følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a."

Transkript

1 Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med styrelsens markedsundersøgelser opdateret og forenklet. Samtidig blev de reviderede EUdirektiver på teleområdet fra november 2009 implementeret. s pligt til at gennemføre en national høring over sine udkast til markedsundersøgelser følger af rammedirektivets 1 artikel 6. Telelovens 2 57 giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling mulighed for at fastsætte nærmere regler om høringer. Det er sket i bekendtgørelse nr. 399 af 2. maj 2011 (høringsbekendtgørelsen). 3 Procedurerne for styrelsens høring og notifikation i forhold til Europa-Kommissionen, BEREC 4 og de øvrige medlemslandes telemyndigheder (fællesskabshøring) følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Denne vejledning beskriver nærmere, hvordan vil forholde sig proceduremæssigt til såvel bestemmelserne om national høring over udkast til markedsundersøgelser som bestemmelserne om fællesskabshøring. Bilag 1 gengiver den nærmere ordlyd af de relevante bestemmelser og retningslinjer, som ligger til grund for s høringsbekendtgørelse. Bilag 2 gengiver ordlyden af rammedirektivets artikel 7 og 7a. 23. september 2011 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Charlotte Stausholm Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr. Side 1/1 2 Sammenfatning Når skal gennemføre en national høring over et udkast til en markedsundersøgelse, iværksætter styrelsen som udgangspunkt to høringer af alle interesserede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester. Der er dog mulighed for alene at gennemføre én høring, hvis særlige forhold taler derfor. 1 Jf. Framework Directive 2002/21/EC med senere ændringer, jf. Better Regulation Directive 2009/140/EC. 2 Jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 3 Høringsbekendtgørelsen erstatter den tidligere bekendtgørelse nr. 668 af 10. juli 2003 om høringsprocedurer og grænseoverskridende konfliktløsning på samtrafikområdet m.v. 4 Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation.

2 Den enkelte høring vil ikke være kortere end tre uger, medmindre særlige forhold måtte tale derfor. Den samlede høringsperiode for en markedsundersøgelse vil uanset hvor mange høringer styrelsen foretager som minimum være to måneder, medmindre særlige forhold taler for andet. Bestemmelserne om den fællesskabshøring, som gennemfører efter 5 den nationale høring den såkaldte notifikation er overordnet set en videreførelse af de hidtidige direktivbestemmelser. Dog er BEREC nu også blevet tildelt en formel rolle i forbindelse med Kommissionens tilsyn med medlemsstaternes markedsundersøgelser. Kommissionen kan under henvisning til s markedsafgrænsning eller SMP-udpegning nedlægge veto i forhold til et udkast til markedsafgørelse. I rammedirektivets artikel 7a er der imidlertid som noget helt nyt indført adgang for Kommissionen til også at gøre indsigelse i forhold til styrelsens konkrete valg af forpligtelser over for en SMP-udbyder. 3 Den nationale høring Reglerne om s nationale høringsprocedurer er som nævnt fastsat i en ny høringsbekendtgørelse. Formålet med den nye bekendtgørelse har bl.a. været at forenkle og skabe mere fleksibilitet i den måde, som styrelsen tilrettelægger sine høringer på. Derudover har formålet været at understøtte styrelsens arbejde med at effektivisere processen omkring gennemførelse af markedsundersøgelser. Side 2/2 Bekendtgørelsen indeholder fire overskrifter: Anvendelsesområde ( 1), Gennemførelse af høring ( 2-5), Offentliggørelse ( 6) og Ikrafttræden ( 7). Ad anvendelsesområde - 1 Høringsbekendtgørelsen finder anvendelse på høringer i forbindelse med de markedsundersøgelser, som gennemfører efter telelovens afsnit IV. Høringerne skal omfatte styrelsens udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyse og SMP-udpegning samt udkast til markedsafgørelse, herunder et eventuelt udkast til priskontrolafgørelse, som styrelsen måtte have udarbejdet i tillæg hertil. Når hører over en markedsundersøgelse, vil der være tale om en bred høring af alle interesserede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Høringsbekendtgørelsen går således videre i forhold til forvaltningslovens regler, hvor retten til at blive hørt helt grundlæggende forudsætter, at man er part i en sag, hvor der vil blive truffet afgørelse. Ad gennemførelse af høring udgør hovedbestemmelsen i høringsbekendtgørelsen. vil i henhold til bestemmelsen som udgangspunkt iværksætte to høringer af alle interesserede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. 5 Af rammedirektivets indledende betragtninger, punkt (17), fremgår det, at den nationale høring bør gennemføres før fællesskabshøringen, således at interessenternes synspunkter kan afspejles i fællesskabshøringen.

3 Den første høring vil omfatte udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyse og SMP-udpegning, og den anden høring vil omfatte udkast til markedsafgørelse. I særlige tilfælde f.eks. hvis der er tale om et mindre komplekst marked vil kunne foretage én samlet høring over sit udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyse og SMP-udpegning samt markedsafgørelse. Styrelsen kan således tilrettelægge den nærmere høringsprocedure for hver markedsundersøgelse i overensstemmelse med, hvad der er behov for på det enkelte marked, og er ikke som tidligere bundet af en fælles høringsskabelon for alle markedsundersøgelser. Når hører over en markedsundersøgelse, vil den enkelte høring ikke være kortere end tre uger, medmindre særlige forhold måtte tale derfor. Samtidig vil den samlede høringsperiode for en markedsundersøgelse uanset hvor mange høringer styrelsen foretager som minimum være to måneder, medmindre særlige forhold taler for andet. Et særligt forhold kunne eksempelvis være nødvendigheden af at regulere nye aktører på et marked, hvor det kun er ganske få parametre, der ville kunne medføre, at markedsaktøren ikke har SMP. Som eksempel kan nævnes markederne for terminering af henholdsvis sms og taleopkald i individuelle mobilnet. Disse markeder er nemlig kendetegnet ved, at en markedsaktør allerede som følge af at være udbyder på det pågældende marked har en markedsandel på 100 %, og at det primært er spørgsmålet om en eventuel modstående købermagt, som kan være afgørende for, hvorvidt den pågældende aktør må anses for at have SMP. Side 3/3 I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder vil have mulighed for at fravige den almindelige høringsprocedure. Det følger således af høringsbekendtgørelsens 3, at styrelsen kan fravige bestemmelserne i 2, hvor der kan konstateres et påtrængende behov for en hurtig indsats for at sikre konkurrencen og beskytte forbrugernes interesser. 6 Efter markedsafgørelsen er truffet, skal styrelsen dog gennemføre en høring over markedsundersøgelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i 2. Høringen skal finde sted i umiddelbar forlængelse af, at markedsafgørelsen er truffet. Dette betyder samtidig også, at den trufne markedsafgørelse sidenhen vil blive erstattet af en ny afgørelse. Høringsbekendtgørelsens 3 indebærer således, at på et marked hurtigt kan træffe foranstaltninger med øjeblikkelig virkning. Bestemmelsen indebærer dog ikke, at den part, over for hvem markedsafgørelsen træffes, mister en ret til at blive hørt forinden. Hvis betingelserne herfor er til stede, skal der således gennemføres en almindelig partshøring efter forvaltningslovens regler herom. I givet fald fastlægger styrelsen en høringsfrist under hensyntagen til de konkrete omstændigheder i den pågældende sag. Ud over de tilfælde, hvor enten foretager en ordinær eller en efterfølgende høring over en markedsundersøgelse, kan der også være tilfælde, hvor styrelsen bliver forpligtet til at gennemføre endnu en høring i forbindelse 6 En tilsvarende undtagelse i forhold til s pligt til at notificere sine markedsundersøgelser følger af rammedirektivets artikel 7(9), jf. mere herom i afsnit 4, Fællesskabshøringen, Ad artikel 7, side 6.

4 med det samme marked. Dette vil være tilfældet, hvor styrelsen efter en ordinær høring over markedsundersøgelsen er gennemført udarbejder en ny markedsundersøgelse med et væsentligt ændret udkast til markedsafgørelse. Således følger det af høringsbekendtgørelsens 4, at styrelsen skal gennemføre en ny høring af interesserede udbydere, hvis Kommissionen har truffet en afgørelse, jf. rammedirektivets artikel 7(5) 7 om, at styrelsen skal trække sit udkast til markedsafgørelse tilbage, og styrelsen på den baggrund har valgt at udarbejde en ny markedsundersøgelse. Med ny markedsundersøgelse forstås enten tilfælde, hvor styrelsen foretager ændringer i sin markedsafgrænsning og/eller -analyse på væsentlige punkter, og hvor dette medføre væsentlige ændringer i styrelsens udkast til markedsafgørelse, eller tilfælde hvor styrelsen alene foretager væsentlige ændringer i sit afgørelsesudkast. kan også inddrage andre relevante myndigheder i forbindelse med en markedsundersøgelse, inden der træffes afgørelse. Det følger eksempelvis af høringsbekendtgørelsens 5, at styrelsen kan inddrage Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med en markedsundersøgelse, hvor styrelsen finder det relevant eller hensigtsmæssigt. I de tilfælde, hvor et marked enten er præget af effektiv konkurrence, eller hvor bestemmelserne i den almindelige konkurrencelovgivning vurderes at være tilstrækkelige til at løse et konstateret konkurrenceproblem, skal inddrage Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Side 4/4 Ad offentliggørelse - 6 offentliggør som udgangspunkt alle igangværende høringer og resultater heraf samt styrelsens notifikationer efter rammedirektivets artikel 7 og 7a. Med resultater af en høring tænkes der på de høringssvar og bemærkninger, styrelsen modtager i forbindelse med høringen. Styrelsen kan dog undtage visse oplysninger fra offentliggørelse, hvis dette følger af offentlighedslovens og forvaltningslovens regler om undtagelse af oplysninger fra aktindsigt, eller hvis der gælder særlige regler om undtagelse fra offentliggørelse i teleloven eller regler fastsat i medfør heraf. 4 Fællesskabshøringen s notifikationsprocedurer følger som nævnt af rammedirektivets artikel 7 og 7a. Bestemmelserne i artikel 7 vedrører overordnet hørings- og notifikationsprocedurerne i forbindelse med de nationale telemyndigheders udarbejdelse af en markedsundersøgelse. De vedrører tillige Kommissionens adgang til under henvisning til enten markedsafgrænsningen eller markedsanalysen og SMPudpegningen at nedlægge veto. Bestemmelserne er ikke nye, bortset fra at BE- REC nu også er officiel høringspart parallelt med Kommissionen og de andre medlemslandes tilsynsmyndigheder på teleområdet. Artikel 7 a blev indført i rammedirektivet ved revisionen af dette i 2009 og vedrører overordnet Kommissionens adgang til at gøre indsigelser i forhold til den nationale telemyndigheds konkrete valg af forpligtelser over for en SMP- 7 Jf. nærmere afsnit 4, Fællesskabshøringen, Ad artikel 7, side 6.

5 udbyder. Hensigten med bestemmelserne i den nye artikel er at sikre en ensartet anvendelse af forpligtelser, således at lige forhold adresseres på den samme måde af de forskellige medlemslande. Ad artikel 7 Når skal notificere et udkast til en markedsundersøgelse, skal dette ske samtidig over for Kommissionen, BEREC og de øvrige medlemslandes tilsynsmyndigheder på teleområdet. Notifikationen skal omfatte en beskrivelse af baggrunden og begrundelsen for det aktuelle udkast til markedsafgørelse. Det vil konkret sige, at notifikationen omfatter styrelsens udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyse og SMP-udpegning samt udkast til markedsafgørelse, herunder eventuelt udkast til priskontrolafgørelse, som styrelsen måtte udarbejde i tillæg til sin markedsafgørelse. Fristen for at komme med bemærkninger er én måned og kan ikke forlænges. Denne periode omtales i EU-regi også som fase I. Der har ikke tidligere været praksis for, at de øvrige medlemslandes tilsynsmyndigheder eller ERG (European Regulators Group) har afgivet bemærkninger til i denne høringsfase, og med indførelsen af BEREC som notifikationspart er der tale om noget nyt. Side 5/5 Hvis Kommissionen i relation til markedsafgrænsningen eller markedsanalysen og SMP-udpegningen afgiver en såkaldt serious doubt 8, kan markedsafgørelsen tidligst vedtages efter yderligere to måneder fra Kommissionens udtalelse. Denne frist kan ikke forlænges. Kommissionen underretter i disse tilfælde de øvrige medlemslandes tilsynsmyndigheder om sine forbehold. Hermed indledes en ny fase fase II. I løbet af denne fase skal Kommissionen iværksætte sit næste skridt. Dette vil enten være, at Kommissionen træffer afgørelse om, at den nationale telemyndighed skal trække sit udkast til markedsafgørelse tilbage, eller at Kommissionen beslutter at ophæve sine forbehold. Hvis Kommissionen kræver, at den nationale telemyndighed trækker sit udkast til markedsafgørelse tilbage, skal den nationale telemyndighed inden seks måneder fra Kommissionens afgørelse enten gøre dette eller udarbejde et nyt udkast til afgørelse i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger. Kommissionen, der i forbindelse med sin afgørelse generelt skal tage nøje hensyn til eventuelle bemærkninger fra BEREC 9, har på den måde en adgang til at nedlægge veto i forhold til den nationale telemyndigheds udkast til markedsafgørelse, så længe Kommissionens afgørelse relaterer sig til enten den nationale tilsynsmyndigheds markedsafgrænsning eller markedsanalyse og SMP-udpegning. 8 Dvs. Kommissionen enten meddeler, at den påtænkte markedsafgørelse betragtes som en hindring for det indre marked, eller Kommissionen nærer alvorlig tvivl om den påtænkte afgørelses forenelighed med fællesskabsretten og de formål, som er angivet i rammedirektivets artikel 8. 9 Det kan i den anledning oplyses, at BEREC har udarbejdet et sæt Rules of procedure (Procedures for the elaboration of the BEREC Opinion in article 7 and 7a Phase II), som detaljeret beskriver bl.a. sammensætningen af en expert working groupe samt procedurerne for vedtagelsen af en anbefaling fra BEREC.

6 Hvis vælger at udarbejde et nyt udkast til markedsafgørelse, skal styrelsen gennemføre en ny national høring af de interesserede parter i henhold procedurerne i høringsbekendtgørelsen 10, ligesom styrelsen efterfølgende skal gennemføre en ny fællesskabshøring. Med indførelsen af BEREC som høringspart skal nu i videst mulig udstrækning ikke blot tage nøje hensyn til bemærkninger fra andre medlemslandes tilsynsmyndigheder og fra Kommissionen, men også fra BEREC. Denne generelle forpligtelse følger direkte af bestemmelsen i rammedirektivets artikel 7(7), men fastslår som sådan ikke noget nyt eller mere, end hvad styrelsen allerede er forpligtet til i sin sagsbehandling i henhold til den almindelige forvaltningsret. Styrelsen kan således på den baggrund bortset fra de tilfælde, hvor Kommissionen har gjort indsigelser, jf. ovenfor også kun i et vist omfang udarbejde et ændret udkast til markedsafgørelse i forhold til det allerede notificerede. I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder kan fravige de ordinære notifikationsprocedurer og med det samme træffe afgørelse om forholdsmæssige konkurrencefremmende foranstaltninger (forpligtelser) af midlertidig karakter. Styrelsen skal da straks og med en udførlig begrundelse fremsende oplysning om de vedtagne forpligtelser til Kommissionen, de øvrige medlemslandes tilsynsmyndigheder og BEREC. Styrelsen vil samtidig efter at markedsafgørelsen er truffet være forpligtet til at gennemføre en national høring over markedsundersøgelsen 11 samt en efterfølgende ordinær fællesskabshøring. Dette betyder også, at markedsafgørelsen truffet på baggrund af ekstraordinære omstændigheder sidenhen vil blive erstattet af en ny afgørelse. Side 6/6 fremsender alle trufne endelige markedsafgørelser til Kommissionen og BEREC. Ad artikel 7a I de tilfælde, hvor Kommissionen inden for den ovenfor nævnte fase I gør indsigelser ( serious doubt ) i forhold til s konkrete valg af forpligtelser over for en SMP-udbyder, kan styrelsens markedsafgørelse tidligst træffes tre måneder efter Kommissionens udtalelse. Hvis Kommissionen ikke kommenterer eller udtrykker tvivl inden for denne fase, kan styrelsen træffe en endelig markedsafgørelse i overensstemmelse med det notificerede udkast. 12 Når Kommissionen meddeler sine eventuelle indsigelser, sker dette over for såvel som over for BEREC. Herved starter (på tilsvarende vis som to-måneders perioden i relation til artikel 7) en ny fase, nemlig fase II. Kommissionen, BEREC og skal samarbejde tæt i denne periode med henblik på at finde frem til de mest hensigtsmæssige og effektive forpligtel- 10 Jf. nærmere afsnit 3, Den nationale høring, Ad gennemførelse af høring - 2-5, side Jf. nærmere herom i afsnit 3, Den nationale høring, Ad gennemførelse af høring - 2-5, side Under forudsætning af, at der i øvrigt er taget et generelt nøje hensyn til eventuelle bemærkninger fra Kommissionen, BEREC eller de øvrige medlemslandes tilsynsmyndigheder.

7 ser, og med henblik på at sikre udviklingen af en ensartet tilsynspraksis blandt medlemslandene. 13 Kommissionen, BEREC og styrelsen skal samtidigt tage behørigt hensyn til markedsaktørernes synspunkter og behov. BEREC er i denne forbindelse tillagt en særlig aktiv rolle, idet BEREC inden seks uger efter datoen for Kommissionens indsigelser skal 14 afgive en udtalelse om disse indsigelser. Dette omfatter bl.a. en tilkendegivelse af, om BEREC finder, at udkastet til markedsafgørelse bør ændres eller trækkes tilbage og om nødvendigt en angivelse af specifikke forslag til ændringer. Hvis BEREC deler Kommissionens serious doubt, vil og BEREC samarbejde tæt med henblik på at finde frem til de mest hensigtsmæssige og effektive forpligtelser. Styrelsen vil dog til enhver tid inden udløbet af den omhandlede tre-måneders periode kunne ændre eller trække sit udkast til afgørelse tilbage, så længe der så vidt muligt tages hensyn til Kommissionens indsigelser og BEREC s udtalelse og råd. Styrelsen vil på samme måde også kunne fastholde sit udkast til markedsafgørelse. Når Kommissionens indsigelser alene relaterer sig til IT- ogtelestyrelsens konkrete valg af forpligtelser over for en SMP-udbyder, kan Kommissionen således ikke juridisk set nedlægge veto i forhold til styrelsens udkast til markedsafgørelse. Kommissionen kan derimod eventuelt afgive en begrundet 15 henstilling i forhold til markedsafgørelsens konkrete forpligtelser, hvori Kommissionen anmoder styrelsen om at ændre eller trække sit udkast til afgørelse tilbage. 16 Kommissionen skal i forbindelse med en sådan henstilling tage et nøje hensyn til en eventuel udtalelse fra BEREC. Side 7/7 Hvis vælger at fastholde et udkast til markedsafgørelse, skal styrelsen give Kommissionen en udførlig begrundelse 17 herfor. Hvis Kommissionen har afgivet en henstilling eller eventuelt en beslutning om at ophæve sine forbehold, vil som udgangspunkt senest en måned efter Kommissionens henstilling eller beslutning underrette Kommissionen og BEREC om den endeligt trufne afgørelse. Styrelsens mulighed for at gennemføre en national høring over markedsafgørelsen vil dog i visse tilfælde kunne afstedkomme en fristforlængelse. 13 Det følger i den forbindelse også af rammedirektivets artikel 7(2), 2. punktum, at de nationale tilsynsmyndigheder er forpligtet til at samarbejde med Kommissionen og BE- REC om at identificere, hvilke typer af instrumenter og afhjælpende foranstaltninger, der er bedst egnede til at håndtere bestemte typer af situationer på markedet. 14 BEREC er ikke forpligtet til at afgive en udtalelse, men skal dog i tilfælde heraf og efter en beslutning truffet af et flertal af dets medlemmer afgive denne inden for de første seks uger af tre-måneders perioden. 15 Særligt hvis BEREC ikke deler Kommissionens alvorlige tvivl. 16 Jf. bestemmelsen i rammedirektivets artikel 7a(5). 17 A reasoned justification.

8 Opsummering Bestemmelserne i artikel 7 og 7a i rammedirektivet danner overordnet set baggrund for to typer af situationer nemlig 1) situationen, hvor Kommissionen nedlægger veto i forhold til en markedsundersøgelses markedsafgrænsning eller markedsanalyse og SMP-udpegning og 2) situationen, hvor Kommssionen gør indsigelser i forhold til s konkrete valg af forpligtelser i en markedsafgørelse. Derudover kan der være tilfælde, hvor ekstraordinære omstændigheder tilsiger en hurtig markedsafgørelse med midlertidige forpligtelser, og hvor den nationale høring og fællesskabshøringen i modsætning til de to andre situationer skal gennemføres, efter at afgørelsen er truffet. Oversigten nedenfor viser de væsentligste procedurer og faser i relation til de nævnte situationer. 1) EU-K nedlægger veto ift. markedsafgrænsning eller SMP-udpegning "Serious Doubt" (SD), art. 7(4) Yderligere 2 måneder fra SD-dato Notifikation, art. 7(3) 1 måned 2) EU-K gør indsigelser ift. valg af forpligtelser i markedsafgørelse "Serious Doubt" (SD), art. 7a(1) Yderligere 3 måneder fra SD-dato 3) Ekstraordinære omstændigheder Hurtig markedsafgørelse med Side 8/8 midlertidige forpligtelser, art. 7(9) Den nationale høring og fællesskabshøringen foretages efterfølgende i hht. alm. procedurer -BEREC afgiver udtalelse inden for de første 6 uger, art. 7a(3) - ITST kan: 1) ændre eller trække tilbage eller 2) fastholde Hvis BEREC deler EU-K's holdning, skal ITST og BEREC samarbejde tæt resten af perioden mhp. en løsning, art. 7a(4) - EU-K afgiver afgørelse (krav) eller beslutning, art. 7(5) EU-K's henstilling/beslutning, art. 7a(5) Senest 1 måned efter 3-måneders perioden ITST har 6 måneder fra EU-K's afgørelse til at ændre sit udkast eller trækker det tilbage, art. 7(6) ITST skal underrette om den endelige markedsafgørelse (forpligtelserne) inden for 1 måned efter EU-K's henstilling, art. 7a(6) Hvis ITST ændrer sit udkast, skal der gennemføres ny national høring og fællesskabshøring i hht. de almindelige procedurer herfor

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Dette notat beskriver de væsentligste nye krav i teledirektivpakken

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN 12.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 3 HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF. 33 66 14 00 E-MAIL: BORGERRAADGIVEREN@KK.DK WWW.BORGERRAADGIVER.KK.DK HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere