MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni

2 Sagsnr.: edoc 15/ Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Godkendelsen omfatter: Tilladelse til mellemoplagring af flydende organiske og uorganiske produk- ter godkendt til anvendelse i biogasanlæg Godkendt d. 25. juni 2015 Anders Maltha Rasmussen Afdelingschef Lars Stenvang Hansen Sagsbehandler Annonceres den 25. juni 2015 Klagefristen udløber den 23. juli 2015 Søgsmålsfristen udløber den 25. december

3 Virksomhedens navn: Bioman ApS Virksomhedens adresse: Borneovej 24, 8000 Aarhus C Virksomhedens art, listebetegnelse: D 201: Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer produkter eller mellemprodukter (m.v.) CVR nr.: P-nummer: Tlf.nr.: Matr. nr.: 2148d, Aarhus Bygrunde Virksomheden ejes og drives af: Bioman ApS Vroldvej Skanderborg Bygninger ejes af: Bioman ApS Vroldvej Skanderborg Grunden ejes af: Aarhus Havn, Mindet 2, 8000 Aarhus C 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Resume Miljøgodkendelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Indretning og drift generelt Indretning og drift af tanke og rørsystemer Inspektions- og vedligeholdelsesvilkår for tanke og rørsystemer Indretnings-, drifts- og vedligeholdelsesvilkår for tankgårde Overvågningssystemer Indretning og drift af systemer til håndtering af overfladevand Driftsforstyrrelser og uheld Inspektion, egenkontrol og funktionsprøvning Affald Støj Lugt Journalføring og kontrolrutiner Vurderinger Miljøteknisk vurdering Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Oversigt over tidsfrister Udtalelse fra andre Klagevejledning Klage over miljøgodkendelsen Søgsmål Offentlighed Bilag Liste over sagens akter i edoc 14/ Oversigtsplan 6.3. Ansøgning om miljøgodkendelse 6.4. Lovgrundlag 6.5. Oversigtsplan over havnen Oversigtsplan over virksomheden Oversigt over tanke og tankgårde Produktliste 4

5 1. Resume Nærværende afgørelse vedrører etablering af mellemlagring af flydende organiske og uorganiske produkter i 13 eksisterende tanke på Borneovej 24, Aarhus Havn. Virksomheden har allerede miljøgodkendelse til at anvende én tank til mellemoplag af fiskeensilage på samme adresse. Flydende biomasser er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt D 201. Der er ikke udarbejdet standardvilkår for dette listepunkt. Tankoplag til flydende biomasser er ikke omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, hvorfor der ikke er gennemført en VVM-screening. Der foregår ingen produktion på lageret. Oplaget af flydende organiske og uorganiske produkter vil ikke medføre, at der gennemføres væsentlige tekniske ændringer på det eksisterende anlæg. Der etableres et kedelanlæg til brug for opvarmning af tyktflydende biomasser. Godkendelsen stiller krav til kontrol, inspektion og vedligehold af de tanke, der ønskes anvendt. Tankene en del af et anlæg, der blev etableret i 1970érne. Lageret har siden etableringen været drevet af forskellige virksomheder og senest Kemira. Der er siden opførelsen sket en del tekniske ændringer på lageret. Virksomheden har ingen processpildevand, men udleder alene overfladevand til Aarhus Havn. I det omfang det er relevant, følger godkendelsen de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen. I godkendelsen er der sat vilkår, der sikrer et højt sikkerhedsniveau for anlægget og omgivelserne. Øvrige godkendelser: Virksomheden har en miljøgodkendelse af 26. november 2014 til oplagring af flydende biomasser i Tank 120. Vilkår fra denne godkendelse samt godkendelse til ibrugtagning af 12 øvrige tanke sammenskrives til en samlet godkendelse. Med nærværende godkendelse ophæves derfor godkendelsen af 26. november Der er i nærværende godkendelse ikke stillet skærpede krav for Tank 120, der har betydning for retssikkerheden for den ophævede godkendelse. 5

6 2. Miljøgodkendelse På grundlag af oplysningerne i bilag 6.3, ansøgning om miljøgodkendelse, meddeler Aarhus Kommune hermed godkendelse til etablering af oplag af flydende biomasser i eksisterende tanke. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser kan revurderes regelmæssigt. Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi. Signaturforklaring: Vilkår overført fra godkendelse af 26. november 2014: ( ). Disse vilkår kan ikke påklages. Vilkår overført fra godkendelse af 26. november 2014 med ændring til at gælde flere tanke: ( modificeret). Øvrige vilkår, som Center for Miljø og Energi har fundet relevante, er således umarkerede. 6

7 3. Vilkår for miljøgodkendelsen 3.1. Generelt Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. ( ) Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. ( ) Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. ( ) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand, herunder bortskaffelse af produkter, affald mv., der udgør en risiko for forurening. En redegørelse for disse foranstaltninger, samt hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde, skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. Redegørelsen skal indeholde datoen for virksomhedens ophør. ( ) Senest 3 måneder efter virksomhedens ophør skal der fremsendes dokumentation for, at alle tanke, rørsystemer mv. er tømt for produkter og rengjorte. Tillige at alt affald er bortskaffet. ( ) Godkendelsen bortfalder, hvis driften har været indstillet i 2 år. ( ) Virksomheden skal udarbejde instrukser for alle væsentlige rutiner med henblik på at reducere risikoen for udslip, fejl og uheld, som kan udgøre en fare for det eksterne miljø. Endvidere skal der foreligge retningslinjer for alarmering og første indsats ved uheld. ( ) 7

8 Godkendelsen omfatter anvendelse af tankene benævnt Tank 101, 102, 103, 104, 111, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, og 132. Øvrige tanke på anlægget er ikke omfattet af godkendelsen Virksomheden må oplagre flydende biomasser samt uorganiske produkter godkendt til anvendelse i biogasanlæg. Som udgangspunkt må der oplagres fiskeensilage. Før modtagelse af andre typer produkter til anvendelse i biogasanlæg skal virksomheden fremsende en anmodning herom. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af de nødvendige produktoplysninger foretage en konkret vurdering af, om produktet må modtages. ( modificeret) 3.2. Indretning og drift generelt Ved modtagelse eller udlevering af produkter via skib skal der under hele forløbet være sikker kommunikation mellem den driftsansvarlige og slangevagt samt med skib. Hvis kommunikationen mistes, skal losning/lastning straks standses. Der skal under hele forløbet være slangevagt ved skibet. ( ) Endvidere skal rørføringen fra koblingssted på skib til koblingssted på tank i land overvåges løbende under hele forløbet. Denne overvågning kan eventuelt udføres med videokameraer. Tankbeholdningen i land skal løbende overvåges. Efter afsluttet pumpning skal modtaget/udleveret produktmængde hos både modtager og afsender opgøres ved pejling og registrering i journal. ( ) Alle dage hvor der er driftspersonale til stede, skal der foretages rundering, hvor væsentlige steder kontrolleres for eventuelle lækager eller andre mangler og fejl, som kan indebære risiko for udslip af produkt. Der skal minimum runderes én gang pr. uge. Der skal forefindes en instruks for rundering. Under modtagelse/udlevering og intern pumpning af produkt runderes én gang i timen langs relevante rør, pumper, ventiler, tanke mv. Efter modtagelse/udlevering foretages en afsluttende rundering. Udført rundering kvitteres med initialer og beskrivelse af uregelmæssigheder. ( modificeret) Arealer ved og omkring tankene, herunder tankgårde, skal være ryddelige, og således at eventuelle oplag af materiel mv. ikke er til hinder for en visuel inspektion for tæthed. ( ) Oplag ikke stationært Opbevaring og håndtering af flydende råvarer skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. ( ) 8

9 Driftstid Virksomheden må være i drift hele døgnet hele året. ( ) 3.3. Indretning og drift af tanke og rørsystemer Virksomheden har tilladelse til oplag af fiskeensilage i Tank 120. ( modificeret) Øvrige tanke jævnfør vilkår må tages i anvendelse enten når tankene er nyinspiceret i henhold til kravene i vilkår og eller når følgende kriterier alle er opfyldt: o tidspunktet for næste planlagte tankinspektion er ikke nået endnu, o den pågældende tank er allerede godkendt til opbevaring af et produkt, der kan sidestilles med det, den fremadrettet skal opbevare, o tanken har ikke stået ubenyttet hen i længere periode end 24 måneder. Kravet kan undlades, hvis et akkrediteret tankinspektionsfirma udtaler/dokumenterer, at den ubenyttede periode ikke har indflydelse på tankens tilstand I tilfælde af etablering af nye tankbunde skal tanken etableres med lækagekontrolsystem, fx sladrerør eller vakuum mellem dobbeltbunde, til kontrol af lækager i tankbunden. ( modificeret) I tilfælde af etablering af dobbelt stålbund i eksisterende enkeltbundede lagertank skal der fremsendes dokumentation til tilsynsmyndigheden for, at de tilladelige spændinger i tanksvøb og annularplade ikke overskrides. Desuden fremsendes udkast til instruktion for overvågning samt sikkert vedligehold og reparation af den dobbelte tankbund. ( ) Tanke, manifold og rørsystemer skal være sikret mod påkørsel under normale kørselsforhold, fx i form af hegn, jernpæle eller lignende. ( modificeret) Tanke og rørledninger skal effektivt korrosionsbeskyttes. ( modificeret) Alle rørføringer, ventiler, pumper og lignende transmissionsudstyr, som tages varigt ud af drift, skal afmonteres. Alle åbninger efter afmontering skal effektivt afblændes. ( ) 9

10 3.4. Inspektions- og vedligeholdelsesvilkår for tanke og rørsystemer Inspektioner Tanke, væsentlige ventiler, pumper, rørledninger samt sikkerhedsanordninger skal underkastes regelmæssig inspektion og vedligeholdelse. Virksomheden skal udarbejde 5-årige inspektions- og vedligeholdelsesplaner for tankene, med angivelse af tidsterminer for tankrensning samt indvendig korrosionskontrol. Inspektionsplanen og inspektionsrapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Første inspektionsplan skal fremsendes senest 6 måneder efter dato for godkendelsen. ( modificeret) Indvendig og udvendig inspektion af produkttanke skal udføres i henhold til retningslinjerne i EEMUA Publ. 159, Tankinspektion skal ledes af en person, som er certificeret til dette arbejde, og inspektionen skal gennemføres ved akkrediterede inspektionsmetoder. Rapporten skal mindst indeholde: Oplysninger om tankdata og inspektionsform Alle observationer og målinger Samlet vurdering af tankens og tilhørende sikkerhedsanordningers tilstand Anbefaling af reparationer Anbefaling af tidspunkt for næste inspektion Samtidigt med EEMUA inspektionen skal der foretages en vurdering af tilstanden og impermeabiliteten af tanke med gummibelægning. Inspektionen skal ledes af en ekstern person, som er kvalificeret til dette arbejde. Inspektionsrapporter skal opbevares i hele tankens levetid. Anbefalinger vedrørende forebyggende vedligehold, reparationer mv. skal gennemføres indenfor de i rapporten anbefalede tidsfrister. ( modificeret) Såfremt en inspektionsanbefaling vurderes ikke at være aktuelt for det pågældende oplag, kan tilsynsmyndigheden efter en begrundet anmodning beslutte, at anbefalingen ikke følges. ( modificeret) Virksomheden skal senest 1. december 2015 lade gennemføre de EEMUA renoveringer af Tank 120 som inspektionsrapporten af 11. december 2014 anbefaler. 10

11 Alle overjordiske produktrør med tilhørende installationer i form af ventiler, rørsamlinger, flanger, rørbæringer mv. skal regelmæssigt inspiceres af en sagkyndig dog mindst én gang årligt. Særlig opmærksomhed udvises ved murgennemføringer, flangesamlinger og rørbøjninger. Særlige kritiske steder kontrolleres med ultralydsmåling eller tilsvarende teknologi. Korrosioner af betydning for sikkerheden skal udbedres snarest muligt. ( ) Inspektionen afrapporteres med anbefalinger om nødvendige tiltag til sikring af den sikkerhedsmæssige tilstand. Inspektionsrapporten skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år. ( ) Tæthedsprøvninger Ved konstaterede lækager eller tegn på reduktion af tankenes sikkerhedsmæssige tilstand, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres med oplysning om iværksættende foranstaltninger. ( ) Ved reparation af opretstående cylindriske tanke, hvor den primære indeslutning har været brudt eller, hvor der kan være tvivl om tankens tæthed efter reparation, skal tanken tæthedsprøves med vand i minimum 48 timer inden den sættes i drift, med mindre tætheden kan dokumenteres på anden måde fx ved vakuum test. Tæthedskontrollen med vakuum skal udføres af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. ( modificeret) Nye rørsystemer tæthedsprøves inden de tages i brug, og efterfølgende inspektion og tæthedsprøvning skal ske efter anbefaling fra en certificeret tankinspektør. ( ) Alle enkeltvæggede produktrør med tilhørende installationer i form af ventiler, rørsamlinger, blindflanger og andet tryksat udstyr, som ikke er omfattet af sekundær opsamling, skal tæthedsprøves med et interval på maksimalt 10 år. Første tæthedsprøvning udføres senest 3 år fra dato for miljøgodkendelsen eller senest 10 år efter seneste tæthedsprøvning. Tæthedskontrollen skal udføres af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Resultatet af seneste tæthedsprøvning skal opbevares på virksomheden. Efter reparationer kontrolleres, at de pågældende anlægsdele fortsat er tætte. Konstaterede utætheder skal straks meddeles tilsynsmyndigheden og indeholde en beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget. ( ) Alle nye tryksatte produktrørledninger med tilhørende udstyr, der udgør den primære indeslutning, samt ledningssystemer der har været afmonteret i forbindelse med reparationer, skal tæthedsprøves inden idriftsætning. ( ) Tæthedsprøvning ved trykprøvning udføres i henhold til retningslinjerne i Arbejdstilsynets vejledning B.4.2, 2009, Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og trans- 11

12 portable trykbeholdere samt EEMUA Publ. 168, 2010, 2. ed. Tæthedsprøvningsrapporten skal opbevares på virksomheden i minimum 10 år. ( ) 3.5. Indretnings-, drifts- og vedligeholdelsesvilkår for tankgårde Tankene skal være opstillet i tæt tankgård med et volumen svarende til minimum 100 % af volumenet af største tank. Ved tæt forstås en belægning/tankgårdsindeslutning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. ( ) Ringmuren i tankgårdene skal have en dimension og tilstand, så den til enhver tid kan modstå trykket fra en tankgård fyldt til randen med væske. Konstateres der utætheder eller svækkelser, skal dette meddeles tilsynsmyndigheden. Inspektion af murene skal ske mindst én gang årligt, og resultatet af inspektionen skal registreres. ( ) Ringmuren i tankgårdene skal på tilsynsmyndighedens forlangende inspiceres af en uvildig sagkyndig med henblik på at vurdere tæthed og tilstand. Rapport herom med anbefalinger til udbedringer skal umiddelbart herefter fremsendes til tilsynsmyndigheden ledsaget af en handlingsplan for gennemførelse af rapportens anbefalinger. ( ) En uvildig inspektion af tankgårdsmurene kan dog tidligst forlanges 5 år efter seneste inspektion, med mindre der er mistanke om, hvorvidt vilkår kan overholdes. ( ) Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstningen i tankgårde eller mistanke om utætheder, dog mindst én gang hvert 2. år inden 1. september rengøre overfladerne og foretage visuel eftersyn af de rengjorte overflader i tankgårde i anvendelse. Resultatet af kontrollen skal journalføres i form af beskrivelse af overfladernes tilstand. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden. ( modificeret) Tankgårde og befæstede arealer skal være ryddelige og renholdte således, at befæstede arealer umiddelbart kan inspiceres og spild af produkt opdages. ( ) Før ibrugtagning af tanke i Tankgård 1 og 2 skal virksomheden lade udføres en tilstandsvurdering af, om tankgårdens indeslutning kan modstå væsketrykket fra en tanklækage svarende til volumen af største tank. Der skal tillige foreligge en vurdering af tankgårdens tæthed i såvel indeslutning som befæstning. Inspektionen skal udføres af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. 12

13 3.6. Overvågningssystemer Tankene skal have overfyldningsalarm. Alarmniveauet skal være indstillet således, at pumpehandlingen kan stoppes, inden der sker overløb. Alarmsignalet fra overfyldningssikringen skal kunne høres på hele anlægget, ved slangevagt på kaj samt hos skibets pumpeansvarlige. ( modificeret) Ved udløsning af overfyldningsalarm eller konstaterede uregelmæssigheder af betydning for sikkerheden på virksomheden, skal det sikres, at relevante sikringsforanstaltninger aktiveres. Dette indbefatter: ( ) Lukning af relevante afspærringsanordninger på tanke og rørledninger til opbevaring/transport af produkt Standsning af pumper på anlægget og på skib Afgivne alarmer skal registreres i en driftsjournal med angivelse af årsag og eventuelle korrigerende handlinger. ( ) Overfyldningsalarmen skal funktionstestes, kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt jævnfør leverandørens anvisninger. Afprøvning af alarmer skal dog ske mindst én gang årligt. Resultat af afprøvninger samt udførte tilsyn skal registreres i vedligeholdelsessystemet. ( ) 3.7. Etablering af kedelcentral Det godkendes, at virksomheden etablerer et kedelanlæg med en indfyret effekt på 300 kw samt en tilhørende overjordisk indendørs fyringsolietank på l. Fyringsolietanken skal placeres i et sikringskar med en volumen svarende til hele tankens indhold Før etablering af skorstenen skal dennes højde beregnes ved en OML-beregning. Beregningen skal inden etableringen fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Kedelanlægget skal overholde respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor. 13

14 Emissionsgrænseværdier for dampkedel Dampkedel fyret med: Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdi mg/normal a) m 3 ved 10 % O 2 Støv CO NO x b) Hg Cd Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu, og Pb Gasolie og vegetabilsk olie 120 kw 5 MW a) normal = referencetilstanden (0 ºC, 101,3 kpa, tør røggas). b) NO x regnet vægtmæssigt som NO 2. Emissionsgrænsen er det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast fra kedelanlægget Inden idriftsætning af kedelanlægget skal virksomheden fremsende dokumentation for, at vilkår overholdes, eller alternativt skal der gennemføres en emissionsmåling i henhold til betingelserne i vilkår senest 6 måneder fra opstart af kedelanlægget. Kontrol af luftforureningen Tilsynsmyndigheden kan herudover bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at kravene i vilkår kan overholdes. Hvis emissionsvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Dokumentationen skal finde sted ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen (p.t. nr. 2/2001, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), og de skal endvidere udføres i overensstemmelse med gældende Danske Standarder eller relevante CEN-standarder. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift), når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målinger skal ske i overensstemmelse med metodeblad MEL-03 og MEL-06, og skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil. Målingerne skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, temperatur, tryk og vanddampindhold. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 14

15 Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene senest 3 måneder efter, at målingerne er gennemført Indretning og drift af systemer til håndtering af overfladevand Afspærringsventiler til afledning af brandslukningsvand fra tankgårde skal altid holdes lukkede, og må kun betjenes af eller efter aftale med det lokale beredskab. ( ) I tilfælde af uheld, hvor påsprøjtet vand opsamles i en tankgård, må vandet udledes direkte til havnen, når det er en nødvendighed for den beredskabsmæssige indsats. Det er udelukkende den beredskabsmæssige indsatsleder eller tilsynsmyndigheden, der kan tage beslutning om udledning af slukningsvand til havnebassinet. ( modificeret) Tankgårdsvand, samt vand fra øvrige sekundære indeslutninger, hvor operationelt spild af produkter kan forekomme må først afledes, når det visuelt er konstateret, at det ikke indeholder et produkt. ( ) Nedbør samt udslip af produkt skal hhv. afledes og fjernes, så der ikke er risiko for, at der siver vand eller produkt ind ved overgangen mellem tanksvøb og tankbund samt ved tankfundamenter, gruspuder mv. ( ) Tankgårdsvand skal overpumpes tankgårdens indeslutning og ledes til recipient via regnvandsledning. ( ) Afledning af overfladevand fra tankgården må kun iværksættes manuelt, og når anlægget er bemandet. Afledning må ikke finde sted under modtagelse fra skib, men må ske under udlevering af produkt til tankbil. ( ) Nedgravede sandfang, brønde og rørledninger på regn- og spildevandssystemet, skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning. Virksomheden skal mindst hvert 10. år inspicere, at rørledninger er tætte. Ved mistanke om eller konstaterede utætheder skal ledningssystemet renoveres. ( ) Første inspektion skal ske senest 1 år efter idriftssættelse. Resultatet af inspektionen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. ( ) 15

16 3.9. Driftsforstyrrelser og uheld Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser, uheld eller nærved uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Virksomheden skal senest én uge efter et uheld eller nærved uheld skriftligt indberette hændelsen til tilsynsmyndigheden. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. ( modificeret) Ved uheld hvor der er fare for forurening af det omgivende miljø, skal virksomheden straks underrette alarmcentralen på 112. ( ) Inspektion, egenkontrol og funktionsprøvning Der skal føres regnskab over beholdning og påfyldte og aftappede mængder eller forbrug på lagertanke. Kontrollen skal udføres så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst én gang om måneden. ( ) Eventuelle konstaterede revner eller utætheder i befæstningen, herunder tillige i befæstede tankgårde, skal udbedres indenfor 2 måneder. ( ) Affald Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Aarhus Kommune (se ( ) Ønskes ikke-genanvendeligt farligt affald bortskaffet på anden vis end via den kommunale ordning, skal fritagelse søges hos Aarhus Kommune, AffaldVarme. ( ) 16

17 Farligt affald som fx spildolie skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Pladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Opbevaringen skal mindst opfylde kravene i Aarhus Kommunes Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. ( ) Bortskaffelse af affald skal ske efter behov, dog skal farligt affald bortskaffes mindst én gang årligt. ( ) Støj Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen (inklusivt skibsstøj i forbindelse med modtagelse og udlevering af produkt) uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). ( ) I erhvervs- og industriområder med forbud mod boliger Dag Kl. Reference tidsrum Timer I db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage ,5 70 Maksimalværdi Områderne fremgår af bilag 6.2, Oversigtsplan. 17

18 Kontrol af støj Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til støjmåling Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. ( ) Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdier for støj, jf. vilkår anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). ( ) Lugt Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Som væsentlighedskriterium anvendes følgende: Områdetype (jf. Kommuneplan eller lokalplan) Boligområde 1) Center- og cityområde 1) Samlet bebyggelse i landzonen 1) Sommerhus- og kolonihaveområde 1) Blandet bolig og erhverv Område til offentlige formål (fx institutioner og re- Immissionsbidrag 5 LE/m 3 8 LE/m 3 18

19 kreative områder) Erhvervsområde (herunder hvor der undtagelsesvis kan etableres boliger) 10 LE/m 3 1) eksisterende eller fremtidigt planlagt område, jf. gældende kommuneplan Immissionsbidraget skal overholdes i den højde, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer pr. dag. Undtaget er bygninger, som er bygget lufttæt og som har friskluftindtag i koter, hvor lugtimmissionen overholdes. De anførte grænseværdier er maksimale 99 % fraktiler beregnet som 1 minuts middelværdier. Kontrol af lugt Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. 19

20 Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. ( ) Journalføring og kontrolrutiner Virksomheden skal registrere: ( ) Mængder modtaget og udleveret produkt og opgjort årligt Resultat af faste periodiske lageropgørelser Registrerede pejlinger Beholdningsregnskab før og efter import/eksport Borttransport af affald herunder type, mængde, transportør og affaldsmodtager Vedligeholdelse, kontrol og eftersyn af anlægsdele som har væsentlig betydning for miljø og sikkerhed, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser Runderinger Kontrol af belægninger i tankgården Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. ( ) 20

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg. Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg. 01-05-2013 Sags nr.: 2011-37001 Init.: HTH/HHN CVR nr.: 29

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. DONG Energy A/S Avedøreværket Hammerholmen 50 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 432-00148 Ref. joriv/joern den 28. januar 2009 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Godkendelse af to nye lagertanke med saltsyre på H.C. Ørsted Værket

Godkendelse af to nye lagertanke med saltsyre på H.C. Ørsted Værket DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Tømmergravsgade 4 2450 København SV Att.: Ulrik Jensen ulrje@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01675 Ref. JLH/vba Den 14. september 2015 Godkendelse

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere