Husorden. Røde Kro afd Revideret udgave september Røde Kro Spaniensgade 25A kld København S. Tlf Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. Røde Kro afd. 01-55. Revideret udgave september 2011. Røde Kro Spaniensgade 25A kld. 2300 København S. Tlf. 32583787 Mail: roedekro@fsb."

Transkript

1 Røde Kro afd Revideret udgave september 2011 Røde Kro Spaniensgade 25A kld København S. Tlf Mail:

2 Velkommen i Røde Kro

3 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under, er beboere i ejendommen sikret rettigheder, men samtidig pålagt pligter i forhold til boligen, de fælles faciliteter og de øvrige beboere. Disse rettigheder og pligter fremgår af Lov om boligbyggeri, lejekontrakten og af ejendommens husorden. I husordenen er fastsat en række af de regler for adfærd og brug af inden- og udendørsfaciliteter. Hensigten med husordenen er at sikre en høj boligkvalitet og et godt miljø for ejendommens beboere. Af hensyn til vore fælles interesser har alle derfor pligt til at efterleve husordenens bestemmelser. Enhver beboer har ret til at påtale overtrædelser overfor selskabet, og afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligorganisationens ledelse eller en repræsentant for denne. Klager over overtrædelser af bestemmelserne rettes skriftligt til ejendommens driftsleder eller boligselskabet.

4 AFFALD: Henkastes i de dertil indrettede affaldsskakter i lukkede poser. Er der opstillet containere til aviser, ugeblade og glas skal disse benyttes. Det er forbudt at hensætte storskrald ved siden af containeren eller andre steder uden forudgående aftale med ejendommens driftsleder. Storskrald afhentes efter behov. FORURENING: Enhver form for forurening, henkastning af fødevarer eller beskadigelse af ejendommen skal undgås. I lejligheden må der ikke anbringes ting, som ved lugt, støj eller brandfare er til gene eller fare for ejendommen og/eller dens beboere. Især henkastning af fødevareaffald indebærer en risiko for at tiltrække rotter og andre skadedyr. Ved forurening af anlæg, legepladser, trapper o. lign. fællesfaciliteter skal rengøring omgående foretages af vedkommende beboer. Undlades dette, vil rengøring blive udført på beboerens regning. FODRING AF DYR: Det er ikke tilladt at fodre fugle og andre dyr på altaner/terrasser eller andre steder på ejendommen. ALTANER/ALTANKASSER: Ophold på altanerne skal ske uden gene for de omkringboende. Specielt i vintertiden må måtter, lister o. lign, som forhindrer udtørring, fjernes. Altaner skal renses for sne og is, afløb holdes renset i frostperioden. Tørring af tøj, opbevaring af møblement o.a. må kun finde sted under altanbrystning. Det er ikke tilladt at male altaner eller terrasser, i øvrigt henvises til Råderet i afdeling Røde Kro. Altankasser skal anbringes på den indvendige side af brystningen. Altanvinduer kan opsættes for egen regning, efter henvendelse og godkendelse af ejendommens driftsleder.

5 TÆPPEBANKNING: Bankning og rystning af tæpper, måtter o. lign. må af hensyn til øvrige beboere under ingen omstændigheder finde sted fra altaner, vinduer eller trapper. ANTENNER OG PARABOLER: Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originale kabler og stik. Tal med ejendommens driftsleder herom. Udvendige antenner og paraboler må kun opsættes efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Ansøgning fås hos ejendommens driftsleder. En ny parabol eller antenne skal monteres håndværksmæssigt korrekt. Den må maximalt være 1 meter i diameter og må ikke være til gene for naboer. Paraboler og antenner må ikke placeres andre steder end på altanen. Lejemålene i Rødegård 18 th. samt de lejemål i Rødegård 16 som ikke kan få signal pga. ejendommen mod Øresundsvej. De vil få anvist en plads på taget. Alle udgifter til montering skal lejer selv stå for. De lejemål der får tilladelse til at montere på taget, skal indbetale et depositum på kr. VINDUER - DØRE: Beboerne skal kontrollere, at vinduer i lejligheden er forsynet med hele ruder. Ituslåede ruder og ødelagte dørpumper skal straks meldes til inspektøren. Vinduer i lejligheden skal sæbevaskes udvendigt mindst to gange årligt. For at undgå vandskader, skal lejlighedens vinduer være lukkede ved bortrejse i forbindelse med weekendophold, ferie o.a. Kælderrum skal være lukkede og aflåst. Brandbare væsker må ikke forefindes i kælderen. Vinduerne i opgangen skal lukkes om natten.

6 BAD, TOILET OG KØKKENER: Til renholdelse af sanitetsgenstandene må der ikke anvendes syre og/eller ridsende midler. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem håndvask og toilet. Bleer, vat, bind, avispapir o. lign. må aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværlig og bekostelig. Eventuelle tilstopninger eller utætheder i installationen skal straks meldes til ejendommens driftsleder. FUGT: Beboerne bør - for at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelse af træværk m.v. - foretage en effektiv udluftning, helst 5-10 minutter et par gange i døgnet. Ved længere tids fravær fra lejligheden (mere end en uge) i fyringsperioden anbefales, at der ikke lukkes helt for varmen, men at lejligheden holdes tempereret, ligesom vinduer bør være lukkede. HÅRDE HVIDEVARER: Installering af vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere må kun foretages med tilladelse fra ejendomskontoret. HUSDYR/KRYBDYR: Det er ikke tilladt at holde husdyr, rovdyr og krybdyr eller tage disse i pleje. Det er dog tilladt at passe husdyr (hund eller kat) i højst 14 dage om året. I øvrigt henvises der til Ansøgning om pasning af husdyr på ejendommen Røde Kro.

7 TRAPPEOPGANGE: I opgangene er der ofte anbragt opslagstavler beregnet til meddelelser fra boligselskabet, driftslederen og/eller beboerforeningen. Når der er plads, kan meddelelser fra private også sættes op på tavlerne, dog ikke forretningsmæssig annoncering. Meddelelser fra foreninger og private må højst være opsat i 14 dage, og skal fjernes af ophavsmanden. Der må ikke opsættes plakater, skilte o. lign. andre steder i opgangene. Driftslederen sørger for opsætning af navneskilte på lejlighedernes entrédøre, på postkasserne samt på tavlerne udenfor gadedørene. Ingen andre navneskilte må sættes op. Fodtøj og legesager må ikke efterlades på trappen. Det er ikke tilladt at sætte planter på trappe/afsats. I henhold til brandvedtægterne, må der ikke stå noget i opgangen. Ophold og indtagelse af alkoholiske drikkevarer i opgange og kældre er ikke tilladt. (Undgå henkastning af papir, affald o. lign. på trappen). Overtrædelse vil medføre, at den ansvarlige beboer må betale for evt. reparation og/eller rengøring. CYKLER m. m: Cykler, barne-/klapvogne og knallerter må kun henstilles på de anviste steder og således ikke på hovedtrapper og op ad ydermure, ligesom transport af disse effekter ikke er tilladt på trapper. TRAPPEVASK: Beboerne bedes fjerne måtter, som de har anbragt på trappen, når trappen skal vaskes. Beboerne må selv holde deres måtter rene.

8 DØRE: Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, herunder branddøre i kælderen, skal være lukkede. Sådanne døre må ikke holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller andre genstande. Defekte pumper skal anmeldes til driftslederen ELEVATORER: Beboerne må drage omsorg for, at disse ikke lider overlast og ikke anvendes af legende børn FÆLLESVASKERIET: Vaskemaskiner, tørretumblere og strygerulle skal benyttes efter ejendommens reglement. Rum og maskiner skal rengøres efter brugen. Ved skade på maskiner, ejendom eller personer, som følge af skødesløshed eller fejlagtig betjening, kan brugeren drages til ansvar. Det er ikke tilladt at farve tøj i vaskemaskinerne. Børn må kun opholde sig i vaskeriet i følge med en voksen person. Personer under 18 år må ikke benytte vaskeriet. FÆLLESLOKALET: Der skal vises særligt hensyn ved musikudfoldelse efter kl. 23:00. I tilfælde af klager kan afdelingsbestyrelsen udelukke lejeren fra at leje festlokalet i en nærmere fastsat periode. Festlokalet skal afleveres i opryddet og rengjort stand. Brugt service afleveres opvasket og sat på plads. Rengøring omfatter komfur og køleskab samt vask af gulve. Husholdningsaffald skal fjernes, affaldsposer lukkes forsvarligt og anbringes i skraldespandene i gården. Tomme flasker afleveres i flaskecontaineren i gården. Hvis rengøringen ikke er udført til udlejerens tilfredshed, kan udlejeren lade rengøringen foretage på lejerens regning. I øvrigt henvises der til Lejekontrakt og lejebetingelser for beboerlokale.

9 MUSIK OG STØJ: Benyttelse af radio, TV, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til øvrige beboere. Musik og sang, der har karakter af undervisning eller øvelse, er ikke tilladt. I de sene nattetimer skal De vise særligt hensyn til naboerne. Dette gælder især fra søndag til torsdag i tidsrummet fra kl. 22:00 til kl. 08:00. I særlige tilfælde - f.eks. ved selskabelighed - bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 22:00. Højttalere skal opstilles på en sådan måde, at musikken ikke er til gene for øvrige beboere. Støj fra symaskiner og andre husholdningsmaskiner, der kan medføre gener for naboer, skal anbringes på underlag, der dæmper støjen mest muligt. Hamrene og boren ved ophængning af billeder, gardiner o. lign. er tilladt på hverdage mellem kl. 08:00 og kl. 18:00 og andre dage mellem kl. 10:00 og kl. 16:00. GODT NABOSKAB: Det kan være svært at undgå, at beboere ofte uforvarende kommer til at genere hinanden. Beboere der føler sig generet, bør i første omgang rette henvendelse til den eller de medbeboere, der er årsagen. En snak om tingene vil i de fleste tilfælde kunne løse problemerne. KLAGE: Når der bor mange mennesker tæt sammen, opstår der uvægerligt konflikter. Beboere, der føler sig generet af en medbeboer, bør i første omgang gøre denne opmærksom derpå, dette vil ofte kunne løse problemerne. Grove og gentagne overtrædelser af denne husorden, eller hensynsløs optræden i øvrigt, kan indberettes til driftslederen eller fsb. En klage skal altid afgives skriftligt.

10 ANLÆGGET: Stilles under beboernes beskyttelse. Afbrækning af grene, beskæring af træer eller buske samt plukning af blomster er ikke tilladt. Cykel og knallertkørsel på flise- og græsarealet er ikke tilladt, hvilket forældre må indskærpe overfor deres børn. Undtagelse for dette er dog mindre børns kørsel på cykler med støttehjul. Forældrene må nøje indprente børnene, at disse regler overholdes. Beboerne har pligt til at rydde op efter sig samt undlade at kaste affald i anlægget. Sammenkomster i gårdanlægget skal foregå afdæmpet, i særdeleshed i aftentimerne, dog senest til kl. 22:00. BØRN: Der bør være trivselsmuligheder for børnene i ejendommen, men der skal også være plads til de voksne. Leg på trapper og i kældergange må ikke finde sted. Boldspil må ikke foregå op ad bygningerne. Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens facader, vægge eller lign. Børns leg på ejendommens arealer bedes ophøre senest kl. 22:00.

11 KNALLERTER: Knallerter må ikke startes eller køres på ejendommens flise- og græsareal i gården. PARKERING: Parkering må kun finde sted på anviste pladser. Henstillen af motorkøretøjer for kortere tidsrum skal ske med tilbørlig hensyntagen til den øvrige færdsel. Køretøjer over 3500 kg. totalvægt, campingvogne samt trailere må ikke parkeres på bebyggelsens område. Bekendtgørelse om særlige færdselsregler i opholds- og legeområder efter færd sels lovens 40. 6: "Parkering i opholdsog legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler." Parkeringstilladelse kan afhentes hos ejendommens driftsleder mod depositum.

12 Beslutnings datoer Oprindeligt fra Standardhusorden For Afdelinger i fsb tilpasset af afdelingsbestyrelsen august Vedtaget på ordinært beboermøde, og gældende fra d. 20. september Revideret på Afdelingsmødet september 2008 Revideret på Afdelingsmødet september 2011 Tilpasning er sket i henhold til Vedtægter for fsb af 17. juni 2003 samt fsb's vedtægter kapitel 3: Afdelingsmødet kommenteret udgave af 2004/FJ

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere