Dagsorden for møde den 26. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde den 26. september 2011"

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 2. bestyrelsesmøde Mandag den 26. september 2011 kl i Skolerådssalen på KADK, Philip de Langes Allé 10, Holmen med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen 2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 3. Meddelelser fra rektorerne 4. Forslag til rektorinstruks (bilag 1) 5. Konsolideret regnskab (bilag 2) 6. Status for aftagerpanelerne (bilag 3) 7. Eventuelt Lukket punkt: 8. Godkendelse af stillingsopslag for ny rektor (bilag 4) 1/1

2 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: Ledelsessekretariatet 8. september 2011 MM Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 4. Forslag til rektorinstruks (Bilag A til forretningsordenen). Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal i henhold til styrelsesbekendtgørelse nr. 659 af 15. juni , stk. 6 fastsætte sin egen forretningsorden indeholdende en instruks (bilag til forretningsordenen) vedrørende rammerne for rektors daglige ledelse. Forretningsordenen blev behandlet på bestyrelsens møde d. 15. august Rektorerne har efterfølgende udarbejdet vedlagte forslag til en rektorinstruks. Rektorinstruksen træder i kraft ved ansættelse af ny rektor for den samlede institution, jf. lov nr. 549 af 31. maj , stk. 3. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter vedlagte forslag til en rektorinstruks med henblik på endelig vedtagelse af forretningsordenen og rektorinstruks. Bilag: Forslag til rektorinstruks. Sagsbehandler: Mette Mejlvang Administrationschef. 1/1

3 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 8. september 2011 Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM/(UH) Instruks for rektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Bilag A, jf. 15 i forretningsordenen for KADK's bestyrelse I medfør af lov nr. 889 af 21. september 2000 med senere ændringer og styrelsesbekendtgørelse nr. 659 af 15. juni 1, stk. 6, pkt. 3 og bestyrelsens forretningsorden, fastsættes herved følgende instruks for rektors daglige ledelse. Overordnede forhold Rektor tegner institutionen, og træffer afgørelse i sager som i henhold til gældende lov og bekendtgørelser for institutionen, bestyrelsens forretningsorden og rektorinstruks, ikke er henlagt til enten Det faglige råd eller studienævn. Rektor varetager den daglige ledelse af institutionen og er over for bestyrelsen ansvarlig for at institutionen ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for institutionen samt de overordnede retningslinjer og konkrete beslutninger bestyrelsen vedtager. Rektor skal sikre videreformidling af de af bestyrelsen trufne beslutninger, og sikre at bestyrelsens beslutninger gennemføres og efterleves i organisationen. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. Inddragelse og orientering af bestyrelsen Rektor skal sikre, at bestyrelsen får de oplysninger som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag, og skal i øvrigt orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for institutionen. Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for institutionen. Organisation Rektor udarbejder retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, der forelægges bestyrelsen til godkendelse. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen, herunder også at forelægge principperne for en faglig struktur til bestyrelsens godkendelse. Rektor træffer beslutning om den konkrete faglige struktur. Valg Rektor udarbejder en valgstatut med regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg på institutionen. Valgstatutten godkendes af bestyrelsen. Rammeaftaler og eksterne samarbejder Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsens behandling af rammeaftaler og sikrer, at der foretages en høring af Det faglige råd og andre relevante instanser på institutionen i denne proces. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter institutionen. 1/2

4 Rektor kan hvor det findes hensigtsmæssigt bemyndige prorektor, administrationschef og evt. andre ledere til efter nærmere retningslinjer at godkende eksterne samarbejder. Rektor kan indgå aftaler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og lign. Økonomi og fagligt virke Rektor indstiller budget til bestyrelsen, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse. Rektor aflægger rapport om institutionens faglige virke, budget og økonomi til bestyrelsen. Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse. Personaleledelse Rektor har kompetence til at ansætte og afskedige personalet ved institutionen. Rektor ansætter en prorektor for en tidsbegrænset periode. Prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder. Delegation Rektor kan, inden for gældende lov og styrelsesbekendtgørelse, delegere opgaver til prorektor og administrationschef, lederen af biblioteket samt den videnskabelige og kunstfaglige ledelse, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Delegation fra rektor skal ske skriftligt. Rektor udpeger medlemmer til de faglige bedømmelsesudvalg, og udnævner adjungerede professorer. Ikrafttrædelse Denne instruks træder i kraft ved ansættelse af en rektor for den samlede institution, jf. lovændring nr. 549 af 31. maj , stk. 3. Godkendt af bestyrelsen den 26. september /2

5 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: Økonomi JD/HB 15. september 2011 Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 5. Konsolideret regnskab Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et konsolideret regnskab pr. 30. juni 2011 samt en prognose for resten af 2011 for de tre skoler. Regnskabet pr. 30. juni 2011 viser et samlet underskud på ca. 41,5 mio.kr. for de tre skoler. Hovedforklaringen på underskuddet forklares med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Prognosen for 2011 viser et forventet underskud på 7,2 mio.kr. for skolerne. Forklaringen på dette underskud er samlokalisering og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen, samt en række andre faktorer, som er omtalt i det konsoliderede regnskab. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende det konsoliderede regnskab og prognose for 2011 for KADK. Bilag: Konsolideret regnskab Sagsbehandlere: Hanne Bovbjerg Jacob Døjholt 1/1

6 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 15. september 2011 Journalnr.: Enhed: Økonomi Initialer JD/HB/EAS Notat til konsolideret regnskab pr. 30. juni 2011 Indledning Dette notat beskriver det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2011 med tilhørende prognose for hele 2011 for KADK og de tre skoler. Samlet resultat for KADK Det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2011 viser et samlet underskud på ca. 41,5 mio.kr. for de tre skoler. Hovedforklaringen på underskuddet er omkostningen i forbindelse med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Prognosen for hele 2011 er dog, at der samlet vil være et underskud på 7,2 mio.kr. for de tre skoler. Underskuddet skyldes i hovedsagen omkostningen i forbindelse med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Hertil kommer en række andre faktorer, som er omtalt nedenfor. Underskuddet dækkes af KADK s egenkapital (anvendelse af overført overskud fra tidligere års bevillinger), som primo 2011 samlet er på 18,4 mio. kr. ekskl. statsforskrivningen. Arkitektur Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab for Arkitektur. Samlet set forventes et underskud på ca. 3,1 mio.kr. for 2011 på Arkitektur. Det er vigtigt at understrege, at underskuddet har været forventet, idet en række kerneaktiviteter har skullet opretholdes. I det vedtagne budget for 2011 vedtog Skolerådet et forventet træk på egenkapitalen på ca. 1,8 mio. kr. I forhold til det konsoliderede regnskab er det en afvigelse på ca. 1,3 mio.kr. Forklaringerne på det forventede underskud opdeles i to elementer, som er lønomkostninger og driftsomkostninger. Løn På lønomkostninger er der en samlet afvigelse på ca. 11,2 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget for Hovedforklaringen er en markant stigning i ekstern finansieret forskning på ca. 7,5 mio.kr. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at stigningen i omkostningerne vedrørende ekstern finansieret forskning modsvares af tilsvarende stigning i indtægterne, så nettovirkningen på dette område er nul. Vedrørende ekstern finansieret forskning skal det endvidere bemærkes, at det vedtagne budget indeholder de tal, som også fremgår af finansloven. Tallene fra Finansloven er brugt i budget 2011 for at få sammenhæng mellem finansloven og budgettet. Den reelle omsætning er dog højere. Det er derfor 1/7

7 målet, at finansloven for 2012 og fremover i højere grad afspejler det reelle omfang af ekstern finansieret forskning. I budget 2010 vedtog Skolerådet en ny styringsmodel for sit ph.d-optag. Modellen skal sikre, at der kontinuerligt er et passende antal ph.d.-studerende i gang, således at der ikke opstår en situation, hvor der er for få optaget. Modellen kan dog have den konsekvens, at der vil være år, hvor der bliver brugt flere lønomkostninger på ph.d.-studerende. Det er tilfældet i I både 2009 og 2010 blev der brugt mindre end det afsatte beløb. Meromkostningen i 2011 er estimeret til ca. 1,1 mio.kr. Derudover har der været en række andre elementer, som er blevet dyrere end det vedtagne budget for Det drejer sig om den vedtagne rekrutteringsplan fra 2009, fratrædelser, seniorbonus og sociale ordninger (løntilskud mv.) og forlængelser af forskellige ansættelsesforhold. Den samlede merudgift beløber sig til ca. 2 mio.kr. I beløbet indgår endvidere en budgetfejl på ca. 1 mio.kr. Fejlen blev konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen efter 1. kvartal Fejlen er rettet. Drift Der er en samlet afvigelse på ca. 3,5 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget for 2011 på driftsomkostningerne. Der er en række forskellige elementer, som kan forklare afvigelsen. Disse er kort beskrevet nedenfor. Som følge af dispositionsbegrænsningen fra 2010 blev der udskudt en række indkøb til Denne periodeforskydning har betydet en meromkostning i forhold til budgettet på ca. 1,5 mio.kr. Der er i prognosen indlagt omkostninger til STADS (nyt fælles studieadministrativt system for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner) samt honorar til bestyrelsen. Disse omkostninger var ikke inkluderet i budgettet for Der er tale om en meromkostning på ca. 0,5 mio.kr. Endvidere har der i forbindelse med samlokaliseringen og udflytning af Danmarks Designskole til Holmen været ekstra udgifter. Lige nu betaler Arkitektskolen en række faste ejendomsomkostninger på en række bygninger, som enten er fælles eller bebos af Designskolen. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen fordelingsnøgle for disse omkostninger. En fordelingsnøgle drøftes dog mellem skolerne i forbindelse med årsafslutningen. Meromkostningen estimeres til ca. 1,5 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er endelig en række mindre afvigelser, som ikke omtales her. Design Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab for Design. Samlet set forventes et underskud på ca. 4,7 mio.kr. for 2011 på Design. I forhold til det vedtagne budget er det en afvigelse på ca. 2 mio.kr. Designskolen har i 2011 budgetteret med et underskud som følge af en bevillingsreduktion og for at kunne opretholde en række kerneaktiviteter. 2/7

8 Løn Der forventes ingen væsentlig afvigelser til lønomkostninger i 2011 i forhold til det vedtagne budget. Drift Vedrørende driftsomkostninger forventes et underskud på ca. 4,5 mio. kr. Forklaringen er samlokaliseringen og udflytningen til Holmen. Det skal i den forbindelse tilføjes, at Kulturministeriet i første omgang har valgt kun at refundere 90 pct. af de samlede udgifter til samlokaliseringen og udflytningen mod en forventet fuld refusion fra Kulturministeriet af Designs omkostninger til istandsættelse og flytning. Det er endnu uafklaret, om Kulturministeriet vil yde de sidste 10 pct., svarende til ca. 3,5 mio.kr. af det samlede udflytningsbudget. Endvidere har udflytningen og samlokaliseringen på Holmen kostet ekstraordinære renteomkostninger på ca. 0,5 mio.kr. på Design. Disse to elementer er hovedforklaringen på det forventede underskud. Der er en række mindre afvigelser, som ikke omtales her. Konservering Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab samt prognose for Konservering. Samlet set forventes et overskud på ca. 0,5 mio. kr. i 2011 på Konservering. Overskuddet skyldes, at Konservering i 2011 har modtaget en ekstrabevilling til fusionen på 1,4 mio. kr. Overskuddet videreføres til anvendelse i følgende år. I det oprindeligt vedtagne budget var der budgetteret med et underskud på 0,6 mio. kr. som følge af gennemførelse af udskudte projekter fra Underskuddet skulle have været dækket ind af træk på egenkapitalen. Løn Vedrørende lønomkostninger forventes ingen væsentlig afvigelse i det samlede resultat for 2011 i forhold til det vedtagne budget. Drift Vedrørende driftsomkostninger havde Konservering i 2011 disponeret med at anvende træk på egenkapital på 0,6 mio. kr. til ombygning og nyindretning af fælles auditorer samt igangsættelse af projekt om ekstern kommunikation og markedsføring af konserveringsuddannelserne. Konservering har i 2011 endvidere haft ekstraordinære uforudsete omkostninger til betydelig vandskade på værksteder og lokaler mv. i kælderniveau på Esplanaden efter skybrud 2. juli 2011 på ca. 0,2 mio. kr. Af fusionsbevillingen på 1,4 mio. reserveres 1,3 mio. kr. af egenkapitalen til anvendelse i følgende år. Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at godkende det konsoliderede regnskab samt prognose for 2011 for KADK. 3/7

9 Oversigt KADK I alt Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 277,3 137,7 273,3 273,3 Tillægsbevilling TB 7,9-0,2 1,2 32,8 Reserveret bevilling -1,1 0,0 2,0 1,9 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 14,8 6,4 11,9 14,3 Tilskud private fonde mm 12,5 6,3 5,1 13,2 Øvrige indtægter 19,1 8,6 16,6 18,5 a. INDTÆGTER I ALT 330,5 158,8 310,0 354,0 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 162,2 83,7 153,2 164,5 Medhjælp/ Løselærere 18,2 11,5 19,9 19,1 Driftomkostninger 85,9 66,1 69,3 105,1 Ejendomsomkostninger* 61,3 38,2 70,4 71,3 Direkte omkostninger i alt 327,7 199,5 312,8 360,0 b. Resultat før finansielle poster 2,8-40,7-2,8-6,0 Finansielle poster (netto) 1,0 0,8 1,0 1,3 c. RESULTAT KADK 1,8-41,5-3,8-7,2 Årsværk antal VIP 174,2 0,0 0,0 0,0 PHD 24,0 0,0 0,0 0,0 Medhjælp/ Løselærere 44,8 0,0 0,0 0,0 TAP 129,6 0,0 0,0 0,0 Årsværk I ALT 372,8 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 23,8 Egenkapital excl statsforskrivningen 18,4 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 4/7

10 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 165,2 82,3 162,7 162,7 Tillægsbevilling TB 2,6 Reserveret bevilling 0,0 0,0 1,0 1,0 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt KA I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 7,7 4,1 6,9 8,1 Tilskud private fonde mm 11,5 6,1 4,6 12,2 Øvrige indtægter 14,5 6,6 12,2 14,1 a. INDTÆGTER I ALT 198,9 99,0 187,3 200,7 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 103,9 53,9 96,6 107,8 Medhjælp/ Løselærere 14,2 9,1 13,5 13,5 Driftomkostninger 42,9 18,7 36,0 39,5 Ejendomsomkostninger* 36,9 23,4 42,6 42,6 Direkte omkostninger i alt 197,9 105,1 188,7 203,4 b. Resultat før finansielle poster 1,0-6,1-1,4-2,7 Finansielle poster (netto) 0,6 0,4 0,4 0,4 c. RESULTAT KA 0,4-6,4-1,8-3,1 Årsværk antal VIP 100,4 PHD 19,3 Medhjælp/ Løselærere 28,9 TAP 94,3 Årsværk I ALT 243,1 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 12,4 Egenkapital excl statsforskrivningen 9,2 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 5/7

11 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 86,5 42,6 85,1 85,1 Tillægsbevilling TB 7,9-0,2 29,1 Reserveret bevilling -1,2 0,0 0,6 0,5 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt DKDS I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 6,0 1,8 3,8 5,0 Tilskud private fonde mm 1,0 0,2 0,5 1,0 Øvrige indtægter 4,0 1,9 4,0 4,0 a. INDTÆGTER I ALT 104,2 46,3 94,0 124,7 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 41,7 22,0 41,6 41,7 Medhjælp/ Løselærere 4,0 1,9 4,9 4,0 Driftomkostninger 36,1 45,3 28,7 61,0 Ejendomsomkostninger* 20,1 11,8 21,1 22,0 Direkte omkostninger i alt 102,0 81,0 96,2 128,7 b. Resultat før finansielle poster 2,2-34,8-2,2-4,0 Finansielle poster (netto) 0,3 0,4 0,5 0,7 c. RESULTAT DKDS 1,9-35,2-2,7-4,7 Årsværk antal VIP 57,8 PHD 2,7 Medhjælp/ Løselærere 12,9 TAP 23,3 Årsværk I ALT 96,7 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 8,8 Egenkapital excl statsforskrivningen 7,1 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 6/7

12 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 25,6 12,9 25,5 25,5 Tillægsbevilling TB 0,0 1,2 1,1 Reserveret bevilling 0,1 0,0 0,4 0,4 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt KONS I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 1,2 0,6 1,2 1,2 Tilskud private fonde mm 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige indtægter 0,6 0,1 0,4 0,4 a. INDTÆGTER I ALT 27,4 13,6 28,7 28,6 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 16,6 7,8 15,0 15,0 Medhjælp/ Løselærere 0,5 1,6 1,6 Driftomkostninger 6,9 2,1 4,6 4,6 Ejendomsomkostninger* 4,3 3,0 6,7 6,7 Direkte omkostninger i alt 27,8 13,4 27,9 27,9 b. Resultat før finansielle poster -0,4 0,2 0,8 0,7 Finansielle poster (netto) 0,1 0,1 0,2 0,2 c. RESULTAT KONS -0,5 0,1 0,6 0,5 Årsværk antal VIP 16,0 PHD 2,0 Medhjælp/ Løselærere 3,0 TAP 12,0 Årsværk I ALT 33,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 2,7 Egenkapital excl statsforskrivningen 2,2 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 7/7

13 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 6. Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse Sagsfremstilling: Kulturministeriets departement har i en af den 6. september 2011 forhåndsorienteret institutionen om nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse. Kulturministeriet har i den forbindelse udarbejdet forslag til en ændret bekendtgørelse for aftagerpanelerne, som kommer i høring efter et valg, når den er godkendt af kulturministeren. Bekendtgørelsen træder forventeligt i kraft 1. november 2011 og betyder, at det bliver frivilligt for institutioner med bestyrelser, at nedsætte aftagerpaneler. Forhåndsorienteringen har været drøftet i institutionen (ledelsestrojkaen) og institutionen finder det hensigtsmæssigt at fortsætte med tre aftagerpaneler. Indstilling: Det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender, at de tre aftagerpaneler fortsætter, og at rektorerne skal indstille til bestyrelsen hvem, der skal være formænd for hvert af de tre aftagerpaneler, når lovgrundlaget er på plads. Bilag: af 6. september 2011 fra Kulturministeriets departement: "Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse". Sagsbehandler: Mette Mejlvang Administrationschef. 1/1

14 Fra: Pernille Lindberg Sendt: 6. september :11 Til: Torben Nielsen; Sven Felding; Tine Kjølsen; René Larsen Cc: Jørgen Hedegaard-Jensen; Mette Mejlvang Sørensen; Frank Rechendorff Møller; Steen Kyed; Jakob Pors Nielsen Emne: Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse Kære Rektorer og Administrationschefer Hermed en forhåndsorientering om at vi har udarbejdet en ændret bekendtgørelse for aftagerpanelerne, som kommer i høring efter et valg, når den er godkendt af kulturministeren. Bekendtgørelsen træder forventeligt i kraft 1. november 2011 og betyder, at det bliver frivilligt for institutioner med bestyrelser, at nedsætte aftagerpaneler. Da de nye bestyrelser har medlemmer, der (jf. lov og bekendtgørelse) har indsigt i uddannelsernes aftagerområder, må bestyrelserne overveje behovet for supplerende aftagerpaneler og disse nye aftagerpanelers opgaver i forhold til rektor og bestyrelse. Vi er derfor nået frem til, at vi ikke iværksætter ministerudpegning af nye formænd eller erstatninger for de nuværende øvrige medlemmer af aftagerpanelerne, da det kommer på tværs af, at det fremover vil være bestyrelserne, der udpeger evt. aftagerpanelers medlemmer og udarbejder bestemmelser for aftagerpanelernes virke. Da processen med bekendtgørelse imidlertid er sat i stå under valgkampen, kan vi ikke melde ovenstående endeligt ud, før der foreligger en ny ministergodkendelse. Det kan derfor være fornuftigt, at vente med eventuelle møder i aftagerpanelet, indtil vi herfra har givet de endelige meldinger om fremtiden. Hvis aftagerpanelerne rykker jer for en status er ovenstående dog ikke fortroligt og I er velkomne til at orientere herom. Venlig hilsen Pernille Lindberg Pernille Lindberg Fuldmægtig Kulturministeriet Nybrogade København K Telefon:

Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.30-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.30-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet UH Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 3. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård

Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård Generalforsamling afholdes traditionen tro samme dag som Arkæologisk GIS-forum. Indbydelse hertil

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 9 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Besvarelse af spørgsmål stillet på mødet i Kulturudvalget d. 23. juni 2015 vedr. Principindstillingen Opfølgning på evaluering af Godsbanen Principindstillingen

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje VEJEN Torvegade 16 DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 36 52 66 vejen@advodan.dk CVRnr. 25 57 52 88 Sag nr. 67037888JWN VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere