Dagsorden for møde den 26. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde den 26. september 2011"

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 2. bestyrelsesmøde Mandag den 26. september 2011 kl i Skolerådssalen på KADK, Philip de Langes Allé 10, Holmen med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen 2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 3. Meddelelser fra rektorerne 4. Forslag til rektorinstruks (bilag 1) 5. Konsolideret regnskab (bilag 2) 6. Status for aftagerpanelerne (bilag 3) 7. Eventuelt Lukket punkt: 8. Godkendelse af stillingsopslag for ny rektor (bilag 4) 1/1

2 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: Ledelsessekretariatet 8. september 2011 MM Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 4. Forslag til rektorinstruks (Bilag A til forretningsordenen). Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal i henhold til styrelsesbekendtgørelse nr. 659 af 15. juni , stk. 6 fastsætte sin egen forretningsorden indeholdende en instruks (bilag til forretningsordenen) vedrørende rammerne for rektors daglige ledelse. Forretningsordenen blev behandlet på bestyrelsens møde d. 15. august Rektorerne har efterfølgende udarbejdet vedlagte forslag til en rektorinstruks. Rektorinstruksen træder i kraft ved ansættelse af ny rektor for den samlede institution, jf. lov nr. 549 af 31. maj , stk. 3. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter vedlagte forslag til en rektorinstruks med henblik på endelig vedtagelse af forretningsordenen og rektorinstruks. Bilag: Forslag til rektorinstruks. Sagsbehandler: Mette Mejlvang Administrationschef. 1/1

3 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 8. september 2011 Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM/(UH) Instruks for rektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Bilag A, jf. 15 i forretningsordenen for KADK's bestyrelse I medfør af lov nr. 889 af 21. september 2000 med senere ændringer og styrelsesbekendtgørelse nr. 659 af 15. juni 1, stk. 6, pkt. 3 og bestyrelsens forretningsorden, fastsættes herved følgende instruks for rektors daglige ledelse. Overordnede forhold Rektor tegner institutionen, og træffer afgørelse i sager som i henhold til gældende lov og bekendtgørelser for institutionen, bestyrelsens forretningsorden og rektorinstruks, ikke er henlagt til enten Det faglige råd eller studienævn. Rektor varetager den daglige ledelse af institutionen og er over for bestyrelsen ansvarlig for at institutionen ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for institutionen samt de overordnede retningslinjer og konkrete beslutninger bestyrelsen vedtager. Rektor skal sikre videreformidling af de af bestyrelsen trufne beslutninger, og sikre at bestyrelsens beslutninger gennemføres og efterleves i organisationen. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. Inddragelse og orientering af bestyrelsen Rektor skal sikre, at bestyrelsen får de oplysninger som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag, og skal i øvrigt orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for institutionen. Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for institutionen. Organisation Rektor udarbejder retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, der forelægges bestyrelsen til godkendelse. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen, herunder også at forelægge principperne for en faglig struktur til bestyrelsens godkendelse. Rektor træffer beslutning om den konkrete faglige struktur. Valg Rektor udarbejder en valgstatut med regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg på institutionen. Valgstatutten godkendes af bestyrelsen. Rammeaftaler og eksterne samarbejder Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsens behandling af rammeaftaler og sikrer, at der foretages en høring af Det faglige råd og andre relevante instanser på institutionen i denne proces. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter institutionen. 1/2

4 Rektor kan hvor det findes hensigtsmæssigt bemyndige prorektor, administrationschef og evt. andre ledere til efter nærmere retningslinjer at godkende eksterne samarbejder. Rektor kan indgå aftaler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og lign. Økonomi og fagligt virke Rektor indstiller budget til bestyrelsen, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse. Rektor aflægger rapport om institutionens faglige virke, budget og økonomi til bestyrelsen. Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse. Personaleledelse Rektor har kompetence til at ansætte og afskedige personalet ved institutionen. Rektor ansætter en prorektor for en tidsbegrænset periode. Prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder. Delegation Rektor kan, inden for gældende lov og styrelsesbekendtgørelse, delegere opgaver til prorektor og administrationschef, lederen af biblioteket samt den videnskabelige og kunstfaglige ledelse, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Delegation fra rektor skal ske skriftligt. Rektor udpeger medlemmer til de faglige bedømmelsesudvalg, og udnævner adjungerede professorer. Ikrafttrædelse Denne instruks træder i kraft ved ansættelse af en rektor for den samlede institution, jf. lovændring nr. 549 af 31. maj , stk. 3. Godkendt af bestyrelsen den 26. september /2

5 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: Økonomi JD/HB 15. september 2011 Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 5. Konsolideret regnskab Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et konsolideret regnskab pr. 30. juni 2011 samt en prognose for resten af 2011 for de tre skoler. Regnskabet pr. 30. juni 2011 viser et samlet underskud på ca. 41,5 mio.kr. for de tre skoler. Hovedforklaringen på underskuddet forklares med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Prognosen for 2011 viser et forventet underskud på 7,2 mio.kr. for skolerne. Forklaringen på dette underskud er samlokalisering og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen, samt en række andre faktorer, som er omtalt i det konsoliderede regnskab. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende det konsoliderede regnskab og prognose for 2011 for KADK. Bilag: Konsolideret regnskab Sagsbehandlere: Hanne Bovbjerg Jacob Døjholt 1/1

6 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 15. september 2011 Journalnr.: Enhed: Økonomi Initialer JD/HB/EAS Notat til konsolideret regnskab pr. 30. juni 2011 Indledning Dette notat beskriver det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2011 med tilhørende prognose for hele 2011 for KADK og de tre skoler. Samlet resultat for KADK Det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2011 viser et samlet underskud på ca. 41,5 mio.kr. for de tre skoler. Hovedforklaringen på underskuddet er omkostningen i forbindelse med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Prognosen for hele 2011 er dog, at der samlet vil være et underskud på 7,2 mio.kr. for de tre skoler. Underskuddet skyldes i hovedsagen omkostningen i forbindelse med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Hertil kommer en række andre faktorer, som er omtalt nedenfor. Underskuddet dækkes af KADK s egenkapital (anvendelse af overført overskud fra tidligere års bevillinger), som primo 2011 samlet er på 18,4 mio. kr. ekskl. statsforskrivningen. Arkitektur Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab for Arkitektur. Samlet set forventes et underskud på ca. 3,1 mio.kr. for 2011 på Arkitektur. Det er vigtigt at understrege, at underskuddet har været forventet, idet en række kerneaktiviteter har skullet opretholdes. I det vedtagne budget for 2011 vedtog Skolerådet et forventet træk på egenkapitalen på ca. 1,8 mio. kr. I forhold til det konsoliderede regnskab er det en afvigelse på ca. 1,3 mio.kr. Forklaringerne på det forventede underskud opdeles i to elementer, som er lønomkostninger og driftsomkostninger. Løn På lønomkostninger er der en samlet afvigelse på ca. 11,2 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget for Hovedforklaringen er en markant stigning i ekstern finansieret forskning på ca. 7,5 mio.kr. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at stigningen i omkostningerne vedrørende ekstern finansieret forskning modsvares af tilsvarende stigning i indtægterne, så nettovirkningen på dette område er nul. Vedrørende ekstern finansieret forskning skal det endvidere bemærkes, at det vedtagne budget indeholder de tal, som også fremgår af finansloven. Tallene fra Finansloven er brugt i budget 2011 for at få sammenhæng mellem finansloven og budgettet. Den reelle omsætning er dog højere. Det er derfor 1/7

7 målet, at finansloven for 2012 og fremover i højere grad afspejler det reelle omfang af ekstern finansieret forskning. I budget 2010 vedtog Skolerådet en ny styringsmodel for sit ph.d-optag. Modellen skal sikre, at der kontinuerligt er et passende antal ph.d.-studerende i gang, således at der ikke opstår en situation, hvor der er for få optaget. Modellen kan dog have den konsekvens, at der vil være år, hvor der bliver brugt flere lønomkostninger på ph.d.-studerende. Det er tilfældet i I både 2009 og 2010 blev der brugt mindre end det afsatte beløb. Meromkostningen i 2011 er estimeret til ca. 1,1 mio.kr. Derudover har der været en række andre elementer, som er blevet dyrere end det vedtagne budget for Det drejer sig om den vedtagne rekrutteringsplan fra 2009, fratrædelser, seniorbonus og sociale ordninger (løntilskud mv.) og forlængelser af forskellige ansættelsesforhold. Den samlede merudgift beløber sig til ca. 2 mio.kr. I beløbet indgår endvidere en budgetfejl på ca. 1 mio.kr. Fejlen blev konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen efter 1. kvartal Fejlen er rettet. Drift Der er en samlet afvigelse på ca. 3,5 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget for 2011 på driftsomkostningerne. Der er en række forskellige elementer, som kan forklare afvigelsen. Disse er kort beskrevet nedenfor. Som følge af dispositionsbegrænsningen fra 2010 blev der udskudt en række indkøb til Denne periodeforskydning har betydet en meromkostning i forhold til budgettet på ca. 1,5 mio.kr. Der er i prognosen indlagt omkostninger til STADS (nyt fælles studieadministrativt system for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner) samt honorar til bestyrelsen. Disse omkostninger var ikke inkluderet i budgettet for Der er tale om en meromkostning på ca. 0,5 mio.kr. Endvidere har der i forbindelse med samlokaliseringen og udflytning af Danmarks Designskole til Holmen været ekstra udgifter. Lige nu betaler Arkitektskolen en række faste ejendomsomkostninger på en række bygninger, som enten er fælles eller bebos af Designskolen. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen fordelingsnøgle for disse omkostninger. En fordelingsnøgle drøftes dog mellem skolerne i forbindelse med årsafslutningen. Meromkostningen estimeres til ca. 1,5 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er endelig en række mindre afvigelser, som ikke omtales her. Design Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab for Design. Samlet set forventes et underskud på ca. 4,7 mio.kr. for 2011 på Design. I forhold til det vedtagne budget er det en afvigelse på ca. 2 mio.kr. Designskolen har i 2011 budgetteret med et underskud som følge af en bevillingsreduktion og for at kunne opretholde en række kerneaktiviteter. 2/7

8 Løn Der forventes ingen væsentlig afvigelser til lønomkostninger i 2011 i forhold til det vedtagne budget. Drift Vedrørende driftsomkostninger forventes et underskud på ca. 4,5 mio. kr. Forklaringen er samlokaliseringen og udflytningen til Holmen. Det skal i den forbindelse tilføjes, at Kulturministeriet i første omgang har valgt kun at refundere 90 pct. af de samlede udgifter til samlokaliseringen og udflytningen mod en forventet fuld refusion fra Kulturministeriet af Designs omkostninger til istandsættelse og flytning. Det er endnu uafklaret, om Kulturministeriet vil yde de sidste 10 pct., svarende til ca. 3,5 mio.kr. af det samlede udflytningsbudget. Endvidere har udflytningen og samlokaliseringen på Holmen kostet ekstraordinære renteomkostninger på ca. 0,5 mio.kr. på Design. Disse to elementer er hovedforklaringen på det forventede underskud. Der er en række mindre afvigelser, som ikke omtales her. Konservering Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab samt prognose for Konservering. Samlet set forventes et overskud på ca. 0,5 mio. kr. i 2011 på Konservering. Overskuddet skyldes, at Konservering i 2011 har modtaget en ekstrabevilling til fusionen på 1,4 mio. kr. Overskuddet videreføres til anvendelse i følgende år. I det oprindeligt vedtagne budget var der budgetteret med et underskud på 0,6 mio. kr. som følge af gennemførelse af udskudte projekter fra Underskuddet skulle have været dækket ind af træk på egenkapitalen. Løn Vedrørende lønomkostninger forventes ingen væsentlig afvigelse i det samlede resultat for 2011 i forhold til det vedtagne budget. Drift Vedrørende driftsomkostninger havde Konservering i 2011 disponeret med at anvende træk på egenkapital på 0,6 mio. kr. til ombygning og nyindretning af fælles auditorer samt igangsættelse af projekt om ekstern kommunikation og markedsføring af konserveringsuddannelserne. Konservering har i 2011 endvidere haft ekstraordinære uforudsete omkostninger til betydelig vandskade på værksteder og lokaler mv. i kælderniveau på Esplanaden efter skybrud 2. juli 2011 på ca. 0,2 mio. kr. Af fusionsbevillingen på 1,4 mio. reserveres 1,3 mio. kr. af egenkapitalen til anvendelse i følgende år. Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at godkende det konsoliderede regnskab samt prognose for 2011 for KADK. 3/7

9 Oversigt KADK I alt Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 277,3 137,7 273,3 273,3 Tillægsbevilling TB 7,9-0,2 1,2 32,8 Reserveret bevilling -1,1 0,0 2,0 1,9 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 14,8 6,4 11,9 14,3 Tilskud private fonde mm 12,5 6,3 5,1 13,2 Øvrige indtægter 19,1 8,6 16,6 18,5 a. INDTÆGTER I ALT 330,5 158,8 310,0 354,0 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 162,2 83,7 153,2 164,5 Medhjælp/ Løselærere 18,2 11,5 19,9 19,1 Driftomkostninger 85,9 66,1 69,3 105,1 Ejendomsomkostninger* 61,3 38,2 70,4 71,3 Direkte omkostninger i alt 327,7 199,5 312,8 360,0 b. Resultat før finansielle poster 2,8-40,7-2,8-6,0 Finansielle poster (netto) 1,0 0,8 1,0 1,3 c. RESULTAT KADK 1,8-41,5-3,8-7,2 Årsværk antal VIP 174,2 0,0 0,0 0,0 PHD 24,0 0,0 0,0 0,0 Medhjælp/ Løselærere 44,8 0,0 0,0 0,0 TAP 129,6 0,0 0,0 0,0 Årsværk I ALT 372,8 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 23,8 Egenkapital excl statsforskrivningen 18,4 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 4/7

10 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 165,2 82,3 162,7 162,7 Tillægsbevilling TB 2,6 Reserveret bevilling 0,0 0,0 1,0 1,0 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt KA I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 7,7 4,1 6,9 8,1 Tilskud private fonde mm 11,5 6,1 4,6 12,2 Øvrige indtægter 14,5 6,6 12,2 14,1 a. INDTÆGTER I ALT 198,9 99,0 187,3 200,7 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 103,9 53,9 96,6 107,8 Medhjælp/ Løselærere 14,2 9,1 13,5 13,5 Driftomkostninger 42,9 18,7 36,0 39,5 Ejendomsomkostninger* 36,9 23,4 42,6 42,6 Direkte omkostninger i alt 197,9 105,1 188,7 203,4 b. Resultat før finansielle poster 1,0-6,1-1,4-2,7 Finansielle poster (netto) 0,6 0,4 0,4 0,4 c. RESULTAT KA 0,4-6,4-1,8-3,1 Årsværk antal VIP 100,4 PHD 19,3 Medhjælp/ Løselærere 28,9 TAP 94,3 Årsværk I ALT 243,1 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 12,4 Egenkapital excl statsforskrivningen 9,2 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 5/7

11 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 86,5 42,6 85,1 85,1 Tillægsbevilling TB 7,9-0,2 29,1 Reserveret bevilling -1,2 0,0 0,6 0,5 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt DKDS I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 6,0 1,8 3,8 5,0 Tilskud private fonde mm 1,0 0,2 0,5 1,0 Øvrige indtægter 4,0 1,9 4,0 4,0 a. INDTÆGTER I ALT 104,2 46,3 94,0 124,7 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 41,7 22,0 41,6 41,7 Medhjælp/ Løselærere 4,0 1,9 4,9 4,0 Driftomkostninger 36,1 45,3 28,7 61,0 Ejendomsomkostninger* 20,1 11,8 21,1 22,0 Direkte omkostninger i alt 102,0 81,0 96,2 128,7 b. Resultat før finansielle poster 2,2-34,8-2,2-4,0 Finansielle poster (netto) 0,3 0,4 0,5 0,7 c. RESULTAT DKDS 1,9-35,2-2,7-4,7 Årsværk antal VIP 57,8 PHD 2,7 Medhjælp/ Løselærere 12,9 TAP 23,3 Årsværk I ALT 96,7 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 8,8 Egenkapital excl statsforskrivningen 7,1 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 6/7

12 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 25,6 12,9 25,5 25,5 Tillægsbevilling TB 0,0 1,2 1,1 Reserveret bevilling 0,1 0,0 0,4 0,4 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt KONS I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 1,2 0,6 1,2 1,2 Tilskud private fonde mm 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige indtægter 0,6 0,1 0,4 0,4 a. INDTÆGTER I ALT 27,4 13,6 28,7 28,6 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 16,6 7,8 15,0 15,0 Medhjælp/ Løselærere 0,5 1,6 1,6 Driftomkostninger 6,9 2,1 4,6 4,6 Ejendomsomkostninger* 4,3 3,0 6,7 6,7 Direkte omkostninger i alt 27,8 13,4 27,9 27,9 b. Resultat før finansielle poster -0,4 0,2 0,8 0,7 Finansielle poster (netto) 0,1 0,1 0,2 0,2 c. RESULTAT KONS -0,5 0,1 0,6 0,5 Årsværk antal VIP 16,0 PHD 2,0 Medhjælp/ Løselærere 3,0 TAP 12,0 Årsværk I ALT 33,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 2,7 Egenkapital excl statsforskrivningen 2,2 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 7/7

13 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 6. Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse Sagsfremstilling: Kulturministeriets departement har i en af den 6. september 2011 forhåndsorienteret institutionen om nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse. Kulturministeriet har i den forbindelse udarbejdet forslag til en ændret bekendtgørelse for aftagerpanelerne, som kommer i høring efter et valg, når den er godkendt af kulturministeren. Bekendtgørelsen træder forventeligt i kraft 1. november 2011 og betyder, at det bliver frivilligt for institutioner med bestyrelser, at nedsætte aftagerpaneler. Forhåndsorienteringen har været drøftet i institutionen (ledelsestrojkaen) og institutionen finder det hensigtsmæssigt at fortsætte med tre aftagerpaneler. Indstilling: Det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender, at de tre aftagerpaneler fortsætter, og at rektorerne skal indstille til bestyrelsen hvem, der skal være formænd for hvert af de tre aftagerpaneler, når lovgrundlaget er på plads. Bilag: af 6. september 2011 fra Kulturministeriets departement: "Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse". Sagsbehandler: Mette Mejlvang Administrationschef. 1/1

14 Fra: Pernille Lindberg Sendt: 6. september :11 Til: Torben Nielsen; Sven Felding; Tine Kjølsen; René Larsen Cc: Jørgen Hedegaard-Jensen; Mette Mejlvang Sørensen; Frank Rechendorff Møller; Steen Kyed; Jakob Pors Nielsen Emne: Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse Kære Rektorer og Administrationschefer Hermed en forhåndsorientering om at vi har udarbejdet en ændret bekendtgørelse for aftagerpanelerne, som kommer i høring efter et valg, når den er godkendt af kulturministeren. Bekendtgørelsen træder forventeligt i kraft 1. november 2011 og betyder, at det bliver frivilligt for institutioner med bestyrelser, at nedsætte aftagerpaneler. Da de nye bestyrelser har medlemmer, der (jf. lov og bekendtgørelse) har indsigt i uddannelsernes aftagerområder, må bestyrelserne overveje behovet for supplerende aftagerpaneler og disse nye aftagerpanelers opgaver i forhold til rektor og bestyrelse. Vi er derfor nået frem til, at vi ikke iværksætter ministerudpegning af nye formænd eller erstatninger for de nuværende øvrige medlemmer af aftagerpanelerne, da det kommer på tværs af, at det fremover vil være bestyrelserne, der udpeger evt. aftagerpanelers medlemmer og udarbejder bestemmelser for aftagerpanelernes virke. Da processen med bekendtgørelse imidlertid er sat i stå under valgkampen, kan vi ikke melde ovenstående endeligt ud, før der foreligger en ny ministergodkendelse. Det kan derfor være fornuftigt, at vente med eventuelle møder i aftagerpanelet, indtil vi herfra har givet de endelige meldinger om fremtiden. Hvis aftagerpanelerne rykker jer for en status er ovenstående dog ikke fortroligt og I er velkomne til at orientere herom. Venlig hilsen Pernille Lindberg Pernille Lindberg Fuldmægtig Kulturministeriet Nybrogade København K Telefon:

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 TR-gruppen (AF og Jø) og ledelsen (CA og AT) har ved en række møder drøftet hvordan de nye bestemmelser om arbejdstid i OK-13 bedst kan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere