Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik og Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service. Opgaverne er blandt andet: Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Overfladevand og grundvand (vandløb og søer) Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Byggesagsbehandling Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, køb/salg/leje, forsikring og risikostyring) Intern service (rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler) Center for Teknik og Miljø har to tilknyttede institutioner, Greve Brandvæsen og Park & Vej. Greve Brandvæsen Greve Brandvæsens opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Greve Brandvæsen er organisatorisk placeret i Teknik og Miljø hovedsageligt pga. opgaverne i relation til forebyggelse og afhjælpning af skader på ejendom og miljø. Park & Vej Park & Vej vedligeholder offentlige veje og grønne områder og udfører anlægsopgaver. Park & Vej er kontraktstyret og driver indtægtsdækket virksomhed ved at udføre opgaver for Greve Kommune og andre. Park & Vej er organisatorisk placeret i Center for Teknik og Miljø, fordi den største bestiller i kommunen er netop Center for Teknik og Miljø, og da det er Center for Teknik og Miljø, der er ansvarlig for vej- og landskabsområdet. Centrets økonomiske ramme og ressourcer Center for Teknik og Miljøs nettodriftsbevilling for 2011 er ca. 222 millioner kr. hvor Greve Brandvæsens årlige omsætning er ca. 14 millioner kr. og Park & Vejs årlige omsætning er ca. 53 millioner. Park & Vej har et overskudskrav på 2,5 millioner kr., som indgår i budgettet. Nettoanlægsbudgettet for 2011 er på ca. 173 mio. kr. I centret er der ca. 110 medarbejdere fordelt ca. således: 1 centerchef 6 sektionsledere 7 i Staben 41 i Kommunale Ejendomme 22 i Intern Service 10 i Natur & Miljø 15 i Plan & Byg 6 i Vej & Landskab Center for Teknik og Miljø

2 Derudover har Park & Vej 62 ansatte, mens Greve Brandvæsen har 4 faste medarbejdere og 50 frivillige. Lovgrundlag Center for Teknik og Miljø er underlagt en lang række love i forbindelse med udøvelse af centrets myndighedsopgaver m.v. Alle lovregulerede opgaver i centret løses indenfor det afsatte budget i henhold til de gældende bestemmelser. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets område er det ikke anlæg og vedligehold af bygninger/ejendomme der er opgaven, men derimod de tilknyttede serviceområder: Kantinedrift, administration af rengøringen af alle Greve Kommunes ejendomme, kopi og print, forsikring inkl. arbejdsskader og risikostyring, ejendomsdrift på Rådhuset samt Olsbækken og kommunens bilpark. Drift af biler Center for Teknik og Miljø administrerer driften af størstedelen af kommunens biler, hvilket som udgangspunkt er et styrbart udgiftsområde. Med virkning pr. 1. januar 2011 er budgetterne til driften af bilerne samlet under Økonomi- og Planudvalget. Drift af rengøring For rengøringsområdet er der som udgangspunkt tale om et styrbart udgiftsområde, idet der dog er visse kontraktlige bindinger i forhold til at reducere udgifterne. Udgifterne er indenfor servicerammen. Kommunen er bundet af kontrakt med forskellige rengøringsfirmaer indtil 31. juli Byrådet besluttede i august 2010, at forlænge kontrakterne med 2 år indtil 31. juli Risikostyring For forsikringsområdet er handlemuligheden at fortsætte arbejdet med at forebygge skader mm. På den måde mindskes udgifterne til hhv. forsikring og skadesdækning på de områder, hvor kommunen er selvforsikret. Der er på de kommende års budget afsat penge til investeringer i materiel m.v. til skadeforebyggelse. Byggesager Der behandles årligt ca. 800 ansøgninger og anmeldelser samt henvendelser om byggeri. I en stor del af ansøgningerne søges der om dispensation fra regler i byggeloven eller planloven. I forbindelse med byggesagsbehandlingen samarbejdes med andre fagområder om f.eks. vej- og miljøforhold. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at kontrollere, om oplysningerne i Byggeog Boligregisteret er korrekt. Dette gøres i forbindelse med, at der er byggesager på ejendommen samt i forbindelse med, at ejere selv oplyser ændringer. Det er vigtigt, at registeret er korrekt, da det blandt andet er grundlaget for ejendomsbeskatningen. Byggesagsområdet er delvist brugerfinansieret, idet der kan opkræves gebyrer for byggetilladelser og anmeldelser af udhuse m.v. Der kan ikke opkræves gebyrer for behandling af klager over naboer m.v. samt generelle forespørgsler og landzonesager. Indtægten fra byggesagsbehandlingen er i størrelsesordenen 2 til 3 mio. kr. pr. år afhængig af størrelsen af de byggerier, der gives tilladelse til. Der må ikke opkræves gebyrer, som overstiger den reelle udgift til byggesagsbehandlingen. Center for Teknik og Miljø

3 Udfordringer At sikre at den service, der ligger i opgaverne, lever op til forventningerne og kan måle sig med andre tilsvarende services på kvalitet og pris, uanset om det er privat eller offentlig virksomhed der sammenlignes med. Udfordringen bliver bl.a. at tydeliggøre, hvilken service der ydes og den kvalitet, der kan forventes. At kunne yde den service, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere, indenfor de givne budgetrammer. Bestemmelserne inden for byggesagsområdet er i stigende grad gjort individuel. Det betyder, at faste regler om f. eks. krav til afstand til skel er afløst af regler, hvor der skal ske en individuel vurdering af det konkrete projekt. At sagsbehandle byggesagerne hurtigst muligt inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Sagsbehandlingstiderne er i 2010 offentliggjort på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Indsatsområder Drift af biler Primo 2011 gennemføres en analyse af Greve Kommunes bilpark. Analysen skal indeholde en beskrivelse af udviklingen og udnyttelsen af bilparken, herunder indstilling om fremtidig finansieringsform. Drift af rengøring Der er gennemført et pilotprojekt på Greve Kommunes skoler omkring ekstra rengøring på toiletterne, dette projekt evalueres medio Yderligere gennemføres på skolerne rengøringskampagnen Hvis du rydder op så gør vi rent ultimo Byggesagsarkivet - med afsluttede byggesager - forventes fuldstændigt digitaliseret fra årsskiftet 2010/2011. Her vil den enkelte borger eller virksomhed m.m. få adgang digitalt til deres sag og andre sager i kommunens byggesagsarkiv via kommunens hjemmeside. I 2011 arbejdes der med implementering af det digitale byggesagsarkiv i den daglige drift. Fortsat udvikling af byggesagsbehandlingen og reduktion af sagsbehandlingstider Der arbejdes kontinuerligt med optimering af byggesagsbehandlingen i forhold udfordringerne om større effektivitet og kvalitet i byggesagsbehandlingen. I forhold til digitale løsninger arbejdes der med løbende at forbedre og målrette informationerne på kommunens hjemmeside. Fra centralt hold arbejdes der på, at borgerne fremover får mulighed for at indsende ansøgninger elektronisk. Dette vil i givet fald også blive indført for borgerne i Greve Kommune. Som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen foretaget i 2010 samt implementeringen af det digitalt byggesagsarkiv på hjemmesiden m.m. vil arbejdsgange for byggesagsområdet blive gennemgået endnu en gang ud fra LEAN modellen, for til stadighed at opnå bedst mulig effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed. Kommune- og lokalplanlægning Kommunen skal udarbejde en planstrategi indenfor første halvdel af valgperioden, dvs. senest udgangen af Den skal efterfølges af en revideret kommuneplan inden udgangen af selve planperioden i Planstrategien sætter de strategiske pejlemærker for den fremtidige by- og befolkningsudvikling, mens kommuneplanen lægger hovedstrukturen for kommunen med konkrete retningslinjer og rammer for enkeltområder. Center for Teknik og Miljø

4 Helhedsplaner er et mellemled imellem kommuneplanen og lokalplan. Helhedsplaner beskriver intentioner og struktur for et større byudviklingsområde. Lokalplanerne bestemmer de mere detaljerede bestemmelser for bebyggelse, bymiljø og trafikforhold m.v. Udfordringer Udfordringen i planstrategien denne gang er, på én gang at tilpasse udviklingen til konjunkturerne samtidig med at det lange sigt bevares for byens og det åbne lands udvikling og bevaring. Befolkningsudviklingen har stor betydning for boligudviklingen og i sidste ende også skattegrundlaget. Erhvervsudviklingen har betydning for kommunens tiltrækningskraft overfor attraktive erhvervsvirksomheder, så arbejdspladser kan bevares og tilføres kommunen. Udfordringen ved helhedsplaner er at få tilrettelagt en god proces for inddragelse af interessenter og opnå de for byrådet bedste intentioner for en fremsynet byudvikling og byomdannelse af større områder som fx Greve Kyst, Greve Midtby og Håndværkerbyen. Udfordringen i lokalplanlægningen er, at fastholde en god kvalitet på det bebyggede miljø og bymiljøet i øvrigt, på trods af stagnation indenfor byggesektoren. Indsatsområder Udvikling af Greves kyst og Greve Midtby Projekterne for udvikling af Greves Kyst og Greve Midtby er udsprunget af visionen i planstrategien om at gøre Greve Kommune til et af hovedstadsområdets mest attraktive steder at bo og især tiltrække yngre familier. Projekterne er defineret som fyrtårnsprojekter der, dels skal gøre Greve midtby til et dynamisk bycentrum, dels kysten til den blå Scene. Greve Kyst Projektet for Greve Kyst har til formål at styrke oplevelser og aktiviteter i Kystområdet og vurdere fortætningsgraden i parcelhusområderne. Der skal på den ene side at skabes større visuel kontakt til vandet ved at gøre nuværende grønne arealer mere åbne i beplantningen. I den forbindelse er der afsat penge på budgettet til pleje af beplantningen ved Granhaugen. På den anden side skal der skabes mulighed for aktiviteter og oplevelser i kystområdet. Dels ved fysiske anlæg, dels aktiviteter - organiserede som uorganiserede - der kan trække borgerne fra Greve Kommune til Kysten samt skabe opmærksomhed fra resten af Hovedstadsområdet. Der udarbejdes en helhedsplan for hele strækningen, hvor de 3 byområder Hundige, Greve Midt og Karlslunde behandles ud fra hver deres identiteter og potentialer. Planlægning og proces forventes at strække sig over 1½ år og være klar til realisering i Hundige er det første byområde der tages fat på. Greve Midtby Projektet fra Greve Midtby har til formål at skabe et mere intenst bymiljø omkring stationen ved at bygge tættere, mere varieret og bæredygtigt i bred forstand - samt skabe en bedre konkurrenceevne for detailhandelscentret. Byfortætningen skal udover at indeholde flere bygninger til detailhandel, kontorer og boliger have elementer af kultur, kunst, organiseret og uorganiseret fritidsliv, bevægelse og leg for at gøre bymidten attraktiv for byens borgere og især børnefamilier. Greve Midtbyprojektet skal fysisk have forbindelse til kystområdet. Kommunen vil forsøge at igangsætte midtbyplanerne, selvom der er lavkonjunktur på investeringsmarkedet for detailhandel, kontor og boligbyggeri. Oplæg til den videre planlægning af mulighederne for at realisere konkurrenceprojektet, mulige udbudsområde- og lokalplanområder for nyt byggeri samt i forhold til investorinteresser, vil blive forelagt for Byrådet primo Center for Teknik og Miljø

5 Udarbejdelse af helhedsplaner for Erhvervsområder Planstrategien har erhvervs- og arbejdsliv som fyrtårnsprojekt for til stadighed at have fokus på kommunens udbud af erhvervsvirksomheder og dermed udbud af arbejdspladser. Formålet er, at bevare gode vækstmuligheder for de mindre virksomheder og iværksættere i kommunen. Samtidig skal en sådan udvikling sættes i et større perspektiv med udviklingen i Region Sjælland og København Syd f.eks. med det kommende nye sygehus. Kommuneplanen fastsætter en rækkefølge for udarbejdelse af helhedsplaner, hvor Håndværkerbyen og Kildebrønde Industri er højst prioriteret. For Håndværkerbyen er det vigtigt at få fokus på at vælge de kvaliteter området kan og skal fortsætte, i forhold til at området ligger tæt på station, fritidstilbud og midtbyen. For Kildebrønde Industri skal der også sættes fokus på de fremtidige anvendelser i området, men i dette tilfælde er grundene større og nærheden til motorvejen optimal. Det er virksomhedstyper indenfor industri, produktion, lager, transport- og logistik, entreprenør og oplag der er mulige. Problematikken er, at nogle af virksomhederne i området er lukket, hvilket giver tomme og forladte lokaler. Dette giver signaler om de nuværende konjunkturer og overvejelser om de fremtidige anvendelser. En proces og helhedsplan for Håndværkerbyen forventes påbegyndt primo 2011 og for Kildebrønde Industri medio Teknik- og Miljøudvalget Drift og udvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilhørende udendørsarealer til kommunale formål, budgetlægges fortrinsvis under Teknik og Miljøudvalgets budgetområde, i enkelte tilfælde under de øvrige fagudvalgsområde. På Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter opgaven primært vedligeholdelsen af samtlige kommunale ejendomme. Vedligeholdelsesomkostninger afholdes fra én fælles driftskonto. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift er primært den rationelle stordriftslinje. Udfordringer At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. En stor og betydende udfordring er at begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger. Forskellige modeller prøves af her, og for den del af ejendomsporteføljen, der omfatter Greve Kommunes skoler, er der indgået aftale med en privat operatør om at begrænse energiforbruget i større skala (EPC-samarbejde). Over tid er det tanken at inddrage resten af den relevante ejendomsportefølje i dette arbejde. På vedligeholdelsesområdet er der også en udfordring i at bevare bygningernes funktionalitet og værdi ved systematisk vedligeholdelse. De fleste ejendomme har enten vedligeholdelsesmæssigt eller funktionelt efterslæb, og en større og større andel af midlerne anvendes til afhjælpning af akutte hændelser. Det årlige bygningssyn afdækker behov for omkring 30 mio. kr. (2010), mens der i 2011 er budgetlagt ca. 11,7 mio. kr. til dette område. Der er således et stort gab mellem behov og ressourcer. Af de afsatte midler går alene omkring 2-3 mio. kr. på aftaler, der sikrer service på installationer og de mange krævede syn (myndighedskrav), samt sikring af at vitale installationer virker. Der har derfor i en årrække været et stort Center for Teknik og Miljø

6 gab mellem behov og afhjælpning, og opgørelsen ved bygningssynene falder ikke ret meget mellem årene, trods de anvendte midler. Indsatsområder Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende grønne områder skal ske ved årlige bygningssyn, der identificerer behovene for opretning, udskiftninger og generel vedligeholdelse. I en tid med pres på den kommunale økonomi, og med et forventningspres på energireduktioner, vil nogle af de tiltag der løbende iværksættes, omhandle nye måder at optimere og ajourføre så mange af bygningernes installationer som muligt. Dette kan f.eks. ske ved at indgå partnerskaber, som det netop indgåede EPC-samarbejde på skolerne. Reduktion i antallet af bygninger og m 2 samt mere fleksibel udnyttelse af kommunens ejendomme Der skal fortsat løbende arbejdes på at optimere udnyttelsen af kommunens ejendomme, så der ikke disponeres over flere arealer, end der er brug for. Driftstunge ejendomme skal så vidt muligt udgå af ejendomsporteføljen. Bygningerne skal indrettes mere fleksibelt og udnyttes bedre. Dette kræver investeringer over tid, men kan nedsætte udgifterne til den løbende drift af porteføljen. Samtidig skal eksterne lejemål reduceres og på sigt helt afskaffes, så længe der er mulighed for at anvende egne ejendomme. Når ejendomsporteføljen er helt udnyttet, kan eksterne lejemål benyttes efter behov på korte lejekontrakter. Det forventes at igangværende Rokadeplan kan gennemføres i 2011, herunder salg af Bugtskolen. Begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger Udover udbygning af det eksisterende EPC samarbejde skal der udvikles nye måder at optimere og ajourføre så mange af bygningernes installationer som muligt. F.eks. ved at indgå partnerskaber svarende til EPC-samarbejdet. Natur og Miljø (herunder spildevand) Forebyggelse af oversvømmelser er forsat et af de store fokusområder, der betyder særligt tidskrævende sagsbehandling i forhold til spildevandsområdet men også i forhold til vandløbsadministrationen. Der arbejdes med at få alle anlæg til at leve op til dagens standard. Pumpestationer og mange anlæg på renseanlægget er etableret i 60 erne og et stort efterslæb skal derfor indhentes. Der stiles mod en standard, så akutreparationer bliver undtagelsen, og oversvømmelser kun vil kunne ske i ganske ekstraordinære vejrsituationer. Der er således mange tiltag i gang f.eks. etablering af nye bassiner og renovering af ledningsanlæg. Center for Teknik og Miljø står for myndighedsbehandlingen i henhold til den gældende lovgivning for alle ændringer i anlæg og udledninger. Der er systematisk blevet renoveret hovedledninger for spildevand siden Områder i Greve Landsby, Kildebrønde og Tune der endnu ikke er renoveret forventes at være færdigrenoveret i Jord og grundvand En af de store opgaver er myndighedsbehandling i forbindelse med drikkevand. Der føres tilsyn med vandværker, drikkevandskvalitet og arbejdes med sløjfning af boringer og indvindingstilladelser m.v. Størrelsen på opgaven hænger dog sammen med, om der er problemer med vandet. Center for Teknik og Miljø

7 Overordnet planlægning af vandressourcerne bliver en vigtig udfordring i dette og de kommende år. Der skal udarbejdes ny vandforsyningsplan og indsatsplan, og dette skal indgå i vandmiljøhandleplanerne. Yderligere håndteres der også jordforureningssager. Virksomheder og affald Et meget vigtigt arbejde består i at føre effektivt tilsyn med, at virksomhederne og landbrugene i kommunen overholder Miljølovgivningen. Greve Kommune gennemfører det lovpåkrævede antal virksomhedstilsyn, hvilket svarer til 75 til 100 besøg årligt. Der skal udarbejdes en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplan er blevet vedtaget af Greve Byråd 24. juni Formålet med planen er at give en status for affaldsområdet i kommunen og beskrive mål og planer for den kommende periode. MiljøCenter Greve er pr. 1. januar 2010 blevet åbnet for erhvervsvirksomhederne i kommunen. Dette sker i forbindelse med den nyligt vedtagne affaldsbekendtgørelse. Forsyningsvirksomheden er pr. 1. januar 2009 omdannet til et kommunalt ejet aktieselskab under navnet Greve Forsyning. Opgaverne, der hører under Greve Forsyning, er derfor ikke længere en del af Greve Kommunes budget. Eneste tilbageværende opgave fra Greve Forsyning er bortskaffelse af erhvervsaffald, der er budgetlagt under Denne opgave er forbrugerfinansieret og indgår ikke i servicerammen. Opgaven finansieres af takster uafhængigt af det skattefinansierede område. Der budgetteres ud fra hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket betyder, at der over tid (år) skal være balance mellem udgifter og indtægter. I og med at området drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, er der begrænsede styringsmuligheder. Handlemulighederne er således en afvejning af det ønskede serviceniveau for indsamling af erhvervsaffald overfor fastsættelsen af taksten på området. Udfordringer Generelt er der store udfordringer på natur- og miljøområdet, fordi det er et lovgivningsmæssigt stort område, som i disse år har stor bevågenhed. Det vil sige, at der løbende kommer mange nye love og især bekendtgørelser, som medfører ændrede procedurer samt en øget administration på området i kommunerne. Som vandløbsmyndighed er der store udfordringer i de kommende år i forhold til de nationale vandplaner og de deraf følgende lokale handleplaner, der skal sikre en økologisk god tilstand i vandløb, vådområder og havmiljøet. Kommunen har allerede nu gang i flere store vandløbsreguleringsprojekter (Nedre Olsbæk, Greve Landsby, Karlstrup Mose), der er igangsat bl.a. for at mindske oversvømmelsesrisiko, men også for at forbedre natur og miljø, således at fastsatte miljømål kan opnås. Udover myndighedsbehandling fungerer Teknik og Miljø som bygherrer i forhold projekter om vandløbsregulering/ restaureringer samt naturgenopretning. Indsatsområder Vand- og Naturplaner for Danmark er blevet offentliggjort pr. 15. januar 2010 i første udkast. Det betyder, at kommunen i 2010 primært har arbejdet med vandplanen for Køge Bugt oplandet og deltage aktivt i høringsprocesserne i forhold til staten (Miljøcenter Roskilde). I 2011 skal kommunen selv udarbejde handleplaner for vandplanen. Vand- og Naturplanerne står højt på statens fokusliste, og de vil således også blive meget væsentlige i kommunernes natur- og miljøadministration. Center for Teknik og Miljø

8 I forbindelse med vedtagelsen af vand- og naturplanerne i 2010 arbejdes der fortsat med en revision af den gældende spildevandsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. De kommende planer vil implementere nye tiltag således, at Greve kommune kan opfylde kravene i vand- og naturplanerne. Drikkevand øget kontrol Som følge af Tune Vand-sagen i sommeren 2009 er der et øget fokus på drikkevandsområdet, øget kontrol med vandværkerne, og der vil være en løbende forbedring af procedurerne på området. Desuden skal næsten alle vandindvindingstilladelser fornyes i løbet af de kommende år. Nye spildevandsanlæg Byggeaktiviteten i Greve øges i de næste år. Der skal etableres nye spildevandsanlæg i en række områder i overensstemmelse med lokalplaner. Udarbejdelse af ny spildevandsplan Der skal udarbejdes en ny spildevandsplan, som kan leve op til kravene i statens vand- og naturplaner. Der forventes især fokus på kloakering i det åbne land. Arbejdet er iværksat og forventes afsluttet ultimo Driftskontrakt med Park & Vej Kontrakten er delt op i 2 dele: Grøn, der dækker over vedligeholdelse og renholdelse af kommunens grønne områder, rabatarealer, skraldespande, buslæskure og legepladser. Opgaven vedrørende vintertjeneste ligger ligeledes her. Sort, der dækker over vejafmærkning og skiltning, udbedring af skader, renovering af fortove samt udlægning af slidlag på veje og cykelstier. Udfordringer Kontrakten med Park & Vej er ikke længere tidssvarende pga. større ændringer i mængder. Derudover er priserne fra udbuddet blot fremskrevet siden udbuddet i 2002, og en række af disse priser passer ikke længere med de nutidige priser på ydelserne, hvorfor der er overvejelser om at udbyde både det grønne og det sorte område igen. Byrådet har på den baggrund i længere tid drøftet mulighederne for driftsform og eventuelt samarbejde med andre, samt udbud af dele af opgaverne eller dem alle. Der er endnu ikke taget beslutning i sagen. Strandvejen er et særligt område, som ikke med nuværende budget kan beholde sit udseende, hvad angår beplantninger m.m. Der skal tænkes i nye baner, bl.a. ved bedre kig mod vandet fra Strandvejen og nye typer af beplantning langs vejen. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, men hovedparten af midlerne til denne opgave ligger som anlægsmidler. Dog indeholder kontrakten almindelig reparation af huller i vejen samt udskiftning af kantsten og brønde m.m. Endvidere er der midler til afvanding. Der er flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt, hvorfor efterslæbet til en vis grad kan indhentes. Dette gælder dog ikke for kantsten og skilte, hvor der er væsentlige udgifter. Ligeledes er der en væsentlig udfordring i vedligeholdelse af afvandingssystemet, idet midlerne også skal dække de store afvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af afvandingen. Indsatsområder Forbedring af og adgang til natur I 2011 fortsættes tiltagene på moseområderne og Langagergård for at skabe bedre adgangsmuligheder til områderne og forbedre naturkvaliteten. Center for Teknik og Miljø

9 Vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelsen er ved at blive grundigt analyseret. Det undersøges, hvilke muligheder der er for at spare på området, f.eks. ved at afprøve nye materialer frem for vejsalt. Bekæmpelse af bjørneklo Bekæmpelsen af bjørneklo er en opgave, som hele tiden udvikles i takt med bedre viden om metoder til fjernelse, samt ny lovgivning. Drift af veje og stier Det vil være nødvendigt, at prioritere flere midler til afvandingsområdet indenfor det eksisterende budget. Dette gælder både udskiftning af brønde samt nødvendige reparationer af ledningsnettet. Derudover skal der i 2011 gøres en særlig indsats mht. afmærkning af veje. Kommunale veje Ud over det, der er omfattet af kontrakten med Park & Vej, dækker området især udgifter til drift af belysning på både offentlige veje og private fællesveje samt signalanlæg. Det er hovedsageligt DONG Energy, som varetager driften af belysningen, men derudover er der en række mindre anlæg, f.eks. tunnellerne, som Greve Kommune stadig selv sørger for. DONG har gennem en årrække udskiftet en del af Greve Kommunes belysning i forbindelse med kabellægning af luftledningerne og Greve Kommune betaler en del af dette. Denne udgift indgår ligeledes under kommunale veje. Derudover er der jævnligt mindre projekter, f.eks. opstilling af ekstra armaturer og drift af disse, samt drift af nye signalanlæg. Budgettet er i høj grad afhængigt af el-afgifter og nye regler på området. F.eks. har en ændring i skattereglerne sidste år betydet en væsentlig merudgift for Greve Kommunes budget. Udfordringer Både signalanlæg og belysning gennemgår ret store forandringer i disse år. En lang række gamle armaturer bliver udskiftet til lavenergi pærer og LED lys, og der indføres mere overvågning af udstyret via internettet. Dette øger chancen for at finde og rette fejl meget markant, men der ligger også nogle investeringer i opgaven. Derudover er særligt tunnellerne en væsentlig udfordring, idet mange af disse har gammel belysning. Driften af disse søges overtaget af DONG, så der er samme leverandør på hovedparten af belysningen. I fremtiden vil der være en væsentlig udfordring i at vedligeholde afvandingssystemet. Dels har mange afvandingsledninger nu nået en alder, hvor levetiden er ved at være opbrugt, og dels har Greve Kommune overtaget betydelige mængder afvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af afvandingen. Hvis dette problem skal løses, skal der afsættes midler hertil i budgettet. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, og der er oparbejdet et efterslæb. Vedligeholdelsen af broer foregår næsten udelukkende ved anlægsmidler. Det er derfor nødvendigt at prioritere disse områder ved fordelingen af anlægsmidler i Indsatsområder Fastholdelse og forbedring af veje og broers tilstand Der har i 2010 været afsat flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt. Dette har givet området et løft, dog uden at efterslæbet derved er indhentet. Der bør i 2011 fortsat fokuseres på broer og asfalt, så tilstanden ikke bliver kritisk. Center for Teknik og Miljø

10 Trafikhandlingsplan Greve Kommune fik i 2007 udarbejdet sin første trafikhandlingsplan. Der arbejdes nu på at opdatere denne i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Den nye trafikhandlingsplan forventes vedtaget i Kollektiv trafik Dækker den udgift, som kommunen betaler til Movia, som varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale nettodriftsudgifterne for de busser, som kører i kommunen. I de tilfælde, hvor bussen også kører i andre kommuner, bliver nettodriftsudgiften fordelt mellem disse kommuner efter, hvor langt de kører i de pågældende kommuner og det indbyrdes pendlingsforhold. Derudover skal budgettet dække udgifter til handicapkørsel, herunder flextrafik samt busterminaler mv. Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Greve Kommunes udgift til opgaven. Udfordringer I samarbejde med Movia tænkes der hele tiden i nye baner mht. ændring af eksisterende ruter for at opnå flere passagerer eller reducere budgetterne. Indsatsområder Fortsat udvikling og prioritering af den kollektive trafik I samarbejde med Movia tænkes der hele tiden i nye baner mht. ændring af eksisterende ruter for at opnå flere passagerer eller reducere budgetterne. Endvidere er flextrafik indført i Greve Kommune og ordningen søges udbredt i hele kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik og Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgaverne primært på anlægsområdet, samt områderne: Drift af Mosede Fort, Grøn Pleje, bestående af Kontrakt med Park & Vej, Puljen til Stadions og Boldfælleder. GIC har fra 2011 iht. budgettet hjemtaget driften af de grønne områder, der således ikke længere er omfattet af kontrakten med Park & Vej. Derved er ansvaret for vedligeholdelsen af GIC s arealer overgået til GIC. Hovedområdet for Greve Kommune Ejendomme er udviklingen af ejendomsporteføljen samlet på tværs af fagområder, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/beliggenhed. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Udfordringer og Indsatsområder Se under Teknik og Miljøudvalget. Center for Teknik og Miljø

11 Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område er der meget lidt ejendomsdrift; det drejer sig om dels driften af servicearealet i Freyas Kvarter (Aktivitetshuset), og dels om omkostningen til Birkelyparken, hvor der anvendes lokaler p.t. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Udover driften er der opgaverne på anlægsområdet, hvor der er stor aktivitet ved opførelse af nyt plejecenter, samt mindre om- og tilbygninger. Hovedområdet for Kommunale Ejendomme er udvikling af ejendomsporteføljen, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/ beliggenhed. Udfordringer og Indsatsområder Se under Teknik og Miljøudvalget. Center for Teknik og Miljø

12 3 - Leverancer I forbindelse med Greve Kommunes Kvalitetskontrakt 2010 har Center for Teknik og Miljø følgende målepunkter Mål Mål Mål Badestrande Kommunens strande fortsat har en høj kvalitet som rekreative områder. Højere brugertilfredshed blandt borgerhenvendelserne Resultaterne skal vise at der forsat er tilfredshed blandt borgerne. Ingen tilbagegang og gerne forbedringer. Bedre kvalitet af rengøringen. Kommunens rengøringsrapporter skal ligge på niveau eller højere i Bedre kvalitet af skolernes bygninger. Mål Antallet af vandskader reduceres med 25 %. Mål Mål Renhold At kommunen fremstår æstetisk pæn, og sikkerheden opretholdes for trafikanter og brugere af kommunens arealer Resultatkrav 1: Byområder skal til stadighed fremstå renholdte, og hyppigheden af renholdelse skal tilpasses behovet. Resultatkrav 2: Veje i landområder skal renholdes 2 gange pr. uge og stier 1 gang pr. måned. Vintervedligeholdelse Kommunens veje og stier holdes farbare og trafiksikre under normale vintersituationer. Resultatkrav 1: At primære gennemfarts- og trafikveje er glatførebekæmpet inden for 0 timer og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 2: At kommunale indfalds- og omfartsveje er glatførebekæmpet og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 3: Fordelingsveje i industri- og boligområder skal i tidsrummet være glatførebekæmpet og sneryddet inden for 4 timer. Center for Teknik og Miljø har følgende aktivitets tal, der løbende følges op på. Indhold Indhold Antal byggesager Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Driftsaftale med Park & Vej affald Antal tons affald der er indsamlet på kommunens grønne områder, veje og stier samt tømning af affaldsspande. Center for Teknik og Miljø

13 Indhold Indhold Indhold Driftsaftale med Park & Vej reparation af asfalthuller Antal mandetimer forbrugt på reparation af asfalthuller. Antal virksomhedstilsyn Antal virksomhedstilsyn med virksomheder, landbrug, vandværker og svømmebade Antal besøgende på Miljøcenter Greve Antallet af besøgende på Miljøcenter Greve Center for Teknik og Miljø

14 Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik og Miljø Beløb i kr priser Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Kolonne ØPU 1.01 Olsbækken U adm. Bygninger - vedligeholdelse af Rådhuset og serviceaftaler U Receptioner/gaver U Kantine U I Servicesektion U I En pose penge U Kopi og print - kontrakt U Lokalplaner U Byggesagsgebyr I Database - lokaleoptimering N Hegnsyn U Forsikring - risikostyring U Rengøring U Energimærkning U TOTAL TMU 2.01 Husleje indtægter Greve Forsyning I Den store vedligeholdses pulje U Toiletbygninger U Pensionistboliger U I Forpagtninger U I Fritidsområder U

15 Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Kolonne I Naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse U I Skadedyrsbekæmpelse U I Driftkontrakt med Park og Vej U I Kommunale veje U Kollektiv trafik U Ældreboliger U I Rådhus energi U Kort og lokalplaner mv U Klimaplan + gate 21 U CO2 kvoter I BBR register U Erhvervsaffaldsafgift U I Park og vej U I TOTAL BUU Flyttes til Lejrskoler U Skoler U SFO og svømmehal U Flyttes til DIGET U Vuggestuer U Børnehaver U

16 Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Kolonne Intregrerede institutioner U Flyttes til Familieplejens Biler U Flyttes til KFU 3.04 Klubber U TOTAL KFU 4.01 Mosede Fort U I Kontrak med Park og Vej U Pulje U TOTAL SSU 5.02 Freyas kvarter U Birkelyparken I Hjemmeplejensbiler U Ældreboliger U Ældreboliger I TOTAL Beredskabet U I TOTAL Samlet budget for Center for Teknik og Miljø

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Teknik- og Miljøudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 Mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalgets område dækker anlæg og drift af kommunale ejendomme, vedligeholdelse af veje,

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af 2.01 Teknik og Miljø og 2.03 Park & Vej, sidstnævnte budgetområde forventes

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ekstraordinær referat Torsdag den 20. september 2007 kl. 16:30 i mødelokalet på 4. sal Medlemmer: Henrik Gliese Pedersen (B) Brian Hemmingsen (A) Preben Husted (A) Lars Kilhof

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden Indstilling Til Magistraten Fra Teknik og Dato 27. marts 2014 Lukket dagsorden 1. Resumé Forslaget tager afsæt i et Aarhus, præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige understøttelse heraf.

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere