Dagsorden for møde den 26. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde den 26. september 2011"

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 2. bestyrelsesmøde Mandag den 26. september 2011 kl i Skolerådssalen på KADK, Philip de Langes Allé 10, Holmen med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen 2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 3. Meddelelser fra rektorerne 4. Forslag til rektorinstruks (bilag 1) 5. Konsolideret regnskab (bilag 2) 6. Status for aftagerpanelerne (bilag 3) 7. Eventuelt Lukket punkt: 8. Godkendelse af stillingsopslag for ny rektor (bilag 4) 1/1

2 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: Ledelsessekretariatet 8. september 2011 MM Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 4. Forslag til rektorinstruks (Bilag A til forretningsordenen). Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal i henhold til styrelsesbekendtgørelse nr. 659 af 15. juni , stk. 6 fastsætte sin egen forretningsorden indeholdende en instruks (bilag til forretningsordenen) vedrørende rammerne for rektors daglige ledelse. Forretningsordenen blev behandlet på bestyrelsens møde d. 15. august Rektorerne har efterfølgende udarbejdet vedlagte forslag til en rektorinstruks. Rektorinstruksen træder i kraft ved ansættelse af ny rektor for den samlede institution, jf. lov nr. 549 af 31. maj , stk. 3. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter vedlagte forslag til en rektorinstruks med henblik på endelig vedtagelse af forretningsordenen og rektorinstruks. Bilag: Forslag til rektorinstruks. Sagsbehandler: Mette Mejlvang Administrationschef. 1/1

3 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 8. september 2011 Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM/(UH) Instruks for rektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Bilag A, jf. 15 i forretningsordenen for KADK's bestyrelse I medfør af lov nr. 889 af 21. september 2000 med senere ændringer og styrelsesbekendtgørelse nr. 659 af 15. juni 1, stk. 6, pkt. 3 og bestyrelsens forretningsorden, fastsættes herved følgende instruks for rektors daglige ledelse. Overordnede forhold Rektor tegner institutionen, og træffer afgørelse i sager som i henhold til gældende lov og bekendtgørelser for institutionen, bestyrelsens forretningsorden og rektorinstruks, ikke er henlagt til enten Det faglige råd eller studienævn. Rektor varetager den daglige ledelse af institutionen og er over for bestyrelsen ansvarlig for at institutionen ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for institutionen samt de overordnede retningslinjer og konkrete beslutninger bestyrelsen vedtager. Rektor skal sikre videreformidling af de af bestyrelsen trufne beslutninger, og sikre at bestyrelsens beslutninger gennemføres og efterleves i organisationen. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. Inddragelse og orientering af bestyrelsen Rektor skal sikre, at bestyrelsen får de oplysninger som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag, og skal i øvrigt orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for institutionen. Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for institutionen. Organisation Rektor udarbejder retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, der forelægges bestyrelsen til godkendelse. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen, herunder også at forelægge principperne for en faglig struktur til bestyrelsens godkendelse. Rektor træffer beslutning om den konkrete faglige struktur. Valg Rektor udarbejder en valgstatut med regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg på institutionen. Valgstatutten godkendes af bestyrelsen. Rammeaftaler og eksterne samarbejder Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsens behandling af rammeaftaler og sikrer, at der foretages en høring af Det faglige råd og andre relevante instanser på institutionen i denne proces. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter institutionen. 1/2

4 Rektor kan hvor det findes hensigtsmæssigt bemyndige prorektor, administrationschef og evt. andre ledere til efter nærmere retningslinjer at godkende eksterne samarbejder. Rektor kan indgå aftaler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og lign. Økonomi og fagligt virke Rektor indstiller budget til bestyrelsen, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse. Rektor aflægger rapport om institutionens faglige virke, budget og økonomi til bestyrelsen. Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse. Personaleledelse Rektor har kompetence til at ansætte og afskedige personalet ved institutionen. Rektor ansætter en prorektor for en tidsbegrænset periode. Prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder. Delegation Rektor kan, inden for gældende lov og styrelsesbekendtgørelse, delegere opgaver til prorektor og administrationschef, lederen af biblioteket samt den videnskabelige og kunstfaglige ledelse, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Delegation fra rektor skal ske skriftligt. Rektor udpeger medlemmer til de faglige bedømmelsesudvalg, og udnævner adjungerede professorer. Ikrafttrædelse Denne instruks træder i kraft ved ansættelse af en rektor for den samlede institution, jf. lovændring nr. 549 af 31. maj , stk. 3. Godkendt af bestyrelsen den 26. september /2

5 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: Økonomi JD/HB 15. september 2011 Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 5. Konsolideret regnskab Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et konsolideret regnskab pr. 30. juni 2011 samt en prognose for resten af 2011 for de tre skoler. Regnskabet pr. 30. juni 2011 viser et samlet underskud på ca. 41,5 mio.kr. for de tre skoler. Hovedforklaringen på underskuddet forklares med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Prognosen for 2011 viser et forventet underskud på 7,2 mio.kr. for skolerne. Forklaringen på dette underskud er samlokalisering og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen, samt en række andre faktorer, som er omtalt i det konsoliderede regnskab. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende det konsoliderede regnskab og prognose for 2011 for KADK. Bilag: Konsolideret regnskab Sagsbehandlere: Hanne Bovbjerg Jacob Døjholt 1/1

6 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 15. september 2011 Journalnr.: Enhed: Økonomi Initialer JD/HB/EAS Notat til konsolideret regnskab pr. 30. juni 2011 Indledning Dette notat beskriver det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2011 med tilhørende prognose for hele 2011 for KADK og de tre skoler. Samlet resultat for KADK Det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2011 viser et samlet underskud på ca. 41,5 mio.kr. for de tre skoler. Hovedforklaringen på underskuddet er omkostningen i forbindelse med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Prognosen for hele 2011 er dog, at der samlet vil være et underskud på 7,2 mio.kr. for de tre skoler. Underskuddet skyldes i hovedsagen omkostningen i forbindelse med samlokaliseringen og udflytningen af Danmarks Designskole til Holmen. Hertil kommer en række andre faktorer, som er omtalt nedenfor. Underskuddet dækkes af KADK s egenkapital (anvendelse af overført overskud fra tidligere års bevillinger), som primo 2011 samlet er på 18,4 mio. kr. ekskl. statsforskrivningen. Arkitektur Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab for Arkitektur. Samlet set forventes et underskud på ca. 3,1 mio.kr. for 2011 på Arkitektur. Det er vigtigt at understrege, at underskuddet har været forventet, idet en række kerneaktiviteter har skullet opretholdes. I det vedtagne budget for 2011 vedtog Skolerådet et forventet træk på egenkapitalen på ca. 1,8 mio. kr. I forhold til det konsoliderede regnskab er det en afvigelse på ca. 1,3 mio.kr. Forklaringerne på det forventede underskud opdeles i to elementer, som er lønomkostninger og driftsomkostninger. Løn På lønomkostninger er der en samlet afvigelse på ca. 11,2 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget for Hovedforklaringen er en markant stigning i ekstern finansieret forskning på ca. 7,5 mio.kr. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at stigningen i omkostningerne vedrørende ekstern finansieret forskning modsvares af tilsvarende stigning i indtægterne, så nettovirkningen på dette område er nul. Vedrørende ekstern finansieret forskning skal det endvidere bemærkes, at det vedtagne budget indeholder de tal, som også fremgår af finansloven. Tallene fra Finansloven er brugt i budget 2011 for at få sammenhæng mellem finansloven og budgettet. Den reelle omsætning er dog højere. Det er derfor 1/7

7 målet, at finansloven for 2012 og fremover i højere grad afspejler det reelle omfang af ekstern finansieret forskning. I budget 2010 vedtog Skolerådet en ny styringsmodel for sit ph.d-optag. Modellen skal sikre, at der kontinuerligt er et passende antal ph.d.-studerende i gang, således at der ikke opstår en situation, hvor der er for få optaget. Modellen kan dog have den konsekvens, at der vil være år, hvor der bliver brugt flere lønomkostninger på ph.d.-studerende. Det er tilfældet i I både 2009 og 2010 blev der brugt mindre end det afsatte beløb. Meromkostningen i 2011 er estimeret til ca. 1,1 mio.kr. Derudover har der været en række andre elementer, som er blevet dyrere end det vedtagne budget for Det drejer sig om den vedtagne rekrutteringsplan fra 2009, fratrædelser, seniorbonus og sociale ordninger (løntilskud mv.) og forlængelser af forskellige ansættelsesforhold. Den samlede merudgift beløber sig til ca. 2 mio.kr. I beløbet indgår endvidere en budgetfejl på ca. 1 mio.kr. Fejlen blev konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen efter 1. kvartal Fejlen er rettet. Drift Der er en samlet afvigelse på ca. 3,5 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget for 2011 på driftsomkostningerne. Der er en række forskellige elementer, som kan forklare afvigelsen. Disse er kort beskrevet nedenfor. Som følge af dispositionsbegrænsningen fra 2010 blev der udskudt en række indkøb til Denne periodeforskydning har betydet en meromkostning i forhold til budgettet på ca. 1,5 mio.kr. Der er i prognosen indlagt omkostninger til STADS (nyt fælles studieadministrativt system for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner) samt honorar til bestyrelsen. Disse omkostninger var ikke inkluderet i budgettet for Der er tale om en meromkostning på ca. 0,5 mio.kr. Endvidere har der i forbindelse med samlokaliseringen og udflytning af Danmarks Designskole til Holmen været ekstra udgifter. Lige nu betaler Arkitektskolen en række faste ejendomsomkostninger på en række bygninger, som enten er fælles eller bebos af Designskolen. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen fordelingsnøgle for disse omkostninger. En fordelingsnøgle drøftes dog mellem skolerne i forbindelse med årsafslutningen. Meromkostningen estimeres til ca. 1,5 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er endelig en række mindre afvigelser, som ikke omtales her. Design Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab for Design. Samlet set forventes et underskud på ca. 4,7 mio.kr. for 2011 på Design. I forhold til det vedtagne budget er det en afvigelse på ca. 2 mio.kr. Designskolen har i 2011 budgetteret med et underskud som følge af en bevillingsreduktion og for at kunne opretholde en række kerneaktiviteter. 2/7

8 Løn Der forventes ingen væsentlig afvigelser til lønomkostninger i 2011 i forhold til det vedtagne budget. Drift Vedrørende driftsomkostninger forventes et underskud på ca. 4,5 mio. kr. Forklaringen er samlokaliseringen og udflytningen til Holmen. Det skal i den forbindelse tilføjes, at Kulturministeriet i første omgang har valgt kun at refundere 90 pct. af de samlede udgifter til samlokaliseringen og udflytningen mod en forventet fuld refusion fra Kulturministeriet af Designs omkostninger til istandsættelse og flytning. Det er endnu uafklaret, om Kulturministeriet vil yde de sidste 10 pct., svarende til ca. 3,5 mio.kr. af det samlede udflytningsbudget. Endvidere har udflytningen og samlokaliseringen på Holmen kostet ekstraordinære renteomkostninger på ca. 0,5 mio.kr. på Design. Disse to elementer er hovedforklaringen på det forventede underskud. Der er en række mindre afvigelser, som ikke omtales her. Konservering Nedenfor beskrives det konsoliderede regnskab samt prognose for Konservering. Samlet set forventes et overskud på ca. 0,5 mio. kr. i 2011 på Konservering. Overskuddet skyldes, at Konservering i 2011 har modtaget en ekstrabevilling til fusionen på 1,4 mio. kr. Overskuddet videreføres til anvendelse i følgende år. I det oprindeligt vedtagne budget var der budgetteret med et underskud på 0,6 mio. kr. som følge af gennemførelse af udskudte projekter fra Underskuddet skulle have været dækket ind af træk på egenkapitalen. Løn Vedrørende lønomkostninger forventes ingen væsentlig afvigelse i det samlede resultat for 2011 i forhold til det vedtagne budget. Drift Vedrørende driftsomkostninger havde Konservering i 2011 disponeret med at anvende træk på egenkapital på 0,6 mio. kr. til ombygning og nyindretning af fælles auditorer samt igangsættelse af projekt om ekstern kommunikation og markedsføring af konserveringsuddannelserne. Konservering har i 2011 endvidere haft ekstraordinære uforudsete omkostninger til betydelig vandskade på værksteder og lokaler mv. i kælderniveau på Esplanaden efter skybrud 2. juli 2011 på ca. 0,2 mio. kr. Af fusionsbevillingen på 1,4 mio. reserveres 1,3 mio. kr. af egenkapitalen til anvendelse i følgende år. Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at godkende det konsoliderede regnskab samt prognose for 2011 for KADK. 3/7

9 Oversigt KADK I alt Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 277,3 137,7 273,3 273,3 Tillægsbevilling TB 7,9-0,2 1,2 32,8 Reserveret bevilling -1,1 0,0 2,0 1,9 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 14,8 6,4 11,9 14,3 Tilskud private fonde mm 12,5 6,3 5,1 13,2 Øvrige indtægter 19,1 8,6 16,6 18,5 a. INDTÆGTER I ALT 330,5 158,8 310,0 354,0 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 162,2 83,7 153,2 164,5 Medhjælp/ Løselærere 18,2 11,5 19,9 19,1 Driftomkostninger 85,9 66,1 69,3 105,1 Ejendomsomkostninger* 61,3 38,2 70,4 71,3 Direkte omkostninger i alt 327,7 199,5 312,8 360,0 b. Resultat før finansielle poster 2,8-40,7-2,8-6,0 Finansielle poster (netto) 1,0 0,8 1,0 1,3 c. RESULTAT KADK 1,8-41,5-3,8-7,2 Årsværk antal VIP 174,2 0,0 0,0 0,0 PHD 24,0 0,0 0,0 0,0 Medhjælp/ Løselærere 44,8 0,0 0,0 0,0 TAP 129,6 0,0 0,0 0,0 Årsværk I ALT 372,8 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 23,8 Egenkapital excl statsforskrivningen 18,4 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 4/7

10 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 165,2 82,3 162,7 162,7 Tillægsbevilling TB 2,6 Reserveret bevilling 0,0 0,0 1,0 1,0 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt KA I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 7,7 4,1 6,9 8,1 Tilskud private fonde mm 11,5 6,1 4,6 12,2 Øvrige indtægter 14,5 6,6 12,2 14,1 a. INDTÆGTER I ALT 198,9 99,0 187,3 200,7 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 103,9 53,9 96,6 107,8 Medhjælp/ Løselærere 14,2 9,1 13,5 13,5 Driftomkostninger 42,9 18,7 36,0 39,5 Ejendomsomkostninger* 36,9 23,4 42,6 42,6 Direkte omkostninger i alt 197,9 105,1 188,7 203,4 b. Resultat før finansielle poster 1,0-6,1-1,4-2,7 Finansielle poster (netto) 0,6 0,4 0,4 0,4 c. RESULTAT KA 0,4-6,4-1,8-3,1 Årsværk antal VIP 100,4 PHD 19,3 Medhjælp/ Løselærere 28,9 TAP 94,3 Årsværk I ALT 243,1 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 12,4 Egenkapital excl statsforskrivningen 9,2 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 5/7

11 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 86,5 42,6 85,1 85,1 Tillægsbevilling TB 7,9-0,2 29,1 Reserveret bevilling -1,2 0,0 0,6 0,5 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt DKDS I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 6,0 1,8 3,8 5,0 Tilskud private fonde mm 1,0 0,2 0,5 1,0 Øvrige indtægter 4,0 1,9 4,0 4,0 a. INDTÆGTER I ALT 104,2 46,3 94,0 124,7 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 41,7 22,0 41,6 41,7 Medhjælp/ Løselærere 4,0 1,9 4,9 4,0 Driftomkostninger 36,1 45,3 28,7 61,0 Ejendomsomkostninger* 20,1 11,8 21,1 22,0 Direkte omkostninger i alt 102,0 81,0 96,2 128,7 b. Resultat før finansielle poster 2,2-34,8-2,2-4,0 Finansielle poster (netto) 0,3 0,4 0,5 0,7 c. RESULTAT DKDS 1,9-35,2-2,7-4,7 Årsværk antal VIP 57,8 PHD 2,7 Medhjælp/ Løselærere 12,9 TAP 23,3 Årsværk I ALT 96,7 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 8,8 Egenkapital excl statsforskrivningen 7,1 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 6/7

12 Regnskab Regnskab Budget 2011 Prognose pr. 30. juni 2011 Vedtaget 2011 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling 25,6 12,9 25,5 25,5 Tillægsbevilling TB 0,0 1,2 1,1 Reserveret bevilling 0,1 0,0 0,4 0,4 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Oversigt KONS I alt Eksterne tilskud Tilskud, offentlige fonde 1,2 0,6 1,2 1,2 Tilskud private fonde mm 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige indtægter 0,6 0,1 0,4 0,4 a. INDTÆGTER I ALT 27,4 13,6 28,7 28,6 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 16,6 7,8 15,0 15,0 Medhjælp/ Løselærere 0,5 1,6 1,6 Driftomkostninger 6,9 2,1 4,6 4,6 Ejendomsomkostninger* 4,3 3,0 6,7 6,7 Direkte omkostninger i alt 27,8 13,4 27,9 27,9 b. Resultat før finansielle poster -0,4 0,2 0,8 0,7 Finansielle poster (netto) 0,1 0,1 0,2 0,2 c. RESULTAT KONS -0,5 0,1 0,6 0,5 Årsværk antal VIP 16,0 PHD 2,0 Medhjælp/ Løselærere 3,0 TAP 12,0 Årsværk I ALT 33,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital Egenkapital inkl statsforskrivning 2,7 Egenkapital excl statsforskrivningen 2,2 *Indeholder omkostninger til husleje, el, vand, varme, vagt, rengøring, renovation, reparation og vedligeholdelse, serviceaftaler dækningsafgift m.v. 7/7

13 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Indstilling til bestyrelsesmødet den 26. september 2011 Vedr. dagsordenens punkt 6. Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse Sagsfremstilling: Kulturministeriets departement har i en af den 6. september 2011 forhåndsorienteret institutionen om nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse. Kulturministeriet har i den forbindelse udarbejdet forslag til en ændret bekendtgørelse for aftagerpanelerne, som kommer i høring efter et valg, når den er godkendt af kulturministeren. Bekendtgørelsen træder forventeligt i kraft 1. november 2011 og betyder, at det bliver frivilligt for institutioner med bestyrelser, at nedsætte aftagerpaneler. Forhåndsorienteringen har været drøftet i institutionen (ledelsestrojkaen) og institutionen finder det hensigtsmæssigt at fortsætte med tre aftagerpaneler. Indstilling: Det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender, at de tre aftagerpaneler fortsætter, og at rektorerne skal indstille til bestyrelsen hvem, der skal være formænd for hvert af de tre aftagerpaneler, når lovgrundlaget er på plads. Bilag: af 6. september 2011 fra Kulturministeriets departement: "Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse". Sagsbehandler: Mette Mejlvang Administrationschef. 1/1

14 Fra: Pernille Lindberg Sendt: 6. september :11 Til: Torben Nielsen; Sven Felding; Tine Kjølsen; René Larsen Cc: Jørgen Hedegaard-Jensen; Mette Mejlvang Sørensen; Frank Rechendorff Møller; Steen Kyed; Jakob Pors Nielsen Emne: Kommende nye regler for aftagerpaneler på institutioner med bestyrelse Kære Rektorer og Administrationschefer Hermed en forhåndsorientering om at vi har udarbejdet en ændret bekendtgørelse for aftagerpanelerne, som kommer i høring efter et valg, når den er godkendt af kulturministeren. Bekendtgørelsen træder forventeligt i kraft 1. november 2011 og betyder, at det bliver frivilligt for institutioner med bestyrelser, at nedsætte aftagerpaneler. Da de nye bestyrelser har medlemmer, der (jf. lov og bekendtgørelse) har indsigt i uddannelsernes aftagerområder, må bestyrelserne overveje behovet for supplerende aftagerpaneler og disse nye aftagerpanelers opgaver i forhold til rektor og bestyrelse. Vi er derfor nået frem til, at vi ikke iværksætter ministerudpegning af nye formænd eller erstatninger for de nuværende øvrige medlemmer af aftagerpanelerne, da det kommer på tværs af, at det fremover vil være bestyrelserne, der udpeger evt. aftagerpanelers medlemmer og udarbejder bestemmelser for aftagerpanelernes virke. Da processen med bekendtgørelse imidlertid er sat i stå under valgkampen, kan vi ikke melde ovenstående endeligt ud, før der foreligger en ny ministergodkendelse. Det kan derfor være fornuftigt, at vente med eventuelle møder i aftagerpanelet, indtil vi herfra har givet de endelige meldinger om fremtiden. Hvis aftagerpanelerne rykker jer for en status er ovenstående dog ikke fortroligt og I er velkomne til at orientere herom. Venlig hilsen Pernille Lindberg Pernille Lindberg Fuldmægtig Kulturministeriet Nybrogade København K Telefon:

Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.30-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.30-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet UH Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen,

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Dagsorden for møde den 20. december 2011

Dagsorden for møde den 20. december 2011 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for møde den 28. august 2012

Dagsorden for møde den 28. august 2012 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk 17. august 2012 Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet UH/MM Dagsorden for møde den 28. august 2012 Efter aftale

Læs mere

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 3. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Q&A rektors delegationsinstruks:

Q&A rektors delegationsinstruks: Q&A rektors delegationsinstruks: Senest opdateret den 06.06.2017 Find inspiration til din søgning ved hjælp af emneordene og brug control/f til at fremsøge ordet i teksten. Du kan kun søge på et ord ad

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere