Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet 2008

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DÆKNINGSOMRÅDE TJENESTE- OG LEJEBOLIGER M.V KOST OG OPHOLD FOR SYGEPLEJERSKER ANSAT VED PLEJEHJEM M.V TELEFON (SYGEPLEJERSKER) IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE... 6

3 Side 3 1. DÆKNINGSOMRÅDE Denne aftale gælder for ansatte, der er omfattet af overenskomster, der henviser til denne aftale, bl.a. Sundhedskartellets område. 2. TJENESTE- OG LEJEBOLIGER M.V. Stk. 1. De ansatte har ikke ret til bolig ved institutionens foranstaltning og har ej heller - bortset fra de i stk. 11 nævnte tilfælde - pligt til at bebo en bolig, som institutionen måtte stille til rådighed. Ansatte har ej heller ret til kosten på institutionen eller pligt til at deltage i kostforplejningen. En ansat, der har taget bopæl i en bolig, der stilles til rådighed af institutionen, kan dog kun fraflytte denne bolig efter opsigelse af boligforholdet med 3 måneders varsel (medmindre pågældende opsiger sin stilling). BEMÆRKNINGER: Bestemmelsen pålægger alene de ansatte, der ønsker at fraflytte en bolig, der stilles til rådighed af institutionen, en pligt til at opsige boligforholdet med 3 måneders varsel, men Regionernes Lønnings- og Takstnævn vil finde det naturligt, at også institutioner, der ønsker boligforholdet opsagt, giver et tilsvarende varsel, dog mindst svarende til det varsel, den pågældende kan opsiges med. Stk. 2. Såfremt der ydes bolig, er betalingen og vilkårene herfor følgende: For lejligheder beliggende i 1 værelse 1½ værelse kommuner i: pr. måned pr. måned Gruppe kr. kr , , , , , , , , , ,43 De nævnte kommunegrupper er anført i bilaget til aftalen om lønninger til ansatte i regionerne. Huslejen kan dog ikke overstige den leje, som institutionen betaler for den pågældende lejlighed. Stk. 3. Der gælder følgende om betaling for vand: a. Vand betales efter måler opsat i den enkelte bolig. I betalingen kan indgå faste bidrag.

4 Side 4 b. Hvor måler ikke findes fastsættes betalingen efter det skønnede forbrug. c. Betaling efter litra a og b omfatter lovhjemlede bidrag og afgifter i forbindelse med levering af vand og afledning af spildevand. Stk. 4. Medarbejdere med selvstændig lejlighed skal selv betale for varme, teknisk strøm, lys og gas samt skal selv sørge for rengøring, vask, møblering og sengelinned. Stk. 5. Varme (inkl. varmt vand) kan betales efter måler opsat i den enkelte bolig. I betalingen kan indgå faste bidrag. Udgift til opsætning af målere afholdes af sygehusmyndigheden. Det forudsættes, at sygehusmyndigheden kan godtgøre, at boligens isolerings- og vedligeholdelsestilstand er tidssvarende under hensyntagen til ejendommens opførelsesår. Hvor der ikke betales efter måler fastsættes betalingen efter det til enhver tid i Finansministeriet udsendte cirkulære om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, jf. Aftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel m.fl. om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser (OK ). 1 Stk. 6. Såfremt en ansat selv ønsker at bebo en lejlighed med to eller flere værelser, der har et bruttoareal på over 55 m², betaler pågældende - foruden lejen for 1½ værelses lejlighed efter stk. 2 - en tillægsleje, der beregnes efter pågældende ejendoms m²-pris for hver m², som lejligheden indeholder over 55 m². Stk. 7. Såfremt det er institutionen, der ønsker, at en ansat skal bebo en lejlighed af den i stk. 6 nævnte art, skal pågældende dog kun betale en tillægsleje til prisen for 1½ værelses lejlighed beregnet pr. m², dog højst indtil 70 m². For lejligheder beliggende i kommuner i: Gruppe Kr. 0 16, , , , ,50 Stk. 8. Såfremt en ansat bebor en lejlighed eller et eller flere værelser uden selvstændigt køkken og toilet med bad, betales herfor i overensstemmelse med statens regler om betaling for værelser med lys og varme samt vask. 1 Henvisningen er til Regionernes OK-Samling

5 Side 5 BEMÆRKNINGER: Betalingen for enkeltværelser omfatter lys, varme samt vask; for privat tøjs vedkommende dog alene tøj, der kan koges. Stk. 9. De i stk. 2 og 7 anførte huslejebeløb reguleres hver den 01-04, således at beløbene forhøjes eller nedsættes med den i Nyt fra Danmarks Statistik offentliggjorte procentvise ændring for det sidste år for undergruppers /2.1 Husleje, helårsbolig i nettoprisindekset for januar (2000=100) under hovedgruppen 04. Bolig. Stk. 10. For lejligheder, der efter første gang lejes af institutionen, fastsættes huslejen efter forhandling mellem overenskomstens parter. Stk. 11. Såfremt det pålægges medarbejderen at bebo en tjenestebolig (hvorved forstås en selvstændig lejlighed), sker fradraget i overensstemmelse med statens regler for tjenesteboliger. Pligt til at bebo en tjenestebolig kan kun pålægges i tilfælde, hvor overenskomstens parter er enige om, at dette er nødvendigt. Stk. 12. Såfremt det pålægges en medarbejder at gøre midlertidig tjeneste ved en anden institution end den institution, hvor pågældende er ansat - og det forudsættes, at medarbejderen har udgifter ved opretholdelse af sin faste bolig - stilles der gratis logi til rådighed på det midlertidige tjenestested. 3. KOST OG OPHOLD FOR SYGEPLEJERSKER ANSAT VED PLEJEHJEM M.V. Stk. 1. For sygeplejersker ansat ved plejehjem, rekreationshjem samt geriatriske centre uden for sygehusvæsenet beregnes fradrag for ophold med fuld forplejning indtil andet bliver fastsat, efter de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser. Har sygeplejersken egentlig tjenestebolig, beregnes fradrag herfor, indtil andet bliver fastsat, efter de for statens tjenesteboliger gældende regler, medens fradrag for forplejning sker efter cirkulæret om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser. Stk. 2. Når en sygeplejerske kun modtager kost i arbejdstiden, sker der fradrag for kost og bolig efter de til enhver tid af staten fastsatte regler. Stk. 3. Under ferie tilkommer der den ansatte kostpenge i lige så lang tid, ferien varer. Kostpenge udbetales endvidere på fridage, hvor den pågældende ikke spiser på institutionen.

6 Side 6 Stk. 4. Kostpenge udbetales endvidere, når en ansat er fraværende på rekreationsophold. Stk. 5. Kostpengesatsen er, indtil andet bliver fastsat, den for statens tjenestemænd til enhver tid gældende. 4. TELEFON (SYGEPLEJERSKER) Sygeplejersker ansat ved plejehjem m.v. og ved regionssundhedsplejerskeinstitutionen kan efter gældende regler i regionen tildeles boligtjenestetelefon. BEMÆRKNINGER: Der er med bestemmelsen ikke tilsigtet nogen ændring i de enkelte institutioners anvendelse af telefongodtgørelse eller boligtjenestetelefon. Der vil herefter ikke være aftalemæssig begrænsning i institutionernes adgang til efter tjenstligt behov at betale helt eller delvis for telefonudgifter mv. 5. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE **NYT** Aftalen træder i kraft den og kan såvel af Regionernes Lønnings- og Takstnævn som af de enkelte organisationer opsiges med 3 måneders varsel til en dog tidligst til den København, den For DANSK SYGEPLEJERÅD: Connie Kruckow / Helle Varming For DANSKE BIOANALYTIKERE: Anne Lise Madsen / Tine Fredsted For JORDEMODERFORENINGEN: Lillian Bondo / Lene Maigaard For ERGOTERAPEUTFORENINGEN: Gunner Gamborg / Torben Weihrauch For DANSKE FYSIOTERAPEUTER: Johnny Kuhr / Jan Erik Rasmussen

7 Side 7

8 Side 8 For KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET: Ghita Parry / Charlotte Knudsen For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen / Ole Lund Jensen

9 Side 9

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

08 Danske Regioner. Overenskomst

08 Danske Regioner. Overenskomst Overenskomst 08 Danske Regioner Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter Fysioterapeuter kost og ernæringsfagligt personale jordmødre farmakonomer tandplejere

Læs mere

Overenskomst for ledere

Overenskomst for ledere 11 Overenskomst for ledere Danske Regioner DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster

Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster Cirkulære 2012-06-26 nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Efter forhandling med Præsteforeningen og Finansministeriet samt drøftelse

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster. (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene)

Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster. (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Dokumentnr.: 331970 Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Efter forhandling med Den danske Præsteforening, og efter drøftelse

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Kostfagligt uddannet personale - køkken

Kostfagligt uddannet personale - køkken Cirkulære om organisationsaftale for Kostfagligt uddannet personale - køkken (Økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter,

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, CO10, Kost & Ernæringsforbundet samt Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere