MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni

2 Sagsnr.: edoc 15/ Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Godkendelsen omfatter: Tilladelse til mellemoplagring af flydende organiske og uorganiske produk- ter godkendt til anvendelse i biogasanlæg Godkendt d. 25. juni 2015 Anders Maltha Rasmussen Afdelingschef Lars Stenvang Hansen Sagsbehandler Annonceres den 25. juni 2015 Klagefristen udløber den 23. juli 2015 Søgsmålsfristen udløber den 25. december

3 Virksomhedens navn: Bioman ApS Virksomhedens adresse: Borneovej 24, 8000 Aarhus C Virksomhedens art, listebetegnelse: D 201: Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer produkter eller mellemprodukter (m.v.) CVR nr.: P-nummer: Tlf.nr.: Matr. nr.: 2148d, Aarhus Bygrunde Virksomheden ejes og drives af: Bioman ApS Vroldvej Skanderborg Bygninger ejes af: Bioman ApS Vroldvej Skanderborg Grunden ejes af: Aarhus Havn, Mindet 2, 8000 Aarhus C 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Resume Miljøgodkendelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Indretning og drift generelt Indretning og drift af tanke og rørsystemer Inspektions- og vedligeholdelsesvilkår for tanke og rørsystemer Indretnings-, drifts- og vedligeholdelsesvilkår for tankgårde Overvågningssystemer Indretning og drift af systemer til håndtering af overfladevand Driftsforstyrrelser og uheld Inspektion, egenkontrol og funktionsprøvning Affald Støj Lugt Journalføring og kontrolrutiner Vurderinger Miljøteknisk vurdering Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Oversigt over tidsfrister Udtalelse fra andre Klagevejledning Klage over miljøgodkendelsen Søgsmål Offentlighed Bilag Liste over sagens akter i edoc 14/ Oversigtsplan 6.3. Ansøgning om miljøgodkendelse 6.4. Lovgrundlag 6.5. Oversigtsplan over havnen Oversigtsplan over virksomheden Oversigt over tanke og tankgårde Produktliste 4

5 1. Resume Nærværende afgørelse vedrører etablering af mellemlagring af flydende organiske og uorganiske produkter i 13 eksisterende tanke på Borneovej 24, Aarhus Havn. Virksomheden har allerede miljøgodkendelse til at anvende én tank til mellemoplag af fiskeensilage på samme adresse. Flydende biomasser er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt D 201. Der er ikke udarbejdet standardvilkår for dette listepunkt. Tankoplag til flydende biomasser er ikke omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, hvorfor der ikke er gennemført en VVM-screening. Der foregår ingen produktion på lageret. Oplaget af flydende organiske og uorganiske produkter vil ikke medføre, at der gennemføres væsentlige tekniske ændringer på det eksisterende anlæg. Der etableres et kedelanlæg til brug for opvarmning af tyktflydende biomasser. Godkendelsen stiller krav til kontrol, inspektion og vedligehold af de tanke, der ønskes anvendt. Tankene en del af et anlæg, der blev etableret i 1970érne. Lageret har siden etableringen været drevet af forskellige virksomheder og senest Kemira. Der er siden opførelsen sket en del tekniske ændringer på lageret. Virksomheden har ingen processpildevand, men udleder alene overfladevand til Aarhus Havn. I det omfang det er relevant, følger godkendelsen de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen. I godkendelsen er der sat vilkår, der sikrer et højt sikkerhedsniveau for anlægget og omgivelserne. Øvrige godkendelser: Virksomheden har en miljøgodkendelse af 26. november 2014 til oplagring af flydende biomasser i Tank 120. Vilkår fra denne godkendelse samt godkendelse til ibrugtagning af 12 øvrige tanke sammenskrives til en samlet godkendelse. Med nærværende godkendelse ophæves derfor godkendelsen af 26. november Der er i nærværende godkendelse ikke stillet skærpede krav for Tank 120, der har betydning for retssikkerheden for den ophævede godkendelse. 5

6 2. Miljøgodkendelse På grundlag af oplysningerne i bilag 6.3, ansøgning om miljøgodkendelse, meddeler Aarhus Kommune hermed godkendelse til etablering af oplag af flydende biomasser i eksisterende tanke. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser kan revurderes regelmæssigt. Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi. Signaturforklaring: Vilkår overført fra godkendelse af 26. november 2014: ( ). Disse vilkår kan ikke påklages. Vilkår overført fra godkendelse af 26. november 2014 med ændring til at gælde flere tanke: ( modificeret). Øvrige vilkår, som Center for Miljø og Energi har fundet relevante, er således umarkerede. 6

7 3. Vilkår for miljøgodkendelsen 3.1. Generelt Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. ( ) Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. ( ) Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. ( ) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand, herunder bortskaffelse af produkter, affald mv., der udgør en risiko for forurening. En redegørelse for disse foranstaltninger, samt hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde, skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. Redegørelsen skal indeholde datoen for virksomhedens ophør. ( ) Senest 3 måneder efter virksomhedens ophør skal der fremsendes dokumentation for, at alle tanke, rørsystemer mv. er tømt for produkter og rengjorte. Tillige at alt affald er bortskaffet. ( ) Godkendelsen bortfalder, hvis driften har været indstillet i 2 år. ( ) Virksomheden skal udarbejde instrukser for alle væsentlige rutiner med henblik på at reducere risikoen for udslip, fejl og uheld, som kan udgøre en fare for det eksterne miljø. Endvidere skal der foreligge retningslinjer for alarmering og første indsats ved uheld. ( ) 7

8 Godkendelsen omfatter anvendelse af tankene benævnt Tank 101, 102, 103, 104, 111, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, og 132. Øvrige tanke på anlægget er ikke omfattet af godkendelsen Virksomheden må oplagre flydende biomasser samt uorganiske produkter godkendt til anvendelse i biogasanlæg. Som udgangspunkt må der oplagres fiskeensilage. Før modtagelse af andre typer produkter til anvendelse i biogasanlæg skal virksomheden fremsende en anmodning herom. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af de nødvendige produktoplysninger foretage en konkret vurdering af, om produktet må modtages. ( modificeret) 3.2. Indretning og drift generelt Ved modtagelse eller udlevering af produkter via skib skal der under hele forløbet være sikker kommunikation mellem den driftsansvarlige og slangevagt samt med skib. Hvis kommunikationen mistes, skal losning/lastning straks standses. Der skal under hele forløbet være slangevagt ved skibet. ( ) Endvidere skal rørføringen fra koblingssted på skib til koblingssted på tank i land overvåges løbende under hele forløbet. Denne overvågning kan eventuelt udføres med videokameraer. Tankbeholdningen i land skal løbende overvåges. Efter afsluttet pumpning skal modtaget/udleveret produktmængde hos både modtager og afsender opgøres ved pejling og registrering i journal. ( ) Alle dage hvor der er driftspersonale til stede, skal der foretages rundering, hvor væsentlige steder kontrolleres for eventuelle lækager eller andre mangler og fejl, som kan indebære risiko for udslip af produkt. Der skal minimum runderes én gang pr. uge. Der skal forefindes en instruks for rundering. Under modtagelse/udlevering og intern pumpning af produkt runderes én gang i timen langs relevante rør, pumper, ventiler, tanke mv. Efter modtagelse/udlevering foretages en afsluttende rundering. Udført rundering kvitteres med initialer og beskrivelse af uregelmæssigheder. ( modificeret) Arealer ved og omkring tankene, herunder tankgårde, skal være ryddelige, og således at eventuelle oplag af materiel mv. ikke er til hinder for en visuel inspektion for tæthed. ( ) Oplag ikke stationært Opbevaring og håndtering af flydende råvarer skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. ( ) 8

9 Driftstid Virksomheden må være i drift hele døgnet hele året. ( ) 3.3. Indretning og drift af tanke og rørsystemer Virksomheden har tilladelse til oplag af fiskeensilage i Tank 120. ( modificeret) Øvrige tanke jævnfør vilkår må tages i anvendelse enten når tankene er nyinspiceret i henhold til kravene i vilkår og eller når følgende kriterier alle er opfyldt: o tidspunktet for næste planlagte tankinspektion er ikke nået endnu, o den pågældende tank er allerede godkendt til opbevaring af et produkt, der kan sidestilles med det, den fremadrettet skal opbevare, o tanken har ikke stået ubenyttet hen i længere periode end 24 måneder. Kravet kan undlades, hvis et akkrediteret tankinspektionsfirma udtaler/dokumenterer, at den ubenyttede periode ikke har indflydelse på tankens tilstand I tilfælde af etablering af nye tankbunde skal tanken etableres med lækagekontrolsystem, fx sladrerør eller vakuum mellem dobbeltbunde, til kontrol af lækager i tankbunden. ( modificeret) I tilfælde af etablering af dobbelt stålbund i eksisterende enkeltbundede lagertank skal der fremsendes dokumentation til tilsynsmyndigheden for, at de tilladelige spændinger i tanksvøb og annularplade ikke overskrides. Desuden fremsendes udkast til instruktion for overvågning samt sikkert vedligehold og reparation af den dobbelte tankbund. ( ) Tanke, manifold og rørsystemer skal være sikret mod påkørsel under normale kørselsforhold, fx i form af hegn, jernpæle eller lignende. ( modificeret) Tanke og rørledninger skal effektivt korrosionsbeskyttes. ( modificeret) Alle rørføringer, ventiler, pumper og lignende transmissionsudstyr, som tages varigt ud af drift, skal afmonteres. Alle åbninger efter afmontering skal effektivt afblændes. ( ) 9

10 3.4. Inspektions- og vedligeholdelsesvilkår for tanke og rørsystemer Inspektioner Tanke, væsentlige ventiler, pumper, rørledninger samt sikkerhedsanordninger skal underkastes regelmæssig inspektion og vedligeholdelse. Virksomheden skal udarbejde 5-årige inspektions- og vedligeholdelsesplaner for tankene, med angivelse af tidsterminer for tankrensning samt indvendig korrosionskontrol. Inspektionsplanen og inspektionsrapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Første inspektionsplan skal fremsendes senest 6 måneder efter dato for godkendelsen. ( modificeret) Indvendig og udvendig inspektion af produkttanke skal udføres i henhold til retningslinjerne i EEMUA Publ. 159, Tankinspektion skal ledes af en person, som er certificeret til dette arbejde, og inspektionen skal gennemføres ved akkrediterede inspektionsmetoder. Rapporten skal mindst indeholde: Oplysninger om tankdata og inspektionsform Alle observationer og målinger Samlet vurdering af tankens og tilhørende sikkerhedsanordningers tilstand Anbefaling af reparationer Anbefaling af tidspunkt for næste inspektion Samtidigt med EEMUA inspektionen skal der foretages en vurdering af tilstanden og impermeabiliteten af tanke med gummibelægning. Inspektionen skal ledes af en ekstern person, som er kvalificeret til dette arbejde. Inspektionsrapporter skal opbevares i hele tankens levetid. Anbefalinger vedrørende forebyggende vedligehold, reparationer mv. skal gennemføres indenfor de i rapporten anbefalede tidsfrister. ( modificeret) Såfremt en inspektionsanbefaling vurderes ikke at være aktuelt for det pågældende oplag, kan tilsynsmyndigheden efter en begrundet anmodning beslutte, at anbefalingen ikke følges. ( modificeret) Virksomheden skal senest 1. december 2015 lade gennemføre de EEMUA renoveringer af Tank 120 som inspektionsrapporten af 11. december 2014 anbefaler. 10

11 Alle overjordiske produktrør med tilhørende installationer i form af ventiler, rørsamlinger, flanger, rørbæringer mv. skal regelmæssigt inspiceres af en sagkyndig dog mindst én gang årligt. Særlig opmærksomhed udvises ved murgennemføringer, flangesamlinger og rørbøjninger. Særlige kritiske steder kontrolleres med ultralydsmåling eller tilsvarende teknologi. Korrosioner af betydning for sikkerheden skal udbedres snarest muligt. ( ) Inspektionen afrapporteres med anbefalinger om nødvendige tiltag til sikring af den sikkerhedsmæssige tilstand. Inspektionsrapporten skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år. ( ) Tæthedsprøvninger Ved konstaterede lækager eller tegn på reduktion af tankenes sikkerhedsmæssige tilstand, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres med oplysning om iværksættende foranstaltninger. ( ) Ved reparation af opretstående cylindriske tanke, hvor den primære indeslutning har været brudt eller, hvor der kan være tvivl om tankens tæthed efter reparation, skal tanken tæthedsprøves med vand i minimum 48 timer inden den sættes i drift, med mindre tætheden kan dokumenteres på anden måde fx ved vakuum test. Tæthedskontrollen med vakuum skal udføres af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. ( modificeret) Nye rørsystemer tæthedsprøves inden de tages i brug, og efterfølgende inspektion og tæthedsprøvning skal ske efter anbefaling fra en certificeret tankinspektør. ( ) Alle enkeltvæggede produktrør med tilhørende installationer i form af ventiler, rørsamlinger, blindflanger og andet tryksat udstyr, som ikke er omfattet af sekundær opsamling, skal tæthedsprøves med et interval på maksimalt 10 år. Første tæthedsprøvning udføres senest 3 år fra dato for miljøgodkendelsen eller senest 10 år efter seneste tæthedsprøvning. Tæthedskontrollen skal udføres af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Resultatet af seneste tæthedsprøvning skal opbevares på virksomheden. Efter reparationer kontrolleres, at de pågældende anlægsdele fortsat er tætte. Konstaterede utætheder skal straks meddeles tilsynsmyndigheden og indeholde en beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget. ( ) Alle nye tryksatte produktrørledninger med tilhørende udstyr, der udgør den primære indeslutning, samt ledningssystemer der har været afmonteret i forbindelse med reparationer, skal tæthedsprøves inden idriftsætning. ( ) Tæthedsprøvning ved trykprøvning udføres i henhold til retningslinjerne i Arbejdstilsynets vejledning B.4.2, 2009, Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og trans- 11

12 portable trykbeholdere samt EEMUA Publ. 168, 2010, 2. ed. Tæthedsprøvningsrapporten skal opbevares på virksomheden i minimum 10 år. ( ) 3.5. Indretnings-, drifts- og vedligeholdelsesvilkår for tankgårde Tankene skal være opstillet i tæt tankgård med et volumen svarende til minimum 100 % af volumenet af største tank. Ved tæt forstås en belægning/tankgårdsindeslutning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. ( ) Ringmuren i tankgårdene skal have en dimension og tilstand, så den til enhver tid kan modstå trykket fra en tankgård fyldt til randen med væske. Konstateres der utætheder eller svækkelser, skal dette meddeles tilsynsmyndigheden. Inspektion af murene skal ske mindst én gang årligt, og resultatet af inspektionen skal registreres. ( ) Ringmuren i tankgårdene skal på tilsynsmyndighedens forlangende inspiceres af en uvildig sagkyndig med henblik på at vurdere tæthed og tilstand. Rapport herom med anbefalinger til udbedringer skal umiddelbart herefter fremsendes til tilsynsmyndigheden ledsaget af en handlingsplan for gennemførelse af rapportens anbefalinger. ( ) En uvildig inspektion af tankgårdsmurene kan dog tidligst forlanges 5 år efter seneste inspektion, med mindre der er mistanke om, hvorvidt vilkår kan overholdes. ( ) Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstningen i tankgårde eller mistanke om utætheder, dog mindst én gang hvert 2. år inden 1. september rengøre overfladerne og foretage visuel eftersyn af de rengjorte overflader i tankgårde i anvendelse. Resultatet af kontrollen skal journalføres i form af beskrivelse af overfladernes tilstand. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden. ( modificeret) Tankgårde og befæstede arealer skal være ryddelige og renholdte således, at befæstede arealer umiddelbart kan inspiceres og spild af produkt opdages. ( ) Før ibrugtagning af tanke i Tankgård 1 og 2 skal virksomheden lade udføres en tilstandsvurdering af, om tankgårdens indeslutning kan modstå væsketrykket fra en tanklækage svarende til volumen af største tank. Der skal tillige foreligge en vurdering af tankgårdens tæthed i såvel indeslutning som befæstning. Inspektionen skal udføres af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. 12

13 3.6. Overvågningssystemer Tankene skal have overfyldningsalarm. Alarmniveauet skal være indstillet således, at pumpehandlingen kan stoppes, inden der sker overløb. Alarmsignalet fra overfyldningssikringen skal kunne høres på hele anlægget, ved slangevagt på kaj samt hos skibets pumpeansvarlige. ( modificeret) Ved udløsning af overfyldningsalarm eller konstaterede uregelmæssigheder af betydning for sikkerheden på virksomheden, skal det sikres, at relevante sikringsforanstaltninger aktiveres. Dette indbefatter: ( ) Lukning af relevante afspærringsanordninger på tanke og rørledninger til opbevaring/transport af produkt Standsning af pumper på anlægget og på skib Afgivne alarmer skal registreres i en driftsjournal med angivelse af årsag og eventuelle korrigerende handlinger. ( ) Overfyldningsalarmen skal funktionstestes, kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt jævnfør leverandørens anvisninger. Afprøvning af alarmer skal dog ske mindst én gang årligt. Resultat af afprøvninger samt udførte tilsyn skal registreres i vedligeholdelsessystemet. ( ) 3.7. Etablering af kedelcentral Det godkendes, at virksomheden etablerer et kedelanlæg med en indfyret effekt på 300 kw samt en tilhørende overjordisk indendørs fyringsolietank på l. Fyringsolietanken skal placeres i et sikringskar med en volumen svarende til hele tankens indhold Før etablering af skorstenen skal dennes højde beregnes ved en OML-beregning. Beregningen skal inden etableringen fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Kedelanlægget skal overholde respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor. 13

14 Emissionsgrænseværdier for dampkedel Dampkedel fyret med: Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdi mg/normal a) m 3 ved 10 % O 2 Støv CO NO x b) Hg Cd Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu, og Pb Gasolie og vegetabilsk olie 120 kw 5 MW a) normal = referencetilstanden (0 ºC, 101,3 kpa, tør røggas). b) NO x regnet vægtmæssigt som NO 2. Emissionsgrænsen er det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast fra kedelanlægget Inden idriftsætning af kedelanlægget skal virksomheden fremsende dokumentation for, at vilkår overholdes, eller alternativt skal der gennemføres en emissionsmåling i henhold til betingelserne i vilkår senest 6 måneder fra opstart af kedelanlægget. Kontrol af luftforureningen Tilsynsmyndigheden kan herudover bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at kravene i vilkår kan overholdes. Hvis emissionsvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Dokumentationen skal finde sted ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen (p.t. nr. 2/2001, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), og de skal endvidere udføres i overensstemmelse med gældende Danske Standarder eller relevante CEN-standarder. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift), når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målinger skal ske i overensstemmelse med metodeblad MEL-03 og MEL-06, og skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil. Målingerne skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, temperatur, tryk og vanddampindhold. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 14

15 Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene senest 3 måneder efter, at målingerne er gennemført Indretning og drift af systemer til håndtering af overfladevand Afspærringsventiler til afledning af brandslukningsvand fra tankgårde skal altid holdes lukkede, og må kun betjenes af eller efter aftale med det lokale beredskab. ( ) I tilfælde af uheld, hvor påsprøjtet vand opsamles i en tankgård, må vandet udledes direkte til havnen, når det er en nødvendighed for den beredskabsmæssige indsats. Det er udelukkende den beredskabsmæssige indsatsleder eller tilsynsmyndigheden, der kan tage beslutning om udledning af slukningsvand til havnebassinet. ( modificeret) Tankgårdsvand, samt vand fra øvrige sekundære indeslutninger, hvor operationelt spild af produkter kan forekomme må først afledes, når det visuelt er konstateret, at det ikke indeholder et produkt. ( ) Nedbør samt udslip af produkt skal hhv. afledes og fjernes, så der ikke er risiko for, at der siver vand eller produkt ind ved overgangen mellem tanksvøb og tankbund samt ved tankfundamenter, gruspuder mv. ( ) Tankgårdsvand skal overpumpes tankgårdens indeslutning og ledes til recipient via regnvandsledning. ( ) Afledning af overfladevand fra tankgården må kun iværksættes manuelt, og når anlægget er bemandet. Afledning må ikke finde sted under modtagelse fra skib, men må ske under udlevering af produkt til tankbil. ( ) Nedgravede sandfang, brønde og rørledninger på regn- og spildevandssystemet, skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning. Virksomheden skal mindst hvert 10. år inspicere, at rørledninger er tætte. Ved mistanke om eller konstaterede utætheder skal ledningssystemet renoveres. ( ) Første inspektion skal ske senest 1 år efter idriftssættelse. Resultatet af inspektionen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. ( ) 15

16 3.9. Driftsforstyrrelser og uheld Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser, uheld eller nærved uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Virksomheden skal senest én uge efter et uheld eller nærved uheld skriftligt indberette hændelsen til tilsynsmyndigheden. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. ( modificeret) Ved uheld hvor der er fare for forurening af det omgivende miljø, skal virksomheden straks underrette alarmcentralen på 112. ( ) Inspektion, egenkontrol og funktionsprøvning Der skal føres regnskab over beholdning og påfyldte og aftappede mængder eller forbrug på lagertanke. Kontrollen skal udføres så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst én gang om måneden. ( ) Eventuelle konstaterede revner eller utætheder i befæstningen, herunder tillige i befæstede tankgårde, skal udbedres indenfor 2 måneder. ( ) Affald Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Aarhus Kommune (se ( ) Ønskes ikke-genanvendeligt farligt affald bortskaffet på anden vis end via den kommunale ordning, skal fritagelse søges hos Aarhus Kommune, AffaldVarme. ( ) 16

17 Farligt affald som fx spildolie skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Pladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Opbevaringen skal mindst opfylde kravene i Aarhus Kommunes Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. ( ) Bortskaffelse af affald skal ske efter behov, dog skal farligt affald bortskaffes mindst én gang årligt. ( ) Støj Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen (inklusivt skibsstøj i forbindelse med modtagelse og udlevering af produkt) uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). ( ) I erhvervs- og industriområder med forbud mod boliger Dag Kl. Reference tidsrum Timer I db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage ,5 70 Maksimalværdi Områderne fremgår af bilag 6.2, Oversigtsplan. 17

18 Kontrol af støj Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til støjmåling Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. ( ) Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdier for støj, jf. vilkår anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). ( ) Lugt Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Som væsentlighedskriterium anvendes følgende: Områdetype (jf. Kommuneplan eller lokalplan) Boligområde 1) Center- og cityområde 1) Samlet bebyggelse i landzonen 1) Sommerhus- og kolonihaveområde 1) Blandet bolig og erhverv Område til offentlige formål (fx institutioner og re- Immissionsbidrag 5 LE/m 3 8 LE/m 3 18

19 kreative områder) Erhvervsområde (herunder hvor der undtagelsesvis kan etableres boliger) 10 LE/m 3 1) eksisterende eller fremtidigt planlagt område, jf. gældende kommuneplan Immissionsbidraget skal overholdes i den højde, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer pr. dag. Undtaget er bygninger, som er bygget lufttæt og som har friskluftindtag i koter, hvor lugtimmissionen overholdes. De anførte grænseværdier er maksimale 99 % fraktiler beregnet som 1 minuts middelværdier. Kontrol af lugt Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. 19

20 Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. ( ) Journalføring og kontrolrutiner Virksomheden skal registrere: ( ) Mængder modtaget og udleveret produkt og opgjort årligt Resultat af faste periodiske lageropgørelser Registrerede pejlinger Beholdningsregnskab før og efter import/eksport Borttransport af affald herunder type, mængde, transportør og affaldsmodtager Vedligeholdelse, kontrol og eftersyn af anlægsdele som har væsentlig betydning for miljø og sikkerhed, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser Runderinger Kontrol af belægninger i tankgården Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. ( ) 20

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK Bioman ApS 9. december 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K..S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK

TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK TILLÆGSGODKENDELSE TIL ETABLERING AF NY TANK Scanfedt A/S 17. juni 2016 1 Sagsnr.: edoc 16/022359 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Jens Tikær Andersen Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Marius Pedersen A/S

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Marius Pedersen A/S TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Marius Pedersen A/S 24. april 2013 1 Sagsnr.: MIL/06/00007 Journalnr.: 3482 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Hans Kunnerup Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Tempress A/S 19. december 2012 1 Sagsnr.: MIL/00/02288 Journalnr.: 09.3001G02 Sagsbeh.: LB K.S.: HK Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00122 Ref. benjo/antkr Den 21. januar 2008 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Kemira Water Danmark A/S, Horsens Jens Hjernøesvej 6-8,13 og 20, 8700 Horsens Matrikel

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. 29. september 2015 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. 29. september 2015 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Marius Pedersen A/S, Ølstedvej 20 B, 8200 Aarhus

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand

MILJØGODKENDELSE. Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand MILJØGODKENDELSE Styromatic A/S, Sintrupvej 25A, 8220 Brabrand 10. april 2013 1 Sagsnr.: MIL/09/00424 Journalnr.: 09.02.01G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap.

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) #split# AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Plan og Miljø Dato: 08-03-2016 Sags. nr.: 09.02.16-P19-1-16 Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen Lokaltlf.: +4599454665 Ny Rådhusplads

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. november 2015 CVR-nummer 25 44 46 98 P-nummer 1007993257 e-doc TS journal nr. e-doc GS journal nr. 13/021086

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere