Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup"

Transkript

1 Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup Godkendelse af særlig forurenende virksomhed i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed ( bekendtgørelse nr. 807 af ), efter kapitel 5 i Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. Lovbekendtgørelse nr. 698 af , Lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer. Juni 2004 Teknisk Udvalg Hals Kommune

2 Miljøgodkendelse 2/22 Indholdsfortegnelse Ansøgning... 3 Generelle vilkår... 3 Vilkår for indretning og drift... 4 Vilkår for luftforurening... 5 Vilkår for støj...5 Vilkår for affald m.v Vilkår for skadedyr m.v Vilkår for spildevand... 6 Vilkår for tilsyn og kontrol... 6 Generelle forhold... 9 Klagevejledning og offentliggørelse... 9 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Forord Lovgrundlag Sagens bilag Afstandsforhold Dyrehold Landbrugsareal / harmoniforhold: Husdyrgødning Indretning Transporter til og fra ejendommen Råvarer og hjælpestoffer Affald Ikke teknisk resume MILJØTEKNISK VURDERING Lokalisering Luftforurening Støj Håndtering af husdyrgødning m.v Affald Skadedyr Spildevand Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi BILAG... 21

3 Miljøgodkendelse 3/22 Ansøgning Inge Poulstrup og Thorkild Dam har ansøgt om tilladelse til udvidelse af landbruget Poulstrup, beliggende på adressen Houvej 244, 9362 Gandrup. Ejendommens staldbygninger er alle beliggende Houvej 244, 9362 Gandrup, Matr. nr. 4a, Den Nordøstlige Del, Ø. Hassing. Den nærmeste fremmede beboelsesbygning ligger ca. 650 meter nordvest for ejendommen. Ejendommens dyrehold er i dag på 249 dyreenheder, bestående af slagtesvin i vægtklassen 8,2-100 kg. I forbindelse med udvidelsen øges besætningens størrelse til 499 DE slagtesvin i vægtklassen 8,2-100 kg.. Udvidelsen betyder at antallet af producerede slagtesvin dyr kommer op på pr. år. Til ejendommen hører 126,47 ha der kan anvendes til udspredning. Yderligere indgår ejendommen på Sønderlundsvej 46 med et areal på 19,6 ha der kan anvendes som udspredningsareal og forpagtninger med 126,37 ha. Totalt udgør udspredningsarealerne 272,44 ha. Harmoniarealet er oplyst til 356,43 ha., men da gylle eksporteres til et lavteknologisk separationsanlæg vil kravet til harmoniareal blive reduceret afhængig af indholdet af kvælstof i den efterfølgende import af gyllen. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Hals Kommune hermed miljøgodkendelse til drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 250 DE, på nedenstående vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven 1. Miljøgodkendelsen omfatter tilladelse til, at dyreholdet udvides til i alt 499 DE slagtesvin i vægtklassen 8,2-100 kg. Udvidelsen omfatter desuden bygning af ca m² stald samt en foderlade som begge opføres parallelt med den eksisterende svinestald. Generelle vilkår 1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Houvej 244, 9362 Gandrup. 2. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. 3. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttelsens udløb er den Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2. Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato for meddelelse af godkendelsen.virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen 2, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. 1 2 Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 753 af 25. august Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

4 Miljøgodkendelse 4/22 4. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke udvides eller ændres, ej heller bygningsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før ændringen eller udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden. Opmærksomheden skal henledes på, at en udvidelse eller ændring af bedriften kan udløse et krav om VVM screening og eventuelt udarbejdelse af ny VVM redegørelse for virksomheden. 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 6. Driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal straks meldes til tilsynsmyndigheden, Hals Kommune, tlf.: eller Falck tlf.: 112. Vilkår for indretning og drift 7. Ejendommen skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. 8. Ejendommen tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt slagtesvin i vægtklassen 8,2-100 kg, svarende til 499 DE, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen Ejendommen skal være tilknyttet et lavteknologisk seperationsanlæg som opfylder beskrivelsen i bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v. 9 stk. 4. Hvis anlægget ikke forefindes på ejendommen skal tilknytningen være dokumenteret ved en skriftelig aftale. 10. Der skal altid være minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for bedriftens produktion af husdyrgødning inkl. husdyrgødning, som opbevares på bedriften fra anden ejendom. 11. Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 12. Ved stationært påfyldningsanlæg skal der etableres en påfyldningplads og vaskeplads ved gyllebeholderen til brug ved påfyldning af gyllevogn. Pladsen skal etableres med afløb til enten en særskilt opsamlingsbeholder eller til gyllebeholderen. 13. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Transport gennem byer skal ske i lastbiltankvogn. Ved eventuelt spild skal offentlig vej rengøres samme dag. 14. Der må ikke foretages omrøring og pumpning i gyllebeholderne lørdage, søn- og helligdage. Der må ligeledes ikke køres gylle ud lørdage, søn- og helligdage. 15. Kun gødning, der indgår i ejendommens mark- og gødningsplan, må opbevares og anvendes på ejendommens areal. 3 Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

5 Miljøgodkendelse 5/22 Vilkår for luftforurening 16. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Afkast m.m. skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 17. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener for de omkringboende. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov. 18. Såfremt driften medfører væsentlig flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne godkendelse, kan tilsynsmyndigheden fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgenerne jf. endvidere den miljøteknisk redegørelse, afsnittet vedr. lugt og støv. 19. Fodersiloer mv. skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. For eksempel med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. Vilkår for støj 20. Ejendommens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db(a): Områdetype Mandag fredag Kl Lørdag Kl Mandag fredag Kl Lørdag Kl Søn- og helligdage Kl Alle dage Kl Landbrugsejendomme Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). 4 Tiderne i skemaet er ikke midlingstider (gennemsnitsperioder), men de tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstiderne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, side Normal kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkår 20. Vilkår for affald m.v. 22. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 23. Virksomhedens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord eller lignende og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. 4 Tiderne i skemaet er ikke midlingstider, men de tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstiderne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, side 17.

6 Miljøgodkendelse 6/ Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning. Bortskaffelse skal ske til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares i lukket container eller lignende indtil afhentning således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Indretning for opbevaring skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden ibrugtagning. Vilkår for skadedyr m.v. 25. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium seneste fastsatte retningslinier. Retningslinierne opdateres 1 gang årligt. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Endvidere skal gener fra andre skadedyr ligeledes straks afhjælpes. 26. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Vilkår for spildevand 27. Spildevandet fra stalde og lignende skal ledes til gyllesystemet eller anden opsamlingsbeholder. 28. Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder eller til gyllebeholder. Skylning af marksprøjten kan dog foregå ved, at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet. Vilkår for tilsyn og kontrol 29. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. 30. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Dette gøres ved på tilsynsmyndighedens forlangende at fremvise kvittering for korrekt aflevering heraf. 31. Der skal til stadighed kunne forefindes aftaler, der sikrer overholdelse af harmonireglerne. Ved indgåelse af nye aftaler skal oplysninger om disse indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder inden ikræfttræden. Sammen hermed skal indsendes kortbilag visende de omtalte arealer. 32. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges gødningsregnskab, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen samt sikrer mindst 9 måneders opbevaringskapacitet. 33. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår om støj (vilkår nr. 20) er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 20 ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet

7 Miljøgodkendelse 7/22 i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Beregninger skal ledsages af oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Støjmålinger eller -beregninger skal i øvrigt udføres efter reglerne i målebekendtgørelsen Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse. 35. Viser støjmålinger / -beregninger, at vilkår nr. 20 ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger. 36. Fremkommer der berettiget klager vedrørende ventilationen, skal der udføres forbedringer i følge aftale med tilsynsmyndigheden. 37. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere det samlede lugtbidrag fra virksomheden. Virksomheden skal på kommunens anmodning, dog max. 1 gang årligt, fremsende den fornødne dokumentation i form af målinger og evt. beregninger. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt. Dokumentationen skal danne grundlag for tilsynsmyndighedens vurdering af, om lugtgenerne er over eller under niveauet for, hvad der kan accepteres. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal programmet godkendes af tilsynsmyndigheden. Dog skal det pointeres, at der ved prøvetagning skal være tale om en repræsentativ prøve. Foranlediges en lugtmåling udført med baggrund i klage fra en nabo, skal en lugtmåling tage udgangspunkt ved klagers beboelse, for en vurdering af lugtbidraget fra virksomheden. 38. Beregning af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Lugtberegningen kunne f.eks. være en af OML modellerne. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse. 39. Viser lugtmålinger/-beregninger, at virksomheden giver anledning til øget lugtbidrag end forudsat ved meddelelse af denne godkendelse, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger. 40. Virksomheden skal føre journal, der skal opbevares i mindst 5 år. Journalen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. I journalen registreres følgende: Antal årligt producerede dyr Gødningsmængder leveret til seperationsanlæg Gødningsmængder modtaget fra seperationsanlæg Vejledning nr , Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6, 1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 5, 1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer

8 Miljøgodkendelse 8/22 Dokumentation for, at ejendommens affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, jf. vilkår nr. 30. Aftaler eller forpagtningsaftaler, der sikrer, at der rådes over tilstrækkeligt jordtilliggende til opfyldelse af harmonireglerne, jf. vilkår nr. 31. Eventuelle skriftlige aftaler om leje af gødningsopbevaringskapacitet på anden ejendom. Tidspunkt for kontrol med tagventilatorer samt evt. reparationer og udskiftninger. 41. I tilfælde af at der udarbejdes grønt regnskab for virksomheden skal dette årligt indsendes til Hals Kommune. 42. Ansøger skal årligt kunne dokumentere, - at nitratudvaskningen fra rodzonen fra arealer i nitratfølsomme indvindingsområder i gennemsnit ikke overstiger 50 mg nitrat pr. liter. - at kvælstofudvaskningen til Limfjorden fra ejendommen samlede udbringningsarealer (målt som kg N pr. ha altså arealvægtet i det vand der forlader rodzonen) ikke øges ved udvidelsen af bedriften. og - at der er fosforbalance på 0 kg P/ha/år for bedriften som helhed, dvs. balance mellem tilført fosfor (gødning) og fraført fosfor (afgrøder), således at der ikke sker en ophobning af fosfor i jordmiljøet og eller udvaskning til vandmiljøet. Dokumentationen for udvaskningen fra rodzonen skal første gang udarbejdes på baggrund af og samtidig med sædskifte- og gødningsplanen for førstkommende dyrkningsår efter endelig godkendelse. Herefter skal ny beregning foretages og indsendes til kommunen en gang om året. Ved beregning af udvaskningen fra rodzonen skal beregningsprogrammet SimIIIb benyttes. Programmet er udarbejdet på grundlag af Danmarks Jordbrugsforskningsrapport nr. 32: Empirisk model til beregning af kvælstofudvaskning fra rodzonen, september Såfremt der fremkommer en nyere og bedre beregningsmodel skal denne, på kommunens foranledning, benyttes.

9 Miljøgodkendelse 9/22 Generelle forhold Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 41, hvorefter tilsynsmyndigheden kan påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod virksomheden eller aktiviteten. Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce Hals Avis den Eventuel klage stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men indsendes til Hals Kommune, Borgergade 39, 9362 Gandrup, som videresender klagen med sagens akter. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. Med venlig hilsen Johannes Elsnab / Anders Pindstrup Udvalgsformand Teknisk Chef Kopi sendt til: Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst. Embedslægeinstitutionen, Vesterbro 81B, Box 1826, 9100 Aalborg. Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV. Bygnings- og Maskinkontoret i Nordjylland, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N. Att.: Knud Clemmensen.

10 Miljøgodkendelse 10/22 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Forord Inge Poulstrup og Thorkild Dam har den 27. august 2003 søgt om miljøgodkendelse af udvidelse af sin bedrift Poulstrup på adressen Houvej 244, 9362 Gandrup., matr.nr.4 a, Den Nordøstlige Del, Ø. Hassing og 78, Ø. Hassing By, Øster Hassing. Ansøgningen vedrører en udvidelse af eksisterende besætning af slagtesvin fra nuværende 249 DE til 499 DE. Sagen har været forelagt Nordjyllands Amt med henblik på udarbejdelse af VVM redegørelse samtidig med udarbejdelse af denne godkendelse I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens 11 skal ansøgningsmateriale samt udkast til godkendelse fra IPPC virksomheder offentliggøres, således offentligheden får lejlighed til at se materialet og udtale sig herom. Da der også udarbejdes VVM redegørelse, er offentliggørelsen heraf foregået i henhold til VVM reglerne, hvilket er i overensstemmelse med reglerne for IPPC virksomheder. Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet og godkendelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Godkendelsesbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1997 om godkendelse af husdyrbrug. Sagens bilag Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: Ansøgningsmateriale af den 27. august 2003 og supplerende materiale modtaget pr. mail. Samt diverse notater. Afstandsforhold Ejendommen er placeret i landzone. Den nærmeste nabo, Langtvedvej 113, ligger ca. 650 meter nordvest for ejendommen. Den nærmeste by er Øster Hassing, som er beliggende ca. 1,5 km sydøst for ejendommen. Dyrehold Efter udvidelse bliver årsproduktionen på stk smågrise 8-30 kg og slagtesvin kg svarende til 499 DE. Byggeri samt udvidelse af dyreholdet planlægges gennemført umiddelbart efter meddelelse af miljøgodkendelse. Landbrugsareal / harmoniforhold: "Poulstrup" har et areal oplyst til 126,47 ha. udspredningsareal. Herudover er der 56,74 ha udspredningsareal ved Sønderlundsvej 46 hvoraf dyreholdet på denne adresse bruger de 37,1 ha og der forpagtes i alt 126,37 ha. Det samlede udspredningsareal til dyreholdet ved Houvej 244 efter udvidelsen er oplyst til 272,48 ha excl. braklagte arealer. Hamonikravet er beregnet til 356,4 ha, dette kan ikke opfyldes på ejendommen, men det opfyldes ved at eksportere husdyrgødningen til seperationsanlæg og efterfølgende kun at importere gødning som svarer til harmonikravet. Arealkravet er i henhold til bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav 9 253,8 ha. Det skal dog oplyses, at det er Plantedirektoratet, som administrerer reglerne vedrørende harmoni, hvorfor det også er Plantedirektoratet, som har tilsynet hermed.

11 Miljøgodkendelse 11/ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri s bekendtgørelse nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav.

12 Miljøgodkendelse 12/22 Husdyrgødning Husdyrgødning håndteres som gylle. Ifølge ansøgningen produceres der årligt m3 gylle inden udvidelsen. Efter udvidelse af dyreholdet vil produktionen være m3 gylle. Den samlede opbevaringskapacitet efter udvidelsen er opgjort til m³, hvilket svarer til 9,6 mdr s opbevaringskapacitet, da væskemængden som modtages retur fra seperationsanlægget vil være på ca m3, da viforudsætter en reduktion med 15 %. Opbevaringsanlæg: Byggeår Kapacitet [tons] Gyllebeholder Houvej m 3 Gyllebeholder Hedegårdsvej m 3 Ajlebeholdere Sønderlundsvej 46? 308 m 3 Eksisterende stald m 3 Ny stald m 3 Gyllehåndteringen på ejendommen vil ændres efter udvidelsen. Efter udvidelsen vil svinegyllen blive eksporteret direkte fra stalden til et lavteknologisk separationsanlæg hvor gylle bliver delt op i en tørstof og en væskefraktion. Efterfølgende vil fraktionerne delvis blive importeret til ejendommen igen. Væskefraktionen vil blive opbevaret i gyllebeholdere og tørstoffraktionen vil blive afhentet umiddelbart før udbringning på marken. Indretning Stalde: Virksomhedens produktion foregår i 2 ens svinestalde Bygning Staldtype Stipladser 1 Slagtesvinestald, delvist spaltegulv 2 Ny slagtesvinestald, delvist spaltegulv Ammoniakfordampning normtal % % Ifølge Landbrugets Rådgivningscenters ammoniakfordampningstal 10 ligger ammoniakfordampningen fra ovennævnte staldtyper på ca.. 12%. Alle stalde er tilsluttet bedriftens gylletanke. Ventilation: Staldene er forsynet med diffus ventilation hvor afkast er placeret i kip. Ventilationsanlægget kapacitet er m3/t. Der er gulvvarme og til opvarmning er installeret et halmfyr. 10 Drejebog for VVM og miljøgodkendelse mappe 1, vejledning til skemaer. Udgivet af Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby, november 2001.

13 Miljøgodkendelse 13/22 Transporter til og fra ejendommen Transporter til og fra ejendommen foregår udelukkende ad offentlig Houvej (kommunevej), og transporter er oplyst som følger: Antal transporter Antal Før Efter Levende dyr Døde dyr Indkøbte foderstoffer Olie m.v. 5 5 Markafgrøder Gylle Antallet af kørsler ad offentlig vej med gødningsfraktionerne fra ejendommen vil stige. Efter udvidelsen importeres der ikke længere husdyrsgødning fra andre produktioner, så den samlede transport vil ikke stige. Råvarer og hjælpestoffer Foderforbrug: Foderforbruget før udvidelsen er tons/år hvoraf tons er egen avl. Efter udvidelsen vil foderforbruget stige til tons/år hvoraf egen avl udgør tons. Markbruget: Indkøbet af handelsgødning vil falde fra ca. 62 ton til ca. 50 tons. Før udvidelsen blev det importeret en del husdyrgødning til bedriften udefra..dette sker ikke efter udvidelsen. Forbruget at pesticider vil være uændret efter udvidelsen. Energi- og vandforbrug mv.: Vandforsyning sker fra egen boring. Boringen er placeret i gårdspladsen foran stuehuset. Vandforbrug beregnet ud fra normværdier Før udvidelse [m 3 ] Efterudvidelse [m 3 ] Drift Privat Vandforbruget er baseret på normværdier. Energiforbrug Forbrug pr. år før udvidelse Forbrug pr. år Efter udvidelse Dieselolie til traktorer m.v liter liter Halm til opvarmning 250 tons 250 tons Elforbrug: lys og maskiner kwh kwh

14 Miljøgodkendelse 14/22 Affald Ejendommens affaldproduktion håndteres og afskaffes i henhold til lovgivningen. Spildolie og kemikalierester afleveres til Kommunens genbrugsplads. Medicinrester afleveres på apoteket. Andet affald hentes af renovationen. Døde dyr opbevares i lukket beholder indtil afhentning.

15 Miljøgodkendelse 15/22 Ikke teknisk resume Ejendommen Poulstrup, Houvej 244, 9362 Gandrup, ved Inge Poulstrup og Thorkild Dam har søgt Nordjyllands Amt og Hals Kommune om tilladelse til at udvide bedriftens husdyrproduktion. Ejendommen producere i dag smågrise (8-30 kg) og slagtesvin ( kg) pr. år. Produktionen svarer til 249 dyreenheder (DE) som ønskes udvidet til 499 DE fordelt på ca smågrise (8-30 kg) og slagtesvin ( kg) pr. år. Når et anlægskapacitet overstiger 250 DE, skal der af amtet udarbejdes et tillæg til regionplanen for anlægget. Ligeledes kræver udvidelsen meddelelse af miljøgodkendelse. Til ejendommen er der tilknyttet 272,44 ha dyrket areal inklusiv andre ejede ejendomme og forpagtede arealer. Harmonikravet er 356,4 ha. Dette kan ikke umiddelbart opfyldes, men gødningen sendes til separering og der importeres udelukkende gødning som svarer til dyrket areal. Poulstrup ligger vest for Ulsted by i Hals Kommune. Nogle af udspredningsarealerne ligger i nitratfølsomme områder. Her vil udvaskninger efter udvidelsen være maximalt på 50 mg nitrat pr. liter. Ved ekssport af husdyrgødning til seperationsanlæg og efterfølgende import af fraktionerne herfra, vil fosfortildelingen til afgrøderne kunne reguleres uafhængig af fosforindholdet i den leverede husdyrgødning. Der vil derfor være opnået fosforbalance. Den nærmeste ejendom til "Poulstrup" er beliggende 650 meter væk. På baggrund af denne afstand forventes det, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig ændring af støj, lugt og fluegener i forhold til den nuværende produktion på ejendommen. Ej heller vil en øget transport fra ejendommen i forbindelse med udvidelsen blive betragtet som værende til gene. På Poulstrup er begreberne management og orden centrale. Dette er også fremherskende inde i stalde, hvor omtanke og pertentlighed er en stor del af opskriften i dyrevelfærd. Alternativer til udvidelsen på Poulstrup vil være en udvidelse af dyreholdet på Sønderlund.

16 Miljøgodkendelse 16/22 MILJØTEKNISK VURDERING Lokalisering Ejendommen er beliggende i det åbne land, uden naboer og/eller samlet bebyggelse i umiddelbar nærhed. Nedenfor er angivet afstande fra staldbygninger til anden bebyggelse m.v.: Beregnet Beregnet Afstand fra Afstand geneafstand staldbygning til faktisk efter udv. Konsekvens -område efter udv. Husdyrgød -ningsbek. Enkelt vandindvinding 50 meter meter Fælles vandindvinding, Ulsted Vandværk 1800 meter meter Vandløb 500 meter meter Offentlig vej, Houvej 750 meter meter Naboskel 300 meter meter Nabobeboelse, Langtvedvej meter meter Byzone (zoneområde I), Ulsted 1600 meter 650 meter 950 meter 300 meter Samlet bebyggelse (zoneområde II) 650 meter 365 meter 950 meter 300 meter Boliger i landzone (zoneområde III) 650 meter 206 meter 950 meter Vurdering Det vurderes, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse. Luftforurening Udsugningsluften fra stalde indeholder forurenende og / eller generende mængder af luftformige og partikulære stoffer, herunder støv, ammoniak, svovlbrinte og lugtstoffer. Desuden fremkommer lugt ved håndtering / udbringning af gylle. Der har ikke været klaget over lugt, der stammede fra ejendommens drift. Vurdering I forbindelse med dyrehold vil der altid forekomme lugt i form af lugtstoffer, som afgives sammen med fordampningen af ammoniak. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. staldindretning, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden. For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt, at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri.

17 Miljøgodkendelse 17/22 Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. De vigtigste stoffer er ammoniak, aminer, svovlbrinte og mercaptaner. Staldtypen, der vælges, har en ammoniakfordampning der er ca. 12%. Ejendommen er beliggende i landzone ca. 650 meter fra nærmeste nabo og ca meter fra nærmeste beboelsesområde. Ifølge alment accepterede retningslinier for begrænsning af lugtgener 11 kan der beregnes en teoretisk geneafstand til nærmeste nabo / beboelsesområde. Geneafstanden vil sige den afstand, der minimum bør være til nærmeste nabo / beboelsesområde, for at bedriftens produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener. Endvidere er beregnet konsekvensområde for ejendommens lugtafgivelse. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan lugtes uden at det af den grund vurderes at være til gene for omkringboende. Med udgangspunkt i, at ejendommen er beliggende i landzone har Hals Kommune beregnet geneafstanden, for 3 kategorier/områdetyper: Boligområde i byzone samt sommerhusområde (zoneområde I), Byzoneområde i øvrigt samt landsby uden erhvervsmæssigt husdyrbrug (=samlet bebyggelse i landzone) (zoneområde II) og Boliger i landzone uden tilknytning til landbrugserhverv (zoneområde III) Geneafstanden er beregnet til henholdsvis at være minimum 650 meter, 365 meter og 206 meter. Nærmeste nabo / samlede bebyggelse er således placeret uden for den beregnede geneafstand for boliger i landzone. Hals Kommune har ligeledes beregnet det teoretiske konsekvensområde, hvor en lugt kan registreres. Konsekvensområdet er beregnet til 500 meter før udvidelse og 950 meter efter udvidelse af dyreholdet. I bilaget er vist skitse, hvor de beregnede geneafstande er illustreret. Det at have et dyrehold af den størrelse, som hermed miljøgodkendes, vil - alt andet lige - give anledning til lugtgener på grund af lugtemission. Med baggrund i ovennævnte, er der opstillet vilkår for egenkontrol af lugt, således at tilsynsmyndigheden kan fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgener, såfremt udvidelsen medfører væsentlig flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne godkendelse. Ved udarbejdelse af denne miljøgodkendelse er beregnet og forudsat en lugtemission på LE/s svarende til en geneafstand på ca. 206 meter, zoneområde III. Det er Hals Kommunes opfattelse, at produktionen på ejendommen, på baggrund af de afgivne oplysninger, ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende. Det skal oplyses, at vurderingen af lugtforholdene udelukkende er foretaget med baggrund i lugtberegning af kg dyr på stald. Det faktiske ventilationsanlæg er således ikke vurderet. Støj De væsentlige støjkilder på ejendommen er traktorkørsel, korntøriongsanlæg og blandeanlægget til foder. Traktorkørslen er periodebestemt i forbindelse med forårsarbejdet, høst og efterårsarbejdet. 11 Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, udarbejdet af Kaj Boye Frandsen, MLK Fyn, maj 1994.

18 Miljøgodkendelse 18/22 Traktorkørslen vil primært forgå i dagtimerne i forbindelse med markarbejdet. Korntøringsanlægget er ligeledes periodebestemt, da det kun er i brug i forbindelsen med høsten. Det bruges i det omfang kornet har behov for tørring, hvilket varierer år for år. Der er ingen støj fra ventilationen, da den er diffus. Blandingsanlægget til foder vil efter udvidelsen køre ca. 6 timer pr. dag. Anlægget starter, når siloerne med færdigblandet foder er tomme. Anlægget fyldes ved kornsnegle og ikke ved indsugning og er derfor lydsvagt. Vurdering Det er efter Hals Kommunes skøn rimeligt, at sikre de omboende mod væsentlige støjgener ved at stille konkrete krav til den maksimalt tilladte støjemission. Der stilles derfor i godkendelsen krav om overholdelse af konkrete støjgrænser, og ligeledes krav om målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser. Håndtering af husdyrgødning m.v. Gyllelagerets opbevaringskapacitet er på i alt m 3, hvilket svarer til en opbevaringskapacitet for bedriften på ca. 9,6 måneder. Der er således tilstrækkelig opbevaringskapacitet jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens 8. Vilkår nr. 10 overholdes således. Vurdering For at undgå spild af gylle, ved tømning af gyllebeholder og påfyldning af gyllespreder, stilles der krav om, at der etableres en påfyldningsplads med afløb til gyllesystemet eller anden opsamlingsbeholder. I forbindelse med krav om etablering af vaskeplads eventuelt for rengøring af sprøjteudstyr samt til påfyldning af sprøjtemidler til marksprøjte skal opmærksomheden henledes på kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet for ejendommen, idet vaskevand herfra skal medtages i dette regnskab. Ejendommen er sikret tilstrækkeligt areal til opfyldelse af harmoni-bestemmelserne, da der er indgået skriftlige aftaler om tilforpagtning af jord. Aftalerne er gældende for i alt 165,4 ha.. Der skal til stadighed foreligge skriftlige forpagtningsaftaler eller andre skriftlige aftaler om udbringning af gødning uden for ejendommen til opfyldelse af harmonireglerne. Ved indgåelse af nye aftaler - både forpagtnings- og udspredningsaftaler - skal opmærksomheden henledes på, at disse skal VVM screenes, evt. VVM vurderes. Derfor er der også sat vilkår om, at disse aftaler skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder inden ikræfttræden. Det skal dog oplyses, at tilsynet med disse aftaler fra den 1. august 1998 er overgået til Plantedirektoratet i sammenhæng med tilsynet med gødningsregnskaber. Desuden kan det tænkes, at niveauet og omfanget af disse regler ændres. Affald Fra ejendommen kan der forventes døde dyr, som afleveres til destruktionsanstalt, DAKA. Desuden vil der være en mængde spildolie, oliefiltre og akkumulatorer. Herudover vil der også være klinisk risikoaffald som kanyler m.v. Vurdering For at undgå at der opstår uhygiejniske forhold, skal opbevaring af selvdøde dyr foregå i lukket container eller lignende indtil bortskaffelse til autoriseret destruktionsanstalt. Kemikalier, bekæmpelsesmidler samt tom emballage herfra skal opbevares i giftrum. Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal for at undgå forurening af jord og grundvand opbevares under tag, på fast bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således at der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

19 Miljøgodkendelse 19/22 Det skal gøres opmærksomt på, at ud over vilkårene om affald i denne godkendelse, gælder også regler fastsat i Hals Kommunens affaldsregulativer. Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at der jf. Affaldsbekendtgørelsen skal føres register over bedriftens affaldsproduktion. Skemaer herfor samt vejledning og et eksempelhæfte fremsendes i forbindelse med miljøtilsyn på bedriften. Skadedyr I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektiv, hvorfor der stilles vilkår herom. Der tilkaldes rottefænger ved mistanke om rotter og der der anvendes gyllefluer til bekæmpelse af fluer. Vurdering Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende Spildevand Ejendommens spildevand omfatter overfladevand, processpildevand samt sanitært spildevand. Overfladevand det vil sige, regnvand / tagvand ledes til dræn. Processpildevandet det vil sige spildevand fra produktionen / vaskeplads samt afløb fra plansilo ledes til gyllebeholder. Sanitært spildevand spildevand fra stuehuset ledes til septiktank og videre til grøft. Spildevand fra toilet i stalden udledes til sivedræn. Vand til rengøring af sprøjten udbringes på marken. Vurdering Rengøring af sprøjteudstyr må ikke udføres på steder, hvor der er risiko for punktforurening / forurening af grundvandet. For at sikre en forsvarlig rengøring stilles der krav om etablering af en vaskeplads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder. Ved påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler skal der drages omsorg for, at der ikke er mulighed for tilbagesug. Der må derfor aldrig tages vand direkte fra en brønd / boring, et vandløb eller en sø. Det kan tillades, at der tages vand fra hydrofor (markvanding), hvis påfyldningsslangen er forsynet med kontraventil. Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. Det er også vigtigt, at gener som støj, lugt og støv fra produktionen er så små som muligt. Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Renere teknologi sigter blandt andet på: At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed. At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. Renere teknologi er et bærende element i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

20 Miljøgodkendelse 20/22 Vurdering I ansøgningsmaterialet er følgende relevante initiativer nævnt: Indgåelse i et selskab, som skal opføre et lavteknologisk separationsanlæg som sandsynligvis skal tilkobles et biogasanlæg. Stort arbejde med dyrevelfærd bl.a. ved daglig håndfodring af grisene for at tidligt at kunne gribe ind ved eventuel sygdom og ved fodring med moler for at forebygge diarre.

21 Miljøgodkendelse 21/22 BILAG Oversigtskort over ejendommen (den første svinestald syd for bygningerne er ikke med på kortet) Udsnit af matrikelkort for ejendom og naboejendomme

22 Miljøgodkendelse 22/22 Illustration af de beregnede geneafstande for byzone, landsbyer og landzone mv: Blå cirkel = 650 meter (zoneområde I), Rød cirkel = 365 meter (zoneområde II) Grøn cirkel = 210 meter (zoneområde III)

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals Miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion med mere end 250 dyreenheder, på ejendommen Ny Ulstedlund, matr.nr. 20a m. fl., Ulsted, Ulsted by Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Rimmerne 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Rimmerne 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen Ny Kjærsgård I/S, matr.nr. 74b, V. Hassing By, Vester Hassing Rimmerne 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Læs mere

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Skovhusvej 40, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Skovhusvej 40, Vester Hassing, 9310 Vodskov Miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen Skovhus, matr.nr. 3a m.fl., V. Hassing By, Vester Hassing Skovhusvej 40, Vester Hassing, 9310 Vodskov --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Miljøgodkendelse. af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup

Miljøgodkendelse. af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup Sagsid. 14609 Miljøgodkendelse af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Østerheden", matr.nr. 1, Østerheden, Ø. Hassing Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af svineproduktion på

MILJØGODKENDELSE af svineproduktion på MILJØGODKENDELSE af svineproduktion på Elsnab Holtetvej 91 Ulsted 9370 Hals Dato: 09.08 2006 Udkastdato: 25.01.2005 Tilsynsmyndighed: Hals Kommune Listebetegnelse: I 01 d CVR-nr.: 17531239 Udarbejdet af:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46 TEKNIK OG MILJØ Dato: 29.06.2007 J.nr. 2007040088/SSC Ref. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Der bliver foretaget nabohøring i sagen om din ansøgning om udvidelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge Egebjerg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Teknik- og Miljøafdeling Torben Styrbæk-Larsen Fruens Have 15 5762 Vester Skerninge Dato: Sagsbehandler Journalnr.: 19. juli 2005 rev. 27.7.2005

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Virksomhedens art Beliggenhed Konsulent Virksomhedens ejer Tilsynsmyndighed Sagsbehandler : Husdyrproduktion for mere end 40.000 stipladser : Teglgårdsvej

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Søren Holm Lerchenfeldvej 102 4400 Kalundborg DATO 4. december 2008 SAGSNR. 326-2007-33941 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Plan, byg og miljø Påbud af vilkårsændringer

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget. Sivestedodde 6 8560 Kolind

Miljøgodkendelse af svinebruget. Sivestedodde 6 8560 Kolind Miljøgodkendelse af svinebruget Sivestedodde 6 8560 Kolind Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Sivestedodde 6 8560 Kolind Matrikel nr. Cvr. nr. P-nr. Ejer af ejendommen Driftsansvarlig 1

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse. Vilkår 20. Der skal hvert år etableres efterafgrøde svarende til minimum 10% af harmoniarealerne.

Afgørelse. Vilkår 20. Der skal hvert år etableres efterafgrøde svarende til minimum 10% af harmoniarealerne. MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 4. oktober 2007 J.nr. MKN-104-00046 Afgørelse efter 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune J. nr. 8-52-6-2-30-05 Regionplantillæg nr. 35 til Regionplan 2005

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune J. nr. 8-52-6-2-16-05 Regionplantillæg nr. 24 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev.

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev. Ane Weinkouff Hjørringvej 600 9700 Brønderslev. Afdeling Plan og Miljø Dato: 25. juni 2013 J. nr.: 10/1888 Sagsbeh.: Marianne Heilskov Hanse Lokaltlf.: 9945 5843 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Tillæg nr. 34 til Regionplan 2000-2012 Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Viborg Amtsråd Maj 2001 VIBORG AMT. Miljø og Teknik Sammenlægning af to svineproduktioner ved

Læs mere

NATUR OG MILJØ 1 6 NOV. 2006. Journalnummer 241879-137414. Med venlig hilsen. Hentze Mil/øingeniør

NATUR OG MILJØ 1 6 NOV. 2006. Journalnummer 241879-137414. Med venlig hilsen. Hentze Mil/øingeniør Århus Amt, Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg NATUR OG MILJØ 1 6 NOV. 2006 SØNDERHALD KOMMUNE Teknisk Forvaltning Middelgade 1 8963 Auning Dato 14. november 2006 Journalnummer 241879-137414 Initialer

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion på Ravnsbjergvej 41 4560 Vig Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion... 1 Tilladelse... 3 Vilkår for tilladelsen... 4 Generelt... 4 Dyrehold...

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget. Bredstensgård. Splitad 2, Vinstrup

Miljøgodkendelse af svinebruget. Bredstensgård. Splitad 2, Vinstrup Miljøgodkendelse af svinebruget Bredstensgård Splitad 2, Vinstrup Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. Bredstensgård Splitad 2, Vinstrup 8970 Havndal 9 a m.fl. Vinstrup By, Dalbyover

Læs mere

Produktionstilladelse samt dispensation til

Produktionstilladelse samt dispensation til POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Produktionstilladelse samt dispensation til mindre erhvervsmæssigt dyrehold, Øksenbjergvej 2, 7560

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget. Hvilhusevej 31, Tørring

Miljøgodkendelse af svinebruget. Hvilhusevej 31, Tørring Miljøgodkendelse af svinebruget Hvilhusevej 31, Tørring Registreringsblad Landbrugets beliggenhed Hvilhusevej 31 Tørring 8970 Havndal Matrikel nr. 13 a m.fl. Tørring By, Ø. Tørslev Cvr. nr. 7476-9128 P-nummer

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere