Komiteen for Solbakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komiteen for Solbakken"

Transkript

1 Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, John Nielsen, Uffe Nielsen, Katrine Ring, Susan Thudal, Svend Rønne, Lisbeth Mogensen Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar Orientering fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration...13 Bilagsoversigt...14 Underskriftsside...15

3 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde den 12. december sagen om målsætning, indhold og plan for midlertidig anvendelse af Solbakken. Sagen har været forelagt til udtalelse for komiteen den 21. november. Efter komiteens behandling er der sket to ændringer af den foreslåede finansiering. For det første har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget bevilget op til kr. til udsmykning af facaderne på Hal 1 og for det andet er der fra administrationen fremsat en indstilling om, at der bevilges 1 mio. kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen i stedet for fra puljen til særlige aktiviteter for børn og unge. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den fremlagte sag inklusiv administrationens indstilling, betyder det således, at der fortsat er en pulje på 2 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge på Solbakken. Selve kriterierne for hvilke aktiviteter, der kan bevilges til fra denne pulje afventer behandling i Civilstyrelsen. Det vil formentlig først ske i løbet af 1. eller 2. kvartal Efter Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen vil de besluttede renoveringsarbejder blive udbudt i fagentreprise og igangsat efter tidsplanen, som blev fremlagt for komiteen den 21. november. Ifølge den fremlagte tidsplan vil området være klar til ibrugtagning efter sommerferien 2014, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at tage stilling til hvilke aktiviteter og funktioner, der skal inviteres ind som aktører fra næste sommer. Administration har med afsæt i de opstillede målsætninger og krav til indhold beskrevet konturen af den fremadrettede proces. Den midlertidige anvendelse skal ske under overskriften: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Alle aktiviteter, der sker i området skal kunne matche nedenstående punkter: Fungere som driver for udviklingen af byudviklingsprojektet på Solbakken Tilføre området værdi Påvirke de kommende permanente bygninger, anvendelser og projekter på arealet Skabe ejerskab Skabe opmærksomhed Målsætningen betyder, at alle brugere af området og dets bygninger og faciliteter i tanke og handling skal arbejde for samarbejde og samproduktion med andre aktører. Det betyder ligeledes, at det bliver centralt, at der fra start tiltrækkes aktører fra både kultur, idræt og erhverv. En anden vigtig forudsætning for succes med midlertidig anvendelse er, at der fra start bliver skabt faste arbejdspladser for folk fra de tre områder. Endelig skal anvendelsen give plads til dynamik, hvorfor alt ikke skal være fastbooket for et år af gangen. Der vil skulle være muligheder for, at der kan laves korte og længere projektperioder i dele af området. Når mange brugere med forskellige baggrunde og aktiviteter skal arbejde sammen, kræver det en enkel og tydelig organisation. Der skal være en tydelig indgang for alle, som har lyst til at være medskabere, og det skal være enkelt at komme i dialog om ideer. Forslag til organisering I byudviklingsprojektets første fase, som forventes at kunne vare flere år, skal der etableres en enkel og gennemsigtig organisation, som understøtter kravet om dynamik og synergi mellem aktører fra erhverv, kultur og idræt. Der laves én indgang for brugere, projektmagere og faste lejere. Denne indgang vil være digital, når det handler om booking mv.. Der udpeges en kommunal tovholder med 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken ansvaret for den daglige drift som inden for en nærmere fastsat ramme og budget skal kunne træffe beslutninger sammen med aktuelle brugere og kommende medskabere. Den nærmere organisering af det daglige samarbejde mv. skal beskrives og vil i løbet af 1. kvartal blive fremlagt til behandling i komiteen, inden endelig behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Mulige lejere Straks efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december vil administrationen gå i gang med at afsøge mulighederne for faste lejere af Hal 1 s 1. sal med administrative arbejdspladser. På nuværende tidspunkt har der været en indledende uformel dialog med nogle få aktører fra både idræts- og kulturverdenen. Og der har været udtrykt interesse fra flere sider. Det forventes, at der kan fremlægges en status på udlejning på komiteens møde i januar Aktiviteter, projekter og fremtidige brugere Dialog med brugere om anvendelse af øvrige del af bygninger og arealer vil blive igangsat umiddelbart efter 1. januar Listen over brugere/aktører, der kunne have interesse i at anvende bygninger eller arealer, er lang. Administrationen har oplistet eksempler på foreninger, som kunne have interesse i at bruge de nuværende faciliteter fra starten. Listen er ikke utømmende og vil skulle suppleres med fx erhvervsvirksomheder, events, enkeltbrugere eller grupper uden foreningstilknytning, som kan se muligheder i at skabe aktiviteter på området. Eksempler på aktiviteter kunne være basket, street basket, street fodbold, bueskydning, dans, fægtning, kampsport, klatring, skydning, parkour, træningssale til teatre, små og store teaterevents. opera, store klassiske koncerter, små og store rock/pop musikarrangementer samt mulighed for større møder. IPS Idræt på Solbakken foreslår aktivitetsdag den 25. januar 2014 kl til Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS som i oktober inviterede til dialog om fremtiden på Solbakken på Stars er kommet med forslag til en aktivitetsdag, som vil være en anledning til børn og unge samt deres familier får lejlighed til at se området og dets muligheder. Repræsentanter for IPS er inviteret til på komiteens møde at præsentere deres ideer til aktivitetsdagen samt få en dialog om, hvordan de kan understøtte byudviklingsprojektet på Solbakken. Det kan oplyses, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i oktober 2013 har godkendt retningslinjer for udlån af Hal1 på Solbakken. Disse retningslinjer vil være gældende indtil renoveringsarbejder mv. er færdiggjorte, og der derefter er godkendt nye retningslinjer. Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken /13 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes at administrationen under forsætning af Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december arbejder videre med udleje af 1. sal af Hal 1. at at administrationen - på baggrund af drøftelserne i Komiteen for Solbakken - udarbejder plan for organisering og anvendelse i byudviklingsprojektets 1. fase fra august 2014 og frem, sagen fremlægges til fornyet behandling i januar 2014 forud for indstilling til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og der blev peget på følgende fokuspunkter, som skal medtages i det kommende arbejde: Interessant med en hal med plads til 3000 pers. Giver mulighed for store arrangementer. Projektet skal indeholde arrangementer og aktiviteter, der indimellem kan tiltrække folk fra alle hjørner af kommunen og de omliggende kommuner. Aktiviteter i den kommende tid skal være medskabere til det, vi håber, der opstår, når byudviklingsprojektet er klar om 5 år. IPS kan være en god medspiller i dette. Vi skal tænke på de smalle idrætsgrene, de idrætsaktiviteter vi ikke kan have i hver by, kan få plads på Solbakken. De første lejere skal helst have rødder i både sport, erhverv og kultur. Der skal tænkes i mødelokaler og ikke i klublokaler. Kontraktlængde vi laver kontrakter med 1 års opsigelse, indtil vi har det samlede koncept på plads. Den daglige organisering skal beskrives præcist, og det kommunikeres ud til de kommende brugere. Komiteen kan fungere som driftsankenævn, men samtidig er det vigtigt, at vi fastholder det strategiske niveau i komiteen. Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS (Idræt På Solbakken) fremlagde sine tanker og ideer for komiteen (bilag vedlagt referatet). IPS tilbød at arrangere aktivitetsdag den 25. januar. Arrangementet den 25. januar vil give børn og unge samt deres familier lejlighed til at se området og dets muligheder. Programmet for dagen er endnu ikke helt på plads, men projektgruppen bag IPS regner med, at der blandt andet vil være muligheder for at afprøve parkour, streetboard, rulleskøjter, bokwa, crossfit, klatring, håndbold, petanque, kørestolsbasket, fægtning, kampsport og løb. Arrangementet vil blive annonceret i nyhedsbrev, via annoncering mv. IPS har derudover kontakt til Handicaprådet. Komiteen rådede IPS til også at medtænke kultur, herunder musik og til at være opmærksomme på eventuelle problemer omkring repræsentativitet. Komiteen bevilligede økonomisk støtte til arrangement den 25. januar 2014 på op til kr. på baggrund af det af IPS indsendte budget. Støtten vil kunne bruges til markedsføring, el, vand, varme, toiletter og forsikringer mv. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Udbudsdirektivet (2004/14/EF - BEK nr. 712 af 15/06/2011 m.fl.) Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (LOV nr. 548 af 08/06/2006 m.fl.) Derudover Momsloven, Selskabsloven, Fondsloven m.v. Resumé Muligheden for at etablere samarbejde med eksterne interessenter er vigtige elementer i forhold til Solbakkeprojektet. Administrationen vurderer derfor, at komiteen har brug for en gennemgang af de vigtigste muligheder og regler omkring kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde, samt de dertil hørende økonomiske muligheder og begrænsninger. Sagsfremstilling Kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde er reguleret af en række regler og retningslinjer. En del af disse regler har betydning for hvordan, i hvilket omfang og på hvilke vilkår det er muligt i Solbakkeprojektet at inddrage og samarbejde med eksterne interessenter, bidragsydere og leverandører. På et meget overordnet og generelt niveau er kommunal forvaltning inkl. offentlig-privat samarbejde reguleret af nogle få grundprincipper, med dertilhørende lovgivning, som for Solbakkeprojektet særligt har relation til: Forvaltningen af offentlige midler skal ske på en økonomisk hensigtsmæssig måde lånebekendtgørelsen Samarbejde må ikke være konkurrenceforvridende udbudsreglerne samt kommuners deltagelse i selskaber (Lov 548) Transparens i den kommunale forvaltning (åbenhed/offentlighed) - forvaltningsloven Forvaltning af offentlige midler - lånebekendtgørelsen Offentlige tilskudsmidler skal forvaltes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at der skal tages skyldige økonomiske hensyn. Det betyder på et konkret niveau, at kommuner som udgangspunkt: Skal finansiere anlægsaktiver uden lånoptagelse har til formål at regulere kommuners opførelser af anlæg og sikre kommunens fremtidige disponeringsmuligheder At kommunens adgang til at optage lån svarer til summen af en række fast definerede kommunale udgifter (opgøres pr. år) Kommunens adgang til at optage lån kaldes også den tilladte låneadgang eller lånerammen. Optagelse af lån besluttes af kommunalbestyrelsen, og optagne lån skal bogføres i det regnskabsår udgiften, lånet skal dække, vedrører. For at imødegå valutaspekulation må kommuner pr. januar 2012 udelukkende hjemtage lån i DKK eller EUR. Såfremt en kommune har optaget et lån, og de låneberettigede udgifter bliver mindre end beregnet ved optagelsen, skal der afdrages ekstraordinært eller deponeres et beløb svarende til differencen. Kommuner kan således ikke spekulere i overbudgettering for at løfte lånerammen. Løbetiden på kommunale lån må maksimalt udgøre 25 år for annuitets-, serie- og indekslån og 15 år for stående lån og afdragsfri lån. I opgørelsen af kommunens samlede lån indgår, med relevans for Solbakkeprojektet: 1. Den del af lån optaget i kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner o.l. med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Indgåelse af aftaler, inkl. leje- og leasingafteler, om brug af ejendomme, lokaler m.v. eller drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med kommunal anlægsopgave 3. Den del af aftaler, indgået af selskaber, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave Deponeringsreglen Såfremt en kommune ikke har ledig låneramme eller ikke ønsker, at et lån eller aftale skal indgå i beregningen af kommunes låntagning, kan kommunen deponere et beløb (evt. i obligationer) svarende til værdien af lånet/aftalen. Deponering skal som udgangspunkt ske ved kontraktindgåelse (for aftaler vedrørende ikke opførte ejendomme kan deponering ske i takt med opførelse). Deponerede midler frigives gradvist fra det tidspunkt anlægget tages i brug og frigives med en femogtyvendedel årligt. Kassekreditreglen Udover optagelse af langfristede lån er det muligt for en kommune at trække på kassekreditten samt, til mellemfinansiering af anlægsprojekter at optage byggelån. For at sikre at kommuners kassekredit kun anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsunderskud, er der fastsat regler for tilladte træk på kassekreditten. For kommuner opgøres tilladt kassekredittræk som gennemsnittet af likvide beholdninger over de seneste 365 dage. For kommunale fællesskaber, interessentskaber, andels- og aktieselskaber og lignende, gælder at kassekreditten maksimalt må udgøre 125,- kr. indbygger der er omfattet af fællesskabet I forhold til Solbakkeprojektet får den model som vælges ved etablering af offentlig- privat samarbejde og finansieringen heraf, derfor væsentlig betydning for i hvilket omfang Vordingborg Kommune vil blive pålagt at deponere midler, hjemtage lån, trække på kassekredit eller anvende midler fra kassebeholdningen. Modeller for offentlig-privat samarbejde Der anvendes i dag en række forskellige modeller, når det offentlige og private samarbejder, og der sker løbende justering, tilpasning og videreudvikling af modellerne, i takt med at der opnås erfaring med at samarbejde og behovet for at videreudvikle offentlige services opstår. Valg af samarbejdsform bør tage udgangspunkt i såvel det konkrete projekt sammenholdt med Vordingborg Kommunes ønsker om involveringssgrad. Modellerne er i nogen grad tilpasset de forskellige faser i et projekt, hvorfor både valg af en enkelt model eller kombinationer af flere modeller kan være rigtig afhængig af det konkrete projekt. I bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde redegøres for, hvor i et projekts faser de enkelte modeller typisk anvendes, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved modellerne. Finansiering i offentlig-private samarbejder Når kommuner samarbejder med private er det oftest kommunen, som er ansvarlig for finansieringen. Det skyldes primært, at samarbejdet er relateret til køb af varer og serviceydelser, samt at der ved etablering af anlæg - er tradition for at kommuner selv ejer anlæg. Der er dog, særligt i de seneste år, sket en udvikling mod mere integrerede samarbejdsformer, hvor privat finansiering i højere grad indgår i anlægs- og udviklingsprojekter. Privat medfinansiering betyder ofte, at kommunen må indgå i forskellige selskabskonstruktioner sammen med den, eller de, private parter. Kommuners deltagelse i selskaber kan principielt ske i alle selskabsformer, inklusive fonde, så længe de særlige regler for kommunal deltagelse i selskaber overholdes. Reglerne er nærmere beskrevet i bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde. Uanset hvilken finansierings- og ejerskabsstruktur der anvendes i et offentlig-privat samarbejde eller et kommunalt udviklingsprojekt, som Solbakken, hvor kommunen er ejer af grunden, skal reglerne om henholdsvis deponering og offentlige kontrakter og koncessioner være i orden, når der tildeles kontrakter og koncessioner til en privat eller offentlig-privat enhed. Det betyder, at hvis kommunen ikke anvender en ledig låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til den private finansiering, samt at kommunen skal sikre at opgaven udbydes i henhold til EU s udbudsregler. KUN når der er fuld privat finansiering og privat ejerskab scenarie 2.a. - finder deponerings- og udbudsreglerne ikke anvendelse. Finansieringsmuligheder, og dermed mulighederne for at opnå privat finansiering eller medfinansiering til kommunale anlægs- eller udviklingsprojekter, kan deles i tre scenarier: 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Scenarie 1 - fuld kommunal finansiering, uden private bidrag/tilskud, kan opdeles i 2 scenarier: a. der etableres et offentligt-privat partnerskab - Kommunen finansierer alle faser i projektet, der indgås partnerskabsaftale, hvorefter den private part varetager alle opgaver vedrørende anlæg og drift, og kommunen betaler en fastsat pris ved ibrugtagning og derefter løbende driftsbetalinger til den private part. Driftsbetalingerne dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter og evt. øvrige ydelser, som indgår i partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftaler er udbudspligtige. Helsinge skole og Svømmehal er eksempler herpå. Partnerskabsaftalen betyder, at pris for anlæg og drift er aftalt ved kontraktindgåelse, hvorfor den private part har en interesse i at levere et kvalitetsbyggeri, hvor udgifterne til drift og vedligehold er så lave som muligt. b. der etableres ikke partnerskab - Kommunen driver og finansierer alle faser i projektet. Afhængig af projektet og samarbejdsmodel kan den private aktør indgå ved projektering, udførelse, etablering af anlæg og drift, og kommunen betaler for de enkelte ydelser undervejs i forløbet. Ydelserne er udbudspligtige. Kødbyen i København er et eksempel herpå, idet området ejes af Københavns Kommune, udlejning af ejendomme vurderes af en tværgående gruppe med henblik på at sikre den ønskede udvikling i området. Platform 4 i Ålborg er et også eksempel herpå, projektet er finansieret gennem kommunens salg af grunde/ejendomme i området samt udlejning af lokaler i driftsfasen. Selve projektet er brugerdrevet. Scenarie 2 -fuld privatfinansiering kan yderlige opdeles i to scenarier: a. Privat ejerskab fra projektstart -private virksomheder, enkeltvirksomheder eller fælles selskaber, varetager etablering/renovering af anlæg/byområde eller lign. (udførelse), vedligehold og drift samt den fulde finansiering af det pågældende projekt og ejer aktivitet. I anlægsfasen kan dele af design varetages i samarbejde med kommunen. Det er dog kommunen der gennem den kommunale planlægning og dertilhørende lokalplaner definerer den endelige plan/projektet. I driftsfasen anvendes anlæg/bygninger af kommunen mod, at denne yder driftstilskud (f.eks. til idrætsfaciliteter)eller betaler leje for lokaler som anvendes til kommunale opgaver. Der er ikke udbudspligt, da kommunen ikke ejer projektet. Kommunen skal dog deponere midler, når der indgås lejeaftale i henhold til gældende regler. Carlsberg-Byen er et eksempel på et fuldt privatfinansieret byudviklingsprojekt, hvor hele området fra projektstart var ejet af et privat selskab (Carlsberg A/S), som efterfølgende indgik et fælles-selskab med en række pensionsselskaber med henblik på at udvikle området. b. Privat ejerskab som følge af partnerskabsaftale den private part varetager den fulde investering og afholder udgifter til etablering, udførelse og drift m.v. Kommunen betaler herefter den private leverandør gennem løbende driftsbetalinger i kontraktperioden (typisk + 25 år). Driftsbetalingerne dækker betaling af leverandørens udgifter til den løbende drift og vedligehold af anlægget/aktivet, samt anlægsarbejdet, finansieringsomkostninger og eventuelle afskrivninger. Efter kontraktudløb ejer den private virksomhed aktivet, og kommunen betaler for anvendelse af aktivet. Kommunen skal deponere midler, da OPP med privat ejerskab sidestilles med kommunal anlægsopgave. Skattecenter Haderslev er et eksempel herpå. Skattecentret er en kontorbygning, som er opført og ejet af den private part, efter kontraktudløb er denne ejer af kontorhuset. Den private finansiering og ejerskabet, i såvel a. som b., kan ske i alle selskabsformer, inklusiv konsortier. Scenarie 3 -kombinationsfinansiering kommunal finansiering med privat medfinansiering Medfinansiering ved offentlige anlægs- og udviklingsprojekter kan både udgøres af tilskuds- og puljemidler fra andre offentlige virksomheder og bidrag, pulje- og fondsmidler fra private. Afhængig af projektets karakter kan der være variation i hvilken form for medfinansiering det er mulig at opnå, og dermed hvilken økonomisk konstruktion, der er mest hensigtsmæssig. Ved privat medfinansiering modtages midler ofte fra selskaber eller fonde, der som en del af deres formål ønsker at bidrage til gavn for almenvellet. Bidragydere kan have ønsker eller krav om at få indflydelse på alle, eller dele af, projektets faser, ligesom der kan være forskellige bidragydere til forskellige projektfaser. For fondsbidrag vil der ofte være krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats og filantropiske programerklæring, uden at bidragyder derudover kræver indflydelse på projektet. For bidrag fra selskaber vil der oftest være krav om indflydelse, deltagelse eller etablering af fælles selskab. Afhængig af hvordan tilskud/bidrag konkret ydes og kravene dertil, vil det ofte være relevant at vurdere, hvorvidt kommunen med fordel kan indgå i en virksomhedskonstruktion med bidragydere. En sådan konstruktion kan bestå i etablering af et selskab (alle selskabsformer jf. lov 548) eller en fond. Da hver konstruktion bør tage udgangspunkt i det enkelte projekt samt de moms- og skattemæssige forhold forbundet med denne, er der i det efterfølgende redegjort for konkrete eksempler på virksomhedskonstruktioner, hvor der indgår såvel kommunal som privat finansiering. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken a. Bidrag, pulje- og fondsmidler, uden krav om indflydelse og uden etablering af selskab der ydes bidrag til et kommunalt projekt uden krav om indflydelse på eksempelvis drift m.v. Oftest dog med krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats, filantropiske programerklæring eller lign. Spinderihallerne i Vejle er et eksempel herpå, ombygningen blev finansieret med midler fra Realdania samt tilskud fra Socialministeriet. Drives af Vejle Kommune. Nordkraft i Ålborg er et lignende eksempel. Nordkraft ejes af Ålborg kommune som også var bygherre på projektet. Projektet fik midler fra Lokale- og anlægsfonden. Nordkraft drives af Ålborg Kommune i samarbejde med brugerne. b. Bidrag fra private, puljer, fonde og offentlige - med etablering af Fonde eller Selvejende institutioner der ydes bidrag til et offentligt anlægsprojekt og den efterfølgende drift af anlægget. Danmarks Borgcenter er et eksempel herpå. Der er etableret en dobbelt fondskonstruktion, hvor Vordingborg Borg Fond er etableret som erhvervsdrivende fond (anlægsfond) og Museum Sydøstdanmark som selvejende institution (driftsfond). Vordingborg Borg Fond varetager alle opgaver forbundet med anlæg af Borgcenteret, og udlejer anlægget til Museum Sydøstdanmark som varetager driften. Konstruktionen giver, udover adskillelse af anlæg og drift, nogle momsfordele bl.a. begrundet i bidragydernes fondsstatus. c. Bidrag fra private, puljemidler og kommunalt bidrag - med etablering af selskab der ydes privat bidrag fra et registreret selskab (A/S, ApS eller lign.) Bidrag ydes ud fra en investeringstilgang, og der forventes senere indtægter eller afkast fra projektet. For at adskille bidragsselskabet, og dermed reducere den økonomiske risiko ved et eventuelt tab, og det aktuelle projekt med kommunen (og evt. andre investorer), etableres et nyt fælles selskab. Det nye selskab kan etableres i alle selskabsformer. Ofte vælges dog partnerselskab (P/S) da denne konstruktion giver nogle fordele omkring skat og hæftelse. Fredericia C er et eksempel på etablering af et fælles selskab. Fredericia Kommune og Real Dania By A/S har stiftet et Partnerselskab som har til formål at areal-/byudvikle arealer omkring Fredericia Havn. Realdania By A/S ejer 75 % af selskabet og Fredericia Kommune ejer de resterende 25 %. I selskabet er indskudt både kontaktkapital og apportindskud (her ejendomme), og en af forudsætningerne for partnerskabsaftalen er netop, at alle grunde i området skal indskydes i selskabet. Partnerselskabets indtægter skal komme fra salg af grunde i takt med at området udvikles. Når valg af finansieringsmodel for Solbakkeprojektet skal besluttes endeligt, er det således en række muligheder for at finde og afdække præcis den model, som vurderes at være mest hensigtsmæssig for at tiltrække investorer til projektet, og dermed sikre projektets gennemførelse. Vordingborg Kommune har allerede med sit ejerskab af området inkl. de bygninger, som forbliver på området efter oprydning i besiddelse af en kapital som vil kunne indgå i de forskellige modeller. Dertil kommer, at Vordingborg Kommune derudover har reserveret en væsentlig anlægsramme til opførelse af idræts- og kulturfaciliteter, som ligeledes vil kunne indgå i de kommende projekter på området. Bilag: 1 Åben Notat om Offentlig Privat samarbejde /13 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og komiteen blev opfordret til at spørge grundigt ind til økonomien ved besøgene i de planlagte ekskursioner. Spørgsmålet om inddragelse af fonde blev drøftet, hvornår og i hvilken form kan og skal de indgå i processen. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Resumé På mødet den 21. november vedtog komiteen 4 studieture med henblik på at søge inspiration til byudviklingsprojekt Solbakken. Administrationen har nu tilrettelagt de 4 ture og vil give en kort beskrivelse af forløb og indhold. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet detaljeret plan for den 1. tur, tur-planerne for denne og en mere overordnet for de øvrige er vedlagt som bilag. Endelig plan vil blive udsendt i god tid før den aktuelle ekskursion. På studiebesøgene vil komiteen undersøge bl.a.: Formålet med og baggrunden for projektet Succeskriterier, strategi for udvikling af området Baggrunden/årsagen til succes ikke succes Hvad har udviklingen (den succesfulde udvikling) af området betydet for den øvrige by/område? Ejerforhold, den økonomiske konstruktion i forbindelse med udvikling, anlæg og drift. Hvilke kommunale midler er bundet i projektet i form af investeringer, lokaletilskud, leje, driftsaftaler mv.? Komiteens konklusioner og observationer på hvert af besøgene vil blive indarbejdet i hvidbog fra alle 4 studiebesøg med henblik på at få et overblik over muligheder og metoder, samt de særlige erfaringer, der giver succes eller ikke-succes. Den overordnede turplan er som følger: 17. december 2013: Tur 3: Fredericia, Spinderihallerne i Vejle, Horsens Forum, fængselet og Byrum, Vejen Idrætscenter. Afgang Vordingborg 6.25, ankomst Fredericia 8.40 (tog fra København 6.50, ankomst Fredericia 8.40) Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, Svend Rønne, Susan Thydal, Anne Middelboe Christensen, John Nielsen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard, Susanne Tegtmeier og Jesper Kjærulff. 8. januar 2014: Tur 1: DGI-byen, Øksnehallen, Kødbyen, Carlsberg derefter Birkerød Idrætscenter og Musicon i Roskilde. Afgang Vordingborg 6.30, (Ankomst København 8.00), hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Lone Larsen. 13. januar 2014: Tur 2: Skanderborg Rådhus og dobbelthal, aktivitetspark i boligområde og Aalborg Nordkraft og Platform 4, Afgang Vordingborg 6.00, hjemkomst (Tog fra København 6.00, ankomst Skanderborg 8.57). Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Anne Middelboe Christensen (kun Skanderborg), Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Jesper Kjærulff. 15. januar 2014: Tur 4: Papirfabrikken i Silkeborg, Godsbanen og Filmbyen i Århus samt Maltfabrikken i Ebeltoft. Afgang Vordingborg 6:00, ankomst Horsens 8:45 (tog fra København 6:00, ankomst Horsens 8.42) 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Anne Middelboe Christensen, Lisbeth Mogensen, (John Nielsen m forbehold). Fra administrationen: Susanne Tegtmeier og Vibeke Møgelvang de Neergaard. Indstilling Administrationen indstiller, at at sagen drøftes med henblik på eventuelle justeringer, ekskursionerne gennemføres. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Resumé Møde med interessenter om en samlet vision for byudviklingsprojektet er ifølge komiteens tidsplan planlagt til den 23. januar 2014 fra kl. 19:00 21:30 i Medborgerhuset i Kirkeskoven. Dialogmødet er det sidste led i rækken af elementer - åbent hus på Solbakken, ekskursioner og videns og erfaringsindsamling, der skal indgå i arbejdsseminaret den 4. februar Her bliver opgaven udarbejdelse af udkast til den endelige udformning af visionen. Sagsfremstilling Visionsmøde den 23. januar skal fremlægge de visioner som de kommende brugere og interessenter kan beskrive for området. En samlet vision for aktiviteter, indretning og fremtoning af området om 5 år sammen med de 3 til 5 vigtigste bud på, hvordan vi kan realisere disse visioner. Visionsmødet er det sidste led i rækken af inspiration til komiteens arbejde startende med borgermøde i september, åbent hus på Solbakken i december og januar, fire ekskursioner samt videns- og erfaringsindsamling fra andre lignende projekter. I løbet af februar og marts vil komiteen med afsæt i de mange input, udarbejde udkast til den samlede vision for område. Inden behandling i Kommunalbestyrelsen i april 2014 vil alle interesserede få mulighed for at komme med kommentarer til materialet. Invitationer udsendes til de, der har deltaget i dialogen indtil nu, til modtagere af nyhedsbrev og ved annoncering i presse og på hjemmesider. De erhvervsvirksomheder/organisationer hvor vi har kendskab til interesse for området, vil blive kontaktet individuelt og opfordret til at deltage i udviklingen af visionen. I invitationen anmodes om tilmelding og indsendelse af bidrag senest den 20. januar 2014, programmet for dagen tilrettelægges nærmere ud fra antallet deltagere. Udkast til invitation er vedlagt som bilag til dagsordenen. Bilag: 1 Åben Invitation til visionsmøde /13 Indstilling Administrationen indstiller, at invitation og deltagerkreds drøftes. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt med enkelte ændringer i invitationen. Sagen blev drøftet, og der blev peget på følgende fokuspunkter, som skal medtages i det kommende arbejde: Der gøres en særlig indsats i forhold til at nå ud til potentielle deltagere fra alle områder i kommunen. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Der gøres en særlig indsats i forhold til at nå ud til potentielle erhvervsvirksomheder. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Orientering fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orienteringer fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration Formålet med orienteringerne er at sikre en gensidig orientering om emner, der kan have relevans for byudviklingsprojektet på Solbakken. a) Orientering om forløb af åbent hus 7. december 2014, samt ideer fra de fremmødte. b) Orientering om procedure for indkomne ideer, administrationen samler alle henvendelser i en særskilt sag. c) Overskrifter i Nyhedsbrev No.2: Kommunalbestyrelsens beslutning om midler og igangsætning af den nødvendige renovering af Hal 1 og udearealer. Åbent hus foreløbige erfaringer og annoncering af åbent hus 4. januar Invitation til visionsdag den 23. januar Aktivitetsdag den 25. januar 2014, første arrangement på Solbakken. Skolernes arbejde med innovation projekter om udvikling af Solbakken. Fotokonkurrence og dokumentation fra fotoklubben. Aftale med Vordingborg fotoklub, de dokumenterer løbende ændringer og begivenheder i området. Derudover er der en fotokonkurrence, der løber frem til den 30. juni. Hver måned kan medlemmerne sende max. 5 billeder, som vil blive sat ind på hjemmesiden, og hver måned udvælges månedens billede, som vil blive vist på forsiden af websitet, endelig vinder og udstilling til sommer. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Der blev orienteret om: Ved åbent hus den 7. december 2013 mødte ca. 50 deltagere frem, de blev opfordret til at indsende idéer til komiteen, hvilket flere har gjort. Skoler i Vordingborg by (8. klasse, 10. klasse og 1 HHX(ZBC)) har haft et innovationsforløb, hvor opgaven i år handlede om Solbakken. Elevernes præstationer vil blive udstillet på Solbakken og udstillingen åbnes den 25. januar 2014 samtidig med aktivitetsdagen. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Bilagsoversigt 1. Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger 1. Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken (134957/13) 2. Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning 1. Notat om Offentlig Privat samarbejde (134392/13) 4. Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar Invitation til visionsmøde (135371/13) 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Komiteen for Solbakken Underskriftsside Niels Fog Kaj Aagaard Anne Middelboe Christensen Thorbjørn Kolbo Nils Natorp John Nielsen Uffe Nielsen Katrine Ring Susan Thudal Svend Rønne Lisbeth Mogensen 15

17 Bilag: 1.1. Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken Udvalg: Komiteen for Solbakken Mødedato: 11. december Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

18 Retningslinjer for udlån af lokaler (Hal 1) på Solbakken Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Administrationen har udarbejdet følgende oplæg til retningslinjer for udlån af lokaler på Solbakken: Udlån af lokaler (hal 1) på Solbakken: Forudsætninger Lokaler i hal 1, på Solbakken, udlånes alene til organisationer med et humanitært formål for øje. Evt. økonomisk overskud, fratrukket udgifter til arrangement, skal således gå til humanitære velgørende formål. Lokaler udlånes således ikke til arrangementer, hvor arrangør forventer et overskud for egen vindings skyld. Myndighedsgodkendelser Det er arrangørens fulde ansvar at, indhente nødvendige myndighedstilladelser til den påtænkte anvendelse, herunder sikkerhed ved brand og redning. Økonomiske udgifter, forbundet med udarbejdelse af myndighedsmateriale og opfyldelse af evt. krav fra myndighederne i den forbindelse, er Vordingborg kommune uvedkommende. Økonomi Der opkræves et engangsbeløb, på kr eks. moms, for forventet forbrug af el og vand, uanset arrangementets størrelse. Såfremt arrangementet måtte løbe over mere end en dag opkræves yderligere kr ekskl. moms pr. dag. Forsikringer Det er arrangørens fulde ansvar at tegne alle forsikringer, nødvendige for det pågældende arrangement, ud over bygnings- og brandforsikring. Andet Alt affald skal, jfr. kommunens affaldsregulativ (se hjemmesiden), bortskaffes fra matriklen/lokalerne og der skal rengøres i de lånte lokaliteter efter arrangementets afslutning. Endvidere skal udearealer gennemgås og evt. affald fra arrangement i den forbindelse skal ligeledes indsamles og bortskaffes. Ansvar og adgang Skriftlig dokumentation for at ovenfor nævnte punkter er opfyldt skal tilsendes kommunen inden arrangementet afholdes. Sker dette ikke bortfalder aftale om lån af lokaler. Ansøgning Ansøgning om lån af lokaler på Solbakken indsendes til Ansøgning om myndighedstilladelser indsendes til Retningslinjerne godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den

19 Bilag: 2.1. Notat om Offentlig Privat samarbejde Udvalg: Komiteen for Solbakken Mødedato: 11. december Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

20 Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde, med det mål at skabe overblik over forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL s velledning omhandler seks forskellige former for samarbejde: n Offentlig-Privat Innovation (OPI) n Klassisk udbud n Servicepartnerskab og partnering n Samlet udbud n Offentlig-Privat A/S/Offentlig Privat Selskab (OPS) n Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) Generelt er der ikke én model som kan karakteriseres som den rigtige, da samarbejdsform altid bør vurderes i forhold til det konkrete projekt og kommunens parathed til at indgå i den aktuelle samarbejdsform. I det efterfølgende vil ovenstående 6 samarbejdsformer - kort - blive beskrevet. Det forudsættes at reglerne omkring udbudspligt, herunder love og direktiver samt tærskelværdier, er kendt og indarbejdet i kommunen. Der givers i skemaform eksempler på hvilke danske kommuner eller andre offentlige myndigheder, der har erfaring med de nævnte samarbejdsformer. Derudover beskrives mulighederne for finansiering af Offentlig-Private Partnerskabsaftaler og Offentlig- Private Selskaber i et supplerende afsnit. Notatet afsluttes med en samlet oversigt, som oplister de særlige karakteristika for hver af de 6 typer af samarbejde. Oversigten er opdelt i hovedområderne: Indhold = hvad er det typiske indhold i samarbejdsformen? Styringsfilosofi = hvilken grundbetragtning om styring og risiko ligger til grund for modellen? Udbud = hvordan udbydes samarbejdet mest hensigtsmæssigt jf. udbudsreglerne? Mål = hvad ønskes der typisk opnået med samarbejdet? Kontraktlængde = hvilken kontraktlængde er hensigtsmæssigt til samarbejdstypen? Fokus = Hvad bør være primært fokus når samarbejdsformen anvendes/vælges?

21 2 OPI - Offentlig-Privat Innovation OPI-samarbejde er et tæt og gensidigt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder med henblik på nytænkning og udvikling af offentlige løsninger. Det særlige ved OPI er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager(kunde)/leverandør-forhold, men at deltagerne er udviklingspartnere, som i fællesskab udforsker og udvikler nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Blandt formålene med OPI er muligheden for at skabe løsninger der opfylder udækkede eller fremtidige behov, og brugerinddragelse er et væsentlig element i OPI-samarbejde. I OPI-samarbejdet får kommunen adgang til ny teknologi og viden, og den private part får information om brugernes behov, som kan bruges fremadrettet i udvikling af nye ydelser eller produkter. OPI-samarbejde kan (og bør) organiseres på baggrund af det konkrete projekt. Blandt de typisk anførte fordele ved OPI er; Synergi mellem innovationsprocesser i den offentlig og private sektor Fælles forståelse for fremtidige velfærdsydelser Den offentlige part får mulighed for at effektivisere interne processer og skabe velfærdsforbedringer Den private part får adgang til viden om brugere og mulighed for at afprøve løsninger i praksis Blandt udforinger/ulemper er: Implementering af innovative løsninger kræver organisatoriske og kulturelle ændringer = tid Risici ved at investere i udvikling og implementering af prototyper Samarbejde lader sig vanskeligt udbyde det vides ikke præcist hvad det innovative ender med Udbudsregler kan sætte barriere for innovativ dialog med parterne Kulturelle forskelle på tværs af sektorerne Klassisk udbud/licitaion Klassisk udbud er den traditionelle form for konkurrenceudsættelse på drifts- og serviceområdet licitation er det samme på bygge- og anlægsområdet. Ved klassisk udbud er det typisk opgaver, som kan specificeres klart og entydigt, der udbydes. Blandt fordelene ved klassisk udbud er: Konkurrerer stort set kun på pris Konkurrencegrundlaget skal være klart beskrevet derved opnås entydigt serviceniveau og klar arbejdsdeling mellem parterne Blandt udfordringerne/ulemperne er: Ressourcekrævende ift. udarbejdelse af kravspecifikation, som skal være relativt detaljeret Risiko for manglefuldt samarbejde i forhold til tilpasning af opgaveløsningen og manglende ejerskab fra leverandør da kravspecifikationsgraden ofte ikke giver plads til udvikling og innovation. Servicepartnerskab og partnering Partnerskab/partnering samarbejde som fortsat skal i udbud - giver mulighed for et mere udbygget og fleksibelt samarbejde end det klassiske udbud. Målet med partnerskab/partnering er, at inddrage leverandøren i et forpligtende samarbejde med kommunen om, at levere og samtidig effektivisere og udvikle det pågældende område. Det er derfor væsentligt at opgaver, der udbydes til partnerskab har en vis volumen og sammenhæng (ensartede opgaver eller indbyrdes sammenhængende opgaver), så den private part får en reel mulighed for at sammentænke opgaveløsningen og der igennem prioritere, effektivisere og udvikle. Blandt fordelene ved partneringaftaler er:

22 3 Udbudsmaterialet er typisk mindre detaljeret end ved klassisk udbud leverandøren gives mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen (innovation og effektivitet øges) Effektivisering og driftsoptimering gennem udvikling og innovation er centrale elementer i servicepartnerskab/partneringaftaler Samarbejdet som skal være meget tæt og dialogpræget medvirker til at forbygge konflikter Blandt udfordringerne/ulemperne er: Ressource- og engagementskrævende både i udbudsforberedelsen og i løbet af kontraktperioden Kravspecifikationen skal være outputbaseret og funktionsrettet, og klare kvalitetskrav skal være indarbejdet i kontrakten, herunder økonomiske sanktioner og økonomiske incitamentsstrukturer Samlet udbud Samlet udbud er en samarbejdsmodel hvor etablering og drift af byggeri integreres for at fremme en totaløkonomisk tankegang. Der indgås én kontrakt om projektering, etablering/renovering samt drift og vedligehold i en given årrække. Velegnet til anlægsopgaver med entreprise sum over 10 mio. kr. Blandt de typisk anførte fordele ved samlet udbud er; Bedre totaløkonomi Fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed, frem for konkrete løsninger Større brugertilfredshed og øget vidensdeling grundet fokus på dialog mellem alle involverede parter Kan fremme innovation og nytænkning hos den private entreprenør/service-leverandør Blandt udfordringerne/ulemperne er: Markedet ses ikke altid at være fuldt udviklet til at udbyde samlet udbud til konsortier eller selskaber, der hæfter solidarisk for hinanden i drifts- og anlægsfasen Kommuner har ofte udfordringer med at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer Kommunen bindes til et fastlåst drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau. Binder det politiske niveau i flere valgperioder Offentlig-Privat A/S / Offentlig-Privat selskab (OPS) Et Offentlig-Privat A/S eller andre kombinationer af Offentlig-Private selskaber -oprettes typisk for at kunne sælge produkter eller serviceydelser der bygger på kommunalt oparbejdet viden/erfaring, opnået gennem kommunal opgaveløsning. Etableringen af et sådant selskab kan ske ved at kommunen går sammen med en eller flere private virksomheder, som derefter markedsgør/sælger kommunal knowhow og samtidig løser kommunale opgaver. Ved at indgå i et offentlig-privat aktieselskab sikres kommunen indsigt i opgaveløsning og beslutninger, hvilket kan forekomme politisk attraktivt sammenlignet med traditionel udlicitering. Der er en række relativt restriktive krav til Offentlige-Private (aktie)selskaber både i forhold til udbud og markedsgørelse og i forhold til salg til private kunder, samt til sammensætning af selskabets kapital. Alle krav fremgår af Lov nr. 548 af 8. juni 2006, og er beskrevet i afsnittet om finansiering af OPS. Blandt fordelene ved OPS er: Kommunen kan frit vælge den private partner, og hæfter ikke for mere end indskudt i selskabet Kommunen kan se det som mere attraktivt at være med i et selskab end at udlicitere opgaver Selskabsformen muliggør udvikling af opgaveløsning som samtidig kan være attraktiv for det politiske niveau. Derudover kan selskabsformen forekomme mere afbalanceret for medarbejdere/ledelse end traditionel konkurrenceudsættelse (virksomhedsoverdragelse m.v.) Blandt udfordringerne/ulemperne er:

23 4 Udbudsreglerne er fortsat gældende derved er der risiko for at det fælles selskab ikke vinder udbuddet om opgaven, gælder også ved efterfølgende udbud. Tildelingskriterier og evt. prækvalifikation får derved yderligere betydning Risiko for underskud i selskabet Selskabet skal orienteres mod det kommunale marked kan være begrænsende i forhold til salg til private (produkt/ydelse har begrænset kundegruppe) Kommunen må ikke have bestemmende indflydelse i selskabet tab af styring/magt OPP Offentlig-Privat Partnerskab OPP er et offentlig-privat samarbejde, der integrerer finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold af et anlæg eller en bygning. OPP-konstruktionen betyder, at kommunen indgår én kontrakt med et OPP-selskab, som er ansvarlig for alle dele af kontrakten. OPP adskiller sig normalt fra samlet udbud ved at lade den private part stå for finansieringen af projektet og være ejer af aktivet, men OPP kan også gennemføres med offentlig finansiering. Målet med OPP er at opnå bedre økonomi og mere optimal risikodeling. Idéen er at den private leverandør kan vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode, samt at den part der bedst kan forudse, og håndtere, en given risiko - og dermed levere til lavest mulig pris - også er ansvarlig for den pågældende risiko = hver part gør dermed det, de er bedst til. OPP kontrakter løber normalt over år, og er velegnet til anlægsopgaver med entreprisesum på omkring 100 mio. kr. eller mere. Der er relativt store transaktionsomkostninger forbundet med OPP. Blandt de typisk anførte fordele ved OPP er; Bedre totaløkonomi - bedre kvalitet i byggeriet samt billigere/bedre drift og vedligeholdelse på lang sigt Bedre risikodeling mellem kommunen og OPP-selskabet Sikring af fast vedligeholdelsesniveau Privat finansiering og ejerskab Kan fremme innovation og nytænkning hos den private leverandør Mulighed for at sammentænke kommunale og private opgaver i nye innovative løsninger, med fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed i den færdige bygning, frem for konkrete løsningskrav Udfordringer ved OPP; Binding på et bestemt drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau, der i kontraktperioden IKKE er tilgængeligt som politisk styringsredskab Omfattet af deponeringspligt. Lånepulje kan ansøges og der kan søges om deponeringsfritagelse. Deponering kan ske i takt med opførelse af anlæg/byggeri Særlige forhold omkring moms. Kræver at OPP-selskabet anerkendes som ejer, skatte- og momsmæssigt, da der ellers ikke kan foretages skattemæssig afskrivning og afløftning af moms Lav fleksibilitet i forhold til justering af økonomi Komplekse kontrakter og høje transaktionsomkostninger Svært at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer - specielt ved varetagelse af driftsopgaver i et langt sigte Sammentænkningen af private og kommunale opgaver kan komplicere OPP yderligere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en standardmodel for OPP, der er opdelt i en model til nyanlæg og en model til renovering. Standardmodellerne har til formål at gøre det nemmere at komme i gang med OPP-projekter, og at reducere transaktionsomkostningerne forbundet med projekterne. Standardmodellen giver vejledning og værktøjer til at gennemføre et projekt som OPP, og indeholder blandt andet standardkontrakter. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede model findes, tillige, en simpel model til, at egnethedsvurdere om et påtænkt projekt er egnet til Offentlig-Privat Partnerskab.

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Komiteen for PANTEREN

Komiteen for PANTEREN Komiteen for PANTEREN Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 12:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Modeller for offentlig-privat samarbejde

Modeller for offentlig-privat samarbejde DAKOFA Ressourceforvaltning i offentlig-privat samarbejde Tirsdag den 26. juni 2012 1 Modeller for offentlig-privat samarbejde Den brede pallet kort Mulige modeller for affaldsbranchen (?): Servicepartnerskaber

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL... 1 Indholdsfortegnelse 2 FORORD...3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...4 1.1 DRIFT, ANLÆG ELLER BEGGE DELE?...5 1.2 HVORNÅR ER DER UDBUDSPLIGT?...5 2. KLASSISK UDBUD...6 3. SERVICEPARTNERSKAB

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet Baggrund Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere