en gang hvert andet år. Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. 56

57 Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, Jf. Forvaltningsloven. 57

58 Kvalitetsstandard Praktisk hjælp, Serviceloven 83 Indkøb Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed. Målgruppe Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre indkøb. Mål med ydelsen At hjælpe borgeren med væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. At tilrettelægge udførelsen af personlig hjælp således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At støtte borgeren i at kunne mestre sin tilværelse så godt som muligt, så borgeren bevarer livsindhold og livskvalitet. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov. Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almen tilstand. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige fornødenheder tilbydes ikke hjælp til indkøb. Borgeren, der kan tage vare på sig selv og som selv kan foretage indkøb ved brug af telefonen og som kan bestille varer på internettet tilbydes ikke hjælp til indkøb. Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning med henblik på at bevare eller 58

59 genvinde evnen til at selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren har nedsat funktionsniveau og har ikke mulighed for selv at købe ind. Tilbydes hjælp til indkøb. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren er ikke mobil. Tilbydes hjælp til indkøb. Borgeren er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller vejledning til at varetage egne behov. Tilbydes hjælp til indkøb. Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Der træffes afgørelse om hjælp senest 20 arbejdsdage efter ansøgningen er modtaget. Ved akut behov iværksættes hjælpen straks. Myndigheden udpeger leverandør, indtil valg af leverandør er foretaget. Hjælpen omfatter hjælp til indkøb af dagligvarer til borgeren. Hjælpen omfatter bestilling af dagligvarer via telefonisk henvendelse fra leverandør, med efterfølgende levering af varerne hos borgeren. Kommunen dækker omkostningen vedr. levering af varer. Borgeren bliver ringet op af for at afgive indkøbsordrer. Ved varelevering sættes køle- og frostvarer på plads. Ydelsen omfatter ikke: Indkøb i weekenden og aften. Levering af varer fra apotek. Egenbetaling Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. 59

60 Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: 1. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvantitets- og kvalitetskrav for levering af indkøb. 2. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske bistands opgaver i hjemme mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. Jf. 95 stk. 2 i Serviceloven. Leverancesikkerhed Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller en anden dag. Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. Der aftales tid for telefonopkald og levering af varer sker indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før opringning/besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningsleverance. Myndighedens kvalitetskrav Ved akut behov iværksættes hjælpen straks Leverandøren aflyser ikke Hjælpen iværksættes senest 10 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved behov eller 60

61 en gang hvert andet år. Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 61

62 Kvalitetsstandard Praktisk Hjælp, Serviceloven 83 Udvidet indkøb Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Målgruppe Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed. Kommunalbestyrelsen tilbyder hjælp og støtte til at forberede indkøb, håndtering af indkøbte varer, samt nødvendige ærinder til bank og posthus. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller længere varende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Mål med ydelsen At hjælpe borgeren med væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. At tilrettelægge udførelsen af hjælpen således at borgerens færdigheder fastholdes eller udvikles. At støtte borgeren i at kunne mestre sin tilværelse så godt som muligt, så borgeren bevarer livsindhold og livskvalitet. At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov. Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almen tilstand. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige fornødenheder. Tilbydes ikke hjælp til udvidet indkøb. Borgeren, der kan tage vare på sig selv og som selv kan foretage indkøb ved brug af telefonen og som kan bestille varer på internettet tilbydes hjælp til udvidet indkøb, såfremt borgeren ikke selv 62

63 fysisk er i stand til at sætte varerne på plads. Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning med henblik på at bevare eller genvinde evnen til at selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan ikke selv komme på posthus eller bank. Borgeren har svært ved at overskue opgaverne omkring et indkøb. Tilbydes hjælp til udvidet indkøb. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren kan ikke selv komme på posthus eller bank. Borgeren kan vanskeligt overskue opgaverne omkring et indkøb Tilbydes hjælp til udvidet indkøb. Borgeren er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller vejledning til at varetage egne behov. Tilbydes hjælp til udvidet indkøb. Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Visitationsteamet. Der træffes afgørelse om hjælp senest 20 arbejdsdage efter ansøgning. Ved akut behov iværksættes hjælpen straks. Myndigheden udpeger leverandør, indtil valg af leverandør er foretaget. Hjælpen omfatter udvidet hjælp til indkøb af dagligvarer. Hjælpen omfatter udarbejdelse af indkøbsseddel til bestilling af dagligvarer hos leverandør. Ærinder på posthus eller bank Kommunen dækker omkostningen vedr. levering af varer. Udvidet indkøb: Udarbejdelse af indkøbsseddel Afgivelse af indkøbsordre via fax. Sætte varer på plads Oprydning i køleskab 63

64 Særlige indkøb: Ærinde til bank Ærinde til posthus Ydelsen omfatter ikke: Indkøb i weekend og aften. Ved visitation vurderes borgerens behov og tildelingen af ydelser sker i samråd med borgeren. Ydelserne visiteres individuelt. Udvidet indkøb tilbydes i dagtimerne på hverdage, en gang ugentlig, i forbindelse med ydelsen indkøb. Særlige indkøb tilbydes i dagtimerne på hverdage en gang om måneden. Hjælp i forbindelse med udvidet indkøb tilbydes ikke hvis der bor personer i hustanden, der ud fra en konkret individuel vurdering, kan løse opgaven. Egenbetaling Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen Jf. Serviceloven 94. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske bistands opgaver i hjemme mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. 64

65 Jf. 95 stk. 2 i Serviceloven. Leverancesikkerhed Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller en anden dag. Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. Myndighedens kvalitetskrav Ved akut behov iværksættes hjælpen straks Leverandøren aflyser ikke Hjælpen iværksættes senest 5 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved ændrede behov eller en gang hvert andet år. Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. 65

66 Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljøloven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 66

67 Kvalitetsstandard Praktisk hjælp, Serviceloven 83 Madservice for hjemmeboende med levering Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Fødevareloven. Placering i budget Udgiftsbudgettet til private leverandører er placeret i Center for Borgerservice. Og udgiftsbudgettet til den kommunale hjemmepleje er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Borgere, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke længere er i stand til at tilberede varm mad At producere et måltid mad, som giver borgeren mulighed for at opretholde-/forbedre ernæringsstatus Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almen tilstand. Borgeren, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og selv kan klare de daglige fornødenheder. Tilbydes ikke madservice. Borgeren, der kan have behov for vejledning og støtte til at opretholde sin ernæringsstatus og dermed blive bedre til selvstændigt at tage vare på sig selv. Borgeren er mobil, kan varetage lettere madlavning. Tilbydes ikke madservice. Borgeren har behov for vejledning og støtte til at opretholde sin ernæringsstatus og har vanskeligt ved at tage vare på sig selv. Borgeren kan aktivt deltage i varetagelsen af egne behov med hjælp. Borgerren er ikke mobil og har vanskeligt ved at tilberede mad og 67

68 drikkevarer. Tilbydes madservice. Borgeren er ude af stand til at tage vare på sig selv og har behov for hjælp til at opretholde sin ernæringsstatus. Borgeren er fuldstændig afhængig af hjælp til at varetage egne behov. Borgeren er ikke mobil. Tilbydes madservice. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Der træffes afgørelse om madservice med udbringning senest 4 uger efter ansøgning. Ydelsens indhold Borgeren skal modtage mindst 4 måltider om ugen. Biretten kan til- og fravælges månedsvis Der kan bestilles gæsteportioner mindst 4 hverdage før leverance efter nærmere aftale med køkkenet. Afbestilling og genbestilling skal ske inden kl. 12 mindst 4 hverdage før næste leverance, for eksempel: Modtages maden onsdag, skal afbestillingen senest være leverandøren i hænde fredag kl. 12. I særlige tilfælde som uforudset indlæggelse eller udskrivelse fra sygehus kan leverandøren kontaktes telefonisk. Fravælger borgeren ofte madservice eller er der store afvigelser i madservicen, skal myndigheden kontaktes for en revurdering af behov og ydelse. Egenbetaling Prisen for madservice fastsættes ved lov en gang om året. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv leverandør blandt de af kommunen godkendte leverandører. Leverancesikkerhed Madservicen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation, dog afhængigt af leveringsdagen. Madservice med levering aflyses ikke såfremt nedenstående forhold er i orden: Adgangs forhold til boligen er fri 68

69 Snerydning af private veje Vejene skal være vedligeholdte og ikke til gene for leverandørens biler og medarbejdere. Ingen løse hunde Madservice leverer mad en gang om ugen. Ved udskrivelse fra hospital eller anden form for uventet behov for levering, kan leverandøren sende mad ud med taxa på borgerens regning. Myndighedens kvalitetskrav Maden skal have den rette køletemperatur og være indbydende, velsmagende, dufte godt efter korrekt opvarmning. Maden skal medvirke til at højne ernæringsstatus hos borgeren, og dermed leve op til Anbefalinger for den danske institutionskost, Kost til ældre Maden skal medvirke til at højne livskvaliteten hos borgeren og dermed give borgeren en positiv oplevelse. Madservicen iværksættes straks efter der er valgt leverandør. Borgeren kontaktes af leverandøren med henblik på aftale om første levering. Aflysninger fra køkkenet kan ikke forekomme. (se dog under leveringssikkerhed) Leverandøren af køle- og frostmad kontrollerer, at der er køle- og frost kapacitet hos borgeren som er i forsvarlig stand. Borgeren er ansvarlig for at stille køle-fryseskab til rådighed. Leverandøren af køle- og frostmad kontrollerer, at der er det fornødne udstyr hos borgeren til opvarmning af maden i form af mikroovn eller almindelig ovn. Leverandøren af køle- og frostmad sikrer at borgeren instrueres i korrekt opbevaring og opvarmning af maden. Ifølge lovgivningen om opbevaring og genopvarmning af mad. Opfølgning på indsatsen Afgørelse, klage- og ankevejledning Revurdering af den tildelte madservice med udbringning sker ved ændrede behov, samt ud fra leverandørens observations- og tilbagemeldingspligt til myndighed, dog mindst en gang hvert andet år. Borgeren modtager skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. På afgørelsen er anført regler for klageadgang og 69

70 oplysning om klageråd. Særlige bemærkninger Borgeren har en fast kontaktperson hos myndigheden og hos leverandøren. Borgeren underrettes på den skriftlige afgørelse for hjælpen, navn og telefonnummer på kontaktpersonerne. Leverandøren er som arbejdsgiver omfattet af arbejdsmiljøloven og fødevaredirektoratets love og regler. Medarbejderen er omfattet af tavsheds-, og observations- og meddelelsespligt. 70

71 Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven 83 Hverdagsrehabilitering Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 83, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Placering i budget Udgiftsbudgettet til private leverandører er placeret i Center for Borgerservice. Og udgiftsbudgettet til den kommunale hjemmepleje er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Personer, som på grund af midlertidigt eller længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre personlige og/ eller praktiske opgaver og hvor visitator skønner, at borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen. Mål med ydelsen At borgerens færdigheder udvikles. At borgeren opnår størst mulig uafhængighed og bevarer livsindhold og livskvalitet. Kriterier for visitation Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almentilstand. Borger skal være berettiget til hjælp efter servicelovens 83 Visitator vurderer, at borger kan modtage og handle på instruktion og vejledning. Visitator vurderer, at borger kan blive helt eller delvis selvhjulpen med støtte og vejledning. Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Der træffes afgørelse om hjælp senest 20 arbejdsdage fra ansøgning. 71

72 Ydelsens indhold Hverdagsrehabilitering er en tillægsydelse til personlig og praktisk hjælp og visiteres i en tidsafgrænset periode på op til 12 uger. Ydelsen omfatter: Indledende møde hos borger med fysio- eller ergoterapeut tilknyttet hverdagsrehabiliteringen. Vejledning i brug af hjælpemidler Støtte og guidning/ træning til de visiterede personlige og praktiske opgaver Ydelsen kan omfatte: Opfølgende møder hos borger med fysio- eller ergoterapeut tilknyttet hverdagsrehabiliteringen. Visitation til ydelsen hverdagsrehabilitering kan medføre en ændring af leveringsfrekvens og visiteret tid for den personlige eller praktiske opgave, ydelsen knytter sig til. Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjælpen bevilges som en midlertidig ydelse uden egenbetaling for borgeren. Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af hverdagsrehabilitering. En privat leverandør som er godkendt af den kommunale myndighed og lever op til kommunens kvalitetskrav for levering af hverdagsrehabilitering. Leverancesikkerhed Indledende møde hos borger: Der aftales mødetid med borgeren. Hjælperen møder op på det aftalte tidspunkt. Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller senest inden for 2 hverdage. 72

73 Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp. Myndighedens kvalitetskrav Hjælpen iværksættes senest 5 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt Leverandøren aflyser ikke Medarbejderen møder altid op indenfor et tidsinterval på +/- 1 time det aftalte tidspunkt. Ydelsen leveres af sundhedsfagligt uddannet personale. Alle leverandører skal leve op til ovenfor fastsatte krav. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker indenfor 3 måneder. Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Særlige bemærkninger Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Det forventes at borgeren deltager aktivt i samarbejdet omkring hverdagsrehabilitering med bl.a. fastsættelse af relevante mål for indsatsen og evaluering af disse. Det forventes også, at borgeren er med til at implementere de opnåede færdigheder i dagligdagen og at borgeren deltager i aktiviteter der fastholder det opnåede funktionsniveau. 73

74 Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 74

75 Kvalitetsstandard Målrettet terapeutisk opgave i forhold til hverdagsrehabilitering, Serviceloven 86 Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 86, hvoraf det fremgår: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Placering i budget Udgiftsbudgettet er placeret i Center for Borgerservice som køber ydelserne primært i Center for Sundhed og Omsorg. Målgruppe Mål med ydelsen Borgere som er berettigede til hjælp efter servicelovens 83 til personlige og praktiske opgaver, hvor visitator skønner, at borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen via hverdagsrehabilitering Målet med den terapeutiske indsats, er at sikre at borgeren kan opnå den bedst mulige funktionsevne i forhold til den/ de aktivitet(er), der er visiteret hjælp til. Kriterier for visitation Jævnfør Servicelovens 88 stk. 3 skal tilbud efter 86 gives efter en konkret individuel vurdering af træningsbehovet. Heri indgår også en vurdering af borgerens træningspotentiale. Denne vurdering udføres af visitator på baggrund af følgende kriterier: Borger skal være berettiget til hjælp efter servicelovens 83 Visitator vurderer, at borger kan modtage og handle på instruktion og vejledning. Visitator vurderer, at borger kan blive helt eller delvis selvhjulpen med støtte og vejledning. 75

76 Visitations- og bevillingskompetence Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, visitationsteamet. Sagsbehandlingsfrister Der træffes afgørelse om personlig hjælp senest 10 hverdage efter ansøgning. Der træffes afgørelse om praktisk hjælp senest 20 hverdage efter ansøgning. Ydelsens indhold Hverdagsrehabilitering er en tillægsydelse til personlig og praktisk hjælp og målrettet terapeutisk opgave og visiteres i en tidsafgrænset periode på op til 12 uger. Ydelsen omfatter: Udarbejdelse af aktivitetsplan inden hjælpen påbegyndes med udgangspunkt i borgerens funktionsevne og hjemmets indretning. Vejledning af borger og leverandør om relevante hjælpemidler, arbejdsstillinger og aktivering i hjemmet Instruktion af hjælpere i hvordan hjælpen skal udføres, for at borgeren kan opnå bedst mulige funktionsevne. Ydelsen kan omfatte: Løbende opfølgning på forløbet. Yderligere instruktion af hjælpere ved behov. Ydelsen omfatter ikke: Fysio- og ergoterapeutisk behandling i eget hjem. Egenbetaling Leverandør af ydelsen Leverancesikkerhed Ydelsen er ikke omfattet af egenbetaling for borgeren. Ydelsen leveres som udgangspunkt af Egedal Kommunes Genoptræningscenter. Ydelsen varetages af uddannede ergoterapeuter og fysioterapeuter Indledende møde hos borgeren: Der aftales mødetid hos borgeren. Terapeuten møder op på det aftalte tidspunkt. Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes senere samme dag eller senest inden for 2 hverdage. Ydelsen leveres altid inden hverdagsrehabilitering påbegyndes. 76

77 Ved længere forløb leveres ydelsen som udgangspunkt 3 gange på 12 uger. Myndighedens kvalitetskrav Opfølgning på indsatsen Afgørelse, klage- og ankevejledning Fysio- eller ergoterapeuten dokumenterer aktivitetsplan og løbende evaluering i borgerens elektroniske journal (CSC-omsorg). Når forløbet er afsluttet skrives status i CSC-omsorg. Hverdagsrehabiliteringsforløbet midtvejsevalueres af hverdagsrehabiliteringsterapeuterne senest efter 6 uger. Forløbet slutevalueres af hverdagsrehabiliteringsterapeuterne senest efter 12 uger. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Det forventes at borgeren deltager aktivt i samarbejdet omkring hverdagsrehabilitering med bl.a. fastsættelse af relevante mål for indsatsen og evaluering af disse. Det forventes også, at borgeren er med til at implementere de nyopnåede færdigheder i dagligdagen og at borgeren deltager i aktiviteter der fastholder det opnåede funktionsniveau. Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 77

78 78

79 Kvalitetsstandard Afløsning i hjemmet, Serviceloven 84 Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 84, hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Placering i budget Målgruppe Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed. Kommunalbestyrelsen tilbyder afløsning og aflastning i hjemmet. Tilbuddene til afløsning og aflastning i hjemmet, gives til pårørende der passer syge/ demente med særlig pleje og opsyns behov, i eget hjem. Mål med ydelsen At give borgere mulighed for at kunne være i eget hjem længst muligt. At pårørende som passer syge/ demente i hjemmet, en mulighed i dagligdagen, hvor de kan gå til læge, tandlæge, frisør o.l. At give mulighed for tilbud og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, når pårørende yder betydelig hjælp til personlig pleje. Kriterier for visitation Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau og almen tilstand. Afløsning i hjemmet: Borgeren skal have behov for hyppig hjælp og ikke være i stand til at være alene i op til 2 timer. Pårørende som passer syge/ demente i hjemmet og yder betydelig hjælp til personlig pleje. Pårørende som har brug for afløsning for at kunne have overskud til at passe den syge / dement. Borgere som er i dagtilbud kan ikke modtage ydelsen. Aflastning i hjemmet, praktiske opgaver: 79

80 Pårørende som passer syge/ demente i hjemmet og yder betydelig hjælp til personlig pleje Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed. Der træffes afgørelse om hjælp senest 20 arbejdsdage efter at ansøgningen er modtaget. Hjælpen omfatter: Primært til rengøring Personlig pleje Tilsyn af borgeren. Hjælpen omfatter ikke: Ydelsens indhold, fortsat Hjælp til ad hoc. opgaver er ikke indeholdt i ydelsen Ved visitation vurderes borgerens behov og tildelingen af ydelser sker i samråd med borgeren. Ydelserne visiteres individuelt. Hjælpen gives i dagtimerne på hverdage. Hjælp til praktiske opgaver bevilliges som rengøring hver 3. uge, op til 60 min. pr. gang. Afløsning gives i 2-3 timer pr. uge incl. personlige og praktiske opgaver. Hjælpen aftales i op til 3 måneder ad gangen. Egenbetaling Længerevarende hjælp er gratis for borgeren. Prisen for midlertidig hjælp beregnes ud fra husstandsindkomsten. Leverandør af ydelsen Borgeren vælger selv sin leverandør. Følgende leverandører kan levere ydelsen: Den kommunale leverandør. Den kommunale leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af personlig hjælp. Personer over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal ifølge loven godkendes, ansættes og lønnes af kommunen jf. Lov om social service 94. En privat leverandør. Den private leverandør skal godkendes af den kommunale myndighed 80

81 og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af personlig hjælp. Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske hjælp i hjemmet mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager jf. Serviceloven 95 stk. 2. Ydelsen leveres primært af sundhedsfagligt uddannet personale. Elementære pleje- og omsorgsopgaver kan udføres af ufaglært personale der er instrueret til opgaven af uddannet personale. Leverancesikkerhed Planlagt hjælp aflyses ikke, men kan efter aftale med borgeren ydes samme dag eller en anden dag Erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 5 hverdage. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op indenfor +/- 1 time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid tilbydes samme dag. Borgeren skal give meddelelse om aflysning af ydelsen senest kl dagen før besøg. Borgeren kan ikke forvente, at leverandøren giver erstatningshjælp Myndighedens kvalitetskrav Myndigheden skal sikre, at borgeren har foretaget valg af leverandør senest 2 hverdage efter visitationsbesøg Myndigheden udpeger leverandør, indtil valg af leverandør er foretaget. Ved akut behov iværksættes hjælpen straks. Leverandøren aflyser ikke. Hjælpen iværksættes senest 5 hverdage efter, at der er visiteret hjælp, og leverandør er valgt. Opfølgning på indsatsen Egenkontrol sker ved at leverandørerne registrerer: Afvigelser, i det omfang at leverede ydelser ligger ud over den aftalte bagatelgrænse mellem myndighed og leverandør. Registrering af afvigelser rapporteres til den kommunale myndighed en gang pr. måned. Revurdering af den tildelte hjælp sker ved ændrede behov, dog mindst 1 gang hver tredje måned ved afløsning i hjemmet, og mindst en gang om året, når ydelsen gives som aflastende praktisk hjælp. 81

82 Myndighed foretager stikprøve på antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat. Afgørelse, klage- og ankevejledning Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Borgeren har en kontaktperson hos den kommunale myndighed. Navn og telefonnummer fremgår af afgørelsen. Leverandøren har jf. Arbejdsmiljø loven pligt til at sørge for at medarbejderens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Medarbejderen er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt, jf. Forvaltningsloven. 82

83 Kvalitetsstandard Midlertidigt døgnophold, Serviceloven 84 Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 84, stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Placering i budget Målgruppe Center for Sundhed og Omsorg, Sygeplejen Borgere, som har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som ikke på forsvarlig vis kan opholde sig i eget hjem med hjælp. Mål med ydelsen Rehabiliteringsplads: At tilbyde intensiv genoptræning via et tidsbegrænset døgnophold, for at sikre borgeren optimale funktionsmæssige forudsætninger for tilbagevenden til eget hjem. Vurderingsplads: At tilbyde et tidsbegrænset døgnophold med vurdering af hvad der skal til for at borgeren kan klare sig i eget hjem, alternativt om der skal søges anden bolig. Venteplads: At tilbyde et tidsbegrænset døgnophold til borgere, der er godkendt til plejebolig og som vurderes ikke at kunne være forsvarligt i eget hjem. Aflastningsophold: At tilbyde aflastning af ægtefælle i en kort 83

84 Kriterier for visitation midlertidig døgnplads alle typer ophold tidsbegrænset periode, fx i forbindelse med ægtefælles ferie. Terminalt ophold: At tilbyde ophold til terminale borgere, der har behov for massiv hjælp og som er utrygge ved at være i egen bolig i den sidste tid, og de har ikke mulighed for at få et tilbud om ophold på hospice. Borgere, der udskrives fra Hospital og vurderes af visitator ikke at kunne passes i hjemmet trods massiv hjemmepleje. Borgere, der ikke har været indlagt, men som har behov for midlertidigt døgnophold for at undgå hospitalsindlæggelse. Borgeren skal være lægeligt færdigbehandlet og medicinsk stabile. Afsnittet opererer ikke med overbelægning, alternativt må borgeren forblive på hospitalet Kriterier for visitation Rehabiliteringsplads Borgere, der udskrives fra hospitalet med behov for intensiv genoptræning, som ikke kan varetages ambulant. Borgere, hvor der er tvivl om, hvorvidt de skal visiteres til plejebolig eller kan trænes op til at klare sig i eget hjem via intensiv genoptræning. Borgere, hvor den personlige pleje vurderes at kunne lettes væsentligt ved hjælp af intensiv genoptræning. Borgeren skal have genoptræningspotentiale og være motiveret. Borgeren skal være i stand til at samarbejde om genoptræning. Kriterier for visitation Vurderingsplads Borgere, hvor der er tvivl om, hvorvidt de skal visiteres til plejebolig eller kan trænes op til at klare sig i eget hjem via almen træning og genoprettelse af basale funktioner som fx at spise og drikke. Borgere der har været indlagt og har behov for genetablering af den habituelle tilstand med ekstra pleje og omsorg inden udskrivelse til egen bolig. Kriterier for visitation Venteplads Borgere, der er godkendt til en plejebolig og som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan 84

85 være i egen bolig i ventetiden. Borgeren på venteplads vil løbende blive vurderet i forhold til om tilstanden bedres så borgeren kan komme hjem i egen bolig i ventetiden. Kriterier for visitation Aflastning Borgere, der under ægtefælles ferie ikke kan være i egen bolig, selv med hjælp, max. 1 uge. Kriterier for visitation Terminalt ophold Borgere, der har behov for massiv hjælp til pleje og sygepleje og er utrygge ved at være i egen bolig. Der skal have æret taget stilling om Hospice er en mulighed inden der tilbydes terminalt ophold. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Midlertidig døgnplads Alle typer ophold Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, Træningsteamet og Visitationsteamet Sagerne behandles med fokus på at borgere tilbydes plads hurtigst muligt. Den forventede tid, fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse, er 20 arbejdsdage. Personalet er et tværfagligt team bestående af sundhedsfagligt personale, som planlægger borgerens forløb med start- midtvejs og slut samtaler. Der fortages en startsamtale med borgeren indenfor 3 dage: Der skal foreligge dokumenteret mål og plan for alle forløb med angivelse af forventet opholdslængde senest en uge efter indlæggelse. Personalet sikrer sig, at alle nødvendige oplysninger er i borgerens elektroniske omsorgsjournal, og at der er oprettet et indsatsområde for opholdet. Ved startsamtalen og målfastsættelsen aftales tid til hjemmebesøg, med henblik på at få borgeren hurtigst muligt i eget hjem. Det videre forløb planlægges i samarbejde med borgeren, personalet på tilbuddet og Den tværfaglige myndighed. 85

86 Egenbetaling Midlertidigt ophold koster i 2012 kr. 116 pr. døgn for forplejning og kr. 16 for leje og vask af linned pr. md. I særlige tilfælde, hvor der ikke er nogen pårørende til at varetage borgerens tøjvask, vil personalet gå ind i opgaven. Prisen i 2012 er kr. 6 pr. dag. Leverandør af ydelsen Center for Sundhed og Omsorg Rehabiliteringsafsnittet Damgårdsparken 9, 3660 Stenløse Tlf. nr Aflastningen Plejecenter Porsebakken Nybøllevej 11, 2765 Smørum Tlf: Leverancesikkerhed Myndighedens kvalitetskrav Opfølgning på indsatsen Afgørelse, klage- og ankevejledning Der kan forekomme ventetid grundet antallet af pladser. De fysiske rammer på de midlertidige pladser skal være handicapvenlige. Der skal være plads så personale har mulighed for at benytte lift og andre hjælpemidler i forbindelse med forflytninger og pleje af immobile borgere. Ligeledes skal de fysiske rammer tilgodese alle borgere uanset funktionsnedsættelse. Medarbejderne skal være uddannede social- og sundhedsassistenter eller have anden social - og sundhedsfaglig uddannelse eller erfaring, som kvalificerer medarbejderen til at udføre pleje, fokusere på borgerens egenomsorg og i plejesituationen motivere og fokusere på genoptræning på et fagligt grundlag. Medarbejdere uden den tilstrækkelige uddannelse arbejder under ansvar af Lederen i afsnittet. Der laves en løbende individuel vurdering af opholdets varighed ud fra borgerens situation, funktionsniveau og genoptræningspotentiale. Se i øvrigt kvalitetsstandarder for genoptræning for den relevante lovgivning. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedrørende tildeling af hjælpen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. 86

87 Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Særlige bemærkninger Pårørende skal medbringe evt. hjælpemidler, medicin og andre fornødenheder fra eget hjem, der er nødvendige for plejen og genoptræningen af borgeren. 87

88 Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdende træning, Serviceloven 86 Lovgrundlag for ydelse Serviceloven 86, hvoraf det fremgår: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Placering i budget Målgruppe Center for Sundhed og Omsorg, Genoptræning, Forebyggelse & Aktivitet og Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed. Målgruppen for tilbud efter 86 stk. 1 i Serviceloven: Borgeren har en væsentlig nedsat fysisk funktionsevne på baggrund af en kompleks problemstilling. Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, f.eks. i form af egen træningsindsats uden for kommunal regi, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op. Den ældre borger, der har brug for et individuelt tilrettelagt fysio- og/eller ergoterapeutisk genoptræningsforløb eller en terapeutisk ydelse, med henblik på at kunne forbedre fysiske færdigheder. Målgruppen for tilbud efter 86 stk. 2 i Serviceloven: Borgeren har behov for fysio- og/eller ergoterapeutisk ydelser, for at kunne vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder. Borgeren har en væsentlig nedsat fysisk funktion. Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, f.eks. i form af egen træningsindsats uden for kommunal regi eller tilbud efter servicelovens 83 (personlig og praktisk hjælp), ikke kan vedligeholde borgerens funktionsniveau. Mål med ydelsen Kriterier for visitation At genoptræne, samt vedligeholde færdigheder hos borgeren. Tilbud efter 86 gives efter en konkret individuel vurdering af træningsbehovet. Heri indgår også en vurdering af borgerens motivation for at træne samt træningspotentiale. 88

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012.

Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Kvalitetsstandard for Sygepleje Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for hjemmesygepleje... 3 Sygepleje... 6 Sonde og parenteral ernæring...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandarder for 2016

Kvalitetsstandarder for 2016 Kvalitetsstandarder for 2016 for trænings-, pleje-, omsorgsog hjælpemiddelområdet 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 DEL 1... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Overordnede rammer for kvalitetsstandarder...

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede rammer for kvalitetsstandarder... 4 2.1 Egedal Kommunes værdigrundlag... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Godkendt af Byrådet den 28. august 2013 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice Kvalitetsstandard for Madservice Januar 2010 Madservice med udbringning Bekendtgørelse nr.979 a 01.10.2008 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på ældreområdet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Formål Hvad er formålet med ydelsen 3. Målgruppe Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov nr. 1422

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere