Lokalplan nr parcelhusgrunde i Trylleskov Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr parcelhusgrunde i Trylleskov Strand

2 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 13 9 Tekniske forhold Medlemskab af grundejerforening og ejerlav Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af servitutter/lokalplaner m.m Lokalplanens retsvirkninger 15 4A Udstykning 16 5A Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6A Bebyggelsens omfang og placering 17 7A Bebyggelsens udseende 18 8A Ubebyggede arealer 18 4B Udstykning 20 5B Vej-, sti- og parkeringsforhold 20 6B Bebyggelsens omfang og placering 21 7B Bebyggelsens udseende 21 8B Ubebyggede arealer 21 4C Udstykning 23 5C Vej-, og parkeringsforhold 23 6C Bebyggelsens omfang og placering 24 7C Bebyggelsens udseende 24 8C Ubebyggede arealer Vedtagelsespåtegning 26 Kort Kortbilag 1, Matrikelkort 28 Kortbilag 2, Delområder 29 Kortbilag 3, Arealanvendelse 30 Kortbilag 4, Vejkategori 31 Kortbilag 5, Bindende bestemmelser 32 2

3 Lokalplanvejledning Hvordan er lokalplanen bygget op? Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokalplanområdet samt baggrunden for lokalplanprocessen. Redegørelsen er vejledende og af illustrerende karakter. Bestemmelserne () er den juridisk bindende del af lokalplanen. Kortbilag forefindes bagest i lokalplanen. Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et lokalt afgrænset område. Lokalplanen indeholder eksempelvis bestemmelser om: hvad et område skal anvendes til, hvordan veje og stier skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres, hvor højt og tæt der må bygges, og hvordan friarealerne skal indrettes m.m. Du kan se den komplette liste over, hvad en lokalplan kan indeholde i Planlovens 15. Planloven kan findes på: Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt når større bygge- og anlægsarbejder skal virkeliggøres. Hensigten er, at disse opnår den ønskede udformning og sammenhæng med øvrig planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet kan til enhver tid beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal sendes i offentlig høring for at sikre borgernes indflydelse. Høringen varer mindst 8 uger, og der afholdes ofte borgermøde i høringsperioden. Efter høringsfristens udløb behandler Byrådet de kommentarer og bemærkninger, der er indkommet fra borgere og myndigheder i høringsperioden. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i lokalpressen og er herefter bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune. Forslaget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 3. juni til den 29. juli Der er afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 14. juni

4 Lokalplanvejledning Klagevejledning Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens 58 klages over retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan. Klage over retslige spørgsmål kan sendes til: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Tlf: Vejledning om gebyrordningen kan findes på Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Planlovsystem 2007 Kommunens planlægning er underlagt både den statslige og regionale planlægning. STAT LANDSPLANLÆGNING Regeringens politik: Landsplanredegørelser Oversigt over statslige interesser Landsplandirektiver, Fingerplan 2007 Sektorplaner: Vandplan Natura 2000-planer Trafikplan REGIONALE UDVIKLINGSPLANER Regionens visioner, i Region Sjælland: Den regionale udviklingsstrategi (RUS) Sektorplaner: Råstofplan REGION Regionale vækstfora: Erhvervsudviklingsstrategi KOMMUNE KOMMUNEPLANER Planstrategi Arealregulering for by og land LOKALPLANER 4

5 Redegørelse Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens baggrund Den hidtil gældende Lokalplan for bydelen Trylleskov Strand blev vedtaget i august Byrådet har besluttet at regulere lokalplanbestemmelserne for etape 1, delområde A, B og C. Resten af lokalplan vil blive erstattet med en efterfølgende lokalplan. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter 1.etape af den nye bydel Trylleskov Strand, og består af 40 parcelhusgrunde. Lokalplanområdet består 28 parcelhusgrunde vest for S-togsbanen og 12 parcelhusgrunde der ligger i en kreds på østsiden af S-togsbanen. Heraf har 24 af de 28 grunde har adresse på Karlstrup Mose Allé og 4 har adresse på Trylleskov Allé. De 12 grunde øst for banen har adressen Tryllesløjfen. Den samlede bydel Trylleskov Strand, kan rumme 625 boliger og en integreret dagsinstitution. Der ud over er der udlagt arealer til detailhandel, mulighed for kontor- og service-erhverv og en S-togsstation. Den samlede bydel Trylleskov Strand afgrænses mod syd af Cementvej, mod vest af Køge Bugt Motorvejen og den offentlige sti Markstien, mod øst af Karlstrup Strandvej og mod nord/ øst af bebyggelsen Trylleskov Parken. S-toget til Køge, kører på en dæmning igennem området i nord/sydgående retning. Lokalplanområdets placering i kommunen. Eksisterende forhold Trylleskov Strand er beliggende på den tidligere Jernvejsgårds jorde og er med sine 30 ha. imellem Karlstrup Strandvej og Markstien det største byudviklingsareal i Solrød Kommune. Arealet har hidtil været anvendt til landbrug, men er nu under udvikling til en ny bydel. Bortset fra træbeplantningen omkring den nedrevne Jernvejsgård og træer og buskads omkring to mergelgrave, findes der ikke markant eller bevaringsværdig beplantning i området. Arealet er let kuperet med en højdeforskel på 2 m fra den nedrevne gård ned til Markstien. Lokalplanområdets placering i nærområdet. 5

6 Redegørelse Naturen Området ligger naturskønt med stranden og Trylleskoven mod øst og de fredede moseområder Karlstrup og Engstrup Mose mod nordvest. Vandhullerne i området fungerer som levested for bl.a. padder og insekter. I Karlstrup og Engstrup mose er der et rigt dyreliv og en meget varieret vegetation. Markstien, der løber langs området nord- og vestlige kant er en kommunal hovedsti med fast belægning og belysning, som fungerer som hovedsti til Munkekærskolen, Rådhuset og Solrød Center. Det fredede moseareal nordvest for området indeholder en række stier og har en stor rekreativ værdi. Byggeri Trylleskov Strand er allerede er under udbygning. Udover udstykningen og salg af etape 1, delområde A, B og C, har Solrød Kommune opført en integreret daginstitution til 120 børn, som åbnede i juni Der er yderligere solgt 3 boligøer til rækkehuse og etageboliger. Boligø 10 er solgt og bebygget med 19 rækkehuse. Boligø 17 er solgt til opførelse af ca. 66 almene boliger, som ønskes opført som super-lavenergi boliger. Boligø 18 er solgt med henblik på at opføre 11 rækkehuse og 16 lejligheder. Fremtidige forhold for 1. etape Delområde A er næsten udbygget. Den eneste ændring i forhold til lokalplanbestemmelserne i lokalplan er, at det er frit, hvilken type hæk man planter. Delområde B får nye bestemmelse: 1) Med denne lokalplan kan der både bygges etplansboliger med høj rejsning og boliger i 2 fulde etager, evt. med tagterrasse i første sals højde. 2) I den tidligere lokalplan skulle grundene henligge åbne og uindhegnede i forhold til omgivelserne. Med denne lokalplan åbnes der mulighed for at indhegne parcellerne med hæk på helt sædvanlig måde. Delområde C får 3 nye bestemmelse. 1) Hidtil har man haft mulighed for at bygge i to fulde etager på halvdelen af grundene. Denne mulighed ændres, så der kun kan bygges i 1 eller 1½ etage på alle 12 grunde. 2) I lokalplan var det muligt at bygge i naboskellet. Dette vil med vedtagelsen af denne lokalplan ikke være muligt. Boligen skal holdes minimum 2,5 meters afstand til naboskellet. 3) Kravet om sortmalet plankeværk ændres, så man også kan plante hæk. Begrundelsen for ændring nr. 1 og 2 er, at kommunen havde forventet én bygherre til hele boligøen, som kunne styre forhold, som nabogener ved skygge og indblik. Dette er vanskeligt, når der er individuelle bygherrer for hver grund. 6

7 Redegørelse Offentlig høring Lokalplanforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden fredag den 3. juni torsdag den 29. juli 2011, begge dage medregnet. Der blev holdt borgermøde den 14. juni Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar. Forhold til anden planlægning Landsplandirektiv Fingerplan 2007 Landsplandirektivet Fingerplan 2007 omfatter alle hovedstadsområdets kommuner og udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg m.m. Denne lokalplan er i overensstemmelse med Fingerplan 2007, da området er udlagt som eksisterende og planlagt byzone. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Regionplan 2005 blev på en lang række punkter ophævet med Kommuneplan for Solrød Kommune, da størstedelen af regionplanens retningslinjer blev indarbejdet i kommuneplanen. Regionplanens mål og retningslinjer for vandområdet er dog fortsat gældende, indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft og en handleplan for Solrød Kommune efterfølgende vedtages. Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser hvor grund-vandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestem-melser for områdets anvendelse er ikke i strid med grund-vandsbeskyttelsen i området, da der ikke planlægges ny an-vendelse af området, der kan være grundvandstruende. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 603. Følgende rammer gælder for den del af rammeområde 603, der omfatter denne lokalplans afgrænsning: En lokalplan, der træffer bestemmelser for områderne, skal sikre: at området anvendes til boligformål, daginstitutioner og skole. Området kan desuden i begrænset omfang anvendes til detailhandel, liberalt erhverv, mindre kontor- og serviceerhverv samt til en S-togsstation med tilhørende p-plads. at antallet af boliger inden for Trylleskov Strand som en helhed ikke overstiger 800 (inkl. Trylleskovparken). at grunde skal kunne udstykkes med en minimumsstørrelse på 250 m2 til tæt-lavt byggeri. at der gives mulighed for eksperimenterende bebyggelse. at bebyggelsen kan opføres i op til følgende højder: 2 etager indtil 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige skel Kommuneplan indeholder et hæfte med rammer for lokalplanlægningen. Hæftet er at finde på vores hjemmeside 7

8 Redegørelse 3 etager i afgrænsede dele af resten af området. at bebyggelsesprocenten for tæt-lavt boligbyggeri ikke overstiger 45. at bebyggelsesprocenten i et etageboligområde ikke må overstige 65 %. at mindst 20 % af Trylleskov Strand anvendes til friarealer af forskellig karakter, fælles for området. at den nye bydel skal have egen adgangsvej fra anlægsfasens start. Herudover gælder også de generelle rammer, som findes i Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Rammelokalplan for den nye bydel, Trylleskov Strand Rammelokalplanen fastsætter de generelle bestemmelser for hele Trylleskov Strands anvendelse, mens der for 1. etape (delområde A, B og C) er detaljerede bestemmelser. Nærværende lokalplan omhandler etape 1, delområde A, B og C og fastsætter detaljerede bestemmelser, der muliggør at dette delområde kan bebygges. Derfor aflyses de tilsvarende bestemmelser i lokalplan Resten af lokalplan bestemmelser, vil blive revideret som en ny rammelokalplan, der efter offentlighøring forventes endeligt vedtaget af Solrød Byråd i løbet af sommeren Herudover gælder også de generelle rammer, som findes i Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Solrød Kommunes Spildevandsplan Som led i kommunens klimatilpasningsplan for at mindske overbelastning af kommunens regnvandskloakker, vandløb og søer og dermed forebygge oversvømmelser, er det vigtigt, at overfladeafstrømningen overholder de forudsætninger, regnvandskloakken er anlagt efter. Lokalplanens delområder skal derfor overholde den afløbskoefficienter, der er fastsat af kommunen. På boligøen kan etableres ånen-lav bebyggelse, der må have en maksimal afløbskoefficient på 0,40 og grønne områder med en maksimal afløbskoefficient på 0,10 og befæstede vejarealer med en maksimal afløbskoefficient på 0,90. Der afledes desuden spildevand efter en samlet masterplan for Trylleskov Strand. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i byzone. I henhold til planlovens 16, stk. 4, skal der inden for kystnærhedszonen redegøres særligt for bebyggelses højde og visuelle påvirkning af området. Kyststrækningen i Solrød Kommune er karakteriseret ved, at 8

9 Redegørelse kun bebyggelser i første række mod vandet markerer kystlinien. Den øvrige bebyggelse er skjult af træbeplantning. Ændringer der muliggøres af denne lokalplans bestemmelser, vil ikke kunne ses fra kysten. Fortidsminder Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige kulturhistoriske interesser. Køge Museum har tidligere foretaget arkæologiske prøvegravninger af hele Trylleskov Strand-området. De områder der er af arkæologisk interesse er undersøgt nærmere. Ved prøvegravningerne er der ikke fundet fortidsminder inden for dette lokalplanområde. Bygherren eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode Køge Museum om en udtalelse. Findes der i forbindelse med jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum. Forsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra Solrød Vandværk. Lokalplanområdet kloakforsynes af Solrød Spildevand A/S og skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med fjernvarme. Uanset lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, er Byrådet forpligtet til at skulle dispensere, når ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse (dvs. bebyggelsen opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibebyggelse), jf. planlovens 19, stk. 4. Forsyning af forbindelse til el, telefon, internet, radio og tv sker fra forsyningsselskaber i området. Forhold til byens andre funktioner Vej-, og parkeringsforhold Den primære vejadgang til bydelen foregår ad Trylleskov Allé med adgang fra Karlstrup Strandvej. Når en større del af Trylleskov Strand er udbygget vil Trylleskov Allé bliver forlænget til Cementvej således, at der i fremtiden også vil være vejadgang til lokalplanområdet fra Cementvej. Karlstrup Mose Allé og Tryllesløjfen udlægges som private fællesveje. Karlstrup Mose Allé udlægges i 10 m bredde. Heraf 4 m kørebane og 4 m rabat mod nord og 2 m rabat mod syd. Tryllesløjfen er udlagt i en bredde af ca. 8 m med 4 m kørebane ved indkørslen og 5 m i selve sløjfen. Der er etableret vendeplads på Karlstrup Mose Allé. Der bliver etableret gæsteparkeringspladser som fælles p- pladser på Tryllesløjfen og Karlstrup Mose Allé. Støj I forbindelse med udbygning af den nye bydel Trylleskov Strand, etableres der en op til 11 m høj støjvold langs Køge Bugt motorvejen (se lokalplan 603.3), som skal sikre at støjniveauet på opholdsarealerne ikke overstiger de grænsevær- 9

10 Redegørelse dier, der fastsættes af Miljøstyrelsens (eller anden lovgivende myndigheds) til enhver tid gældende støjgrænser. Herudover skal bygherren sørge for, at bygningerne er isoleret, så de indvendigt overholder de i det gældende bygningsreglementet fastsatte støjgrænser. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til landbrug. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. Skoledistrikt Lokalplanområdet ligger inden for Munkekærskolens skoledistrikt. Afstand til skolen langs Markstien ca m. Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget ændrer ikke på de bestemmelser, der fremgår af Lokalplan Den nye bydel Trylleskov Strand. I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 603.2, blev der udarbejdet en miljøvurdering og det er Byrådets vurdering, at der ikke skal foretages endnu en miljøvurdering af dette lokalplanforslag. Helhedsplan Helhedsplanen for bydelen Trylleskov Strand består af: Bebyggelsesplan og landskabsplan 2010 Arealanvendelseskortet - se Kortbilag 4 side 30, Kvalitetsprogram 2010 Masterplanen fra 2010 Den nye bydel Trylleskov Strand skal være en ny type haveby. Bebyggelsen samles på øer, der ligger let hævet i forhold til det omkringliggende grønne landskab. Boligområdet bliver bearbejdet landskabeligt så det i fremtiden får engkarakter med vandhuller og delvist våde områder mellem boligøerne i bydelen. For at skabe engkarakteren med periodevise oversvømmede enge og mindre vandhuller, ledes overfladevandet fra belægninger og hustage ud i landskabet i dertil udgravede småsøer. 10

11 Redegørelse Bebyggelsesplan og landskabsplan På denne plan vises strukturen i hele bydelen, med parcelhusudstykningen, boligøer, veje, stier, småsøer og beplantning. Se planen på Se også arealanvendelseskortet på kortbilag 4 side 30. Kvalitetsprogram 2010 Kvalitetsprogrammet er et hæfte på 51 sider, der viser intentionerne for bydelen Trylleskov Strand. Se kvalitetsprogrammet på Masterplanen 2010 Fastlægger den præcise beliggenhed af alle veje, ledninger, bebyggelser og søer i terrænet. Planen kan ses i Teknik- og miljø, på Solrød Rådhus. 11

12 Redegørelse Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Det vil sige at dispensationen ikke må stride mod lokalplanens principper. 12

13 Bestemmelser Bestemmelser for lokalplanen SOLRØD KOMMUNE Lokalplan parcelhusgrunde i Trylleskov Strand Lokalplanen fastlægger de bebyggelsesmæssige bestemmelser for 1. etape i Trylleskov Strand, delområde A, B og C. Bestemmelserne i 1, 2 og 3 er fælles for de 3 delområ-der. Derefter er bestemmelserne delt op i tre afsnit, så hvert delområde beskrives for sig, dvs. at lokalplanen er opdelt i 4A, 5A, 6A og 4B, 5B, 6B. samt 4C, 5C, 6C I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Solrød Kommune. Fælles bestemmelser: 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, 1.1 at udlægge 1. etape af bydelen Trylleskov Strand til 40 parcelhuse. 1.2 at sikre at delområde C fremstår som en samlet boligø. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr.nr. 12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12 ag, 12ah, 12ai, 38kh, 28ki, 38kk, 38kl, 38km, 38kn, 38ko, 38kp, 38kq, 38kr, 38ks, 38kt, 38hq, Karlstrup By, Karlstrup Sogn samt alle parceller, der efter den 1. maj 2011 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området ligger i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder: A, B og C, som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde A, B og C må kun anvendes til helårsboli-ger med friarealer. 3.2 Der må højest indrettes 1 bolig pr. parcel. 3.3 Der er bopælspligt i området. 3.4 I boligerne må der drives en sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig uden fremmed medhjælp i form af ansatte medarbejdere. Der er dog mu lighed for medhjælp i form af regnskabsassi- 13

14 Bestemmelser stance, rengøring o.lign. at virksomheden drives på en sådan måde, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for par kering, udover hvad der er plads til på den pågældende ejendom/parcel eller dennes andel i en eventuel parkeringsplads. 3.5 Derudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.6 Matrikel nr. 38 hq Karlstrup By, Karlstrup Sogn skal benyttes som fælles friareal for hele Trylleskov Strand. Området må ikke bebygges. Se kortbilag 1. 4 Se afsnittet for delområde A, B eller C. 5 Se afsnittet for delområde A, B eller C. 6 Se afsnittet for delområde A, B eller C. 7 Se afsnittet for delområde A, B eller C. 8 Se afsnittet for delområde A, B eller C. Fælles bestemmelser, fortsat: 9 Tekniske forhold 9.1 Bebyggelsen skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk a.m.b.a. 9.2 Der er tilslutningspligt, men ikke aftagningspligt, til kollektiv varmeforsyning. Delområde A og B er forsynet med naturgas. Delområde C er forsynet med fjernvarme. Derudover kan der etableres vedvarende energiforsyning. 9.3 Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen være en integreret del af arkitekturen. 9.4 Ledninger til el, telefon, fibernet skal fremføres under terræn. Forsyningen sker fra firmaer der udbyder i området. 9.5 Paraboler må kun opsættes i overensstemmelse med Solrød Kommunes til enhver tid gældende retningslinjer for placering og udformning. 9.6 Bebyggelsen skal kloakforsynes af Solrød Spildevand A/S og i henhold til Masterplanen for Trylleskov Strand. Afløbskoefficienten fra den enkelte ejendom må maksimalt være 0,4. 14

15 Bestemmelser 10 Medlemskab af grundejerforening og ejerlav 10.1 Der er oprettet en grundejerforening for hvert af de tre delområder. Der er medlemspligt for samtlige grundejere inden for hvert delområde Ændringer i grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Solrød Kommune Grundejerforeningen varetager drift og vedligeholdelse af de private fællesveje samt friarealer inde i delområdet Grundejerforeningerne for delområde A og B kan slås sammen, til en grundejerforening, da de i fællesskab skal vedligeholde Karlstrup Mose Allé Der er oprettet et fælles ejerlav med medlemspligt for alle grundejerforeninger/ejere af storparceller i Trylleskov Strand, herunder eventuelle andelsboligforeninger og almene boligselskaber. Ejerlavet har til formål at drive og vedligeholde alle fælles anlæg, som ligger uden for storparcellerne/boligøerne, så som stier og friarealer, den visuelle og rekreative funktion af vandhuller og små søer. 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal denne være tilsluttet Solrød Spildevand A/S s spildevandsanlæg Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning For hver enkelt ejendom skal der være etableret belægning og adgangsforhold, så affaldshåndtering kan foregå i henhold til Solrød Kommunes gældende regulativ for affald og genbrug. 12 Aflysning af servitutter/lokalplaner m.m Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan 603.2, for Trylleskov Strand, for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan, det vil sige de bindende bestemmelser for delområde A, B og C. 13 Lokalplanens retsvirkninger Retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil. Ønskes ændringer i de eksisterende forhold, skal bestemmelserne følges. Lokalplanen kræver altså ikke, at der etableres de anlæg m.v., som er indeholdt i planen. 15

16 Bestemmelser 13.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges skabt ved lokalplanen Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. Delområde A, særlige bestemmelser: Principskitse 4A Udstykning 4.1 Delområde A afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 og omfatter følgende matr. nr.12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v Karlstrup By, Karlstrup Sogn. Udstykning er foretaget og skal fremover være i overensstemmelse med kortbilag Grundene må ikke være mindre end 775 m2. 5A Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje 5.1 Karlstrup Mose Allé udlægges som en privat fællesvej 16

17 Bestemmelser i en bredde på 10 meter, heraf: 4 m kørebane 3,5 m græsrabatter + 0,5 m bred vandrende af skærver på nord siden, 2 m græsrabatter med parkeringslommer på sydsiden. 5.2 Trylleskov Allé er på den strækning, hvor den giver adgang til matr.nr. 12r, 12s, 12t, 12u Karlstrup By, Karlstrup Sogn udlagt som offentlig vej, udlagt i 10 m bredde, med 5,5 m. vejbane og fortove på 1.20 m i begge sider samt skillerabatter. Se illustration. Vejen er fælles med delområde B. 5.3 For enden af vejen er anlagt en vendeplads, der i henhold til vejreglerne er dimensioneret til lastvogne, såsom renovationsvogne og flyttevogne. Stier 5.4 Der kan etableres stiadgang imellem Markstien og Karlstrup Mose Allé ud for Hovbovej. Der kan etableres sti i forlængelse af Dunhammervej imellem matr. nr 12 i og 12 k på tværes af Karlstrup Mose Allé samt imellem martr. nr. 12n og 12o, begge Karlstrup By, Karlstrup Sogn. Stierne standard vil afhænge af fremtidens behov. Parkering 5.5 Der skal udlægges 2 p-pladser pr. ejendom på egen grund samt ½ plads pr. ejendom på adgangsvejen. Den ½ plads anlægges som en del af kommunens vejanlæg. Overkørsler 5.6 For hver grund er der udarbejdet en byggemodningsskitse, som bl.a. viser hvor overkørslen til ejendom-men må placeres af hensyn til kommende vejtræer og vejbelysning. Overkørslen skal etableres inden for de felter og i henhold til de koter, der er angivet på byggemodningsskitsen. 5.7 Overkørslerne skal etableres fra grundens vejskel til kørebanens kant. Der må kun etableres én overkørsel pr. ejendom i max. 5 m bredde. 5.8 Overkørslerne skal etableres af grundejerne i grå chaussésten, i henhold til en standardtegning for dette område. 6A Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Beboelsesbygninger skal holdes mindst 5 m fra ejendommens skel mod Karlstrup Mose Allé og 2½ m fra øvrige skel - mod Markstien, samt mod øst- og vestskel. 6.2 Garager, carporte og skure og lignende mindre bygninger, må dog opføres i skel mod nabogrunde, men ikke mod Markstien. 6.3 Bebyggelsen kan opføres i indtil 1½ etage og med en maksimal højde på 8,5 m. 17

18 Bestemmelser 6.4 Garager, carporte udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke indgår som en del af en beboelsesbygning, må højst være en etage og med en taghældning på maximalt 25 grader. 7A Bebyggelsens udseende 7.1 Bebyggelse må opføres med fladt tag, ensidig taghældning eller saddeltag. 7.2 Saddeltage må ikke udformes hel- eller halvvalmede. 7.3 Det skal tilstræbes, at mindst 1 beboelsesrum, dvs. stue eller køkken eller værelse skal have et vindue orienteret imod adgangsvejen med henblik på at give liv til vejen. 7.4 Materialer og farver for småbygninger: Småbygninger som carporte og skure skal, hvis de er fritstående, opføres af træ i farver svarende til huset eller sort eller olieret naturtræ. 8A Ubebyggede arealer Terræn 8.1 Terrænregulering på de enkelte parceller må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet er at fastholde det eksisterende terræn. Der er til hver parcel udarbejdet en byggemodningsskitse som angiver minimums gulvkote. Beplantning 8.2 Hegning imod markstien, naboskel og vej skal bestå af hæk, og må maximalt have en højde på 180 cm. Hækken kan evt. suppleres med et trådhegn, der når hække vokser til, står inde i hækken. 8.3 Grundejerforeningen eller ejerlavet kan kræve træer beskåret eller fældet, hvis de er til stor gene for andre, f.eks. fordi de kaster skygger på naboens primære opholdsareal. Køretøjer m.m. 8.4 Lastbiler over kg, campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 8.5 Køretøjer over kg må ikke parkeres på privat grund. 8.6 Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler. 8.7 Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grunden, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager karakter af skæmmende oplag. 18

19 Bestemmelser Delområde B, særlige bestemmelser: Principskitser for boliger i henholdsvis 1,5 etage og 2 etager. 4B Udstykning 4.1 Delområde B afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 og omfatter følgende matr. nr. 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 19

20 Bestemmelser 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12 ag, 12ah. Udstykning er foretaget og skal fremover være i overensstemmelse med kortbilag Grundene må ikke være mindre end 770 m2 5B Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje 5.1 Karlstrup Mose Allé: udlægges som en privat fællesvej i en bredde på 10 meter, heraf: 4 m kørebane 3,5 m græsrabatter + 0,5 m bred vandrende af skærver på nord siden 2 m græsrabatter med parkeringslommer på syd siden. 5.2 For enden af vejen er anlagt en vendeplads, der i henhold til vejreglerne er dimensioneret til lastvogne, så som renovationsvogne og flyttevogne. Vejen er fælles med delområde A. Se illustration. Stier 5.3 Der kan etableres sti i forlængelse af Dunhammervej på tværes af Karlstrup Mose Allé og imellem martr. nr. 12 æ og 12ø samt imellem parcellerne 12ac og 12ad, alle Karlstrup By, Karlstrup Sogn. Stiernes standard vil afhænge af fremtidens behov. Parkering 5.4 Der skal udlægges 2 p-pladser pr. ejendom på egen grund samt ½ gæsteplads pr. ejendom på adgangsvejen. Den ½ plads anlægges som en del af kommunens vejanlæg. 5.5 På matr. nr. 12z og 12af, begge Karlstrup By, Karlstrup Sogn, skal parkeringspladserne, etableres ved vejskellet, som forudsat i udstykningsplanen. Der kan etableres carporte, men ikke garager til disse ejendomme. Byggelinje til vejskel skal overholdes. Overkørsler 5.6 For hver grund er der udarbejdet en byggemodningsskitse, som bl.a. viser hvor overkørslen til ejendommen må placeres af hensyn til kommende vejtræer og vejbelysning. Overkørslen skal etableres inden for de felter og i henhold til de koter, der er angivet på byggemodningsskitsen. 5.7 Overkørslerne skal etableres fra grundens vejskel til kørebanens kant. Der må kun etableres én overkørsel pr. ejendom i max. 5 m bredde. 5.8 Overkørslerne skal etableres af grundejerne i grå chaussésten, i henhold til en standardtegning for dette område. 20

21 Bestemmelser 6B Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2½ m fra naboskel og minimum 1 m fra vejskel mod Karlstrup Mose Allé, som vist på kortbilag 4. Bygninger i 2 etager skal holde en afstand på 4 m til naboskel. 6.2 Garager, carporte udhuse og lignende mindre byg-ninger, som ikke indgår som en del af en beboelses-bygning, må højst være en etage og med en taghældning på maximalt 25 grader. 6.3 Bebyggelsen kan opføres i indtil 2 etage og med en maksimal højde på 8,5 m. 6.4 Huse i 2 etager kan enten have fladt tag med mulighed for tagterrasse i 1. sals højde eller med en taghældning på maximalt 7 graders hældning. 6.5 Bebyggelsen i en eller 1½ etage skal opføres med saddeltag eller ensidig taghældning på maximalt 45 grader. 6.6 Saddeltage må ikke udformes hel eller halvvalmede. 6.7 Det skal tilstræbes, at mindst 1 beboelsesrum, dvs. stue, samt køkken eller værelse skal have et vindue orienteret imod adgangsvejen med henblik på at give liv til vejen. 7B Bebyggelsens udseende 7.1 Facaderne skal fremtræde i blank eller pudset mur eller træ eller en kombination af disse materialer. Facader som ikke er i blank mur pudses eller males i jordfarver såsom røde-, brune- og okkerfarver. Facaderne kan og-så være sorte, hvide og grå. Der må ikke anvendes runde træbjælker med synlige ender. 7.2 Der er mulighed for at etablere kviste, ovenlys og skorstene i tagkonstruktionen. 7.3 Småbygninger som carporte og skure skal, hvis de er fritstående opføre træ i farver svarende til huset eller sort eller olieret naturtræ og må max have en højde på 2,8 m. Carport og garager med saddelsag, må dog have en højde på op til 3,5 m til kip. 8B Ubebyggede arealer Terræn 8.1 Terrænregulering på de enkelte parceller må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet er at fastholde det eksisterende terræn. Der er til hver parcel udarbejdet en byggemodningsskitse som angiver minimums gulvkote. Beplantning 8.2 Hegning imod markstien, naboskel og vej skal bestå af hæk, og må maximalt have en højde på 180 cm. Hæk- 21

22 Bestemmelser ken kan evt. suppleres med et trådhegn, der når hække vokser til, står inde i hækken. 8.3 Grundejerforeningen eller ejerlavet kan kræve træer beskåret eller fældet, hvis de er til stor gene for andre, f.eks. fordi de kaster skygger på naboens primære opholdsareal. Køretøjer m. m. 8.4 Lastbiler over kg, campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 8.5 Køretøjer over kg må ikke parkeres på privat grund. 8.6 Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler. 8.7 Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grunden, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager karakter af skæmmende oplag. Delområde C, særlige bestemmelser: 22

23 Bestemmelser Principskitse 4C Udstykning 4.1 Delområde B afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 og omfatter følgende matr. nr. 38kh, 28ki, 38kk, 38kl, 38km, 38kn, 38ko, 38kp, 38kq, 38kr, 38ks, 38tt, 38hq Karlstrup By, Karlstrup Sogn samt alle parceller, der ef-ter den 1. maj 2011 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 4.2 Grundene må ikke være mindre end 700 m2 5C Vej- og parkeringsforhold Veje 5.1 Tryllesløjfen er udlagt som en privat fællesvej i en bredde på 8 meter, med parkeringslommer på den indre plads. Se illustration. 5.2 Vejen anlægges i 4 m bredde i indkørslen og 5 m bredde i sløjfen. Parkering 5.3 Der skal anlægges mindst 1 p-plads på egen grund samt 1 plads pr. ejendom på fællesarealet inde i boligøen og/ eller i vejrabatten inde på boligøen. 5.4 Der må ikke etableres parkering uden for øens afgrænsning på matr. nr. 38 hq Karlstrup By, Karlstrup Sogn. 23

24 Bestemmelser 6C Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2½ m fra naboskel og mindst 1 m fra vejskel mod Tryllesløjfen. Byggeri må ikke opføres nærmere end 5,0 m fra skel mod grønningen. Se kortbilag Bebyggelsen kan opføres i indtil 1½ etage og med en maksimal højde på 7,5 m. 6.3 Det skal tilstræbes, at mindst 1 beboelsesrum, dvs. stue eller køkken eller værelse skal have et vindue orienteret imod adgangsvejen med henblik på at give liv til fællesarealet. 6.4 Fritstående garager, carporte udhuse og lignende mindre bygninger, må højst være én etage og med en tag hældning på højest 20 grader. 6.5 Parcel 38hq Karlstrup By, Karlstrup Sogn, som er friarealet rundt om boligøen må ikke bebygges. Dog er der mulighed for at etablere nødvendige tekniske anlæg og installationer, der er relateret til bydelen Trylleskov Strands drift. 7C Bebyggelsens udseende 7.1 Boligen og eventuelt integreret garage skal opføres med saddeltag eller ensidig taghældning på graders hældning. Saddeltage må ikke udformes hel- eller halvvalmede. 7.2 Facader udføres som sortmalet eller som tjæret træ eller sorte/mørkegrå mursten eller sortpudset. Der må ikke anvendes runde træbjælker med synlige ender. Mindre dele af facaderne kan udføre i eternit eller andre materialer i sort/grå/hvid. 7.3 Tage udføres af sort tagpap, metalplade som zink, eller sorte eller grå eternitskifer. 7.4 Vinduer skal være sorte, hvide, metal (Alu naturanodiseret) eller træ med klar lak. 7.5 Vindskeder skal være sorte eller hvide eller metal. 7.6 Der må ikke opsættes udvendige antenner. 7.7 Småbygninger som carporte og skure, skal hvis de er fritstående opføre træ eller murværk i farver svaren-de til huset eller sort eller olieret naturtræ. 8C Ubebyggede arealer Den enkelte ejendom 8.1 I skellene imellem de enkelte ejendomme skal plantes hæk eller etableres plankeværk i en højde på max 1,80 m. Plankeværker skal være sortmalet med vandret bræddebeklædning. 24

25 Bestemmelser 8.2 Skel mod vej udgør indkørsel, evt. af boligfacade, samt plankeværk eller hæk som beskrevet oven for. Plankeværk/hæk må dog max. have en højde på 1,5 m hvoraf mindst 4 m af hegnet eller hækken længde skal trækkes 4 m tilbage fra skellet. Foran dette, orienteret imod adgangspladsen skal der plantes et træ, en mindre træsort som f.eks. røn eller løn. 8.3 Køretøjer over kg må ikke parkeres på privat grund. 8.4 Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler. 8.5 Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grunden, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager karakter af skæmmende oplag. Terræn 8.6 Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet er at fastholde det eksisterende terræn. Der er til hver parcel udarbejdet en byggemodningsskitse som angiver minimums gulvkote. Beplantning 8.7 Langs hele boligøens kant, på matr.nr. 38 hq etableres et 1,5 m bredt plantebælte af landskabsbuske så som Almindelig Benved, Almindelig Kvalved, Dunet Gedeblad, Rød Kornel, Syren, Almindelig Hyld, Drue Hyld, Solbær, Tørst, Vild Æble, Femhannet Pil, Fjelsribs, der plejes og vedligeholdes af grundejerforenin-gen. Grundejerforeningen er forpligtiget til at sørge for, at buskadset til enhver tid fremstår som en naturlig bevoksning i 1-2 m højde, med et ensartet præg hele vejen rundt. Plejen består i at de største grenpartier ryddes cirka 10 cm over jorden cirka hvert andet år. Buskadset må ikke formklippes. 8.8 Grundejerforeningen eller ejerlavet kan kræve træer beskåret eller fældet, hvis de er til stor gene for andre, f.eks. fordi de kaster skygger på naboens primære opholdsareal. Fællesareal 8.9 På adgangspladsen, kan der under hensyntagen til kravene i 5C etableres fælles opholds og lege funktioner Lastbiler over kg, campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer Køretøjer over kg må ikke parkeres på privat 25

26 Bestemmelser grund Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grunden, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager karakter af skæmmende oplag. Fælles bestemmelser, afsluttende: 14 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning er ovenstående lokalplan vedtaget endelig af Solrød Byråd den 29. august

27 Kortbilag 1 27

28 Kortbilag 2 28

29 Kortbilag 3 29

30 Kortbilag 4

31 Kortbilag 5 31

32 SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknik og Miljø, Team Plan & Byg, Solrød Kommune. Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, Forslaget har været frem lagt til offentlig høring i perioden fra den 3. juni 2011 til den 29. juli 2011, begge dage medregnet.

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr parcelhusgrunde i Trylleskov Strand FORSLAG

Lokalplan nr parcelhusgrunde i Trylleskov Strand FORSLAG SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Hvordan er lokalplanen bygget op? 3 Hvad er en lokalplan? 3 Hvorfor og hvornår udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven FORSLAG

Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven Indhold Lokalplanvejledning Redegørelse 3 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indhold. Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5

Indhold. Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.8 Boligø 18 i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG REVIDERET FORSLAG

FORSLAG REVIDERET FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 REVIDERET Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr Elmelyhaven

Lokalplan nr Elmelyhaven Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 603.22. Tæt-lav boliger på boligø 22 i Trylleskov Strand. mail@holmhuse tlf. +45 97 40 14

FORSLAG. Lokalplan nr. 603.22. Tæt-lav boliger på boligø 22 i Trylleskov Strand. mail@holmhuse tlf. +45 97 40 14 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 603.22 Tæt-lav boliger på boligø 22 i Trylleskov Strand Boligø 22, set fra nordvest Dato: 10.02.2015 Niels Kjeldsens Vej 21 DK-7500 Holstebro mail@holmhuse tlf. +45

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 603.4 Daginstitution og butikker i Trylleskov Strand FORSLAG

Lokalplan nr. 603.4 Daginstitution og butikker i Trylleskov Strand FORSLAG SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.4 Daginstitution og butikker i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 603.11. To-etages boliger på boligø 11 i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.11. To-etages boliger på boligø 11 i Trylleskov Strand Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 603.11 To-etages boliger på boligø 11 i Trylleskov Strand Indhold Lokalplan læsevejledning 3 Hvordan er lokalplanen bygget op? 3 Hvad er en lokalplan? 3 Hvorfor og

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan nr Rækkehuse på Solrød Strandvej 116 FORSLAG

Lokalplan nr Rækkehuse på Solrød Strandvej 116 FORSLAG SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 317.4 Rækkehuse på Solrød Strandvej 116 Indhold Lokalplanvejledning Hvordan er lokalplanen bygget op? 3 Hvad er en lokalplan? 3 Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 184 For et område ved Solbakken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 603.10 Karlstrup Kirkes menighedshus i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.10 Karlstrup Kirkes menighedshus i Trylleskov Strand Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 603.10 Karlstrup Kirkes menighedshus i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning Hvordan er lokalplanen bygget op? 3 Hvad er en lokalplan? 3 Klagevejledning 4 Redegørelse

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere