Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik og Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service. Opgaverne er blandt andet: Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Overfladevand og grundvand (vandløb og søer) Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Byggesagsbehandling Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, køb/salg/leje, forsikring og risikostyring) Intern service (rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler) Center for Teknik og Miljø har to tilknyttede institutioner, Greve Brandvæsen og Park & Vej. Greve Brandvæsen Greve Brandvæsens opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Greve Brandvæsen er organisatorisk placeret i Teknik og Miljø hovedsageligt pga. opgaverne i relation til forebyggelse og afhjælpning af skader på ejendom og miljø. Park & Vej Park & Vej vedligeholder offentlige veje og grønne områder og udfører anlægsopgaver. Park & Vej er kontraktstyret og driver indtægtsdækket virksomhed ved at udføre opgaver for Greve Kommune og andre. Park & Vej er organisatorisk placeret i Center for Teknik og Miljø, fordi den største bestiller i kommunen er netop Center for Teknik og Miljø, og da det er Center for Teknik og Miljø, der er ansvarlig for vej- og landskabsområdet. Centrets økonomiske ramme og ressourcer Center for Teknik og Miljøs nettodriftsbevilling for 2011 er ca. 222 millioner kr. hvor Greve Brandvæsens årlige omsætning er ca. 14 millioner kr. og Park & Vejs årlige omsætning er ca. 53 millioner. Park & Vej har et overskudskrav på 2,5 millioner kr., som indgår i budgettet. Nettoanlægsbudgettet for 2011 er på ca. 173 mio. kr. I centret er der ca. 110 medarbejdere fordelt ca. således: 1 centerchef 6 sektionsledere 7 i Staben 41 i Kommunale Ejendomme 22 i Intern Service 10 i Natur & Miljø 15 i Plan & Byg 6 i Vej & Landskab Center for Teknik og Miljø

2 Derudover har Park & Vej 62 ansatte, mens Greve Brandvæsen har 4 faste medarbejdere og 50 frivillige. Lovgrundlag Center for Teknik og Miljø er underlagt en lang række love i forbindelse med udøvelse af centrets myndighedsopgaver m.v. Alle lovregulerede opgaver i centret løses indenfor det afsatte budget i henhold til de gældende bestemmelser. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets område er det ikke anlæg og vedligehold af bygninger/ejendomme der er opgaven, men derimod de tilknyttede serviceområder: Kantinedrift, administration af rengøringen af alle Greve Kommunes ejendomme, kopi og print, forsikring inkl. arbejdsskader og risikostyring, ejendomsdrift på Rådhuset samt Olsbækken og kommunens bilpark. Drift af biler Center for Teknik og Miljø administrerer driften af størstedelen af kommunens biler, hvilket som udgangspunkt er et styrbart udgiftsområde. Med virkning pr. 1. januar 2011 er budgetterne til driften af bilerne samlet under Økonomi- og Planudvalget. Drift af rengøring For rengøringsområdet er der som udgangspunkt tale om et styrbart udgiftsområde, idet der dog er visse kontraktlige bindinger i forhold til at reducere udgifterne. Udgifterne er indenfor servicerammen. Kommunen er bundet af kontrakt med forskellige rengøringsfirmaer indtil 31. juli Byrådet besluttede i august 2010, at forlænge kontrakterne med 2 år indtil 31. juli Risikostyring For forsikringsområdet er handlemuligheden at fortsætte arbejdet med at forebygge skader mm. På den måde mindskes udgifterne til hhv. forsikring og skadesdækning på de områder, hvor kommunen er selvforsikret. Der er på de kommende års budget afsat penge til investeringer i materiel m.v. til skadeforebyggelse. Byggesager Der behandles årligt ca. 800 ansøgninger og anmeldelser samt henvendelser om byggeri. I en stor del af ansøgningerne søges der om dispensation fra regler i byggeloven eller planloven. I forbindelse med byggesagsbehandlingen samarbejdes med andre fagområder om f.eks. vej- og miljøforhold. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at kontrollere, om oplysningerne i Byggeog Boligregisteret er korrekt. Dette gøres i forbindelse med, at der er byggesager på ejendommen samt i forbindelse med, at ejere selv oplyser ændringer. Det er vigtigt, at registeret er korrekt, da det blandt andet er grundlaget for ejendomsbeskatningen. Byggesagsområdet er delvist brugerfinansieret, idet der kan opkræves gebyrer for byggetilladelser og anmeldelser af udhuse m.v. Der kan ikke opkræves gebyrer for behandling af klager over naboer m.v. samt generelle forespørgsler og landzonesager. Indtægten fra byggesagsbehandlingen er i størrelsesordenen 2 til 3 mio. kr. pr. år afhængig af størrelsen af de byggerier, der gives tilladelse til. Der må ikke opkræves gebyrer, som overstiger den reelle udgift til byggesagsbehandlingen. Center for Teknik og Miljø

3 Udfordringer At sikre at den service, der ligger i opgaverne, lever op til forventningerne og kan måle sig med andre tilsvarende services på kvalitet og pris, uanset om det er privat eller offentlig virksomhed der sammenlignes med. Udfordringen bliver bl.a. at tydeliggøre, hvilken service der ydes og den kvalitet, der kan forventes. At kunne yde den service, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere, indenfor de givne budgetrammer. Bestemmelserne inden for byggesagsområdet er i stigende grad gjort individuel. Det betyder, at faste regler om f. eks. krav til afstand til skel er afløst af regler, hvor der skal ske en individuel vurdering af det konkrete projekt. At sagsbehandle byggesagerne hurtigst muligt inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Sagsbehandlingstiderne er i 2010 offentliggjort på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Indsatsområder Drift af biler Primo 2011 gennemføres en analyse af Greve Kommunes bilpark. Analysen skal indeholde en beskrivelse af udviklingen og udnyttelsen af bilparken, herunder indstilling om fremtidig finansieringsform. Drift af rengøring Der er gennemført et pilotprojekt på Greve Kommunes skoler omkring ekstra rengøring på toiletterne, dette projekt evalueres medio Yderligere gennemføres på skolerne rengøringskampagnen Hvis du rydder op så gør vi rent ultimo Byggesagsarkivet - med afsluttede byggesager - forventes fuldstændigt digitaliseret fra årsskiftet 2010/2011. Her vil den enkelte borger eller virksomhed m.m. få adgang digitalt til deres sag og andre sager i kommunens byggesagsarkiv via kommunens hjemmeside. I 2011 arbejdes der med implementering af det digitale byggesagsarkiv i den daglige drift. Fortsat udvikling af byggesagsbehandlingen og reduktion af sagsbehandlingstider Der arbejdes kontinuerligt med optimering af byggesagsbehandlingen i forhold udfordringerne om større effektivitet og kvalitet i byggesagsbehandlingen. I forhold til digitale løsninger arbejdes der med løbende at forbedre og målrette informationerne på kommunens hjemmeside. Fra centralt hold arbejdes der på, at borgerne fremover får mulighed for at indsende ansøgninger elektronisk. Dette vil i givet fald også blive indført for borgerne i Greve Kommune. Som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen foretaget i 2010 samt implementeringen af det digitalt byggesagsarkiv på hjemmesiden m.m. vil arbejdsgange for byggesagsområdet blive gennemgået endnu en gang ud fra LEAN modellen, for til stadighed at opnå bedst mulig effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed. Kommune- og lokalplanlægning Kommunen skal udarbejde en planstrategi indenfor første halvdel af valgperioden, dvs. senest udgangen af Den skal efterfølges af en revideret kommuneplan inden udgangen af selve planperioden i Planstrategien sætter de strategiske pejlemærker for den fremtidige by- og befolkningsudvikling, mens kommuneplanen lægger hovedstrukturen for kommunen med konkrete retningslinjer og rammer for enkeltområder. Center for Teknik og Miljø

4 Helhedsplaner er et mellemled imellem kommuneplanen og lokalplan. Helhedsplaner beskriver intentioner og struktur for et større byudviklingsområde. Lokalplanerne bestemmer de mere detaljerede bestemmelser for bebyggelse, bymiljø og trafikforhold m.v. Udfordringer Udfordringen i planstrategien denne gang er, på én gang at tilpasse udviklingen til konjunkturerne samtidig med at det lange sigt bevares for byens og det åbne lands udvikling og bevaring. Befolkningsudviklingen har stor betydning for boligudviklingen og i sidste ende også skattegrundlaget. Erhvervsudviklingen har betydning for kommunens tiltrækningskraft overfor attraktive erhvervsvirksomheder, så arbejdspladser kan bevares og tilføres kommunen. Udfordringen ved helhedsplaner er at få tilrettelagt en god proces for inddragelse af interessenter og opnå de for byrådet bedste intentioner for en fremsynet byudvikling og byomdannelse af større områder som fx Greve Kyst, Greve Midtby og Håndværkerbyen. Udfordringen i lokalplanlægningen er, at fastholde en god kvalitet på det bebyggede miljø og bymiljøet i øvrigt, på trods af stagnation indenfor byggesektoren. Indsatsområder Udvikling af Greves kyst og Greve Midtby Projekterne for udvikling af Greves Kyst og Greve Midtby er udsprunget af visionen i planstrategien om at gøre Greve Kommune til et af hovedstadsområdets mest attraktive steder at bo og især tiltrække yngre familier. Projekterne er defineret som fyrtårnsprojekter der, dels skal gøre Greve midtby til et dynamisk bycentrum, dels kysten til den blå Scene. Greve Kyst Projektet for Greve Kyst har til formål at styrke oplevelser og aktiviteter i Kystområdet og vurdere fortætningsgraden i parcelhusområderne. Der skal på den ene side at skabes større visuel kontakt til vandet ved at gøre nuværende grønne arealer mere åbne i beplantningen. I den forbindelse er der afsat penge på budgettet til pleje af beplantningen ved Granhaugen. På den anden side skal der skabes mulighed for aktiviteter og oplevelser i kystområdet. Dels ved fysiske anlæg, dels aktiviteter - organiserede som uorganiserede - der kan trække borgerne fra Greve Kommune til Kysten samt skabe opmærksomhed fra resten af Hovedstadsområdet. Der udarbejdes en helhedsplan for hele strækningen, hvor de 3 byområder Hundige, Greve Midt og Karlslunde behandles ud fra hver deres identiteter og potentialer. Planlægning og proces forventes at strække sig over 1½ år og være klar til realisering i Hundige er det første byområde der tages fat på. Greve Midtby Projektet fra Greve Midtby har til formål at skabe et mere intenst bymiljø omkring stationen ved at bygge tættere, mere varieret og bæredygtigt i bred forstand - samt skabe en bedre konkurrenceevne for detailhandelscentret. Byfortætningen skal udover at indeholde flere bygninger til detailhandel, kontorer og boliger have elementer af kultur, kunst, organiseret og uorganiseret fritidsliv, bevægelse og leg for at gøre bymidten attraktiv for byens borgere og især børnefamilier. Greve Midtbyprojektet skal fysisk have forbindelse til kystområdet. Kommunen vil forsøge at igangsætte midtbyplanerne, selvom der er lavkonjunktur på investeringsmarkedet for detailhandel, kontor og boligbyggeri. Oplæg til den videre planlægning af mulighederne for at realisere konkurrenceprojektet, mulige udbudsområde- og lokalplanområder for nyt byggeri samt i forhold til investorinteresser, vil blive forelagt for Byrådet primo Center for Teknik og Miljø

5 Udarbejdelse af helhedsplaner for Erhvervsområder Planstrategien har erhvervs- og arbejdsliv som fyrtårnsprojekt for til stadighed at have fokus på kommunens udbud af erhvervsvirksomheder og dermed udbud af arbejdspladser. Formålet er, at bevare gode vækstmuligheder for de mindre virksomheder og iværksættere i kommunen. Samtidig skal en sådan udvikling sættes i et større perspektiv med udviklingen i Region Sjælland og København Syd f.eks. med det kommende nye sygehus. Kommuneplanen fastsætter en rækkefølge for udarbejdelse af helhedsplaner, hvor Håndværkerbyen og Kildebrønde Industri er højst prioriteret. For Håndværkerbyen er det vigtigt at få fokus på at vælge de kvaliteter området kan og skal fortsætte, i forhold til at området ligger tæt på station, fritidstilbud og midtbyen. For Kildebrønde Industri skal der også sættes fokus på de fremtidige anvendelser i området, men i dette tilfælde er grundene større og nærheden til motorvejen optimal. Det er virksomhedstyper indenfor industri, produktion, lager, transport- og logistik, entreprenør og oplag der er mulige. Problematikken er, at nogle af virksomhederne i området er lukket, hvilket giver tomme og forladte lokaler. Dette giver signaler om de nuværende konjunkturer og overvejelser om de fremtidige anvendelser. En proces og helhedsplan for Håndværkerbyen forventes påbegyndt primo 2011 og for Kildebrønde Industri medio Teknik- og Miljøudvalget Drift og udvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilhørende udendørsarealer til kommunale formål, budgetlægges fortrinsvis under Teknik og Miljøudvalgets budgetområde, i enkelte tilfælde under de øvrige fagudvalgsområde. På Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter opgaven primært vedligeholdelsen af samtlige kommunale ejendomme. Vedligeholdelsesomkostninger afholdes fra én fælles driftskonto. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift er primært den rationelle stordriftslinje. Udfordringer At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. En stor og betydende udfordring er at begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger. Forskellige modeller prøves af her, og for den del af ejendomsporteføljen, der omfatter Greve Kommunes skoler, er der indgået aftale med en privat operatør om at begrænse energiforbruget i større skala (EPC-samarbejde). Over tid er det tanken at inddrage resten af den relevante ejendomsportefølje i dette arbejde. På vedligeholdelsesområdet er der også en udfordring i at bevare bygningernes funktionalitet og værdi ved systematisk vedligeholdelse. De fleste ejendomme har enten vedligeholdelsesmæssigt eller funktionelt efterslæb, og en større og større andel af midlerne anvendes til afhjælpning af akutte hændelser. Det årlige bygningssyn afdækker behov for omkring 30 mio. kr. (2010), mens der i 2011 er budgetlagt ca. 11,7 mio. kr. til dette område. Der er således et stort gab mellem behov og ressourcer. Af de afsatte midler går alene omkring 2-3 mio. kr. på aftaler, der sikrer service på installationer og de mange krævede syn (myndighedskrav), samt sikring af at vitale installationer virker. Der har derfor i en årrække været et stort Center for Teknik og Miljø

6 gab mellem behov og afhjælpning, og opgørelsen ved bygningssynene falder ikke ret meget mellem årene, trods de anvendte midler. Indsatsområder Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende grønne områder skal ske ved årlige bygningssyn, der identificerer behovene for opretning, udskiftninger og generel vedligeholdelse. I en tid med pres på den kommunale økonomi, og med et forventningspres på energireduktioner, vil nogle af de tiltag der løbende iværksættes, omhandle nye måder at optimere og ajourføre så mange af bygningernes installationer som muligt. Dette kan f.eks. ske ved at indgå partnerskaber, som det netop indgåede EPC-samarbejde på skolerne. Reduktion i antallet af bygninger og m 2 samt mere fleksibel udnyttelse af kommunens ejendomme Der skal fortsat løbende arbejdes på at optimere udnyttelsen af kommunens ejendomme, så der ikke disponeres over flere arealer, end der er brug for. Driftstunge ejendomme skal så vidt muligt udgå af ejendomsporteføljen. Bygningerne skal indrettes mere fleksibelt og udnyttes bedre. Dette kræver investeringer over tid, men kan nedsætte udgifterne til den løbende drift af porteføljen. Samtidig skal eksterne lejemål reduceres og på sigt helt afskaffes, så længe der er mulighed for at anvende egne ejendomme. Når ejendomsporteføljen er helt udnyttet, kan eksterne lejemål benyttes efter behov på korte lejekontrakter. Det forventes at igangværende Rokadeplan kan gennemføres i 2011, herunder salg af Bugtskolen. Begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger Udover udbygning af det eksisterende EPC samarbejde skal der udvikles nye måder at optimere og ajourføre så mange af bygningernes installationer som muligt. F.eks. ved at indgå partnerskaber svarende til EPC-samarbejdet. Natur og Miljø (herunder spildevand) Forebyggelse af oversvømmelser er forsat et af de store fokusområder, der betyder særligt tidskrævende sagsbehandling i forhold til spildevandsområdet men også i forhold til vandløbsadministrationen. Der arbejdes med at få alle anlæg til at leve op til dagens standard. Pumpestationer og mange anlæg på renseanlægget er etableret i 60 erne og et stort efterslæb skal derfor indhentes. Der stiles mod en standard, så akutreparationer bliver undtagelsen, og oversvømmelser kun vil kunne ske i ganske ekstraordinære vejrsituationer. Der er således mange tiltag i gang f.eks. etablering af nye bassiner og renovering af ledningsanlæg. Center for Teknik og Miljø står for myndighedsbehandlingen i henhold til den gældende lovgivning for alle ændringer i anlæg og udledninger. Der er systematisk blevet renoveret hovedledninger for spildevand siden Områder i Greve Landsby, Kildebrønde og Tune der endnu ikke er renoveret forventes at være færdigrenoveret i Jord og grundvand En af de store opgaver er myndighedsbehandling i forbindelse med drikkevand. Der føres tilsyn med vandværker, drikkevandskvalitet og arbejdes med sløjfning af boringer og indvindingstilladelser m.v. Størrelsen på opgaven hænger dog sammen med, om der er problemer med vandet. Center for Teknik og Miljø

7 Overordnet planlægning af vandressourcerne bliver en vigtig udfordring i dette og de kommende år. Der skal udarbejdes ny vandforsyningsplan og indsatsplan, og dette skal indgå i vandmiljøhandleplanerne. Yderligere håndteres der også jordforureningssager. Virksomheder og affald Et meget vigtigt arbejde består i at føre effektivt tilsyn med, at virksomhederne og landbrugene i kommunen overholder Miljølovgivningen. Greve Kommune gennemfører det lovpåkrævede antal virksomhedstilsyn, hvilket svarer til 75 til 100 besøg årligt. Der skal udarbejdes en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplan er blevet vedtaget af Greve Byråd 24. juni Formålet med planen er at give en status for affaldsområdet i kommunen og beskrive mål og planer for den kommende periode. MiljøCenter Greve er pr. 1. januar 2010 blevet åbnet for erhvervsvirksomhederne i kommunen. Dette sker i forbindelse med den nyligt vedtagne affaldsbekendtgørelse. Forsyningsvirksomheden er pr. 1. januar 2009 omdannet til et kommunalt ejet aktieselskab under navnet Greve Forsyning. Opgaverne, der hører under Greve Forsyning, er derfor ikke længere en del af Greve Kommunes budget. Eneste tilbageværende opgave fra Greve Forsyning er bortskaffelse af erhvervsaffald, der er budgetlagt under Denne opgave er forbrugerfinansieret og indgår ikke i servicerammen. Opgaven finansieres af takster uafhængigt af det skattefinansierede område. Der budgetteres ud fra hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket betyder, at der over tid (år) skal være balance mellem udgifter og indtægter. I og med at området drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, er der begrænsede styringsmuligheder. Handlemulighederne er således en afvejning af det ønskede serviceniveau for indsamling af erhvervsaffald overfor fastsættelsen af taksten på området. Udfordringer Generelt er der store udfordringer på natur- og miljøområdet, fordi det er et lovgivningsmæssigt stort område, som i disse år har stor bevågenhed. Det vil sige, at der løbende kommer mange nye love og især bekendtgørelser, som medfører ændrede procedurer samt en øget administration på området i kommunerne. Som vandløbsmyndighed er der store udfordringer i de kommende år i forhold til de nationale vandplaner og de deraf følgende lokale handleplaner, der skal sikre en økologisk god tilstand i vandløb, vådområder og havmiljøet. Kommunen har allerede nu gang i flere store vandløbsreguleringsprojekter (Nedre Olsbæk, Greve Landsby, Karlstrup Mose), der er igangsat bl.a. for at mindske oversvømmelsesrisiko, men også for at forbedre natur og miljø, således at fastsatte miljømål kan opnås. Udover myndighedsbehandling fungerer Teknik og Miljø som bygherrer i forhold projekter om vandløbsregulering/ restaureringer samt naturgenopretning. Indsatsområder Vand- og Naturplaner for Danmark er blevet offentliggjort pr. 15. januar 2010 i første udkast. Det betyder, at kommunen i 2010 primært har arbejdet med vandplanen for Køge Bugt oplandet og deltage aktivt i høringsprocesserne i forhold til staten (Miljøcenter Roskilde). I 2011 skal kommunen selv udarbejde handleplaner for vandplanen. Vand- og Naturplanerne står højt på statens fokusliste, og de vil således også blive meget væsentlige i kommunernes natur- og miljøadministration. Center for Teknik og Miljø

8 I forbindelse med vedtagelsen af vand- og naturplanerne i 2010 arbejdes der fortsat med en revision af den gældende spildevandsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. De kommende planer vil implementere nye tiltag således, at Greve kommune kan opfylde kravene i vand- og naturplanerne. Drikkevand øget kontrol Som følge af Tune Vand-sagen i sommeren 2009 er der et øget fokus på drikkevandsområdet, øget kontrol med vandværkerne, og der vil være en løbende forbedring af procedurerne på området. Desuden skal næsten alle vandindvindingstilladelser fornyes i løbet af de kommende år. Nye spildevandsanlæg Byggeaktiviteten i Greve øges i de næste år. Der skal etableres nye spildevandsanlæg i en række områder i overensstemmelse med lokalplaner. Udarbejdelse af ny spildevandsplan Der skal udarbejdes en ny spildevandsplan, som kan leve op til kravene i statens vand- og naturplaner. Der forventes især fokus på kloakering i det åbne land. Arbejdet er iværksat og forventes afsluttet ultimo Driftskontrakt med Park & Vej Kontrakten er delt op i 2 dele: Grøn, der dækker over vedligeholdelse og renholdelse af kommunens grønne områder, rabatarealer, skraldespande, buslæskure og legepladser. Opgaven vedrørende vintertjeneste ligger ligeledes her. Sort, der dækker over vejafmærkning og skiltning, udbedring af skader, renovering af fortove samt udlægning af slidlag på veje og cykelstier. Udfordringer Kontrakten med Park & Vej er ikke længere tidssvarende pga. større ændringer i mængder. Derudover er priserne fra udbuddet blot fremskrevet siden udbuddet i 2002, og en række af disse priser passer ikke længere med de nutidige priser på ydelserne, hvorfor der er overvejelser om at udbyde både det grønne og det sorte område igen. Byrådet har på den baggrund i længere tid drøftet mulighederne for driftsform og eventuelt samarbejde med andre, samt udbud af dele af opgaverne eller dem alle. Der er endnu ikke taget beslutning i sagen. Strandvejen er et særligt område, som ikke med nuværende budget kan beholde sit udseende, hvad angår beplantninger m.m. Der skal tænkes i nye baner, bl.a. ved bedre kig mod vandet fra Strandvejen og nye typer af beplantning langs vejen. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, men hovedparten af midlerne til denne opgave ligger som anlægsmidler. Dog indeholder kontrakten almindelig reparation af huller i vejen samt udskiftning af kantsten og brønde m.m. Endvidere er der midler til afvanding. Der er flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt, hvorfor efterslæbet til en vis grad kan indhentes. Dette gælder dog ikke for kantsten og skilte, hvor der er væsentlige udgifter. Ligeledes er der en væsentlig udfordring i vedligeholdelse af afvandingssystemet, idet midlerne også skal dække de store afvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af afvandingen. Indsatsområder Forbedring af og adgang til natur I 2011 fortsættes tiltagene på moseområderne og Langagergård for at skabe bedre adgangsmuligheder til områderne og forbedre naturkvaliteten. Center for Teknik og Miljø

9 Vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelsen er ved at blive grundigt analyseret. Det undersøges, hvilke muligheder der er for at spare på området, f.eks. ved at afprøve nye materialer frem for vejsalt. Bekæmpelse af bjørneklo Bekæmpelsen af bjørneklo er en opgave, som hele tiden udvikles i takt med bedre viden om metoder til fjernelse, samt ny lovgivning. Drift af veje og stier Det vil være nødvendigt, at prioritere flere midler til afvandingsområdet indenfor det eksisterende budget. Dette gælder både udskiftning af brønde samt nødvendige reparationer af ledningsnettet. Derudover skal der i 2011 gøres en særlig indsats mht. afmærkning af veje. Kommunale veje Ud over det, der er omfattet af kontrakten med Park & Vej, dækker området især udgifter til drift af belysning på både offentlige veje og private fællesveje samt signalanlæg. Det er hovedsageligt DONG Energy, som varetager driften af belysningen, men derudover er der en række mindre anlæg, f.eks. tunnellerne, som Greve Kommune stadig selv sørger for. DONG har gennem en årrække udskiftet en del af Greve Kommunes belysning i forbindelse med kabellægning af luftledningerne og Greve Kommune betaler en del af dette. Denne udgift indgår ligeledes under kommunale veje. Derudover er der jævnligt mindre projekter, f.eks. opstilling af ekstra armaturer og drift af disse, samt drift af nye signalanlæg. Budgettet er i høj grad afhængigt af el-afgifter og nye regler på området. F.eks. har en ændring i skattereglerne sidste år betydet en væsentlig merudgift for Greve Kommunes budget. Udfordringer Både signalanlæg og belysning gennemgår ret store forandringer i disse år. En lang række gamle armaturer bliver udskiftet til lavenergi pærer og LED lys, og der indføres mere overvågning af udstyret via internettet. Dette øger chancen for at finde og rette fejl meget markant, men der ligger også nogle investeringer i opgaven. Derudover er særligt tunnellerne en væsentlig udfordring, idet mange af disse har gammel belysning. Driften af disse søges overtaget af DONG, så der er samme leverandør på hovedparten af belysningen. I fremtiden vil der være en væsentlig udfordring i at vedligeholde afvandingssystemet. Dels har mange afvandingsledninger nu nået en alder, hvor levetiden er ved at være opbrugt, og dels har Greve Kommune overtaget betydelige mængder afvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af afvandingen. Hvis dette problem skal løses, skal der afsættes midler hertil i budgettet. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, og der er oparbejdet et efterslæb. Vedligeholdelsen af broer foregår næsten udelukkende ved anlægsmidler. Det er derfor nødvendigt at prioritere disse områder ved fordelingen af anlægsmidler i Indsatsområder Fastholdelse og forbedring af veje og broers tilstand Der har i 2010 været afsat flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt. Dette har givet området et løft, dog uden at efterslæbet derved er indhentet. Der bør i 2011 fortsat fokuseres på broer og asfalt, så tilstanden ikke bliver kritisk. Center for Teknik og Miljø

10 Trafikhandlingsplan Greve Kommune fik i 2007 udarbejdet sin første trafikhandlingsplan. Der arbejdes nu på at opdatere denne i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Den nye trafikhandlingsplan forventes vedtaget i Kollektiv trafik Dækker den udgift, som kommunen betaler til Movia, som varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale nettodriftsudgifterne for de busser, som kører i kommunen. I de tilfælde, hvor bussen også kører i andre kommuner, bliver nettodriftsudgiften fordelt mellem disse kommuner efter, hvor langt de kører i de pågældende kommuner og det indbyrdes pendlingsforhold. Derudover skal budgettet dække udgifter til handicapkørsel, herunder flextrafik samt busterminaler mv. Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Greve Kommunes udgift til opgaven. Udfordringer I samarbejde med Movia tænkes der hele tiden i nye baner mht. ændring af eksisterende ruter for at opnå flere passagerer eller reducere budgetterne. Indsatsområder Fortsat udvikling og prioritering af den kollektive trafik I samarbejde med Movia tænkes der hele tiden i nye baner mht. ændring af eksisterende ruter for at opnå flere passagerer eller reducere budgetterne. Endvidere er flextrafik indført i Greve Kommune og ordningen søges udbredt i hele kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik og Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgaverne primært på anlægsområdet, samt områderne: Drift af Mosede Fort, Grøn Pleje, bestående af Kontrakt med Park & Vej, Puljen til Stadions og Boldfælleder. GIC har fra 2011 iht. budgettet hjemtaget driften af de grønne områder, der således ikke længere er omfattet af kontrakten med Park & Vej. Derved er ansvaret for vedligeholdelsen af GIC s arealer overgået til GIC. Hovedområdet for Greve Kommune Ejendomme er udviklingen af ejendomsporteføljen samlet på tværs af fagområder, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/beliggenhed. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Udfordringer og Indsatsområder Se under Teknik og Miljøudvalget. Center for Teknik og Miljø

11 Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område er der meget lidt ejendomsdrift; det drejer sig om dels driften af servicearealet i Freyas Kvarter (Aktivitetshuset), og dels om omkostningen til Birkelyparken, hvor der anvendes lokaler p.t. Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Udover driften er der opgaverne på anlægsområdet, hvor der er stor aktivitet ved opførelse af nyt plejecenter, samt mindre om- og tilbygninger. Hovedområdet for Kommunale Ejendomme er udvikling af ejendomsporteføljen, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/ beliggenhed. Udfordringer og Indsatsområder Se under Teknik og Miljøudvalget. Center for Teknik og Miljø

12 3 - Leverancer I forbindelse med Greve Kommunes Kvalitetskontrakt 2010 har Center for Teknik og Miljø følgende målepunkter Mål Mål Mål Badestrande Kommunens strande fortsat har en høj kvalitet som rekreative områder. Højere brugertilfredshed blandt borgerhenvendelserne Resultaterne skal vise at der forsat er tilfredshed blandt borgerne. Ingen tilbagegang og gerne forbedringer. Bedre kvalitet af rengøringen. Kommunens rengøringsrapporter skal ligge på niveau eller højere i Bedre kvalitet af skolernes bygninger. Mål Antallet af vandskader reduceres med 25 %. Mål Mål Renhold At kommunen fremstår æstetisk pæn, og sikkerheden opretholdes for trafikanter og brugere af kommunens arealer Resultatkrav 1: Byområder skal til stadighed fremstå renholdte, og hyppigheden af renholdelse skal tilpasses behovet. Resultatkrav 2: Veje i landområder skal renholdes 2 gange pr. uge og stier 1 gang pr. måned. Vintervedligeholdelse Kommunens veje og stier holdes farbare og trafiksikre under normale vintersituationer. Resultatkrav 1: At primære gennemfarts- og trafikveje er glatførebekæmpet inden for 0 timer og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 2: At kommunale indfalds- og omfartsveje er glatførebekæmpet og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 3: Fordelingsveje i industri- og boligområder skal i tidsrummet være glatførebekæmpet og sneryddet inden for 4 timer. Center for Teknik og Miljø har følgende aktivitets tal, der løbende følges op på. Indhold Indhold Antal byggesager Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Driftsaftale med Park & Vej affald Antal tons affald der er indsamlet på kommunens grønne områder, veje og stier samt tømning af affaldsspande. Center for Teknik og Miljø

13 Indhold Indhold Indhold Driftsaftale med Park & Vej reparation af asfalthuller Antal mandetimer forbrugt på reparation af asfalthuller. Antal virksomhedstilsyn Antal virksomhedstilsyn med virksomheder, landbrug, vandværker og svømmebade Antal besøgende på Miljøcenter Greve Antallet af besøgende på Miljøcenter Greve Center for Teknik og Miljø

14 Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik og Miljø Beløb i kr priser Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Kolonne ØPU 1.01 Olsbækken U adm. Bygninger - vedligeholdelse af Rådhuset og serviceaftaler U Receptioner/gaver U Kantine U I Servicesektion U I En pose penge U Kopi og print - kontrakt U Lokalplaner U Byggesagsgebyr I Database - lokaleoptimering N Hegnsyn U Forsikring - risikostyring U Rengøring U Energimærkning U TOTAL TMU 2.01 Husleje indtægter Greve Forsyning I Den store vedligeholdses pulje U Toiletbygninger U Pensionistboliger U I Forpagtninger U I Fritidsområder U

15 Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Kolonne I Naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse U I Skadedyrsbekæmpelse U I Driftkontrakt med Park og Vej U I Kommunale veje U Kollektiv trafik U Ældreboliger U I Rådhus energi U Kort og lokalplaner mv U Klimaplan + gate 21 U CO2 kvoter I BBR register U Erhvervsaffaldsafgift U I Park og vej U I TOTAL BUU Flyttes til Lejrskoler U Skoler U SFO og svømmehal U Flyttes til DIGET U Vuggestuer U Børnehaver U

16 Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Kolonne Intregrerede institutioner U Flyttes til Familieplejens Biler U Flyttes til KFU 3.04 Klubber U TOTAL KFU 4.01 Mosede Fort U I Kontrak med Park og Vej U Pulje U TOTAL SSU 5.02 Freyas kvarter U Birkelyparken I Hjemmeplejensbiler U Ældreboliger U Ældreboliger I TOTAL Beredskabet U I TOTAL Samlet budget for Center for Teknik og Miljø

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK Vandforsyningsplan 2012 1 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012 Foto: KE Grafisk design: TMF GRAFISK FORORD 3 Drikkevand er en livsnødvendig ressource og levnedsmiddel,

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere